HSL Helsingforsregionens trafik Årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSL Helsingforsregionens trafik Årsberättelse"

Transkript

1 HSL Helsingforsregionens trafik Årsberättelse

2 HRT Helsingforsregionens trafik Årsberättelse Innehåll Det här är HRT 4 VD:s översikt 6 Under året 8 Kunder 14 Personal 16 Miljö 20 Nyckeltal för kollektivtrafiken 22 Ekonomi 26 Förvaltning och organisation 30

3

4 I HRT-trafiken gjordes flera resor än år.3%

5 HRT rör oss alla Helsingforsregionens trafik (HRT) är en samkommun vars medlemmar är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo. HRT ansvarar för planeringen och beställningen av kollektivtrafiken för sina medlemskommuner samt för utarbetandet av trafiksystemplanen för Helsingforsregionen. HRT godkänner kollektivtrafikens taxe- och biljettsystem samt biljettpriser, sköter biljettförsäljningen, ansvarar för biljettkontrollen samt marknadsföringen av kollektivtrafiken. Samkommunen inledde sin verksamhet år Också alla andra kommuner i Helsingforsregionen kan ansluta sig till HRT som medlemmar. HRT:s strategi under år 2010 Grunduppgift HRT erbjuder mångsidiga sätt att färdas samt skapar förutsättningar för en livskraftig och trivsam Helsingforsregion Målbild 2018 Strategiska mål Intressentgruppernas förväntningar I Helsingforsregionen finns Europas bäst fungerande kollektivtrafiksystem och de nöjdaste kollektivtrafikanvändarna. 1. I Helsingforsregionen finns ett väl fungerande trafiksystem. 2. HRT erbjuder sina kunder högklassiga, kostnadseffektiva och rimligt prissatta kollektivtrafiktjänster. 3. HRT främjar utsläppssnål trafik. 4. HRT påverkar trafikpolitiken aktivt. Kunder Ägarkommunerna Näringsliv Trafikföretag 5. HRT:s verksamhet stöder utvecklingsmål för ägarkommunerna och metropolområdet. Medborgarorganisationer 6. HRT har entusiastiska och sakkunniga anställda. Statsförvaltning 4

6 DET HÄR ÄR HRT HRT Helsingforsregionens trafik årsberättelse Ny strategi siktar på år 2025 Utarbetandet av den nya strategin inleddes år och HRT:s styrelse godkände den på vintern HRT:s samkommunstämma godkänner strategin på hösten VÄRDEN Samarbete MÅL Miljöansvar Smidiga resor Kundernas reskedja baserar sig på kollektivtrafikens stomlinjenät och smidiga anslutningsförbindelser. Tydlig service Vi erbjuder våra kunder uppdaterad information före och under resan samt tydliga och rimligt prissatta biljetter som är lätt att använda. VISION 2025 Kollektivtrafiken är det första valet. Helsingforsregionen är vägvisare för intelligent, hållbart och tryggt resande. Kundinriktning Lyft åt kollektivtrafiken Vi styr trafikökningen till kollektivtrafik, cykling och gång. Tät och attraktiv region Trafiksystem som baserar sig på spårtrafiknät förtätar samhällsstrukturen och ökar regionens attraktivitet. Kontinuerlig utveckling Mindre utsläpp Vi ökar andelen av utsläppssnål trafik i kollektivtrafiken. Effektiv ekonomi Vi förbättrar kollektivtrafikens kostnadseffektivitet och förstärker hållbarheten av finansieringsbasen för hela trafiksystemet. GRUNDUPPGIFT Helsingforsregionens trafik utvecklar och erbjuder smidiga och pålitliga reslösningar för kundernas behov. 5

7 Arbete med alla krafter för kollektivtrafiken D et fjärde verksamhetsåret för Helsingforsregionens trafik lyckades bra på alla sätt. Vi nådde 85 procent av våra uppställda mål. Vårt resultat uppvisade ett överskott på 10,4 miljoner euro då vi i budgeten hade förberett oss på ett underskott på 6,1 miljoner euro. Besparingarna uppstod särskilt därför att prisutvecklingen av bränsle och smörjmedel var måttfull och den låga räntenivån inverkade positivt på tågtrafikens materielersättningar. Innan HRT inledde sin verksamhet, definierades för oss en strategi som siktade ända till år Denna strategi har styrt oss väl hittills. Ändringarna i verksamhetsmiljön kräver ändå en granskning av strategin. Den aktuella metropolförvaltningen samt förnyelsen av kommunstrukturen ska beaktas i HRT:s framtidsplaner. Utarbetandet av den nya strategin inleddes på hösten. Både personal, de centrala intressentgrupperna och våra kunder deltog i arbetet genom intervjuer, workshoppar och enkäter. HRT:s styrelse godkände verksamhetsstrategin i början av Vår nya vision som siktar ända till 2025 lyder Kollektivtrafiken är det första valet och Helsingforsregionen är vägvisare för intelligent, hållbart och tryggt resande. Vi är bundna till denna vision och kommer att arbeta hårt för att uppfylla den. Vi är redan på väg i rätt riktning. Resvaneundersökning som HRT publicerade i augusti avslöjade en historisk vändning: kollektivtrafikens andel av resorna i huvudstadsregionen ökade för första gången på 50 år. Ett av våra viktigaste mål i framtiden är att samma vändning ska synas inte bara i huvudstadsregionen utan också inom Helsingforsregionen. Hela Helsingforsregionen i HRT:s horisont När det gäller utvecklingen av trafiksystemplanen för Helsingforsregionen, är det viktigt att HRT samarbetar med staten och Helsingforsregionens kommuner vid planeringen av markanvändning, boende och trafik (MAL). År ingicks ett MAL-intentionsavtal mellan parterna. Avtalet hjälper att förenhetliga samhällsstrukturen samt att samordna ännu tätare trafiken och markanvändningen. HRT utarbetar också en trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HLJ 2015) i nära samarbete med Helsingforsregionens markanvändnings- och boendeplan. Landets regering fattade sensommaren ett beslut att grunda en metropolförvaltning. Metropolförvaltningens beslutsfattande organ kommer att vara ett fullmäktige som väljs med val. Metropolförvaltningen sköter områdets konkurrenskraft, näringslivsoch innovationspolitik, genomförandet av boende och trafik samt regionala ärenden som gäller arbetskraft och invandring. HRT är en central aktör när man planerar metropolförvaltningens funktioner. Ett av HRT:s mål är fortfarande att utvidgas till att omfatta hela Helsingforsregionen. Kollektivtrafiken kunde då planeras som en ännu bättre fungerande helhet och trafiken upphandlas ännu effektivare. Också fördelarna med HRT:s enhetliga taxe- och biljettsystem kommer bäst fram då systemet är i bruk i stor utsträckning i Helsingforsregionen. HRT:s dåvarande styrelse godkände zonindelningarna för det kommande taxe- och biljettsystemet. I det nya systemet baserar sig betalningsområdena på bågformade zoner och på avståndet från Helsingfors 6

8 VD:S ÖVERSIKT HRT Helsingforsregionens trafik årsberättelse Kollektivtrafikens andel har ökat i alla Helsingforsregionens kommuner. centrum i stället för på kommungränser. Bågmodellen är ett hållbart alternativ för den expanderande Helsingforsregionen, även om det sker ändringar i kommunstrukturen i regionen. Modellen är lämplig också för metropolförvaltningen. HRT:s nuvarande styrelse beslöt i december om hur priserna fastställs inom bågmodellens zoner. Vid sidan av taxe- och biljettsystem utarbetar HRT ett nytt biljett- och informationssystem (LIJ). I samband med det nya systemet förnyas även resekortsystemet. Syftet är att få det nya resekortsystemet i bruk år LIJ erbjuder hela Helsingforsregionens kollektivtrafik passagerarinformation i realtid och möjliggör att nya tjänster kan erbjudas till passagerarna. Förnyelserna ökar kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft jämfört med personbilen. I samband med strategiarbetet utarbetades även HRT:s personalvision för 2018: Vi är entusiastiska och engagerade för samarbete och utveckling. Vi gör vårt arbete kund- och lösningsfokuserat. Jag tror att vi med vår kunniga och engagerade personal når våra mål för de kommande åren med. Verkställande direktör 7

9 En blick på verksamheten Kutsuplus öppnades för alla HRT öppnade en anropsstyrd busstjänst som baserar sig på ett automatiserat beställnings- och styrsystem för en begränsad testpassagerargrupp hösten men förra våren utvidgades tjänsten för alla. I början av testbruket stod några hundra hållplatser till tjänstens förfogande men fr.o.m. april har det varit möjligt att beställa bussen till vilken som helst av de ca tusen hållplatser inom Kutsuplus-området söder om Ring I. Det blev ännu lättare att beställa bussen. I våras öppnades en anpassad webbplats för Kutsuplus-beställningar och tack vare webbplatsen är det nu möjligt att använda tjänsten med vanliga mobiltelefoner som har en webbläsare. Fr.o.m. december kunde man beställa bussen med ett SMS medan beställningen tidigare krävde internetuppkoppling och att man var registrerad som tjänstens användare. Kutsuplus-bussarnas tjänstetid förlängdes fr.o.m. december så att den fungerade även tidigt på morgonen och sent på kvällarna. Kutsuplus hade tio bussar till sitt förfogande och avsikten är att antalet bussar stegvis ökar till hundra före slutet av HRT och VR uppdaterade sitt partnerskap HRT och VR granskade i oktober köpeavtalet för närtågstrafik. Det nya avtalet bekräftade HRT:s fulla behörighet i områdets tågtrafik. För passagerare i Kervo och Kyrkslätt syns ändringen på så sätt att för HRT-områdets interna närtågsresor har sålts endast HRT:s biljetter från början av HRT och VR avtalade också om ersättningar för tågtrafik i tredje zonen, så att man får ökningen av trafikkostnaderna i Kervo och Kyrkslätt under kontroll. Kostnaderna har under de senaste åren ökat i betydligt snabbare takt än trafikens produktionskostnader och biljettintäkter. Avtalet gäller ända till slutet av I början av 2018 inleds konkurrensutsatt närtågstrafik. HRT beslöt om prisrelationerna i den kommande bågmodellen Huvudstadsregionens kollektivtrafikbiljetter prissätts enligt zoner från HRT:s styrelse beslöt i december om prisrelationerna mellan zonerna. De bågformade zonerna har namngetts utåt från Helsingfors centrum med bokstavstecknen A D. En 30 dagars periodbiljett för vuxna inom den innersta AB-bågen ska kosta 50 euro, medan priset för en BC-båge är 60 euro. En 30 dagars biljett för en ABC-båge, som motsvarar närmast den nuvarande regionbiljetten, kostar 90 euro och en biljett som täcker hela det nuvarande HRT-området kostar 140 euro. Om biljettpriserna beslutas i samband med varje års budget då den nya bågmodellen tas i bruk. Syftet med prissättningen av biljetterna är att styra kunderna även i fortsättningen att använda resekortprodukter i stället för enkelbiljetter. HRT:s styrelse beslöt också att åldersgränsen för barnbiljetten höjs med ett år i den nya bågmodellen, dvs. i fortsättningen får 7 17-åringar åka med barnbiljett. Även en seniorbiljett tas i bruk. 8

10 UNDER ÅRET HRT Helsingforsregionens trafik årsberättelse Effektivare biljettkontroll minskade antalet passagerare utan biljett Av de passagerare som HRT kontrollerade reste ca 2,7 procent utan en giltig biljett i kollektivtrafik, medan motsvarande siffran för var ca 3,2 procent. HRT:s målsättning var att öka antalet passagerare som kontrolleras och att rikta biljettkontrollerna så att antalet tjuvåkare skulle minska. Målsättningarna överträffades eftersom HRT kontrollerade år ca 4 miljoner passagerare, medan antalet biljettkontroller år var ca 3,4 miljoner. HRT ersatte de gamla och dåligt fungerande biljettkontrollapparaterna med nya på våren, så år var det första året då man använde de nya apparaterna hela året. Den nya apparaten gjorde biljettkontrollantens arbete snabbare, då kontrollanten år kontrollerade i genomsnitt 232 passagerare om dagen, kontrollerade man ifjol ca 260 passagerare per en arbetsdag. HRT skötte biljettkontrollen utöver i HRT-områdets kollektivtrafik även i den riksomfattande fjärrtågstrafiken. Med JOLA Web överförs kvalitetsinformation i realtid HRT och trafikföretagen tog på våren i bruk ett gemensamt webbaserat JOLA Web-verktyg. De som utför kvalitetskontroller på fältet fyller nu i sina kvalitetspoäng på en elektronisk blankett från vilken information överförs i realtid till HRT:s personal och trafikföretag. De som utför kvalitetskontroller fick ipad-enheter för att använda webbverktyget. Med ipad är det även lätt att ta bilder och bifoga dem med blanketten. När information överförs snabbt, är det möjligt att reparera observerade fel i trafikmedlen snabbt. JOLA Web erbjuder även ett verktyg för att utarbeta resultatsammanfattningar och -jämförelser enligt undersökningsperioder. 9

11 En blick på verksamheten I Hagalund pågår undantagstrafik i flera år Bussarna i Hagalund övergick till undantagsrutter i december p.g.a. Västmetrons byggnadsarbeten och undantagsarrangemangen pågår ända tills Västmetron blir färdig. Vid Hagnäs hållplatsområde på Broholmsgatan inleddes i april ett flera månaders byggnadsarbete som påverkade områdets spårvagnstrafik samt busslinje 51. HRT publicerade inte några sommartidtabellsböcker eftersom sommarperioden var även ifjol endast åtta veckor lång. På spårvagnslinjerna förekom på sommaren som vanligt flera veckor långa undantagsarrangemang p.g.a. olika grävnings- och byggnadsarbeten. Evenemanget Tall Ships Races ledde till undantag för bussar i juli, bl.a. Sandviken stängdes för trafik. N-tågen stannade inte mellan Dickursby och Kervo under tre sommarveckoslut p.g.a. banarbeten. M-tågen ersattes med bussar mellan Norra Haga och Vandaforsen i mitten av juli p.g.a. banarbeten. På hösten gav HRT ut tidtabellsböcker i Helsingfors, Esbo och Vanda, men de delades inte ut till hushållen. De traditionella bokstavstecknen för spårvagnslinje 3 gick till historien då hösttrafiken inleddes. 3B blev linje 3 och 3T blev linje 2. Rutterna förblev desamma. HRT:s styrelse motiverade ändringen med att det nu är lättare att uppfatta rutterna. Från mitten av november var det möjligt att åka med metron två timmar senare än vanligt under veckoslutsnätter. Testperioden pågår ända till slutet av Reseplaneraren och HSL.fi förnyades genom respons från kunderna HRT förnyade år två av sina populära elektroniska tjänster, Reseplaneraren i maj och webbplatsen HSL.fi i augusti. Reseplanerarens utseende förnyades och det gjordes ändringar i bekanta söktjänster som gjorde användningen av tjänsten lättare. Bl.a. HRT:s Omat lähdöt-tidtabellstjänst och tjänsten Undantagsinfo överfördes till samma användargränssnitt. En av utgångspunkterna i förnyelsen av webbplatsen HSL.fi var att passageraren söker information om kollektivtrafiken allt oftare antingen på hållplatsen eller i trafikmedlet. HRT:s nya webbplats anpassar sig lätt till olika terminaler och kunden behöver inte längre övergå till en separat mobilwebbplats. Som en ny tjänst på webbplatsen finns det nu bl.a. kartbaserade sökningar av infartsparkeringar och försäljningsställen. HRT förnyade sina tjänster i samarbete med sina kunder. Användarna kunde testa Reseplaneraren i olika skeden av byggandet. Också en testversion av HSL.fi öppnades, som kunderna på sommaren kunde ge respons om. 10

12 UNDER ÅRET HRT Helsingforsregionens trafik årsberättelse Busslinje 550 blev orangefärgad Jokerlinjen från Östra centrum till Westend förändrades till stomlinje 550. Linjen fick splitternya Scala-bussar av Scania med orange färg, som symboliserar att den trafikerar lika regelbundet och ofta som metron. HRT:s syfte är att grunda sammanlagt 12 stomlinjer med hög turtäthet före slutet av år På linje 550 inleddes också testbruket av öppen betalning. Periodbiljett eller annan giltig biljett behövs inte längre visas för föraren eller kortläsaren, utan det är möjligt att stiga på bussen direkt genom fram- eller mittdörrarna. Dialog om anslutningstrafik för Västmetron och spårvagnslinjenätet HRT:s syfte är att få invånarna ännu mer med i utarbetningen av linjenätsplanerna från utkastskedet ända till finslipningen. År berättade invånarna om sina åsikter bl.a. om anslutningslinjenätsplanen för Västmetron samt om förnyelsen av spårvagnslinjenätet. HRT använde på våren för första gången en kartbaserad webbenkät när man utredde invånarnas resvanor på Drumsö och i södra Esbo för planeringen av anslutningslinjenätet för Västmetron. HRT grundade en blogg för planerna där invånarna kunde följa hur planeringsarbetet framskrider, kommentera förslag samt föra fram egna synpunkter på det kommande linjenätet. Planeringsarbetet för att förnya spårvagnslinjenätet inleddes i höstas och passagerarna hade möjligheten att framföra sina åsikter både genom bloggen och på invånarkvällar som HRT arrangerade i november december. 11

13

14 87,5 % av passagerarna var nöjda med kollektivtrafiken.

15 Allt flera valde kollektivtrafiken HRT betjänade år en växande och nöjd kundkrets. Resvaneundersökning som HRT publicerade i augusti avslöjade en historisk vändning. Kollektivtrafikens andel av alla resor i Helsingforsregionen ökade till 43 procent. År 2008 var andelen en procentenhet mindre. Tidigare har kollektivtrafikens andel minskat i relation till personbilen i 50 år. I HRT:s trafik gjordes ifjol sammanlagt 355,5 miljoner resor, ca tre procent mer än år. Kollektivtrafikens andel ökade i alla kommuner i regionen, på resor till och från arbetet och under fritiden och i alla åldersgrupper. Särskilt män under 30 år i Esbo och åringar i Helsingfors och Vanda ökade sin användning av kollektivtrafiken. Endast män över 65 år valde personbilen allt oftare än kollektivtrafiken. Männen kom i kapp kvinnorna som användare av kollektivtrafiken både i Helsingfors och i kranskommunerna. Också de personer som har körkort och bil till sitt förfogande ökade användningen av kollektivtrafiken. Andelen av personer med körkort i Helsingfors är 77 procent, medan i kranskommunerna är andelen t.o.m. över 90 procent. I huvudstadsregionen har 80 procent av invånarna ett resekort eller annan motsvarande kollektivtrafikbiljett, medan i hela Helsingforsregionen är andelen endast 30 procent. Kollektivtrafikens servicenivå påverkar tydligt dess popularitet. Också cykling och gång ökade sin popularitet särskilt i huvudstadsregionen. Passagerarnöjdhet på rekordnivå I HRT:s kvalitetsundersökning år gav passagerarna kollektivtrafiken ett allmänt vitsord 4,07 på en skala från ett till fem, vilket var alla tiders högsta vitsord. 87,5 procent av svararna var nöjda personer svarade på de enkäter som utfördes i trafikmedel. Helsingforsregionen placerade sig i toppen i BESTundersökningen mellan europeiska städer redan fjärde året i rad. 78 procent av invånarna var nöjda med kollektivtrafiken. Passagerarna i Helsingforsregionen var betydligt nöjdare än passagerarna i andra städer särskilt när det gäller kollektivtrafikens pålitlighet. Totalt gjordes cirka BEST-intervjuer i HRT:s medlemskommuner. Ändringen i färdsättsandelar Resor (1 000/vardag) Population (1 000 personer) Kollektivtrafikens andel % (55) Personbil Kollektivtrafik Population 14

16 KUNDER HRT Helsingforsregionens trafik årsberättelse Passagerarnas tankar om framtiden Nästan tusen kunder deltog på hösten i HRT:s strategiarbete genom att berätta på webben hurdan kollektivtrafiken ska vara år Det skulle vara skönt att komma enkelt från Esbo till Böle och Vanda och inte alltid via Kampen med omstigning. Jag ser även fram emot metron. Mer spårtrafik än nu. Centrumslingan, Spår- Jokern och spårförbindelse till Degerö ska genomföras snabbt. Också de tvärgående förbindelserna ska ökas från det nuvarande. Kollektivtrafiken löper smidigt: man kommer smidigt från hemdörren till sin destination med en kombination av olika trafikmedel. Även taxibilar/anropsstyrda bussar är med i systemet. Spårvagnarna är lättbyggda tuber som trafikeras mer än nu. Även bussarna använder el, är mindre och lättare de kör nästan aldrig tomma. Det finns ett så fantastiskt stadscykelsystem i regionen att man över hela världen beundrar det. Bussarnas turintervaller kommer att vara högst 10 minuter och turintervallerna för metrostationernas anslutningstrafik är 5 minuter. Om jag ville använda bil, hittar jag alltid en parkeringsplats och parkeringen är gratis eller åtminstone billig. Infartsparkeringsplatser för tusen bilar finns överallt i huvudstadsregionen på bra platser. Förarna hälsar passagerarna välkomna till ett fordon där finns mjuka sittplatser för alla. I trafikmedlet är det möjligt att ladda mobila enheter och köpa kaffe. Bussarnas enkeldörrar har förnyats till dubbeldörrar som öppnas åt sidorna på en sekund, eftersom dubbelt så många passagerare stiger på. Kollektivtrafikmedlen använder en ny miljövänlig biosmörja som bränsle. Jag har alltid drömt om intelligenta hållplatser som håller mig varm, då det är kallt ute. Att jag kan vänta i en varm hydda där jag ser när bussarna kommer och kan ge ett stopptecken till bussen. Hyddan kan öppnas t.ex. med resekort/biljett/kod. 15

17 Entusiasm sporrade till resultat Hos HRT arbetar experter på kollektivtrafiken som är motiverade och engagerade i sitt arbete. Den personalenkät som utfördes i oktober visade att trivseln i arbetet har förbättrats från. HRT:s personal gav trivseln i arbetet helhetsvitsordet 3,80 på skalan från ett till fem i höstens personalenkät. År var vitsordet 3,75. Även svarsaktiviteten var glädjande hög: 78 procent av personalen svarade på enkäten. Mest förbättrades de bedömningar som gällde arbetsgivaren. Också samarbete och organisationens funktionalitet fick lite bättre siffror än tidigare. Mest positivt uppskattade HRT:s personal förhållandet till sina kollegor, sin egen kompetens och arbetsuppgifternas tydlighet. Även HRT:s tjänster och miljöansvar fick bra betyg. HRT:s personal förhöll sig kritiskt till informationsgången, samarbetet samt arbetsfördelningens tydlighet mellan avdelningar och enheter. Även den egna arbetsenhetens funktionalitet fick mer kritisk respons än år. Enkätens resultat gicks igenom på gruppmöten och varje grupp utarbetade åtgärdsplaner på basis av diskussionerna. Personalstrategin blev färdig med gemensamma krafter HRT inledde ifjol beredningen av den första personalstrategin. De anställda deltog aktivt i beredningen. Utkasten diskuterades bl.a. på gruppmöten och de presenterades i HRT:s intranät. Under arbetets gång kom fram tre mål. Enligt det första målet utvecklar HRT:s personal sin kompetens månsidigt och målinriktat. Arbetets innehåll och de ställda kraven sammanhänger nära med arbetsenhetens resultatmål. Kompetens som organisationen och enheten behöver identifieras. Det andra målet är att förstärka yrkesmässigheten i chefsarbetet och personalens kunskaper i arbetsgemenskap. Chefen ska agera enligt HRT:s värden och ge beröm för välgjort arbete. Arbetstagaren ska försöka se helheter bredare än enbart från sin uppgift och framföra utvecklingsobjekt och lösningsförslag. Det tredje målet är att framgångsrikt samarbeta med kollegor, kunder och intressentgrupper. HRT skapade även sin första personalvision som siktar ända till år 2018: Vi är entusiastiska och engagerade i samarbete och utveckling. Vi gör vårt arbete kundoch lösningsfokuserat. HRT:s styrelse godkände den nya personalstrategin i början av år HRT:s personal i siffror Personal 405 Medelålder 41,7 år Under 30 år 20 % år 50 % över 50 år 30 % Kvinnor 246 Män 159 Fast anställda 344 Visstidsanställda 61 Heltidsanställda 339 Deltidsanställda 66 16

18 PERSONAL HRT Helsingforsregionens trafik årsberättelse Det var fint att vara med Skapandet av personalstrategin var givande för HRT:s anställda Från första början var det klart att personalen aktivt deltar i beredningen av personalstrategin. De tillfrågade deltog ivrigt och vi fick ihop en fungerande projektgrupp med deltagare från olika avdelningar. Personalens kommentarer samlades ihop under veckomöten som cheferna ledde en behändig praxis som det lönar sig att utnyttja på nytt! Den nya personalstrategin blir både ett löfte och en skyldighet för HRT:s anställda. I strategin linjeras hur HRT kan fungera så att alla har förutsättningar att utvecklas i sitt arbete och sköta sina arbetsuppgifter så bra som möjligt. Dessutom ger strategin riktlinjer gällande hur var och en ska förhålla sig till arbete och inlärning så att man kan främja genomförandet av HRT:s mål. Eeva-Liisa Haaksluoto, personalchef, projektchef för personalstrategi Det var fint att vara med och fundera över innehållet i personalstrategin. Vi lyckades under en snabb process skapa en gemensam strategi i vilken allt det väsentliga finslipades och utkristalliserades. Jag var också glad över hur gärna och entusiastiskt personalen deltog i diskussionen. Jag ser fram emot att vi får konkretisera strategins innehåll i praktiken. Under våren reflekterar vi med min grupp strategins mål i förhållande till våra egna uppgifter samt till våra utvecklings- och utbildningsbehov. Johanna Vilkuna, gruppchef för Trafiksystemplanering I början av strategiarbetet intervjuade varje huvudförtroendeman några av HRT:s anställda och samlade bakgrundsinformation av dem. Av diskussionerna kommer jag bäst ihåg de intervjuades positiva inställning till HRT. I projektgruppen som förberedde strategin diskuterades också möjligheten att utvecklas i sin karriär även vertikalt. Den enda utvecklingsstigen går inte uppåt i hierarkin utan man kan komma framåt även genom att byta uppgifter till exempel via arbetsrotation. Särskilt i sakkunniguppgifter är det viktigt att känna organisationens verksamhet från olika synvinklar och funktioner så att man får den en nödvändig bredd i sina tankar. Jenni Nikula, planerare Biljettsystem, huvudförtroendeman Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf 17

19 Bussarnas koldioxidutsläpp minskade med över från år. 9%

20

21 Hållbara färdsätt ska vara det första valet HRT främjade även ifjol användningen av kollektivtrafiken och andra hållbara färdsätt och strävade efter att med olika metoder minska kollektivtrafikens klimatkonsekvenser och lokala utsläpp. Ansvar om miljön hör till de värden som styr HRT:s verksamhet. HRT:s mål är att minska kollektivtrafikens koldioxidutsläpp med 50 procent och lokala utsläpp med 80 procent före Det centrala medlet är att öka den energieffektiva spårtrafiken. För att nå dessa mål behövs den nyaste fordonsteknologin och de bästa bränslena i bussarna. Bussarnas utsläpp har minskat i enlighet med målen tack vare att materielet har förnyats och biobränsle använts. Som ett resultat av den konkurrensutsättning som HRT avgjorde på våren, är 60 procent av bussarna i HRT:s trafik utsläppssnåla från ingången av I december började elbussen Ebusco trafikera Esbos interna linje 11. Testet är en del av Tekes ebusprojekt, där man undersöker hur elbussar passar för de krävande vinterförhållandena i Finland. Den portugisiska elbussen Caetano har trafikerat i Esbo från hösten. HRT:s mål är att det ska finnas hundra elbussar i trafik inom huvudstadsregionen inom fem år. Det är ett effektivt sätt att minska på utsläppen, förutsatt att elen produceras på ett miljömässigt hållbart sätt. HRT ordnade för trafikföretagen redan för andra gången ett anbudsförfarande om åtgärder som minskar bussarnas utsläpp. Företagen kan få bonus bl.a. om de använder avfallsbaserat biobränsle och minskar bränsleförbrukningen. Tack vare anbudsförfarandet kan man minska koldioxidutsläppen under 2014 med över tusen ton. Moblitetsstyrning på arbetsplatser HRT främjade hållbara färdsätt genom att samarbeta med företag där man bl.a. utarbetade mobilitetsplaner för deras anställda. År använde ca 40 arbetsgivare mobilitetsstyrningstjänster. HRT fick nästan 300 nya personalbiljettkunder. Redan över anbetsgivare i området erbjuder biljettförmån för sina anställda. HRT utvecklade även ett eget koncept för mobilitetsstyrning för skolorna. HRT främjar utvecklingen av ett miljövänligt trafiksystem i enlighet med trafiksystemplanen för Helsingforsregionen (HLJ). HRT strävar efter att påverka Helsingforsregionens markanvändning och planläggning på så sätt att de skulle stöda användningen av hållbara färdsätt. HRT följer i sin verksamhet certifierade kvalitetsoch miljösystem (ISO 9001 och 14001) som gör det möjligt att systematiskt utveckla processer samt att identifiera och minska skadliga miljöpåverkningar. Över 30 procent av trafiken ordnad av HRT kördes med förnybar energi. 20

22 MILJÖ HRT Helsingforsregionens trafik årsberättelse HLJ-barometer frågade vilka trafiksätt man borde utveckla i Helsingforsregionen Rutter och förhållanden för cyklister Rutter och förhållanden för fotgängare Kollektivtrafik HRT lät på våren göra en enkät bland invånare i Helsingforsregionens 14 kommuner för att utreda deras åsikter om mål och medel för utvecklingen av trafiksystemet. Svarsgivarna önskade framför allt att man utvecklar kollektivtrafiken samt trafiken för fotgängare och cyklister. Resultat ska utnyttjas då kollektivtrafiksystemplanen för Helsingforsregionen utarbetas (HLJ 2015). Personbilstrafik % Hela regionen sammanlagt KUUMA-regionen Huvudstadsregionen Resfadder berättar om klokt resande När Farbror Blå, som hade besökt skolor och daghem, övergick till andra uppgifter, anställde HRT en Resfadder i stället för honom. Liksom sin föregångare råder och uppmuntrar faddern barn och unga att resa klokt, dvs. med kollektivtrafik, med cykel eller gående. Med Resfadderns läror går resor till och från skolan tryggt och hälsosamt eftersom utöver miljöfrågor pratar man i klassen även om trafiksäkerheten och motionens betydelse. Resfaddern hann under höstperioden besöka över 10 skolor och träffa cirka barn. Dessutom besöker faddern olika evenemang och du kan be faddern besöka exempelvis evenemang för seniorer eller invandrare i hela HRT-området. 21

23 Färdmedlen i jämförelse År gjordes cirka 355,5 miljoner resor i HRT:s trafik. Det populäraste färdmedlet var buss som hade över avgångar på vardagarna. Resandet var pålitligt eftersom alla färdmedel trafikerade med över 99 procents säkerhet. De nöjdaste passagerarna var de som använde metron och Sveaborgsfärjan. Passagerarantalet per färdmedel Passagerarantalet (milj.) per färdmedel 2011 Färja Närtåg Spårvagn Metro Färja 1,8 Närtåg* 53,7 Spårvagn 56,7 Metro 63,5 Buss 179,8 Buss 2011 Sammanlagt 355,5 milj milj. *13 procents ökning i närtågens passagerarantal från år kan delvis förklaras av övergång från manuell passagerarräkning till automatisk. Det uppskattade antalet påstigningar i tågen på basis av manuella räkningar har underskattat det faktiska antalet påstigningar med cirka 10 procent. Avgångar per vardag Antalet linjer Antalet fordon (metroenheter) (vagnenheter) Sammanlagt Sammanlagt 344 Sammanlagt

24 NYCKELTAL FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN HRT Helsingforsregionens trafik årsberättelse Pålitligheten i olika trafikslag (%) Det allmänna betyget som passagerare gav (skala 1 5) Buss Spårvagn Metro Närtåg Färja Buss Spårvagn Metro Närtåg Färja Procenttalet visar de körda turernas procentandel av de planerade avgångarna. Tågtrafikens pålitlighet förbättrades avsevärt jämfört med de föregående åren. Tre arbetskonflikter försämrade busstrafikens pålitlighet. Passagerarnas tillfredsställelse med närtåg har ökat stadigt redan flera år i rad. Förnyelsen av styrsystemet gav ett sämre betyg för metrotrafiken men steg betyget igen. Andelen passagerare utan biljett (%) Andelen som är nöjda med säkerheten (%) Buss Spårvagn Metro/vagn Metro/plattform Närtåg 0 Buss Spårvagn Metro Närtåg Färja Utan en giltig biljett reste år i genomsnitt 2,7 % av alla som blev kontrollerade. Antalet är 0,5 procentenheter mindre än år vilket anger att biljettkontrollen blev ännu effektivare. HRT frågade i sin kundenkät också om resorna gick utan ordningsproblem. Enligt passagerare är det tryggast att resa med Sveaborgsfärjan eller med bussen. Koldioxidutsläpp från trafiken (ton) Produktionskostnader (euro/passagerarkilometer) ,9 0,8 0,7 0,6 0, ,4 0, Buss Spårvagn Metro Närtåg Färja 0,2 0,1 0 Buss Spårvagn Metro Närtåg Färja Busstrafikens utsläppsnivå har minskat planenligt till följd av förnyat bussmateriel och användningen av biobränslen. Metro och spårvagnarna går med vattenkraft. Nyckeltal visar hur produktionskostnaderna har utvecklats. Det beskriver också hur användningsgraden i färdmedlen utvecklats och därmed hur framgångsrik planeringen har varit. 23

25 HRT sålde biljetter för 277,9 miljoner euro.

26

27 Kostnaderna steg måttfullt År uppvisade HRT:s resultat ett överskott på drygt 10 miljoner euro. Utgifterna var mindre än beräknat eftersom priserna på bränsle och smörjmedel steg mindre än vad HRT hade räknat med och den allmänna räntenivån förblev låg. HRT:s resultat var efter avskrivningar och finansieringsposter 10,4 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna var sammanlagt 586,5 miljoner euro. Intäkterna ökade med 21,6 miljoner euro, dvs. med 3,8 procent jämfört med det föregående året. Biljettintäkterna var 277,9 miljoner euro, 8,2 miljoner euro, dvs. tre procent mer än år. Biljettpriserna steg i genomsnitt med 3,5 procent i början av år. HRT påförde kontrollavgifter till ett värde av 5,3 miljoner euro ifjol. Intäkterna från kontrollavgifterna sjönk med 2,3 procent från år. De utgifter som inte kunde täckas med biljettintäkter eller andra inkomster, betalades av medlemskommunerna till HRT i form av kommunandelar. Andra inkomster innehåller utöver intäkter från kontrollavgifterna även bl.a. statsunderstöd för kollektivtrafiken samt hyresinkomster. Kommunandelarna var sammanlagt 291,4 miljoner euro. Trafikeringskostnaderna ökade HRT:s verksamhetsutgifter var sammanlagt 569,8 miljoner euro. Utgifterna ökade med 17,6 miljoner euro, dvs. med 3,2 procent från år. Den största utgiftsposten, 450,3 miljoner euro, var trafikeringskostnaderna. Trafikeringskostnaderna ökade med 12,6 miljoner euro, dvs. med cirka tre procent från år. Trafikeringskostnaderna per passagerarkilometer var minst i metrotrafiken och störst i färjetrafiken. HRT betalade sina medlemskommuner sammanlagt 69,5 miljoner euro i ersättning för kollektivtrafikinfrastruktur. HRT:s personalkostnader var 18,8 miljoner euro. I slutet av året hade samkommunen 405 anställda. År investerade HRT sammanlagt 13,4 miljoner euro. 10,2 miljoner euro av investeringskostnaderna hänförde sig till projektet LIJ 2014 samt det nuvarande biljettsystemet. Verksamhetsintäkter Verksamhetsutgifter Trafikering 450,3 Biljettintäkter 277,9 Kommunandelar 291,4 Övriga intäkter 17,2*) Sammanlagt 586,5 Infrastruktur 69,5 Köp av tjänster 23,2 Personal 18,8 Övriga 8,0 Sammanlagt 569,8 *) bl.a. understöd av staten, intäkter från kontrollavgifter och hyresintäkter Uppgifterna i miljoner euro. 26

28 EKONOMI HRT Helsingforsregionens trafik årsberättelse Biljettintäkter Regionbiljetter 104,722 Närregionbiljetter 11,512 Helsingfors interna 136,043 Esbos interna 14,352 Vandas interna 10,058 Grankullas interna 0,102 Kervo Sibbo 0,575 Kyrkslätt 0,443 Kutsuplus 0,062 Sammanlagt 277,9 Vårkampanjen gav 1,5 miljoner euro och tusentals nya kunder Trafikeringskostnader Buss 304,2 Tåg 66,8 Spårvagn 49,9 Metro 24,8 Färja 3,7 Kutsuplus 1 Investeringar Sammanlagt 450,3 Biljett- och informationssystemet (LIJ 2014) 9,71 Resekortsystemet (nuvarande) 0,50 Informationssystemet 0,94 Verksamhetsområde-IT 0,65 Övriga IT-investeringar 0,77 Kundapplikationer 0,27 Övriga anskaffningar 0,54 Sammanlagt 13,4 HRT:s kampanj Ta semester från din bil lyckades rejält över förväntningarna. HRT erbjöd nykomlingar resekort som var laddat med två veckors resor. Erbjudandet lockade över beställare och HRT sålde biljetter till nya kunder till ett värde av 1,5 miljoner euro i tio månader. Kampanjen riktades till vuxna som bor i HRT-området. 15 procent av kortbeställarna var under 30 år, 26 procent år och 21 procent över 60 år. Beställningarna kom från alla kommuner inom HRT-området. Två tredjedelar av beställarna var män, medan två tredjedelar av HRT:s stamkunder är kvinnor. Det som fick kunderna att aktivera sig var utöver den goda förmånen också möjligheten att beställa kortet på webben. Kampanjen var en del av HRT:s nykundsförvärv där HRT letar efter nya verksamhetsmodeller för att minska privatbilismen och öka användningen av kollektivtrafiken. Projektet var en del av miljöministeriets KULTU-program för hållbar konsumtion och produktion. 27

29 Resultaträkning Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter , ,89 Kommunandelar , ,00 Understöd och bidrag , ,06 Övriga verksamhetsintäkter , , , ,09 Verksamhetskostnader Personalkostnader: Löner och arvoden , ,61 Personalbikostnader: Pensionskostnader , ,24 Övriga lönebikostnader , ,10 Köp av tjänster , ,05 Material, förnödenheter och varor , ,37 Övriga verksamhetskostnader , , , ,88 Verksamhetsbidrag ,21 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,32 Övriga finansiella intäkter , ,59 Räntekostnader ,60-191,14 Övriga finansiella kostnader , , , ,25 Årsbidrag , ,46 Avskrivningar , , , ,80 Räkenskapsperiodens resultat , ,66 Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-) , ,66 Finansieringsanalys Bokslut Bokslut Kassaflöde, verksamheten Årsbidrag , ,46 Kassaflöde, investeringar Investeringsutgifter , ,11 Kassaflöde, verksamhet och investeringar , ,65 Kassaflöde, finansiering Förändringar i eget kapital 0, ,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av fordringar , ,06 Förändring av räntefria lån , ,90 Kassaflöde, finansiering , ,16 Förändring av likvida medel , ,51 Likvida medel , ,50 Likvida medel , ,99 28

30 EKONOMI HRT Helsingforsregionens trafik årsberättelse Balansräkning AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA , ,65 Immateriella tillgångar , ,93 Immateriella rättigheter , ,86 Dataprogramvaror , ,47 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,95 Förskottsbetalningar , ,65 Materiella tillgångar 9 302,974, ,78 Fasta konstruktioner och anordningar , ,36 Maskiner och inventarier , ,71 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,71 Placeringar Aktier och andelar , ,94 Rörliga aktiva , ,60 Fordringar , ,10 Långfristiga fordringar , ,00 Lånefordringar , ,00 Kortfristiga fordringar , ,10 Kundfordringar , ,03 Lånefordringar 1 750, ,50 Övriga fordringar , ,99 Resultatregleringar , ,58 Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna , ,40 Övriga värdepapper , ,40 Kassa och bank , ,10 Aktiva sammanlagt , ,25 Passiva Eget kapital , ,25 Grundkapital , ,00 Övrigt eget kapital , ,01 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder , ,58 Räkenskapsperiodens över-/underskott , ,6 Främmande kapital , ,00 Kortfristigt , ,00 Erhållna förskott , ,27 Skulder till leverantörer , ,48 Övriga skulder , ,22 Resultatregleringar , ,03 Passiva sammanlagt , ,25 29

31 HRT:s styrelse fr.o.m Medlem Risto Rautava (Saml/H), ordförande Hennariikka Andersson (Saml/H) Jaana Pelkonen (Saml/H) Janne Tähtikunnas (Saml/E) Markku Weckman (Saml/V) Sirpa Hertell (De Gröna/E), viceordförande Ville Ylikahri (De Gröna/H) Hanna Valtanen (De Gröna/V) Tarja Kantola (SDP/H) Martti Tieaho (SDP/E) Jukka Hako (SDP/V) Pekka M. Sinisalo (Sannf/Ky) Hanna Mithiku (VF/H) Björn Månsson (SFP/H) Ersättare Harri Nikander (Saml/Ke) Ted Apter (Saml/H) Aura Salla (Saml/H) Ulla Palomäki (Saml/E) Laura Simik (Saml/H) Heli Halava (De Gröna/E) Jessica Karhu (De Gröna/H) Jouni Vauhkonen (De Gröna/V) Mirva Haltia-Holmberg (SDP/H) Hannele Kerola (SDP/E) Markku J. Jääskeläinen (SDP/V) Matti Kopra (Sannf/H) Hannu Koponen (VF/H) Christel Liljeström (SFP/Si) HRT:s styrelse och ledning. Från vänster i sista raden Torsten Widén (sakkunnig, Grankulla), Pekka Sauri (sakkunnig, Helsingfors), Mirva Haltia-Holmberg, Christel Liljeström, Olavi Louko (sakkunnig, Esbo), Markku Weckman, Björn Månsson, Mikael Grannas (sakkunnig, Sibbo), Finn Berg (sakkunnig, Grankulla), Janne Tähtikunnas, Pekka M. Sinisalo, Sini Puntanen, Ilkka Heinänen (HRT), Mari Flink (HRT), Tero Anttila (HRT), Tarmo Aarnio (sakkunnig). Framme till vänster Hanna Valtanen, Hanna Mithiku, Suvi Rihtiniemi (HRT), Jukka Hako, Ville Ylikahri, Sirpa Hertell, Björn Månsson, Martti Tieaho, Risto Rautava, Hennariikka Andersson, Jaana Pelkonen, Harri Nikander, Pirkko Lento (HRT), Reijo Mäkinen (HRT). HRT:s revisionsnämnd fr.o.m. 1.4 Sakkunniga fr.o.m. 1.4 Medlem Ersättare Ilkka Malmivaara (Saml/V), ordförande Heikki Hiltunen (Saml/E) Jaana Meklin (Saml/H) Sini Jokinen (Saml/H) Kimmo Kyrölä (De Gröna/E), viceordförande Petteri Niskanen (De Gröna/V) Juhani Turkkila (SDP/H) Hannele Halonen (SDP/V) Saana Lehto (Sannf/E) Kari Paunonen (Sannf/E) H (Helsingfors), E (Esbo), V (Vanda), Gr (Grankulla), Ke (Kervo), Ky (Kyrkslätt), Si (Sibbo) Teknisk direktör Biträdande stadsdirektör Stadsdirektör Stadsdirektör Kommundirektör Kommundirektör Biträdande stadsdirektör Stadsstyrelsens ordförande Revision Olavi Louko, Esbo Pekka Sauri, Helsingfors Torsten Widén, Grankulla Petri Härkönen, Kervo Tarmo Aarnio, Kyrkslätt Mikael Grannas, Sibbo Juha-Veikko Nikulainen, Vanda Finn Berg, Grankulla KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ansvarar för revisionen. Ansvarig revisor är OFR, CGR Leif-Erik Forsberg 30

32 FÖRVALTNING OCH ORGANISATION HSL Helsinki Region Transport Annual Report Lockad av kollektivtrafiken HRT:s nya styrelse inledde sitt arbete i början av år. Under det första verksamhetsåret har vi bevittnat en historisk vändning: för första gången på 50 år ökade den relativa andel av dem som anlitar huvudstadsregionens kollektivtrafik jämfört med all trafik. Jag tror att den goda utvecklingen fortsätter i och med de kommande betydande förnyelserna av Ringbanan och Västmetron. Planeringen av Helsingforsregionens trafiksystem är ett långsiktigt arbete. Hur åtgärder och investeringar inverkar syns först efter flera år. Utgångspunkten ska vara att i Helsingforsregionen skapas möjligheter att resa så tryggt, smidigt, ekonomiskt och miljövänligt som möjligt med olika färdsätt. En bättre och mer attraktiv kollektivtrafik är en av spjutspetsarna när man bygger en fungerande metropol. Ifjol utarbetades HRT:s nya strategi och styrelsen godkände den i februari Vision 2025 lyder: Kollektivtrafiken är det första valet och Helsingforsregionen är vägvisare för intelligent, hållbart och tryggt resande. Målet är att över hälften av trafikökningen som grundar sig på befolkningstillväxten i Helsingforsregionen sköts med kollektivtrafiken. För att nå målet kan man åstadkomma mycket med nya, fördomsfria idéer. Ett fint exempel är fjolårets kampanj Ta semester från din bil som lyckades över förväntningarna. Som kampanjförmån erbjöds nykomlingar ett resekort hemlevererat via webben och laddat med två veckors resor. Erbjudandet lockade nya beställare och en tredjedel av dem åker fortfarande med kollektivtrafik. Kampanjerna utnyttjas även i fortsättningen för att locka nya kundgrupper. Det finns mycket arbete i åldersgruppen för personer över 65 år, vilka använder kollektivtrafiken minst. HRT är till exempel med i Sitras projekt Aktiv medborgare i alla åldrar där man främjar åldringarnas mobilitet. Helsingforsregionens kollektivtrafik utvecklas starkt ur kundens synvinkel. Risto Rautava, Styrelseordförande En bättre kollektivtrafik är en av spjutspetsarna när man bygger en fungerande metropol. 31

33 32

34 HSL Helsingforsregionens trafik Semaforbron 6 A, Helsingfors BO 100, HRT tfn (09)

35

HRT rör oss alla. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HRT rör oss alla. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HRT rör oss alla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HRT rör oss alla HRT erbjuder mångsidiga möjligheter att åka kollektivt och skapar förutsättningar för en livskraftig och trivsam Helsingforsregion.

Läs mer

HRT rör oss alla. Samkommunen Helsingforsregionens trafik

HRT rör oss alla. Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT rör oss alla Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT:s målbild 2025 HRT Från strategi till handling Allt flera använder kollektivtrafiken i arbete och under fritiden. Vi erbjuder kunderna tjänster

Läs mer

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och förvaltningsdirektör Ilkka Heinänen, tfn 040 533 5330

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och förvaltningsdirektör Ilkka Heinänen, tfn 040 533 5330 Samkommunen 3 17.11.2015 3 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 1508/02.021.211/2010 Samkommunen Styrelsen 137 27.10.2015 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 2014 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 1.1.2014 Dessa resevillkor är giltiga fr.o.m. den 1.1.2014 och gäller användningen av HRT:s

Läs mer

HRT Helsingforsregionens trafik Årsberättelse

HRT Helsingforsregionens trafik Årsberättelse HRT Helsingforsregionens trafik Årsberättelse HRT Helsingforsregionens trafik Årsberättelse nnehåll Det här är HRT 4 VD:s översikt 6 Under året 8 Kunder 14 ersonal 16 Miljö 20 Nyckeltal för kollektivtrafiken

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 mars 2012 124/2012 Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik Utfärdad i Helsingfors den 8 mars 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret Snabbspårväg Framtidens kollektivtrafik i Helsingfors www.hel.fi/ksv/sv

Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret Snabbspårväg Framtidens kollektivtrafik i Helsingfors www.hel.fi/ksv/sv Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret Snabbspårväg Framtidens kollektivtrafik i Helsingfors www.hel.fi/ksv/sv Helsingfors och hela metropolområdet växer fort. Fram till 2050 uppskattas Helsingfors

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna Helsingforsregionens kollektivtrafik Biljettpriserna fr.o.m. 1.1.2014 Periodbiljetter på resekortet Resekortet kan laddas med period. Längden på reseperioden du väljer kan vara minst två veckor och högst

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett Periodbiljetter Resekortet kan laddas med period. Längden på perioden du väljer kan vara minst två veckor och högst ett år (14 366 dagar). Periodbiljettens pris består av ett 14-dagars grundpris och ett

Läs mer

HRT Helsingforsregionens trafik

HRT Helsingforsregionens trafik Årsberättelse 1 2 Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 Det här är HRT 4 VD:s översikt 6 Verksamhetsmiljön 8 En blick på verksamheten 10 Nyckeltal för kollektivtrafiken 14 Personal 18 Miljö 21 Ekonomi 22 Förvaltning

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 2015 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 1.1.2015 Resevillkor för Helsingforsregionens trafik (HRT) tillämpas på kollektivtrafikresor

Läs mer

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Räkenskapsåret 01.01.2013 31.12.2013 Innehållsförteckning Sida Kallelse till vårmöte 1 Verksamhetsberättelse 2-3 Resultaträkning 4-5 Balansräkning 6-7 Bokslutsprinciper/Noter/

Läs mer

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070 Samkommunen 10 25.11.2011 HRT: S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 1508/02/021/211/2010 sht 10 Styrelsen 151 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen,

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som sörjer för energiförsörjningen i Karleby samt idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Den

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

AKTIAKONCERNENS LÖNEPOLITIK Godkänd av styrelsen 28.3.2012

AKTIAKONCERNENS LÖNEPOLITIK Godkänd av styrelsen 28.3.2012 1 AKTIAKONCERNENS LÖNEPOLITIK Godkänd av styrelsen 28.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Principerna för lönepolitiken... 1 2. Totalbelöningssystemet... 2 3. Grundlön och förmåner... 3 4. Kortfristigt belöningsprogram...

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Ifall undersökningen riktar sig till ett barn i ert hushåll ber vi föräldrarna eller en förmyndare svara för barnet. Är era uppgifter korrekta i följebrevet? Ifall

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Kvartalsrapport Q1 2006 Publiceras 2006-04-21 Order på Mobile Suite till DWP i England värd 648 tkr Två nya produkter har lanserats SIM-id Cloner samt HeXRY Förnyelsegraden av årslicenser har varit 96%

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Hur motsvarar planerna lagens mål?

Hur motsvarar planerna lagens mål? 4 Slutsatser Utarbetandet av en plan för stadsregionen enligt ramlagen har huvudsakligen främjat det kommunala samarbetet i regionerna. Även samordningen av markanvändning, boende och trafik på regional

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007

Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007 AMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Top Up Shop Share MLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007 Rohit Bhatia, VD Seamless: Seamless och Ericsson undertecknade

Läs mer

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland 2 Etapplandskapsplan 2 för Nyland omfattar ett område med 26 kommuner. Som metropollandskap är Nyland exceptionellt bland

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) 7 Uppföljningsrapport 2015 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) HEL 2015-003886 T 10 01 00 Beslutsförslag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030 RTP>2030 dnr TSN 2015 289 Synpunkter Biljettsystem Teknisk biljettsamverkan Med teknisk biljettsamverkan så avses möjligheten att använda samma typ av reskort oavsett vilken länstaxa som används. Inte

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande Samhällstekniska nämnden 53 20.08.2015 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden Samhällstekniska nämnden 53 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31.

Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31. Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period

Läs mer

VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS VERKSAMHETSSTRATEGI FRAM TILL 2020

VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS VERKSAMHETSSTRATEGI FRAM TILL 2020 Sidan 1 / 7 Bilaga 2/34 Gem. kfm. 29.9.2015 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS VERKSAMHETSSTRATEGI FRAM TILL 2020 1 INLEDNING Gemensamma kyrkorådet vid Vasa kyrkliga samfällighet beslutade inleda planeringsarbetet

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM Statsrådet har i dag fattat följande principbeslut: 1. Behovet av och möjligheterna till en ny trafikpolitik Trafikpolitiken

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor. Klientguide

Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor. Klientguide Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor Klientguide 1 Innehåll 1 Att resa 3 2 Att beställa 7 3 Beställningstidpunkt och uppehåll 10 4 Snabbresor 13 5 Beställningsnummer 14 6 Följeslagare

Läs mer

Dnr /17

Dnr /17 2017-11-14 Dnr 2501-2016/17 Under våren 2017 började utskottet planera en delegationsresa till Helsingfors och vid utskottssammanträdet den 28 augusti 2017 fastställdes syftet med resan (prot. 2016/17:43).

Läs mer

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Vasa stads löne- och belöningsstrategi Löne- och belöningsstrategin Vasa stad genomför en rättvis och målinriktad belöningspolicy i enlighet med strategin. Vid belönandet

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2015

DELÅRSRAPPORT Q1 2015 DELÅRSRAPPORT Q1 2015 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 24 APRIL 2015 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2015 Januari mars 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter TJÄNSTEUTLÅTANDE KS 18:1 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:289-014 2015-05-08 1/3 Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2013

DELÅRSRAPPORT Q1 2013 DELÅRSRAPPORT Q1 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 26 APRIL 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2013 Januari mars 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut för år

Verksamhetsberättelse och bokslut för år Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2007 Natur och Miljö är den svenskspråkiga riksorganisationen för miljövård i Finland. Förbundet driver mångsidig verksamhet i syfte att främja hållbar utveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) 8 Plan i enlighet med äldreomsorgslagen över stadens åtgärder för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänster

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider.

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider. Sammanfattning NSB kör idag tågtrafik i timmesfrekvens mellan Oslo och Kongsvinger. I nedan beskrivet förslag (fortsättningsvis Förslaget) förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag (DT,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16

Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,6 Mkr * Resultatet efter finansiella poster var 0,5 Mkr * Bolaget har tecknat avtal med Schibstedt-gruppen

Läs mer

1 juli 30 september 2011 Traveas AB (publ) Bookings Enriched

1 juli 30 september 2011 Traveas AB (publ) Bookings Enriched 1 juli 30 september 2011 Bookings Enriched org. nr 556739-8143 / Adress Ringen 16 182 73 Stocksund Phone08-51 80 10 00 / Fax 08-51 80 10 10 www.traveas.com Juli till September, 2 2011 TRAVEAS AB (Publ)

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund

PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund Avsikten med detta dokument är att kortfattat beskriva verksamheten i Studerandenas idrottsförbund

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1. UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.2017 1 Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

RESÖ FIBER EKONOMISK FÖRENING. Org nr 769624-2085 ÅRSREDOVISNING

RESÖ FIBER EKONOMISK FÖRENING. Org nr 769624-2085 ÅRSREDOVISNING RESÖ FIBER EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Resö Fiber ekonomisk förening 1(8) Styrelsen för Resö Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633 Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari mars 2015 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening 79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst Årsredovisning 2014 Piteå Föreningschefen har ordet Nu har precis 2014 passerat och vi har ett intressant 2015 framför oss. Under det gångna året har vi investerat

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE Årsredovisning för Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE 829501-5161 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 (7) Resultaträkning 2 (7) Balansräkning 3 (7) Tilläggsupplysningar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Omsättning 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro) och rörelseresultat 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 0,5 miljoner euro (7,8 milj.

Läs mer

Byggnadstillsynen, miljö- och hälsoskyddet och miljövården samt de självstyrande områdena

Byggnadstillsynen, miljö- och hälsoskyddet och miljövården samt de självstyrande områdena Promemoria Tarja Hartikainen, Ulla Hurmeranta, Tuulia Innala, Miira Riipinen 10.12.2015 Byggnadstillsynen, miljö- och hälsoskyddet och miljövården samt de självstyrande områdena Livskraftiga och handlingskraftiga

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Utlåtande angående Itellas svar om postgången i Åbolands skärgård, Diarienummer 2241/9211/2012.

Utlåtande angående Itellas svar om postgången i Åbolands skärgård, Diarienummer 2241/9211/2012. 1 Houtskär den 26 februari 2013 Kommunikationsverket Inskickat som epost till anna.saarela@ficora.fi. Johan Åminne Bockholm 21760 Houtskär 040-5332609, aminne@aminne.fi Utlåtande angående Itellas svar

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) Årsredovisning för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) 556559-1210 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556559-1210 2 (12) Styrelsen och verkställande direktören för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Läs mer

Välkommen till Skånetrafiken!

Välkommen till Skånetrafiken! Välkommen till Skånetrafiken! Tänkte berätta om: Skånetrafiken Hur vi arbetat med anpassning av kollektivtrafiken Kvalitetsdeklaration Handikappanpassning av bussar och hållplatser Informationsarbetet

Läs mer