Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson"

Transkript

1 Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson

2 Välkomna! à Inledning, presentation à Kort introduktion till att söka finansiering à Exempel på fonder à Interreg Öresund Skagerrak Kattegatt à ERUFS Skåne Blekinge à Workshop vad har du för utvecklingsprojekt som kan finansieras med externa medel? (ca 15 min) à Sammanfattning och avslutning

3 Att söka extern finansiering à Budget Från kr till 150 miljoner kr Innebär alltid egen finansiering à Projektlängd Från 10 mån till 6 år à Själva ansökan Tidsåtgång från tre dagar till tre månader à Utvecklingsprojekt Av intresse för din organisation

4 Fonder och program alla storlekar Europeiska Nationella Regionala leader Lokala fonder

5 Processen Från idé till beviljad projektansökan Formulera sökbar projektidé Skanna fonder och program Analys och strategiutformnin g Projektutvecklin g Partner sök Ansöka n Komplette ringar Kontraktsförhandlin gar Beviljat projekt Bevakning av utlysningar WSP FundFinder Projektledning Projektrapportering och redovisning

6 Vad är finansierbart? à Innovativa samarbeten mellan organisationer à Innovativa systemlösningar eller produkter à Processer för att ta fram nya lösningar à Nätverk och informationsinsatser à Hållbara stadslösningar à Hållbara industriparkslösningar à Hållbara transportlösningar à Tekniska innovationer/ny teknik à Gammal teknik som används på ett nytt sätt, nya system, kombinationer, användningsområden à Åtgärder har stor nytta och som kan spridas inom Sverige/ EU à Sysselsättning, hållbarhet à Pilotanläggningar, demonstrationsprojekt

7 Processen Från idé till beviljad projektansökan Formulera sökbar projektidé Skanna fonder och program Analys och strategiutformnin g Projektutvecklin g Partner sök Ansöka n Komplette ringar Kontraktsförhandlin gar Beviljat projekt Bevakning av utlysningar WSP FundFinder Projektledning Projektrapportering och redovisning

8 Skanna fonder och program à Vad finns det för fonder? à Hålla sig uppdaterad via mejl och hemsidor à Vilken typ av projekt tänker vi oss? à Vad har fonderna för fokus? à Stämmer vinklingen överens med vårt projekt

9 Processen Från idé till beviljad projektansökan Formulera sökbar projektidé Skanna fonder och program Analys och strategiutformnin g Projektutvecklin g Partner sök Ansöka n Komplette ringar Kontraktsförhandlin gar Beviljat projekt Bevakning av utlysningar WSP FundFinder Projektledning Projektrapportering och redovisning

10 Exempel på aktuella program à Horizon 2020 EU:s stora ramverksprogram för samhällsutveckling. Ersätter bl.a. 7e ramprogrammet. à LIFE EU:s miljöprogram, förlängt till à Interreg à Gränsöverskridande samarbeten. à Regionala strukturfonderna Skåne-Blekinge Nationella strukturfondsprogrammet. à Vinnova Fokus på innovationer inklusive innovativa arbetsprocesser. Energimyndigheten

11 Horizon Inriktning à Forskning och utveckling, samt att demonstrera tekniker och metoder i företag och samhället. à Sociala, ekonomiska, miljömässiga, hälsorelaterade, industriella utmaningar à Energi, miljö och klimat, hälsa, livsmedel, jordbruk och bioteknik, transport, material och ny produktionsteknik Fondfakta à Privat eller offentlig aktör, minst tre länder, à Totalbudget ca 80 miljarder Euro à Normal projektstorlek 5-15 milj Euro à Projektlängd 4-5 år à Finansiering upp till 70% Utlysning à Utlysningar kontinuerligt à Ansökan görs i Participant portal à (ca 100 sidor)

12 Horizon 2020 just nu Just nu (deadline okt): à Rena lösningar för urbana transporter, à Innovativa infrastrukturlösningar à Elfordon, ökad effektivitet och integration i transportsystemet à Materiallösninar för ren luft à Vatten, innovationer à Energieffektivitet à Luftkvalitet och klimat à SME-instrumentet

13 LIFE, Miljö Klimat 13 Inriktning à EUs miljöpolitik inom klimat, vatten, luft, mark, buller, kemikalier, stadsmiljö, avfall, naturresurser, skogar, miljö och hälsa à Biodiversitet -EUs fågel och habitatdirektiv inkl. Natura 2000 à Större teknikinvesteringar, viss forskning, kommunikation, samverkan à Information och kommunikation Fondfakta à Privat eller offentlig aktör, en eller flera à Normalstorlek projekt milj kr à Projektlängd 2-5 år à Kräver ej partner i annat EU-land à Finansieringsgrad 60% Utlysning 2015 à Klimat 15 sep à Miljö och resurseffektivitet samt Natur och biologisk mångfald i oktober à Tidigaste projektstart för projekt som söks 2015 är 1 juli 2016.

14 Vinnova à Idéslussar - för ökad innovationsförmåga i kommuner ( ) Förstudiebidrag för kommuner som vill öka sin innovationsförmåga. à Innovationsprojekt i företag ( ) Bidrag till företag för att utreda marknadsförutsättningar och gå från idé till en första fungerande prototyp eller version à FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet ( ) Riktar sig till offentligt finansierade verksamhet som vill utveckla sitt utbud av samhällsservice och förbättra sin långsiktiga effektivitet. à Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 ( ) Finansierar mindre projekt inriktade på att stärka användningen av digitala tekniker för industriella produktionsmiljöer. à Testbäddar inom miljöteknikområdet ( ) Finansierar projekt med potential att realisera en ny eller väsentligt förbättrad testinfrastruktur inom miljöteknik

15 Energimyndigheten à Planeringsbidrag Horizon 2020 Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till EU:s nya ramprogram Horisont Planeringsbidrag kan sökas oavsett vilken del av Horisont 2020:s som ansökan avser. Projektförslagets energirelevans är viktig. Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. à Planeringsbidrag LIFE Planeringsbidrag kan sökas för projekt inom delprogrammet Klimatpolitik som prioriterar: - begränsning av klimatförändringar - klimatanpassning - klimatstyrning och information Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för Europeiska kommissionens utlysning à Mer, tex: à Program Energieffektivisering i transportsektorn Energimyndigheten utlyser 40 miljoner kronor till forskning och demonstrationsprojekt som syftar till energieffektivisering inom transportområdet.

16 Interreg V Europeiska Regional utvecklingsfonden

17 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Malmö 17 juni 2015 Linda Reinholdddson, projektrådgivare

18 Kort om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Över 200 kommuner, fler än 30 lärosäten, 15 regioner, nio miljoner invånare, tre länder, två huvudstäder. 143 miljoner euro i programmet (EU-medel och norska IR-midler) EU-program för gränsregional utveckling (Europeiskt territoriellt samarbete) Utmaningar inom fyra områden;; - innovation (33%) - grön ekonomi (25%) - transport (17%) - sysselsättning (19%)

19 Programområdet Öresund-Kattegat-Skagerrak hela programområdet Delområde Kattegat-Skagerrak Midtjylland, Nordjylland, Halland, Västra Götaland, Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust- Agder, Vest-Agder samt Oslo kommun. Delområde Öresund programområdet omfattar regionerna Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland. Sekretariat i Köpenhamn och Göteborg

20 ÖKS-regionens 13 styrkeområden Besöksnäring Cleantech Fordonsklustret Förnybar energi Informations- och kommunikationsteknik Kreativa näringar/ upplevelseindustri Landsbygdsnäringar Life sciences Livsmedelsforskning och produktion Marina och maritima sektorn Materialvetenskap Process- och kemiindustri Välfärd- och hälsoteknik

21 Ni hittar översikten här!

22 Specifika mål Innovation Öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/ internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom ÖKS styrkeområden (se tidigare bild) Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom ÖKS-området

23 Specifika mål Grön ekonomi Ökat antal samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi Öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning) Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet

24 Grön ekonomi: investeringsprioriteringar och aktivitetsindikatorer Mål Investeringsprioritering Aktivitetsindikatorer Ökat antal samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi Öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning) Främja produktion och distribution av energi som hämtas från förnybara källor - Antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala forskningsprojekt - Antal samarbeten, verktyg, piloter och tester Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet Stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn - Energiförbrukning i offentlig verksamhet - Antal kompetenshöjande åtgärder för minskning av energikonsumtion i offentlig infrastruktur - Antal deltagande organisationer i kompetenshöjande åtgärder

25 Specifika mål Transport Förbättra tillgängligheten till och igenom ÖKSregionen Minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmsta knutpunkt i TEN-T Öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter

26 Specifika mål Sysslesättning Främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag Öka antalet gränspendlare

27 Hur ser ett Interreg ÖKS-projket ut? Gränsregionalt mervärde Additionellt - ej ordinaire verksamhet Förenligt med statsstödsregler Partner är offentlig eller privat juridisk person Minst en aktivitetsindikator Minst två länder Bidrar till ett av programmets mål 50% medfinasiering Uppfyller urvalskriterier Stöd betalas ut i efterskott mot kvitto

28 Viktigt att tänka på Tydligt gränsregionalt mervärde Ger konkreta resultat i verkligheten Utgå från programmets specifika mål Tydlig röd tråd Brett partnerskap bra, rätt partnerskap bättre God/professionell projektledning, projektekonomi, kommunikation Dialog med sekretariatet från idé till resultatspridning

29 Ansökningsprocess Kontakta sekretariatet för att diskutera ert projekt Nästa ansökningsomgång är öppen en månad under hösten 2015 (preliminärt september), beslut innan jan 2016 Avser genomföra två ansökningsomgångar per år

30 Tack för er uppmärksamhet!

31 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regionala strukturfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsätning Skåne - Blekinge 17 juni 2015, Skånes Energiting Anna Josefsson Handläggare 31

32 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vilka utvecklingsbehov finns i regionen och vad vill ni förändra? 32

33 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

34 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Insatsområde Procent Summa (SEK) Smart tillväxt - innovation 17% Ca 87 miljoner Smart tillväxt - SMF 36% Ca 184 miljoner (100 miljoner riskkapital) Hållbar tillväxt koldioxidsnål ekonomi Inkluderande tillväxt - bredband Hållbar stads- och samhällsutveckling 15% Ca 77 miljoner 10% Ca 51 miljoner 18% Ca 92 miljoner Totalt: ca 491 miljoner 34

35 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Specifika mål: 3. Hållbar tillväxt - Koldioxidsnål ekonomi Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare Minskad klimatpåverkan genom att offentligsektor och bostadsektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare 35

36 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Hållbar tillväxt - Koldioxidsnål ekonomi Specifikt mål 1: Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare satsningar som skapar arbetstillfällen inom området koldioxidsnål ekonomi projekt där man testar nyskapande koldioxidsnål teknologi i egen verksamhet eller i kundledet. insatser som skapar medvetande och kunskap hos konsumenter och kunder om system för att minska energiförbrukning Insatser för energieffektivistering av fastighetsbestånd 36

37 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Målgrupp och stödmottagare Privata företag och organisationer Innovationsinfrastrukturen inklusive universitet och högskolor Regionala och lokala branschorganisationer Myndigheter 37

38 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Aktivitetsindikatorer - mäter utfall på projektnivå och förväntat värde ska anges i ansökan Antal företag som får stöd Minskad energiförbrukning hos projektmedverkande företag och organisationer Användning av förnybar energi hos projektmedverkande företag och organisationer 38

39 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Hållbar tillväxt - Koldioxidsnål ekonomi Specifikt mål 2 Minskad klimatpåverkan genom att offentligsektor och bostadsektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare Satsningar som utvecklar regional och kommunal energiplanering Insatser för att utveckla system och modeller för att återanvända, utnyttja och återvinna resurser Utveckla hållbara transportlösningar i städer Insatser som knyter samman regionen genom effektivare tranportsystem 39

40 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Målgrupp och stödmottagare Regionala och kommunala aktörer Myndigheter Regionala och lokala branschorganisatikoner Kommunala fastighetsbolag och renhållningsbolag Utvecklingsstiftelser och institut Idéburen sektor 40

41 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Aktivitetsindikatorer Hushåll med förbättrad energiförbrukning (ANTAL) Minskning av växthusgaser (per år) Analyser för att hitta metoder för en mer koldioxid användning av person och godstransportsystemet (antal) Genomsnittlig användning hos projektmedverkande offentliga organisationer (kwh/m2) Användning av förnybar energi hos projektmedverkande företag och organisationer (ökning i procent) Minskad energiförbrukning hos projektmedverkande företag och organisationer (procent) 41

42 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH URVALSKRITERIER - Tillväxtverkets sätt att bedöma projektets kvalité Obligatoriska: Samordning med andra strategier och program Överlevnad och långsiktighet Näringslivets medverkan Förnyelse och vidareutveckling Horisontella kriterier Meriterande: Samverkan EU:s strategi för Östersjöregionen Privat medfinansiering från näringslivet

43 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Nästa ansökningsomgång Nästa ansökningsperiod är 15 juli september 2015 Prioritering för ansökningar av strukturfondspartnerskapet sker 7 och 8 december % nationell medfinansiering 43

44 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 44

45 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Testa er idé hos mig!

46 Workshop à VILKA UTVECKLINGSPROJEKT KAN DU FINANSIERA MED EXTERNA MEDEL? à VAD BEHÖVER DU VETA FÖR ATT KUNNA GÅ VIDARE? Diskutera gärna med din granne, allmänt eller i detalj! Vi finns tillgängliga för diskussion och bolla idéer. ca 15 min

47 Att tänka på à Projektbudget mellan ca SEK och 150 miljoner SEK à Medfinansieringen i projekt, ca 50% à Vara ute i god tid Parallellt kontinuerligt arbete à Projekt som ni ändå vill göra à Projektutvecklingen en värdefull process i sig à Det är en stor möjlighet, men också en risk

48 Sammanfattning, kommentarer

49 WSP Fund Finder à Portal för bevakning av utlysningar inom hållbarhetsområdet à Alla utlysningar samlade Användaren loggar in och få en tydlig överblick över befintliga fonder - ca 110 st totalt à Enkelt beskrivet För varje fond redovisas utlysningar, inriktning, vem som kan söka samt tidsramar. à Lätt att sortera Möjligheter att söka och sortera så att det passar ens egen projektidé, vilken typ av sökande man är, eller källa à WSP ansvarar för att uppdatera

50 fundfinder.wspgroup.se

51 Tack! à Frågor eller funderingar? à à à