Innovationsprojekt i företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsprojekt i företag"

Transkript

1 1 [ Ansökningsomgång 2] Reviderad Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda

2 2 1. Sammanfattning Har ert företag ett innovativt utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential som är i ett så tidigt utvecklingsskede att banker, investerare och andra privata finansiärer ännu inte vågar satsa på det? Företag med upp till 250 anställda kan få bidrag från VINNOVA för att utreda marknadsförutsättningar och gå från idé till en första fungerande prototyp/version. Finansieringen finns i två nivåer: Nivå ett: full finansiering upp till kr Företag som har varit registrerade mindre än fem år kan ansöka om 100 procents finansiering av ett projekt. Maxbeloppet är kr. Nivå två: procents finansiering upp till fem miljoner kr Om projektet behöver mer finansiering än kr eller om företagets registreringsdatum är fem år eller äldre kan VINNOVA finansiera projektet med upp till 50 procent. Maximalt sökbart belopp är 5 miljoner kr. Ansökan om finansiering lämnas in senast klockan den 29 september Om Utlysningen Det här kapitlet beskriver utlysningen. Formella krav och fördjupade villkor finns i kapitel fem Krav och anvisningar. 2.1 Vilka projekt kan få finansiering? Aktiebolag och ekonomiska föreningar med upp till 250 anställda kan söka finansiering. De projekt VINNOVA finansierar ska: syfta till att utveckla en produkt, en tjänst eller ett koncept som är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns i branschen. vara i ett så tidigt skede att privata finansiärer inte är villiga att ta risken samt att det återstår väsentlig utveckling av idén innan den kan tas till marknaden. leda till en produkt, tjänst eller koncept som har god potential att nå internationell framgång. bidra till hållbar tillväxt. Därför prioriteras innovationer som bemöter framtida samhällsutmaningar, fyller sociala behov, minskar miljöpåverkan eller ger effektivare användning av resurser. Projektet får pågå i upp till 20 månader. Aktiviteterna kan handla om att: utveckla en innovation från idé till en första fungerande prototyp eller version. inför och under ett utvecklingsprojekt utreda marknadsmässiga förutsättningar för en innovation (exempelvis identifiera kunder, kundbehov, samarbetspartners och konkurrenter eller utveckla affärsmodeller). arbeta med immaterialrätt (upphovsrätt, varumärke eller patent). VINNOVA finansierar inte marknadsföring och försäljning eller investeringar som har ett värde efter projektets slut. Exempel på projekt som tidigare fått finansiering av VINNOVA finns här:

3 3 2.2 Hur ansöker man? Ansökan lämnas in elektroniskt via VINNOVAs webbplats senast den 29 september 2015 klockan 14:00. I ansökan ska ni bland annat beskriva: Projektgruppen och företaget. Det tänkta affärserbjudandet, marknaden och konkurrensen Egenskaper hos den tänkta produkten, tjänsten eller konceptet Planerat upplägg och genomförande av projektet. Vilka kostnader bidraget ska täcka. 2.3 Hur görs urvalet? Inkomna ansökningar konkurrerar inbördes inom ramen för utlysningens budget. För att bedöma vilka projekt som bäst uppfyller kriterierna anlitar VINNOVA branschkunniga bedömare. Tidigare år har 15 till 20 procent av de sökande beviljats finansiering i VINNOVAS program för företag. I steg ett avgörs om: projektet är i ett så tidigt utvecklingsskede att privata finansiärer inte är villiga att ta risken samt att det återstår väsentlig utveckling av idén innan den kan tas till marknaden. produkten, tjänsten eller konceptet är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på den aktuella marknaden. De kriterier som därefter bedöms är: Potential Idéns förväntade kundbehov och värdeskapande, d.v.s. på vilket sätt produktidén svarar mot avgörande behov på marknaden. Konkurrenskraft, dvs. på vilket sätt den tänkta produkten, tjänsten eller konceptet kommer att påverka företagets marknadssituation till exempel i form av ökade marknadsandelar. Relevans och trovärdighet i företagets planer för den fortsatta kommersialiseringsprocessen efter att projektet avslutats. Relevans och trovärdighet i företagets strategi för hanteringen av immateriella tillgångar som projektet bygger på eller resulterar i. Genomförande Relevans och trovärdighet i budget och plan vad gäller syfte och mål. Relevans och trovärdighet i den riskanalys företaget redovisar för projektet. Relevans för VINNOVAs finansiering, dvs. vilken skillnad finansieringen gör för genomförbarheten.

4 4 Team Tillgång till kompetens och erfarenheter som behövs relaterat till de aktiviteter som ska genomföras i projektet. Företagets roll och position i branschen och i den värdekedja som behövs för att exploatera projektresultaten. För företag som sedan tidigare erhållit VINNOVA finansiering kommer resultat från de tidigare projekten att vägas in. VINNOVAs utvärdering baseras på det underlag företaget skickat in. VINNOVA kan besluta att finansiera projekt helt eller till del. I de fall VINNOVA beslutar att endast finansiera inledande faser av ett sökt projekt kommer företaget få möjlighet att söka medel för resterande aktiviteter i samband med slutrapporten till VINNOVA. 2.4 Vilka datum gäller? För andra utlysningsomgången 2015 gäller de här datumen: Sista ansökningsdatum 29 september Eventuella kompletterande underlag begärs in och intervjuer hålls under november månad. Sista datum för beslut 4 december Tidigaste datum för projektstart är 1 december VINNOVAs bidrag betalas ut etappvis i förskott. Datum för kommande utlysningsomgångar publiceras på VINNOVAs hemsida. 3. Varför finansierar VINNOVA företag? Sverige är beroende av växande små och medelstora företag. Innovation är en viktig källa till tillväxt i både nya och etablerade företag. Att utveckla och tillämpa ny kunskap eller ny teknik är dock ofta riskfyllt. Det hindrar ibland både företagsledningar och kapitalmarknaden att investera tid och pengar i innovationsprojekt. VINNOVA är en statlig myndighet som finansierar projekt när de är i så tidiga faser att det är svårt att få privat finansiering. Målet är att de projekt som får bidrag ska skapa bättre affärsförutsättningar för företaget. Till exempel genom att: projektet fortsätter genom privat finansiering, företaget stärker sina resurser inom forskning och utveckling, ny kunskap/upptäckter tas fram som kan leda till andra (nya) innovationer, resultera i fler anställda i företaget, generera intäkter, åstadkomma värdefulla immaterialrättsliga tillgångar, nå nya marknader, fusioneras med andra verksamheter eller förvärvas. I förlängningen är syftet att skapa tillväxt i Sverige, arbetstillfällen och ökade skatteintäkter

5 5 4. Vem kan läsa min ansökan? De som läser och hanterar ansökningarna omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Ansökningarna som kommer till VINNOVA blir allmänna handlingar, men enligt lag får VINNOVA inte lämna ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att någon enskild lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. I praktiken innebär det att VINNOVA måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem, men att den aktuella handläggaren sekretessbelägger all information som bedöms kan vara till skada för den sökanden om den lämnas ut. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på VINNOVAs hemsida, sök på Sekretess vid ansökningar. 5. Krav och anvisningar Det här avsnittet innehåller krav och anvisningar för att söka finansiering inom utlysningen Innovationsprojekt i företag. 5.1 Krav på företagsform och ekonomi Den som söker ska vara ett svenskregistrerat aktiebolag eller en ekonomisk förening med upp till 250 anställda. Företagets ålder räknas efter registreringsdatumet hos Bolagsverket. Nivå ett: full finansiering upp till kr För företag som har varit registrerade mindre än fem år kan VINNOVA finansiera 100 procent av bidragsberättigade projektkostnaderna om de understiger kr. I undantagsfall kan ett företag räknas som nystartat om verksamheten återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år. Detta måste intygas via revisorsintyg. Ett företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring av juridisk associationsform eller annan ombildning betraktas inte som nystartat. Nivå två: procents finansiering upp till fem miljoner Om projektet behöver mer finansiering än kr eller om företagets registreringsdatum är fem år eller äldre kan VINNOVA finansiera projektet med upp till 50 procent. Maximalt sökbart belopp är 5 miljoner kr. För att säkerställa betalningsförmågan krävs det att bolaget kan uppvisa en nettoomsättning och/eller eget kapital enligt balansräkningen som uppgår till 25 procent av de totala projektkostnaderna. Företagets del av finansieringen får inte ske med medel från andra offentliga program eller aktörer, exempelvis EU eller andra statliga myndigheter. Exempel: Företaget vill genomföra ett projekt som beräknas kosta 2 miljoner kr att genomföra. Företaget kan då söka 1 miljon kr från VINNOVA och måste samtidigt kunna uppvisa en nettoomsättning och/eller eget kapital enligt balansräkningen som uppgår till minst 0,5 miljoner kr i den senast registrerade årsredovisningen. Om detta inte framgick i senast registrerade årsredovisning till Bolagsverket ska ett revisorsintyg, alternativt intyg från auktoriserad redovisningskonsult, bifogas ansökan som visar att kravet uppfyllts vid ansökningstillfället.

6 6 5.2 Krav på ansökan Ansökan ska lämnas in elektroniskt i VINNOVAs intressentportal som nås via hemsidan [https://portal.vinnova.se/]. Ansökan ska lämnas in senast klockan 14:00 den 29 september. Ett företag får endast skicka in en ansökan per utlysning inom Finansiering av innovationsprojekt i företag, antingen till Nivå 1 eller Nivå 2. Projektledaren som ansvarar för rapportering till VINNOVA ska vara anställd hos företaget eller firmatecknare i det sökande företaget. En komplett ansökan består av: - Ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i intressentportalen. - En bifogad projektbeskrivning OBS! Använd obligatorisk mall som kan laddas ner via utlysningens webbsida (http://vinnova.se/sv/ansoka-ochrapportera/utlysningar/effekta/innovationsprojekt-i-foretag/). Beskrivningen får maximalt omfatta 12 sidor. Projektbeskrivningar som överskrider detta antal kommer inte att bedömas. - För ansökningar inom Nivå 2 ska en kopia på senast registrerad årsredovisning bifogas som visar att krav på lägsta nettoomsättning/eller eget kapital enligt balansräkningen uppfyllts. Om krav inte uppfyllts måste ett revisorsintyg/ intyg från auktoriserad redovisningskonsult bifogas som visar att vid tidpunkt för ansökan antingen kravet på minsta nettoomsättning eller eget kapital enligt balansräkningen är uppfyllt. En ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Typsnitt med 11 punkters storlek ska användas. Eventuella illustrationer ska vara läsbara i svartvita pappersutskrifter. Företaget får inte ha något pågående projekt inom programmet Innovationsprojekt i företag eller Forska och Väx. Eventuellt tidigare projekt ska vara slutrapporterat innan en ny ansökan kan skickas in. 5.3 Beslut Beslut sker med stöd av VINNOVAs förordning (SFS 2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Förordningen styr hur stor andel av projektet VINNOVA kan finansiera. Bidragsberättigade aktiviteter enligt förordningen är följande kategorier: Industriell forskning. För ansökan inom Nivå 2 högst 50 % finansiering. Experimentell utveckling. För ansökan inom Nivå 2 högst 35 % finansiering. Genomförbarhetsstudie. För ansökan inom Nivå 2 högst 50 % finansiering. För definition av kategorierna se Kapitel 1, Artikel 2 punkt 85, 86 och 87 i dokumentet Beslut av VINNOVA om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

7 7 5.4 Stödberättigade kostnader i projekt För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den: vara verklig och reviderbar, bäras av sökande företag, ha uppkommit under dispositionstiden, vara fastställd i enlighet med Projektparts vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed, vara bokförd och enbart ha till syfte att uppnå projektets mål. Redovisning av projektkostnaderna ska vara särskiljbar från företagets övriga transaktioner. I dokumentet Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader ; 3%a4ttigande_kostnader_ pdf kan ni fördjupat se vilka kostnader som betraktas som stödberättigande och hur redovisning av projektkostnader och intäkter ska ske. Observera att följande aktiviteter inte är stödberättigande: ordinarie affärsutveckling, marknadsföring och försäljning, löpande drift, investeringar i utrustning/verktyg, kvalitetssäkring, modifiering av företagets befintliga tjänster, varor eller processer samt utbildningsinsatser och kurser. 6. Allmänna villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om bl.a. rapportering, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Närmare information om villkor vid ansökan finns på VINNOVAs hemsida, se Följande särskilda villkor gäller för samtliga beviljade projekt inom utlysningen Innovativa projekt i företag: VINNOVA kommer inte att utnyttja rätten enligt allmänna villkor 7.4 att mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter eller övrig information om och från projektet. 7. Kontakt För frågor kring finansiering av innovationsprojekt i företag, ring VINNOVAS gruppnummer för små och medelstora företag: För frågor om ansökningsfunktionen, ring VINNOVAs IT-support, alternativt