SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunfullmäktige () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare, ekonomichef Kenth Erngren 124, revisorerna Per Hedfors, Nils Gunnar Karlsson och Göran Sonesson 124. Utses att justera Roland Svangren (S) och Lars Wilhelmsson (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 31 oktober 2013 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Rolf Hahre (S) Roland Svangren (S) Lars Wilhelmsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunfullmäktige Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunfullmäktige KF 123 Upprop, kungörande, protokollets justering, m m att fastställa uppropet, att utse Roland Svangren (S) och Lars Wilhelmsson (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, att justeringen skall äga rum den 31 oktober 2013 klockan

3 Kommunfullmäktige KF 124 Delårsrapport per augusti 2013, nämndernas redogörelse över verksamheterna per augusti 2013, samt tilläggsanslag till dels socialnämnden för sysselsättningsbefrämjande åtgärder inom arbetsmarknadsavdelningen dels tekniska nämnden för asfaltsunderhåll Dnr 165/13, 166/13, 219/13 Ekonomichefen anför att årets andra delårsrapport inkl årsprognos indikerar stora avvikelser på nämndnivå. Nämndöverdragen kan dock hanteras inom totalbudgeten framförallt beroende på återbetalning av Foraavgifter för åren 2005 och 2006 samt pensionskostnader i kombination med avkastning i pensionsförvaltningen. Avvikelserna på nämndnivå skall dock ses i skenet av att stora delar av den s k planeringsreserven ännu inte är utfördelad. Den s k driftredovisningen som speglar löpande verksamhetsintäkter och kostnader uppvisar budgetbalans vid årets slut. Flertalet styrelser och nämnder prognostiserar underskott på nivåer som i den förra delårsrapporten. I juni månad fattades i samband med redovisningen av den rapporten beslut om att respektive styrelse och nämnd till kommunstyrelsen skulle redovisa handlingsplaner hur man i den korta perspektivet undviker ytterligare budgetavvikelser och i ett längre perspektiv uppnår balans mellan budget och utfall med hänsyn tagen till de budgetramar som kommunfullmäktige ställt till styrelsens och nämndernas förfogande för perioden Utifrån de framtagna handlingsplanerna arbetar nu verksamheten vidare med uppdraget. Skatteprognosen beräknas ge ett bättre utfall än i liggande budget med 5 miljoner kronor, dessutom beräknas finansnettot bli bättre än i liggande budget. Delårsresultatet för Hallstahammars kommun per den 31 augusti uppgår till 39,5 miljoner kronor varav 14,1 miljoner kronor avser återbetalning 2005 och 2006 års s k FORA-pengar. Exklusive FORA uppgår delårsresultatet till 25,4 miljoner kronor, ett historiskt högt resultat. Årsprognosen pekar mot ett resultat om +25,3 Mkr inkl FORA-återbetalningen och exklusive denna 11,2 Mkr. Resultatnedgången mellan delåret och årsprognosen kan till stor del förklaras av tillkommande verksamhetskostnader under perioden september till december. Till exempel kan nämnas psykiatriboendet som startas upp efter sommaren detsamma gäller tillkommande platser vid Ädelstenen som från hösten används fullt ut. Utöver detta tillkommer sedan köpta vårdplatser samt övriga verksamhetsförändringar som tillkommer under hösten. Delårsresultatet ger alltså en något för bra bild över det ekonomiska läget. Prognosen för årsresultatet ligger på en resultatnivå kring 1,4 procent av skatter och statsbidrag om avräkning sker för FORAmedlen, inklusive FORA uppgår årsresultatet till 3,2 procent. Delårsrapporten innehåller förutom traditionell redovisning även en utblick över hur Hallstahammars kommun i ett nationellt perspektiv står sig ur ett kundperspektiv och hur utvecklingen ser ut över tiden. Det kan konstateras att vi får allt bättre resultat i de nationella undersökningarna. Vidare finns i delårsrapporterna en uppföljning över internkontrollen, såväl på kommunnivå som på nämndnivå.

4 Kommunfullmäktige Forts KF 124 Kommunfullmäktiges mål kring såväl god ekonomisk hushållning som fullmäktiges prioriterade mål indikerar en allt bättre måluppfyllelse detsamma gäller för styrelsens och nämndernas uppföljning. Arbetet fortsätter och vissa mål kräver ytterligare insatser för att uppfyllas. Dessutom gäller att hela tiden vara vaksam och arbeta med ständiga förbättringar och i vardagen genomföra goda möten med våra kommuninnevånare, Kunden i centrum. Målsättningen för Mål och Budgetplanen är att kommunen uppvisar en balanserad budgetplan. Ett resultat för hela mandatperioden om 1,5 procent av skatter och statsbidrag skall uppnås, eller ett årligt resultat om 1,0 procent. Föreliggande rapport indikerar ett resultat om 1,4 procent vid årets slut, inklusive jämförelsestörande poster uppgår årsresultatet till 3,2 procent. Det balanserade resultatet för den senaste fyraårsperioden beräknas exklusive tomträttsförsäljningar och jämförelsestörande poster uppgå till omkring 1,4 procent. Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. God ekonomisk hushållning handlar inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter som säkerställer kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. För att kunna styra verksamheterna åt rätt håll behövs bland annat verksamhetsplaner, kvalitetspolicy, investeringsplaner, lokalförsörjningsplaner, upphandlings- och konkurrenspolicy och kompetensförsörjningspolicy. I de antagna finansiella målen ingår ett mål som uttrycker vikten av att det även är hushållning i verksamheten. Med det menas att det är en bra effektivitet i verksamheten, att avgifterna sätts efter förhållandena till kostnaderna och den service som tillhandahålls.

5 Kommunfullmäktige Forts KF 124 Vidare att verksamhetens omfattning och kvalitet är rätt i förhållande till kommunmedborgarnas behov och politiska prioriteringar. Detta mål kan sägas vara formulerat utifrån verksamhetsperspektivet som tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Mål och budgetplanen är en rullande treårsplan vilket innebär att en avvikelse för ett enskilt år förs över till kommande år med huvudprincipen att respektive styrelse och nämnd har huvudansvaret för sitt resultat. Beträffande ny inkomst- och kostnadsutjämning har regeringen i budgetproppen föreslagit införande från år Av den framgår att någon hänsyn inte tagits till våra yttranden om framförallt kostnadsutjämningen kring kollektivtrafiken, utan regeringen vidhåller att storleken på bidraget till trafikhuvudmannen är en bra måttstock för utjämningen. Av proppen framgår att man inte tar hänsyn till egenupphandlad trafik (Brukslinjekonceptet). Lågt räknat innebär detta att kostnader i storleksordningen 8-10 Mkr inte tas med för vår kommun. Ny utjämningen skall gälla från och med år 2014 men fortfarande finns ingen beräkningar på totaleffekterna. Under en treårsperiod kommer det nya systemet att fasas in. Effekten för vår kommun är stor och innebär att vi kommer att erhålla temporärt införandetillägg åtminstone för år Den i juni månad beslutade Mål och Budgetplanen kan komma att påverkas men för år 2014 så är påverkan endast marginell. Effekten för de kommande åren får beaktas i kommande planeringsomgångar. Helt klart är dock att läget försämras. Årets delårsresultat och årsprognos innehåller ju en stor återbetalning, det kan finnas anledning att redan nu tillföra medel för att underlätta inför Föreslås att 1 miljon kronor ges i tilläggsanslag till tekniska nämnden för asfaltsbeläggningar samt att 0,5 miljoner kronor ges till socialnämnden för sysselsättningsbefrämjande åtgärder inom arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Socialförvaltningen anför i skrivelse den 9 oktober 2013 bl a att vid delårsbokslut i augusti uppmärksammades en avvikelse i förhållande till budget avseende dessa anställningar. Bakgrunden till detta är att de intäkter som kommer från staten via arbetsförmedlingen i form av lönebidrag var lägre än budgeterade medel. Intäktsbudgeten var således inte korrekt vid ingången till Den åtgärd som kan vidtas i detta läge är att avsluta några av pågående anställningar, 12 st, inom AMA vilket bedöms som kontraproduktivt. De personer vars anställning upphör blir då i de flesta fall åter beroende av försörjningsstöd. Socialnämndens bedömning är att ett tillskott motsvarande 500 Tkr möjliggör att undvika avslut av pågående anställningar. Under hösten kommer ett uppföljningssystem att upprättas i vilket man kommer att detaljerat kunna följa intäkter och utgifter avseende anställningar inom AMA. Under 2014 kommer således inte en liknande situation att uppstå.

6 Kommunfullmäktige Forts KF 124 Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 13 oktober 2013 att följande beläggningsåtgärder kan utföras om extra medel tillskjuts nämnden; snedkanter på Johan Forsells väg, parkering på Baldersplan, Prästgårdsgatan/Kyrkgatan, Brånstaleden. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober Revisorerna har den 21 oktober 2013 inkommit med utlåtande avseende delårsrapporten 2013 samt revisionsrapport över delårsrapporten. Ekonomichef Kenth Erngren redogör för delårsrapporten. I anslutning till redogörelsens ställs frågor av Roy Cederbäck (KD), Catarina Pettersson (S) och Birgit Henriksson (M). I ett anförande redogör kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) för den övergripande delen av delårsrapporten samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. I var sitt anförande yrkar Mariette Sjölund (S) och Reijo Tarkka (V) bifall till kommunstyrelsens förslag Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Vidare yrkar Landernäs, som ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag att, under förutsättning att det prognostiserade resultatet blir verklighet, avsätta 15 miljoner i en fond för satsningar av engångskaraktär, samt att uppdra till nämnderna att ta fram projekt av engångskaraktär som är viktiga för respektive nämnd som kan finansieras på detta sätt. I var sitt anförande yrkar Anna Lundberg (FP), Roy Cederbäck (KD), Marianne Avelin (C) och Sigge Synnergård (FP) bifall till Jenny Landernäs (M) yrkanden. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkanden. att fastställa delårsrapport två för år 2013 jämte årsprognosen, att notera styrelsen och nämndernas rapporter som en anmälan, att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 1 miljon kronor för asfaltsunderhåll, samt

7 Kommunfullmäktige Forts KF 124 att bevilja socialnämnden 0,5 miljoner kronor för sysselsättningsbefrämjande åtgärder inom arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Mot beslutet och till förmån för Jenny Landernäs (M) yrkande reserverar sig Jenny Landernäs (M), Anders Randelius (M), Birgit Henriksson (M), Rolf Norrman (M), Stieg Andersson (M), Torbjörn Estelli (M), Sigge Synnergård (FP), Anna Lundberg (FP), Jocke Höök (FP), Per Hagström (FP), Roy Cederbäck (KD), Carina Byhlin (KD), Daniel Enblom (KD), Marianne Avelin (C) och Lars Wilhelmsson (C) bilaga 1 124/2013. Exp till: Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Barn- och bildningsnämnden Socialnämnden Miljönämnden Revisorerna, c/o Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar

8 Kommunfullmäktige KF 125 Anhållan om medel ur planeringsreserven i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd Dnr 210/13 Socialnämnden har den 24 september beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om medel ur planeringsreserven om 2 miljoner kronor i syfte att minska beroendet av försörjningsstödet. I Mål och budget med särskild inriktning på 2013 har kommunfullmäktige avsatt medel i en särskild planeringsreserv för hantering av vissa frågor, bl a finns 2,0 Mkr avsatta för åtgärder för att minska beroendet av försörjningsstöd. Medlen betalas ut efter redovisning av vidtagna åtgärder. Socialförvaltningen redovisar i skrivelse den 10 september 2013 för situationen gällande försörjningsstöd, bl a att socialförvaltningen t o m den 31 augusti 2013 har betalat ut 9,5 Mkr i försörjningsstöd. Vidare redogörs för de åtgärder som har vidtagits i arbetet med att bryta bidragsberoendet under första halvåret Sammanfattningsvis konstateras att en rad aktiviteter har vidtagits och att fokus även fortsättningsvis är att minska beroende av försörjningsstöd och ge stöd till självförsörjning. Vi kan samtidigt konstatera att trenden avseende antalet bidragsberoende hushåll är i klart nedåtstigande. Vi ser med tillförsikt fram emot utvecklingen under resten av Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober att bevilja socialnämnden medel ur planeringsreserven om 2 miljoner kronor i syfte att minska beroendet av försörjningsstödet. Exp: Socialnämnden Ekonomienheten

9 Kommunfullmäktige KF 126 Anhållan om medel ur planeringsreserven för önskad sysselsättningsgrad inom socialförvaltningen vård och omsorg Dnr 209/13 I Mål och budget med särskild inriktning på 2013 har kommunfullmäktige avsatt medel i en särskild planeringsreserv för hantering av vissa frågor, bl a finns 0,5 Mkr avsatta för införande av önskad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december bl a att bevilja socialnämnden kronor för 2012 för införande av önskad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg och att medlen betalas ut halvårsvis efter redovisning av vidtagna åtgärder. Socialförvaltningen redovisar i skrivelse den 16 september 2013 för vilka åtgärder som är vidtagna. Bl a anförs Under 2011 infördes önskad sysselsättningsgrad i dessa delar av Socialförvaltningen, kostnaden för detta beräknades att bli ca 2,1 varav förvaltningen själv skulle lösa ca 1,6 genom att använda sig av flyttid. I beslutet om planeringsreserven ålades socialförvaltningen att återkomma med redovisning av kostnader efter juni månad Tanken har varit att de medarbetare som har önskemål om ökad sysselsättningsgrad ska i del av sin utökade tid fungera som ersättare för andra medarbetare som av någon orsak är frånvarande. Förvaltningens chefer har lagt mycket tid på att försöka att få detta att fungera, eftersom det ekonomiskt inte finns täckning för denna utökade sysselsättningsgrad om man inte kan använda flyttiden till fullo. Det tar mycket tid att praktiskt ordna schemaändringar m.m. för att medarbetarna ska kunna ersätta varandra vid frånvaro och ändå ta hänsyn till gällande lagar m.m. Trots ett stort engagemang har ändå inte den utökade tiden kunnat användas för att ersätta frånvarande kollegor mer än ca % av flyttiden, övrig tid har fullgjorts på enheten, dock utan att ersätta någon kollega. Kostnaderna för vikarier har istället för att minska, visat en tendens till att öka. Vi kan också se att kostnaderna för månadsanställda har minskat på de flesta enheter. Detta troligen beroende på att långtidssjukskrivningarna har ökat. -/-/- Under hösten 2012 och ett år framåt har Strandgården på prov arbetat med årsarbetstid. Detta möjliggör en större flexibilitet och ger oss möjligheter att hantera den önskade sysselsättningsgraden på ett bättre sätt. Utvärdering av arbetssättet på Strandgården har visat att medarbetarna blivit mer positivt inställda till årsarbetstid under detta år med försöket. I dagsläget pågår diskussion med Kommunal för att införa årsarbetstid eller timbank på alla enheter, vilket skulle medföra en förenkling att hantera önskad sysselsättningsgrad. Med dessa insatser har vi en större möjlighet att inför framtiden hantera större delar av önskad sysselsättningsgrad inom förvaltningen. -/-/- I september 2013 har 26 medarbetare önskat ökad sysselsättningsgrad med 3,49 åa, vilket ska verkställas från och med 1 november. Kostnaden för detta om flyttiden kan användas endast till 50 % blir ca :-

10 Kommunfullmäktige Forts KF 126 Socialnämnden har den 24 september bl a beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om medel ur planeringsreserven om 0,5 miljoner för önskad sysselsättningsgrad inom socialförvaltningen. Mot beslutet reserverade sig Marianne Avelin (C), Birgit Henriksson (M), Carina Byhlin (KD) och Torbjörn Estelli (M). Personalchefen redogör i skrivelse den 10 oktober 2013 närmare för den genomsnittliga sysselsättningsgranden för För 2008 var den genomsnittlig sysselsättningsgrad för alla anställda inom socialnämnden 90,55 %, ,41 %, ,35 %, ,9 % och ,2 %. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) avslag på kommunstyrelsens förslag. Anförande hålls av Mariette Sjölund (S) i vilket hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anförande hålls av Anna Lundberg (FP). Sedan propositionsordningens godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. att bevilja socialnämnden medel ur planeringsreserven om kronor för 2013 för önskad sysselsättningsgrad inom socialförvaltningen vård och omsorg. Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Anders Randelius (M), Birgit Henriksson (M), Rolf Norrman (M), Stieg Andersson (M), Torbjörn Estelli (M), Sigge Synnergård (FP), Anna Lundberg (FP), Jocke Höök (FP), Per Hagström (FP), Roy Cederbäck (KD), Carina Byhlin (KD), Daniel Enblom (KD), Marianne Avelin (C) och LarsWilhelmsson (C). Exp: Socialnämnden Ekonomienheten

11 Kommunfullmäktige KF 127 Anhållan om medel ur planeringsreserven för bidrag till Sporthallen ekonomisk förening för inköp av dränkpump Dnr 190/13 Kultur- och fritidsnämnden har den 26 september beslutat föreslå fullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden medel ur planeringsreserven om kronor för bidrag till Sporthallen ekonomisk förening u p a för inköp av dränkpump. Sporthallens ekonomiska förening anhåller i skrivelse den 17 september 2013 om bidrag om kronor exklusive moms (75 tkr) för inköp av en dränkpump till fastighetens avloppssystem. Pumpens funktion är att pumpa upp avloppsvatten till kommunens avloppssystem vid Skantzgatan. Bytet är akut då den kvarvarande pumpen kan slås ut på grund av överbelastning. Skulle så ske tvingas föreningen att stänga all verksamhet i Sporthallen. Föreningens ekonomiska situation är ansträngd och rymmer inte möjligheten att själva kunna bekosta pumpen. Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 18 september 2013 att då kultur- och fritidsnämnden inte förfogar över någon reservpott till följd av flera års anpassningsprogram föreslås att kultur- och fritidsnämnden ansöker om kronor ur kommunfullmäktiges planeringsreserv för 2013 för bidrag till Sporthallens ekonomiska förening för full kostnadstäckning för inköp av dränkpump. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober att bevilja kultur- och fritidsnämnden medel ur planeringsreserven om kronor för bidrag till Sporthallen ekonomisk förening u p a för inköp av dränkpump. Exp till: Ekonomienheten Kultur- och fritidsnämnden

12 Kommunfullmäktige KF 128 Cykelplan för Hallstahammars kommun för antagande Dnr 124/13 Nu gällande cykelplan godkändes av kommunfullmäktige den 24 november Planen redovisar befintliga och föreslagna cykelvägar. Många av de föreslagna cykelvägarna är genomförda och det finns ett behov av att se över cykelnätet i ett större perspektiv. För att utveckla det hållbara resandet i Hallstahammars kommun har en ny cykelplan tagits fram av tekniska förvaltningen. I en skrivelse daterad den 9 september 2013 anför tekniska förvaltningen att cykelplanen redovisar förslag på nya gångoch cykelvägar samt konfliktpunkter mellan bil/oskyddade trafikanter som behöver åtgärdas för att uppnå en god trafiksäkerhet. Utöver de nya förslagen redovisas råd och riktlinjer hur man utformar ett attraktivt cykelnät. Cykelplanen ska fungera som ett underlag vid planering av nya vägar samt inspirera till ökad cykelanvändning. Förvaltningen anför vidare att en inventering av cykelnätet gjordes sommaren Utifrån inventeringen sammanställdes dagens cykelnät och svaga punkter identifierades med hänsyn till ett attraktivt, tryggt och trafiksäkert cykelnät. Nya förslag togs fram och en åtgärdsplan utarbetades. Cykelplanen har varit ute på samråd under tiden 8 april 7 juni 2013 till statliga myndigheter och verk, kommunala nämnder och allmänheten. Utöver detta ställdes cykelplanen ut på Kanalmässan Totalt inkom 16 skriftliga yttranden och från kanalmässan sammanställdes ett gemensamt yttrande på alla skriftliga synpunkter. Utifrån yttrandena har planen reviderats och alla ändringar redovisas i samrådsredogörelsen. Tekniska nämnden föreslår den 30 september att fullmäktiga ska anta ny cykelplan. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober I var sitt anförande yrkar Ove Andersson (V) och Richard Andersson (V) bifall till kommunstyrelsens förslag. Anförande hålls av Roy Cederbäck (KD). att med upphävande av sitt beslut den 24 november anta Cykelplan som ett planeringsunderlag för åtgärder på cykelnätet. Exp till: Reglementspärmen Tekniska nämnden

13 Kommunfullmäktige KF 129 Beräkning av 20-åriga tomträttsavgälder Dnr 217/13 Kommunfullmäktige beslutade den 26 september om nya principer för omprövning av tomträttsavgälder för småhus i Hallstahammars kommun enligt följande: att fortsättningsvis inte indela avgäldsbeloppet i intervaller efter areal, att följande princip ska gälla för att fastställa tomträttsavgäldens storlek: Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,25%,med spärregel som innebär att avgiften höjs med maximalt 50 % mot nu gällande avgäld år 1 och 2, maximalt 100 % mot nu gällande avgäld år 3 och fullt avgift år 4, samt att avgäldsbeloppet justeras till jämna hundratals kronor enligt allmänt förekommande avrundningsprinciper. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 28 augusti 2013 att majoriteten av Hallstahammar kommuns tomträttsavtal löper över tio år. Målsättningen är att de tomträttsavtal som löper över längre perioder ska omvandlas till tioåriga avtal. Dock kan detta endast ske på frivillig basis från tomträttsinnehavaren. I september 2011 beslutades det om en ny modell för beräkning av tomträttsavgälden för avtal för småhus: MTV x 0,8 x 3,25 procent (med en spärregel som innebär att avgiften höjs successivt med 50 procent år ett och två, 100 procent år tre och fullt ut år fyra). Förvaltningen anser att tjugoåriga avtal ska beräknas i enlighet med samma princip som ovan med undantag för en förhöjd avgäldsränta på 3,5 procent. Beräkningsgrund för tjugoåriga avtal blir då: MTV x 0,8 x 3,5 procent. Förvaltningen anför vidare att den successiva höjningen, spärregeln, som kommunfullmäktige har beslutat om ej ska gälla de tjugoåriga avtalen, för att avsiktigt skapa incitament för en övergång till tioåriga avtal. Tekniska nämnden har den 30 september beslutat föreslå fullmäktige att följande beräkning ska gälla för att fastställa tomträttsavgäldens storlek för 20- åriga avtal: marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,5 procent, utan spärregel. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober att, utöver tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige den 26 september , följande beräkning ska gälla för att fastställa tomträttsavgäldens storlek för 20-åriga avtal: marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,5 procent, utan spärregel. Exp till: Tekniska nämnden Reglementspärmen

14 Kommunfullmäktige KF 130 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2014 Dnr 223/13 Enligt kommunallagen 5 kap 10 skall uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden har under 2013 skett i Västerås Tidning. Fullmäktiges kallelse/föredragningslista publiceras även på kommunens hemsida. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under 2014 skall ske i Västerås Tidning. Exp till: Nämndkansliet

15 Kommunfullmäktige KF 131 Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden Dnr 113/13 Kommunallagen (5:33) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per den 4 oktober Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna.

16 Kommunfullmäktige KF 132 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014 Dnr 222/13 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober I ett anförande yrkar Sigge Synnergård (FP) att fullmäktiges sammanträden ska äga rum varje månad utom juli. Anförande hålls av Roy Cederbäck (KD) i vilket han yrkar bifall till Sigge Synnergårds (FP) yrkande. Anförande hålls av Rolf Hahre (S). Sedan propositionsordningens godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Sigge Synnergårds (FP) yrkande. att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under /2, 31/3, 28/4, 26/5, 16/6, 29/9, 23/10, 24/11 och 15/12 varvid sammanträdet den 31 mars som bl a avser behandlingen av årsredovisningen börjar klockan och sammanträdena den 16 juni och 24 november som bl a avser behandlingen av mål och budget för 2015 skall börja klockan Sammanträdet börjar klockan om inte annat anges i kallelsen. Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Anders Randelius (M), Birgit Henriksson (M), Rolf Norrman (M), Stieg Andersson (M), Torbjörn Estelli (M), Sigge Synnergård (FP), Anna Lundberg (FP), Jocke Höök (FP), Per Hagström (FP), Roy Cederbäck (KD), Carina Byhlin (KD), Daniel Enblom (KD), Marianne Avelin (C) och Lars Wilhelmsson (C).

17 Kommunfullmäktige KF 133 Svar på interpellation av Anna Lundberg (FP) och Sigge Synnergård (FP) gällande sommar- och lovskola för bättre resultat i Hallstahammars skolor Dnr 202/13 Anna Lundberg (FP) och Sigge Synnergård (FP) anför interpellation inkommen den 13 september 2013: Klassresan börjar i klassrummet. Var femte elev (21,3% 2012) i Hallstahammar lämnar grundskolan utan godkända betyg i ett eller flera ämnen. Folkpartiet tycker detta är oroande. I Hallstahammar är det tydligt att elevernas kunskapsresultat blir sämre när de börjar i mellanstadiet. Tyvärr återhämtas inte resultaten heller i högstadiet. Varje skola ansvarar för att eleverna får det stöd och den hjälp som de behöver för att klara kunskapskraven, men Folkpartiet anser att flera satsningar behövs för att öka måluppfyllelsen och även likvärdigheten. Här vilar ett stort ansvar på kommunens politiska ledning. Elever bör på flera sätt få möjlighet till extra undervisning vid sidan av den ordinarie undervisningstiden. Två sätt att göra det på är genom läxläsning och lovskola. I Hallstahammar erbjuds läxläsning på alla skolor. Lovskola har funnits till och från men beslut om att det ska finnas och erbjudas alla elever som inte klarar målen finns inte. Nu avsätter Alliansregeringen ekonomiska resurser för läxläsning och sommarskola. För Folkpartiet är det viktigt att minska kunskapsklyftorna. Att ställa krav är att bry sig och Folkpartiet bryr sig om alla Hallstahammars elever. Folkpartiet tycker att det är Hallstahammars skyldighet att göra allt de kan för att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. I mångt och mycket har vi en bra skola i Hallstahammar men vi ligger fortfarande efter när det gäller kunskapsresultaten. Folkpartiet vill införa sommarskola och lovskola för att fler barn ska lämna skolan med godkända betyg i alla ämnen. Folkpartiet vill att Hallstahammar ska ha Sveriges bästa skola. Vår fråga till barn och utbildningsnämndens ordförande är Är Socialdemokraterna beredda att införa lov och sommarskola i Hallstahammar? Barn- och utbildningsnämndens ordförande Christina Aspenryd (S) anför i sitt svar I Hallstahammars kommun har vi haft sommarskola i ett tiotal år, det visar sig dessvärre att det endast är ett fåtal elever som läser upp sina betyg under de veckor som sommarskolan pågår. Det låga antalet gör inte att kommunens kunskapsresultat som helhet ökar. Vi ser däremot positivt på att det skulle kunna finnas en lovskola under pågående läsår, då har eleverna möjlighet att stärka sina kunskaper och det kan då påverka elevens resultat. Lovskola skulle kunna finnas på höstlov, sportlov och påsklov under hela högstadietiden. Anförande hålls av Anna Lundberg (FP) och Christina Aspenryd (S). Interpellationen anses härmed besvarad.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-04-24 1 (13) Plats och tid Westerqwarn, Mölntorp, kl. 08.30-12.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer