SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunfullmäktige () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare, ekonomichef Kenth Erngren 124, revisorerna Per Hedfors, Nils Gunnar Karlsson och Göran Sonesson 124. Utses att justera Roland Svangren (S) och Lars Wilhelmsson (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 31 oktober 2013 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Rolf Hahre (S) Roland Svangren (S) Lars Wilhelmsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunfullmäktige Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunfullmäktige KF 123 Upprop, kungörande, protokollets justering, m m att fastställa uppropet, att utse Roland Svangren (S) och Lars Wilhelmsson (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, att justeringen skall äga rum den 31 oktober 2013 klockan

3 Kommunfullmäktige KF 124 Delårsrapport per augusti 2013, nämndernas redogörelse över verksamheterna per augusti 2013, samt tilläggsanslag till dels socialnämnden för sysselsättningsbefrämjande åtgärder inom arbetsmarknadsavdelningen dels tekniska nämnden för asfaltsunderhåll Dnr 165/13, 166/13, 219/13 Ekonomichefen anför att årets andra delårsrapport inkl årsprognos indikerar stora avvikelser på nämndnivå. Nämndöverdragen kan dock hanteras inom totalbudgeten framförallt beroende på återbetalning av Foraavgifter för åren 2005 och 2006 samt pensionskostnader i kombination med avkastning i pensionsförvaltningen. Avvikelserna på nämndnivå skall dock ses i skenet av att stora delar av den s k planeringsreserven ännu inte är utfördelad. Den s k driftredovisningen som speglar löpande verksamhetsintäkter och kostnader uppvisar budgetbalans vid årets slut. Flertalet styrelser och nämnder prognostiserar underskott på nivåer som i den förra delårsrapporten. I juni månad fattades i samband med redovisningen av den rapporten beslut om att respektive styrelse och nämnd till kommunstyrelsen skulle redovisa handlingsplaner hur man i den korta perspektivet undviker ytterligare budgetavvikelser och i ett längre perspektiv uppnår balans mellan budget och utfall med hänsyn tagen till de budgetramar som kommunfullmäktige ställt till styrelsens och nämndernas förfogande för perioden Utifrån de framtagna handlingsplanerna arbetar nu verksamheten vidare med uppdraget. Skatteprognosen beräknas ge ett bättre utfall än i liggande budget med 5 miljoner kronor, dessutom beräknas finansnettot bli bättre än i liggande budget. Delårsresultatet för Hallstahammars kommun per den 31 augusti uppgår till 39,5 miljoner kronor varav 14,1 miljoner kronor avser återbetalning 2005 och 2006 års s k FORA-pengar. Exklusive FORA uppgår delårsresultatet till 25,4 miljoner kronor, ett historiskt högt resultat. Årsprognosen pekar mot ett resultat om +25,3 Mkr inkl FORA-återbetalningen och exklusive denna 11,2 Mkr. Resultatnedgången mellan delåret och årsprognosen kan till stor del förklaras av tillkommande verksamhetskostnader under perioden september till december. Till exempel kan nämnas psykiatriboendet som startas upp efter sommaren detsamma gäller tillkommande platser vid Ädelstenen som från hösten används fullt ut. Utöver detta tillkommer sedan köpta vårdplatser samt övriga verksamhetsförändringar som tillkommer under hösten. Delårsresultatet ger alltså en något för bra bild över det ekonomiska läget. Prognosen för årsresultatet ligger på en resultatnivå kring 1,4 procent av skatter och statsbidrag om avräkning sker för FORAmedlen, inklusive FORA uppgår årsresultatet till 3,2 procent. Delårsrapporten innehåller förutom traditionell redovisning även en utblick över hur Hallstahammars kommun i ett nationellt perspektiv står sig ur ett kundperspektiv och hur utvecklingen ser ut över tiden. Det kan konstateras att vi får allt bättre resultat i de nationella undersökningarna. Vidare finns i delårsrapporterna en uppföljning över internkontrollen, såväl på kommunnivå som på nämndnivå.

4 Kommunfullmäktige Forts KF 124 Kommunfullmäktiges mål kring såväl god ekonomisk hushållning som fullmäktiges prioriterade mål indikerar en allt bättre måluppfyllelse detsamma gäller för styrelsens och nämndernas uppföljning. Arbetet fortsätter och vissa mål kräver ytterligare insatser för att uppfyllas. Dessutom gäller att hela tiden vara vaksam och arbeta med ständiga förbättringar och i vardagen genomföra goda möten med våra kommuninnevånare, Kunden i centrum. Målsättningen för Mål och Budgetplanen är att kommunen uppvisar en balanserad budgetplan. Ett resultat för hela mandatperioden om 1,5 procent av skatter och statsbidrag skall uppnås, eller ett årligt resultat om 1,0 procent. Föreliggande rapport indikerar ett resultat om 1,4 procent vid årets slut, inklusive jämförelsestörande poster uppgår årsresultatet till 3,2 procent. Det balanserade resultatet för den senaste fyraårsperioden beräknas exklusive tomträttsförsäljningar och jämförelsestörande poster uppgå till omkring 1,4 procent. Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. God ekonomisk hushållning handlar inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter som säkerställer kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. För att kunna styra verksamheterna åt rätt håll behövs bland annat verksamhetsplaner, kvalitetspolicy, investeringsplaner, lokalförsörjningsplaner, upphandlings- och konkurrenspolicy och kompetensförsörjningspolicy. I de antagna finansiella målen ingår ett mål som uttrycker vikten av att det även är hushållning i verksamheten. Med det menas att det är en bra effektivitet i verksamheten, att avgifterna sätts efter förhållandena till kostnaderna och den service som tillhandahålls.

5 Kommunfullmäktige Forts KF 124 Vidare att verksamhetens omfattning och kvalitet är rätt i förhållande till kommunmedborgarnas behov och politiska prioriteringar. Detta mål kan sägas vara formulerat utifrån verksamhetsperspektivet som tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Mål och budgetplanen är en rullande treårsplan vilket innebär att en avvikelse för ett enskilt år förs över till kommande år med huvudprincipen att respektive styrelse och nämnd har huvudansvaret för sitt resultat. Beträffande ny inkomst- och kostnadsutjämning har regeringen i budgetproppen föreslagit införande från år Av den framgår att någon hänsyn inte tagits till våra yttranden om framförallt kostnadsutjämningen kring kollektivtrafiken, utan regeringen vidhåller att storleken på bidraget till trafikhuvudmannen är en bra måttstock för utjämningen. Av proppen framgår att man inte tar hänsyn till egenupphandlad trafik (Brukslinjekonceptet). Lågt räknat innebär detta att kostnader i storleksordningen 8-10 Mkr inte tas med för vår kommun. Ny utjämningen skall gälla från och med år 2014 men fortfarande finns ingen beräkningar på totaleffekterna. Under en treårsperiod kommer det nya systemet att fasas in. Effekten för vår kommun är stor och innebär att vi kommer att erhålla temporärt införandetillägg åtminstone för år Den i juni månad beslutade Mål och Budgetplanen kan komma att påverkas men för år 2014 så är påverkan endast marginell. Effekten för de kommande åren får beaktas i kommande planeringsomgångar. Helt klart är dock att läget försämras. Årets delårsresultat och årsprognos innehåller ju en stor återbetalning, det kan finnas anledning att redan nu tillföra medel för att underlätta inför Föreslås att 1 miljon kronor ges i tilläggsanslag till tekniska nämnden för asfaltsbeläggningar samt att 0,5 miljoner kronor ges till socialnämnden för sysselsättningsbefrämjande åtgärder inom arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Socialförvaltningen anför i skrivelse den 9 oktober 2013 bl a att vid delårsbokslut i augusti uppmärksammades en avvikelse i förhållande till budget avseende dessa anställningar. Bakgrunden till detta är att de intäkter som kommer från staten via arbetsförmedlingen i form av lönebidrag var lägre än budgeterade medel. Intäktsbudgeten var således inte korrekt vid ingången till Den åtgärd som kan vidtas i detta läge är att avsluta några av pågående anställningar, 12 st, inom AMA vilket bedöms som kontraproduktivt. De personer vars anställning upphör blir då i de flesta fall åter beroende av försörjningsstöd. Socialnämndens bedömning är att ett tillskott motsvarande 500 Tkr möjliggör att undvika avslut av pågående anställningar. Under hösten kommer ett uppföljningssystem att upprättas i vilket man kommer att detaljerat kunna följa intäkter och utgifter avseende anställningar inom AMA. Under 2014 kommer således inte en liknande situation att uppstå.

6 Kommunfullmäktige Forts KF 124 Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 13 oktober 2013 att följande beläggningsåtgärder kan utföras om extra medel tillskjuts nämnden; snedkanter på Johan Forsells väg, parkering på Baldersplan, Prästgårdsgatan/Kyrkgatan, Brånstaleden. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober Revisorerna har den 21 oktober 2013 inkommit med utlåtande avseende delårsrapporten 2013 samt revisionsrapport över delårsrapporten. Ekonomichef Kenth Erngren redogör för delårsrapporten. I anslutning till redogörelsens ställs frågor av Roy Cederbäck (KD), Catarina Pettersson (S) och Birgit Henriksson (M). I ett anförande redogör kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) för den övergripande delen av delårsrapporten samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. I var sitt anförande yrkar Mariette Sjölund (S) och Reijo Tarkka (V) bifall till kommunstyrelsens förslag Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Vidare yrkar Landernäs, som ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag att, under förutsättning att det prognostiserade resultatet blir verklighet, avsätta 15 miljoner i en fond för satsningar av engångskaraktär, samt att uppdra till nämnderna att ta fram projekt av engångskaraktär som är viktiga för respektive nämnd som kan finansieras på detta sätt. I var sitt anförande yrkar Anna Lundberg (FP), Roy Cederbäck (KD), Marianne Avelin (C) och Sigge Synnergård (FP) bifall till Jenny Landernäs (M) yrkanden. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkanden. att fastställa delårsrapport två för år 2013 jämte årsprognosen, att notera styrelsen och nämndernas rapporter som en anmälan, att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 1 miljon kronor för asfaltsunderhåll, samt

7 Kommunfullmäktige Forts KF 124 att bevilja socialnämnden 0,5 miljoner kronor för sysselsättningsbefrämjande åtgärder inom arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Mot beslutet och till förmån för Jenny Landernäs (M) yrkande reserverar sig Jenny Landernäs (M), Anders Randelius (M), Birgit Henriksson (M), Rolf Norrman (M), Stieg Andersson (M), Torbjörn Estelli (M), Sigge Synnergård (FP), Anna Lundberg (FP), Jocke Höök (FP), Per Hagström (FP), Roy Cederbäck (KD), Carina Byhlin (KD), Daniel Enblom (KD), Marianne Avelin (C) och Lars Wilhelmsson (C) bilaga 1 124/2013. Exp till: Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Barn- och bildningsnämnden Socialnämnden Miljönämnden Revisorerna, c/o Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar

8 Kommunfullmäktige KF 125 Anhållan om medel ur planeringsreserven i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd Dnr 210/13 Socialnämnden har den 24 september beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om medel ur planeringsreserven om 2 miljoner kronor i syfte att minska beroendet av försörjningsstödet. I Mål och budget med särskild inriktning på 2013 har kommunfullmäktige avsatt medel i en särskild planeringsreserv för hantering av vissa frågor, bl a finns 2,0 Mkr avsatta för åtgärder för att minska beroendet av försörjningsstöd. Medlen betalas ut efter redovisning av vidtagna åtgärder. Socialförvaltningen redovisar i skrivelse den 10 september 2013 för situationen gällande försörjningsstöd, bl a att socialförvaltningen t o m den 31 augusti 2013 har betalat ut 9,5 Mkr i försörjningsstöd. Vidare redogörs för de åtgärder som har vidtagits i arbetet med att bryta bidragsberoendet under första halvåret Sammanfattningsvis konstateras att en rad aktiviteter har vidtagits och att fokus även fortsättningsvis är att minska beroende av försörjningsstöd och ge stöd till självförsörjning. Vi kan samtidigt konstatera att trenden avseende antalet bidragsberoende hushåll är i klart nedåtstigande. Vi ser med tillförsikt fram emot utvecklingen under resten av Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober att bevilja socialnämnden medel ur planeringsreserven om 2 miljoner kronor i syfte att minska beroendet av försörjningsstödet. Exp: Socialnämnden Ekonomienheten

9 Kommunfullmäktige KF 126 Anhållan om medel ur planeringsreserven för önskad sysselsättningsgrad inom socialförvaltningen vård och omsorg Dnr 209/13 I Mål och budget med särskild inriktning på 2013 har kommunfullmäktige avsatt medel i en särskild planeringsreserv för hantering av vissa frågor, bl a finns 0,5 Mkr avsatta för införande av önskad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december bl a att bevilja socialnämnden kronor för 2012 för införande av önskad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg och att medlen betalas ut halvårsvis efter redovisning av vidtagna åtgärder. Socialförvaltningen redovisar i skrivelse den 16 september 2013 för vilka åtgärder som är vidtagna. Bl a anförs Under 2011 infördes önskad sysselsättningsgrad i dessa delar av Socialförvaltningen, kostnaden för detta beräknades att bli ca 2,1 varav förvaltningen själv skulle lösa ca 1,6 genom att använda sig av flyttid. I beslutet om planeringsreserven ålades socialförvaltningen att återkomma med redovisning av kostnader efter juni månad Tanken har varit att de medarbetare som har önskemål om ökad sysselsättningsgrad ska i del av sin utökade tid fungera som ersättare för andra medarbetare som av någon orsak är frånvarande. Förvaltningens chefer har lagt mycket tid på att försöka att få detta att fungera, eftersom det ekonomiskt inte finns täckning för denna utökade sysselsättningsgrad om man inte kan använda flyttiden till fullo. Det tar mycket tid att praktiskt ordna schemaändringar m.m. för att medarbetarna ska kunna ersätta varandra vid frånvaro och ändå ta hänsyn till gällande lagar m.m. Trots ett stort engagemang har ändå inte den utökade tiden kunnat användas för att ersätta frånvarande kollegor mer än ca % av flyttiden, övrig tid har fullgjorts på enheten, dock utan att ersätta någon kollega. Kostnaderna för vikarier har istället för att minska, visat en tendens till att öka. Vi kan också se att kostnaderna för månadsanställda har minskat på de flesta enheter. Detta troligen beroende på att långtidssjukskrivningarna har ökat. -/-/- Under hösten 2012 och ett år framåt har Strandgården på prov arbetat med årsarbetstid. Detta möjliggör en större flexibilitet och ger oss möjligheter att hantera den önskade sysselsättningsgraden på ett bättre sätt. Utvärdering av arbetssättet på Strandgården har visat att medarbetarna blivit mer positivt inställda till årsarbetstid under detta år med försöket. I dagsläget pågår diskussion med Kommunal för att införa årsarbetstid eller timbank på alla enheter, vilket skulle medföra en förenkling att hantera önskad sysselsättningsgrad. Med dessa insatser har vi en större möjlighet att inför framtiden hantera större delar av önskad sysselsättningsgrad inom förvaltningen. -/-/- I september 2013 har 26 medarbetare önskat ökad sysselsättningsgrad med 3,49 åa, vilket ska verkställas från och med 1 november. Kostnaden för detta om flyttiden kan användas endast till 50 % blir ca :-

10 Kommunfullmäktige Forts KF 126 Socialnämnden har den 24 september bl a beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om medel ur planeringsreserven om 0,5 miljoner för önskad sysselsättningsgrad inom socialförvaltningen. Mot beslutet reserverade sig Marianne Avelin (C), Birgit Henriksson (M), Carina Byhlin (KD) och Torbjörn Estelli (M). Personalchefen redogör i skrivelse den 10 oktober 2013 närmare för den genomsnittliga sysselsättningsgranden för För 2008 var den genomsnittlig sysselsättningsgrad för alla anställda inom socialnämnden 90,55 %, ,41 %, ,35 %, ,9 % och ,2 %. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) avslag på kommunstyrelsens förslag. Anförande hålls av Mariette Sjölund (S) i vilket hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anförande hålls av Anna Lundberg (FP). Sedan propositionsordningens godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. att bevilja socialnämnden medel ur planeringsreserven om kronor för 2013 för önskad sysselsättningsgrad inom socialförvaltningen vård och omsorg. Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Anders Randelius (M), Birgit Henriksson (M), Rolf Norrman (M), Stieg Andersson (M), Torbjörn Estelli (M), Sigge Synnergård (FP), Anna Lundberg (FP), Jocke Höök (FP), Per Hagström (FP), Roy Cederbäck (KD), Carina Byhlin (KD), Daniel Enblom (KD), Marianne Avelin (C) och LarsWilhelmsson (C). Exp: Socialnämnden Ekonomienheten

11 Kommunfullmäktige KF 127 Anhållan om medel ur planeringsreserven för bidrag till Sporthallen ekonomisk förening för inköp av dränkpump Dnr 190/13 Kultur- och fritidsnämnden har den 26 september beslutat föreslå fullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden medel ur planeringsreserven om kronor för bidrag till Sporthallen ekonomisk förening u p a för inköp av dränkpump. Sporthallens ekonomiska förening anhåller i skrivelse den 17 september 2013 om bidrag om kronor exklusive moms (75 tkr) för inköp av en dränkpump till fastighetens avloppssystem. Pumpens funktion är att pumpa upp avloppsvatten till kommunens avloppssystem vid Skantzgatan. Bytet är akut då den kvarvarande pumpen kan slås ut på grund av överbelastning. Skulle så ske tvingas föreningen att stänga all verksamhet i Sporthallen. Föreningens ekonomiska situation är ansträngd och rymmer inte möjligheten att själva kunna bekosta pumpen. Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 18 september 2013 att då kultur- och fritidsnämnden inte förfogar över någon reservpott till följd av flera års anpassningsprogram föreslås att kultur- och fritidsnämnden ansöker om kronor ur kommunfullmäktiges planeringsreserv för 2013 för bidrag till Sporthallens ekonomiska förening för full kostnadstäckning för inköp av dränkpump. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober att bevilja kultur- och fritidsnämnden medel ur planeringsreserven om kronor för bidrag till Sporthallen ekonomisk förening u p a för inköp av dränkpump. Exp till: Ekonomienheten Kultur- och fritidsnämnden

12 Kommunfullmäktige KF 128 Cykelplan för Hallstahammars kommun för antagande Dnr 124/13 Nu gällande cykelplan godkändes av kommunfullmäktige den 24 november Planen redovisar befintliga och föreslagna cykelvägar. Många av de föreslagna cykelvägarna är genomförda och det finns ett behov av att se över cykelnätet i ett större perspektiv. För att utveckla det hållbara resandet i Hallstahammars kommun har en ny cykelplan tagits fram av tekniska förvaltningen. I en skrivelse daterad den 9 september 2013 anför tekniska förvaltningen att cykelplanen redovisar förslag på nya gångoch cykelvägar samt konfliktpunkter mellan bil/oskyddade trafikanter som behöver åtgärdas för att uppnå en god trafiksäkerhet. Utöver de nya förslagen redovisas råd och riktlinjer hur man utformar ett attraktivt cykelnät. Cykelplanen ska fungera som ett underlag vid planering av nya vägar samt inspirera till ökad cykelanvändning. Förvaltningen anför vidare att en inventering av cykelnätet gjordes sommaren Utifrån inventeringen sammanställdes dagens cykelnät och svaga punkter identifierades med hänsyn till ett attraktivt, tryggt och trafiksäkert cykelnät. Nya förslag togs fram och en åtgärdsplan utarbetades. Cykelplanen har varit ute på samråd under tiden 8 april 7 juni 2013 till statliga myndigheter och verk, kommunala nämnder och allmänheten. Utöver detta ställdes cykelplanen ut på Kanalmässan Totalt inkom 16 skriftliga yttranden och från kanalmässan sammanställdes ett gemensamt yttrande på alla skriftliga synpunkter. Utifrån yttrandena har planen reviderats och alla ändringar redovisas i samrådsredogörelsen. Tekniska nämnden föreslår den 30 september att fullmäktiga ska anta ny cykelplan. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober I var sitt anförande yrkar Ove Andersson (V) och Richard Andersson (V) bifall till kommunstyrelsens förslag. Anförande hålls av Roy Cederbäck (KD). att med upphävande av sitt beslut den 24 november anta Cykelplan som ett planeringsunderlag för åtgärder på cykelnätet. Exp till: Reglementspärmen Tekniska nämnden

13 Kommunfullmäktige KF 129 Beräkning av 20-åriga tomträttsavgälder Dnr 217/13 Kommunfullmäktige beslutade den 26 september om nya principer för omprövning av tomträttsavgälder för småhus i Hallstahammars kommun enligt följande: att fortsättningsvis inte indela avgäldsbeloppet i intervaller efter areal, att följande princip ska gälla för att fastställa tomträttsavgäldens storlek: Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,25%,med spärregel som innebär att avgiften höjs med maximalt 50 % mot nu gällande avgäld år 1 och 2, maximalt 100 % mot nu gällande avgäld år 3 och fullt avgift år 4, samt att avgäldsbeloppet justeras till jämna hundratals kronor enligt allmänt förekommande avrundningsprinciper. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 28 augusti 2013 att majoriteten av Hallstahammar kommuns tomträttsavtal löper över tio år. Målsättningen är att de tomträttsavtal som löper över längre perioder ska omvandlas till tioåriga avtal. Dock kan detta endast ske på frivillig basis från tomträttsinnehavaren. I september 2011 beslutades det om en ny modell för beräkning av tomträttsavgälden för avtal för småhus: MTV x 0,8 x 3,25 procent (med en spärregel som innebär att avgiften höjs successivt med 50 procent år ett och två, 100 procent år tre och fullt ut år fyra). Förvaltningen anser att tjugoåriga avtal ska beräknas i enlighet med samma princip som ovan med undantag för en förhöjd avgäldsränta på 3,5 procent. Beräkningsgrund för tjugoåriga avtal blir då: MTV x 0,8 x 3,5 procent. Förvaltningen anför vidare att den successiva höjningen, spärregeln, som kommunfullmäktige har beslutat om ej ska gälla de tjugoåriga avtalen, för att avsiktigt skapa incitament för en övergång till tioåriga avtal. Tekniska nämnden har den 30 september beslutat föreslå fullmäktige att följande beräkning ska gälla för att fastställa tomträttsavgäldens storlek för 20- åriga avtal: marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,5 procent, utan spärregel. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober att, utöver tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige den 26 september , följande beräkning ska gälla för att fastställa tomträttsavgäldens storlek för 20-åriga avtal: marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,5 procent, utan spärregel. Exp till: Tekniska nämnden Reglementspärmen

14 Kommunfullmäktige KF 130 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2014 Dnr 223/13 Enligt kommunallagen 5 kap 10 skall uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden har under 2013 skett i Västerås Tidning. Fullmäktiges kallelse/föredragningslista publiceras även på kommunens hemsida. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under 2014 skall ske i Västerås Tidning. Exp till: Nämndkansliet

15 Kommunfullmäktige KF 131 Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden Dnr 113/13 Kommunallagen (5:33) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per den 4 oktober Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna.

16 Kommunfullmäktige KF 132 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014 Dnr 222/13 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober I ett anförande yrkar Sigge Synnergård (FP) att fullmäktiges sammanträden ska äga rum varje månad utom juli. Anförande hålls av Roy Cederbäck (KD) i vilket han yrkar bifall till Sigge Synnergårds (FP) yrkande. Anförande hålls av Rolf Hahre (S). Sedan propositionsordningens godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Sigge Synnergårds (FP) yrkande. att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under /2, 31/3, 28/4, 26/5, 16/6, 29/9, 23/10, 24/11 och 15/12 varvid sammanträdet den 31 mars som bl a avser behandlingen av årsredovisningen börjar klockan och sammanträdena den 16 juni och 24 november som bl a avser behandlingen av mål och budget för 2015 skall börja klockan Sammanträdet börjar klockan om inte annat anges i kallelsen. Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Anders Randelius (M), Birgit Henriksson (M), Rolf Norrman (M), Stieg Andersson (M), Torbjörn Estelli (M), Sigge Synnergård (FP), Anna Lundberg (FP), Jocke Höök (FP), Per Hagström (FP), Roy Cederbäck (KD), Carina Byhlin (KD), Daniel Enblom (KD), Marianne Avelin (C) och Lars Wilhelmsson (C).

17 Kommunfullmäktige KF 133 Svar på interpellation av Anna Lundberg (FP) och Sigge Synnergård (FP) gällande sommar- och lovskola för bättre resultat i Hallstahammars skolor Dnr 202/13 Anna Lundberg (FP) och Sigge Synnergård (FP) anför interpellation inkommen den 13 september 2013: Klassresan börjar i klassrummet. Var femte elev (21,3% 2012) i Hallstahammar lämnar grundskolan utan godkända betyg i ett eller flera ämnen. Folkpartiet tycker detta är oroande. I Hallstahammar är det tydligt att elevernas kunskapsresultat blir sämre när de börjar i mellanstadiet. Tyvärr återhämtas inte resultaten heller i högstadiet. Varje skola ansvarar för att eleverna får det stöd och den hjälp som de behöver för att klara kunskapskraven, men Folkpartiet anser att flera satsningar behövs för att öka måluppfyllelsen och även likvärdigheten. Här vilar ett stort ansvar på kommunens politiska ledning. Elever bör på flera sätt få möjlighet till extra undervisning vid sidan av den ordinarie undervisningstiden. Två sätt att göra det på är genom läxläsning och lovskola. I Hallstahammar erbjuds läxläsning på alla skolor. Lovskola har funnits till och från men beslut om att det ska finnas och erbjudas alla elever som inte klarar målen finns inte. Nu avsätter Alliansregeringen ekonomiska resurser för läxläsning och sommarskola. För Folkpartiet är det viktigt att minska kunskapsklyftorna. Att ställa krav är att bry sig och Folkpartiet bryr sig om alla Hallstahammars elever. Folkpartiet tycker att det är Hallstahammars skyldighet att göra allt de kan för att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. I mångt och mycket har vi en bra skola i Hallstahammar men vi ligger fortfarande efter när det gäller kunskapsresultaten. Folkpartiet vill införa sommarskola och lovskola för att fler barn ska lämna skolan med godkända betyg i alla ämnen. Folkpartiet vill att Hallstahammar ska ha Sveriges bästa skola. Vår fråga till barn och utbildningsnämndens ordförande är Är Socialdemokraterna beredda att införa lov och sommarskola i Hallstahammar? Barn- och utbildningsnämndens ordförande Christina Aspenryd (S) anför i sitt svar I Hallstahammars kommun har vi haft sommarskola i ett tiotal år, det visar sig dessvärre att det endast är ett fåtal elever som läser upp sina betyg under de veckor som sommarskolan pågår. Det låga antalet gör inte att kommunens kunskapsresultat som helhet ökar. Vi ser däremot positivt på att det skulle kunna finnas en lovskola under pågående läsår, då har eleverna möjlighet att stärka sina kunskaper och det kan då påverka elevens resultat. Lovskola skulle kunna finnas på höstlov, sportlov och påsklov under hela högstadietiden. Anförande hålls av Anna Lundberg (FP) och Christina Aspenryd (S). Interpellationen anses härmed besvarad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-06-07 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 17.40 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, Anna Lundberg (FP) 107-115 Tommy Persson (S) Göran Lindén (M) 112-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-06-14 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 49 Kjell Iwemyr 44, 49 Tommy Persson (S) Rolf Hahre 44-55 Lars Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag Beslutande Thure Andersen (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (45) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 20.00 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 19.35 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.10. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11) Bildningsnämnden 2009-02-17 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 08.30-12.00 Beslutande Kenth W Johansson, (m), ordförande Birger Antonsson, (s) ers R Sörling Allan Myrtenkvist, (s) Anna Hult

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 11.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen.

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 20.30 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-19 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 2007-10-01 1 (11) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina W Jansson (S) Britt-Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-24 1 (12) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-21 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1 Plats och tid Torsdag 18 december 2008 kl 19.00-20.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Plats och tid Mölndals stadshus, rum 101 kl. 17:00-19:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Thomas Svensson (S) (ordförande) Claes Olsson (M) (vice ordförande) Jan-Erik Lindström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-10-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 143 Thure

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-04-19, kl 0900-1240 Beslutande Evgeny Krakov, S Markus Forsberg, V Roger Tuomas, M Övriga deltagande Ingegerd Mäki, tf.

Läs mer