affärsplan Antagen av styrlesen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26"

Transkript

1 affärsplan Antagen av styrlesen

2 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar, då båda parter kände att helhetsperspektivet över Borås saknades. Det fanns många fungerande delar, men arenan för att prata framtids- och samordningsfrågor saknades, både inom staden och mellan näringslivet och staden. Det upplevdes också svårt för utomstående att veta vem man skulle ta kontakt med om man vill arrangera något i Borås i allmänhet. Målsättningen med partnerskapet att tillsammans göra vissa riktade projekt för att göra Borås en bättre stad att arbeta, leva, studera i och att besöka. I en omvärld där bara en tredje del av Sveriges kommuner ökar i befolkning, är det viktigt att förstå vikten av att ha en positiv utveckling, och för att lyckas måste man ha en gemensam samsyn och vilja att satsa. Det är lika viktigt för kommunen, som vill ha fler invånare som ger skatteintäkter, som för näringslivet för att behålla och kunna rekrytera arbetskraft. Då handeln och upplevelseindustrin står för stor del av vår BNP är detta i synnerhet viktigt för besöksnäringen. Projektet BoråsBorås leddes av en styrgrupp med representanter från Näringsliv och Stad som träffades var sjätte vecka och senare anställdes två operativa projektledare. Målet med projektet var att efter de tre åren kunna bilda en varaktig organisation för samverkan mellan stad och näringslivet för att öka attraktionskraften, och mot slutet av projekttiden togs beslutet att bilda ett gemensamt bolag. Vägen dit var kantad av många diskussioner men viljan och uthållighet att övervinna dessa och hitta samsyn var stark. Bolaget fick som uppgift att samordna, marknadsföra och utveckla Borås inom destinations- och platsmarknadsföring. Den kommunala turistbyrån med 5 årsanställda, Affärsresenäravdelning med 3 årsanställda samt projektet med 2 årsanställda, en halv tjänst för marknadsföring samt en nyanställning av VD skulle samlas i bolaget BoråsBorås TME AB som startade där TME står för Turism, Möten och Evenemang. Turismen i Sverige Under 2009 ökade turismens totala omsättning i Sverige med drygt 6 % till 251,7 miljarder kronor.* Exportvärdet ökade till 93,6 miljarder vilket var mer än det samlade exportvärdet för järn, stål och svenska personbilar tillsammans. Dessutom är näringen en viktig kassako för vår offentligstyrda välfärd till vilken den levererar nära 60 öre av varje turismkrona. Turistekonomiska effekter i Borås I Borås är de turistekonomiska effekterna ca en halv miljard. ** År 2006: kr. År 2008: kr. År 2009: kr. Mätning görs enligt en vedertagen modell TEM som mäter de ekomiska och sysselsättningsmässiga effekterna av turism. * källa. Tidningen Fokus nr 34 år ** källa: Resurs AB. *** källa: Fickdata Borås 2010, Borås Stad. 2 3

3 Av den totala omsättningen kom 77% av dessa från övernattade gäster. Totalt antal övernattningar var st där hela 69% av dessa var övernattningar hos släkt och vänner eller eget fritidshus. Borås hade kommersiella gästnätter under 2008 vilket är ca 50% i beläggningsgrad. De största besöksmålen i Borås är Stadsparksbadet med över besökare per år, Djurparken med ca besökare per år. Navet, Konstmuseet, Textilmuseet, Stadsteatern och Borås Museum har alla mellan ca besökare per år. Antal arbetstillfällen inom hotell och restaurang var under st, vilket är 2,0% i Borås, jämförande siffra för riket är 2,9%*** Borås och Sjuhärad Som Västsveriges andra stad är Borås en viktig motor för samarbete inom Sjuhärad och de kommunerna. Hela Sjuhärad har en turistekonomisk effekt på en miljard totalt, vilket gör att Borås står för hälften av den omsättning. Samarbete mellan turistbyråerna sker idag på operativ nivå och under året har direktionen för Sjuhärads Kommunalförbund tillsatt en politisk ledningsgrupp för turismsamarbetet i Sjuhärad. På regional nivå arbetar vi med Västsvenska Turistrådet och under hösten har Borås och Sjuhärad gått med i deras metodutvecklingsprojekt kallad Danmark i kubik för att få våra aktörer i Sjuhärad att utveckla sina verksamheter, både produkt- och kvalitetsmässigt. Affärsidén BoråsBorås AB har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Effekten är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås. Organisation Bolaget ingår i kommunens koncern som ett dotterbolag till Borås Stadshus AB. BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening som under projekttiden varit näringslivets del i partnerskapet, består av totalt drygt 400 medlemmar, där Mitt i Borås, Knallelandsgruppen och Viareds Företagarförening är de största och där deras respektive medlemmar räknas in. Högskolan i Borås är också en stor och viktigt del av föreningen. Föreningen äger 9% av det samägda kommunala bolaget. Även om kommunen är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad, med fyra företrädare från kommunen och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter.. Ordförandeposten innehas av kommunen. År 2010 har bolaget följande styrelse: Ordförande Morgan Hjalmarsson (fp), Ulf Olsson (s) Björn Bergquist (m) och Lena Palmén (s) suppelanter KG Drotz (kd) och Sara Andersson (s) Näringslivet representeras av: Torbjörn L. Johansson ordförande BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening, Mattias Johnsson Knallelandsgruppen, Jonas Törndahl Åhaga, Bosse Edvinsson Mitt i Borås, Hanna Lassing Kanico, Catrin Wirfalk Espria. 4 Samrådsarena Bolagets fokus är besöksnäringen och utanför bolaget men kvar i partnerskapet mellan stad och näringsliv finns Samrådsarena. (SRA) Här träffas en bredare grupp från stad och näringsliv, samt bolagets VD och ordförande för att prata strategiska frågor och även frågorna som handlar om bo, leva och arbeta i Borås. Beslut som tas och behöver verkställas kan då uppdras åt bolaget att utföras. Bolaget har också med samrådsarenan en plattform att lyfta strategiska frågor som uppkommer under arbetets gång. Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i BoråsBorås Näringslivs Ekonomiska förenings ordförande ansvarar för Samrådsarenans möten. Samrådsarena står som värd för ERFA möten, kvällsmöten med föreläsningar, information och möjlighet till att skapa kontakter och erfarenhetsutbyte mellan företrädarna för kommunala företrädare och medlemmar i BoråsBorås Näringslivs Ekonomiska förening. ERFA mötena sker fyra gånger per år och administreras av bolaget, då samrådsarenan inte är bemannad. Samrådsarenan har startat arbetet med sina övergripande målsättningar. Visionen skulle kunna vara en Stor Stad. Det strategiska målet skulle kunna omsättas och vara vägledande på vilka arrangemang, aktiviteter och evenemang man aktivt skall bearbeta. Verksamhet Bolaget har en kostnadsbudget för verksamhetsåret 2010 på 15, 3 miljoner, varav Borås Stadshus står för 13,7 miljoner och BoråsBorås Näringslivs ekomisk förening står för 1,55 miljoner och halva av kostnaden för bolagets verkställande direktör. Bolaget i sig är inte vinstdrivande utan vinsten uppstår i ägarnas verksamheter och hos invånarna och studenterna i staden. För att verksamheten skall lyckas behöver bolaget ha goda relationer med de som står för utbudet, bolagets samarbetspartners, vilka kan vara fasta attraktioner, tillfälliga evenemang eller händelse, aktörer på orten. Genom att samla och paketera dessa mot olika målgrupper i olika mediekanaler blir summan mer än delarna för sig. Vision Allt börjar med ett besök. Visionen är att besökaren under sin vistelse, medvetet eller omedvetet tänker och/eller känner; Här skulle jag vilja stanna! Mål Övergripande mål: Att gå från ett endagsbesök på ett besöksmål, till en flerdagsvistelse i Borås. Strategiska mål: Att ha en hög och jämn beläggning över hela veckan och året. Fördubbla de turistekonomiska effekterna till Fler besöksmål för fler målgrupper Vi mäter kvantitativt: Övernattningar Turistekonomiska effekter Antal besöksmål 5

4 Värdegrund Partnerskapet BoråsBorås kärnvärden är satta till närhet, gott värdskap och nytänkande. Vid en personalaktivitet på BoråsBorås AB processade alla anställda gemensamt fram värdegrunden för bolaget: Professionella Produktiva Personliga Behovet på marknaden: Vi måste förstå alla våra intressenters olika behov. Bolagets roll BoråsBorås är en understödjande organisation, vars uppgift är att samla in information om händelser, attraktioner eller evenemang sammanställa dem och sedan marknadsföra eller sälja dessa till olika målgrupper genom olika kanaler. Den kunskap som ackumuleras inom organisationen genom att lära av vad besökaren nyttjar och besöker så kan BoråsBorås också vara med och påverka produkt- och stadsutvecklingen. Vår uppgift är att vi paketerar erbjudanden och med marknadsbearbetning attraherar fler besökare. Samarbetspartners THS Examen Kanaler Trycksaker Samarbetspartner Är de som är arrangörer till evenemang och aktiviteter som vi marknadsför, tillfälliga eller återkommande. Även de fasta attraktionerna/besöksmålen är våra samarbetspartners. En samarbetspart behandlar vi som kunder men de är också leverantörer till oss i form av sitt innehåll. Borås Djurpark Navet Annonsering boras.com Besökare Besökare är de (privat)personer som besöker evenemanget eller attraktionen. Både stadens invånare, studenter och utomstående. Stadsparksbadet Evenemang BoråsBorås TME AB Turistbyrån Boråsarna Ägarna Här menar vi staden och näringslivet inom Borås Stad. Hjältar De som vi vill skall lägga en kongress eller event i Borås och som vi bearbetar med försäljningsåtgärder. Det finns olika behov från dessa grupper: Behov från nya samarbetspartners som vill göra något i Borås och söker en kontaktyta mot staden. Behov från befintliga samarbetspartners att få en arena för att hitta samverkan och nätverka. Behov från Besökare som vill få en samlad bild av utbudet. Behov från Ägarna att någon tar helhetsperspektivet och projektleder. Behov från Hjältar att få en samlad bild över vad Borås kan erbjuda på mötesmarknaden, samt den uppmärksamhet dom förtjänar. Aktiviteter Hjälten modell över bolagets roll Samarbetspartner och Kanaler kan vara flera och andra än på den skiss Vår uppgift är att vi paketerar kundernas erbjudande och med marknadsbearbetning attraherar fler besökare till våra samarbetspartners. Nyttan är att vi kan ge ett intressantare utbud till Besökaren, och Samarbetspartnern får marknadsbearbetning som är kraftigare än om de skulle gjort det ensamma och själva. Bolaget äger själv inga produkter utan paketera och marknadsför i olika kanaler, varför budskapen är olika beroende på vilken målgrupp som skall attraheras. Vår avsändare Mot besökaren kommunicerar vi BORÅS och mot samarbetspartners är vi BoråsBorås. Landvetter Kongressdeltagaren Mot besökare: Mot samarbetspartners: 6 7

5 Bolagets affärsområden Privatresenär Mot privatpersoner, dvs besökare och Boråsare är vi den självklara informationscentralen. På turistbyrån gör man personliga besök eller ringer, mailar för att få information eller hänvisning. Man kan också boka boendepaket och köpa biljetter då vi är ticnet-ombud. Turistbyrån besöks inte bara av turister, utan många är studenter och invånare. Besökarantalet på högssäsong är ca i månaden och ca besökare i månaden under resten av året, uppskattningsvis är hälften av dem ticnetkunder och resten till själva turistbyrån. Av dessa är ca 80% svensktalande. Internationella gäster kommer främst från Tyskland, Norge, Danmark och Holland i fallande ordning. Inom affärsområdet finns den kampanjinriktade marknadsföring som riktar sig mot privatresenären och utveckling av paketerbjudande, buss och grupp, klassresor, souvernier och bemanning av mässor och liknande uppdrag. Affärsområdet har också Affärsområde privatresenären och Turistbyråns roll är att vara kontakt/relationsansvarig för: Turistattraktionerna inom kommunen. Övriga turistbyråer i Sjuhärad. Västsvenska Turistrådet och Visit Sweden. Guider. Beställningar och distribution av turistinformation från övriga Sverige. Medlem och engagemang i Sveriges samlade turistförening, FörTur. Affärsområdet har också ansvar för att evenemang och aktiviteters besökare bearbetas med lämpligt marknadsmaterial. boras.com Boras.com är den virtuella turistbyrån, där man också får information och kan boka boende idag, i framtiden även entréer mm. Ticnetapplikationer är möjligt att ordna, så kunden upplever att de bokar biljetten hos oss. Plattformen är den som Västsvenska Turistrådet har gemensamt för alla de 49 kommunerna i regionen. Borås anslöt sig för något år sedan och det är först vid bolagets bildande som en heltidsanställd resurs avsatts för detta affärsområde. Affärsområdet innefattar att vidareutveckla boras.com och att den alltid äruppdaterad efter den information som den erhåller från övriga affärsområden. Affärsområde boras.com ansvarar för utbildning och aktiverar turistaktörerna i Borås i databasen basetool. Utvecklingen av kommunikationsformerna för sociala och mobila media ligger inom detta affärsområrde och i samarbete med övriga aktörer inom besöksnäringen i Borås, där BoråsBorås har kontakt och relationsansvar. Evenemang och aktiviteter Events är samlingsnamnet för de idrotts- kultur- musikevenemang och arrangemang som sker i staden, genomförda av våra samarbetspartner. Vi kan stötta dem ekonomiskt, och med kunskap och samordning, men framförallt marknadsföringsmässigt. Vi ser evenemang och aktiviteter som en kanal för att besökaren och Boråsaren skall uppleva staden som attraktiv och vilja besöka den. Evenemanget i sig kan vara en reseanledning och skall utnyttjas vid marknadsbearbetning. Affärsområdet ansvarar för att information om evenemang, andras och egna finns på boras.com. BoråsBorås är kontakt/relationsansvar mot övriga kommunala förvaltningar, lokala arrangörer och fasta anläggningar och att eventpyramiden underhålls och mäts. BoråsBorås ansvarar för att evenemangsstråket utvecklas och skyltning sk citydress i staden. Convention Bureau Affärsområdet arbetar med alla de besökare som inte är privatresenärer och i första hand med kongresser och möten framför allt inom alla offentliga verksamheter, Högskolan i Borås, SP och Södra Älvsborgs Sjukhus. Att arrangera ett möte på hemmaplan stärker den egna organisation men kräver tid och engagemang. Borås Convetion Bureau ska inspirera, informera och stötta de personer, dvs hjältarna, i en fakultet, förening eller annan organisation vi vill ska förlägga sin kongress i Borås. Affärsområdet stöttar och har relationsansvar även för tidigare och årligen återkommande möten som sker i Borås: Hotell/boendeanläggningar Nationella och internationella nätverk PCO/utförare Föreningar och organisationer Företagare Högskolan i Borås, SäS och SP Mot dessa genomförs försäljningsarbete för att hitta hjältarna vilket gör att Bids, Site Inspection och Famtrips kommer att genomföras inom BoråsBorås. Kongressdeltagaren är den person som deltar och dessa blir då Besökare, men denna har till skillnad inte valt att (bara) besöka Borås för ortens skull utan för att mötet hölls här. Convention Bureau har till uppgift att informera och sälja kring- och kvällsarrangemang. Både evenemangs och kongressbesökare ska också bearbetas från bolaget sida med marknadsmaterial om Borås. Stab / Marknadsföring Den marknadsföring av Borås som stödjer varumärkesarbetet ligger inom detta affärsområde vilket också tangerar Samrådsarenas och föreningens mål med partnerskapet. 8 9

6 ORGANISATIONSKISS Turistbyrå boras.com Events Projektledning Styrinstrument Stab Convention Bureau Affärsidén Budget Styrelse Nyttor Besöksnäringen är inte en isolerad fråga och därför är nyttan med BoråsBorås flerdelad: Att paketera och samarbeta ger ett starkare utbud, möjlighet att nå längre och effektivare marknadsföringspeng. För Samarbetspartners är nyttan fler besökare till eventen och utveckling av dessa. Blivande samarbetspartners har nytta av bolaget för att behöva ta en kontakt när man som arrangör vill göra en aktivitet eller evenemang. För Besökaren är nyttan att hitta allt på ett ställe, få en överblick över allt vad staden har att erbjuda. Boende på orten får ett större utbud att ta del av, då mängden som konsumerar blir större. För Kommunen som ägare är nyttan/vinsten att staden blir mer känd och attraktivare, vilket i förlängningen kan bidra till inflyttning och tillväxt. För Näringslivet som ägare är nyttan/vinsten att fler besökare ger mer konsumtion av näringslivets produkter och tjänster på orten. Dessutom bidrar ett attraktivt och aktivt Borås till att behålla sina invånare och lättare rekrytera personal till kommun och företag. För Hjälten ger vi en helhetsbild över vad Borås kan erbjuda i form av mötesanläggningar, hotellkapacitet, sociala kringaktiviteter

7 Unicitet Jämfört med traditionella turistbolag så skiljer sig Borås Borås AB genom att se helhetsbilden och jobba inom besöksnäringen, ej enbart turism. Då denna typ av bolag är inte är vinstdrivande i sig, utan effekterna visar sig i tidigare nämnda nyttor för olika intressenter gör att konkurrensen som på en vanlig marknad inte riktigt finns. Utmaningen är att vara till nytta så att samarbetspartnerna vill och ser oss som nyttiga och att vårt arbete ger effekt. Gör vi inte arbetet bra kommer näringslivets medlemmar inte längre att vilja vara med och förmodligen kanske även kommunen minskar sina insatser. Samarbetspartners aktiva och inaktiva Alla de kommunala verksamheterna är egentligen redan samarbetspartners, det gäller mer att få dem att bli aktiva, dvs. att de vill samarbeta med oss. Ex att kulturförvaltningen använder oss som marknadsförare av deras arrangemang. Ju fler som vill samarbeta med oss desto bättre. Vi vill även aktivera de privata samarbetspartnerna och ser gärna att de är medlemmar i BoråsBorås näringslivsekonomisk förening. Det bör ligga i deras intresse att vara medlemmar då både resurser, kontaktytor och marknadsföringseffekter blir större för alla inblandade. Konkurrenter/Kollegor Turism är egentligen inget kommunalt ansvar men då de flesta kommuner valt att satsa på besöksnäring, så leder det till att BoråsBorås konkurerar med andra orters erbjudande. Vi konkurrerar mot andra aktiviteter/besöksorter. På Convention Bureau konkurrerar vi med de orter som har samma möjligheter att ta emot möten i den storlek som vi kan erbjuda. Konkurrenter kan också bli kollegor, då transportörer t.ex. Stena Line, flygbolag behöver intressanta besöksmål på destinationerna, och paketerar gärna dessa. Stena Line kan sälja Liseberg och Djurpark i ett paket. Positionering - Privatmarknaden Företagets position i förhållande till andra organisationer inom besöksnäringen i Borås. Hösten 2008 genomfördes i partnerskapet ett idéarbete över fyra områden som fick följande övergripande visionsmål: Borås Event - området kring Knalleland, Djurparken, Borås Arena och där målet vara att det skulle hamna på varje svensk barnfamils måstebesökalista. Cityupplevelser - där stadskärnan måste utvecklas med mer boende och mer innehåll mot en mer mogen målgrupp med unika kulturupplevelser och uppmaningen Reclaim Textile. Mötesindustrin - att utveckla Borås som mötesstad för kongresser. Evenemang - att strategiskt och fokuserat arbeta med evenemang för att stärka stadens image. Dessa fyra områdens målsättningar har på olika sett bearbetas, där blandat Borås Simarena har förstärkt Borås Eventområdet. Cityupplevelserna har med sina skulpturer blivit ett besöksmål och framför allt har vi i bolaget nu startat den Convention Bureau som man satte som mål. Dessutom har det geografiska området mellan Borås City och Knalleland fått fullt fokus, då Textilhögskolan, Textilmuseet och andra verksamheter kommer att fylla de kvm i Konstsilkes gamla fabriker och nu skapas en ny stadsdel Simonsland, att stå klar till Geografiskt finns nu tre områden inom Borås som alla är engagerade och del av BoråsBorås. Nedan modell visar på hur de olika områdena och dess organisation samspelar mellan varandra och i relation till BoråsBorås. boråsborås ab evenemang område Borås City Simonsland Borås Event Erbjudande Cityupplevelser Ledande affärsarena inom mode & design Familjeupplevelser Målgrupper Opaler Den kreativa Barnfamiljen samarbets- Partner Mitt i Borås med medlemmar Market Place Knallelndsgruppen med medlemmar Mötesindustrin 12 13

8 Marknadsföringsstrategi privatmarknadens olika målgrupper För att nå det övergripande målet att få flerdagsvistelser till staden tillsammans med det strategiska målet att ha en hög och jämn beläggning över hela veckan och året arbetar vi med marknadsstrategi att paketera olika erbjudanden mot de olika målgrupperna. Barnfamilj Inom familjeupplevelser har Djurparken alltid varit dragplåstret och Borås största besöksmål. Borås har också Stadsparksbadet, Navet och Up-Zone att paktera mot målgruppen. Aktiva OPALer (Older People Active Life) Stadens satsningar och utveckling på kultur och i synnerhet skulpturer har gjort att intresse för Borås i media fått stark genomslagskraft. Antikrundan från Åhaga gav Borås en position som skulpturstaden och levande stadskärna och i program två, som textilstaden. Att staden 2010 arrangerar Internationell Skulpturfestival 2010 med vandringar 3 gånger i veckan, gör att vi har för första gången kunna marknadsföra staden med ett kulturpaket. DINKis och minglande singlar (Double Income No Kids) Om vi skall locka denna målgrupp till Borås behöver staden utvecklas i nya erbjudande där evenemang är ett effektivt sätt. När den textila satsningen med Simonsland som geografiskt nav och aktiviteter som FashionDays, FashionPark, modevisningar kommer på plats ger det oss möjligheter att utveckla vår marknadsbearbetning. Detta kommer att ske i samband med Textilhögskolans flytt till Simonsland och utvecklingen av detta område, med målbild Till dess kan vi stötta och marknadsföra de enskilda aktiviteter och händelser som sker mot denna målgrupp. Marknaden idag som vi punktvis kan bearbeta är Göteborg och närområdet, men inget fokus på övernattning. Marknadsföringsstrategi Convention Bureau Privatresenärens besök sker oftast under helg och semester. För att nå målet att ha en hög och jämn beläggning över hela veckan behöver staden fyllas under veckodagarna. Därför arbetar vi aktivt med mötesindustrin, genom vår Convention Bureau. Marknadskanalerna är ICCA databasen för att hitta alla de cirkulerande möten. Vi kan också stötta utvecklingen av nya möten, där vi inom textil, utbildning och SP har unik kompetens som vi istället kan paketera. Strategiskt arbetar vi mot att möten sker under lågsäsong då inte företagens vanliga affärsmöten och konferenser sker. Marknadsföringsstrategi Evenemang och Aktiviteter Införsäljningen av sportarrangemang görs av FoF och kulturevenemang av Kulturförvaltningen. Bolagets roll är att kommunicera med besökaren till evenemangen. Evenemang och aktiviteterna i sig kan vara en reseanledning och skall utnyttjas vid marknadsbearbetning. SWOT analys för destinationen Borås ur ett besöksperspektiv Styrkor Geografiskt läge, i södra Sverige med bra kommunikation och stort upptagningsområde. Tillgänglig, i att ta sig till staden. Ligger i en växande region Entrepenörsanda Starkt näringsliv Bildandet av BoråsBorås Vilja att satsa Högskola Goda kommunfinanser Fina idrottsanläggningar och idrottslag, Elfsborg är starkt förknippat med Borås. Stad och natur nära varandra Trendkänsliga invånare Djurpark, svår att nyetablera för annan ort Upzone, unik i Sverige Navet, kompetensmässigt bästa science centret i Sverige Skulptursatsningen, sätter Borås på kulturkartan Svagheter Ingen bra kongressanläggning Tågresa från Stockholm håller inte sista biten från Herrljunga Tråkig o regnig image Entrepenörsandas baksida allt ska tjäna pengar Jantelagen finns kvar, kan hämma utveckling Få stora företag Möjligheter Simonsland ger fler målgrupper, DINKYs m.fl. Utvecklat city, mot målbilden cityupplevelser (se bilaga) Borås eventområde, se bilaga Ökad handelsindex Ökat invånarantal Högre hotellbeläggnin Fler kongresser Fler arbetstillfällen Bättre kommunikation, Götalandsbanan, vägar mm. Hot Att vi inte vågar satsa Icke-beslut Sämre kommunekonomi 14 15

9