Delårsrapport för perioden januari - september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för perioden januari - september 2010"

Transkript

1 Delårsrapport för perioden januari - september 2010 Nyckeltal MSEK Nettoomsättningen uppgick under perioden till 3191 (3084) MSEK, en ökning med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick under perioden till 31 (0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,16 (-0,22) SEK. Orderingången uppgick under perioden till 3825 (3547) MSEK, varav nytecknade order uppgick till 2000 (2139) MSEK och förändring av befintliga projekt 1825 (1408) MSEK. Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5271 (5101) MSEK, varav 956 (1116) MSEK avser leverans 2010 (2009). juli- sept 2010 Proforma Proforma Proforma juli- sept jan- sept jan- sept jan-dec Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal 8,7% 5,4% 1,0% neg neg Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Periodens resultat Resultat per aktie 0,49 0,34 0,16-0,22-0,43 Avkastning på eget kapital 13,3% - 4,1% - neg Avkastning på sysselsatt kapital 8,8% - 2,7% - neg Soliditet 35,0% - 35,0% - 37,3% Eget kapital per aktie 5,15-5,15-4,98 Orderstock Orderingång Med jämförelsestörande poster avses kostnader för verksamhetens bolagisering. 2. Ordervärde i slutet av perioden.

2 VD:s kommentar Vi har avslutat det tredje kvartalet med ett resultat något över våra förväntningar. Det är också mycket glädjande att vi har anbud ute till ett värde av drygt två miljarder som kommer att avgöras under fjärde kvartalet i år. Vi väntar med tillförsikt på resultatet av dessa upphandlingar. I slutet av augusti invigdes Botniabanan och i början av december invigs Citytunneln i Malmö. Det är två mycket omfattande infrastrukturprojekt där Infranord har haft en betydande roll. För Infranord har byggandet av Botniabanan omfattat ett flertal uppdrag och engagerat många medarbetare. Infranord var den entreprenör som vann Botniabanans första BEST- (bana, el, signal, tele) entreprenad. Nu när banan är invigd är vårt uppdrag drift och underhåll av den 190 km långa sträckan. I Citytunneln i Malmö har vi utfört ban-, el-, tele- samt inredningsarbeten. Bland annat 17 km spåranläggning samt omfattande kontaktledningsarbeten. Fram till invigningen i december pågår nu en omfattande testverksamhet. Infranord kommer därefter att sköta drift och underhåll av Citytunneln de närmaste fem åren. Arbetet med att etablera Infranord i Danmark och i Norge har fortsatt under det tredje kvartalet. I Danmark har vi påbörjat uppdraget att utföra spårlägesmätningar på samtliga banor som ägs och förvaltas av Banedanmark. Ett kontrakt som löper på fyra år. I Norge pågår rekryteringen av chef för verksamheten som beräknas komma igång vid årsskiftet. Det går mot vinter igen och vi arbetar på olika sätt för att även kommande vinter säkerställa resurser och kvalitet i våra kontrakt. Vi har också tagit fram ett nytt erbjudande en snöförsäkring som vi har presenterat för Trafikverket. Snöförsäkringen går ut på att Trafikverket ska kunna avropa extraordinära resurser av oss för att avhjälpa snöproblem som uppstår. Detta gäller även bansträckor som underhålls av andra järnvägsentreprenörer. I skrivande stund befinner vi oss i fjärde kvartalet av vårt första år som bolag. Ett år som inneburit betydande omställningar för Infranord. På huvudkontoret i Solna börjar vi nu se resultatet av det omfattande förändringsarbete som bland annat inneburit att drygt 60 administrativa tjänster flyttats hit jag får möjlighet att välkomna både gamla medarbetare som har valt att flytta med till Solna och nya medarbetare som har valt Infranord som sin nya arbetsgivare. Det är med stolthet jag ser det nya Infranord utvecklas och ta form! Niclas F Reinikainen Verkställande direktör Infranord AB 2

3 Om Infranord Infranord är Sveriges största järnvägsentreprenör. Vi bedriver verksamhet inom drift och underhåll av järnvägsanläggningar samt utför järnvägsentreprenader inom det område som kallas BEST, det vill säga bana, el, signal och tele. Vi har medarbetare över hela landet och vi omsätter cirka 4,5 miljarder. Vision Infranord ska vara Nordens ledande entreprenör avseende järnvägstekniska tjänster och entreprenader. Affärsidé Infranord levererar kompletta järnvägstekniska tjänster och entreprenader med Sverige som bas. Genom utveckling och samverkan med kunder och andra aktörer bidrar vi till en säker, punktlig och miljöanpassad trafik. Verksamhet Verksamheten bedrivs i fem affärsområden: Service, Anläggning, Maskin, Tele och Verkstad. Affärsområde Service utför drift och underhåll av järnvägsanläggningar. Affärsområde Anläggning utför järnvägsentreprenader inom BEST (bana, el, signal och tele). Affärsområde Maskin säljer maskintjänster och hyr ut maskiner inom Sverige, Danmark och Norge. Affärsområde Tele erbjuder installations- och underhållstjänster för tele- och datakommunikation anpassade till järnvägssektorn. Affärsområde Verkstad bygger utrustning för signalteknik och tillverkar annan järnvägsteknisk utrustning. Affärsområdet svarar även för underhåll av Infranords järnvägsfordon. Organisation Infranord är indelat i fem geografiska regioner: Syd, Väst, Öst, Mitt och Nord, samt en landsövergripande enhet: Entreprenad. Verksamhetsform Verksamheten i Infranord bedrevs tidigare vid Banverkets affärsenhet Banverket Produktion. Verksamheten inom Banverket Produktion har sedan 2001 varit utsatt för konkurrens. Sveriges Riksdag beslutade den 19 november 2009 att överföra Banverket Produktions verksamhet till eget aktiebolag den 1 januari Av denna anledning nybildades bolaget Infranord AB den 10 november Infranord AB förvärvade den 1 januari 2010 verksamheten vid Banverket Produktion. För mer information gå till 3

4 Nettoomsättning och resultat - koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Juli - september Nettoomsättning Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till (1167) MSEK, en minskning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Minskningen har främst skett inom affärsområde Anläggning och Maskin. Affärsområde Service och Verkstad har ökat medan Affärsområde Tele redovisar en oförändrad nivå jämfört med samma period föregående år. Resultat Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till 93 (64) MSEK. I resultatet ingår kostnader om -20 (-10) MSEK avseende bolagiseringen av verksamheten. Rörelseresultatet har påverkats av minskad omsättning men också av att effektiviteten, mätt som andelen driftskostnader i förhållande till nettoomsättningen, har förbättrats med cirka 9 procent. Personalkostnaderna har minskat med 10 MSEK jämfört med föregående år vilket framförallt beror på att antalet anställda minskat i och med den pågående centraliseringen av antalet administrativa tjänster samt att föregående år belastats med reserveringar avseende avgångsvederlag. Övriga kostnader har ökat med 12 MSEK vilket framförallt beror på ökade resekostnader och lokalkostnader. Januari september Nettoomsättning Nettoomsättningen uppgick under perioden till 3191 (3084) MSEK, en ökning med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen har främst skett inom affärsområde Service till stor del beroende på snöröjningsinsatser under första kvartalet samt inom affärsområde Verkstad. Affärsområde Anläggning samt Maskin minskar sin omsättning. Affärsområde Tele redovisar en oförändrad nivå jämfört med samma period föregående år. 4

5 Resultat Rörelseresultatet uppgick under perioden till 31 (0) MSEK. I resultatet ingår kostnader om 23 (32) MSEK avseende bolagiseringen av verksamheten. Rörelseresultatet har påverkats av ökad omsättning men också av att effektiviteten, mätt som andelen driftskostnader i förhållande till nettoomsättningen, har förbättrats med drygt 5 procentenheter. Personalkostnaderna har ökat med 119 MSEK jämfört med föregående år till följd av lönejustering, mertid och övertidskostnader i samband med snöröjningsinsatser samt ökade pensionskostnader till följd av att verksamheten sedan den 1 januari 2010 bedrivs i bolagsform. Övriga kostnader har ökat med 39 MSEK jämfört med föregående år vilket bland annat beror inköp av licenskostnader för IT om 12 MSEK. Övriga intäkter uppgick till minus 1 MSEK för perioden vilket bland annat avser ej erhållen försäkringsersättning med 13 MSEK som balanserats och intäktsförts tidigare år. Säsongsvariationer Verksamheten inom Infranord påverkas av stora säsongsmässiga variationer, bland annat till följd av vädret. Normalt är därför de första två kvartalen svagare jämfört med resten av året. Detta innebär att resultatet inte upparbetas linjärt utan merparten av resultatet upparbetas under andra halvåret. Orderstock och orderingång Orderstock Orderingång Juli -september Orderstocken uppgick vid slutet av tredje kvartalet till (5101) MSEK, en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Av orderstocken beräknas cirka 956 MSEK levereras under Orderingången uppgick under tredje kvartalet till 666 (1017) MSEK, en minskning med 34 procent jämfört med samma period föregående år. Av orderingången avser 365 MSEK nytecknade order och 301 MSEK prognosförändring i befintliga projekt. Bland nytecknade order kan nämnas spår och kontaktledningsbyte Emmaboda-Karlskrona samt drift och underhåll för Citytunneln i Malmö. 5

6 Januari- september Orderingången uppgick under perioden till (3 547) MSEK, en ökning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Av orderingången avser MSEK nytecknade order och 1825 MSEK prognosförändring i befintliga projekt. Bland nytecknade order avseende drift och underhåll kan nämnas Blekinge Kustbanan, Kust till Kust-banan, Jönköpingsbanan, avhjälpande underhåll i Stockholm, spår och kontaktledningsbyte i Emmaboda, Karlskrona samt avtal för drift och underhåll för Citytunneln i Malmö. Avseende anläggningsarbeten kan nämnas ny järnväg på Haparandabanan, byte av signalställverk i Göteborg samt spår/rälsbyte på sträckan Storvik-Ockelbo. Finansiell ställning Beviljad checkkredit om 500 MSEK är utnyttjad med 141 MSEK. Räntebärande lån uppgick till 300 MSEK varav kortfristig del 30 MSEK. Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 1028 MSEK. Koncernens egna kapital uppgick till 695 MSEK och soliditeten till 35,0 procent. Balansomslutningen uppgick till MSEK. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under de tre första kvartalen uppgick till -140 MSEK. Periodens negativa kassaflöde beror främst på en ökning av upparbetade intäkter som ej är fakturerade. Investeringar, avyttringar och förvärv Investeringarna, exklusive inkråmsförvärv från Banverket och inklusive pågående investeringar, uppgick under perioden till 24 MSEK. Av detta belopp avser 21 MSEK investeringar i pågående nyanläggningar avseende produktionsresurser samt 3 MSEK investeringar i övriga produktionsresurser. Personal Antalet anställda vid periodens utgång var (3 139) vilket är en minskning med 140 personer jämfört med föregående år. I antalet anställda vid periodens utgång ingick 57 anställda som är föremål för omställning och har erbjudits en lösning för förtida pension. Medeltalet anställda påverkas av säsongsvariationer med ökad produktionstakt under tredje och fjärde kvartalen. Sjukfrånvaron har sjunkit ytterligare jämfört med föregående år och uppgick till 2,89 procent för perioden. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Projektverksamhet handlar till stor del om att hantera risker. Praktiskt taget varje projekt är unikt. Ökningar i materialpriser kan utgöra en risk framförallt i långa projekt med fastprisåtagande. Brist på strategiska personalresurser kan påverka projekten negativt. Inom bolaget pågår ett arbete för att förbättra uppföljningen av verksamheten vad avser kvalitet i anbudslämnade kopplat mot efterkalkyler. 6

7 Väsentliga händelser under perioden Verksamhet har startats upp i Danmark via det helägda dotterbolaget Infranord A/S. Central förhandling har genomförts avseende centralisering av personalresurser till huvudkontoret i Solna samt att drygt hundra anställda har sagts upp på grund av arbetsbrist. Infranords kontrakt med ICT övergår den 1 december till en konkurrerande entreprenör. Med anledning av detta sker en organisatorisk förändring som innebär att verksamheten i affärsområde Tele övergår i affärsområde Service där den specifika tele-kompetensen efterfrågas i andra projekt. Infranord har per 1 oktober 2010 förlängt sitt medlemskap i Arbetsgivarverket i avvaktan på resultat av pågående förhandlingar med Almega och Infranords fackliga organisationer om nya avtal. Som fortsatt medlem i Arbetsgivarverket kommer Infranord att under hösten omfattas av en lönerevision enligt villkor förhandlade av Arbetsgivarverket, med revisionsdatum 1 oktober Väsentliga händelser efter periodens utgång Inget att rapportera. Moderbolaget Infranord AB driver verksamhet inom drift och underhåll av järnvägsanläggningar samt utför järnvägsentreprenader inom det område som kallas BEST. Moderbolaget förvaltar även aktier i dotterföretag samt svarar för koncerngemensam finansiering och placering. Då dotterbolaget Infranord A/S under första halvåret inte bedrivit någon betydande verksamhet utgör moderbolagets verksamhet i allt väsentligt verksamheten i hela koncernen varför separata finansiella rapporter för moderbolaget inte inkluderats i denna halvårsrapport. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick under perioden till 3191 MSEK (3084) och resultatet till 21 MSEK (-3). 7

8 Koncernens resultaträkning i sammandrag MSEK jul-sep 2010 Proforma jul sep 2009 jan sep 2010 Proforma jan sep 2009 Proforma jan dec 2009 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Driftskostnader Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatter Periodens resultat Varav moderbolagets aktieägares andel 100% 100% 100% 100% 100% Resultat per aktie, SEK 0,49 0,34 0,16-0,22-0,43 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK 30 sep 2010 Proforma 1 jan 2010 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1 15 Summa anläggningstillgångar Lager Kortfristiga fordringar Likvida medel 0 35 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

9 Förändring i koncernens eget kapital MSEK Aktiekapital Fritt kapital Totalt kapital Ingående balans Nyemission Periodens resultat Utgående balans Antal aktier för samtliga redovisade perioder är Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag MSEK januari september 2010 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 28 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 79 Betald skatt Förändring avsättningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 58 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet -315 Kassaflöde från den löpande verksamheten -257 Investeringsverksamheten Investeringar -24 Inkråmsförvärv -835 Kassaflöde från investeringsverksamheten -859 Finansieringsverksamheten Nyemission 674 Upptagna lån 300 Utnyttjad checkräkningskredit 141 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1115 Periodens kassaflöde -1 Likvida medel vid periodens början 1 Likvida medel vid periodens slut 0 9

10 Tilläggsupplysningar Företagsinformation och jämförande redovisningsinformation Infranord AB, organisationsnummer , med säte i Solna, Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är: Svetsarvägen 6, i Solna Business Park och postadress är: Box 1803, Solna, telefonnummer Bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad-, drift-, underhålls- och uthyrningsverksamhet samt produktion inom trafik-, mark-, bygg-, anläggnings- och teleområdet. Infranord AB ägs till 100 procent av den svenska staten. Sveriges Riksdag beslutade den 19 november 2009 att överföra Banverket Produktions verksamhet till eget aktiebolag den 1 januari Av denna anledning nybildades bolaget Infranord AB den 10 november Infranord AB förvärvade den 1 januari 2010 verksamheten vid Banverkets affärsenhet Banverket Produktion. Tillgångar och skulder överläts till bedömt marknadsvärde. Köpeskillingen uppgick till 870 MSEK. Inkråmet förvärvades av Infranord AB mot revers. Därefter genomförde Infranord AB en nyemission med ett totalt belopp om 674 MSEK. Betalning för aktierna skedde genom kvittning av revers med motsvarande belopp. Redovisat värde Verkligt värde redovisat i bolaget MSEK Materiella anläggningstillgångar Förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 2 2 Varulager och pågående arbeten Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Avsättningar Kortfristiga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Goodwill 30 Köpeskilling 870 Likvida medel, förvärvade -35 Nettoutflöde Proformaredovisning har tagits fram för jämförelseåret 2009 för bolagets resultaträkning samt balansräkningen per 1 januari Denna redovisning har upprättats utifrån att bolagiseringen med förvärv av tillgångar och skulder och kapitalisering av bolaget skedde vid ingången av kalenderåret eller den 1 januari 2009, det vill säga vid samma tidpunkt som för redovisade räkenskapsperioder under Finansiell skuld har räntesatts på marknadsmässiga grunder samt årlig goodwillavskrivning med 10 procent har gjorts och inkomstskatten för 2010, 26,3 procent, har använts. Beräkning av nyckeltal, avseende proforma 2009, har gjorts och hänsyn har då tagits till de resultateffekter som uppstått i proformaberäkningen på eget kapital. Någon proformaredovisning för kassaflödesanalysen har ej gjorts. Bortsett från effekter av bolagiseringen har inga betydande förändringar i kassaflödet skett. I denna rapport benämns Infranord AB antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget och Infranordkoncernen benämns som Infranord, bolaget eller koncernen. Bolagets rapportering sker i miljoner svenska kronor, MSEK, om ej annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 10

11 Redovisningsprinciper Allmänt Infranord ABs första räkenskapsår omfattar tiden 10 november 2009 till 31 december Någon årsredovisning för bolaget för tidigare räkenskapsår med information om finansiell data samt tillämpade redovisningsprinciper har därför inte upprättats. Bolagets redovisningsprinciper har därför medtagits i denna delårsrapport. Bolaget upprättar sin redovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och tillämpar följande viktiga redovisningsprinciper. Företagsförvärv och samgåenden Förvärv av rörelser redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för förvärvet beräknas som summan av de vid transaktionsdagen verkliga värdena för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt för de egetkapitalinstrument som emitterats i utbyte mot det bestämmande inflytandet över den förvärvade enheten, plus alla kostnader som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet. Förvärvade identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser värderas till verkligt värde på förvärvsdagen. Det överskott/underskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för de förvärvade andelarna och summan av verkliga värden på förvärvade identifierbara nettotillgångar redovisas som goodwill/negativ goodwill. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar Infranord AB och dess helägda dotterbolag Infranord A/S och har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Koncerninterna fordringar och skulder elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Vinster som uppkommer vid koncerninterna transaktioner och som ur koncernsynpunkt är orealiserade på balansdagen elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster på koncerninterna transaktioner elimineras också på samma sätt som orealiserade vinster, såvida inte förlusten motsvaras av ett nedskrivning. Intäktsredovisning Projektintäkter redovisas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag samt Sveriges Byggindustriers branschrekommendation om successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag. Det innebär att resultatet av ett entreprenadprojekt redovisas i takt med projektets upparbetning. Graden av upparbetning bestäms i huvudsak på basis av nedlagda projektkostnader i förhållande till beräknade nedlagda projektkostnader vid färdigställandet. Om utfallet inte kan beräknas på tillfredsställande sätt redovisas en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader på balansdagen (nollavräkning). Befarade förluster kostnadsförs omedelbart. Som projektintäkter medtas dels ursprunglig avtalad kontraktssumma, dels tilläggsarbeten, krav på särskilda ersättningar och incitamentsersättningar, men normalt endast till den del dessa är godkända av beställaren. Skillnaden mellan upparbetad projektintäkt och ännu ej fakturerat belopp redovisas som tillgång (upparbetade ej fakturerade intäkter) enligt metoden för successiv vinstavräkning. På motsvarande sätt redovisas skillnaden mellan fakturerat belopp och ännu ej upparbetad projektintäkt som skuld (fakturerade ej upparbetade intäkter). Andra intäkter än projektintäkter, redovisas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 11 Intäkter. För hyresintäkter innebär det att intäkten fördelas jämnt över hyresperioden. Den sammanlagda kostnaden för lämnade förmåner redovisas som en minskning av hyresintäkterna linjärt över hyresperioden. Ersättningar för utförda tjänster såsom reparations- och underhållstjänster intäktsredovisas efter att tjänsten har utförts och levererats till köparen. Varuleveranser intäktsredovisas när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. 11

12 Intäkter redovisas endast om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget. Om det senare uppstår osäkerhet vad avser möjligheten att erhålla betalning för belopp som redan redovisats som intäkt, redovisas det belopp för vilket betalning inte längre är sannolikt som en kostnad istället för som en justering av det intäktsbelopp som ursprungligen redovisats. Kostnader för pensionsförmåner Bolaget har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Planerna finansieras vanligen genom inbetalning till försäkringsbolag eller förvaltningsfonder. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken ett företag betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Bolaget har därefter inga rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter relaterat till den anställdes intjänade pensioner. Betalningar till statliga pensionsförsäkringssystem redovisas som betalning till avgiftsbestämda planer då de åtaganden systemen kräver motsvarar en avgiftsbestämd pensionsplan. I inkråmsöverlåtelsen av Banverkets affärsenhet Banverket Produktion till Infranord ingick ingen tjänstepensionsskuld. Avgångsvederlag Avgångsvederlag utbetalas när en anställning avslutas innan uppnådd pensionsålder, eller när en anställd slutar frivilligt i utbyte mot ett avgångsvederlag. Bolaget redovisar avgångsvederlag när det klart framgår att det handlar om antingen: en uppsägning av anställning enligt en i detalj utformad formell plan utan möjlighet till återkallande eller ett avgångserbjudande som lämnats för att uppmuntra till frivillig avgång vilket accepterats av den som erhållit erbjudandet. Förmåner som förfaller till betalning mer än 12 månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde, om de är väsentliga. Lånekostnader Samtliga lånekostnader redovisas löpande i den period de uppstår. Skatter Redovisad inkomstskatt motsvarar summan av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt beräknas utifrån årets beskattningsbara vinst. Beskattningsbar vinst skiljer sig från vinsten som redovisas i resultaträkningen. Skillnaden avser dels intäkter som är skattepliktiga och kostnader som är avdragsgilla under andra år (temporära skillnader) och dels poster som aldrig är skattepliktiga eller avdragsgilla (permanenta skillnader). Bolagets aktuella skatteskuld beräknas enligt den skattesats som är beslutad eller i praktiken beslutad per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan de redovisade värdena av tillgångar och skulder i årsredovisningen och motsvarande skattebaser som använts vid beräkning av beskattningsbar vinst. Beräkning sker enligt balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas normalt för alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i den mån det är troligt att skattepliktig vinst uppstår mot vilken avdragsgilla temporära skillnader kan användas. Sådana fordringar och skulder redovisas inte om den temporära skillnaden härrör från goodwill eller från den första redovisningen (annat än vid ett rörelseförvärv) av andra fordringar och skulder i en transaktion som varken påverkar skattepliktigt resultat eller redovisat resultat. Redovisade värden på uppskjutna skattefordringar redovisas för varje balansdag och reduceras i sådan utsträckning att det inte längre är troligt att tillräckliga skattepliktiga vinster finns tillgängliga för att hela eller del av fordran ska kunna drivas in. Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den period då skulden regleras eller tillgången realiseras. Uppskjuten skatt debiteras eller krediteras i resultaträkningen, utom när den är hänförlig till poster som debiteras eller krediteras direkt mot eget kapital, då även den uppskjutna skatten redovisas mot eget kapital. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas mot varandra när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och 12

13 när de avser inkomstskatter som pålagts av samma skattemyndighet och bolaget ämnar reglera sina aktuella skattefordringar och skatteskulder på nettobasis. Immateriella anläggningstillgångar Utöver goodwill förekommer inga immateriella anläggningstillgångar. Förvärvad goodwill har en nyttjandetid på 10 år. Nyttjandeperioden återspeglar företagets uppskattning av den period under vilken framtida ekonomiska fördelar som goodwillposten representerar kommer bolaget tillgodo. Den orderstock som fanns vid goodwillförvärvet, liksom personalens know-how och bolagets goda rykte bedöms kvarstå under en tioårsperiod. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Anskaffningsvärdet inbegriper inköpspriset, kostnader som direkt kan hänföras till förvärvet och utgifter för att iordningställa tillgången fram till dess att den är färdig att sättas i bruk. Påföljande kostnader inkluderas endast i inventarier, verktyg och installationer eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska förmåner som kan hänföras till posten kommer bolaget till godo och att anskaffningsvärdet för densamma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen för den period då de uppkommer. Avskrivningar redovisas utifrån förväntad och bedömd nyttjandeperiod med tillämpning av linjär avskrivningsmetod. För de fall delar av bolagets inventarier, verktyg och installationer består av olika komponenter där varje del har en förväntad nyttjandeperiod som skiljer sig markant från tillgången som helhet, sker avskrivning av sådana komponenter var för sig utifrån varje komponents bedömda nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när tillgångarna är färdiga för avsett bruk. Nyttjandeperiod och restvärden revideras årligen. Bedömda nyttjandeperioder är: Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Lok 25 år 20 år 3 15 år 25 år För mark sker ingen avskrivning. 13

14 Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar Vid varje balansdag analyserar bolaget redovisade värden för materiella och immateriella tillgångar för att fastställa om det finns något som tyder på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om något tyder på detta, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar bolaget återvinningsvärdet av den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnad och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. Om tillgångens (eller den kassagenererande enhetens) återvinningsvärde bedöms vara lägre än dess redovisade värde, reduceras tillgångens (eller den kassagenererande enhetens) redovisade värde till dess återvinningsvärde. En nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen. Om en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde till det omvärderade återvinningsvärdet, men det förhöjda redovisade värdet får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal varpå leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet. Varulager Varulager redovisas post för post till det lägsta av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärde inkluderar direkt material och, där det är tillämpligt, direkta lönekostnader och sådana omkostnader som har uppstått genom att lagret förts till nuvarande plats och försatts i aktuellt skick. Anskaffningsvärde fastställs vanligen enligt först-in-först-ut-principen. Nettoförsäljningsvärde motsvarar beräknat försäljningspris minus alla beräknade kostnader för färdigställande och kostnader som hänför sig till marknadsföring, försäljning och distribution. Finansiella instrument En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när en tillgång eller skuld uppstår enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld bokas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kund- och lånefordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder samt övriga låneskulder. Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde motsvarande instrumentets anskaffningsvärde med tillägg/avdrag för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Verkligt värde är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld kunna regleras mellan kunniga och oberoende parter, vilka har ett intresse att genomföra transaktionen. Vid fastställande av verkligt värde används i första hand den officiella prisnoteringen på en aktiv marknad eller andra observerbara marknadsdata. Om detta inte existerar beräknas verkligt värde med ledning av de metoder som i varje enskilt fall antas ge den bästa uppskattningen till verkligt värde. Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns objektiva indikationer om att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning på grund av inträffade händelser. 14

15 Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen när det finns en legal rätt att kvitta och när avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Redovisning av finansiella instrument Likvida medel, kortfristiga placeringar samt andra långfristiga värdepappersinnehav Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. Som kortfristiga placeringar redovisas placeringar som har en löptid mellan 3 12 månader från anskaffningstidpunkten. Andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas vid förvärvet till verkligt värde. Efter förvärv redovisas dessa antingen till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde. Kundfordringar och leverantörsskulder Kundfordringar och leverantörsskulder redovisas till nominellt värde vilket bedöms vara en god approximation av upplupet anskaffningsvärde, baserat på dessa balansposters korta förfallotid och låga riskprofil. Lånefordringar Lånefordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Skulder till kreditinstitut och övriga låneskulder Räntebärande banklån, checkräkningskrediter och andra lån redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Valutakursvinster och valutakursförluster är inkluderade i rörelseresultatet, utom de som avser valutasäkring. De senare bokförs direkt mot eget kapital. Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättning görs för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden enligt entreprenadkontrakt, som innebär en skyldighet för entreprenören att åtgärda fel och brister som upptäcks inom en viss tid efter att entreprenaden överlämnats till beställaren. Avsättning sker för tvister avseende avslutade projekt om det bedöms som troligt att tvisten kommer att medföra ett utflöde av resurser från bolaget. Tvister avseende pågående projekt är beaktade i värderingen av projektet och ingår således inte i redovisade avsättningar. Avsättning för omstruktureringskostnader redovisas när en detaljerad omstruktureringsplan har fastställts och omstruktureringen antingen har påbörjats eller annonserats offentligt. 15

16 Kritiska uppskattningar och bedömningar Bolagets finansiella rapporter är delvis baserade på uppskattningar och bedömningar i samband med upprättandet av bolagets redovisning. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och en mängd andra antaganden, vilket resulterar i beslut om värdet på den tillgång eller skuld som inte kan fastställas på annat sätt. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Nedan följer de mest väsentliga uppskattningarna och bedömningarna som använts vid upprättandet av bolagets finansiella rapporter. Successiv vinstavräkning Infranord tillämpar successiv vinstavräkning, dvs. utifrån en slutlägesprognos för projektets resultatutfall redovisas successivt under projektets varaktighet resultatet baserat på projektets färdigställandegrad. Detta kräver att projektintäkter och projektkostnader kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt. Förutsättningen för detta är att effektiva och samordnade system för kalkylering, prognos och intäkts/ kostnadsrapportering finns i bolaget. Systemet kräver vidare en konsekvent bedömning (prognos) av projektets slutliga utfall, inklusive analys av avvikelser i förhållande till tidigare bedömningstillfälle. Denna kritiska bedömning görs minst en gång per kvartal genom att närmaste högre chef går igenom projektet vid ett antal genomgångar på en allt högre organisatorisk nivå. Principer för intäktsredovisning finns beskrivna ovan. Tvister Ledningens bästa bedömning har beaktats vid redovisningen av tvistiga belopp men det faktiska framtida utfallet kan avvika från det bedömda. 16

17 Noter Not 1 Segmentinformation Infranord bedriver verksamhet över hela Sverige. Verksamheten är indelad i fem affärsområden: Service, Anläggning, Maskin, Tele och Verkstad. Infranord förvärvade den 1 januari 2010 verksamheten vid Banverkets affärsenhet Banverket Produktion. Nuvarande interna rapporteringssystem möjliggör inte för Infranord att lämna finansiell information för segment som uppfyller kraven på relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet över tiden av den information som lämnas. Som nybildat bolag saknar Infranord även möjlighet att lämna tillförlitlig jämförande information för motsvarande delårsperiod föregående år. På grund härav rapporterar inte Infranord finansiell information för segment enligt RR 25 Rapportering för segment i denna delårsrapport. Not 2 Pågående arbeten Upparbetade ej fakturerade intäkter ingår bland pågående arbeten och uppgår per 30 september 2010 till 466 MSEK, netto av förskott. Fakturerade ej upparbetade intäkter ingår bland kortfristiga skulder och uppgår per 30 september 2010 till 198 MSEK, netto av förskott. Not 3 Eventualförpliktelser Det finns inga eventualförpliktelser av väsentlig karaktär. Not 4 Definitioner Avkastning på eget kapital: Periodens resultat före skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital: Periodens resultat före skatt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital: Summa tillgångar minskat med icke räntebärande skulder. Soliditet: Utgående eget kapital i förhållande till utgående balansomslutning. 17

18 Solna den 28 oktober 2010 Niclas F Reinikainen Verkställande direktör Följande rapporttillfällen: Bokslutskommuniké februari 2011 Årsredovisning 2010 mars 2011 För ytterligare information kontakta: Niclas F Reinikainen, VD, tel: Gunnar Andersson, Ekonomichef, tel: Madelene Sandgren, Kommunikationschef, tel: Infranord AB Box Solna Org nr

19 Granskningsrapport Till styrelsen i Infranord AB Org nr Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Infranord AB för perioden 1 januari 30 september Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RR 20 och årsredovisningslagen. Stockholm den 26 oktober 2010 DELOITTE AB Tommy Mårtensson Auktoriserad revisor 19

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Nyckeltal MSEK Nettoomsättningen uppgick under perioden till 4 507 (4 414) MSEK, en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick under perioden

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

Periodens resultat ökade med 44 % och uppgick till 134 MSEK (93)

Periodens resultat ökade med 44 % och uppgick till 134 MSEK (93) Pressmeddelande 20101022 Starkt resultat i hård konkurrens Svevia förbättrar sitt resultat, men 2009 års lågkonjunktur påverkar oss fortfarande och arbetet med att stärka vår konkurrenskraft fortsätter,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Periodens resultat ökade med 51 MSEK och uppgick till 34 MSEK (-17)

Periodens resultat ökade med 51 MSEK och uppgick till 34 MSEK (-17) Pressmeddelande 20100813 Stark orderingång och förbättrat resultat Svevia visar ett förbättrat resultat och en hög orderingång under första halvåret. Vår finansiella ställning ger oss en bra position i

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Orderingången ökade med 2 % och uppgick till 7 544 MSEK (7 428) Periodens resultat ökade med 43 % och uppgick till 169 MSEK (118)

Orderingången ökade med 2 % och uppgick till 7 544 MSEK (7 428) Periodens resultat ökade med 43 % och uppgick till 169 MSEK (118) . Pressmeddelande 20110215 Bra resultat men fortsatt press på lönsamhet i kärnaffären Det är tillfredställande att se att de strukturella åtgärder vi vidtagit inom vår beläggningsverksamhet, gett önskad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Sept 2007 Koncernen jämfört med samma period 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 52% till 69,6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Resultaträkning koncernen

Resultaträkning koncernen Finansiella rapporter Finansiella rapporter 33 Resultaträkning koncernen NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 1 318 176 1 455 624 Övriga rörelseintäkter 2, 5 21 026 25 450 Ersättningar till anställda 3-892

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. Glass Safe Sweden AB (publ.) 5565557-8142 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Glass Safe Sweden AB (publ),, får härmed

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB Org nr 556549-5610 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ale Energi AB Årsredovisning 2014

Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 10

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Albin Metals AB 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. COT Clean Oil Technology AB (publ), org nr 5565985362 Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Rörelsesegmentet Drift och Underhåll har avyttrats under kvartalet. Uppgifterna nedan avser den kvarvarande verksamheten Från och med 2011 delas

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Delårsrapport januari-mars 2011 Delårsrapport januari-mars 2011 Starkt första kvartal för Swedavia Nettoomsättningen ökade till 1 143 MSEK (1 035) Avyttringen av Ängelholm Helsingborg Airport resulterade

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2010

Delårsrapport januari - mars 2010 Delårsrapport januari - mars 2010 Nyckeltal Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 828 (707) MSEK, en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)!

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)! BrfBorggården99 Org.nr76960327493 Org.nr76960327493 Förvaltningsberättelse2014 Föreningensverksamhet Fastigheter BrfBorggårdenbildadesimaj1999.FastighetenRimfrosten2förvärvadesden19 september2000avstockholmshemab.fastighetenvilkenmanupplåterlägenheter

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Noter till resultat och balansräkning Belopp i MSEK, där inget annat anges. Not 1 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper ALLMÄNT Nordic

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009

Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009 Pressmeddelande 2009-03-19 Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009 Nettoomsättning för perioden ökade till 146,9 (101,3) MSEK Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 (5,2)

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Orderingången uppgick under perioden till 1 152 MSEK (974) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 584 MSEK (4 790)

Orderingången uppgick under perioden till 1 152 MSEK (974) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 584 MSEK (4 790) Delårsrapport Januari mars 2011 Orderingången uppgick under perioden till 1 152 MSEK (974) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 584 MSEK (4 790) Nettoomsättningen uppgick under perioden till

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Bokslutskommuniké 2015 Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Full fart i Storbritannien Ökat underhållstryck i Sverige Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) MSEK Årets resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Innehåll: Sida Förvatningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer