Periodens resultat ökade med 44 % och uppgick till 134 MSEK (93)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Periodens resultat ökade med 44 % och uppgick till 134 MSEK (93)"

Transkript

1 Pressmeddelande Starkt resultat i hård konkurrens Svevia förbättrar sitt resultat, men 2009 års lågkonjunktur påverkar oss fortfarande och arbetet med att stärka vår konkurrenskraft fortsätter, säger PO Wedin, VD Svevia AB. Delårsrapport, januariseptember 2010 Orderingången ökade med 16 % och uppgick till MSEK (5 345) och orderstocken med 5 % till MSEK (6 777) Nettoomsättningen ökade med 1 % till MSEK (5 583) Rörelseresultatet förbättrades med 47 % till 166 MSEK (113) Periodens resultat ökade med 44 % och uppgick till 134 MSEK (93) Resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,23) Nyckeltal MSEK Julsep 2010 Julsep 2009 Jansep 2010 Jansep 2009 Jandec 2009 Okt 2009 sep 2010 Orderstock Orderingång Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 6,5 6,5 3,0 2,0 1,9 2,5 Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, % * 6,5 7,0 3,0 2,6 2,6 2,5 Resultat före skatt Periodens resultat Resultat per aktie, SEK 0,25 0,28 0,34 0,23 0,30 0,40 Eget kapital per aktie, SEK 3,49 3,23 3,49 3,23 3,30 Avkastning på eget kapital, % Soliditet, % 7,5 36,4 8,9 31,4 9,9 36,4 7,5 31,4 9,4 32,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten Medeltalet anställda *) med jämförelsestörande post avses bolagiseringskostnader Under perioden jan sep 2009 uppgick bolagiseringskostnader till 31 MSEK. Svevia AB (publ) Box 4018, Solna Vxl: Org.nr Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges vägar och infrastruktur. Våra medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,9 miljarder kronor.

2 Kommentarer från Svevias VD PO Wedin Konjunkturläget fortsätter förbättras, dock olika snabbt i olika sektorer. Byggsektorn uppvisar en blandad utveckling, kommersiella byggen visar en vikande trend medan efterfrågan på bostäder ökar och anläggningsverksamheten är stark. Periodens orderingång är fortsatt stark och vi har tagit hem flera stora projekt inom vår kärnverksamhet, vägar och infrastruktur. Svevia har dessutom slutit ett ramavtal med Arise Windpower omfattande upp till 250 vindkraftverk fram till 2014 till ett beräknat värde om 400 MSEK. Resultatet för perioden har i förhållande till samma period föregående år förbättrats. Anledningen är att vi inte längre har några kostnader för bolagiseringen samt att våra specialverksamheter Beläggning samt Fastighet och Maskin gör ett bra resultat. Vi ser dock effekter av konjunkturläget 2009 i form av lägre volymer och resultat inom samtliga av våra regioner. Marknadsutveckling Sveriges ekonomi har återhämtat sig snabbare än vad som tidigare bedömts, vilket bland annat påverkar hela byggmarknaden positivt. Bostadsinvesteringarna ökar medan anläggningsbyggandet ligger kvar på en konstant hög nivå. Byggmarknadens positiva utveckling gör att vi förväntar oss att konkurrensen på anläggningssidan bör minska något under Anläggning Under 2010 beräknas Trafikverkets anläggningsinvesteringar uppgå till 32 miljarder kronor. Av dessa avser 19 miljarder kronor väg och 13 miljarder kronor järnväg. Svevias marknadsandel för väg uppgår till 22 procent, för järnväg är motsvarande andel tre procent. Vi bedömer att järnvägsinvesteringarna under 2011 kommer att öka på bekostnad av väg, dock med oförändrad totalvolym. Kommunernas samlade investeringsvolym för gator och nyexploatering är 2,5 miljarder kronor per år. Bedömningen är att exploateringsvolymen kommer att öka under 2011 och 2012 som en följd av det ökade bostadsbyggandet. Drift och underhåll Trafikverket upphandlade under 2009 drift av vägar för 3,2 miljarder kronor års utfall bedöms ligga på samma nivå, för att sedan öka något under kommande år. Marknaden präglas av hård priskonkurrens. Kommunerna väljer i allt större utsträckning att upphandla sommaroch vinterdrift. Trenden visar att andelen funktionsupphandlingar ökar, dock från en låg nivå. Marknaden är fortsatt präglad av många små och lokala entreprenörer samt hård priskonkurrens. Den totala årsvolymen är enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2,5 miljarder kronor. Energi Inom energisektorn har investeringarna i vindenergi ökat under 2010 och prognosen är att investeringarna kommer att fortsätta öka under

3 Orderingång och orderstock MSEK Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q2 10 Q3 10 Orderstock Orderingång per kvartal Orderingång, rullande 4 kvartal Juli september 2010 Under det tredje kvartalet noteras en orderingång om MSEK vilket är en ökning med 8 % jämfört med samma kvartal föregående år (1 542). Under kvartalet har bland annat följande uppdrag erhållits: Trafikplats Ärvinge, Stockholm (E240) åt Trafikverket för 202 MSEK, vilken är en etapp av utbyggnaden av E18 HjulstaKista. Fortsatt god orderingång på drift och underhållsuppdrag, för såväl statliga som kommunala kunder. Åt Trafikverket ett antal grundpaket i Västsverige om 266 MSEK och förnyat förtroende från Härnösands kommun om gatuentreprenad i två år om 92 MSEK. Väg 97 SävastBoden, en av Sveriges mest olycksdrabbade vägar ska göras säkrare genom sex kilometer fyrfilig väg inklusive tre broar, entreprenadsumman är 95 MSEK. Första etappen av Sundsvallsprojektet omfattande ny förbifart och bro över Sundsvallsfjärden. Vårt uppdrag innebär en kilometer ny väg inklusive anslutningar till det blivande södra landfästet. Entreprenadsumman uppgår till 31 MSEK. Januari september 2010 Under perioden uppgick orderingången till MSEK, vilket är en ökning med 16 % jämfört med motsvarande period föregående år (5 345). Vid utgången av september hade orderstocken ökat med 310 MSEK till MSEK jämfört med föregående år (6 777). Dagens orderstock har en längre upparbetningstid jämfört med för tolv månader sedan, vilket innebär att periodens omsättning inte påverkats av den ökade orderstocken. 3

4 Nettoomsättning och resultat Juliseptember 2010 Koncernens nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till MSEK (2 128), vilket är 5 % lägre än samma period föregående år. Detta är en konsekvens av kvardröjande konjunktureffekter. Rörelseresultatet minskade med 5 MSEK till 133 MSEK (138), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,5 % (6,5). Resultatet för det tredje kvartalet uppgick till 101 MSEK (110). Minskningen beror på lägre lönsamhet i samtliga regioner, också det en följd av fjolårets konjunkturläge. Under samma period föregående år belastades resultatet med bolagsieringskostnader om 12 MSEK. Januari september 2010 Koncernens nettoomsättning ökade med 30 MSEK under perioden till MSEK (5 583). Rörelseresultatet ökade med 53 MSEK till 166 MSEK (113) och rörelsemarginalen ökade till 3,0 % (2,0 %). Periodens resultat uppgick till 134 MSEK (93). Resultatförbättringen är dels hänförbar till de bolagiseringskostnader som belastade resultatet motsvarande period föregående år med 31 MSEK men också till förbättringar inom Övriga verksamhetsområden. Dessa förbättringar kan härledas till strukturella åtgärder som inneburit ett mer effektivt nyttjande av specialverksamheten Beläggnings resurser. Även specialverksamheten Fastighet och Maskin förbättrar sitt resultat till följd av sänkta reparationskostnader för maskiner. Vidare har administrationskostnaderna sjunkit till följd av omstrukturering, där personal flyttats till produktionsverksamheten. Svevia bedriver drift och anläggningsverksamhet över hela Sverige. Koncernen är indelad i fyra regioner: Nord, Mitt, Väst och Syd. Den geografiska indelningen ger Svevia det nationella bolagets styrka kombinerat med lokal kännedom och närhet till kund. Övriga verksamhetsområden består till största del av våra strategiska specialverksamheter Beläggning samt Fastighet och Maskin. Nettoomsättning per verksamhetsområde MSEK Julsep 2010 Julsep 2009 Jansep 2010 Jansep 2009 Jandec 2009 Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd Övriga verksamhetsområden Elimineringar Totalt Rörelseresultat per verksamhetsområde MSEK Julsep 2010 Julsep 2009 Jansep 2010 Jansep 2009 Jandec 2009 Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd Övriga verksamhetsområden Elimineringar 8 2 Totalt Den på många håll snörika vintern har påverkat omsättningen på olika sätt. Anläggningsprojekten har till följd av snömängden stått mer eller mindre stilla i flera delar av landet medan allt större insatser krävts i drift och underhållsprojekten. Region Nord visar en omsättning om MSEK vilket är 138 MSEK lägre än föregående år. Detta främst orsakat 4

5 av minskande volymer inom såväl anläggnings som drift och underhållssidan, framförallt i Västernorrlands län. Region Mitt ökar sin omsättning med 23 % till MSEK. Detta beror dels på ökad aktivitet i Stockholmsområdet men också på att Svevia, från och med januari 2010, samlat all ITS (Intelligenta trafiksystem) verksamhet i Region Mitt. Merparten av ITSverksamheten låg tidigare i Region Väst, vilket innebär att Region Västs omsättning minskar i motsvarande grad. Dessutom påverkade de stora snömängderna i Västsverige omsättningen negativt, främst på anläggningssidan. Region Syd ökar sin omsättning med 6 % till MSEK, främst beroende på ökade aktiviteter inom regionens drift och underhållsprojekt. Samtliga regioner visar ett något lägre rörelseresultat. I Region Nord beror nedgången på lägre omsättning. I Väst är försämringen orsakad av stilleståndskostnader som en konsekvens av stora snömängder och i Mitt och Syd av ett antal projektnedskrivningar. Den kraftiga förbättringen i Övriga verksamhetsområden kan främst härledas till specialverksamheten Beläggning. Säsongsvariationer Verksamheten inom Svevia uppvisar säsongsmässiga variationer. Det betyder att resultatet inte upparbetas linjärt under året utan merparten av resultatet upparbetas under andra halvåret. Det är framförallt markarbeten, asfaltutläggning och ballastförsäljning som har en lägre aktivitet under vinterhalvåret. Detta leder till att den fasta linjärt fördelade kostnadsmassan får större genomslag under vinterhalvåret. Rörelseresultat, ackumulerat exklusive jämförelsestörande poster MSEK Q1 Q2 Q3 Q

6 Finansiell ställning och likviditet Koncernens egna kapital uppgick vid balansdagen till MSEK (1 290), soliditeten till 36,4 % (31,4) och skuldsättningsgraden till 0,07 (0,33). Detta är en följd av genomförda amorteringar uppgående till 209 MSEK. Vid årets ingång var soliditeten 32,5 % och skuldsättningsgraden 0,24. På balansdagen uppgick räntebärande nettofordran till 505 MSEK (499), att jämföras med 764 MSEK vid årets början. Minskningen under året beror på utdelning och den normala säsongsvariationen i likvida medel. Finansnettot har förbättrats med 1 MSEK jämfört med föregående år och uppgick under perioden till 15 MSEK (14). Förbättringen beror på lägre räntekostnader och en högre andel långsiktiga placeringar. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten 126 MSEK (59) förklaras av ett ökat rörelsekapital, ökningen beror på större konkurrens som bland annat medför försämrade betalningsplaner i projekten. Förvärv och avyttringar Under perioden har samtliga aktier i Wennerströms i Järna AB förvärvats. Vidare har ett inkråmsförvärv från Wärmes Asfalt AB genomförts. Förvärven har endast begränsad inverkan på Sveviakoncernens nettoomsättning och resultat. Investeringar Under perioden uppgick investeringar i maskiner och inventarier till 70 MSEK (133) och byggnader och mark till 7 MSEK (23). Avyttringar uppgick till 11 MSEK (9). Personal Medelantalet anställda under perioden var att jämföra med samma period föregående år då medelantalet anställda var Risker och osäkerhetsfaktorer Den största väsentliga risken i Svevias verksamhet bedöms vara projektrisker. Projektriskerna består i handhavandet av projekten, det vill säga förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt och enligt tidplan. Projektriskerna återfinns i såväl anbuds och projektfasen. 6

7 I anbudsfasen fastställs projektets risknivå i samband med kalkyl och anbudslämnande. Beroende på storlek och karaktär, föredras och godkänns anbuden av antingen företagsledningen, ett av styrelsen utsett utskott eller styrelsen i sin helhet. Platscheferna är nyckelpersoner när det gäller projektstyrning. Därför genomförs riktade utbildningar av Svevias platschefer som leder till Diplomerad Platschef. Projektrisker avseende marknadspriser för insatsvaror och underentreprenörer hanteras till viss del genom att säkra råvarurisker och betalningsflöden i utländska valutor. Vidare har, i samband med pågående översyn av vårt ledningssystem, frågor angående riskhantering lyfts fram. För ytterligare information se Svevias årsredovisning för Moderbolaget Svevia AB driver entreprenadverksamhet och förvaltar aktier i dotterföretag samt svarar för koncerngemensam finansiering och placering. Omsättningen uppgick under perioden till MSEK (314) och resultatet till 64 MSEK (217). I moderbolaget redovisas entreprenadprojekt enligt färdigställandemetoden. I koncernen redovisas entreprenadprojekt enligt metoden för successiv vinstavräkning. Solna PO Wedin Verkställande direktör Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 15 februari 2011 Årsredovisning Mars 2011 Delårsrapport januarimars 27 april 2011 Svevias finansiella rapporter publiceras på Svevias webbplats För ytterligare information kontakta: PerOlof Wedin, VD. Tfn Catarina Bredbo, CFO. Tfn

8 Koncernens resultaträkning i sammandrag MSEK not Julsep 2010 Julsep 2009 Jansep 2010 Jansep 2009 Jandec 2009 Okt 2009 sep 2010 Nettoomsättning Kostnader för produktion Bruttoresultat Försäljnings och administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Varav moderbolagets aktieägares andel, % Resultat per aktie, SEK 0,25 0,28 0,34 0,23 0,30 0,40 Antal aktier för samtliga redovisade perioder är st. 8

9 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK not 30 sep sep dec 2009 Tillgångar Goodwill Byggnader och mark Maskiner och inventarier Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Material och varulager Upparbetade ej fakturerade intäkter Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Summa eget kapital Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristig skuld till kreditinstitut Fakturerade ej upparbetade intäkter Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

10 Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag MSEK Aktiekapital Övrigt kapital 30 sep 2010 Totalt kapital Aktiekapital Övrigt kapital Ingående balans Nyemission 399 Tillskjutet kapital 798 Förändrade reserver Utdelning sep 2009 Totalt kapital Periodens resultat Utgående eget kapital Koncernens kassaflödesanalys MSEK not Julsep 2010 Julsep 2009 Jansep 2010 Jansep 2009 Jandec 2009 Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt 3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av rörelse Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyupptagna lån(+)/amorterade lån () Nyemission, kvotvärde Nyemission, tillskjutet kapital Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

11 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag MSEK Julsep 2010 Julsep 2009 Jansep 2010 Jansep 2009 Jandec 2009 Nettoomsättning Kostnader för produktion Bruttoresultat Försäljnings och administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK 30 sep sep dec 2009 Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

12 Noter Not 1 Företagsinformation och jämförande redovisningsinformation Svevia AB (publ), organisationsnummer , med säte i Solna Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är: Box 4018, SOLNA (besöksadress: Hemvärnsgatan 15), telefonnummer Bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad, service och uthyrningsverksamhet inom trafik, mark, bygg och anläggningsområdet ävensom äga och förvalta fast egendom. Svevia AB (publ) är helägt av den svenska staten och var tidigare en del av myndigheten Vägverket (Vägverket Produktion) var Svevias första verksamhetsår som eget bolag. I denna rapport benämns Svevia AB antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget och Sveviakoncernen benämns som Svevia eller koncernen. Bolagets rapportering sker i miljoner svenska kronor, MSEK, om ej annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. Not 2 Redovisningsprinciper Allmänt Delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper som beskrivits i årsredovisningen för 2009, som finns publicerad på Svevias webbplats, Delårsrapporten är förkortad och innehåller inte all information och alla upplysningar som återfinns i årsredovisningen. Delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för Not 3 Segmentredovisning Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige vilken är indelad i fyra regioner: Nord, Mitt, Väst och Syd. Indelningen i regionala marknader speglar företagets interna organisation och rapportsystem. Internprissättning sker på marknadsmässiga grunder. Koncernintern vinst elimineras. Resultaträkning Jan sep MSEK Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd Övriga Elimineringar Totalt verksamhetsområden Nettoomsättning externt Nettoomsättning internt Nettoomsättning Kostnader för produktion Bruttoresultat Försäljnings och administrationskostnader Rörelseresultat Balansräkning 30 sep MSEK Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd Övriga Elimineringar Totalt verksamhetsområden Fördelade tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Fördelade skulder Ofördelade skulder Summa skulder Investeringar i: Materiella anläggningstillgångar Förvärv av dottebolag/rörelse Avskrivningar

13 Not 3 forts. Kassaflöde Jansep MSEK Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd Övriga verksamhetsområden Elimineringar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflöde Betald inkomstskatt 3 3 Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Nettoinvesteringar immateriella och materiella anläggningstillgångar Totalt Not 4 Entreprenadavtal MSEK Koncernen Moderbolaget 30 sep sep sep sep 2009 Upparbetade intäkter/nedlagda kostnader Fakturering Summa upparbetade ej fakturerade intäkter Fakturering Upparbetade intäkter/nedlagda kostnader Summa fakturerade ej upparbetade intäkter Not 5 Företagsförvärv Under perioden har några mindre förvärv genomförts, samtliga aktier i Wennerströms i Järna AB och ett inkråmsförvärv från Wärmes Asfalt AB. Totalt uppgår investeringarna för dessa till 13 MSEK. De förvärvade enheterna har bidragit till koncernens nettoomsättning med 2 MSEK och koncernens resultat med 1 MSEK. Förvärven har inte någon väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning. Not 6 Kortfristiga placeringar Som kortfristiga placeringar redovisas placeringar som har en löptid mellan 3 12 månader från anskaffningstidpunkten. Not 7 Eventualförpliktelser Det finns inga förpliktelser av väsentlig karaktär. Not 8 Definitioner Nettoomsättning: Periodens upparbetade intäkter enligt metoden för successiv vinstavräkning. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Avkastning på eget kapital: Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet: Utgående eget kapital i förhållande till utgående balansomslutning. Räntebärande nettofordran: Summan av andra långfristiga värdepappersinnehav, kortfristiga placeringar och likvida medel minskat med skulder till kreditinstitut. Skuldsättningsgrad: Utgående räntebärande skulder i förhållande till utgående eget kapital. 13

14 Granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Svevia AB (publ) för perioden 1 januari 30 september Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RR 20 och årsredovisningslagen. Stockholm den 21 oktober 2010 DELOITTE AB Tommy Mårtensson Auktoriserad revisor 14

Periodens resultat ökade med 51 MSEK och uppgick till 34 MSEK (-17)

Periodens resultat ökade med 51 MSEK och uppgick till 34 MSEK (-17) Pressmeddelande 20100813 Stark orderingång och förbättrat resultat Svevia visar ett förbättrat resultat och en hög orderingång under första halvåret. Vår finansiella ställning ger oss en bra position i

Läs mer

Orderingången ökade med 2 % och uppgick till 7 544 MSEK (7 428) Periodens resultat ökade med 43 % och uppgick till 169 MSEK (118)

Orderingången ökade med 2 % och uppgick till 7 544 MSEK (7 428) Periodens resultat ökade med 43 % och uppgick till 169 MSEK (118) . Pressmeddelande 20110215 Bra resultat men fortsatt press på lönsamhet i kärnaffären Det är tillfredställande att se att de strukturella åtgärder vi vidtagit inom vår beläggningsverksamhet, gett önskad

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501 Perioden juli-september Intäkterna uppgick till 134,5 MSEK (142,5), minskning med 5,6 % Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (11,1), rörelsemarginal 5,1 % (7,8 %) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88%

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88% Ticket Travel Group Delårsrapport januari september Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88 Januari September Försäljning 3 865,7 (2 565,5) MSEK, +51, i lokal valuta +53 Nettoomsättning 392,9 (243,6)

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2015

Kvartalsrapport Q3 2015 Kvartalsrapport Q3 2015 Juli september (mnkr) Nettoomsättning Periodens rörelseresultat (EBITDA) Periodens rörelseresultat (EBITA) Periodens rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat efter skatt Kassaflöde

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

! " # $ # %# $ & # $ & # " '(! ) # " #

!  # $ # %# $ & # $ & #  '(! ) #  # !"$! " $ % $ & $ & " (! ) "!"$ %%& " ( ( %%&( % %%&( ) ()! % %%& ()) () ) ) * % + %%& (,- *! "! " $% &! " "! "!!!! (! "!! "!" ) "! "! "!!!& " "!!""!. *! +%, -./01 2 3/45 $% "!!67 "+5%%/2 8 "!6" ", 9! "!

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr) Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Sept 2007 Koncernen jämfört med samma period 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 52% till 69,6

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2008 Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Tredje kvartalet, 1 juli 30 september 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 7 procent till 704

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563)

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer