Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona."

Transkript

1 Uppdaterad Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona.

2 Uppdaterad Allmänna Arvsfonden Allmänna Arvsfonden är en statlig fond. Pengarna kommer från dödsbon utan arvingar. Stöd ur Allmänna arvsfonden skall enligt lagen främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Verksamhet som beviljas stöd skall vara nyskapande och utvecklande och kunna särskiljas från en organisations reguljära verksamhet. Ett projekt kan enligt praxis beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden under högst tre år. - Stärka ungdomars inflytande i samhället och möjlighet till organisering - Öka ungdomars inflytande och delaktighet på den europeiska nivån Ungas skapandekraft - Förebygga brott av och mot unga och stärka stödet till unga brottsoffer - Utveckla metoder för att förbättra mottagandet för ensamkommande flyktingungdomar - Projekt som syftar till att finna metoder för att öka ungdomars tillträde till arbetsmarknaden - Stärka ungas tilltro till den egna förmågan, förebygga psykisk och fysisk ohälsa samt utveckla metoder för att bearbeta problem när de redan uppstått. Medel kan sökas av föreningar och andra som bedriver ideell verksamhet. Organisationer måste ha funnits i minst ett år innan den kan beviljas stöd. Kan sökas när som helst. Hemsida: Anna Lindhs minnesfond Anna Lindhs Minnesfond vill med ett Anna Lindh-stipendium och ett par utvecklingsstipendier stödja i första hand kvinnor och ungdomar som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs. Anna Lindh-stipendierna kan delas ut till person, organisation eller projekt som verkar i Sverige och/eller utomlands. Hemsida: Bertha och Jan Langlets Stiftelse Ändamål: Att främja djurmedicinsk undervisning och forskning samt att vid behov kunna lämna hjälp åt hjälpbehövande djur. Bidrag skall även kunna lämnas till enskilda personer samt organisationer som gör synnerliga insatser för hjälpbehövande djur i enlighet med stiftelsens intentioner och stadgar. Bertha och Jan Langlets Stiftelse Box Täby Telefon: Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggade rådet (BRÅ) ger ekonomiskt stöd till försöks- och utvecklingsprojekt på lokal nivå som kan bidra till ny kunskap om brottsförebyggande arbete. Eftersom erfarenheterna från projekten ska kunna spridas till andra brottsförebyggande aktörer lägger BRÅ stor vikt vid dokumentationen av arbetet. Projekt som mobiliserar flera olika aktörer eller nätverk i lolkalsamhället prioriteras, företrädesvis sådana som är knutna till lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande samarbetsorganisationer på kommunal nivå eller i storstädernas

3 Uppdaterad stadsdelar. BRÅ beviljar inte ekonomiskt stöd för sådant som kan betraktas som ordinarie, löpande verksamhet. Medel beviljas inte heller för drogförebyggande eller behandlingsinriktade projekt eller åtgärder som kan anses höra till rättsväsendets ordinarie uppgifter, till exempel patrullering av olika slag. Medlen är inte heller avsedda för medlingsverksamhet. Medlen beviljas för ett år i taget. Hemsida:www.bra.se Brottsofferfonden Brottsofferfonden är en fond som man kan söka pengar ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Medel kan beviljas forskare, ideella organisationer, verksamheter i privat regi och verksamheter i offentlig regi. Brottsofferfonden administreras av Brottsoffermyndigheten. Ansökningstiden är fram till 1 april respektive 1 oktober varje år. Hemsida: C.F. Lundströms Stiftelse C. F. Lundströms stiftelse lämnar i mars varje år bidrag till svenska medborgare för att främja - vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar, - till institutioner för vård och uppfostran av barn samt för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag, - upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning. (Observera att anslag inte ges för att tillgodose enskilda behov utan i regel till skolor, ungdomsgårdar och liknande institutioner eller organisationer.) Anslag utdelas företrädesvis till ändamål, som på annat sätt inte kan påräkna bidrag. Studiestipendier eller bidrag till klassresor utdelas inte; inte heller bidrag för deltagande i konferenser, symposier eller kortare utbildningskurser, inte heller till medicinsk forskning. Bidrag utdelas inte heller för löpande kostnader, dvs där bidraget endast syftar till att för viss period täcka en återkommande kostnad. Hemsida: Crafoordska Stiftelsen Stiftelsen utdelar bidrag enligt i huvudsak två olika förfaringssätt: 1. Vetenskaplig undervisning och forskning på doktorandnivå eller däröver. 2. Vård, fostran och utbildning av barn och ungdom yngre än 28 år, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur. Bidrag ges endast till sökande från Skåne, dock att kulturell verksamhet, som av Stiftelsen anses vara av riksintresse, även kan få bidrag Under våren utdelas bidrag till den första kategorin. Under hösten utdelas bidrag till den andra kategorin. Sista ansökningsdag är i början av september. Hemsida: Eva och Oscar Ahréns Stiftelse Fondens ändamål är bl.a. - Vård och uppfostran av behövande barn (social verksamhet, direkt understöd till behövande, bidrag till hjälpverksamhet bland behövande) - Understöd för beredande av undervisning och utbildning åt medellösa och ungdomar vid studier till präst, diakon eller missionär eller inom konsthantverk eller hantverk.

4 Uppdaterad Vänligen skicka alla ansökningar till denna adress: Eva och Oscar Ahréns Stiftelse Box Stockholm Hemsida: Forum Syd Forum Syd är en mötesplats för människor med olika idéer och erfarenheter, som arbetar för ett gemensamt mål global rättvisa. 160 organisationer, med vitt skilda ideologier och erfarenheter, samverkar i Forum Syd. Bland medlemmarna finns stora organisationer med hundratals miljoner kronor i omsättning och hundraårig erfarenhet av utbyte med syd och öst, men också små lokala föreningar som bärs upp av några enskilda medlemmars ideella arbete. Forum Syd har Sidas uppdrag att förmedla ekonomiskt stöd och ge rådgivning till svenska organisationer för utvecklingssamarbete i utvecklingsländer, ofta kallat syd, och i Central- och Östeuropa, samt för informationsinsatser om globala frågor i Sverige. Hemsida: Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse Regler: Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål 1 - att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, 2 - att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka samt 3 - att främja vetenskaplig forskning. För fullföljandet av dessa syftemål må i regel endast avkastningen av Stiftelsens medel användas. Dock må även Stiftelsens kapitalmedel anlitas för samma ändamål, i den mån samtliga ledamöter av Stiftelsens styrelse finna, att vägande skäl härför föreligga. Av den årliga behållningen av avkastningen må högst tio precent användas till annat allmännyttigt ändamål än som angivits i st 1. Villkor: Inget stöd för individuella ansökningar om stöd till utbildning. Ej heller till allmänt stöd till skolor, förskolor eller daghem. Stöd kan lämnas till barns eller ungdoms vård i särskilt utsatta familjer samt vård av och hjälp till behövande ålderstigna och sjuka. Företräde för personer bosatt utanför storstadsregionerna. Ansökan när som helst på särskild blankett. Stiftelsen satsar också på större projekt som, där ett årligt bidrag på något eller några hundra tusen kronor under tre till fem år kan vara av strategisk betydelse. T. ex till sjukhus eller föreningar som vill starta meningsfulla projekt Stiftelsens kontaktperson (för frågor angående stiftelsen i allmänhet samt dess bidragsgivning): Joen Sachs Sjötullsbacken Stockholm E-post: Stiftelsens hemsida:

5 Uppdaterad Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse Stiftelsens syfte är att främja religiösa, välgörande och kulturella ändamål. Ej personliga stipendier. Adress: Per-Håkan Ohlsson Sankt Annegatan Lund Idéer för livet stiftelsen ger stöd för nyskapande verksamhet för barn och unga. Projekt med ungdomars direkta delaktighet ses positivt likaså att projekten arbetar med jämnställdhet/likabehandling. För till exempel detta kan du beviljas stipendium Inköp av material Tryck av informationsmaterial Marknadsföring Ungdomsledarutbildning, unga ledare Hemsida: välj socialt ansvar Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonder Ändamål och utdelningspolicy: Stiftelsen har till ändamål att främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige. Vem kan söka: Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer. Ansökans utformning: För ansökan om anslag har Stiftelsen inga särskilda ansökningsformulär. En fullständig ansökan jämte bilagor skall inges i ett exemplar. Ansökan kan ej lämnas via telefax eller e-post. Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden Box Stockholm Telefon Hemsida Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Minnesfonden grundar sig på den insamling som svenska kvinnor gjorde år 1920 till hugfästande av Kronprinsessan Margaretas minne. Anslaget utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn Enskilda personer kan inte få bidrag ur Minnesfonden. I allmänhet beviljas ej bidrag till helt kommunala eller landstingsdrivna verksamheter eller till religiösa och politiska föreningars religiösa eller politiska verksamhet. Ej heller beviljas i allmänhet bidrag för årliga driftskostnader som hyra och personal. Bidrag beviljas som regel högst två år i följd till samma ändamål. Hemsida: Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond Fonden vill stödja kultur och vetenskap samt vård och fostran av barn genom bidrag till undervisning och utbildning. Stöder ej utbildning för enskilda personer. Fonden utövar också hjälpverksamhet bland behövande (organisationer) och främjar

6 Uppdaterad vetenskaplig forskning (ej till doktorander). Ex på vad de ofta bidrar till: tryckning av böcker, program etc. teaterföreställningar. Inga särskilda blanketter finns. Adress: Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond Eriksbergsgatan 12A Stockholm tfn , telefontid mellan Hemsida: Kungliga Sällskapet Pro Patria SÄRSKILD INFORMATION INFÖR ÅR 2010 Med hänsyn till de begränsade ekonomiska resurser Sällskapet har, i förhållande till de senaste årens många ansökningar, kan vi inte dela ut några stora bidrag. Vid bedömning av ansökningarna kommer verksamhet, som rör barn och ungdom att prioriteras. Vi kommer också att prioritera ansökningar, där vårt mindre bidrag gör att en viss verksamhet kan genomföras till fullo. Ansökningar av den storleksordning att vi upplever att vårt bidrag endast påverkar verksamheten marginellt kommer inte att beviljas. Ekonomiskt stöd kan ges till följande grupper organisationer som arbetar med barn och ungdomar (åldersgräns upp till 25 års ålder) organisationer som verkar bland behövande sjuka och handikappade Grundkrav Grundkrav för mottagande av bidrag är att organisationen har sin verksamhet förlagd till Sverige, innehar organisationsnummer och att verksamheten har pågått minst ett år Ansökan skall ske på särskild blankett, som rekvireras från Sällskapets kansli. Följande handlingar skall bifogas ansökan: Bevis om tilldelat organisationsnummer kopia av stadgar kopia av senaste årsredovisning kopia av budget för aktuellt år Ansökningstider Huvudregeln är att ansökan skall inges före den 31 mars aktuellt år. Besked om beviljad ansökan eller avslag utsänds senast den 15 juni. Ofullständigt ifylld eller för sent inkommen ansökan behandlas ej. Pro Patria kan inte ge stöd till verksamheter som skall bekostas av kommuner och landsting byggnationer personalutbildningar KONTAKT Kungl. Sällskapet Pro Patria Brahegatan Stockholm Tel/fax: Telefontider: Mån- tor E-post: (Ansökningar mottages ej via e-post) Hemsida:

7 Uppdaterad Landskrona Idrottsfond, Bidrag från Idrottsfonden bildades 1968 och har sedan dess delat ut bidrag för olika ändamål till idrotten i Landskrona. Under tre år, med början 2010, kommer man att ge idrottsföreningar möjlighet att ansöka om medel för verksamhet enligt nedanstående prioriterade kriterier. Styrelsen för fonden har avsatt kr per år för detta ändamål. 1. Rekrytering av ledare samt utbildning av befintliga ledare/tränare inom barn- och ungdomsverksamhet. 2. Utveckla föreningens verksamhet där det kan ingå att skapa förutsättningar för att erbjuda ökad verksamhet och få fler medlemmar. 3. Lägerverksamhet som syftar till att utveckla och stärka den sociala sammanhållningen i föreningen. Ansökan: Alla idrottsföreningar i Landskrona med barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om bidrag. Bidragshandläggarna på Fritids- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag av Landskrona Idrottsfonds styrelse att administrera bidragen. Två ansökningstillfällen ges per år, 15 januari och 10 augusti. Föreningar kan komma att kallas till möte för vidare presentation av sin idé/sitt projekt. Fondens styrelse lämnar beslut inom tre veckor efter avslutad ansökningsperiod. Till ansökan skall föreningen bifoga en ekonomisk plan med ansvarig projektledare samt ett protokollsutdrag som visar styrelsens beslut. Projektet får löpa under max 2 år. Följande frågor bör besvaras när ni beskriver projektet: - varför är det viktigt att genomföra projektet/utbildningen/lägret? - för vem vill ni genomföra projektet/utbildningen/lägret? - vad vill ni uppnå med projektet/utbildningen/lägret? - hur planerar ni nå målet? - beskriv vad som är utvecklande med projektet/utbildningen/lägret? Efter projekttidens slut skall en kortfattad redogörelse/beskrivning av projektet samt ekonomisk redovisning lämnas in till fritids- och kulturförvaltningen. Vid utbildningar ska föreningen lämna in kursintyg och kursprogram. Föreningarnas redogörelser ska i efterhand fungera som inspiration eller ge tips och idéer till andra föreningar. Ansökan skickas till Landskrona stad, Fritids- och kulturförvaltningen, Landskrona. Märk kuvertet med Idrottsfonden. Kontaktperson är Jonas Nilsson. Slutligen har ni ett bra uppslag, men tvekar om detta helt stämmer överens med ovanstående kontakta oss för diskussion. På uppdrag av Landskrona Idrottsfond hälsar vi er välkommen med en ansökan! FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGENS KANSLI Jonas Nilsson Föreningskonsulent Louise Jönsson Föreningsassistent

8 Uppdaterad PROJEKTBIDRAG FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND. Ändamål Ett särskilt projektbidrag kan sökas av föreningar och studieförbund i Landskrona. Bidrag ges för projekt och arrangemang som främjar kulturlivet och som kommer invånarna i Landskrona tillgodo. Projektbidraget ska skapa förutsättningar för föreningar och studieförbund att prova nya utmaningar som kompletterar den ordinarie verksamheten. Nyskapande projekt och samarbeten prioriteras. Kulturföreningar med verksamhetsbidrag samt studieförbund kan söka projektbidrag även för att utveckla sin verksamhet. Villkor Är projektet av publik karaktär ska det vara marknadsfört gentemot allmänheten, bland annat genom kalendern på Landskrona stads hemsida. I marknadsföringen ska det framgå att projektet stöds av Landskrona kulturnämnd. Bidragets beräkning Bidragets storlek bedöms utifrån projektets kostnadskalkyl och mått av nyskapande. Ansökan Ansökan sker löpande under året minst tre månader före projektstart. Ansökan skall innehålla en projektbeskrivning som anger mål, projektplan, budget och uppgift om ansvariga personer samt eventuella samarbetspartners. Ansökan sker på särskild blankett som finns på Landskrona stads hemsida Ansökan skickas till: Landskrona stad Landskrona Fritids- och kulturförvaltning Landskrona Beslut Projektansökningar som är under kronor beslutas enligt delegationsordningen. Projektansökningar med högre belopp beslutas av Kulturnämnden. Beviljat bidrag utbetalas efter beslut. Redovisning Projektet ska redovisas skriftligt senast 3 månader efter genomförandet. I redovisningen ska det framgå hur projektet genomförts med en ekonomisk redovisning och en utvärdering av projektet. Ej utnyttjade projektmedel ska återbetalas. Lions Club International Ändamål: Stimulerar personer att utveckla och presentera idéer som kan ligga till grund för nya eller förbättrade anordningar, som kan tjäna som hjälp åt människor med handikapp. Kontakta även din lokala Lions-klubb (se telefonkatalogen) de kan ibland stödja kulturella eller samhällsnyttiga projekt och/eller enskilda personer/konstnärer. Adress: Geijersvägen Stockholm Tele: Hemsida:

9 Uppdaterad LISA:s STADGAR GÄLLANDE UNGDOMSSTIPENDIUM. 1 LISA:s ungdomsstipendium, vars belopp kan variera från år till år, utdelas årligen till idrottsutövare manlig eller kvinnlig- i åldern t o m 20 år för idrottsprestation eller idrottsresultat, som av utsedd jury anses som väl kvalificerade för stipendiet. Stipendiet är avsett att användas till studieresa eller som bidrag till stipendiatens allmänna utbildning, antingen inom idrotten eller civilt. Varje stipendiat erhåller ett stipendium jämte gåva. Stipendiet utdelas på LISA:s årsmöte. Beslutet kan ej överklagas. 2 KVALIFIKATIONER Kvalificerad för att erhålla stipendium är a) ungdom, som representerar idrotten i Landskrona kommun b) ungdom, som varit medlem i den förening han representerade vid prestationens utförande under minst ett år. c) Ungdom, som gjort sig känd för ett gott uppförande såväl på som utanför idrottsarenorna. Undantag från punkt a) kan göras. 3 JURY Juryn skall bestå av LISA:s styrelse samt två representanter för pressen. Juryn sammanträder i februari. Varje jurymedlem äger en röst. Juryn är beslutsmässig när minst fyra jurymedlemmar är närvarande vid sammanträdet. Kontakt är Hemsida: Längmanska kulturfonden Ansökan skall vara fonden tillhanda senast den 15 januari. Ansökan utan blankett godtas inte, ej heller för sent inkommen eller ofullständig ansökan. I ansökan skall så konkret som möjligt anges hur det sökta bidraget skall användas och hur hela finansieringen av projektet är tänkt. Särskilt skall anges om sökanden har sökt eller tänker söka bidrag från andra fonder eller stiftelser. Skyldighet föreligger att meddela fonden om medel erhålls från annat håll. Enligt fondens stadgar skall skrift som utges med bidrag från fonden innehålla uppgift om att den är utgiven med sådant bidrag. Detsamma gäller filmproduktioner o dyl. För att underlätta hanteringen av de ansökningar som fonden tar emot varje år ber vi Dig vänligen iaktta följande praktiska regler. Häfta ihop de tre nedladdade

10 Uppdaterad blankettsidorna och lägg dem i en plastmapp tillsammans med eventuella bilagor. Skicka inte skrymmande arbetsprover. Om arbetsprover o dyl. önskas i retur skall frankerat svarskuvert (inte bara svarsporto) bifogas ansökan. Nita inte igen kuvertet och tejpa inte mer än nödvändigt. Skicka inte handlingar som rekommenderat brev eller med mottagningsbevis. Kompletteringar i efterhand medges endast i undantagsfall. Stiftelsen Längmanska kulturfonden Box Stockholm Tele Hemsida E-post Olof Palmes Minnesfond Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag - främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning - stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet - samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet. I Olof Palmes anda skall alla slags projekt kunna komma i fråga, från avancerad forskning till enstaka enklare projekt. Fonden vill stödja fackliga och kulturella utbyten mellan unga människor i olika länder, liksom studier och forskning med inriktning på fred, mänskliga rättigheter eller rasism för i första hand ungdomar i Sverige. Fonden kan också ge bidrag till skolans och ungdomsorganisationernas riksomfattande eller lokala initiativ. Hemsida: PengaBunken Stipendier att söka för dig som vill förverkliga en dröm, en projektidé! Vilka kan söka? Både privatpersoner och ideella föreningar kan söka. Ansökan från en ideell förening ska vara undertecknad av behörig företrädare för föreningen. De som söker stipendiet måste vara år - vara bosatt och folkbokförd i Skåne - vara en icke-professionell utövare - ha en kontaktperson/mentor som kan fungera som stöd och rådgivare i projektet. Hur mycket pengar kan man få ur PengaBunken? Man kan ansöka om högst 5000 kr från PengaBunken. Vilken typ av projekt kan man få stipendium för? Projektet ska: - vara publikt och rikta sig till andra människor i Skåne - helst unga - synliggöra ungas sätt att påverka och ta plats i samhället och/eller ungas eget skapande - unga ska ligga bakom projektet Projektet kan handla om eget skapande, företagande, miljö eller något annat som rör ungas livssituation och rätt att påverka sitt liv, sin omgivning och sin fritid. Att ett projekt är publikt innebär att poängen med projektet ska vara att andra människor än de som har jobbat med projektet ska ta del av det. Ett publikt projekt

11 Uppdaterad kan vara ett möte mellan människor, föreläsningar, konserter, debatter, festivaler, utställningar, happenings, spex, film, webbsidor osv. Vilka projekt kan man INTE få stipendium för? Projektet får inte - planeras att gå med vinst. Det gäller även projekt som planerar att donera vinsten till välgörande ändamål. - strida mot demokratiska värderingar - genomföras som en del av en utbildning - "skolprojekt" PengaBunken ger inte stipendier för - rese- och boendekostnader för projektgruppen -redan etablerade verksamheter. Eftersom stipendium ur PengaBunken beviljas löpande under året, kan pengarna ta slut innan året är slut. Om pengarna är slut kan ett projekt få avslag på sin stipendieansökan trots att alla kriterier är uppfyllda. Då gäller det att vara snabb med att ansöka nästa år när det finns nya pengar i PengaBunken! PengaBunken är ett regionalt projekt vilket innebär att stipendierna ska fördelas över hela Skåne. Ett projekt kan därför också få avslag på sin stipendieansökan om det tidigare under året har delats ut stipendium till projekt från samma del av Skåne. Måste stipendiet betalas tillbaka om projektet inte går bra? Den som har fått stipendium kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av stipendiet om: - stipendiet används på annat sätt än vad som beskrivits i projektbeskrivningen - om projektet läggs ner eller - om projektet förändras mycket utan att Kultur Skåne godkänner förändringarna. Som stipendiat ska man därför alltid meddela Kultur Skåne om det sker stora förändringar inom projektet. Däremot blir man inte skyldig att betala tillbaka för att resultatet av projektet inte blev det man hade tänkt sig. Vinsten med ett sådant projekt är att man lär sig inför framtiden och förhoppningsvis lyckas bättre med nästa projekt. Sådan kunskap är värd mycket. Kultur Skånes ansvar Kultur Skåne bedömer ansökningarna utifrån de kriterier som finns för att man ska få stipendium ur PengaBunken. Däremot har Kultur Skåne inget ansvar för att det praktiska genomförandet av projekten sker i enlighet med gällande lagar och regler. Det ansvaret vilar på stipendiaterna. Hemsida: ung kultur Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse "Stiftelsen skall ha till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, samt att främja vetenskaplig undervisning eller forskning främst inom det medicinska området." Stiftelsen ger bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, handikappade eller sjuka. Stiftelsen prioriterar nyskapande projekt framför löpande verksamhet. Bidrag beviljas inte till privatpersoner. Medel delas inte ut till resor eller konferenser, inte heller till verksamheter inom ramen för stat, landsting eller kommun. Hemsida: Prins Carl Gustafs Stiftelse Syftet är att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller

12 Uppdaterad andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Stiftelsen stöder ungdom, utbildning, uppfostran och utveckling. Stöder främst ideella insatser. Ingen ansökningsblankett. Bidrag ges till enskilda personer eller organisationer. Adress: Prins Carl Gustafs Stiftelse Kungliga Slottet Stockholm Kontaktperson: Bengt E Telland, tfn Hemsida: Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan sammanslutning genomför för barn och ungdom. Bidrag lämnas således inte till privatpersoner och endast undantagsvis (exempelvis rehabilitering) till projekt i utlandet. Projektet kan vara längre än 1 år och skall i normalfallet uppgå till minst :-. Projektet skall avse barn och ungdom inom något av följande områden: 1. att främja vård och uppfostran 2. att stödja undervisning eller utbildning 3. eller att bedriva hjälpverksamhet bland behövande Inom ramen för Fondens stadgar söker Fonden projekt där Fondens medel kan vara av särskild betydelse för att projektet kommer till stånd. Det kan vara en konferens som kan genomföras inom Fryshuset ram, en ishockeyrink för ungdomar i glesbyggd, en specialanpassad häst för ridintresserade handikappade flickor, museeieverksamhet för barn i Västerbotten, en teaterpjäs av ungdomar för ungdomar. Medel utgår inte till enskilda. Hemsida: Skandiastiftelsen/Amphionstiftelsen Stiftelsernas syfte är att lämna understöd för religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Sammanträde och beslut om bidrag var tredje månad, inget ansökningsdatum, ingen ansökningsblankett. Det behövs endast ett ansökningsbrev till båda stiftelserna.kan sökas både av enskilda personer och organisationer. Skandiastiftelsen/Amphionstiftelsen c/o Skandia Bolagsjuridik Stockholm tfn Kontaktperson: Sandra Molin, tfn Socialstyrelsen Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till riksorganisationer verksamma inom det sociala området. Frivilliga organisationer gör på många sätt avgörande och viktiga insatser inom det sociala området. Det kan vara förebyggande arbete, kamratstöd, behandlingsarbete eller opinionsbildande insatser. Insatserna kan ibland vara ett komplement till samhällets vård och behandling men lika ofta en alternativ verksamhet som inte kan bedrivas av myndigheter eller andra. Statsbidraget skall förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom det sociala området. Bidraget skall möjliggöra att organisationen kan driva central och nationell verksamhet. Bidraget är avsett för

13 Uppdaterad organisationernas arbete inom opinionsbildning, information, utbildning och olika former av stödjande socialt arbete. Direkt lokalt arbete bör dock finansieras på lokal nivå. Medlen kan dessutom användas till riksorganisationernas löne- och förvaltningskostnader, lokalkostnader, utredningsverksamhet men också som direkt stöd till lokala utvecklingsprojekt. Hemsida: Sparbanksstiftelsen Skåne Ändamål: Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur i Skåne. Vem kan söka: Fysiska eller juridiska personer i Skåne Ansökan: Vårens anslag kan sökas fram till 31 mars. Skriftligt besked om beslut lämnas i början av juni. Höstens anslag kan sökas fram till 30 september. Skriftligt besked om beslut lämnas i början av december. Ansökan på särskild blankett på nedanstående hemsida. För mer information se stiftelsens hemsida. Adress Box Malmö Telefon E-post Hemsida: Statens kulturråd Kulturrådet fördelar också särskilda bidrag till annan kulturverksamhet: folkbibliotek, fonogram, forsknings- och utvecklingsinsatser, fria teater-, dans- och musikgrupper, internationellt kulturutbyte, kultur i arbetslivet, kulturtidskrifter, litteratur, läsfrämjande insatser, ökad tillgänglighet till kultur för funktionshindrade samt till utvecklingsverksamhet. Gemensamt för rådets olika bidragsformer är höga kvalitetskrav. Bidragen är också utformade för att tillgodose kulturpolitiska mål som främjande av barn- och ungdomskultur, kulturell mångfald etc. Hemsida: Stiftelsen Cool Kidz Ändamål: Är att genom årliga bidrag till enskilda personer och idrottsföreningar i Sverige stödja svensk barn- och ungdomsidrott och ideellt arbete med idrottsintresserade barn och ungdomar. Vem kan söka: Enskilda och juridiska personer i Sverige. Ansökan: När som helst under året. Skriftliga ansökningar. Adress: Per Erik Eklund Lappmyrsvägen LEKSAND Telefon Stiftelsen Erik och Tora Wåågs fond Ändamål: Hälften av avkastningen används till djurskyddspropaganda och bättre lagar ur djurskyddssynpunkt och andra hälften av avkastningen för beredande av erforderliga hjälpåtgärder åt djur. Stiftelsen Erik och Tora Wåågs fond c/o SEB Stiftelser & Företag

14 Uppdaterad Stockholm Stiftelsen framtidens kultur Stiftelsen framtidens kultur ska främja ett vitalt kulturliv genom att ge bidrag till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt. Stiftelsen, som bildades 1994 av svenska staten, disponerar för detta syfte medel från de upplösta löntagarfonderna. Projekt för vilket bidrag söks ska uppfylla högt ställda kvalitetskrav. Stiftelsen prioriterar nyskapande kulturprojekt. Stiftelsen prioriterar stöd till kulturlivets utvecklings- och förnyelsearbete. Stiftelsen prioriterar projekt som verkar för att närma kulturliv och skola till varandra. Stiftelsen prioriterar projekt som syftar till att fördjupa och bredda det lokala kulturlivet. Stiftelsen prioriterar projekt som bidrar till regional utveckling. Stiftelsen prioriterar projekt som syftar till att ha långsiktiga effekter och bestående resultat. Ansökan kan inges av såväl fysiska och juridiska personer som myndigheter. Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet, till uppförande av byggnader, till genomförande av "nästa utställning" eller "nästa föreställning", till produktion av spelfilm eller för att täcka enskild persons behov av studieresa eller utbildning. Hemsida: Stiftelsen Georg och Margit Tykesons fond Ändamål: I djurskyddets tjänst till djurens fromma. Bidrag må efter prövning lämnas åt institutioner, organisationer och/eller enskilda för verksamhet i Malmöhus län och/eller Kristianstads län. Stiftelsen Georg och Margit Tykesons fond Handelsbanken Stiftelsetjänst Stockholm Telefonnummer Stiftelsen Hilda och Maria Anderssons Minnesfond, De smås minne Ändamål: Beredande av möjlighet till tidsenlig klinisk undersökning och sjukvård åt hundar och andra mindre djur. Stiftelsen Hilda och Maria Anderssons Minnesfond, De smås minne c/o Stig Andersson Kapellgatan Göteborg Telefon: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Stiftelsen har som syfte att stödja och dela ut bidrag till framför allt föreningar och organisationer som främjar nykterhet, fred och försoning mellan folk och samhällsklasser eller som är verksamma för personer med främst psykiska handikapp. (Bidrag beviljas inte till kyrklig-, skytte-, scout- eller idrottsverksamhet.) Bidrag utges endast till föreningar och organisationer, inte till enskilda personer. Bidrag beviljas bl a till projekt av olika slag, inventarier och liknande. Däremot beviljas i allmänhet inte bidrag till löpande verksamhet eller resor. Hemsida: Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond Stiftelsens uppgift är att främja ideell ungdomsverksamhet, till stor del genom stöd till internationellt ungdomsutbyte.

15 Uppdaterad Bidrag ur fonden kan sökas av ideella organisationer och föreningar i Sverige som i huvudsak är inriktade på verksamhet med ungdomar. Enskilda personer kan inte få stöd. Två typer av projekt kan komma ifråga: - Verksamhet som syftar till bestående kontakter och utbyte mellan ungdomsorganisationer/föreningar i Sverige och andra länder. Ungdomarna ska få träffa varandra "i vardagen". Utbildning i någon form bör ingå, t ex samarbete med ledarutbildning. Projekten bör till att ungdomarna själva får ta ansvar för verksamheten och fortsättningen av den. - Ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet. Projekten ska omfatta ungdomar i åldern upp till 18 år. Fonden prioriterar projekt som kan engagera ett större antal ungdomar. Totalfinansiering av projekt kan inte komma ifråga. Egeninsatsen bör i princip vara minst 50%. Hemsida: Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne har till ändamål att lämna bidrag till social och medicinsk omvårdnad av barn och ungdom, företrädesvis från Stockholm. En del av stiftelsens årliga utdelning ges till medicinsk forskning som tar sikte på barn och unga personer. Adress: Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne c/o Herrström Linnégatan 21, 4tr Stockholm Tel: Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond Ändamål: Stiftelsens ändamål är att bevilja anslag till sådan verksamhet eller forskning som avser ett effektivt tillvaratagande av djurens rätt även som deras ändamålsenliga vård och skydd, att lämna ekonomiskt bidrag till föreningar eller enskilda - med företrädesrätt för föreningar och enskilda inom Lunds kommun - som bedriver en klart dokumenterad djurskyddsverksamhet, samt att lämna ekonomiskt bidrag till tryckning och spridning av tidskrifter och annat tryck som främjar djurskydd. Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond Sparbanken Finn, Stiftelseförvaltning Box Lund Telefon: Stiftelsen Pro Bene Animalium Ändamål: Stiftelsen har till ändamål, att genom bidrag verka för att djurägare i ekonomiskt behov beredes hjälp för att deras husdjur, främst hundar och katter, skall ges behövlig sjukvård, samt även att lämna bidrag till bedrivande av djurhem. Stiftelsen har även till ändamål att verka för de svenska rapphönsens fortlevnad. Stiftelsen Pro Bene Animalium c/o Ek Lützengatan Stockholm

16 Uppdaterad Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond Fondens syfte är utvecklingsarbete och försöksverksamhet rörande barn och ungdomar med olika funktionshinder Stiftelsen verkar för att främja vård och utbildning av barn och ungdomar t.ex. omsorger av olika slag, rekreation, lägerskola, sommargårdsvistelse, kursverksamhet mm.(den sökande får ej överstiga 30 år.) Ansökningsblankett rekvireras från stiftelsen. Enskilda ansöker före den 15 februari, forsknings- och utvecklingsprojekt före den 30 april och centrala handikapporganisationer före den 30 september. Adress: Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond Fru Marias väg Älvsjö Telefon: Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond Minnesfondens syfte är att främja barns och ungdoms vård och fostran. Minnesfonden stöder även forskning med inriktning som underlättar och avhjälper svårigheter för barn och ungdom. Hemsida: Sven och Dagmar Saléns stiftelse Stiftelsens ändamål är att främja 1) barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, 2) vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, samt 3) vetenskaplig undervisning eller forskning. Styrelsens prioriteringar innebär att 20% går till den första punkten. Bidrag kan utgå till organisationer med en verksamhet som på ett menings- och verkningsfullt sätt gör insatser inom detta område. Hemsida: Teggerstiftelsen Ändamål: Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till visst eller vissa familjer, personer eller företag, främja vetenskaplig forskning med företräde för forskning kring de s.k. folksjukdomarna. Stiftelsen får dessutom, utan nyss angivna begränsningar, inom ramen som anges nedan utöva hjälpverksamhet till behövande. Av den årliga avkastningen skall 1/10 tillföras stiftelsens kapital. På dagen den 17 november varje år skall styrelsen fördela den återstående avkastningen sålunda:1/10 av avkastningen skall utbetalas till Frälsningsarmén i Malmö, i första hand till 1:a kåren att användas för dess hjälpverksamhet, med företräde för välgörenhet bland mindre bemedlade och ensamma i Malmö.Lämpligt belopp, dock högst 1/20 av den årliga avkastningen får utbetalas att användas uteslutande till påtaglig fromma för Djuren av alla slag, för att avhjälpa plåga och nödlidande. Beloppet bör utbetalas via en lämplig organisation, förslagsvis Djurens Vänner i Malmö eller annan organisation som styrelsen finner tillförlitlig. Teggerstiftelsen Thomas Boström Borgebygatan Malmö Hemsida:

17 Uppdaterad Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela medel ur Allmänna arvsfonden till projekt i syfte att stödja utvecklingen av ungdomars egen organisering. Medlen kommer att fördelas löpande. Det övergripande syftet med stödet är att stärka ungas inflytande i samhället såväl inom ramen för det etablerade föreningslivet som i nya former av organisationer. Stöd kan utgå till: - Utveckling av organisationsformer och metoder i syfte att öka ungdomars engagemang för att påverka den demokratiska utvecklingen i samhället. - Utveckling av demokratiskt förnyelsearbete inom organisationerna. - Utveckling av nya former för att kanalisera ungas engagemang och inflytande i samhällsplaneringen. Stöd kan ej utgå för löpande driftskostnader eller reguljär verksamhet. I bedömningen kommer projekt att prioriteras: - som syftar till breddat organiserat engagemang bland unga på lokal nivå - som är väl förankrat i organisationens demokratiska struktur och har både en central och lokal del - som initierar förändringsprocesser i organisationen som skapar utrymme för en långsiktig utveckling - som också kan fungera som inspiration för föreningsutvecklingen i övriga landet. Stöd kan ges till ungdomsorganisationer eller en nybildad ungdomsgrupp i samarbete med ideell förening eller offentlig huvudman. Även olika former av paraplyorganisationer och nätverk kan beviljas stöd. Hemsida: Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse Vem kan söka? Ideella organisationer och enskilda personer. För vilket ändamål? Ansökan kan avse verksamhet för att omhänderta utsatta djur eller verka för att förbättra deras livsvillkor driva opinionsbildning avseende förbättrade lagar för skydd av djur utöva forskning, ägnad att ge djur ett bättre liv stödja forskning, inriktad på att ersätta djurförsök med alternativa metoder. När? Ansökan skall ha inkommit senast den 1 oktober och beslut om utbetalning av bidrag fattas av styrelsen senast den 31 december. Vad kan man få ersättning för? Beslutade bidrag utgör ersättning för kostnader. Lönekostnader ersätts inte. Vad ska ansökan innehålla? Det projekt eller den verksamhet som bidragsansökan avser ska beskrivas i detalj: Vad är målet? Hur ska verksamheten läggas upp? Hur ser tidsplanen och budgeten ut? Se ansökningsblankett! Beviljade bidrag Erhållet bidrag ska nämnas i årsberättelse, om sådan förekommer, eller i annan information, exempelvis hemsida, nyhetsbrev eller dylikt. Uppföljning Hur erhållet bidrag har använts och hur projektet/verksamheten har utfallit ska redovisas senast inom ett år efter att bidraget betalades ut. Vart skickas ansökan?den ifyllda ansökningsblanketten skickas till:

18 Uppdaterad Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse Åkeshovs Gårdsväg Bromma. Hemsidan: Åhlén-stiftelsen Åhlén-stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja och därigenom främja tre områden: -barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning -vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade -vetenskaplig undervisning eller forskning Vid fördelning av medel i övrigt prioriterar Åhlén-stiftelsen anslag till ändamål som kommer barn och ungdomar (upp till 18 år) till godo. Stiftelsen lämnar inte bidrag till verksamheter som är av huvudsakligen konstnärlig eller idrottslig karaktär, inte heller kan bidrag lämnas till organisationer vars verksamhet vilar på en uttalad religiös eler politisk ideologi. Skolor, oavsett pedagogisk inriktning, kan inte beviljas ekonomiskt stöd. Stöd till barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning lämnas i huvudsak till begränsade punktinsatser. Ansökningar från scoutorganisationer och andra ideella ungdomsorganisationer bör avse ett specificerat ändamål. Det skall också framgå av ansökan om det ändamål för vilket bidrag söks är avsett för ungdomar under eller över 18 år. Organisationer, vårdhem och skolor som bedriver verksamhet för handikappade barn och ungdomar kan beviljas bidrag till täckande av merkostnader som deltagarnas handikapp förorsakar. Anslag utgår inte till enskild person. Åhlén-stiftelsen ger inte anslag för finansiering av studier på någon nivå. Bidrag lämnas inte heller till utlandsresor i studie- eller forskningssyfte. Institutioner med landsting eller kommun som huvudman kan inte beviljas bidrag. Hemsida: Åke Wibergs Stiftelse ANSLAG TILL ÖVRIGTStiftelsen ger i enlighet med sina stadgar stöd till vård och utbildning av barn och ungdom Komplett ansökan, som insändes genom stiftelsens elektroniska system (se nedan!), skall ha inkommit senast den 15 september Till ansökan bifogas en utförlig motivering till det belopp ansökan avser. Som exempel på projekt vilka kan aktualiseras för anslag finns hjälpverksamhet och annan handikappverksamhet för barn och ungdom samt olika former av utbildningsaktiviteter. Stiftelsen ger ej ekonomiskt stöd till privatpersoner. Det ska framgå av ansökan om anslag sökts från andra källor samt om ansökan om anslag tidigare sökts hos Åke Wibergs stiftelse. Om anslag tidigare beviljats ska användningen av dessa medel redovisas. Ofullständiga ansökningar kan inte påräkna behandling. Ansökan sker via hemsidan. Hemsida:

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen Fonder, stiftelser och stipendier Det här sammanställningen samlar en del bra och spännande fonder, stiftelser och stipendier som Vi Unga skulle kunna ha användning av. Under varje rubrik finns en kort

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna mellan listan och internetadressen gäller uppgifterna

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler fastställda och ändrade av kulturnämnden 2012-01-25 Kulturnämnden 1. (4) Regler

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Enheten för statsbidrag 1 (5) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer och riktlinjer för ansökan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper... 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag... 5 Särskilt verksamhetsbidrag...

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida.

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Sektion A: Uppgifter

Läs mer

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Läs denna information innan du börjar fylla i ansökningsblanketten och skriva projektbeskrivningen! Lokalstöd kan användas till nybyggnad, ombyggnad,

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt

Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt 1 (11) Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, 2012-10-09 Landstingsstyrelsen 2012-12-17 326 Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag 2015 HEMVÅRDSNÄMNDEN

Ansökan om föreningsbidrag 2015 HEMVÅRDSNÄMNDEN Ansökan om föreningsbidrag 2015 Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämndens regler för föreningsbidrag 2015 Allmänna bestämmelser Ett rikt föreningsliv spelar en central roll för utvecklingen i Halmstads kommun.

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen 2005-09-01 153 BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Ansökan

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 146 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-09-29 ANSVAR

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Danmark och Finland och öka kunskapen om de båda

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Dnr KS16.475-1 Reviderat 2016-06-10 Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper.. 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag...

Läs mer

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Nedan följer en kort presentation av hur ni går tillväga för att ansöka om bidrag till Mindre informationsprojekt. SvEO betyder

Läs mer

Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur

Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur Uppsala i januari 2005 Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur Stiftelsen framtidens kultur har till uppgift att främja ett vitalt kulturliv genom ekonomiskt stöd till konst- och kulturprojekt

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Riktlinjerna reglerar hur bidragsansökningar till kultur och fritidsnämnden ska göras, vilka krav som ställs

Läs mer

Villkor för bidraget framgår av beslutsbilaga l.

Villkor för bidraget framgår av beslutsbilaga l. KULTURRÅDET BESLUT 2014-12-12 Dnr KUR 2014/7087 Ärende Fördelning av bidrag till läsfrämjande insatser till projekt Sommarboken 2015, KUR 2014/7087. Sökande Kultur i Väst, org.nr. 232 100-0131, Rosenlundsgatan

Läs mer

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Senast reviderade av Malmö kulturnämnd 2015-06-11 Redigerade 2015-12-04 Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Målsättning Malmö kulturnämnd ska genom att stödja det utominstitutionella kulturlivet möjliggöra

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS17-484 003 Riktlinjer för bygdemedel Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2017-09-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-26 50 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till!

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Hur man söker Fonder och stipendier Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Till dig... Med kärlek och tacksamhet vill jag skriva ner och dela med mig av min livserfarenhet

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Tjänsteskrivelse 2016-09 - 12 Handläggare Daniel Nilsson Utredningsenheten Diarienummer 2016KS/0069 Kommunstyrelsen Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Förslag till beslut 1. Policy

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

Dnr KK14/215 Dnr KFN13/73. Regler för Kultur- och fritidsnämndens stipendier. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-10

Dnr KK14/215 Dnr KFN13/73. Regler för Kultur- och fritidsnämndens stipendier. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-10 Dnr KK14/215 Dnr KFN13/73 Regler för Kultur- och fritidsnämndens stipendier 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys och överväganden... 3 3 Mål och inriktning...

Läs mer

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2009-10-15 Planeringsavdelningen Mårthen Gunnarsson 08-5555 93 49 marthen.gunnarsson@taby.se Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll: 1. Allmänna bestämmelser: Berättigade

Läs mer

Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet

Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet 2 ( 6 ) Reglemente Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter.

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer