Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona."

Transkript

1 Uppdaterad Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona.

2 Uppdaterad Allmänna Arvsfonden Allmänna Arvsfonden är en statlig fond. Pengarna kommer från dödsbon utan arvingar. Stöd ur Allmänna arvsfonden skall enligt lagen främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Verksamhet som beviljas stöd skall vara nyskapande och utvecklande och kunna särskiljas från en organisations reguljära verksamhet. Ett projekt kan enligt praxis beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden under högst tre år. - Stärka ungdomars inflytande i samhället och möjlighet till organisering - Öka ungdomars inflytande och delaktighet på den europeiska nivån Ungas skapandekraft - Förebygga brott av och mot unga och stärka stödet till unga brottsoffer - Utveckla metoder för att förbättra mottagandet för ensamkommande flyktingungdomar - Projekt som syftar till att finna metoder för att öka ungdomars tillträde till arbetsmarknaden - Stärka ungas tilltro till den egna förmågan, förebygga psykisk och fysisk ohälsa samt utveckla metoder för att bearbeta problem när de redan uppstått. Medel kan sökas av föreningar och andra som bedriver ideell verksamhet. Organisationer måste ha funnits i minst ett år innan den kan beviljas stöd. Kan sökas när som helst. Hemsida: Anna Lindhs minnesfond Anna Lindhs Minnesfond vill med ett Anna Lindh-stipendium och ett par utvecklingsstipendier stödja i första hand kvinnor och ungdomar som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs. Anna Lindh-stipendierna kan delas ut till person, organisation eller projekt som verkar i Sverige och/eller utomlands. Hemsida: Bertha och Jan Langlets Stiftelse Ändamål: Att främja djurmedicinsk undervisning och forskning samt att vid behov kunna lämna hjälp åt hjälpbehövande djur. Bidrag skall även kunna lämnas till enskilda personer samt organisationer som gör synnerliga insatser för hjälpbehövande djur i enlighet med stiftelsens intentioner och stadgar. Bertha och Jan Langlets Stiftelse Box Täby Telefon: Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggade rådet (BRÅ) ger ekonomiskt stöd till försöks- och utvecklingsprojekt på lokal nivå som kan bidra till ny kunskap om brottsförebyggande arbete. Eftersom erfarenheterna från projekten ska kunna spridas till andra brottsförebyggande aktörer lägger BRÅ stor vikt vid dokumentationen av arbetet. Projekt som mobiliserar flera olika aktörer eller nätverk i lolkalsamhället prioriteras, företrädesvis sådana som är knutna till lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande samarbetsorganisationer på kommunal nivå eller i storstädernas

3 Uppdaterad stadsdelar. BRÅ beviljar inte ekonomiskt stöd för sådant som kan betraktas som ordinarie, löpande verksamhet. Medel beviljas inte heller för drogförebyggande eller behandlingsinriktade projekt eller åtgärder som kan anses höra till rättsväsendets ordinarie uppgifter, till exempel patrullering av olika slag. Medlen är inte heller avsedda för medlingsverksamhet. Medlen beviljas för ett år i taget. Hemsida:www.bra.se Brottsofferfonden Brottsofferfonden är en fond som man kan söka pengar ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Medel kan beviljas forskare, ideella organisationer, verksamheter i privat regi och verksamheter i offentlig regi. Brottsofferfonden administreras av Brottsoffermyndigheten. Ansökningstiden är fram till 1 april respektive 1 oktober varje år. Hemsida: C.F. Lundströms Stiftelse C. F. Lundströms stiftelse lämnar i mars varje år bidrag till svenska medborgare för att främja - vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar, - till institutioner för vård och uppfostran av barn samt för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag, - upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning. (Observera att anslag inte ges för att tillgodose enskilda behov utan i regel till skolor, ungdomsgårdar och liknande institutioner eller organisationer.) Anslag utdelas företrädesvis till ändamål, som på annat sätt inte kan påräkna bidrag. Studiestipendier eller bidrag till klassresor utdelas inte; inte heller bidrag för deltagande i konferenser, symposier eller kortare utbildningskurser, inte heller till medicinsk forskning. Bidrag utdelas inte heller för löpande kostnader, dvs där bidraget endast syftar till att för viss period täcka en återkommande kostnad. Hemsida: Crafoordska Stiftelsen Stiftelsen utdelar bidrag enligt i huvudsak två olika förfaringssätt: 1. Vetenskaplig undervisning och forskning på doktorandnivå eller däröver. 2. Vård, fostran och utbildning av barn och ungdom yngre än 28 år, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur. Bidrag ges endast till sökande från Skåne, dock att kulturell verksamhet, som av Stiftelsen anses vara av riksintresse, även kan få bidrag Under våren utdelas bidrag till den första kategorin. Under hösten utdelas bidrag till den andra kategorin. Sista ansökningsdag är i början av september. Hemsida: Eva och Oscar Ahréns Stiftelse Fondens ändamål är bl.a. - Vård och uppfostran av behövande barn (social verksamhet, direkt understöd till behövande, bidrag till hjälpverksamhet bland behövande) - Understöd för beredande av undervisning och utbildning åt medellösa och ungdomar vid studier till präst, diakon eller missionär eller inom konsthantverk eller hantverk.

4 Uppdaterad Vänligen skicka alla ansökningar till denna adress: Eva och Oscar Ahréns Stiftelse Box Stockholm Hemsida: Forum Syd Forum Syd är en mötesplats för människor med olika idéer och erfarenheter, som arbetar för ett gemensamt mål global rättvisa. 160 organisationer, med vitt skilda ideologier och erfarenheter, samverkar i Forum Syd. Bland medlemmarna finns stora organisationer med hundratals miljoner kronor i omsättning och hundraårig erfarenhet av utbyte med syd och öst, men också små lokala föreningar som bärs upp av några enskilda medlemmars ideella arbete. Forum Syd har Sidas uppdrag att förmedla ekonomiskt stöd och ge rådgivning till svenska organisationer för utvecklingssamarbete i utvecklingsländer, ofta kallat syd, och i Central- och Östeuropa, samt för informationsinsatser om globala frågor i Sverige. Hemsida: Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse Regler: Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål 1 - att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, 2 - att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka samt 3 - att främja vetenskaplig forskning. För fullföljandet av dessa syftemål må i regel endast avkastningen av Stiftelsens medel användas. Dock må även Stiftelsens kapitalmedel anlitas för samma ändamål, i den mån samtliga ledamöter av Stiftelsens styrelse finna, att vägande skäl härför föreligga. Av den årliga behållningen av avkastningen må högst tio precent användas till annat allmännyttigt ändamål än som angivits i st 1. Villkor: Inget stöd för individuella ansökningar om stöd till utbildning. Ej heller till allmänt stöd till skolor, förskolor eller daghem. Stöd kan lämnas till barns eller ungdoms vård i särskilt utsatta familjer samt vård av och hjälp till behövande ålderstigna och sjuka. Företräde för personer bosatt utanför storstadsregionerna. Ansökan när som helst på särskild blankett. Stiftelsen satsar också på större projekt som, där ett årligt bidrag på något eller några hundra tusen kronor under tre till fem år kan vara av strategisk betydelse. T. ex till sjukhus eller föreningar som vill starta meningsfulla projekt Stiftelsens kontaktperson (för frågor angående stiftelsen i allmänhet samt dess bidragsgivning): Joen Sachs Sjötullsbacken Stockholm E-post: Stiftelsens hemsida:

5 Uppdaterad Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse Stiftelsens syfte är att främja religiösa, välgörande och kulturella ändamål. Ej personliga stipendier. Adress: Per-Håkan Ohlsson Sankt Annegatan Lund Idéer för livet stiftelsen ger stöd för nyskapande verksamhet för barn och unga. Projekt med ungdomars direkta delaktighet ses positivt likaså att projekten arbetar med jämnställdhet/likabehandling. För till exempel detta kan du beviljas stipendium Inköp av material Tryck av informationsmaterial Marknadsföring Ungdomsledarutbildning, unga ledare Hemsida: välj socialt ansvar Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonder Ändamål och utdelningspolicy: Stiftelsen har till ändamål att främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige. Vem kan söka: Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer. Ansökans utformning: För ansökan om anslag har Stiftelsen inga särskilda ansökningsformulär. En fullständig ansökan jämte bilagor skall inges i ett exemplar. Ansökan kan ej lämnas via telefax eller e-post. Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden Box Stockholm Telefon Hemsida Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Minnesfonden grundar sig på den insamling som svenska kvinnor gjorde år 1920 till hugfästande av Kronprinsessan Margaretas minne. Anslaget utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn Enskilda personer kan inte få bidrag ur Minnesfonden. I allmänhet beviljas ej bidrag till helt kommunala eller landstingsdrivna verksamheter eller till religiösa och politiska föreningars religiösa eller politiska verksamhet. Ej heller beviljas i allmänhet bidrag för årliga driftskostnader som hyra och personal. Bidrag beviljas som regel högst två år i följd till samma ändamål. Hemsida: Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond Fonden vill stödja kultur och vetenskap samt vård och fostran av barn genom bidrag till undervisning och utbildning. Stöder ej utbildning för enskilda personer. Fonden utövar också hjälpverksamhet bland behövande (organisationer) och främjar

6 Uppdaterad vetenskaplig forskning (ej till doktorander). Ex på vad de ofta bidrar till: tryckning av böcker, program etc. teaterföreställningar. Inga särskilda blanketter finns. Adress: Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond Eriksbergsgatan 12A Stockholm tfn , telefontid mellan Hemsida: Kungliga Sällskapet Pro Patria SÄRSKILD INFORMATION INFÖR ÅR 2010 Med hänsyn till de begränsade ekonomiska resurser Sällskapet har, i förhållande till de senaste årens många ansökningar, kan vi inte dela ut några stora bidrag. Vid bedömning av ansökningarna kommer verksamhet, som rör barn och ungdom att prioriteras. Vi kommer också att prioritera ansökningar, där vårt mindre bidrag gör att en viss verksamhet kan genomföras till fullo. Ansökningar av den storleksordning att vi upplever att vårt bidrag endast påverkar verksamheten marginellt kommer inte att beviljas. Ekonomiskt stöd kan ges till följande grupper organisationer som arbetar med barn och ungdomar (åldersgräns upp till 25 års ålder) organisationer som verkar bland behövande sjuka och handikappade Grundkrav Grundkrav för mottagande av bidrag är att organisationen har sin verksamhet förlagd till Sverige, innehar organisationsnummer och att verksamheten har pågått minst ett år Ansökan skall ske på särskild blankett, som rekvireras från Sällskapets kansli. Följande handlingar skall bifogas ansökan: Bevis om tilldelat organisationsnummer kopia av stadgar kopia av senaste årsredovisning kopia av budget för aktuellt år Ansökningstider Huvudregeln är att ansökan skall inges före den 31 mars aktuellt år. Besked om beviljad ansökan eller avslag utsänds senast den 15 juni. Ofullständigt ifylld eller för sent inkommen ansökan behandlas ej. Pro Patria kan inte ge stöd till verksamheter som skall bekostas av kommuner och landsting byggnationer personalutbildningar KONTAKT Kungl. Sällskapet Pro Patria Brahegatan Stockholm Tel/fax: Telefontider: Mån- tor E-post: (Ansökningar mottages ej via e-post) Hemsida:

7 Uppdaterad Landskrona Idrottsfond, Bidrag från Idrottsfonden bildades 1968 och har sedan dess delat ut bidrag för olika ändamål till idrotten i Landskrona. Under tre år, med början 2010, kommer man att ge idrottsföreningar möjlighet att ansöka om medel för verksamhet enligt nedanstående prioriterade kriterier. Styrelsen för fonden har avsatt kr per år för detta ändamål. 1. Rekrytering av ledare samt utbildning av befintliga ledare/tränare inom barn- och ungdomsverksamhet. 2. Utveckla föreningens verksamhet där det kan ingå att skapa förutsättningar för att erbjuda ökad verksamhet och få fler medlemmar. 3. Lägerverksamhet som syftar till att utveckla och stärka den sociala sammanhållningen i föreningen. Ansökan: Alla idrottsföreningar i Landskrona med barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om bidrag. Bidragshandläggarna på Fritids- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag av Landskrona Idrottsfonds styrelse att administrera bidragen. Två ansökningstillfällen ges per år, 15 januari och 10 augusti. Föreningar kan komma att kallas till möte för vidare presentation av sin idé/sitt projekt. Fondens styrelse lämnar beslut inom tre veckor efter avslutad ansökningsperiod. Till ansökan skall föreningen bifoga en ekonomisk plan med ansvarig projektledare samt ett protokollsutdrag som visar styrelsens beslut. Projektet får löpa under max 2 år. Följande frågor bör besvaras när ni beskriver projektet: - varför är det viktigt att genomföra projektet/utbildningen/lägret? - för vem vill ni genomföra projektet/utbildningen/lägret? - vad vill ni uppnå med projektet/utbildningen/lägret? - hur planerar ni nå målet? - beskriv vad som är utvecklande med projektet/utbildningen/lägret? Efter projekttidens slut skall en kortfattad redogörelse/beskrivning av projektet samt ekonomisk redovisning lämnas in till fritids- och kulturförvaltningen. Vid utbildningar ska föreningen lämna in kursintyg och kursprogram. Föreningarnas redogörelser ska i efterhand fungera som inspiration eller ge tips och idéer till andra föreningar. Ansökan skickas till Landskrona stad, Fritids- och kulturförvaltningen, Landskrona. Märk kuvertet med Idrottsfonden. Kontaktperson är Jonas Nilsson. Slutligen har ni ett bra uppslag, men tvekar om detta helt stämmer överens med ovanstående kontakta oss för diskussion. På uppdrag av Landskrona Idrottsfond hälsar vi er välkommen med en ansökan! FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGENS KANSLI Jonas Nilsson Föreningskonsulent Louise Jönsson Föreningsassistent

8 Uppdaterad PROJEKTBIDRAG FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND. Ändamål Ett särskilt projektbidrag kan sökas av föreningar och studieförbund i Landskrona. Bidrag ges för projekt och arrangemang som främjar kulturlivet och som kommer invånarna i Landskrona tillgodo. Projektbidraget ska skapa förutsättningar för föreningar och studieförbund att prova nya utmaningar som kompletterar den ordinarie verksamheten. Nyskapande projekt och samarbeten prioriteras. Kulturföreningar med verksamhetsbidrag samt studieförbund kan söka projektbidrag även för att utveckla sin verksamhet. Villkor Är projektet av publik karaktär ska det vara marknadsfört gentemot allmänheten, bland annat genom kalendern på Landskrona stads hemsida. I marknadsföringen ska det framgå att projektet stöds av Landskrona kulturnämnd. Bidragets beräkning Bidragets storlek bedöms utifrån projektets kostnadskalkyl och mått av nyskapande. Ansökan Ansökan sker löpande under året minst tre månader före projektstart. Ansökan skall innehålla en projektbeskrivning som anger mål, projektplan, budget och uppgift om ansvariga personer samt eventuella samarbetspartners. Ansökan sker på särskild blankett som finns på Landskrona stads hemsida Ansökan skickas till: Landskrona stad Landskrona Fritids- och kulturförvaltning Landskrona Beslut Projektansökningar som är under kronor beslutas enligt delegationsordningen. Projektansökningar med högre belopp beslutas av Kulturnämnden. Beviljat bidrag utbetalas efter beslut. Redovisning Projektet ska redovisas skriftligt senast 3 månader efter genomförandet. I redovisningen ska det framgå hur projektet genomförts med en ekonomisk redovisning och en utvärdering av projektet. Ej utnyttjade projektmedel ska återbetalas. Lions Club International Ändamål: Stimulerar personer att utveckla och presentera idéer som kan ligga till grund för nya eller förbättrade anordningar, som kan tjäna som hjälp åt människor med handikapp. Kontakta även din lokala Lions-klubb (se telefonkatalogen) de kan ibland stödja kulturella eller samhällsnyttiga projekt och/eller enskilda personer/konstnärer. Adress: Geijersvägen Stockholm Tele: Hemsida:

9 Uppdaterad LISA:s STADGAR GÄLLANDE UNGDOMSSTIPENDIUM. 1 LISA:s ungdomsstipendium, vars belopp kan variera från år till år, utdelas årligen till idrottsutövare manlig eller kvinnlig- i åldern t o m 20 år för idrottsprestation eller idrottsresultat, som av utsedd jury anses som väl kvalificerade för stipendiet. Stipendiet är avsett att användas till studieresa eller som bidrag till stipendiatens allmänna utbildning, antingen inom idrotten eller civilt. Varje stipendiat erhåller ett stipendium jämte gåva. Stipendiet utdelas på LISA:s årsmöte. Beslutet kan ej överklagas. 2 KVALIFIKATIONER Kvalificerad för att erhålla stipendium är a) ungdom, som representerar idrotten i Landskrona kommun b) ungdom, som varit medlem i den förening han representerade vid prestationens utförande under minst ett år. c) Ungdom, som gjort sig känd för ett gott uppförande såväl på som utanför idrottsarenorna. Undantag från punkt a) kan göras. 3 JURY Juryn skall bestå av LISA:s styrelse samt två representanter för pressen. Juryn sammanträder i februari. Varje jurymedlem äger en röst. Juryn är beslutsmässig när minst fyra jurymedlemmar är närvarande vid sammanträdet. Kontakt är Hemsida: Längmanska kulturfonden Ansökan skall vara fonden tillhanda senast den 15 januari. Ansökan utan blankett godtas inte, ej heller för sent inkommen eller ofullständig ansökan. I ansökan skall så konkret som möjligt anges hur det sökta bidraget skall användas och hur hela finansieringen av projektet är tänkt. Särskilt skall anges om sökanden har sökt eller tänker söka bidrag från andra fonder eller stiftelser. Skyldighet föreligger att meddela fonden om medel erhålls från annat håll. Enligt fondens stadgar skall skrift som utges med bidrag från fonden innehålla uppgift om att den är utgiven med sådant bidrag. Detsamma gäller filmproduktioner o dyl. För att underlätta hanteringen av de ansökningar som fonden tar emot varje år ber vi Dig vänligen iaktta följande praktiska regler. Häfta ihop de tre nedladdade

10 Uppdaterad blankettsidorna och lägg dem i en plastmapp tillsammans med eventuella bilagor. Skicka inte skrymmande arbetsprover. Om arbetsprover o dyl. önskas i retur skall frankerat svarskuvert (inte bara svarsporto) bifogas ansökan. Nita inte igen kuvertet och tejpa inte mer än nödvändigt. Skicka inte handlingar som rekommenderat brev eller med mottagningsbevis. Kompletteringar i efterhand medges endast i undantagsfall. Stiftelsen Längmanska kulturfonden Box Stockholm Tele Hemsida E-post Olof Palmes Minnesfond Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag - främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning - stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet - samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet. I Olof Palmes anda skall alla slags projekt kunna komma i fråga, från avancerad forskning till enstaka enklare projekt. Fonden vill stödja fackliga och kulturella utbyten mellan unga människor i olika länder, liksom studier och forskning med inriktning på fred, mänskliga rättigheter eller rasism för i första hand ungdomar i Sverige. Fonden kan också ge bidrag till skolans och ungdomsorganisationernas riksomfattande eller lokala initiativ. Hemsida: PengaBunken Stipendier att söka för dig som vill förverkliga en dröm, en projektidé! Vilka kan söka? Både privatpersoner och ideella föreningar kan söka. Ansökan från en ideell förening ska vara undertecknad av behörig företrädare för föreningen. De som söker stipendiet måste vara år - vara bosatt och folkbokförd i Skåne - vara en icke-professionell utövare - ha en kontaktperson/mentor som kan fungera som stöd och rådgivare i projektet. Hur mycket pengar kan man få ur PengaBunken? Man kan ansöka om högst 5000 kr från PengaBunken. Vilken typ av projekt kan man få stipendium för? Projektet ska: - vara publikt och rikta sig till andra människor i Skåne - helst unga - synliggöra ungas sätt att påverka och ta plats i samhället och/eller ungas eget skapande - unga ska ligga bakom projektet Projektet kan handla om eget skapande, företagande, miljö eller något annat som rör ungas livssituation och rätt att påverka sitt liv, sin omgivning och sin fritid. Att ett projekt är publikt innebär att poängen med projektet ska vara att andra människor än de som har jobbat med projektet ska ta del av det. Ett publikt projekt

11 Uppdaterad kan vara ett möte mellan människor, föreläsningar, konserter, debatter, festivaler, utställningar, happenings, spex, film, webbsidor osv. Vilka projekt kan man INTE få stipendium för? Projektet får inte - planeras att gå med vinst. Det gäller även projekt som planerar att donera vinsten till välgörande ändamål. - strida mot demokratiska värderingar - genomföras som en del av en utbildning - "skolprojekt" PengaBunken ger inte stipendier för - rese- och boendekostnader för projektgruppen -redan etablerade verksamheter. Eftersom stipendium ur PengaBunken beviljas löpande under året, kan pengarna ta slut innan året är slut. Om pengarna är slut kan ett projekt få avslag på sin stipendieansökan trots att alla kriterier är uppfyllda. Då gäller det att vara snabb med att ansöka nästa år när det finns nya pengar i PengaBunken! PengaBunken är ett regionalt projekt vilket innebär att stipendierna ska fördelas över hela Skåne. Ett projekt kan därför också få avslag på sin stipendieansökan om det tidigare under året har delats ut stipendium till projekt från samma del av Skåne. Måste stipendiet betalas tillbaka om projektet inte går bra? Den som har fått stipendium kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av stipendiet om: - stipendiet används på annat sätt än vad som beskrivits i projektbeskrivningen - om projektet läggs ner eller - om projektet förändras mycket utan att Kultur Skåne godkänner förändringarna. Som stipendiat ska man därför alltid meddela Kultur Skåne om det sker stora förändringar inom projektet. Däremot blir man inte skyldig att betala tillbaka för att resultatet av projektet inte blev det man hade tänkt sig. Vinsten med ett sådant projekt är att man lär sig inför framtiden och förhoppningsvis lyckas bättre med nästa projekt. Sådan kunskap är värd mycket. Kultur Skånes ansvar Kultur Skåne bedömer ansökningarna utifrån de kriterier som finns för att man ska få stipendium ur PengaBunken. Däremot har Kultur Skåne inget ansvar för att det praktiska genomförandet av projekten sker i enlighet med gällande lagar och regler. Det ansvaret vilar på stipendiaterna. Hemsida: ung kultur Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse "Stiftelsen skall ha till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, samt att främja vetenskaplig undervisning eller forskning främst inom det medicinska området." Stiftelsen ger bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, handikappade eller sjuka. Stiftelsen prioriterar nyskapande projekt framför löpande verksamhet. Bidrag beviljas inte till privatpersoner. Medel delas inte ut till resor eller konferenser, inte heller till verksamheter inom ramen för stat, landsting eller kommun. Hemsida: Prins Carl Gustafs Stiftelse Syftet är att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller

12 Uppdaterad andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Stiftelsen stöder ungdom, utbildning, uppfostran och utveckling. Stöder främst ideella insatser. Ingen ansökningsblankett. Bidrag ges till enskilda personer eller organisationer. Adress: Prins Carl Gustafs Stiftelse Kungliga Slottet Stockholm Kontaktperson: Bengt E Telland, tfn Hemsida: Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan sammanslutning genomför för barn och ungdom. Bidrag lämnas således inte till privatpersoner och endast undantagsvis (exempelvis rehabilitering) till projekt i utlandet. Projektet kan vara längre än 1 år och skall i normalfallet uppgå till minst :-. Projektet skall avse barn och ungdom inom något av följande områden: 1. att främja vård och uppfostran 2. att stödja undervisning eller utbildning 3. eller att bedriva hjälpverksamhet bland behövande Inom ramen för Fondens stadgar söker Fonden projekt där Fondens medel kan vara av särskild betydelse för att projektet kommer till stånd. Det kan vara en konferens som kan genomföras inom Fryshuset ram, en ishockeyrink för ungdomar i glesbyggd, en specialanpassad häst för ridintresserade handikappade flickor, museeieverksamhet för barn i Västerbotten, en teaterpjäs av ungdomar för ungdomar. Medel utgår inte till enskilda. Hemsida: Skandiastiftelsen/Amphionstiftelsen Stiftelsernas syfte är att lämna understöd för religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Sammanträde och beslut om bidrag var tredje månad, inget ansökningsdatum, ingen ansökningsblankett. Det behövs endast ett ansökningsbrev till båda stiftelserna.kan sökas både av enskilda personer och organisationer. Skandiastiftelsen/Amphionstiftelsen c/o Skandia Bolagsjuridik Stockholm tfn Kontaktperson: Sandra Molin, tfn Socialstyrelsen Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till riksorganisationer verksamma inom det sociala området. Frivilliga organisationer gör på många sätt avgörande och viktiga insatser inom det sociala området. Det kan vara förebyggande arbete, kamratstöd, behandlingsarbete eller opinionsbildande insatser. Insatserna kan ibland vara ett komplement till samhällets vård och behandling men lika ofta en alternativ verksamhet som inte kan bedrivas av myndigheter eller andra. Statsbidraget skall förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom det sociala området. Bidraget skall möjliggöra att organisationen kan driva central och nationell verksamhet. Bidraget är avsett för

13 Uppdaterad organisationernas arbete inom opinionsbildning, information, utbildning och olika former av stödjande socialt arbete. Direkt lokalt arbete bör dock finansieras på lokal nivå. Medlen kan dessutom användas till riksorganisationernas löne- och förvaltningskostnader, lokalkostnader, utredningsverksamhet men också som direkt stöd till lokala utvecklingsprojekt. Hemsida: Sparbanksstiftelsen Skåne Ändamål: Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur i Skåne. Vem kan söka: Fysiska eller juridiska personer i Skåne Ansökan: Vårens anslag kan sökas fram till 31 mars. Skriftligt besked om beslut lämnas i början av juni. Höstens anslag kan sökas fram till 30 september. Skriftligt besked om beslut lämnas i början av december. Ansökan på särskild blankett på nedanstående hemsida. För mer information se stiftelsens hemsida. Adress Box Malmö Telefon E-post Hemsida: Statens kulturråd Kulturrådet fördelar också särskilda bidrag till annan kulturverksamhet: folkbibliotek, fonogram, forsknings- och utvecklingsinsatser, fria teater-, dans- och musikgrupper, internationellt kulturutbyte, kultur i arbetslivet, kulturtidskrifter, litteratur, läsfrämjande insatser, ökad tillgänglighet till kultur för funktionshindrade samt till utvecklingsverksamhet. Gemensamt för rådets olika bidragsformer är höga kvalitetskrav. Bidragen är också utformade för att tillgodose kulturpolitiska mål som främjande av barn- och ungdomskultur, kulturell mångfald etc. Hemsida: Stiftelsen Cool Kidz Ändamål: Är att genom årliga bidrag till enskilda personer och idrottsföreningar i Sverige stödja svensk barn- och ungdomsidrott och ideellt arbete med idrottsintresserade barn och ungdomar. Vem kan söka: Enskilda och juridiska personer i Sverige. Ansökan: När som helst under året. Skriftliga ansökningar. Adress: Per Erik Eklund Lappmyrsvägen LEKSAND Telefon Stiftelsen Erik och Tora Wåågs fond Ändamål: Hälften av avkastningen används till djurskyddspropaganda och bättre lagar ur djurskyddssynpunkt och andra hälften av avkastningen för beredande av erforderliga hjälpåtgärder åt djur. Stiftelsen Erik och Tora Wåågs fond c/o SEB Stiftelser & Företag

14 Uppdaterad Stockholm Stiftelsen framtidens kultur Stiftelsen framtidens kultur ska främja ett vitalt kulturliv genom att ge bidrag till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt. Stiftelsen, som bildades 1994 av svenska staten, disponerar för detta syfte medel från de upplösta löntagarfonderna. Projekt för vilket bidrag söks ska uppfylla högt ställda kvalitetskrav. Stiftelsen prioriterar nyskapande kulturprojekt. Stiftelsen prioriterar stöd till kulturlivets utvecklings- och förnyelsearbete. Stiftelsen prioriterar projekt som verkar för att närma kulturliv och skola till varandra. Stiftelsen prioriterar projekt som syftar till att fördjupa och bredda det lokala kulturlivet. Stiftelsen prioriterar projekt som bidrar till regional utveckling. Stiftelsen prioriterar projekt som syftar till att ha långsiktiga effekter och bestående resultat. Ansökan kan inges av såväl fysiska och juridiska personer som myndigheter. Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet, till uppförande av byggnader, till genomförande av "nästa utställning" eller "nästa föreställning", till produktion av spelfilm eller för att täcka enskild persons behov av studieresa eller utbildning. Hemsida: Stiftelsen Georg och Margit Tykesons fond Ändamål: I djurskyddets tjänst till djurens fromma. Bidrag må efter prövning lämnas åt institutioner, organisationer och/eller enskilda för verksamhet i Malmöhus län och/eller Kristianstads län. Stiftelsen Georg och Margit Tykesons fond Handelsbanken Stiftelsetjänst Stockholm Telefonnummer Stiftelsen Hilda och Maria Anderssons Minnesfond, De smås minne Ändamål: Beredande av möjlighet till tidsenlig klinisk undersökning och sjukvård åt hundar och andra mindre djur. Stiftelsen Hilda och Maria Anderssons Minnesfond, De smås minne c/o Stig Andersson Kapellgatan Göteborg Telefon: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Stiftelsen har som syfte att stödja och dela ut bidrag till framför allt föreningar och organisationer som främjar nykterhet, fred och försoning mellan folk och samhällsklasser eller som är verksamma för personer med främst psykiska handikapp. (Bidrag beviljas inte till kyrklig-, skytte-, scout- eller idrottsverksamhet.) Bidrag utges endast till föreningar och organisationer, inte till enskilda personer. Bidrag beviljas bl a till projekt av olika slag, inventarier och liknande. Däremot beviljas i allmänhet inte bidrag till löpande verksamhet eller resor. Hemsida: Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond Stiftelsens uppgift är att främja ideell ungdomsverksamhet, till stor del genom stöd till internationellt ungdomsutbyte.

15 Uppdaterad Bidrag ur fonden kan sökas av ideella organisationer och föreningar i Sverige som i huvudsak är inriktade på verksamhet med ungdomar. Enskilda personer kan inte få stöd. Två typer av projekt kan komma ifråga: - Verksamhet som syftar till bestående kontakter och utbyte mellan ungdomsorganisationer/föreningar i Sverige och andra länder. Ungdomarna ska få träffa varandra "i vardagen". Utbildning i någon form bör ingå, t ex samarbete med ledarutbildning. Projekten bör till att ungdomarna själva får ta ansvar för verksamheten och fortsättningen av den. - Ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet. Projekten ska omfatta ungdomar i åldern upp till 18 år. Fonden prioriterar projekt som kan engagera ett större antal ungdomar. Totalfinansiering av projekt kan inte komma ifråga. Egeninsatsen bör i princip vara minst 50%. Hemsida: Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne har till ändamål att lämna bidrag till social och medicinsk omvårdnad av barn och ungdom, företrädesvis från Stockholm. En del av stiftelsens årliga utdelning ges till medicinsk forskning som tar sikte på barn och unga personer. Adress: Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne c/o Herrström Linnégatan 21, 4tr Stockholm Tel: Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond Ändamål: Stiftelsens ändamål är att bevilja anslag till sådan verksamhet eller forskning som avser ett effektivt tillvaratagande av djurens rätt även som deras ändamålsenliga vård och skydd, att lämna ekonomiskt bidrag till föreningar eller enskilda - med företrädesrätt för föreningar och enskilda inom Lunds kommun - som bedriver en klart dokumenterad djurskyddsverksamhet, samt att lämna ekonomiskt bidrag till tryckning och spridning av tidskrifter och annat tryck som främjar djurskydd. Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond Sparbanken Finn, Stiftelseförvaltning Box Lund Telefon: Stiftelsen Pro Bene Animalium Ändamål: Stiftelsen har till ändamål, att genom bidrag verka för att djurägare i ekonomiskt behov beredes hjälp för att deras husdjur, främst hundar och katter, skall ges behövlig sjukvård, samt även att lämna bidrag till bedrivande av djurhem. Stiftelsen har även till ändamål att verka för de svenska rapphönsens fortlevnad. Stiftelsen Pro Bene Animalium c/o Ek Lützengatan Stockholm

16 Uppdaterad Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond Fondens syfte är utvecklingsarbete och försöksverksamhet rörande barn och ungdomar med olika funktionshinder Stiftelsen verkar för att främja vård och utbildning av barn och ungdomar t.ex. omsorger av olika slag, rekreation, lägerskola, sommargårdsvistelse, kursverksamhet mm.(den sökande får ej överstiga 30 år.) Ansökningsblankett rekvireras från stiftelsen. Enskilda ansöker före den 15 februari, forsknings- och utvecklingsprojekt före den 30 april och centrala handikapporganisationer före den 30 september. Adress: Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond Fru Marias väg Älvsjö Telefon: Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond Minnesfondens syfte är att främja barns och ungdoms vård och fostran. Minnesfonden stöder även forskning med inriktning som underlättar och avhjälper svårigheter för barn och ungdom. Hemsida: Sven och Dagmar Saléns stiftelse Stiftelsens ändamål är att främja 1) barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, 2) vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, samt 3) vetenskaplig undervisning eller forskning. Styrelsens prioriteringar innebär att 20% går till den första punkten. Bidrag kan utgå till organisationer med en verksamhet som på ett menings- och verkningsfullt sätt gör insatser inom detta område. Hemsida: Teggerstiftelsen Ändamål: Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till visst eller vissa familjer, personer eller företag, främja vetenskaplig forskning med företräde för forskning kring de s.k. folksjukdomarna. Stiftelsen får dessutom, utan nyss angivna begränsningar, inom ramen som anges nedan utöva hjälpverksamhet till behövande. Av den årliga avkastningen skall 1/10 tillföras stiftelsens kapital. På dagen den 17 november varje år skall styrelsen fördela den återstående avkastningen sålunda:1/10 av avkastningen skall utbetalas till Frälsningsarmén i Malmö, i första hand till 1:a kåren att användas för dess hjälpverksamhet, med företräde för välgörenhet bland mindre bemedlade och ensamma i Malmö.Lämpligt belopp, dock högst 1/20 av den årliga avkastningen får utbetalas att användas uteslutande till påtaglig fromma för Djuren av alla slag, för att avhjälpa plåga och nödlidande. Beloppet bör utbetalas via en lämplig organisation, förslagsvis Djurens Vänner i Malmö eller annan organisation som styrelsen finner tillförlitlig. Teggerstiftelsen Thomas Boström Borgebygatan Malmö Hemsida:

17 Uppdaterad Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela medel ur Allmänna arvsfonden till projekt i syfte att stödja utvecklingen av ungdomars egen organisering. Medlen kommer att fördelas löpande. Det övergripande syftet med stödet är att stärka ungas inflytande i samhället såväl inom ramen för det etablerade föreningslivet som i nya former av organisationer. Stöd kan utgå till: - Utveckling av organisationsformer och metoder i syfte att öka ungdomars engagemang för att påverka den demokratiska utvecklingen i samhället. - Utveckling av demokratiskt förnyelsearbete inom organisationerna. - Utveckling av nya former för att kanalisera ungas engagemang och inflytande i samhällsplaneringen. Stöd kan ej utgå för löpande driftskostnader eller reguljär verksamhet. I bedömningen kommer projekt att prioriteras: - som syftar till breddat organiserat engagemang bland unga på lokal nivå - som är väl förankrat i organisationens demokratiska struktur och har både en central och lokal del - som initierar förändringsprocesser i organisationen som skapar utrymme för en långsiktig utveckling - som också kan fungera som inspiration för föreningsutvecklingen i övriga landet. Stöd kan ges till ungdomsorganisationer eller en nybildad ungdomsgrupp i samarbete med ideell förening eller offentlig huvudman. Även olika former av paraplyorganisationer och nätverk kan beviljas stöd. Hemsida: Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse Vem kan söka? Ideella organisationer och enskilda personer. För vilket ändamål? Ansökan kan avse verksamhet för att omhänderta utsatta djur eller verka för att förbättra deras livsvillkor driva opinionsbildning avseende förbättrade lagar för skydd av djur utöva forskning, ägnad att ge djur ett bättre liv stödja forskning, inriktad på att ersätta djurförsök med alternativa metoder. När? Ansökan skall ha inkommit senast den 1 oktober och beslut om utbetalning av bidrag fattas av styrelsen senast den 31 december. Vad kan man få ersättning för? Beslutade bidrag utgör ersättning för kostnader. Lönekostnader ersätts inte. Vad ska ansökan innehålla? Det projekt eller den verksamhet som bidragsansökan avser ska beskrivas i detalj: Vad är målet? Hur ska verksamheten läggas upp? Hur ser tidsplanen och budgeten ut? Se ansökningsblankett! Beviljade bidrag Erhållet bidrag ska nämnas i årsberättelse, om sådan förekommer, eller i annan information, exempelvis hemsida, nyhetsbrev eller dylikt. Uppföljning Hur erhållet bidrag har använts och hur projektet/verksamheten har utfallit ska redovisas senast inom ett år efter att bidraget betalades ut. Vart skickas ansökan?den ifyllda ansökningsblanketten skickas till:

18 Uppdaterad Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse Åkeshovs Gårdsväg Bromma. Hemsidan: Åhlén-stiftelsen Åhlén-stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja och därigenom främja tre områden: -barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning -vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade -vetenskaplig undervisning eller forskning Vid fördelning av medel i övrigt prioriterar Åhlén-stiftelsen anslag till ändamål som kommer barn och ungdomar (upp till 18 år) till godo. Stiftelsen lämnar inte bidrag till verksamheter som är av huvudsakligen konstnärlig eller idrottslig karaktär, inte heller kan bidrag lämnas till organisationer vars verksamhet vilar på en uttalad religiös eler politisk ideologi. Skolor, oavsett pedagogisk inriktning, kan inte beviljas ekonomiskt stöd. Stöd till barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning lämnas i huvudsak till begränsade punktinsatser. Ansökningar från scoutorganisationer och andra ideella ungdomsorganisationer bör avse ett specificerat ändamål. Det skall också framgå av ansökan om det ändamål för vilket bidrag söks är avsett för ungdomar under eller över 18 år. Organisationer, vårdhem och skolor som bedriver verksamhet för handikappade barn och ungdomar kan beviljas bidrag till täckande av merkostnader som deltagarnas handikapp förorsakar. Anslag utgår inte till enskild person. Åhlén-stiftelsen ger inte anslag för finansiering av studier på någon nivå. Bidrag lämnas inte heller till utlandsresor i studie- eller forskningssyfte. Institutioner med landsting eller kommun som huvudman kan inte beviljas bidrag. Hemsida: Åke Wibergs Stiftelse ANSLAG TILL ÖVRIGTStiftelsen ger i enlighet med sina stadgar stöd till vård och utbildning av barn och ungdom Komplett ansökan, som insändes genom stiftelsens elektroniska system (se nedan!), skall ha inkommit senast den 15 september Till ansökan bifogas en utförlig motivering till det belopp ansökan avser. Som exempel på projekt vilka kan aktualiseras för anslag finns hjälpverksamhet och annan handikappverksamhet för barn och ungdom samt olika former av utbildningsaktiviteter. Stiftelsen ger ej ekonomiskt stöd till privatpersoner. Det ska framgå av ansökan om anslag sökts från andra källor samt om ansökan om anslag tidigare sökts hos Åke Wibergs stiftelse. Om anslag tidigare beviljats ska användningen av dessa medel redovisas. Ofullständiga ansökningar kan inte påräkna behandling. Ansökan sker via hemsidan. Hemsida: