TEMA: Kultur. Renen-ett djur i politisk hetluft Hundens historiska klassresa För en bättre djurskyddslag i Egypten NO. 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: Kultur. Renen-ett djur i politisk hetluft Hundens historiska klassresa För en bättre djurskyddslag i Egypten NO. 4"

Transkript

1 2005 TIDNINGEN FÖR DJURSKYDDET SVERIGE NO. 4 ÅRGÅNG 113 Renen-ett djur i politisk hetluft Hundens historiska klassresa För en bättre djurskyddslag i Egypten TEMA: Kultur

2 DJURSKYDDET Nr Årgång 113 Ansvarig utgivare Sven Stenson Redaktör Elsa Frizell Webmaster Viktor Hedén Förbundssekreterare Lena Hallberg Kansliansvarig Åsa Hedberg Djur och kultur Att enkelt försöka definiera kultur är ingen lätt uppgift. Att skriva om kopplingen mellan djur och kultur är än svårare. Men jag ska ändå försöka, för hur vi värderar och behandlar djur är nära förknippat med den kultur vi lever i. Kultur är ursprungligen latin och betyder odling. Idag används ordet mer i betydelsen människans andliga odling och civilisation. Man kan förklara ordet som grundläggande antaganden, vad som tas för givet som sanning i ett samhälle. På dessa grundläggande antaganden baseras värderingar och normer. Normer är vad samhället tycker är rätt och fel, det vill säga lagar och sociala regler. Värderingar är vad du och jag tycker är rätt och fel. Vad har då kultur med djurskydd att göra? Mycket, att arbeta med djurskydd är på sätt och vis som att arbeta med kulturpåverkan, stor del av djurskyddsarbetet går ju ut på att förändra människors värderingar och normer. Utgångspunkten i en kultur måste vara att djur har ett värde i sig själva. Att kunskap om djurs beteende och behov styr hur djur behandlas. Inte som i de flesta kulturer idag där människans behov styr djurens värde. Adress kansliet Markvardsgatan Stockholm Tel: Fax: Postgiro: Bankgiro: Bli medlem Som medlem har du möjlighet att påverka det lokala djurskyddsarbetet och du får varje år fem nummer av Djurskyddet. Kontakta en förening nära dig, läs på sidorna för att se vilken förening du tillhör! Att bli direktansluten medlem till riksförbundet kostar 100 kronor som sätts in på pg Centralstyrelsen Sven Stenson, ordförande Björn-Fredrik Tollin, vice ordförande. Ledamöter: Gabrielle Rosendahl, Björn Dahlén, Jan-Åke Hillarp, Anders Jarkiewicz, Eva Norberg, Gunnela Ståhle, Lars Lindqvist. Suppleanter: Kerstin Malm, Ingrid Redbo, Henriette Westholm. Material Redaktionen ansvarar inte för insänt, ickebeställt material. Tryckeri Globalt företagstryck Annonsansvarig Kenneth Persson, Djurskyddet Sverige är en ideell organisation som i mer än hundra år arbetat med att skapa opinion för bättre djuromsorg. Detta har bland annat resulterat i en förbättrad djurskyddslagstiftning. Synen på djur och djurhållning förändras med samhällsutvecklingen. Djurskyddet Sveriges arbete är viktigt i den utvecklingen. Vår uppfattning bygger så långt som möjligt på vetenskap, beprövad erfarenhet och etiska värderingar. Vi arbetar genom kampanjer, rådgivning, remissarbete, representation i arbetsgrupper och kommittéer, ekonomiskt stöd till olika verksamheter och samarbete med andra organisationer och myndigheter. Omslagsfoto Jan-Åke Hillarp Manusstopp för nummer 5 25 oktober 2005

3 INNEHÅLL Renen-ett djur i politisk hetluft 4 Hundens historiska klassresa 6 4 För en djurskyddslag i Egypten 8 Boktipset 10 6 Fågeljakten på Malta 12 Kampanj för att höja kattens status 15 8 Okunnighet är den största boven Insänt Landet runt 22 18

4 TEMA Renen - ett djur i politisk hetluft Rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet. Den är inte bara ett sätt att hitta en inkomst, den är också bärare av en lång kulturell tradition och samisk identitet. Staten har ett övergripande ansvar för att rennäringen ska fortleva som en del av kulturen. Men hur blir det när viss del av de kulturella inslagen innebär lidande för djuren? Text: Elsa Frizell Foto: Jan-Åke Hillarp Djurskyddet Sverige har fått flera signaler att det finns djurskyddsproblem inom rennäringen. Framförallt handlar det om hållande av ren i hägn, bristande tillsyn, och kastrering av hanren. Men det finns en stor försiktighet hos berörda myndigheter, frågan är känslig. Ofta kommer djurskyddsproblemen inte ens upp på ansvarig myndighets bord. -Min erfarenhet är att djurskyddstillsynen är minimal från kommunernas sida. De tänker inte på renen som ett tillsynsobjekt. På så vis är det ju svårt att överhuvudtaget upptäcka brister, säger Karina Burlin länsveterinär i Stockholms län men som under många år arbetat som länsveterinär i Norrbottens och Västerbottens län. Hållande i hägn Renar hålls i hägn inför transport och vid märkning. Men i en del fall även innan slakt då vissa områden i Sverige fortfarande har problem med nedfall från Tjernobyl. För att köttet inte ska innehålla för hög halt av cesium utfodras renar i hägn en viss tid innan slakt. Hållande i hägn har dock visat sig innebära en del problem ur djurskyddssynpunkt. För ett par år sedan rapporterades från länsstyrelsen i Västerbotten till Jordbruksverket att en del renar dött i hägn på grund av uttorkning. - Fallet blev infekterat eftersom renskötarna fick ersättning för de döda renarna från Jordbruksverket och myndigheterna tog inte tag i frågan, säger Karina Burlin. Djurskyddsmyndigheten har nyligen anslagit pengar för att ta fram föreskrifter för hållande av ren i hägn. Bristande tillsyn -Under min tid som länsveterinär i Norrbotten fick jag vara med om att åtskilliga djur svalt ihjäl och ett stort antal renar blev påkörda av bilar och tåg, säger Karina Burlin. Problematiken är mångfacetterad. Centralt är synen på renen som ett vilt djur. Malin Brännström förbundsdirektör på Samernas riksförbund menar att renen inte är ett tamt djur. -Tillsyn som handlar om att man hela tiden ska se djuren är stressande för dem. Renen är ett vilt djur som inte ska bevakas hela tiden, säger hon. Men renen omfattas av djurskyddslagen och därför gäller bestämmelserna i lagen och djurskyddsförordningen även för den som håller eller hanterar ren. Detta betyder bland annat att renar ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, de får inte överansträngas och de får inte hållas bundna på ett plågsamt sätt. Man kallar renen för semidomesticerad, nästan domesticerad. På Djur-

5 TEMA skyddsmyndigheten menar man att renen är ett husdjur och att se till att djuren har tillräckligt med foder och vatten är en skyldighet varje djurägare har. - Man kan inte se till alla renar, alla dagar men tillsynen av dem måste bli bättre. Renen är inte mer vild än ett nötkreatur som går i ranchdrift, säger Åsa Regnander-Dahl på Djurskyddsmyndigheten. Antal renar och tillgång på bete är centralt när det gäller tillsynen. Malin Brännström menar att antalet renar beror på betestillgången. -Förr reglerades antalet renar av sig självt när det blev för många renar och beteskris. Idag försöker man stödutfodra om betet är dåligt. Men det är inte lätt, vissa renar äter inte av fodret. En del samebyar anser också att man inte ska stödutfodra, säger hon. Idag försöker man hålla ned antalet renar men det finns en gräns för hur få renar man kan ha för att kunna leva på dem, säger Malin Brännström. -Varje ren är märkt och ägs av människor som har ansvar för dem. Ett djur med ägare ska inte behöva svälta ihjäl. Är det till exempel dåligt med bete så att djuren svälter måste de stödutfodras eller slaktas, säger Karina Burlin. Kastrering av ren -I tillämpningen av djurskyddslagen har ibland mer hänsyn tagits till produktionssättet än till djuren. Kastreringen av ren är ett exempel på när större hänsyn har tagits till produktionsförhållandena än till att man tillfogar stor smärta på renen när man kastrerar utan bedövning, säger Karina Burlin. Kastrering av sarv, hanren, har lång tradition inom renskötseln. Sarven kastreras framförallt av två anledningar. Dels därför att den annars går ned för mycket i vikt under sommarens brunstperiod, dels för att underlätta tämjningen till drag- och skällrenar (de renar som leder flocken under vandring mellan betena). Att använda sarven för slakt är inte lika vanligt idag eftersom det oftast är kalvarna som slaktas. I de nordligast belägna samebyarna är sarvslakten dock fortfarande viktig eftersom kalvarna inte blir tillräckligt stora för att slakten ska löna sig. För att utföra kastreringen fångas sarven (hanrenen) in och läggs ned på sidan. En person håller renens bakben och den som ska utföra ingreppet placerar en tång om den ena sidans sädessträng och sluter samman tången. Tången hålls sammanpressad i cirka fem sekunder varefter en ny avklämning görs någon centimeter från den första. Därefter görs likadant med den andra sädessträngen. Renskötarna själva kan utföra ingreppet som görs utan bedövning. Detta är ett undantag i lagen. Inga andra djur förutom grisar får kastreras av andra än veterinärer. Kastrering utreds Kastreringen av ren har på senare år uppmärksammats av myndigheterna. Jordbruksverket föreslog i en skrivelse till Jordbruksdepartementet 2001 att djurskyddsförordningen skulle ändras så att det inte länge skulle vara tillåtet att kastrera handjur av ren utan att veterinär anlitas. Frågan utreds nu på Jordbrukdepartementet och utredningen kommer att vara färdig i november. Att kastreringen har fått utföras av renskötarna själva har delvis varit en kulturell men och praktisk fråga. Kastreringen utförs under senvåren då renarna hålls i hägn i samband med flyttningen eller under sommaren då de hålls i hägn under kalvmärkningen. Det är svårt och dyrt att få veterinärer till samlingsplatserna som ofta ligger otillgängligt och det är också svårt för renskötarna att veta när samlingen av renarna är klar. -Jag tycker att man i så fall kan fråga sig om renarna behöver kastreras överhuvudtaget. Jag är helt emot att man får kastrera djur utan bedövning, oavsett anledning. Varför har renen inte samma rättigheter som andra djur. Vad är det som gör att renen är mindre värd? säger Karina. I Norge får bara veterinär utföra kastrering på djur och där är det också hårdare reglerat när ingreppet får ske. Där har man tagit den principiella ståndpunkten att djuren inte ska anpassas till rådande drifts- och produktionsförhållanden utan att det är dessa som ska ändras så att ingrepp som inte kan motiveras av veterinärmedicinska skäl kan undvikas. Djurskyddet Sverige vill arbeta för en linje som den norska.kastrering av ren ska bara ske i undantagsfall. Renen ska vara bedövad och ingreppet ska utföras av veterinär. -Djurskyddsproblem med ren blir en politisk brännbar fråga eftersom det handlar om vår ursprungsbefolkning som vi genom historien har behandlat illa. Men kan staten subventionera kulturellt bevarande när de kulturella inslagen innebär lidande för djuren? Oavsett om det handlar om minoriteter eller inte så ska djurskyddslagen följas. Kulturen. får åsidosättas om djurskyddslagen inte följs, säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige. FAKTA OM RENEN Renarna är hjortdjur som lever i flock. Den art som finns i norra Skandinavien kallas tundraren. Det finns cirka renar i Sverige. Renen är det enda hjortdjuret där båda könen har horn. Tjuren, sarven och kon, vajan, fäller sina horn varje år. Renen är anpassad efter klimatet med en päls där håren sitter tätt för isoleringen och med stora klövar som de kan springa på snön med. Djuren blir cirka centimeter höga. Läs mer:

6 TEMA Hundens historiska klassresa Värdet av ett djur är långt ifrån konstant utan skiftar i olika tider och från kultur till kultur, beroende på vilken funktion de har i det givna samhället. Ett exempel på det är hur sällskapsdjuren sedan 1800-talet i vår kultur på allvar tagit sin plats i människans hem och hjärtan. Text: Monica Libell doktor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet Foto: Elsa Frizell Historiskt sett har det alltid funnits sällskapsdjur i någon bemärkelse och i vår kultur har deras roll blivit alltmer framskjuten. Bland sällskapsdjuren intar hundar och katter en särställning. Denna relation mellan människa och djur är ett samhällsfenomen som fascinerar i sin spännvidd, stabilitet och djup. Även om det fanns sällskapsdjur i förhistorisk och i antik tid, så är vår tids relation till dem ganska modern. Först under 1800-talet utvecklade man i västerlandet den emotionella relation till dem som vi ser idag. Dessförinnan hade de mer blandade roller. De flesta användes till mer praktiska och samhällsekonomiskt nyttiga uppgifter. Precis som idag använde man hundar som vakthundar, fårhundar, polishundar, blindhundar, men de sattes också i arbete i den tidiga industrin, där de bland annat fick dra mindre kvarnar. Katter användes främst som rått och musfångare i hus och lador. Och när djurens krafter var slut eller de blev sjuka gick de samma öde till mötes som alla andra arbetsdjur, då som nu. De avlivades och deras kött, päls och fett togs om hand i hushållet. Hunden blir sällskapsdjur Hästen var länge statusdjuret som var dyr i drift men oumbärlig som drag- och riddjur. Under 1800-talet började dock hunden att konkurrera med hästen om människans gunst. Efterhand som industrin utvecklas och hunden och hästens arbetsuppgifter alltmer övertogs av maskiner, blev hundens roll som sällskapsdjur allt vanligare. Medan hundar länge varit vanliga i hemmen i de övre samhällsskikten, blev de allt populärare i städernas borgarhem. Till skillnad från hästar gjorde hundars storlek dem lämpade för att ligga vid eldstaden. Hästarna fick nöja sig med stallet, på avstånd från bostadshuset. Som alltmer oviktig för samhällsekonomin i den nya industrikulturen, kunde hunden bana sin väg in i husen och in i människors hjärtan. Hundar uppvärderades då de blev upptagna som familjemedlemmar, gavs namn och individualitet. De hade en förmåga att anpassa sig till familjeliv och en inomhustillvaro. Deras storlek gjorde dem behändiga och deras gruppinstinkt gjorde dem lätta för den mänsklige ledaren att styra. Eftersom förmågan att behärska sina naturliga instinkter ansågs utgöra en av de viktigaste skiljelinjerna mellan natur och kultur, fungerade hundars läraktighet som ett bevis för att de var förmer än djur. Med hundars insteg i hemmen, gavs människor möjlighet till nära umgänge med dem. Genom deras påtagliga närhet kunde man studera dem på ett helt annat sätt än vad som var vanligt med nötboskap eller grisar. I dem såg man alltmer en spegel av det mänskliga jaget. Liksom människor uppvisade de personliga karaktärsdrag och ett helt känsloregister, såsom rädsla, sorg, aggressivitet, glädje, lekfullhet, tillgivenhet. För många besatt hundar tom egenskaper som knappast fanns hos människan som osviklig lojalitet och villkorslös kärlek. Detta innebar bland annat att personer i maktposition gärna höll sig med hundar. Människor i deras omgivning uppfattade de lätt som falska och opålitliga, endast hundarnas kärlek var äkta. Blir civiliserade Hundars uppvärdering särskilt i förhållande till katter låg framförallt i deras utvecklade sociala och mentala förmågor som gjorde dem människolika och enkla att uppfostra och användbara för en rad olika ändamål. Man brukade särskilt peka på hundars förmåga att bli civiliserade, det vill säga att man kunde förfina och förädla deras beteende. Deras naturliga instinkter kunde tämjas, vilket gjorde att de avgjort skilde sig från andra djur. Djur var generellt sett hänvisade till indiskreta instinkter: de tömde sig i tid och otid, åt glupskt och uppvisade ogenerat parningsbeteende. Hundar däremot kunde i viss utsträckning läras att kontrollera olämpligt kroppsbeteende. Eftersom förmågan att behärska sina naturliga instinkter ansågs utgöra en av de viktigaste skiljelinjerna mellan natur och kultur, fungerade hundars läraktighet som ett bevis för att de var förmer än djur. De var samhällsvarelser och befann sig i en mellanposition, mellan människor och djur. Alltså kunde man inte längre behandla dem som vilka djur som helst längre. Hundkött blev en omöjlighet och slakt av hundar stämplades som tabu. Katter blev visserligen också väldigt populära under 1800-talet. Men de upplevdes inte kunna anpassa sig lika bra till de krav vår kultur ställde på sina medlemmar. De lydde inte under någon annan än sig själva och uppvisade inte samma lojalitet och hängivenhet till sin ägare. Dessutom var de nyckfulla, lättretade och som nattdjur genererade de misstänksamhet och sällsam mystik. Deras värde ökade knappast heller med associationen till det kvinnliga. Hundar liksom hästar, var kodade som manliga och många menade att endast män kunde civilisera hundar. Kvinnor ansågs inte besitta tillräcklig

7 TEMA Värdet av ett djur är långt ifrån konstant utan skiftar i olika tider och från kultur till kultur, beroende på vilken funktion de har i det givna samhället handlingskraft och bestämdhet för att civilisera hunden. Priviligierade djur Idag har vi kvar synen på hundar och katter som privilegierade djur. Medan många oreflekterat äter gris- och nötkött är motståndet mot hund och kattkött lika starkt idag som det blev under slutet av 1800-talet. Trots att forskning pekar på grisars stora likheter med hundars sociala, mentala och känslomässiga förmågor, skulle få vilja se hundar ges den behandling grisar utsätts för. Kaniner och marsvin säljs och hålls instängda i små burar i djurhandeln men liknande hantering av hundar och katter (som förvisso sker i södra Europa) skulle för många nordbor te sig inhumant. Kaniner och marsvin anses lämpliga som leksaker åt barnen, men endast hundar och katter är värdigt sällskap för vuxna människor. Ändå har kaniner personlighet och lika stort territoriellt behov som katter och är oftast mer sociala än katter. En klassresa Hunden har i vår kultur gjort en häpnadsväckande klassresa från bruksdjur till högt värderad familjemedlem och nära vän. Medan grisars och nötboskaps och andra förbrukningsdjurs värde ligger i den fysiska kroppen som råvara, såsom kött, päls etc, så ligger sällskapsdjurens värde generellt i deras mentala förmågor. Den känslomässiga investering vi gör i sällskapsdjuren ger dem ett mervärde i förhållande till andra djur. Värdet av ett djur är alltså långt ifrån konstant utan skiftar i olika tider och från kultur till kultur, beroende på vilken funktion de har i det givna samhället. Därför är det inte konstigt att Indiens syn på heliga kor som religiösa symboler eller Koreas mer samhällsekonomiska syn på hundar och katter skiljer sig från den västerländska synen. Man kan då påminna sig att hundar för inte alltför länge sedan hanterades som andra bruksdjur och att deras höga värde i vår kultur är en ganska senkommen uppgradering..

8 TEMA För en djurskyddslag i Egypten Egyptens fem djurrättsorganisationer har gått samman för att arbeta för en djurskyddslag och bättre kontroll över förhållandena på slakterierna. Den islamska lagen Sharia säger att man ska visa barmhärtighet mot djur. Nu behöver de islamska reglerna föras in i den civila lagstiftningen. Text och foto : Bengt Sigvardsson frilansjournalist Slaktdjuren står i floder av blod och urin i väntan på att gå samma öde till mötes som djuren framför dem; att få halsarna avskurna utan bedövning. Slaktknivarna är inte speciellt vassa; det krävs både tre och fyra snitt innan djuren faller ihop och förblöder. Detta berättas av en anonym person som besökte ett egyptiskt slakteri. På djurrättsorganisationen SPARE (The Society for the Protection of Animal Rights, Egypt), i Sakkara utanför Kairo, blir det liv i luckan när de får höra talas om förhållandena på slakteriet. Inte minst för att djur i Egypten ska halalslaktas. -Vår profet Muhammed gav tydliga instruktioner om hur djur ska behandlas innan de slaktas, säger Amina Abaza, SPARE: s president och grundare. Hon är medveten om att halal-slakt betraktas som plågsam av många i väst, likaså gör den judiska rituella koscherslakten. Halal och koscher Traditionell muslimsk slakt kallas zabiha. Kött från djur som slaktats enligt denna metod är halal, tillåten mat för muslimer. Den judiskt rituella slakten heter shechitah och den tillåtna maten är kosher. Därför brukar muslimernas respektive judarnas slakt kallas för halaloch koscherslakt. Slaktmetoderna är tusentals år gamla och enligt de ortodoxa skolorna går de inte att reformera, såvida inte gud själv ingriper. Reglerna för halal-slakt och halal-mat finns i Koranen och i den muslimska lagen Sharia. För koscherslakt finns lagarna i Torah vilket är benämningen på de fem första Moseböckerna och judisk lära överlag. Vilka djur, samt vilka delar av dem, som är tilllåtna att äta skiljer sig mellan muslimer och judar, men slaktmetoderna är desamma och utförs genom skäktning, det vill säga att djuret förblöder efter att dess halspulsåder skurits av. Halal-slakten föregås av att djuret får dricka rikligt med vatten eftersom inget djur får dö törstigt. Slaktdjuret måste stå i riktning mot muslimernas heligaste stad, Mecka, och orden i Guds namn, Gud är störst ska uttalas under slakten. Inga andra djur får bevittna slakten och kniven måste döljas för djuret. Slaktaren ska vara en pålitlig och rättrogen muslim, även om vissa hävdar att slaktaren även kan tillhöra Bokens Folk, det vill säga kristna och muslimer. Även koscherslakten bör utföras av en speciellt utbildad shochet, slaktare, och en välsignelse ska uttalas under slakten. Dödandet ska ske med ett horisontellt och djupt snitt med en extremt vass kniv över djurets strupe. -ETT snitt över halspulsåder, matoch luftstrupe så att djuret dör omedelbart, betonar Amina. Slaktmetoden innebär att blodet sprutar ut ur halspulsådern med väldig kraft och snabbt tömmer djuret på blod, vilket är nödvändigt eftersom blodmat är förbjudet för rättrogna judar och muslimer. Bedövning Enligt de ortodoxa skolorna får inte djuret vara bedövat, vilket går stick i stäv med svensk djurskyddslagstiftning. Därmed är koscher- och halal-slakt utan bedövning förbjudet i Sverige. Fjäderfän och kaniner är dock undantagna om hela huvudet snabbt skiljs från kroppen. Bland muslimer går åsikterna isär huruvida köttet från ett djur som bedövats före slakt är halal. Vissa hävdar att fallet är så förutsatt att djuret lever när halsen skärs av. Det är denna typ av halalslakt som förekommer i Sverige. Andra muslimer anser att bedövning innebär en traumatisk skada och eftersom ett slaktdjur inte får vara skadat är inte dess kött halal. Inom ortodox judendom är man mer överens; slakt som föregås av bedövning kan inte klassas som shechitah-slakt och därmed är inte köttet koscher. Försvarare av den ortodoxa typen av halal- och koscherslakt menar att den snabba blodförlusten efter knivsnittet gör att djuret blir medvetslöst på några sekunder och därmed är naturligt bedövat när det dör. När det gäller koscherslakt finns det dessutom en annan etisk aspekt; merparten av köttet från ett slaktat djur godkänns inte som mat enligt ortodox judisk tro vilket medför att det skulle säljas på den öppna marknaden och kanske hamna i grytor hos folk som motsätter sig slakt genom skäktning. Religiösa regler förbises Oavsett om rätt utförd halal- och koscherslakt är plågsam eller inte skvallrar både smygfilmningar från koscherslakterier och vittnesmålet från det egyptiska halal-slakteriet om att de religiösa reglerna inte alltid följs. En snabb sökning på Internet ger flera träffar där judiska rabbiner fördömer förhållandena på de smygfilmade koscherslakterierna. Likaså medlemmarna i SPARE menar att vittnesmålet från det egyptiska slakteriet går stick i stäv mot vad den islamiska lagen Sharia säger. - I islam är det är absolut förbjudet att plåga djur. Det finns till exempel en hadith (hadither är profeten Muhammeds sedvänjor) som berättar att profeten såg en man som drog våldsamt i en get på väg till slakt. Profeten sa till mannen Sluta, du ska inte döda geten två gånger, säger Amina. Islam och djurrätt PÅ SPARE hävdar man att i själva verket går djurrätt och islam hand i hand, men att de flesta egyptier inte känner till detta. -Det är chockerande hur lite folk känner till om djurrätt i islam. Jag förstår inte varför de muslimska instituten inte tar upp mer om detta, säger Mona Khalil, vicepresident i SPARE. I egyptiska byar och städer används ofta åsnor och andra dragdjur som transport-

9 TEMA TEMA Amina Abaza, till höger är SPARE: s president och grundare. Mona Khalil till vänster är vicepresident i SPARE. Egyptens fem djurrättsorganisationer har nyligen bildat en federation som arbetar för en djurskyddslag. och arbetsmedel. Överlastning, långa arbetsdagar och piskrapp tillhör vardagen för många av dem. En stormufti i Kairo sammanställde 1913 en samling om djur i Koranen och profetens uttalanden om dem. (En mufti är en muslimsk lärd som tolkar islams lagar). SPARE använder sig flitigt av citat från samlingen i broschyrer som delas ut till djurplågare. Mona berättar om hur profeten Muhammed ingrep mot djurplågeri och nöjesjakt. Under det abbassidiska kalifatet (år 749 till 1258) fanns det sjukhus, härbärgen och religiösa välgörenhetsstiftelser (waqf) för herrelösa hundar och katter. Det berättas till och med om en kvinna som hamnade i Helvetet för att hon hade svultit sin katt till döds. Eftersom merparten av egyptierna är djupt religiösa är det mest effektiva sättet att ändra på folks attityder att hänvisa till islam. -Börjar jag prata etik med djurplågare blir jag utskrattad, men om jag nämner profeten och Koranen, då tar de mig på allvar. Det enda sättet att sprida djurrätt i Egypten är att ta upp hur djur behandlades under tidig islamsk tid under till exempel fredagsbönen i moskén. Nästan inga egyptier läser tidningar, de bara glor på TV eller går till moskén, säger Amina. Ingen plats i kulturen SPARE lägger mycket energi på att besöka muslimska shejker, och även kristna präster, för att övertala dem att ta upp djurrätt med sina församlingar. -Upplysningarna måste ske från högsta instans, till exempel i statliga moskéer, säger Mona. Hon menar även att skolorna måste ta sitt ansvar. -Nationalsporten bland egyptiska barn är att binda stenar kring halsen på hundar och kasta dem i kanalen, säger Amina ilsket. -Djuren har ingen plats i vår kultur längre. Barn får till exempel inte lära sig något om djur i skolan. Det mest effektiva skulle vara om man pratade om djurrätt under religionstimmarna, då kan ingen säga emot. Eller att man lär ut djurkärlek på ett indirekt sätt, som till exempel genom sagan om Askungen. Problemet är att det finns ytterst få egyptiska djursagor, säger hon. En djurskyddslag SPARE är en av Egyptens fem djurrättsorganisationer som nyligen har bildat en federation. Högst på prioriteringslistan står bättre kontroll över förhållandena på slakterierna och en djurskyddslag. Idag finns bara en lantbrukslag som behandlar de ekonomiska aspekterna i djurskötsel. En av de starkaste drivkrafterna för en djurskyddslag är juristen Ahmad Shirbini, president i organisationen Animal Friends. -Det måste bli en effektiv djurskyddslag som behandlar djurtransporter, förhållandena i slakterier, djuraffärer med mera, säger Ahmad och fortsätter: -Det är inte lätt att jobba för en djurskyddslag eftersom folk inte är familjära med djurrätt, å andra sidan är det inget omöjligt arbete eftersom islam tvingar oss att vara barmhärtiga mot djur. Något som tydligen inte många egyptier känner till. -För några månader sedan deltog jag i en konferens där jag tog upp vikten av en djurskyddslag. Jag blev omedelbart anklagad för att försöka amerikanisera och västinfluera Egypten. Det vill jag inte alls, jag vill snarare att vi ska bli riktiga muslimer. En djurskyddslag skulle inte vara något nytt påhitt, allt finns redan. i Sharia. Det enda man behöver göra är att föra in de islamska reglerna i den civila lagstiftningen, avslutar Ahmad. RELIGIÖS SLAKT I SVERIGE Djurskyddsmyndigheten fick 2004 i uppdrag att studera, analysera och utvärdera de slaktmetoder och synsätt som gäller vid religiös slakt i andra länder. Arbetet inom uppdraget har innefattat möten med muslimska och judiska företrädare, berörda myndigheter och djurskyddsorganisationer. Djurskyddet Sverige har varit representerat under dessa möten. Nu är Jordbruksdepartementets rapport ute på remiss. Yttandena kommer sedan att sammanställas och ges till beslutsfattande politiker. Djurskyddet Sverige anser att alla djur ska vara bedövade före slakt. Läs mer om djurksyddsarbetet i Egypten:

10 DJURSKYDDET RECENSERAR BOKTIPSET Berättelsen om Pi, Yann Martel (Brombergs, Ca 351 sidor) Om de bara kunde tala James Herriot ( Iris Förlag till ljudbok kassetter) Hundhistorier (Richter Pocket, Ca 432 sidor) Hongkong, Staffan Heimerson, W&W 1991 pocket Text: Birgitta Imander Hongkong Då Djurskyddets tema denna gång är kultur vill jag inte undanhålla er en glimt från Hongkong, förmedlad av journalisten och författaren Staffan Heimerson (känd som Rösten från Östern ). Det handlar om den bekymrade restaurangägaren, nödsakad att utöka menyn. Gästerna hade tröttnat på det gängse utbudet av tvättbjörn, hund och orm. Fantasifullt tillagad råtta var den nya attraktionen. Vad tyckte då Heimerson? Jo, att det mest smakade som kyckling Förresten - varför anser vi det ok att äta vissa djur, men inte andra? Ett svar kan vara just den rådande kulturen. Jag avundas er som har Heimersons reportageböcker olästa. Med sin rappa stil, ofta med både humor och självironi, tar han oss med till jordens alla hörn (och jag menar verkligen alla) där han bott och arbetat. Ibland dyker det upp ett och annat djur, t ex familjens egen Misse-Mjau globetrotter även han! Staffan Heimersson har, tillsammans med Anna-Lena Brundin, också skrivit boken En god katt förlänger livet. Berättelsen om Pi Yann Martel belönades med Bookerpriset 2002 och blev positivt bemött av recensenter på kultursidor och i TV-soffor. Så det gladde mig lite extra att få boken i handen av vännerna på Djurskyddet Sverige. Läs den här!, sa de. Den handlar om människa och djur. Jag skred till verket och lärde känna Pi. Som en nutida Robinson Crusoe, är den 16-årige pojken ende överlevande människa från en fartygsolycka. Dagar och nätter driver han i en livbåt - i sällskap med en hyena, en orangutang, en zebra och en imponerande bengalisk tiger vid namn Richard Parker. Naturen har sin gång även mitt ute på oceanen. Den starkare överlever, sägs det. Eller den som bäst kan anpassa sig. Men hur? Med en aldrig sinande kreativitet och överlevnadsinstinkt vänder Pi nederlag till triumf. Och det mer än en gång. (Måste erkänna att jag inte förstått om det hela verkligen är en extraordinär händelse eller ren fantasi. Men verkligheten kan ju som bekant överträffa dikten.) Om de bara kunde tala- Hundhistorier Ljudböcker är en av mina senaste förälskelser (och förhoppningsvis en bestående sådan!). I början fick jag nästan skuldkänslor för min slöhet att bara lyssna. Men de fungerar bra även vid t ex bilkörning och trädgårdsarbete. I (ljud)boken Om de bara kunde tala (av James Herriot) är det skådespelaren Helge Skoog som läser - med den äran. Man vill bara fortsätta att lyssna och få veta vad som händer den unge nyutexaminerade veterinären James Herriot. Året är 1937 när han anländer till sin första anställning som assistent ute på landsbygden i engelska Yorkshire. I Hundhistorier har Herriot samlat sina bästa upplevelser av möten med favoritskyddslingen. Rader av patienter och djurägare (såväl den oroliga som den allvetande sorten) passerar revy tillsammans med bybor, pubgäster och allehanda original. Ta del av hans berättelser! De är roliga, de är rörande och så underhållande. Bara hans språk är en ren njutning. Ja, du kan se fram emot riktiga högtidsstunder! Blivande veterinärer borde kanske läsa några volymer av Herriot s penna; veterinärhistoria och människokännedom. Veterinären och författaren James Herriot (eg James Alfred Wright) levde under åren och skrev ett 15-tal böcker.