VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune Andersson, vid beh. av 1-48,53 Gunnar Hörnlund Maria Kristoffersson Ronny Svarto, vid beh. av Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga Lena Larsson Övriga deltagande Utses att justera Jan Hedvall, kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Gunnar Hörnlund Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Åke Nilsson Justerande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 1 Au 652 Dnr 03/Ks Tidplan för introduktion av personalpolitiska programmet. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har , 271 beslutat att uppdra till personalhandläggare Anneli Jerremalm och personalsekr. Gunnel Karlsson att upprätta förslag till aktivitets- och tidplan för genomförande av introduktion av det antagna personalpolitiska programmet hos arbetsledarna generellt och med riktade insatser, Personalhandläggare Anneli Jerremalm har upprättat förslag till tidplan för introduktion av personalpolitiska programmet för chefer och arbetsledare. Under överläggning i ärendet deltar personalsekr. Gunnel Karlsson, förvaltningschef Tage Magnusson och förvaltningschef Anders Larsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att fastställa tidplanen för introduktion av personalpolitiska programmet för chefer och arbetsledare enligt upprättat förslag, att delge kommunstyrelsen tidplanen. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna tidplanen.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Jerry Viklund Jan Ola Borg Ks /2-4 Au 655 Dnr 03/Ks Förvärv av tomtmark Klimpfjäll. Ärendebeskrivning Au Jerry Viklund, Klimpfjäll har i skrivelse till kommunen ansökt om att förvärva tomtmark i Klimpfjäll. Viklund äger Klimpfjäll 3:167 och vill utöka sin tomtmark med 200 m 2. Vilhelmina kommun äger Klimpfjäll 3:1. Detta område är enligt planbestämmelserna ett grönområde. Genom Klimpfjäll 3:1 går det en huvudledning för avlopp. Kommuning Jan Ola Borg föreslår kommunstyrelsens au besluta att försälja 200 m 2 ur Klimpfjäll 3:1 enligt upprättat förslag till köpeavtal, att priset fastställs till 2000 kr. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning Jan Ola Borg att upprätta nytt förslag till köpeavtal. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att till Jerry Viklund, Klimpfjäll försälja ca 200 m 2 ur fastigheten Klimpfjäll 3:1, att fastställa priset till 10 kr/m2.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 2 (forts) Au 655 (forts) Dnr 03/Ks Förvärv av tomtmark Klimpfjäll. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att till Jerry Viklund, Klimpfjäll försälja ca 200 m 2 ur fastigheten Klimpfjäll 3:1, att fastställa priset till 10 kr/m2.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Swedish Wild Meat AB Jan Ola Borg Ekonomi Ks 3 Au 656 Au 563 Au 537 Au 476 Dnr 03/Ks Försäljning av Strömnäs skola. Ärendebeskrivning Au Enligt tidigare beslut skall skolan flytta från Strömnäs skola. Frågan är vad kommunen skall göra av denna byggnad efter att verksamheten upphört. Byggnaden innehåller förutom skolan ett vattenverk som betjänar tre fast boende och ett fritidshus. Detta är beläget i källaren och omfattar vattenreservoar, filteranläggning och hydrofor. Oavskrivet värde är kr, och ytan är 760 m2. Rivning av byggnaden uppskattas till ca kr där inte nybyggnad av vattenverk ingår. Kommuning. Jan Ola Borg anhåller om direktiv vad kommunen skall göra med denna byggnad i framtiden. Byggnaden har varit utannonserad och två anbud har inkommit. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan-Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att återuppta ärendet vid arbetsutskottets sammanträde Au Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 3 (forts) Au 656 (forts) Au 563 (forts) Au 537 (forts) Au 476 (forts) Dnr 03/Ks Försäljning av Strömnäs skola. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att till arbetsutskottets sammanträde ytterligare bereda ärendet. Au Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att ytterligare bereda ärendet avseende hur va-frågan ska lösas vid en försäljning av fastigheten. Au Kommuning. Jan Ola Borg föreslår i yttrande att försälja Strömnäs skola till Swedish Wild Meat AB för kronor att kr tas ur eget kapital för avskrivning av Strömnäs 1:90. att upprätta servitut för ledningar och djupbrunnshålet att förhyra lokal för vattenverk av Swedish Wild Meat AB att förlägga vattenledningarna utanför byggnaden för en kostnad av kr att medel tas ur eget kapital. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 3 (forts) Au 656 (forts) Au 563 (forts) Au 537 (forts) Au 476 (forts) Dnr 03/Ks Försäljning av Strömnäs skola. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att upprätta erforderliga handlingar. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att försälja Strömnäs skola till Swedish Wild Meat AB för kronor, att anvisa kronor ur eget kapital för nedskrivning av värdet för Strömnäs 1:90, att upprätta servitut för ledningar och djupbrunnshålet, att förhyra lokal för vattenverk av Swedish Wild Meat AB, att förlägga vattenledningarna utanför byggnaden till en beräknad kostnad av kr, att anvisa erforderliga medel ur GVA-vht 2004, proj Ks Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring - att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att nedskrivning av värdet av fastigheten kronor - får utgå som underskott i 2004 års bokslut. Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 3 (forts) Au 656 (forts) Au 563 (forts) Au 537 (forts) Au 476 (forts) Dnr 03/Ks Försäljning av Strömnäs skola. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Åke Nilssons ändringsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att försälja Strömnäs skola till Swedish Wild Meat AB för kronor, att kronor får utgå som underskott i 2003 års bokslut. att upprätta servitut för ledningar och djupbrunnshålet, att förhyra lokal för vattenverk av Swedish Wild Meat AB, att förlägga vattenledningarna utanför byggnaden till en beräknad kostnad av kr, att anvisa erforderliga medel ur GVA-vht 2004, proj

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 4 Ny bil. 1- Au 661 Dnr 03/Ks Begäran om underlag inför upprättande av plan för byggande av enskilda vägar i Västerbottens län Ärendebeskrivning Au Länsstyrelsen i Västerbottens län begär underlag för upprättande av plan för byggande av enskilda vägar under perioden Kommunens förslag till objekt skall vara länsstyrelsen tillhanda senast Planförslag kommer att upprättas och därefter sändas ut till kommunerna på remiss innan länsstyrelsens styrelse framställer densamma. GVA-ing Lars Sjöhlin har upprättat yttrande i ärendet enligt följande: Statsbidraget är ännu inte fastställt men bedöms till 2 milj/år, vilket innebär att kr/år skall finansieras på annat sätt (kommun, väghållare eller annan intressent) eftersom statsbidraget är högst 70 % av objektets totalkostnad. Vägverket Region Norr har inlämnat en oprioriterad objektlista, 12 st. Denna lista innehåller inte någon nybyggnation utan upprustningar av befintliga broar/vägar. Inget objekt finns i Vilhelmina kommun utan koncentreras närmare kusten förutom ett objekt i Ammarnäs/Tjulträsk. De enskilda vägar som finns i Vilhelmina bedöms således av Vägverket inte vara i så dålig kondition att de behöver innefattas i närmast kommande plan. Vilhelmina kommun vill ha möjligheten att efter hand inkomna med objekt som visar sig nödvändiga. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att godkänna upprättat förslag till yttrande,

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 4 (forts) Au 661 (forts) Dnr 03/Ks Begäran om underlag inför upprättande av plan för byggande av enskilda vägar i Västerbottens län att hemställa om kommunstyrelsens godkännande av vidtagen åtgärd. Ks Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagen åtgärd.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Lars Sjöhlin Ks 5 Au 666 Ks 281 Au 625 Ks 144 Au 314 Dnr03/Ks Uppsättning av farthinder på Fäbovägen. Ärendebeskrivning Au Gva-ing Lars Sjöhlin redovisar i skrivelse de problem med för höga hastigheter som förekommer på Fäbovägen. Boende på del av Fäbovägen upplever att det är för hög hastighet på trafiken med tanke på olycksrisken för barn. Sedan ett par år har det funnits blomlådor/betongsuggor för att dämpa hastigheten. Detta upplevs inte tillräckligt för att minska riskerna. De alternativ som inte provats är 30-begränsning och gupp. GVA-ingenjörens uppfattning är att 30-begränsning inte innebär någon förbättring utan det som kvarstår att pröva är ett gupp som hinder. Alternativ till att bygga ett gupp är att inköpa flyttbara prefabricerade. Ett flyttbart gupp är att föredra varför GVA-ingenjören föreslår att material inköps för detta ändamål och att hastighetsnedsättning genom anläggande av gupp prövas på Fäbovägen, delen mellan Svedjegatan och Bastugatan. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden beslutar att medge hastighetsnedsättning till 30 km/tim på Fäbovägen, delen Svedjegatan-Bastugatan.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 5 (forts) Au 666 (forts) Ks 281 (forts) Au 625 (forts) Ks 144 (forts) Au 314 (forts) Dnr03/Ks Uppsättning av farthinder på Fäbovägen. Ks Kompletterande skrivelse har inkommit från boende på Fäbovägen. Yttrande i ärendet avges av Ronny Svarto, Eva Hed, Bengt Bergsten, Katarina Hahlin, Lars Eliasson, Kåre Thellbro, Gunnar Hörnlund, Inga- Lena Larsson, Anita Johansson och Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att medge hastighetsnedsättning till 30 km/tim på Fäbovägen, delen Svedjegatan-Bastugatan fram till , att uppdra till GVA-enheten att snarast komplettera vägavsnittet med ytterligare farthinder, att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att utvärdera om de vidtagna åtgärderna fått avsedd verkan efter försöksperioden, samt att återredovisa ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott Au Yttrande i ärendet har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bibehålla hastighetsnedsättning till 30 km/tim på Fäbovägen, delen Svedjegatan-Bastugatan, att avlägsna de trafikhinder i form av blomlådor och betongsuggor som är utplacerade på det aktuella gatuavsnittet.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks 5 (forts) Au 666 (forts) Ks 281 (forts) Au 625 (forts) Ks 144 (forts) Au 314 (forts) Dnr03/Ks Uppsättning av farthinder på Fäbovägen. Ks Yttrande i ärendet avges av Ronny Svarto, Anita Johansson, Kåre Thellbro, Leif Ahlmark och Maria Kristoffersson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Au Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att hastighetsnedsättning till 30 km/tim ska medges endast i anslutning till skola/förskola, att en restriktiv hållning ska gälla vid bedömning av hastighetsnedsättning genom utplacering av farthinder, att avlägsna de trafikhinder i form av blomlådor och betongsuggor som är utplacerade på det aktuella gatuavsnittet på Fäbovägen. Ks Skrivelse i ärendet har inkommit från boende på Fäbovägen. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till GVA-ingenjören att i samråd med de boende på det aktuella gatuavsnittet på Fäbovägen utforma lämpligt farthinder.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 5 (forts) Au 666 (forts) Ks 281 (forts) Au 625 (forts) Ks 144 (forts) Au 314 (forts) Dnr03/Ks Uppsättning av farthinder på Fäbovägen. Nilsson yrkar för övrigt bifall till arbetsutskottets förslag i de två första att-satserna. Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg, Gunnar Hörnlund, Ronny Svarto, Inga-Lena Larsson, Rune Andersson, Maria Kristoffersson, Eva Hed, Anita Johansson, Katarina Hahlin och Kåre Thellbro. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag i de två första att-satserna samt Åke Nilssons ändringsyrkande avseende den tredje att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att hastighetsnedsättning till 30 km/tim ska medges endast i anslutning till skola/förskola, att en restriktiv hållning ska gälla vid bedömning av hastighetsnedsättning genom utplacering av farthinder, att uppdra till GVA-ingenjören att i samråd med de boende på det aktuella gatuavsnittet på Fäbovägen utforma lämpligt farthinder.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Rönnäs IF Ekonomi Marianne Näslund Ks 6 Au 668 Dnr 03/Ks Ansökan om stöd till samlingslokal Rönnäs IIF. Ärendebeskrivning Au Rönnäs IIF ansöker om bidrag för drift av gamla skolan i Rönnäs. I ansökan sägs att Rönnäs IIF haft en svår tid där problem med aktiviteter och ointresse att jobba i klubben har gjort att den fått ekonomiska problem. Föreningen har haft tillgång till Rönnäs gamla skola som fungerat som samlingspunkt. Med nyinflyttning har barnantalet ökat vilket har gjort det aktuellt för klubben att satsa på ungdomsaktiviteter. Några personer i byn har lagt ner ett stort jobb med att ta fram innehåll i ungdomsverksamheten samt att inventera intresse bland bygdens boende, vilket har gett ett stort positivt svar att bedriva verksamhet i byns skola. Rönnäs IIF ansöker om att få hjälp att komma igång samt att det under 2004 finns medel till drift för att klara verksamheten. Föreningen uppger att det som krävs är att de omgående får ett bidrag med kr i år och med kr under 2004, varav kr utgörs av kostnad för nyinvestering. Om inte kommunen beviljar hjälp till att koppla på strömmen omgående uppger föreningen att det sannolikt kommer att innebära att föreningen dör ut och att föreningen inte under överskådlig tid kommer att finnas. Redovisningsekonom Marianne Näslund uppger i yttrande att enligt gällande regler för underskottstäckning avseende samlingslokaler kan underskottet för Rönnäs IIF avseende verksamhetsåret 2002 beräknas till kr. Erhållet lokalbidragsstöd om kr avser år 2001 och har därför inte medräknats. Föreningen har inte erhållit något lokalbidrag för 2002 då de inte kunnat uppvisa erforderliga aktiviteter för beviljande av stöd. Redovisade kostnader har betraktats som rörliga, då ingen uppdelning i fasta och rörliga kostnader har gjorts. Föreningen har ombetts inkomma med kopior på elräkningar för att möjliggöra uppdelning på fasta resp. rörliga kostnader. Föreningen har begärt kopior från elleverantören. Om bidrag skall lämnas till föreningen för den kostnad de redovisar för innevarande år för inkoppling av el, får avgöras av kommunstyrelsen, då det innebär ett avsteg från gällande regler. Detsamma gäller framställan om stöd för år 2004.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 6 (forts) Au 668 (forts) Dnr 03/Ks Ansökan om stöd till samlingslokal Rönnäs IIF. Redovisningsekonom Marianne Näslund föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Rönnäs IIF bidrag med kr avseende driftskostnad för samlingslokal, Rönnäs gamla skola, för verksamhetsåret att innan bidraget betalas ut skall föreningen styrka uppgivna kostnader med kopior av räkningar och kvitto/kontoutdrag för erlagda betalningar. att inte bevilja bidrag för verksamhetsåren 2003 och 2004 då det inte ryms inom gällande regler för stöd till underskottstäckning för samlingslokaler. att meddela Rönnäs IIF att det för närvarande pågår en översyn av nuvarande regler för bidrag till samlingslokaler, att beträffande föreningens ansökan om stöd till nyinvestering till ungdomsverksamheten överlämna ärendet till kultur- och utbildningsnämnden för prövning. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Rönnäs IIF bidrag med kr avseende driftskostnad för samlingslokal, Rönnäs gamla skola, för verksamhetsåret att innan bidraget betalas ut skall föreningen styrka uppgivna kostnader med kopior av räkningar och kvitto/kontoutdrag för erlagda betalningar. att inte bevilja bidrag för verksamhetsåren 2003 och 2004 då det inte ryms inom gällande regler för stöd till underskottstäckning för samlingslokaler.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 6 (forts) Au 668 (forts) Dnr 03/Ks Ansökan om stöd till samlingslokal Rönnäs IIF. att meddela Rönnäs IIF att det för närvarande pågår en översyn av nuvarande regler för bidrag till samlingslokaler, att beträffande föreningens ansökan om stöd till nyinvestering till ungdomsverksamheten överlämna ärendet till kultur- och utbildningsnämnden för prövning. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Rönnäs IIF bidrag med kr avseende driftskostnad för samlingslokal, Rönnäs gamla skola, för verksamhetsåret 2002, att innan bidraget betalas ut skall föreningen styrka uppgivna kostnader med kopior av räkningar och kvitto/kontoutdrag för erlagda betalningar, att inte bevilja bidrag för verksamhetsåren 2003 och 2004 då det inte ryms inom gällande regler för stöd till underskottstäckning för samlingslokaler, att meddela Rönnäs IIF att det för närvarande pågår en översyn av nuvarande regler för bidrag till samlingslokaler, att beträffande föreningens ansökan om stöd till nyinvestering till ungdomsverksamheten överlämna ärendet till kultur- och utbildningsnämnden för prövning.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Latikbergs bygdegårdsförening Ekonomi Marianne Näslund Ks /15-16 Au 669 Dnr 03/Ks Ansökan om stöd till samlingslokal under innevarande år, Latikbergs Bygdegårdsförening. Ärendebeskrivning Au Latikbergs Bygdegårdsförening har inkommit med skrivelse i vilken de uppger att föreningen hamnat i ekonomisk kris till följd av en avstämningsfaktura avseende elström som föreningen erhållit. Fakturan uppgår till kr och överstiger därmed de disponibla medel föreningen har. Redovisningsekonom Marianne Näslund inkommer med yttrande Av yttrandet framgår följande: För 2002 har föreningen ansökt om och erhållit bidrag för underskottstäckning med kr. I bidragsunderlaget ingick då en total elkostnad om kr. För 2003 uppgår den totala elkostnaden hittills till kr. Den ansökan om bidrag föreningen lämnat hamnar utanför gällande regler för underskottstäckning avseende samlingslokaler i och med att den avser bidrag för innevarande år. Kommunstyrelsen har tidigare vid enstaka tillfälle lämnat bidrag till en förening under löpande år då föreningen i fråga hamnat i ekonomisk kris och inte haft utrymme att betala erhållna räkningar. Även i det fallet rörde det sig om kostnader för elström. Om bidrag till den ansökta elräkningen beräknas enligt regeln 100 % till fasta kostnader och 80 % till rörliga kostnader kan ett ev bidrag uppgår till kr. Hänsyn har då inte tagits till övriga kostnader och intäkter under innevarande år. Om bidrag enligt ansökan skall lämnas till föreningen får avgöras av kommunstyrelsen, då det innebär ett avsteg från gällande regler.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 7 (forts) Au 669 (forts) Dnr 03/Ks Ansökan om stöd till samlingslokal under innevarande år, Latikbergs Bygdegårdsförening Kommunstyrelsen rekommenderas besluta att bevilja Latikbergs bygdegårsförening bidrag med kronor som stöd till elräkning med förfallodag avseende bygdegården i Latikberg, att beviljat belopp avräknas ev. kommande underskottstäckning avseende verksamhetsåret 2003 för lokalen, att disponera erforderliga medel ur vht Samlingslokaler. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Latikbergs bygdegårdsförening bidrag med kronor som stöd till elräkning med förfallodag avseende bygdegården i Latikberg, att beviljat belopp avräknas ev. kommande underskottstäckning avseende verksamhetsåret 2003 för lokalen, att disponera erforderliga medel ur vht Samlingslokaler. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Latikbergs bygdegårdsförening bidrag med kronor som stöd till elräkning med förfallodag avseende bygdegården i Latikberg, att beviljat belopp avräknas ev. kommande underskottstäckning avseende verksamhetsåret 2003 för lokalen,

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 7 (forts) Au 669 (forts) Dnr 03/Ks Ansökan om stöd till samlingslokal under innevarande år, Latikbergs Bygdegårdsförening att disponera erforderliga medel ur vht Samlingslokaler.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Inlandsbanan AB Ulf Figaro Ks 8 Au 670 Dnr 03/Ks Begäran från Inlandsbanan AB om bidrag för underhåll av bana. Ärendebeskrivning Au Turistintendent Ulf Figaro har upprättat yttrande över Inlandsbanan AB:s begäran om bidrag för underhåll av bana. Av yttrandet framgår följande: Inlandsbanan AB begär 100 kr per aktie från ägare, kommunerna, för akut underhållsinsats på sträckan Arvidsjaur-Jokkmokk. Beslut togs i början av året men har tyvärr sänts ut först under hösten. En arrangör hade anmält intresse att köra chartertåg längs hela sträckan varför underhålls-åtgärden egentligen skall ses som en turistisk satsning. Chartertågen lockade ca 150 personer per avgång och minst två avgångar genomfördes. Insatsen avsåg ett mindre underhåll, utbyte av slipers m m. Någon ökning av belastningen från16 Stax till högre som krävs för gods m m har inte skett utan detta kräver betydligt mer omfattande insatser. Underhållsinsatsen är nu genomförd och chartertåget kunde trafikera banan i somras utan problem. Det försök som genomförts under sommaren var ett viktigt försök för utveckling av charterturismen och en fortsättning är planerad. Utfallet har blivit lyckat och avtal tecknats med arrangören för ett antal avgångar Turistintendenten samt kommunens representant är tveksamma till att kommunen skall gå in med ett underhållsbidrag. Här måste kraftfulla krav framföras till staten som måste ta ansvar för banans underhåll. Det kan även noteras att IBAB ska träffa näringsdepartement under hösten för att argumentera för att Inlandsbanan skall få ett underhållsanslag som motsvarar det banverket får för andra banor, samt påverka en tidigareläggning av nödvändiga investeringar.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 8 (forts) Au 670 (forts) Dnr 03/Ks Begäran från Inlandsbanan AB om bidrag för underhåll av bana. Turistintendent Ulf Figaro föreslår att begäran om bidrag för underhåll av bana avslås. Under överläggning i ärendet deltar turistintendent Ulf Figaro. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avslå framställningen från Inlandsbanan AB om bidrag till underhåll av bandelen Arvidsjaur-Jokkmokk. Ks Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avslå framställningen från Inlandsbanan AB om bidrag till underhåll av bandelen Arvidsjaur-Jokkmokk.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 9 Au 674 Ks 278 Au 619 Au /25 Kfm 65 Dnr02/Ks Motion Den sydlappländska kultur- och utvecklingshistoriens plats i den lokala utbildningen. Ärendebeskrivning Kfm Kristdemokraterna gm Jonny Kärkkäinen och Inga-Lena Larsson inlämnar motion ang. Den sydlappländska kultur- och utvecklingshistoriens plats i den lokala utbildningen enligt följande: Fundamentalt för varje människas personliga utveckling är tillgången till hembygdens historia. Inte minst genom tillkomsten av Umeå Universitet och dess kultur- och idéhistoriska forskning har en nyanserad och fördjupad kunskap om det norrländska samhället gjorts tillgänglig. Trots detta erfar vi en besvärande okunskap om lapplandskommunernas kultur och historia. Samtidigt kan konstateras att det finns ett växande intresse bland enskilda, föreningar och institutioner i ämnet. Skolan, byaföreningar, studiecirklar, de många amatörforskarna, är några exempel på lokala insatser för att samla och förmedla kunskap om den lokala historien. De senaste årens forskardagar beträffande kolonisationsepoken har förmodligen betytt mycket för att ge akademisk tyngd och betydelse åt den sydlappländska kulturhistorien. De senaste årens utgåvor av delar av epokens dokumentation är ytterligare exempel på samma sak. Detta har förmodligen i högre grad än vad vi idag ser, bekräftat och grundlagt den betydelse regionens historia haft och fortfarande har för utvecklingen inom och utanför landets gränser. Den svenska industriella utvecklingen skulle t ex te sig obegriplig om inte de norrländska råvarorna; skogen, malmen och vattenkraften sätts in i sammanhanget. Norra Skandinaviens hantverk, jakt- och jordbruksmetoder har gett sina bidrag till utvecklingen i bl. a Nordamerika.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 9 (forts) Au 674 (forts) Ks 278 (forts) Au 619 (forts) Au 324 (forts) Kfm 65(forts) Dnr02/Ks Motion Den sydlappländska kultur- och utvecklingshistoriens plats i den lokala utbildningen. Den norrländska religiösa rörelsen under samma tidsperiod kom att få betydelse för folkrörelserna och den demokratiska utvecklingen i vård land. Urbefolkningens inflytande och betydelse för södra Lappland kulturella särart ger idag forskare nya obearbetade områden för klarläggande av det specifika kulturarvet. Kunskapen om den egna regionens historia är betydelsefull för att förstå dess framtida möjligheter. Medvetenheten om närområdets historiska betydelse kan knappast överskattas i dess personlighetsutvecklande betydelse. Risken att se hembygden som ett avstamp för en förmodad bättre framtid någon annanstans är påtaglig i alla glesbygdskommuner. Begränsade möjligheter till utbildning och yrkesutövning är begripliga orsaker till en sådan uppfattning. Bottnar däremot synsättet i bristande kunskaper i hembygdens historia och dess betydelse i vidare sammanhang, är det beklagligt. Denna kunskapsbrist bidrar till sviktande självkänsla. För barn och tonåringar är det alldeles uppenbart att i identifikationen med hembygdens historia och kultur är omistlig. Lpo 94 anger också klart dess personlighetsutvecklande betydelse: Medvetenheten om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig och utveckla, Skolan har en unik möjlighet att ge en bred och långsiktig kunskapsförmedlingen om hemregionens historia och kultur. De insatser som idag görs för att bibringa eleverna kunskaper om det sydlappländska kulturarvet är lovvärt men kan förmodligen ges en ambitiösare målsättning.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 9 (forts) Au 674 (forts) Ks 278 (forts) Au 619 (forts) Au 324 (forts) Kfm 65 (forts) Dnr02/Ks Motion Den sydlappländska kultur- och utvecklingshistoriens plats i den lokala utbildningen. Viktiga ämnesområden i ett sådant utbildningsprogram föreslår vi vara; - Samisk historia och kultur, - Kolonisationsepoken och dess nationella och internationella betydelse. - Folkrörelserna i Norrland och den svenska demokratiseringsprocessen. - Pionjärerna som förebilder och inspiratörer. Här finns bl a tämligen okänd bild av kvinnors gärning i nybyggarsamhället. - Kultur och identitet bearbetning av den sydlappländska självbilden Den övergripande målsättningen i ett sådant utbildningsprogram är att ge en specifik kunskap om hemregionen och dess kultur- och utvecklingshistoria, samt att sätta in den i det nationella och internationella sammanhanget. Utbildning bör beredas utrymme i både grundskola och gymnasium. Kristdemokraterna i Vilhelmina föreslår fullmäktige att besluta om; en sammanställning av de inslag om den lokala kultur- och utvecklingshistorien som ingår i lokala befintliga utbildningsprogram; att initiera förslag till utvidgad utbildning i det sydlappländska kulturarvet, att stimulera elever och allmänhet till studier och dokumentation av den lokala historien; att anslå medel för att permanenta återkommande forskarseminarier kring de lappländska och boreala samhällenas historiska utveckling.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 9 (forts) Au 674 (forts) Ks 278 (forts) Au 619 (forts) Au 324 (forts) Kfm 5 (forts) Dnr02/Ks Motion Den sydlappländska kultur- och utvecklingshistoriens plats i den lokala utbildningen. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ordföranden och Tage Magnusson att upprätta förslag till yttrande Au Kultur- och utbildningsnämnden överlämnar , 106 förslag till yttrande över motionen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna förslag till motionssvar till kommunstyrelsen för diskussion och ställningstagande. Ks Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Yttrande i ärendet avges vidare av Maria Kristoffersson. Efter avslutad överläggning prövar och finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 9 (forts) Au 674 (forts) Ks 278 (forts) Au 619 (forts) Au 324 (forts) Kfm 5 (forts) Dnr02/Ks Motion Den sydlappländska kultur- och utvecklingshistoriens plats i den lokala utbildningen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Au Kultur och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att med kultur- och utbildningsnämndens yttrande som grund föreslå kommunfullmäktige betrakta motionen som besvarad, att uppdra till kultur- och utbildningsnämnden, att i samverkan med utredningsgruppen för kulturhistoriska miljöer, upparbeta och föreslå de projekt som bedöms vara strategiska för att profilera det lokala kulturarvet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar, att uppdra till kultur- och utbildningsnämnden, att i samverkan med utredningsgruppen för kulturhistoriska miljöer, utreda och föreslå de projekt som bedöms vara strategiska för att profilera det lokala kulturarvet, att motionen därmed får anses som besvarad.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Kommunstyrelsen 2003-11-05

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Kommunstyrelsen 2003-11-05 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 5 november 2003, kl. 10.00-16.25. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(96) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(96) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(96) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 9 februari 2004, kl. 13.00-15.30 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. Lars Petersson Åke Nilsson 1-18 Joakim Risberg Gunnar Hörnlund

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen 22 november 2016 kl. 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 28 april 2003, kl. 14.00-19.40 Beslutande K G Abramsson, ordf. Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka Abramsson Lars Eliasson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Kommunstyrelsen 2004-04-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Kommunstyrelsen 2004-04-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 6 april 2004, kl. 10.00-17.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed Anita Johansson, ej vid beh. av 118

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Förvaltningshuset, onsdagen den 28 maj 2003, kl.08.00-12.10. (Fortsättning av sammanträdet från tisdagen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23 juni 2008, kl. 09.00-09.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2005-12-14 1. ( 10 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 15.00-17.00 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(90) Kommunstyrelsen 2001-04-25

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(90) Kommunstyrelsen 2001-04-25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(90) Plats och tid Folkets hus, onsdagen den 25 april 2001, Kl. 11.00-16.30. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Thord Wikström Raoul Karlsson Ulf Rickefors Rickard Norberg Rune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS17-484 003 Riktlinjer för bygdemedel Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2017-09-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-26 50 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Kommunstyrelsen 2004-06-02. Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Kommunstyrelsen 2004-06-02. Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN BYGDEMEDEL. Liten vägledning för Dig som söker bidrag ur bygdemedel KS 2014-01-14

VILHELMINA KOMMUN BYGDEMEDEL. Liten vägledning för Dig som söker bidrag ur bygdemedel KS 2014-01-14 VILHELMINA KOMMUN BYGDEMEDEL Liten vägledning för Dig som söker bidrag ur bygdemedel 2014 KS 2014-01-14 VAD ÄR BYGDEMEDEL? Bygdemedel är en ersättning som vattenkraftsföretagen ålagts att betala i samband

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2001- kl. 08.30-10.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund

Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund Protokoll Kommunstyrelsen den 12 september 2005 Ks 105 Dnr KS05/297 701 Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund Sedan 1 mars 2005 har social- och omsorgsförvaltningen i Forshaga kommun övertagit

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer