Årsredovisning Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund)

2 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1. Årsredovisning Kommunalrådets kommentarer 3 Förvaltningsberättelse i korthet 4 - Fem år i sammandrag 5 - Ekonomisk översikt och analys 6 - Drift- och investeringsredovisning 13 - Personalberättelse 15 - Sammanställd redovisning 18 - Sammanställda resultat- och balansräkningar 19 Kommunens resultaträkning och finansieringsanalys med noter 21 Kommunens balansräkning med noter 23 Redovisningsprinciper 25 Revisionsberättelse 26 Del 2. Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen 1 Samhällsbyggnadsnämnden 6 Myndighetsnämnden för teknik och miljö 13 Fritidsnämnden 14 Kulturnämnden 18 Barn- och ungdomsnämnden 23 Utbildningsnämnden 28 Socialnämnden 32 1

3 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Del 1. Årsredovisning Bällstabergsområdet från ovan (2003). (Foto: Bo Gårdstad) Varje år i februari om bara vädret vill går det populära Krogrännet av stapeln. Start vid Kvarnbadet. (Foto: Sonia Blom) 2

4 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Kommunalrådets kommentarer Lägre investeringsvolym Investeringarna har tidigare år varit betydligt högre än kommunens avskrivningar. Resultatet av detta är att mindre medel kan användas till drift av verksamhet. Från och med 2003 är investeringarna på en sund ekonomisk nivå och vi har kunnat minska kommunens lån. Under 2004 minskades kommunens lån med 70 miljoner kronor. Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin (m) (Foto: Tommy Jansson ) En positiv ekonomisk utveckling Inför 2004 så beslöt den politiska majoriteten att höja skatten med 50 öre. Detta för att under mandatperioden täcka upp tidigare budgetunderskott. Det stora sparpaketet som vi beslöt om 2003 hade gett effekt och vi förväntade oss ytterligare effekter under Vi beslöt tidigt under året att häva beslutet om anställningsstopp då vi kunde konstatera att respekt för budgeten nu visades i hela kommunen. Precis som 2003 nåddes vi av dystra prognoser efter februari månads utgång. Årets första kvartalsuppföljning visade på ett prognostiserat underskott på över 11 miljoner kronor. Framför allt beroende på försämrade skatteintäktsprognoser, regeringens beslut om att återta delar av de medel kommunerna fått sig tilldelat för det nya pensionssystemet samt ekonomistyrningsverkets alltför positiva skatteprognos för 2003, vilken medförde att samtliga Sveriges kommuner förbättrade sina bokslut 2003 men i stället fick en minuspost att täcka Glädjande kunde vi konstatera att samtliga nämnder höll sig inom sina budgetramar. Vi beslöt oss därför att inte vidta ytterligare besparingsåtgärder utan att först se vad de tidigare åtgärderna skulle ge i form av eftersläpande effekter. Varefter året gick kunde vi se att nämnderna inte förbrukade nämnvärt mera medel än föregående år. Trots negativa prognoser hade kommunstyrelsen ändå en förhoppning om ett positivt resultat vilket också visade sig infrias i bokslutet. Årets nyheter Kommunen blev delägare i Roslagsvatten AB som anses vara ett spjutspetsföretag i Sverige inom vatten- och avloppsverksamhet. Anledningen till att vi valt att bli delägare är bland annat att se till att VAkollektivet på sikt ska få sänkta kostnader samtidigt som personalen får utvecklas och vi får mycket större resurser för att planera miljöåtgärder och den framtida utbyggnaden. Planeringsarbetet med den planskilda korsningen i centrala Vallentuna fortsätter. Vi fick information under året om att en förskottering från kommunens sida förmodligen inte kommer att påskynda byggstarten nämnvärt. Länstrafikplanens start ligger fortfarande planerad Planeringen av centrala Vallentuna har varit inne i ett intensivt skede där alla Vallentunabor har haft möjlighet att tycka till, både på internet eller via svarsformulär på biblioteket. Arbetet fortsätter och vi ser fram emot det slutgiltiga förslaget som kommer att arbetas fram under Vallentuna var landets näst snabbast växande kommun 2004 och vi planerar för att ännu fler ska få bo i en av länets trevligaste och bäst skötta kommuner. Avslutningsvis vill jag tacka alla för ett väl utfört arbete Sten-Åke Adlivankin (m) Kommunstyrelsens ordförande 3

5 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2004 i korthet Positiv vändning i ekonomin VA-verksamheten i ny regi Naturreservatet Exerman-Hersby invigt Hög befolkningsökning och framtiden Centrumplanering mot fullbordan Ökat bostadsbyggande Ändrad skatteutjämning ger god ekonomi 4

6 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Fem år i sammandrag - kommunen Befolkning 31/12 (källa SCB) varav 1 5 år varav 6 15 år varav år varav 80 w år Antal årsarbetare , , , , ,0 per 1000 invånare 44,9 47,1 48,5 51,4 51,1 Skattesats, kr 31:45 30:30 28:00 28:00 28:00 - varav kommunen 19:18 18:68 17:68 17:68 17:68 Årets resultat, mkr 42,1-4,5-38,5-7,5 75,3 exkl. extraordinära intäkter 7,2 6,8 Driftbudgetavvikelse, mkr 0,2-5,6-30,4 2,0 22,5 inkl. extraordinära intäkter 35,1 91,0 Nettokostnader 2, mkr per invånare, kr Nettokostnadernas 2 andel av skatteintäkterna, % Nettoinvesteringar, mkr 26,4 43,4 115,9 118,2 89,3 per invånare, kr Eget kapital, mkr per invånare, kr Låneskuld, mkr per invånare, kr Soliditet, % Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden ) Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad 2) Exklusive avskrivningar 5

7 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Ekonomisk översikt och analys Årets resultat 2004 är + 42 miljoner kronor (mkr). Av resultatet utgör ca 35 mkr en extraordinär intäkt i form av realisationsvinst från försäljning av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. För den ordinarie verksamheten redovisas ett positivt resultat med ca 7 mkr. Det är ett bättre utfall än vad som kunde förväntas med utgångspunkt från de prognoser som redovisades under året men utfallet stämmer väl överens med justerad budget. Resultaträkning Bättre resultat än väntat Under 2004 bröts perioden med negativa resultat i Vallentuna kommuns bokslut. Bortsett från den extraordinära intäkten är resultatet nästan 12 mkr bättre än i 2003 års bokslut. Det är även bättre än förväntat eftersom prognoserna under året tydde på ett sämre utfall. Prognoserna i de tre kvartalsuppföljningarna visade samtliga negativa resultat, 11,3, 10,8, respektive 9,4 mkr. Förändringen i utfallet under sista kvartalet är alltså markant och främst en effekt av bättre utfall inom nämndernas verksamheter samt av ett något förbättrat skatteutfall ,8-7,5 Årets resultat (Mkr) -4,5 7,2 Balanskravet klarades Enligt bestämmelser i kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans på så sätt att intäkterna ska överstiga kostnaderna och bokslutet ska därmed visa ett positivt resultat. För att bedöma om balanskravet klarats krävs en utredning med utgångspunkt från kommunens resultaträkning. För Vallentuna gäller följande redovisning för år 2004 i miljoner kronor. Redovisat resultat + 42,1 Realisationsvinster - 1,4 Extraordinära poster - 34,9 Justerat resultat + 5,8 Det positiva resultatet i 2004 års bokslut innebär att en del av tidigare års minskning av det egna kapitalet återställs. Kommunfullmäktige har i den fastställda kommunplanen för beslutat att det redovisade negativa resultatet i 2002 års bokslut, 36 mkr, inte behöver återställas med hänvisning till den orimliga belastning detta skulle innebära för kommunens invånare. Vallentunas utdebitering av skatt har höjts med sammanlagt kr 1:50. Budget med positivt resultat Den ursprungliga budgeten för 2004 visade ett positivt resultat med 17,4 mkr. Efter ombudgetering av öronmärkta överskottsmedel från 2003 års bokslut med 10,4 mkr uppgick det budgeterade resultatet till 7,0 mkr. Vid budgetuppföljningarna under året visade prognoserna över bokslutsutfallet negativa resultat vid samtliga tillfällen. Det slutliga utfallet blev alltså betydligt bättre med ett positivt resultat på 7,2 mkr. I bokslutet visar nämndernas verksamhet ett överskott, som i jämförelse med den justerade budgeten uppgår till 10,3 mkr eller nästan exakt motsvarande det ombudgeterade beloppet från bokslut Flertalet nämnder visar betydande överskott jämfört med budget. Största överskotten finns hos kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden. Budgeten för skolpengsutbetalningar har överskridits med 2,9 mkr. Det beror främst på en ökande efterfrågan på förskoleplatser för yngre barn i områden med kraftig nyinflyttning under året , Låg kostnadsökning Verksamhetskostnaderna, inkl. kapitalkostnader, uppgår netto till 867 mkr och har jämfört med 2003 ökat med 2,6 procent. Kostnadsökningen har därmed fortsatt att sjunka från 2002 års 8,7 % och 2003 års 5 %, bland annat tack vare effektiviseringar inom verksamheterna. Nämnderna visar generellt sett låga kostnadsökningar men jämförelsen med 2003 försvåras av att organisationsförändringar genomförts under 2004.

8 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Skattekvoten utgör ett av de viktigaste nyckeltalen för att beskriva det ekonomiska tillståndet. Den ställer kommunens nettokostnader inklusive finansnetto i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag och visar hur stor del av dessa intäkter som går åt för att täcka den löpande verksamheten. För 2004 blev skattekvoten 93 % jämfört med 95 % under 2003, vilket således innebär en förbättring. För att täcka avskrivningar på nuvarande nivå bör inte skattekvoten överstiga 95 %. Ökande skatt - minskande bidrag Av intäkterna är skattenettot den största posten med 732 mkr. Det är en ökning jämfört med 690 mkr Mer än hälften av ökningen, 2,7 % av 4,5 %, beror på att utdebiteringen höjdes med 50 öre Kommunens skatteintäkter från kommuninvånarna uppgick till 822 mkr varav 90 mkr netto betalades till det statliga skatteutjämningssystemet. Utfallet av 2004 års taxering visade att kommunerna fått för högt förskott av skattemedel under För Vallentunas del uppgick beloppet till 10,8 mkr som återbetalades i januari Av beloppet var 7,5 mkr beaktat i bokslut 2003 och resterande 3,3 mkr har avräknats från 2004 års skatteintäkter och bokförts som en skuld i bokslutet. Den beräknade avräkningsposten för 2004 är också negativ, -7,8 mkr enligt prognos från Ekonomistyrningsverket och har bokförts som skuld i bokslut Rådet för kommunal redovisning har beslutat att kommunerna från och med 2003 ska använda Ekonomistyrningsverkets prognos över skatteunderlagets utveckling i sin redovisning. ESV:s prognos visade sig vara alltför optimistisk för 2003 och det finns risk att även prognosen för 2004 är för positiv. Det kan innebära att en negativ reglering av 2004 års skatteintäkter kommer att belasta resultatet De generella statsbidragen har ökat något, från 105,4 till 106,9 mkr netto, detta trots att regeringen beslutade om återbetalning av statsbidragsmedel för åren , vilket för Vallentunas del uppgick till - 5,1 mkr. Förbättringen beror på att det tillfälliga sysselsättningsstödet till kommunerna, som för Vallentunas del urprungligen gav ett bidrag på 5,9 mkr, genom ett sent beslut under höstens budgetförhandlingar ökades till 8,5 mkr. Bidraget till sysselsättningsstöd 2003 var 5,2 mkr. En ny intäktspost är bidrag från det under 2004 införda nationella utjämningssystemet för LSS (LSS= lag om stöd och service till funktionshindrade). Vallentuna får ett bidrag från detta system men på grund av införanderegler endast med en del som överstiger 270 kronor per invånare under Som följd av den nationella utjämningen har den 7 mellankommunala utjämningen inom Stockholms län för samma ändamål upphört. I samband med slutregleringen fick Vallentuna ett slutligt bidrag med ca 3,1 mkr. Därefter kvarstår endast mellankommunal utjämning för psykiatrireformen och i denna del betalar Vallentuna en mindre avgift. Kommunens skatter och generella bidrag Belopp i mkr % Kommunalskatt 776,9 821,8 5,8 Skatteutjämning netto - 87,4-90,2-2,8 Generella statsbidrag netto 105,4 106,9 1,4 LSS-utjämning - 0,7 Mellankomm. utjämning 10,0 2,3-77,0 Summa intäkter 804,9 841,5 + 4, Skattekvotens utveckling (%) Nettokostnader & skatteintäkter (Mkr) Nettokostnader Skatteintäkter Bättre finansnetto Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, huvudsakligen räntor. Under 2004 har en förbättring skett och utfallet uppgår till 6,5 mkr jämfört med 9,0 mkr under Det externa räntenettot har förbättrats som följd av att låneskulden har kunnat amorteras och att räntenivån har fortsatt ligga på en låg nivå. Bland de finansiella posterna märks en aktieutdelning med 0,7 mkr på kommunens aktieinnehav i Vallentuna Elverk.

9 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Vinst på VA-anläggningarna Genom beslut i kommunfullmäktige har Vallentunas vatten- och avloppsverksamhet överförts i bolagsform. Övergången skedde och huvudman för verksamheten blev då ett nytt bolag, Vallentunavatten AB, som är ett dotterbolag inom koncernen Roslagsvatten AB med säte i Österåkers kommun. Vallentuna kommun har en mindre ägarandel i båda bolagen. VA-anläggningarna såldes av kommunen till Vallentunavatten AB för 70 mkr. Köpeskillingen erhölls först i slutet av året och efter avräkning för vissa kvarstående kostnader under 2004 återstår en realisationsvinst med ca 34,9 mkr. Vinsten redovisas i resultaträkningen som en extraordinär intäkt. Balansräkning Lägre värde på anläggningstillgångar Årets nettoinvesteringar i fastigheter och anläggningar har ökat värdet med ca 23 mkr. Avskrivningar och nedskrivningar har samtidigt minskat värdet med ca 47 mkr vilket innebär att anläggningstillgångarnas bokförda värde sjunkit med 24 mkr. Värdet har också sjunkit som följd av försäljning av tillgångar bokförda till ca 31 mkr. Det innebär att värdet på anläggningstillgångarna totalt har minskar till ca 688 mkr. högre på omsättningstillgångar Det bokförda värdet på omsättningstillgångarna har ökat från 119 till 174 mkr. Den kraftiga ökningen beror på en förstärkning av likviditeten som följd av försäljningen av anläggningstillgångar. Samtidigt har exploateringsområdena minskat i värde genom försäljningar av mark under året, främst inom olika arbetsområden. Likviditeten i form av medel i banktillgodohavanden är i bokslutet 109 mkr jämfört med 43 mkr i 2003 års bokslut. Låneskulden minskar Ett positivt resultat, överskott från exploateringsverksamheten, låga investeringsutgifter samt försäljning av anläggningstillgångar har möjliggjort en amortering av låneskulden med 70 mkr under året. Amorteringen har skett på den långfristiga låneskulden, som minskat till 70 mkr. Vid årets utgång har kommunen också 120 mkr i kortfristig upplåning vilket är oförändrat jämfört med Totalt uppgår därmed kommunens låneskuld i bokslut 2004 till 190 mkr, alltså en minskning med 70 mkr jämfört med föregående år. 8 Mkr År Låneutveckling Kortfristig upplåning Långfristig upplåning Pensionsåtagandena ökar Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandade modellen, som föreskrivs i redovisningslagen för kommuner. Pensionsförmåner intjänade till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna post är nu 392 mkr inkl löneskatt och har, enligt KPA:s beräkning, ökat med ca 13 mkr under året. Kommunen har inga särskilda medel avsatta som svarar mot ansvarsförbindelsen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 utbetalas årligen till arbetstagarna för individuell placering eller redovisas som avsättning i balansräkningen, till exempel vad avser kompletterande och särskild ålderspension. Enligt fastställt reglemente skall avsatta medel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Posten avsatta medel för pensioner i balansräkningen uppgår till 23,2 mkr vilket utgör det belopp som är återlånat. Några visstidsförordnanden eller andra avtal med särskilda pensionsvillkor finns inte. Intjänad pensionsrätt 2004, som belastar resultaträkningen, uppgår inklusive upplupen löneskatt till 22,0 mkr, som har belastat verksamheterna i form av personalomkostnadspålägg. Resultatet har också belastats med årets utbetalningar av pensioner, som uppgått till 10,8 mkr inklusive löneskatt. Kostnaden för pensioner blev därmed ca 33 mkr under 2004 eller oförändrad kostnad jämfört med Kommunens totala pensionsåtaganden Ändr. Belopp i mkr % Ansvarsförbindelse ,4 Avsättning ,7 Summa åtaganden ,5

10 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning Total pensionsskuld (Mkr) S o lid ite te n s u tv e c k lin g (% ) Total skuld Ansvarsförbind. Egna kapitalet återställs Det egna kapitalet är i bokslutet 512 mkr, en ökning med 42,1 mkr under året. Ökningen beror på det redovisade resultatet. Rörelsekapitalet är fortfarande negativt. Anledningen är främst den höga nivån på kortfristig upplåning. Nya borgensåtaganden Under året har nya borgensåtaganden tillkommit med 70 mkr till Vallentunavatten AB för belåning av va-anläggningarna samt med 3 mkr till Roslagsvatten AB för Vallentunas andel i bolagets checkräkningskredit. Kommunens borgensåtaganden är därmed ca 99 mkr eller kr per invånare. Av borgensåtagandena avser 70 mkr kommunala bolag, 11 mkr föreningar, 11,6 mkr kommunalförbund och 6,0 mkr bostadsändamål. Högre likviditet Likviditeten beskriver betalningsberedskapen på kort sikt. Kommunens likvida medel var i bokslutet 109 mkr vilket innebär en ökning med 65,6 mkr jämfört med föregående års bokslut. och soliditet Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Enligt 2004 års bokslut är soliditeten ca 59 %, vilket innebär en högre nivå än i bokslut 2003 då den var 55 %. Förbättringen beror på att det egna kapitalet ökat samtidigt som de totala tillgångarna varit oförändrade. Kommunens pensionsåtaganden, intjänade före 1998, redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Om även denna post, 391 mkr, beaktas blir soliditeten i 2004 års bokslut endast 14 %. God ekonomisk hushållning? Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning. Begreppet är inte entydigt preciserat men en allmänt vedertagen uppfattning är att ekonomin ska utvecklas så att det egna kapitalet bibehåller sitt realvärde. För Vallentunas del kan konstateras att det egna kapitalet under den senaste treårsperioden har minskat något vilket innebär att någon god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts års resultat, 7,2 mkr exklusive extraordinära intäkter, är inte heller tillräckligt för att uppfylla kravet. Som exempel har kommunens pensionsåtagande, som redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, ökat med 12,8 mkr under Drift- och investeringsredovisning Positivt utfall i driftbudgeten Driftredovisningen visar generellt sett överskott för nämnderna jämfört med den justerade budgeten. Kostnadsökningen jämfört med föregående år ligger i de flesta fall på en anmärkningsvärt låg nivå. Beroende på organisationsförändringar är det dock svårt att få en rättvisande jämförelse för de enskilda nämnderna. Den totala kostnadsökningen för samtliga nämnder stannar på 3,0 % jämfört med 5,3 % föregående år. Den besvärliga ekonomiska situationen 2003, som ledde till omfattande aktiviteter för att nå kostnadsbesparingar, har fortsatt att bidra till en begränsning av kostnaderna även under Kostnadsökningen inom de så kallade mjuka nämndernas verksamhetsområden, utbildning samt vård och omsorg, som traditionellt brukar visa relativt höga kostnadsökningar, har också varit låga. Det beror bland annat på låga löneökningar och begränsade volymökningar. 9

11 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Nämndernas prognoser över budgetutfallet visade så sent som i budgetuppföljningen efter tre kvartal ett befarat underskott i bokslutet. Det slutliga utfallet i bokslutet blev ca 14 mkr bättre än i BUF 3. En motsvarande förbättring märktes också under sista kvartalet 2003 och det visar att prognossäkerheten hos nämnderna behöver förbättras. NÄMND BUDGET 2004 N E T T O A V V I K E L S E R (Mkr) Efter justering BUF 1 BUF 2 BUF 3 BOKSLUT Kommunstyrelsen 33,9 + 2,3 + 2,7 + 2,0 + 4,6 Räddningstjänst 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden/MTM 24,1-0,9-2,8-2,7 + 0,1 Fritidsnämnden 21,9 0,0 0,0 0,0 + 0,7 Kulturnämnden 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Barn- och ungdomsnämnden (inklusive 414,2 0,0-0,7-4,6 + 2,4 skolpeng) Utbildningsnämnden 96,7 0,0 0,0 + 0,3 + 1,4 Socialnämnden 251,3-0,3 + 0,5 + 1,2 + 1,0 Summa 867,0 + 1,1-0,4-3,8 +10,2 Övrigt -30,0-3,5-1,5-1,0-0,9 Finansförvaltning -844,0-15,8-15,8-11,6-9,1 Summa budget/ budgetavvikelse 7,0-18,3-17,8-16,4 + 0,2 Låg investeringsvolym Investeringsvolymen har fortsatt att sjunka jämfört med de senaste årens höga nivåer. Nettoinvesteringarna under 2004 uppgick endast till ca 23 mkr. Beloppet tar inte i anspråk ens hälften av det finansiella utrymme som skapas genom de planenliga avskrivningarna. Under 2004 har inga större nya investeringsprojekt genomförts. Utöver löpande investeringar i form av mindre vägprojekt, ventilationsåtgärder och inventarieanskaffning kan nämnas att en ny banbädd anlagts i ishall B vid Vallentuna IP Investeringar (Mkr) Verksamhetsanalys Nämndernas måluppfyllelse och verksamhetsutveckling beskrivs närmare i verksamhetsberättelserna. Sammanfattningsvis kan konstateras att de av kommunfullmäktige antagna inriktningsmålen har utgjort grunden för de åtaganden som nämnderna haft att uppfylla. Eftersom åtagandena i flera fall inte varit konkret mätbara är det svårt att bedöma i vilken grad nämnderna uppfyllt sina åtaganden. I flera fall redovisar nämnderna goda resultat i genomförda enkätundersökningar eller i form av andra mått. Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett klart förbättrat meritvärde när det gäller betygen för de elever som gått ut årskurs nio i grundskolan. Socialnämnden visar förbättrade resultat i de enkätundersökningar som genomförs, till exempel inom äldre- och handikappomsorgen. Av nyckeltalen inom personalområdet framgår att såväl personalomsättning som sjukfrånvaro bland de anställda fortfarande ligger på en hög nivå. En viss minskning i sjukfrånvaron kan konstateras, totalt för kommunen från 9,7 % till 9,3 % av tillgänglig arbetstid. Personalomsättningen visar en mindre ökning från 11,3 % under 2003 till 12,9 % under Totalt sett har antalet årsarbetare i kommunen minskat med 2 %, från under 2003 till En del av minskningen förklaras av överföring av verksamhet till enskild regi. 10

12 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Volymökningar som följd av befolkningsförändringar var relativt marginella under Den kraftiga befolkningsökningen under året skedde främst inom de åldersgrupper som inte påverkar verksamheterna i så hög grad. Åldersgrupperna som utgör underlag för förskola, gymnasieutbildning och äldreomsorg har dock ökat. Dessa ökade befolkningstal har medfört en ökad verksamhetsvolym inom de berörda områdena. Utöver befolkningsutvecklingen kan även andra faktorer utgöra grund för kostnadskrävande volymökningar. Det gäller till exempel förskoleverksamheten där en ökad efterfrågan kan bero på effekter av maxtaxans införande samt att barn till föräldralediga och arbetslösa numera har rätt till förskoleplats. Dessutom har allmän förskola införts för äldre förskolebarn. Andelen barn i förskola har under 2004 ökat med ca en procentenhet till 85,5 % av åldersgruppen 1 5 år. Verksamhet i extern regi En stor del av kommunens verksamhet bedrivs av andra utförare än kommunen. Det gäller till exempel samhällsbyggnadsnämnden, som upphandlat entreprenaddrift av parkskötsel, vägdrift och avfallshantering. Dessutom upphandlas stora delar av fastighetsdrift och fastighetsunderhåll av ett antal olika entreprenörer. Av barn- och ungdomsnämndens verksamhet bedrivs ca 65 % av förskoleverksamheten av enskilda utförare inom ramen för skolpengssystemet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden köper ca 50 % av gymnasieutbildningen av andra kommuner eller friskolor. Socialnämnden har också en stor andel externt upphandlad verksamhet. Inom områdena individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg samt verksamhet för funktionshindrade ligger andelen i extern regi mellan % och för psykiskt långtidssjuka på ca 60 %. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av ett flertal faktorer. Vissa kan vara direkt påverkbara genom kommunala beslut, andra kan ligga helt utanför kommunens kontroll. Känslighetsanalysens syfte är att beskriva hur olika händelser kan påverka kommunens ekonomiska situation baserat på förhållandena under Beslut om förändringar ger dock normalt inte så snabb effekt utan måste ses i ett längre perspektiv. Händelse Mkr Löneförändring med 1 % +/- 4,6 10 genomsnittliga helårstjänster +/- 3,8 Prisförändring med 1 % +/- 1,5 Ränteförändring med 1 % +/- 1,9 Socialbidragsförändring med 10 % +/- 1,2 Förändrade taxor 10 % +/- 3,5 Förändrad utdebitering med 10 öre +/- 4,4 Koncernen Vallentuna I koncernen Vallentuna kommun ingår utöver kommunen även det helägda bolaget AB Össebyhus. Bolaget redovisar för 2004 ett positivt resultat med 433 tkr efter bokslutsdispositioner och skatter. Resultatet är bättre än föregående år och uppfyller de resultatkrav som fastställts i gällande ägardirektiv. Dessa direktiv har i december 2004 kompletterats med ett uppdrag till bolaget att under vissa föreskrivna villkor nyproducera ett antal bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i Karby. Framtiden En övergripande målsättning för Vallentuna kommun är att ha en ekonomi i god balans. Under en period har denna målsättning inte kunnat uppnås. Negativa resultat har redovisats under åren Utdebiteringen av kommunalskatt har som följd härav höjts med totalt kr 1:50 under 2003 och 2004 med avsikt att kunna leva upp till kommunallagens balanskrav. Trots skattehöjningarna har inte resultatet blivit det förväntade eftersom tillväxten av skatteunderlag i riket utvecklats sämre än vad som förutsattes i den prognos från Kommunförbundet, vilken användes vid budgettillfället. Budgeten för 2005, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2004, visar ett positivt resultat. Ombudgeteringar från 2004 års bokslut samt något lägre skatteintäkter än budgeterat kommer att försämra resultatet. Däremot kommer en förbättring att ske som följd av de nya regler för skatteutjämning som införts Förändringarna gynnar Vallentuna, bland annat genom tillskott som kompensation för den snabba befolkningsökningen. Under förutsättning att nämndernas verksamhetskostnader inte utvecklas sämre än budgeterat är utsikterna goda för ett bra ekonomiskt resultat under Det finns alltid ett antal osäkerhetsfaktorer inför framtiden vilka kommunen inte kan påverka. Det gäller till exempel konjunkturutvecklingen med effekter på såväl intäkts- som kostnadsutvecklingen. Osäkerheter om det framtida utfallet i skatteutjämnings- och statsbidragssystemen samt effekterna av det nationella utjämningssystem för LSSkostnaderna som infördes under 2004, ger anled- 11

13 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 ning till försiktighet i den kommande ekonomiska planeringen. En fortsatt snabb befolkningsutveckling kan ge såväl positiva som negativa ekonomiska effekter. Det kan bland annat bero på när i tiden det blir nödvändigt med nya investeringar i infrastruktur och anläggningar för servicen till de nya kommuninvånarna. Sammanfattningsvis är det fortfarande viktigt med en fortsatt genomtänkt verksamhetsplanering och en stram ekonomisk planering, så att målsättningen om balansen i kommunens ekonomi kan uppnås även under kommande planeringsperiod. Kårstabarn på utflykt vid den omtyckta labyrinten i Vallentuna centrum. (Foto: Sonia Blom) 12

14 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 DRIFTREDOVISNING 2004 tkr Nämnd Kostnader Intäkter Netto Netto Budgetavvikelse Kommunstyrelse Samhällsbyggnadnämnd Myndighetsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn - och ungdomsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Summa Övr kostnader o intäkter Finansiering Summa Totalt (i kostnaderna och intäkterna ingår interna transaktioner) Övriga kostnader Utbetalda pensioner/löneskatt Differens kalkylerad/verkliga personalomk Avskrivningar/Nedskrivningar Övriga intäkter Realisationsvinst Kapitalkostnader INVESTERINGSREDOVISNING 2004 tkr Nämnd Budget- Netto Netto Netto avvikelse Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsnämnd Tufa fastigheter VA-verk Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn -och ungdomsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Summa