Årsredovisning Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund)

2 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1. Årsredovisning Kommunalrådets kommentarer 3 Förvaltningsberättelse i korthet 4 - Fem år i sammandrag 5 - Ekonomisk översikt och analys 6 - Drift- och investeringsredovisning 13 - Personalberättelse 15 - Sammanställd redovisning 18 - Sammanställda resultat- och balansräkningar 19 Kommunens resultaträkning och finansieringsanalys med noter 21 Kommunens balansräkning med noter 23 Redovisningsprinciper 25 Revisionsberättelse 26 Del 2. Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen 1 Samhällsbyggnadsnämnden 6 Myndighetsnämnden för teknik och miljö 13 Fritidsnämnden 14 Kulturnämnden 18 Barn- och ungdomsnämnden 23 Utbildningsnämnden 28 Socialnämnden 32 1

3 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Del 1. Årsredovisning Bällstabergsområdet från ovan (2003). (Foto: Bo Gårdstad) Varje år i februari om bara vädret vill går det populära Krogrännet av stapeln. Start vid Kvarnbadet. (Foto: Sonia Blom) 2

4 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Kommunalrådets kommentarer Lägre investeringsvolym Investeringarna har tidigare år varit betydligt högre än kommunens avskrivningar. Resultatet av detta är att mindre medel kan användas till drift av verksamhet. Från och med 2003 är investeringarna på en sund ekonomisk nivå och vi har kunnat minska kommunens lån. Under 2004 minskades kommunens lån med 70 miljoner kronor. Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin (m) (Foto: Tommy Jansson ) En positiv ekonomisk utveckling Inför 2004 så beslöt den politiska majoriteten att höja skatten med 50 öre. Detta för att under mandatperioden täcka upp tidigare budgetunderskott. Det stora sparpaketet som vi beslöt om 2003 hade gett effekt och vi förväntade oss ytterligare effekter under Vi beslöt tidigt under året att häva beslutet om anställningsstopp då vi kunde konstatera att respekt för budgeten nu visades i hela kommunen. Precis som 2003 nåddes vi av dystra prognoser efter februari månads utgång. Årets första kvartalsuppföljning visade på ett prognostiserat underskott på över 11 miljoner kronor. Framför allt beroende på försämrade skatteintäktsprognoser, regeringens beslut om att återta delar av de medel kommunerna fått sig tilldelat för det nya pensionssystemet samt ekonomistyrningsverkets alltför positiva skatteprognos för 2003, vilken medförde att samtliga Sveriges kommuner förbättrade sina bokslut 2003 men i stället fick en minuspost att täcka Glädjande kunde vi konstatera att samtliga nämnder höll sig inom sina budgetramar. Vi beslöt oss därför att inte vidta ytterligare besparingsåtgärder utan att först se vad de tidigare åtgärderna skulle ge i form av eftersläpande effekter. Varefter året gick kunde vi se att nämnderna inte förbrukade nämnvärt mera medel än föregående år. Trots negativa prognoser hade kommunstyrelsen ändå en förhoppning om ett positivt resultat vilket också visade sig infrias i bokslutet. Årets nyheter Kommunen blev delägare i Roslagsvatten AB som anses vara ett spjutspetsföretag i Sverige inom vatten- och avloppsverksamhet. Anledningen till att vi valt att bli delägare är bland annat att se till att VAkollektivet på sikt ska få sänkta kostnader samtidigt som personalen får utvecklas och vi får mycket större resurser för att planera miljöåtgärder och den framtida utbyggnaden. Planeringsarbetet med den planskilda korsningen i centrala Vallentuna fortsätter. Vi fick information under året om att en förskottering från kommunens sida förmodligen inte kommer att påskynda byggstarten nämnvärt. Länstrafikplanens start ligger fortfarande planerad Planeringen av centrala Vallentuna har varit inne i ett intensivt skede där alla Vallentunabor har haft möjlighet att tycka till, både på internet eller via svarsformulär på biblioteket. Arbetet fortsätter och vi ser fram emot det slutgiltiga förslaget som kommer att arbetas fram under Vallentuna var landets näst snabbast växande kommun 2004 och vi planerar för att ännu fler ska få bo i en av länets trevligaste och bäst skötta kommuner. Avslutningsvis vill jag tacka alla för ett väl utfört arbete Sten-Åke Adlivankin (m) Kommunstyrelsens ordförande 3

5 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2004 i korthet Positiv vändning i ekonomin VA-verksamheten i ny regi Naturreservatet Exerman-Hersby invigt Hög befolkningsökning och framtiden Centrumplanering mot fullbordan Ökat bostadsbyggande Ändrad skatteutjämning ger god ekonomi 4

6 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Fem år i sammandrag - kommunen Befolkning 31/12 (källa SCB) varav 1 5 år varav 6 15 år varav år varav 80 w år Antal årsarbetare , , , , ,0 per 1000 invånare 44,9 47,1 48,5 51,4 51,1 Skattesats, kr 31:45 30:30 28:00 28:00 28:00 - varav kommunen 19:18 18:68 17:68 17:68 17:68 Årets resultat, mkr 42,1-4,5-38,5-7,5 75,3 exkl. extraordinära intäkter 7,2 6,8 Driftbudgetavvikelse, mkr 0,2-5,6-30,4 2,0 22,5 inkl. extraordinära intäkter 35,1 91,0 Nettokostnader 2, mkr per invånare, kr Nettokostnadernas 2 andel av skatteintäkterna, % Nettoinvesteringar, mkr 26,4 43,4 115,9 118,2 89,3 per invånare, kr Eget kapital, mkr per invånare, kr Låneskuld, mkr per invånare, kr Soliditet, % Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden ) Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad 2) Exklusive avskrivningar 5

7 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Ekonomisk översikt och analys Årets resultat 2004 är + 42 miljoner kronor (mkr). Av resultatet utgör ca 35 mkr en extraordinär intäkt i form av realisationsvinst från försäljning av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. För den ordinarie verksamheten redovisas ett positivt resultat med ca 7 mkr. Det är ett bättre utfall än vad som kunde förväntas med utgångspunkt från de prognoser som redovisades under året men utfallet stämmer väl överens med justerad budget. Resultaträkning Bättre resultat än väntat Under 2004 bröts perioden med negativa resultat i Vallentuna kommuns bokslut. Bortsett från den extraordinära intäkten är resultatet nästan 12 mkr bättre än i 2003 års bokslut. Det är även bättre än förväntat eftersom prognoserna under året tydde på ett sämre utfall. Prognoserna i de tre kvartalsuppföljningarna visade samtliga negativa resultat, 11,3, 10,8, respektive 9,4 mkr. Förändringen i utfallet under sista kvartalet är alltså markant och främst en effekt av bättre utfall inom nämndernas verksamheter samt av ett något förbättrat skatteutfall ,8-7,5 Årets resultat (Mkr) -4,5 7,2 Balanskravet klarades Enligt bestämmelser i kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans på så sätt att intäkterna ska överstiga kostnaderna och bokslutet ska därmed visa ett positivt resultat. För att bedöma om balanskravet klarats krävs en utredning med utgångspunkt från kommunens resultaträkning. För Vallentuna gäller följande redovisning för år 2004 i miljoner kronor. Redovisat resultat + 42,1 Realisationsvinster - 1,4 Extraordinära poster - 34,9 Justerat resultat + 5,8 Det positiva resultatet i 2004 års bokslut innebär att en del av tidigare års minskning av det egna kapitalet återställs. Kommunfullmäktige har i den fastställda kommunplanen för beslutat att det redovisade negativa resultatet i 2002 års bokslut, 36 mkr, inte behöver återställas med hänvisning till den orimliga belastning detta skulle innebära för kommunens invånare. Vallentunas utdebitering av skatt har höjts med sammanlagt kr 1:50. Budget med positivt resultat Den ursprungliga budgeten för 2004 visade ett positivt resultat med 17,4 mkr. Efter ombudgetering av öronmärkta överskottsmedel från 2003 års bokslut med 10,4 mkr uppgick det budgeterade resultatet till 7,0 mkr. Vid budgetuppföljningarna under året visade prognoserna över bokslutsutfallet negativa resultat vid samtliga tillfällen. Det slutliga utfallet blev alltså betydligt bättre med ett positivt resultat på 7,2 mkr. I bokslutet visar nämndernas verksamhet ett överskott, som i jämförelse med den justerade budgeten uppgår till 10,3 mkr eller nästan exakt motsvarande det ombudgeterade beloppet från bokslut Flertalet nämnder visar betydande överskott jämfört med budget. Största överskotten finns hos kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden. Budgeten för skolpengsutbetalningar har överskridits med 2,9 mkr. Det beror främst på en ökande efterfrågan på förskoleplatser för yngre barn i områden med kraftig nyinflyttning under året , Låg kostnadsökning Verksamhetskostnaderna, inkl. kapitalkostnader, uppgår netto till 867 mkr och har jämfört med 2003 ökat med 2,6 procent. Kostnadsökningen har därmed fortsatt att sjunka från 2002 års 8,7 % och 2003 års 5 %, bland annat tack vare effektiviseringar inom verksamheterna. Nämnderna visar generellt sett låga kostnadsökningar men jämförelsen med 2003 försvåras av att organisationsförändringar genomförts under 2004.

8 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Skattekvoten utgör ett av de viktigaste nyckeltalen för att beskriva det ekonomiska tillståndet. Den ställer kommunens nettokostnader inklusive finansnetto i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag och visar hur stor del av dessa intäkter som går åt för att täcka den löpande verksamheten. För 2004 blev skattekvoten 93 % jämfört med 95 % under 2003, vilket således innebär en förbättring. För att täcka avskrivningar på nuvarande nivå bör inte skattekvoten överstiga 95 %. Ökande skatt - minskande bidrag Av intäkterna är skattenettot den största posten med 732 mkr. Det är en ökning jämfört med 690 mkr Mer än hälften av ökningen, 2,7 % av 4,5 %, beror på att utdebiteringen höjdes med 50 öre Kommunens skatteintäkter från kommuninvånarna uppgick till 822 mkr varav 90 mkr netto betalades till det statliga skatteutjämningssystemet. Utfallet av 2004 års taxering visade att kommunerna fått för högt förskott av skattemedel under För Vallentunas del uppgick beloppet till 10,8 mkr som återbetalades i januari Av beloppet var 7,5 mkr beaktat i bokslut 2003 och resterande 3,3 mkr har avräknats från 2004 års skatteintäkter och bokförts som en skuld i bokslutet. Den beräknade avräkningsposten för 2004 är också negativ, -7,8 mkr enligt prognos från Ekonomistyrningsverket och har bokförts som skuld i bokslut Rådet för kommunal redovisning har beslutat att kommunerna från och med 2003 ska använda Ekonomistyrningsverkets prognos över skatteunderlagets utveckling i sin redovisning. ESV:s prognos visade sig vara alltför optimistisk för 2003 och det finns risk att även prognosen för 2004 är för positiv. Det kan innebära att en negativ reglering av 2004 års skatteintäkter kommer att belasta resultatet De generella statsbidragen har ökat något, från 105,4 till 106,9 mkr netto, detta trots att regeringen beslutade om återbetalning av statsbidragsmedel för åren , vilket för Vallentunas del uppgick till - 5,1 mkr. Förbättringen beror på att det tillfälliga sysselsättningsstödet till kommunerna, som för Vallentunas del urprungligen gav ett bidrag på 5,9 mkr, genom ett sent beslut under höstens budgetförhandlingar ökades till 8,5 mkr. Bidraget till sysselsättningsstöd 2003 var 5,2 mkr. En ny intäktspost är bidrag från det under 2004 införda nationella utjämningssystemet för LSS (LSS= lag om stöd och service till funktionshindrade). Vallentuna får ett bidrag från detta system men på grund av införanderegler endast med en del som överstiger 270 kronor per invånare under Som följd av den nationella utjämningen har den 7 mellankommunala utjämningen inom Stockholms län för samma ändamål upphört. I samband med slutregleringen fick Vallentuna ett slutligt bidrag med ca 3,1 mkr. Därefter kvarstår endast mellankommunal utjämning för psykiatrireformen och i denna del betalar Vallentuna en mindre avgift. Kommunens skatter och generella bidrag Belopp i mkr % Kommunalskatt 776,9 821,8 5,8 Skatteutjämning netto - 87,4-90,2-2,8 Generella statsbidrag netto 105,4 106,9 1,4 LSS-utjämning - 0,7 Mellankomm. utjämning 10,0 2,3-77,0 Summa intäkter 804,9 841,5 + 4, Skattekvotens utveckling (%) Nettokostnader & skatteintäkter (Mkr) Nettokostnader Skatteintäkter Bättre finansnetto Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, huvudsakligen räntor. Under 2004 har en förbättring skett och utfallet uppgår till 6,5 mkr jämfört med 9,0 mkr under Det externa räntenettot har förbättrats som följd av att låneskulden har kunnat amorteras och att räntenivån har fortsatt ligga på en låg nivå. Bland de finansiella posterna märks en aktieutdelning med 0,7 mkr på kommunens aktieinnehav i Vallentuna Elverk.

9 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Vinst på VA-anläggningarna Genom beslut i kommunfullmäktige har Vallentunas vatten- och avloppsverksamhet överförts i bolagsform. Övergången skedde och huvudman för verksamheten blev då ett nytt bolag, Vallentunavatten AB, som är ett dotterbolag inom koncernen Roslagsvatten AB med säte i Österåkers kommun. Vallentuna kommun har en mindre ägarandel i båda bolagen. VA-anläggningarna såldes av kommunen till Vallentunavatten AB för 70 mkr. Köpeskillingen erhölls först i slutet av året och efter avräkning för vissa kvarstående kostnader under 2004 återstår en realisationsvinst med ca 34,9 mkr. Vinsten redovisas i resultaträkningen som en extraordinär intäkt. Balansräkning Lägre värde på anläggningstillgångar Årets nettoinvesteringar i fastigheter och anläggningar har ökat värdet med ca 23 mkr. Avskrivningar och nedskrivningar har samtidigt minskat värdet med ca 47 mkr vilket innebär att anläggningstillgångarnas bokförda värde sjunkit med 24 mkr. Värdet har också sjunkit som följd av försäljning av tillgångar bokförda till ca 31 mkr. Det innebär att värdet på anläggningstillgångarna totalt har minskar till ca 688 mkr. högre på omsättningstillgångar Det bokförda värdet på omsättningstillgångarna har ökat från 119 till 174 mkr. Den kraftiga ökningen beror på en förstärkning av likviditeten som följd av försäljningen av anläggningstillgångar. Samtidigt har exploateringsområdena minskat i värde genom försäljningar av mark under året, främst inom olika arbetsområden. Likviditeten i form av medel i banktillgodohavanden är i bokslutet 109 mkr jämfört med 43 mkr i 2003 års bokslut. Låneskulden minskar Ett positivt resultat, överskott från exploateringsverksamheten, låga investeringsutgifter samt försäljning av anläggningstillgångar har möjliggjort en amortering av låneskulden med 70 mkr under året. Amorteringen har skett på den långfristiga låneskulden, som minskat till 70 mkr. Vid årets utgång har kommunen också 120 mkr i kortfristig upplåning vilket är oförändrat jämfört med Totalt uppgår därmed kommunens låneskuld i bokslut 2004 till 190 mkr, alltså en minskning med 70 mkr jämfört med föregående år. 8 Mkr År Låneutveckling Kortfristig upplåning Långfristig upplåning Pensionsåtagandena ökar Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandade modellen, som föreskrivs i redovisningslagen för kommuner. Pensionsförmåner intjänade till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna post är nu 392 mkr inkl löneskatt och har, enligt KPA:s beräkning, ökat med ca 13 mkr under året. Kommunen har inga särskilda medel avsatta som svarar mot ansvarsförbindelsen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 utbetalas årligen till arbetstagarna för individuell placering eller redovisas som avsättning i balansräkningen, till exempel vad avser kompletterande och särskild ålderspension. Enligt fastställt reglemente skall avsatta medel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Posten avsatta medel för pensioner i balansräkningen uppgår till 23,2 mkr vilket utgör det belopp som är återlånat. Några visstidsförordnanden eller andra avtal med särskilda pensionsvillkor finns inte. Intjänad pensionsrätt 2004, som belastar resultaträkningen, uppgår inklusive upplupen löneskatt till 22,0 mkr, som har belastat verksamheterna i form av personalomkostnadspålägg. Resultatet har också belastats med årets utbetalningar av pensioner, som uppgått till 10,8 mkr inklusive löneskatt. Kostnaden för pensioner blev därmed ca 33 mkr under 2004 eller oförändrad kostnad jämfört med Kommunens totala pensionsåtaganden Ändr. Belopp i mkr % Ansvarsförbindelse ,4 Avsättning ,7 Summa åtaganden ,5

10 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning Total pensionsskuld (Mkr) S o lid ite te n s u tv e c k lin g (% ) Total skuld Ansvarsförbind. Egna kapitalet återställs Det egna kapitalet är i bokslutet 512 mkr, en ökning med 42,1 mkr under året. Ökningen beror på det redovisade resultatet. Rörelsekapitalet är fortfarande negativt. Anledningen är främst den höga nivån på kortfristig upplåning. Nya borgensåtaganden Under året har nya borgensåtaganden tillkommit med 70 mkr till Vallentunavatten AB för belåning av va-anläggningarna samt med 3 mkr till Roslagsvatten AB för Vallentunas andel i bolagets checkräkningskredit. Kommunens borgensåtaganden är därmed ca 99 mkr eller kr per invånare. Av borgensåtagandena avser 70 mkr kommunala bolag, 11 mkr föreningar, 11,6 mkr kommunalförbund och 6,0 mkr bostadsändamål. Högre likviditet Likviditeten beskriver betalningsberedskapen på kort sikt. Kommunens likvida medel var i bokslutet 109 mkr vilket innebär en ökning med 65,6 mkr jämfört med föregående års bokslut. och soliditet Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Enligt 2004 års bokslut är soliditeten ca 59 %, vilket innebär en högre nivå än i bokslut 2003 då den var 55 %. Förbättringen beror på att det egna kapitalet ökat samtidigt som de totala tillgångarna varit oförändrade. Kommunens pensionsåtaganden, intjänade före 1998, redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Om även denna post, 391 mkr, beaktas blir soliditeten i 2004 års bokslut endast 14 %. God ekonomisk hushållning? Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning. Begreppet är inte entydigt preciserat men en allmänt vedertagen uppfattning är att ekonomin ska utvecklas så att det egna kapitalet bibehåller sitt realvärde. För Vallentunas del kan konstateras att det egna kapitalet under den senaste treårsperioden har minskat något vilket innebär att någon god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts års resultat, 7,2 mkr exklusive extraordinära intäkter, är inte heller tillräckligt för att uppfylla kravet. Som exempel har kommunens pensionsåtagande, som redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, ökat med 12,8 mkr under Drift- och investeringsredovisning Positivt utfall i driftbudgeten Driftredovisningen visar generellt sett överskott för nämnderna jämfört med den justerade budgeten. Kostnadsökningen jämfört med föregående år ligger i de flesta fall på en anmärkningsvärt låg nivå. Beroende på organisationsförändringar är det dock svårt att få en rättvisande jämförelse för de enskilda nämnderna. Den totala kostnadsökningen för samtliga nämnder stannar på 3,0 % jämfört med 5,3 % föregående år. Den besvärliga ekonomiska situationen 2003, som ledde till omfattande aktiviteter för att nå kostnadsbesparingar, har fortsatt att bidra till en begränsning av kostnaderna även under Kostnadsökningen inom de så kallade mjuka nämndernas verksamhetsområden, utbildning samt vård och omsorg, som traditionellt brukar visa relativt höga kostnadsökningar, har också varit låga. Det beror bland annat på låga löneökningar och begränsade volymökningar. 9

11 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Nämndernas prognoser över budgetutfallet visade så sent som i budgetuppföljningen efter tre kvartal ett befarat underskott i bokslutet. Det slutliga utfallet i bokslutet blev ca 14 mkr bättre än i BUF 3. En motsvarande förbättring märktes också under sista kvartalet 2003 och det visar att prognossäkerheten hos nämnderna behöver förbättras. NÄMND BUDGET 2004 N E T T O A V V I K E L S E R (Mkr) Efter justering BUF 1 BUF 2 BUF 3 BOKSLUT Kommunstyrelsen 33,9 + 2,3 + 2,7 + 2,0 + 4,6 Räddningstjänst 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden/MTM 24,1-0,9-2,8-2,7 + 0,1 Fritidsnämnden 21,9 0,0 0,0 0,0 + 0,7 Kulturnämnden 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Barn- och ungdomsnämnden (inklusive 414,2 0,0-0,7-4,6 + 2,4 skolpeng) Utbildningsnämnden 96,7 0,0 0,0 + 0,3 + 1,4 Socialnämnden 251,3-0,3 + 0,5 + 1,2 + 1,0 Summa 867,0 + 1,1-0,4-3,8 +10,2 Övrigt -30,0-3,5-1,5-1,0-0,9 Finansförvaltning -844,0-15,8-15,8-11,6-9,1 Summa budget/ budgetavvikelse 7,0-18,3-17,8-16,4 + 0,2 Låg investeringsvolym Investeringsvolymen har fortsatt att sjunka jämfört med de senaste årens höga nivåer. Nettoinvesteringarna under 2004 uppgick endast till ca 23 mkr. Beloppet tar inte i anspråk ens hälften av det finansiella utrymme som skapas genom de planenliga avskrivningarna. Under 2004 har inga större nya investeringsprojekt genomförts. Utöver löpande investeringar i form av mindre vägprojekt, ventilationsåtgärder och inventarieanskaffning kan nämnas att en ny banbädd anlagts i ishall B vid Vallentuna IP Investeringar (Mkr) Verksamhetsanalys Nämndernas måluppfyllelse och verksamhetsutveckling beskrivs närmare i verksamhetsberättelserna. Sammanfattningsvis kan konstateras att de av kommunfullmäktige antagna inriktningsmålen har utgjort grunden för de åtaganden som nämnderna haft att uppfylla. Eftersom åtagandena i flera fall inte varit konkret mätbara är det svårt att bedöma i vilken grad nämnderna uppfyllt sina åtaganden. I flera fall redovisar nämnderna goda resultat i genomförda enkätundersökningar eller i form av andra mått. Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett klart förbättrat meritvärde när det gäller betygen för de elever som gått ut årskurs nio i grundskolan. Socialnämnden visar förbättrade resultat i de enkätundersökningar som genomförs, till exempel inom äldre- och handikappomsorgen. Av nyckeltalen inom personalområdet framgår att såväl personalomsättning som sjukfrånvaro bland de anställda fortfarande ligger på en hög nivå. En viss minskning i sjukfrånvaron kan konstateras, totalt för kommunen från 9,7 % till 9,3 % av tillgänglig arbetstid. Personalomsättningen visar en mindre ökning från 11,3 % under 2003 till 12,9 % under Totalt sett har antalet årsarbetare i kommunen minskat med 2 %, från under 2003 till En del av minskningen förklaras av överföring av verksamhet till enskild regi. 10

12 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Volymökningar som följd av befolkningsförändringar var relativt marginella under Den kraftiga befolkningsökningen under året skedde främst inom de åldersgrupper som inte påverkar verksamheterna i så hög grad. Åldersgrupperna som utgör underlag för förskola, gymnasieutbildning och äldreomsorg har dock ökat. Dessa ökade befolkningstal har medfört en ökad verksamhetsvolym inom de berörda områdena. Utöver befolkningsutvecklingen kan även andra faktorer utgöra grund för kostnadskrävande volymökningar. Det gäller till exempel förskoleverksamheten där en ökad efterfrågan kan bero på effekter av maxtaxans införande samt att barn till föräldralediga och arbetslösa numera har rätt till förskoleplats. Dessutom har allmän förskola införts för äldre förskolebarn. Andelen barn i förskola har under 2004 ökat med ca en procentenhet till 85,5 % av åldersgruppen 1 5 år. Verksamhet i extern regi En stor del av kommunens verksamhet bedrivs av andra utförare än kommunen. Det gäller till exempel samhällsbyggnadsnämnden, som upphandlat entreprenaddrift av parkskötsel, vägdrift och avfallshantering. Dessutom upphandlas stora delar av fastighetsdrift och fastighetsunderhåll av ett antal olika entreprenörer. Av barn- och ungdomsnämndens verksamhet bedrivs ca 65 % av förskoleverksamheten av enskilda utförare inom ramen för skolpengssystemet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden köper ca 50 % av gymnasieutbildningen av andra kommuner eller friskolor. Socialnämnden har också en stor andel externt upphandlad verksamhet. Inom områdena individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg samt verksamhet för funktionshindrade ligger andelen i extern regi mellan % och för psykiskt långtidssjuka på ca 60 %. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av ett flertal faktorer. Vissa kan vara direkt påverkbara genom kommunala beslut, andra kan ligga helt utanför kommunens kontroll. Känslighetsanalysens syfte är att beskriva hur olika händelser kan påverka kommunens ekonomiska situation baserat på förhållandena under Beslut om förändringar ger dock normalt inte så snabb effekt utan måste ses i ett längre perspektiv. Händelse Mkr Löneförändring med 1 % +/- 4,6 10 genomsnittliga helårstjänster +/- 3,8 Prisförändring med 1 % +/- 1,5 Ränteförändring med 1 % +/- 1,9 Socialbidragsförändring med 10 % +/- 1,2 Förändrade taxor 10 % +/- 3,5 Förändrad utdebitering med 10 öre +/- 4,4 Koncernen Vallentuna I koncernen Vallentuna kommun ingår utöver kommunen även det helägda bolaget AB Össebyhus. Bolaget redovisar för 2004 ett positivt resultat med 433 tkr efter bokslutsdispositioner och skatter. Resultatet är bättre än föregående år och uppfyller de resultatkrav som fastställts i gällande ägardirektiv. Dessa direktiv har i december 2004 kompletterats med ett uppdrag till bolaget att under vissa föreskrivna villkor nyproducera ett antal bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i Karby. Framtiden En övergripande målsättning för Vallentuna kommun är att ha en ekonomi i god balans. Under en period har denna målsättning inte kunnat uppnås. Negativa resultat har redovisats under åren Utdebiteringen av kommunalskatt har som följd härav höjts med totalt kr 1:50 under 2003 och 2004 med avsikt att kunna leva upp till kommunallagens balanskrav. Trots skattehöjningarna har inte resultatet blivit det förväntade eftersom tillväxten av skatteunderlag i riket utvecklats sämre än vad som förutsattes i den prognos från Kommunförbundet, vilken användes vid budgettillfället. Budgeten för 2005, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2004, visar ett positivt resultat. Ombudgeteringar från 2004 års bokslut samt något lägre skatteintäkter än budgeterat kommer att försämra resultatet. Däremot kommer en förbättring att ske som följd av de nya regler för skatteutjämning som införts Förändringarna gynnar Vallentuna, bland annat genom tillskott som kompensation för den snabba befolkningsökningen. Under förutsättning att nämndernas verksamhetskostnader inte utvecklas sämre än budgeterat är utsikterna goda för ett bra ekonomiskt resultat under Det finns alltid ett antal osäkerhetsfaktorer inför framtiden vilka kommunen inte kan påverka. Det gäller till exempel konjunkturutvecklingen med effekter på såväl intäkts- som kostnadsutvecklingen. Osäkerheter om det framtida utfallet i skatteutjämnings- och statsbidragssystemen samt effekterna av det nationella utjämningssystem för LSSkostnaderna som infördes under 2004, ger anled- 11

13 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 ning till försiktighet i den kommande ekonomiska planeringen. En fortsatt snabb befolkningsutveckling kan ge såväl positiva som negativa ekonomiska effekter. Det kan bland annat bero på när i tiden det blir nödvändigt med nya investeringar i infrastruktur och anläggningar för servicen till de nya kommuninvånarna. Sammanfattningsvis är det fortfarande viktigt med en fortsatt genomtänkt verksamhetsplanering och en stram ekonomisk planering, så att målsättningen om balansen i kommunens ekonomi kan uppnås även under kommande planeringsperiod. Kårstabarn på utflykt vid den omtyckta labyrinten i Vallentuna centrum. (Foto: Sonia Blom) 12

14 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 DRIFTREDOVISNING 2004 tkr Nämnd Kostnader Intäkter Netto Netto Budgetavvikelse Kommunstyrelse Samhällsbyggnadnämnd Myndighetsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn - och ungdomsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Summa Övr kostnader o intäkter Finansiering Summa Totalt (i kostnaderna och intäkterna ingår interna transaktioner) Övriga kostnader Utbetalda pensioner/löneskatt Differens kalkylerad/verkliga personalomk Avskrivningar/Nedskrivningar Övriga intäkter Realisationsvinst Kapitalkostnader INVESTERINGSREDOVISNING 2004 tkr Nämnd Budget- Netto Netto Netto avvikelse Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsnämnd Tufa fastigheter VA-verk Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn -och ungdomsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Summa

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk översikt och analys

Ekonomisk översikt och analys Ekonomisk översikt och analys Resultaträkning Godtagbar resultatnivå? Ja och nej! Årets resultat innebär en förbättring av det egna kapitalet med 1,6 mkr. Utfallet är mkr bättre än den ursprungliga budgeten

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Ekonomisk översikt och analys

Ekonomisk översikt och analys Ekonomisk översikt och analys Årets resultat enligt resultaträkningen är positivt, + 9,1 mkr. Utfallet är 14,6 mkr bättre än den ursprungliga budgeten och 16,7 mkr bättre än vad som förutsattes efter budgetjusteringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Vallentuna centrum med Vallentunasjön i bakgrunden

Vallentuna centrum med Vallentunasjön i bakgrunden Årsredovisning 2001 Vallentuna centrum med Vallentunasjön i bakgrunden (Foto: Bergslagsfoto) 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets kommentarer 3 Förvaltningsberättelse - 2001 i korthet

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer