Årsredovisning Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund)

2 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1. Årsredovisning Kommunalrådets kommentarer 3 Förvaltningsberättelse i korthet 4 - Fem år i sammandrag 5 - Ekonomisk översikt och analys 6 - Drift- och investeringsredovisning 13 - Personalberättelse 15 - Sammanställd redovisning 18 - Sammanställda resultat- och balansräkningar 19 Kommunens resultaträkning och finansieringsanalys med noter 21 Kommunens balansräkning med noter 23 Redovisningsprinciper 25 Revisionsberättelse 26 Del 2. Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen 1 Samhällsbyggnadsnämnden 6 Myndighetsnämnden för teknik och miljö 13 Fritidsnämnden 14 Kulturnämnden 18 Barn- och ungdomsnämnden 23 Utbildningsnämnden 28 Socialnämnden 32 1

3 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Del 1. Årsredovisning Bällstabergsområdet från ovan (2003). (Foto: Bo Gårdstad) Varje år i februari om bara vädret vill går det populära Krogrännet av stapeln. Start vid Kvarnbadet. (Foto: Sonia Blom) 2

4 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Kommunalrådets kommentarer Lägre investeringsvolym Investeringarna har tidigare år varit betydligt högre än kommunens avskrivningar. Resultatet av detta är att mindre medel kan användas till drift av verksamhet. Från och med 2003 är investeringarna på en sund ekonomisk nivå och vi har kunnat minska kommunens lån. Under 2004 minskades kommunens lån med 70 miljoner kronor. Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin (m) (Foto: Tommy Jansson ) En positiv ekonomisk utveckling Inför 2004 så beslöt den politiska majoriteten att höja skatten med 50 öre. Detta för att under mandatperioden täcka upp tidigare budgetunderskott. Det stora sparpaketet som vi beslöt om 2003 hade gett effekt och vi förväntade oss ytterligare effekter under Vi beslöt tidigt under året att häva beslutet om anställningsstopp då vi kunde konstatera att respekt för budgeten nu visades i hela kommunen. Precis som 2003 nåddes vi av dystra prognoser efter februari månads utgång. Årets första kvartalsuppföljning visade på ett prognostiserat underskott på över 11 miljoner kronor. Framför allt beroende på försämrade skatteintäktsprognoser, regeringens beslut om att återta delar av de medel kommunerna fått sig tilldelat för det nya pensionssystemet samt ekonomistyrningsverkets alltför positiva skatteprognos för 2003, vilken medförde att samtliga Sveriges kommuner förbättrade sina bokslut 2003 men i stället fick en minuspost att täcka Glädjande kunde vi konstatera att samtliga nämnder höll sig inom sina budgetramar. Vi beslöt oss därför att inte vidta ytterligare besparingsåtgärder utan att först se vad de tidigare åtgärderna skulle ge i form av eftersläpande effekter. Varefter året gick kunde vi se att nämnderna inte förbrukade nämnvärt mera medel än föregående år. Trots negativa prognoser hade kommunstyrelsen ändå en förhoppning om ett positivt resultat vilket också visade sig infrias i bokslutet. Årets nyheter Kommunen blev delägare i Roslagsvatten AB som anses vara ett spjutspetsföretag i Sverige inom vatten- och avloppsverksamhet. Anledningen till att vi valt att bli delägare är bland annat att se till att VAkollektivet på sikt ska få sänkta kostnader samtidigt som personalen får utvecklas och vi får mycket större resurser för att planera miljöåtgärder och den framtida utbyggnaden. Planeringsarbetet med den planskilda korsningen i centrala Vallentuna fortsätter. Vi fick information under året om att en förskottering från kommunens sida förmodligen inte kommer att påskynda byggstarten nämnvärt. Länstrafikplanens start ligger fortfarande planerad Planeringen av centrala Vallentuna har varit inne i ett intensivt skede där alla Vallentunabor har haft möjlighet att tycka till, både på internet eller via svarsformulär på biblioteket. Arbetet fortsätter och vi ser fram emot det slutgiltiga förslaget som kommer att arbetas fram under Vallentuna var landets näst snabbast växande kommun 2004 och vi planerar för att ännu fler ska få bo i en av länets trevligaste och bäst skötta kommuner. Avslutningsvis vill jag tacka alla för ett väl utfört arbete Sten-Åke Adlivankin (m) Kommunstyrelsens ordförande 3

5 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2004 i korthet Positiv vändning i ekonomin VA-verksamheten i ny regi Naturreservatet Exerman-Hersby invigt Hög befolkningsökning och framtiden Centrumplanering mot fullbordan Ökat bostadsbyggande Ändrad skatteutjämning ger god ekonomi 4

6 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Fem år i sammandrag - kommunen Befolkning 31/12 (källa SCB) varav 1 5 år varav 6 15 år varav år varav 80 w år Antal årsarbetare , , , , ,0 per 1000 invånare 44,9 47,1 48,5 51,4 51,1 Skattesats, kr 31:45 30:30 28:00 28:00 28:00 - varav kommunen 19:18 18:68 17:68 17:68 17:68 Årets resultat, mkr 42,1-4,5-38,5-7,5 75,3 exkl. extraordinära intäkter 7,2 6,8 Driftbudgetavvikelse, mkr 0,2-5,6-30,4 2,0 22,5 inkl. extraordinära intäkter 35,1 91,0 Nettokostnader 2, mkr per invånare, kr Nettokostnadernas 2 andel av skatteintäkterna, % Nettoinvesteringar, mkr 26,4 43,4 115,9 118,2 89,3 per invånare, kr Eget kapital, mkr per invånare, kr Låneskuld, mkr per invånare, kr Soliditet, % Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden ) Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad 2) Exklusive avskrivningar 5

7 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Ekonomisk översikt och analys Årets resultat 2004 är + 42 miljoner kronor (mkr). Av resultatet utgör ca 35 mkr en extraordinär intäkt i form av realisationsvinst från försäljning av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. För den ordinarie verksamheten redovisas ett positivt resultat med ca 7 mkr. Det är ett bättre utfall än vad som kunde förväntas med utgångspunkt från de prognoser som redovisades under året men utfallet stämmer väl överens med justerad budget. Resultaträkning Bättre resultat än väntat Under 2004 bröts perioden med negativa resultat i Vallentuna kommuns bokslut. Bortsett från den extraordinära intäkten är resultatet nästan 12 mkr bättre än i 2003 års bokslut. Det är även bättre än förväntat eftersom prognoserna under året tydde på ett sämre utfall. Prognoserna i de tre kvartalsuppföljningarna visade samtliga negativa resultat, 11,3, 10,8, respektive 9,4 mkr. Förändringen i utfallet under sista kvartalet är alltså markant och främst en effekt av bättre utfall inom nämndernas verksamheter samt av ett något förbättrat skatteutfall ,8-7,5 Årets resultat (Mkr) -4,5 7,2 Balanskravet klarades Enligt bestämmelser i kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans på så sätt att intäkterna ska överstiga kostnaderna och bokslutet ska därmed visa ett positivt resultat. För att bedöma om balanskravet klarats krävs en utredning med utgångspunkt från kommunens resultaträkning. För Vallentuna gäller följande redovisning för år 2004 i miljoner kronor. Redovisat resultat + 42,1 Realisationsvinster - 1,4 Extraordinära poster - 34,9 Justerat resultat + 5,8 Det positiva resultatet i 2004 års bokslut innebär att en del av tidigare års minskning av det egna kapitalet återställs. Kommunfullmäktige har i den fastställda kommunplanen för beslutat att det redovisade negativa resultatet i 2002 års bokslut, 36 mkr, inte behöver återställas med hänvisning till den orimliga belastning detta skulle innebära för kommunens invånare. Vallentunas utdebitering av skatt har höjts med sammanlagt kr 1:50. Budget med positivt resultat Den ursprungliga budgeten för 2004 visade ett positivt resultat med 17,4 mkr. Efter ombudgetering av öronmärkta överskottsmedel från 2003 års bokslut med 10,4 mkr uppgick det budgeterade resultatet till 7,0 mkr. Vid budgetuppföljningarna under året visade prognoserna över bokslutsutfallet negativa resultat vid samtliga tillfällen. Det slutliga utfallet blev alltså betydligt bättre med ett positivt resultat på 7,2 mkr. I bokslutet visar nämndernas verksamhet ett överskott, som i jämförelse med den justerade budgeten uppgår till 10,3 mkr eller nästan exakt motsvarande det ombudgeterade beloppet från bokslut Flertalet nämnder visar betydande överskott jämfört med budget. Största överskotten finns hos kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden. Budgeten för skolpengsutbetalningar har överskridits med 2,9 mkr. Det beror främst på en ökande efterfrågan på förskoleplatser för yngre barn i områden med kraftig nyinflyttning under året , Låg kostnadsökning Verksamhetskostnaderna, inkl. kapitalkostnader, uppgår netto till 867 mkr och har jämfört med 2003 ökat med 2,6 procent. Kostnadsökningen har därmed fortsatt att sjunka från 2002 års 8,7 % och 2003 års 5 %, bland annat tack vare effektiviseringar inom verksamheterna. Nämnderna visar generellt sett låga kostnadsökningar men jämförelsen med 2003 försvåras av att organisationsförändringar genomförts under 2004.

8 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Skattekvoten utgör ett av de viktigaste nyckeltalen för att beskriva det ekonomiska tillståndet. Den ställer kommunens nettokostnader inklusive finansnetto i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag och visar hur stor del av dessa intäkter som går åt för att täcka den löpande verksamheten. För 2004 blev skattekvoten 93 % jämfört med 95 % under 2003, vilket således innebär en förbättring. För att täcka avskrivningar på nuvarande nivå bör inte skattekvoten överstiga 95 %. Ökande skatt - minskande bidrag Av intäkterna är skattenettot den största posten med 732 mkr. Det är en ökning jämfört med 690 mkr Mer än hälften av ökningen, 2,7 % av 4,5 %, beror på att utdebiteringen höjdes med 50 öre Kommunens skatteintäkter från kommuninvånarna uppgick till 822 mkr varav 90 mkr netto betalades till det statliga skatteutjämningssystemet. Utfallet av 2004 års taxering visade att kommunerna fått för högt förskott av skattemedel under För Vallentunas del uppgick beloppet till 10,8 mkr som återbetalades i januari Av beloppet var 7,5 mkr beaktat i bokslut 2003 och resterande 3,3 mkr har avräknats från 2004 års skatteintäkter och bokförts som en skuld i bokslutet. Den beräknade avräkningsposten för 2004 är också negativ, -7,8 mkr enligt prognos från Ekonomistyrningsverket och har bokförts som skuld i bokslut Rådet för kommunal redovisning har beslutat att kommunerna från och med 2003 ska använda Ekonomistyrningsverkets prognos över skatteunderlagets utveckling i sin redovisning. ESV:s prognos visade sig vara alltför optimistisk för 2003 och det finns risk att även prognosen för 2004 är för positiv. Det kan innebära att en negativ reglering av 2004 års skatteintäkter kommer att belasta resultatet De generella statsbidragen har ökat något, från 105,4 till 106,9 mkr netto, detta trots att regeringen beslutade om återbetalning av statsbidragsmedel för åren , vilket för Vallentunas del uppgick till - 5,1 mkr. Förbättringen beror på att det tillfälliga sysselsättningsstödet till kommunerna, som för Vallentunas del urprungligen gav ett bidrag på 5,9 mkr, genom ett sent beslut under höstens budgetförhandlingar ökades till 8,5 mkr. Bidraget till sysselsättningsstöd 2003 var 5,2 mkr. En ny intäktspost är bidrag från det under 2004 införda nationella utjämningssystemet för LSS (LSS= lag om stöd och service till funktionshindrade). Vallentuna får ett bidrag från detta system men på grund av införanderegler endast med en del som överstiger 270 kronor per invånare under Som följd av den nationella utjämningen har den 7 mellankommunala utjämningen inom Stockholms län för samma ändamål upphört. I samband med slutregleringen fick Vallentuna ett slutligt bidrag med ca 3,1 mkr. Därefter kvarstår endast mellankommunal utjämning för psykiatrireformen och i denna del betalar Vallentuna en mindre avgift. Kommunens skatter och generella bidrag Belopp i mkr % Kommunalskatt 776,9 821,8 5,8 Skatteutjämning netto - 87,4-90,2-2,8 Generella statsbidrag netto 105,4 106,9 1,4 LSS-utjämning - 0,7 Mellankomm. utjämning 10,0 2,3-77,0 Summa intäkter 804,9 841,5 + 4, Skattekvotens utveckling (%) Nettokostnader & skatteintäkter (Mkr) Nettokostnader Skatteintäkter Bättre finansnetto Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, huvudsakligen räntor. Under 2004 har en förbättring skett och utfallet uppgår till 6,5 mkr jämfört med 9,0 mkr under Det externa räntenettot har förbättrats som följd av att låneskulden har kunnat amorteras och att räntenivån har fortsatt ligga på en låg nivå. Bland de finansiella posterna märks en aktieutdelning med 0,7 mkr på kommunens aktieinnehav i Vallentuna Elverk.

9 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Vinst på VA-anläggningarna Genom beslut i kommunfullmäktige har Vallentunas vatten- och avloppsverksamhet överförts i bolagsform. Övergången skedde och huvudman för verksamheten blev då ett nytt bolag, Vallentunavatten AB, som är ett dotterbolag inom koncernen Roslagsvatten AB med säte i Österåkers kommun. Vallentuna kommun har en mindre ägarandel i båda bolagen. VA-anläggningarna såldes av kommunen till Vallentunavatten AB för 70 mkr. Köpeskillingen erhölls först i slutet av året och efter avräkning för vissa kvarstående kostnader under 2004 återstår en realisationsvinst med ca 34,9 mkr. Vinsten redovisas i resultaträkningen som en extraordinär intäkt. Balansräkning Lägre värde på anläggningstillgångar Årets nettoinvesteringar i fastigheter och anläggningar har ökat värdet med ca 23 mkr. Avskrivningar och nedskrivningar har samtidigt minskat värdet med ca 47 mkr vilket innebär att anläggningstillgångarnas bokförda värde sjunkit med 24 mkr. Värdet har också sjunkit som följd av försäljning av tillgångar bokförda till ca 31 mkr. Det innebär att värdet på anläggningstillgångarna totalt har minskar till ca 688 mkr. högre på omsättningstillgångar Det bokförda värdet på omsättningstillgångarna har ökat från 119 till 174 mkr. Den kraftiga ökningen beror på en förstärkning av likviditeten som följd av försäljningen av anläggningstillgångar. Samtidigt har exploateringsområdena minskat i värde genom försäljningar av mark under året, främst inom olika arbetsområden. Likviditeten i form av medel i banktillgodohavanden är i bokslutet 109 mkr jämfört med 43 mkr i 2003 års bokslut. Låneskulden minskar Ett positivt resultat, överskott från exploateringsverksamheten, låga investeringsutgifter samt försäljning av anläggningstillgångar har möjliggjort en amortering av låneskulden med 70 mkr under året. Amorteringen har skett på den långfristiga låneskulden, som minskat till 70 mkr. Vid årets utgång har kommunen också 120 mkr i kortfristig upplåning vilket är oförändrat jämfört med Totalt uppgår därmed kommunens låneskuld i bokslut 2004 till 190 mkr, alltså en minskning med 70 mkr jämfört med föregående år. 8 Mkr År Låneutveckling Kortfristig upplåning Långfristig upplåning Pensionsåtagandena ökar Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandade modellen, som föreskrivs i redovisningslagen för kommuner. Pensionsförmåner intjänade till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna post är nu 392 mkr inkl löneskatt och har, enligt KPA:s beräkning, ökat med ca 13 mkr under året. Kommunen har inga särskilda medel avsatta som svarar mot ansvarsförbindelsen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 utbetalas årligen till arbetstagarna för individuell placering eller redovisas som avsättning i balansräkningen, till exempel vad avser kompletterande och särskild ålderspension. Enligt fastställt reglemente skall avsatta medel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Posten avsatta medel för pensioner i balansräkningen uppgår till 23,2 mkr vilket utgör det belopp som är återlånat. Några visstidsförordnanden eller andra avtal med särskilda pensionsvillkor finns inte. Intjänad pensionsrätt 2004, som belastar resultaträkningen, uppgår inklusive upplupen löneskatt till 22,0 mkr, som har belastat verksamheterna i form av personalomkostnadspålägg. Resultatet har också belastats med årets utbetalningar av pensioner, som uppgått till 10,8 mkr inklusive löneskatt. Kostnaden för pensioner blev därmed ca 33 mkr under 2004 eller oförändrad kostnad jämfört med Kommunens totala pensionsåtaganden Ändr. Belopp i mkr % Ansvarsförbindelse ,4 Avsättning ,7 Summa åtaganden ,5

10 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning Total pensionsskuld (Mkr) S o lid ite te n s u tv e c k lin g (% ) Total skuld Ansvarsförbind. Egna kapitalet återställs Det egna kapitalet är i bokslutet 512 mkr, en ökning med 42,1 mkr under året. Ökningen beror på det redovisade resultatet. Rörelsekapitalet är fortfarande negativt. Anledningen är främst den höga nivån på kortfristig upplåning. Nya borgensåtaganden Under året har nya borgensåtaganden tillkommit med 70 mkr till Vallentunavatten AB för belåning av va-anläggningarna samt med 3 mkr till Roslagsvatten AB för Vallentunas andel i bolagets checkräkningskredit. Kommunens borgensåtaganden är därmed ca 99 mkr eller kr per invånare. Av borgensåtagandena avser 70 mkr kommunala bolag, 11 mkr föreningar, 11,6 mkr kommunalförbund och 6,0 mkr bostadsändamål. Högre likviditet Likviditeten beskriver betalningsberedskapen på kort sikt. Kommunens likvida medel var i bokslutet 109 mkr vilket innebär en ökning med 65,6 mkr jämfört med föregående års bokslut. och soliditet Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Enligt 2004 års bokslut är soliditeten ca 59 %, vilket innebär en högre nivå än i bokslut 2003 då den var 55 %. Förbättringen beror på att det egna kapitalet ökat samtidigt som de totala tillgångarna varit oförändrade. Kommunens pensionsåtaganden, intjänade före 1998, redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Om även denna post, 391 mkr, beaktas blir soliditeten i 2004 års bokslut endast 14 %. God ekonomisk hushållning? Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning. Begreppet är inte entydigt preciserat men en allmänt vedertagen uppfattning är att ekonomin ska utvecklas så att det egna kapitalet bibehåller sitt realvärde. För Vallentunas del kan konstateras att det egna kapitalet under den senaste treårsperioden har minskat något vilket innebär att någon god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts års resultat, 7,2 mkr exklusive extraordinära intäkter, är inte heller tillräckligt för att uppfylla kravet. Som exempel har kommunens pensionsåtagande, som redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, ökat med 12,8 mkr under Drift- och investeringsredovisning Positivt utfall i driftbudgeten Driftredovisningen visar generellt sett överskott för nämnderna jämfört med den justerade budgeten. Kostnadsökningen jämfört med föregående år ligger i de flesta fall på en anmärkningsvärt låg nivå. Beroende på organisationsförändringar är det dock svårt att få en rättvisande jämförelse för de enskilda nämnderna. Den totala kostnadsökningen för samtliga nämnder stannar på 3,0 % jämfört med 5,3 % föregående år. Den besvärliga ekonomiska situationen 2003, som ledde till omfattande aktiviteter för att nå kostnadsbesparingar, har fortsatt att bidra till en begränsning av kostnaderna även under Kostnadsökningen inom de så kallade mjuka nämndernas verksamhetsområden, utbildning samt vård och omsorg, som traditionellt brukar visa relativt höga kostnadsökningar, har också varit låga. Det beror bland annat på låga löneökningar och begränsade volymökningar. 9

11 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Nämndernas prognoser över budgetutfallet visade så sent som i budgetuppföljningen efter tre kvartal ett befarat underskott i bokslutet. Det slutliga utfallet i bokslutet blev ca 14 mkr bättre än i BUF 3. En motsvarande förbättring märktes också under sista kvartalet 2003 och det visar att prognossäkerheten hos nämnderna behöver förbättras. NÄMND BUDGET 2004 N E T T O A V V I K E L S E R (Mkr) Efter justering BUF 1 BUF 2 BUF 3 BOKSLUT Kommunstyrelsen 33,9 + 2,3 + 2,7 + 2,0 + 4,6 Räddningstjänst 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden/MTM 24,1-0,9-2,8-2,7 + 0,1 Fritidsnämnden 21,9 0,0 0,0 0,0 + 0,7 Kulturnämnden 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Barn- och ungdomsnämnden (inklusive 414,2 0,0-0,7-4,6 + 2,4 skolpeng) Utbildningsnämnden 96,7 0,0 0,0 + 0,3 + 1,4 Socialnämnden 251,3-0,3 + 0,5 + 1,2 + 1,0 Summa 867,0 + 1,1-0,4-3,8 +10,2 Övrigt -30,0-3,5-1,5-1,0-0,9 Finansförvaltning -844,0-15,8-15,8-11,6-9,1 Summa budget/ budgetavvikelse 7,0-18,3-17,8-16,4 + 0,2 Låg investeringsvolym Investeringsvolymen har fortsatt att sjunka jämfört med de senaste årens höga nivåer. Nettoinvesteringarna under 2004 uppgick endast till ca 23 mkr. Beloppet tar inte i anspråk ens hälften av det finansiella utrymme som skapas genom de planenliga avskrivningarna. Under 2004 har inga större nya investeringsprojekt genomförts. Utöver löpande investeringar i form av mindre vägprojekt, ventilationsåtgärder och inventarieanskaffning kan nämnas att en ny banbädd anlagts i ishall B vid Vallentuna IP Investeringar (Mkr) Verksamhetsanalys Nämndernas måluppfyllelse och verksamhetsutveckling beskrivs närmare i verksamhetsberättelserna. Sammanfattningsvis kan konstateras att de av kommunfullmäktige antagna inriktningsmålen har utgjort grunden för de åtaganden som nämnderna haft att uppfylla. Eftersom åtagandena i flera fall inte varit konkret mätbara är det svårt att bedöma i vilken grad nämnderna uppfyllt sina åtaganden. I flera fall redovisar nämnderna goda resultat i genomförda enkätundersökningar eller i form av andra mått. Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett klart förbättrat meritvärde när det gäller betygen för de elever som gått ut årskurs nio i grundskolan. Socialnämnden visar förbättrade resultat i de enkätundersökningar som genomförs, till exempel inom äldre- och handikappomsorgen. Av nyckeltalen inom personalområdet framgår att såväl personalomsättning som sjukfrånvaro bland de anställda fortfarande ligger på en hög nivå. En viss minskning i sjukfrånvaron kan konstateras, totalt för kommunen från 9,7 % till 9,3 % av tillgänglig arbetstid. Personalomsättningen visar en mindre ökning från 11,3 % under 2003 till 12,9 % under Totalt sett har antalet årsarbetare i kommunen minskat med 2 %, från under 2003 till En del av minskningen förklaras av överföring av verksamhet till enskild regi. 10

12 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 Volymökningar som följd av befolkningsförändringar var relativt marginella under Den kraftiga befolkningsökningen under året skedde främst inom de åldersgrupper som inte påverkar verksamheterna i så hög grad. Åldersgrupperna som utgör underlag för förskola, gymnasieutbildning och äldreomsorg har dock ökat. Dessa ökade befolkningstal har medfört en ökad verksamhetsvolym inom de berörda områdena. Utöver befolkningsutvecklingen kan även andra faktorer utgöra grund för kostnadskrävande volymökningar. Det gäller till exempel förskoleverksamheten där en ökad efterfrågan kan bero på effekter av maxtaxans införande samt att barn till föräldralediga och arbetslösa numera har rätt till förskoleplats. Dessutom har allmän förskola införts för äldre förskolebarn. Andelen barn i förskola har under 2004 ökat med ca en procentenhet till 85,5 % av åldersgruppen 1 5 år. Verksamhet i extern regi En stor del av kommunens verksamhet bedrivs av andra utförare än kommunen. Det gäller till exempel samhällsbyggnadsnämnden, som upphandlat entreprenaddrift av parkskötsel, vägdrift och avfallshantering. Dessutom upphandlas stora delar av fastighetsdrift och fastighetsunderhåll av ett antal olika entreprenörer. Av barn- och ungdomsnämndens verksamhet bedrivs ca 65 % av förskoleverksamheten av enskilda utförare inom ramen för skolpengssystemet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden köper ca 50 % av gymnasieutbildningen av andra kommuner eller friskolor. Socialnämnden har också en stor andel externt upphandlad verksamhet. Inom områdena individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg samt verksamhet för funktionshindrade ligger andelen i extern regi mellan % och för psykiskt långtidssjuka på ca 60 %. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av ett flertal faktorer. Vissa kan vara direkt påverkbara genom kommunala beslut, andra kan ligga helt utanför kommunens kontroll. Känslighetsanalysens syfte är att beskriva hur olika händelser kan påverka kommunens ekonomiska situation baserat på förhållandena under Beslut om förändringar ger dock normalt inte så snabb effekt utan måste ses i ett längre perspektiv. Händelse Mkr Löneförändring med 1 % +/- 4,6 10 genomsnittliga helårstjänster +/- 3,8 Prisförändring med 1 % +/- 1,5 Ränteförändring med 1 % +/- 1,9 Socialbidragsförändring med 10 % +/- 1,2 Förändrade taxor 10 % +/- 3,5 Förändrad utdebitering med 10 öre +/- 4,4 Koncernen Vallentuna I koncernen Vallentuna kommun ingår utöver kommunen även det helägda bolaget AB Össebyhus. Bolaget redovisar för 2004 ett positivt resultat med 433 tkr efter bokslutsdispositioner och skatter. Resultatet är bättre än föregående år och uppfyller de resultatkrav som fastställts i gällande ägardirektiv. Dessa direktiv har i december 2004 kompletterats med ett uppdrag till bolaget att under vissa föreskrivna villkor nyproducera ett antal bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i Karby. Framtiden En övergripande målsättning för Vallentuna kommun är att ha en ekonomi i god balans. Under en period har denna målsättning inte kunnat uppnås. Negativa resultat har redovisats under åren Utdebiteringen av kommunalskatt har som följd härav höjts med totalt kr 1:50 under 2003 och 2004 med avsikt att kunna leva upp till kommunallagens balanskrav. Trots skattehöjningarna har inte resultatet blivit det förväntade eftersom tillväxten av skatteunderlag i riket utvecklats sämre än vad som förutsattes i den prognos från Kommunförbundet, vilken användes vid budgettillfället. Budgeten för 2005, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2004, visar ett positivt resultat. Ombudgeteringar från 2004 års bokslut samt något lägre skatteintäkter än budgeterat kommer att försämra resultatet. Däremot kommer en förbättring att ske som följd av de nya regler för skatteutjämning som införts Förändringarna gynnar Vallentuna, bland annat genom tillskott som kompensation för den snabba befolkningsökningen. Under förutsättning att nämndernas verksamhetskostnader inte utvecklas sämre än budgeterat är utsikterna goda för ett bra ekonomiskt resultat under Det finns alltid ett antal osäkerhetsfaktorer inför framtiden vilka kommunen inte kan påverka. Det gäller till exempel konjunkturutvecklingen med effekter på såväl intäkts- som kostnadsutvecklingen. Osäkerheter om det framtida utfallet i skatteutjämnings- och statsbidragssystemen samt effekterna av det nationella utjämningssystem för LSSkostnaderna som infördes under 2004, ger anled- 11

13 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 ning till försiktighet i den kommande ekonomiska planeringen. En fortsatt snabb befolkningsutveckling kan ge såväl positiva som negativa ekonomiska effekter. Det kan bland annat bero på när i tiden det blir nödvändigt med nya investeringar i infrastruktur och anläggningar för servicen till de nya kommuninvånarna. Sammanfattningsvis är det fortfarande viktigt med en fortsatt genomtänkt verksamhetsplanering och en stram ekonomisk planering, så att målsättningen om balansen i kommunens ekonomi kan uppnås även under kommande planeringsperiod. Kårstabarn på utflykt vid den omtyckta labyrinten i Vallentuna centrum. (Foto: Sonia Blom) 12

14 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 DRIFTREDOVISNING 2004 tkr Nämnd Kostnader Intäkter Netto Netto Budgetavvikelse Kommunstyrelse Samhällsbyggnadnämnd Myndighetsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn - och ungdomsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Summa Övr kostnader o intäkter Finansiering Summa Totalt (i kostnaderna och intäkterna ingår interna transaktioner) Övriga kostnader Utbetalda pensioner/löneskatt Differens kalkylerad/verkliga personalomk Avskrivningar/Nedskrivningar Övriga intäkter Realisationsvinst Kapitalkostnader INVESTERINGSREDOVISNING 2004 tkr Nämnd Budget- Netto Netto Netto avvikelse Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsnämnd Tufa fastigheter VA-verk Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn -och ungdomsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Summa

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer