Kommunstyrelsens sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 -3, KS :39 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde kl i domsalen, rådhuset

2 -2, KS :39 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, S, ordförande Anders Edvinsson, S, 1:e vice ordförande Per-Olof Persson, S Mona Modin Tjulin, S Kholod Mahmood, S Emil Burman, S Karin Thomasson, MP Christina Hedin, V Pär Jönsson, M, 2:e vice ordförande Tord Jemteborn, M Lise Hjemgaard Svensson, M Bosse Svensson, C Carina Asplund, C Pär Löfstrand, L Peter Johansson, SD Niklas Daoson, S, ersättare Björn Sandal, S, ersättare Anton Waara, S, ersättare Ida Asp, S, ersättare Maria Nerpin, S, ersättare Bendigt Eriksson, S, ersättare Från/ Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ

3 -2, KS :39 Florian Stamm, MP, ersättare Nisse Sandqvist, V, ersättare Joel Nordkvist, M, ersättare Ragna Unger, M, ersättare Emanuel Sandberg, KD, ersättare Magnus Andersson, C, ersättare Jonas Rask Samuelsson, C, ersättare Margareta Widell, L, ersättare Åke Durre, -, ersättare Inte tjänstgörande:

4 1, KS :39 KS: 1/2016 KALLELSE Kommunstyrelsen Dnr Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 1. Protokollets justering En ledamot som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt en ersättare för denna utses. Protokollet ska justeras den på kommunsekreterarens tjänsterum på Rådhuset måndagen den 25 januari 2016, kl Kommunstyrelsens beslut Till justerande utses Till ersättare utses 2. Fastställande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Dagordningen fastställs. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 2, KS :39 KS: 2029/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Åsa Brandelius Kommunstyrelsen Samhällsekonomisk utvärdering av ungdomsanställningar Kommunfullmäktige beslutade om budget 2013 och flerårsplan för Östersunds kommun. I samband med detta beslutades anslå ytterligare tio miljoner kronor, 2013 respektive 2014, till kommunstyrelsen i syfte att göra insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att de extra insatserna framförallt skulle vara ca 80 sex-månaders anställningar för unga år med försörjningsstöd. Satsningen har fortsatt 2015 och finns med i flerårsplan till och med För att se effekterna av insatsen upphandlades ett företag att göra både samhällsekonomisk och kvalitativ utvärdering. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Utvärdering av satsningen ungdomsanställningar i Östersunds kommun, Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Utvärdering av satsningen ungdomsanställningar i Östersunds kommun godkännes. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Åsa Brandelius Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

6 2, KS :39 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Åsa Brandelius Kommunstyrelsen Samhällsekonomisk utvärdering av ungdomsanställningar Kommunfullmäktige beslutade om budget 2013 och flerårsplan för Östersunds kommun. I samband med detta beslutades anslå ytterligare tio miljoner kronor, 2013 respektive 2014, till kommunstyrelsen i syfte att göra insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att de extra insatserna framförallt skulle vara ca 80 sex-månaders anställningar för unga år med försörjningsstöd. Satsningen har fortsatt 2015 och finns med i flerårsplan till och med För att se effekterna av insatsen upphandlades ett företag att göra både samhällsekonomisk och kvalitativ utvärdering. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Utvärdering av satsningen ungdomsanställningar i Östersunds kommun, Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Utvärdering av satsningen ungdomsanställningar i Östersunds kommun godkännes. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Åsa Brandelius Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

7 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Satsningen Ungdomsställningar Östersunds kommun Slutrapport payoff kunskapens väg 6, östersund telefon

8 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Innehåll UTVÄRDERING AV SATSNINGEN UNGDOMSANSTÄLLNINGAR - SAMMANFATTNING... 4 UTVÄRDERINGEN I SAMMANDRAG... 4 EKONOMISKT UTFALL... 5 KVALITATIV STUDIE... 7 UNGDOMARNAS UPPLEVELSE AV INSATSEN... 7 INLEDNING... 9 UPPDRAGET... 9 SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING INTÄKTER FÖR SAMHÄLLET OCH KOMMUNEN, KORT SIKT LÖNSAMHET FÖR SAMHÄLLET OCH KOMMUNEN, KORT SIKT GRAD AV MÅLUPPFYLLELSE FÖRSÖRJNINGSSTÖD INTÄKT LÖNSAMHET/ÅTERBETALNINGSTID KVALITATIV STUDIE SVAR PÅ DE OLIKA FRÅGORNA FRÅGA FRÅGA FRÅGA FRÅGA FRÅGA GRAD AV MÅLUPPFYLLELSE SLUTSATSER OCH ANALYS FÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT OCH EFFEKTER EKONOMISKT OCH STRATEGISKT UNGA VUXNAS ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN EN UTMANING NÅGRA TANKAR KRING LÄRANDE OCH STRATEGISKA VÄRDE SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING VISAR DEN EKONOMISKA NYTTAN UNGDOMARNAS UPPLEVELSER AV INSATSEN KVALITATIVT VÄRDE BILAGA UNGDOMSANSTÄLLNINGAR SAMORDNARNAS REDOVISNING AV INSATSEN ARBETSMETOD FRAMGÅNGSFAKTORER UTVECKLINGSOMRÅDEN SAMORDNARNA TYPFALL STEGFÖRFLYTTNING TYPFALL JOBB TYPFALL STUDIER

9 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar BERÄKNING AV DELTAGARKOSTNAD I PROJEKT UNGDOMSANSTÄLLNING BERÄKNINGARNA NEDAN BYGGER PÅ DENNA STRUKTUR

10 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Utvärdering av satsningen Ungdomsanställningar - sammanfattning Utvärderingen i sammandrag Östersunds kommun satsning på att minska ungdomsarbetslösheten startade 2013 och har därefter fortsatt och är nu permanentad t.o.m enligt budgetplaneringen. Målgruppen är ungdomar i åldern år som i stället för försörjningsstöd erbjudits en anställning i kommunal verksamhet och ideella föreningar i kombination med studier på 25 procent. Payoff har genomfört en samhällsekonomisk- och kvalitativt inriktad utvärdering, vilken presenteras i denna slutrapport. För en kommun kan det vara en utmaning att överbrygga stuprörslogiken med en organisation av verksamheten som i grunden gör att unga vuxnas behov och frågor hanteras av olika enheter som traditionellt jobbar på i sugröret utan att alltid ta hänsyn till helheten i brukarens behov. Detta gäller särskilt för målgrupper med ofta komplexa och stora behov av olika insatser av offentliga tjänster, som flera av de unga vuxna i satsningen mot ungdomsarbetslöshet. Vi tycker att Östersunds kommun satsning på att motverka ungdomsarbetslösheten är ett bra exempel på gränsöverskridande samverkan mellan enheterna och med en gemensam målbild skapa både ett perspektiv- och paradigmskifte. I motsats till många liknande sociala satsningar har insatsen faktiskt gått över till en del av verksamheten inom Arbetsmarknadsenheten (AME), vilket också är ett kvitto på att lärande och arbetsmetoder tagits tillvara. Strategiskt och strukturellt är därför satsningen en framgång. Det är också viktigt att notera att satsningen har tillgång till och samarbetar med övriga insatser inom AME, som Navigatorcentrum och Lärcentrum. I tider då de enklare jobben och trösklarna för ett inträde på arbetsmarknaden höjts är kommunens satsning föredömlig för att ge de unga en bättre möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och nå en egenförsörjning. Samtidigt ökar chanserna att kommunen på sikt kan få behålla de unga på hemmaplan och att flera studerar och har möjligheter att jobba inom välfärdssektorn inom kommunen. En styrka är att samordnarna som genomfört satsningen fått ett förtroende att jobba långsiktigt med ett helhetsperspektiv, en möjlighet att utveckla arbetsmetoder och arbetsplatser inom kommunen som tar ett stort ansvar och har en bra handledning. Detta skapar ett lärande, mervärden och trygghet för en personalgrupp med många gånger ett svårt och utmanande arbete. Kopplat till regeringens satsning på fler unga i jobb måste Östersunds kommun satsning ligga mycket väl i tiden och bör kunna vara en förebild för andra kommuner. Genom att kommunen nu har en väl beprövad verksamhet på plats, så bör den kunna utvecklas och lägga till nya möjligheter med koppling till trainee-jobb och studier som 4

11 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar presenterats i regeringens satsningar. Det tillkommer även nya möjligheter för kommuner att ingå ett samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen om lokal samverkan, för vilka det utgår statsbidrag. Enligt uppgift har Östersunds kommun redan ingått en sådan överenskommelse. Ytterligare ett faktiskt bevis på att satsningen lett till en framgång och förståelse för att aktiva insatser är bättre än passiva offentliga stöd är att Östersunds kommun i fortsättningen kommer att erbjuda arbetslösa försörjningsstödstagare i åldern år en arbetsmarknadsanställning i kommunen. Några utvecklingsområden och frågor i övrigt som framkommit genom utvärderingen: Det vore en fördel om mätbara mål finns kopplade till denna typ av satsning. Detta underlättar uppföljning och slutsatser kring resultat och effekter. Är det möjligt att sätta sådana mål för den fortsatta satsningen? Finns det möjlighet att utveckla insatsen ytterligare genom samverkan med andra aktörer operativt och strukturellt? Hur skall övriga ungdomar i målgruppen nås, de som inte är motiverade att ingå i satsningen? Satsningen skulle kunna stärkas genom att en pedagogisk resurs knyts till teamet för studieplanering, utbildning och samhällsinformation plus en arbetsplatsbank upprättas. Hur kan detta lösas i fortsättningen? Ett sammandrag av utvärderingens ekonomiska utfall och kvalitativa del redovisas nedan. Ekonomiskt utfall Denna rapport innehåller en redovisning av det ekonomiska utfallet för 49 av de totalt 225 deltagare som deltog i projektet under / Den ekonomiska redovisningen avser resultat på kort sikt (ett år) och medellång sikt (avse en prognos på fem år) för samhället som helhet och för kommunen. Utvärderingen bygger på ett urval av deltagare. Då vi inte är helt säkra på att urvalet är slumpmässigt vill vi betona att ev. slutsatser utifrån de resultat som redovisas måste dras med viss försiktighet. Kommunstyrelsens övergripande mål Att kraftsamla i kommunen för att förbättra unga arbetslösas situation på arbetsmarknaden och att minska socialnämndens kostnader för försörjningsstöd. Grad av måluppfyllelse ekonomiskt resultat För att bedöma om projektet är på rätt väg jämförs utfallet med de operativa mål som har formulerats av styrgruppen (tjänstemän från kommunlednings- och socialförvaltningen). 5

12 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Försörjningsstöd Mål; för kommunen ska utbetalat försörjningsstöd minska med 1 mkr (motsvarande 420 kr/deltagarvecka). Om detta mål bryts ner 1 på de 49 deltagarna som ingår i urvalet ska försörjningsstödet minska med kr. Måluppfyllelse Kommunens kostnad för utbetalt försörjningsstöd (exkl. handläggningskostnad) har minskat med kr i efterläget för de 49 deltagare som ingår i utvärderingen. Detta motsvarar en minskad kostnad per deltagare på 357 kr vilket är något lägre än målsättningen. Målet är inte uppfyllt. Intäkt Mål; 1. För samhället ska intäkten/kostnadsminskningen på kort sikt vara kr för 49 deltagare (motsvarande kr/deltagare) 2. För kommunen ska intäkten/kostnadsminskningen på kort sikt vara kr för 49 deltagare (motsvarande kr/deltagare) Måluppfyllelse Samhällets intäkt per deltagare har varit kr i genomsnitt för de 49 deltagarna vilket är högt över målsättningen på kr. Den primära orsaken till det goda resultatet är att flera av deltagarna kommit i arbete i högre utsträckning än förväntat redan under de första 12 månaderna efter de lämnat projektet. Målet är uppfyllt. Måluppfyllelse Kommunens intäkt per deltagare har varit kr vilket är högre än målsättningen på kr per deltagare. Förklaringen till detta är dels att bara två av de 49 deltagarna som ingår i utvärderingen har ökat sitt försörjningsstöd i efterläget samt att skatteintäkterna ökat för kommunen beroende på att flera av deltagarna kommit i arbete. Målet är uppfyllt. Lönsamhet/återbetalningstid Mål; 1. För samhället ska projektet vara lönsamt efter 31 månader. 2. För kommunen ska projektet vara lönsamt efter 37 månader 1 Baserat på andel deltagarveckor 6

13 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Måluppfyllelse Samhällets lönsamhet per deltagare har varit kr i genomsnitt för de 49 deltagarna vilket motsvarar en återbetalningstid på två månader vilket är mycket bättre än målsättningen. Målet är uppfyllt. Måluppfyllelse Kommunen lönsamhet per deltagare har varit kr i genomsnitt på kort sikt (ett år) vilket ger en återbetalningstid på 27 månader vilket är bättre än målsättningen. Om vi genomför en känslighetsanalys genom att kostnaden betraktas som en social investering och skrivs av på tre år blir lönsamheten positiv redan första året och motsvarar då kr per deltagare som ingår i utvärderingen. Målet är uppfyllt. Kvalitativ studie För att följa upp hur målgruppens attityder påverkats genom medverkan i projektet har 74 deltagare som avslutat projektet under 2013 och 2014 besvarat en enkät på fem frågor. Grad av måluppfyllelse kvalitativt resultat För alla fem frågor var målsättningen satt till genomsnittligt 5 poäng. 1. Fråga 1; Skulle du rekommendera din arbetsplats till en kamrat som söker samma arbete/arbetsplats som du haft? Genomsnittet var 6,4 vilket innebär att målet är nått. 2. Fråga 2; Om du tänker tillbaks på när du började ditt arbete, har arbetet/ arbetsplatsen varit/blivit bättre eller sämre än du trodde? Genomsnittet var 6,0 vilket innebär att målet är nått. 3. Fråga 3; Har ditt arbete påverkat din lust att bo kvar i Östersund (med omnejd)? Genomsnittet var 4,1 vilket innebär att målet inte är nått. 4. Fråga 4; Har ditt arbete påverkat din hälsa och hur du mår? Genomsnittet var 5,3 vilket innebär att målet är nått. 5. Fråga 5; Har ditt arbete påverkat din självkänsla? Genomsnittet var 5,5 vilket innebär att målet är nått. Ungdomarnas upplevelse av insatsen Redovisningen av ungdomarnas upplevelser bygger främst på de enkäter som totalt 89 deltagare svarat på, men delvis också på de spontana kommentarer vi erhållit när data till de ekonomiska uppgifterna samlats in per personliga telefonintervjuer. Den första enkäten som genomfördes för de som påbörjade projektet 2012 och 2013 innehöll 15 7

14 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar respondenter, medan den andra enkäten riktades till 74 ungdomar som påbörjade projektet 2013 och Givetvis är svaren på de strukturerade enkätsvaren mer tillförlitliga och representativa även om de spontana telefonsvaren kan ses som ovetenskapliga komplement till de styrda frågeställningarna i enkäten. Målen på enkätens totalt fem frågor var satt till en genomsnittlig femma på en sjugradig skala vilket får betraktas som en ambitiös målsättning. Studerar vi måluppfyllelsen är målet uppfyllt på fyra av de fem delfrågorna vid de båda enkäterna. Den enda fråga som inte nådde upp till målet var frågan Har ditt arbete påverkat din lust att bo kvar i Östersund (med omnejd) som erhöll ett medelvärde på 4,4 på den första enkäten och 4,1 på den andra. Vår bedömning är att ungdomarnas upplevelser är positiva, ofta på - eller över - gränsen till mycket positiva vilket innebär att projektet mottagits mycket bra av de flesta deltagarna. Vad gäller de ostrukturerade frågorna som ställdes per telefon var det många av ungdomarna som tryckte på värdet av att komma igång tack vare projektet. Exempel på svar var; Riktigt roligt, Jätte-jätte bra!, Bra, nyttigt med schemalagda tider, Trivdes med jobbet, Jättebra, hade inte börjat jobba annars, Bra, roligt, Jättebra att få komma in på något etc. De mycket få mindre positiva kommentarerna var; Cheferna inte bra, det saknades arbetsuppgifter, Både och, dock bra erfarenhet. I flertalet av de muntliga svaren framhöll ungdomarna att stödet från projektets personal hade bidragit till den övervägande positiva upplevelsen. 8

15 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Inledning Uppdraget Payoff har fått i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk och kvalitativ utvärdering av Östersunds kommun satsning på att minska arbetslösheten för ungdomar i åldern 18 till 25 år. Satsningen startade 2013 och fortsatte under 2014 med en årlig budget på 10 miljoner kronor. Syftet har varit att minska ungdomsarbetslösheten och minska kommunens kostnader för försörjningsstöd bland annat genom att anordna ca stycken sex-månaders särskilda ungdomsanställningar per år i kommunala förvaltningar, ideella föreningar och kommunala bolag. Efter 2014 har satsningen permanentats och fortsatt verksamhet är planerad t.o.m För att få en närmare inblick i hur satsningen genomförts har projektledaren beskrivit dels arbetsformer, framgångsfaktorer och förbättringsområden, dels tre typfall som illustrerar arbetssättet och vad det kan resultera i för ungdomen. Se bilaga. Mer information angående satsningen för att minska Ungdomsarbetslösheten i Östersunds kommun kan fås från den ansvariga för Ungdomsanställningar: Maria Welin, Denna rapport är en slutrapport. Tidigare har uppdraget redovisats etappvis i form av delrapporter, varav den första redovisades i maj Den rapporten innehöll resultat av en intervjuundersökning med 15 deltagare i projektet som påbörjade sin anställning under Samma frågor har sedan ställts till ytterligare 74 ungdomar som påbörjade sin anställning under 2014, resultatet av den kvalitativa studien presenteras i denna rapport. Delrapport nummer 2 presenterades i juni 2014 och då redovisades resultatet av en samhällsekonomisk utvärdering av de åtta deltagare som lämnade sina anställningar före 1/ Delrapport nummer 3 var klar i januari Den rapporten innehåller en redovisning av det ekonomiska utfallet för 25 av de totalt 92 deltagare som deltog i projektet under Bland dessa 25 ingick de åtta som fanns med i delrapporten från juni. Denna slutrapport innehåller en redovisning av det ekonomiska utfallet för 49 av de totalt 225 deltagare som deltog i projektet under / De 49 består dels av de 25 från delrapporten i januari 2015, dels av 24 nya deltagare från samma period. 9

16 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Samhällsekonomisk utvärdering Den samhällsekonomiska utvärderingen av projektet bygger på deltagarnas situation avseende försörjning och behov av offentliga stödresurser 12 månader efter de lämnat projektet jämfört med motsvarande situation 12 månader innan de påbörjade deltagande i projektet. Denna rapport innehåller en redovisning av det ekonomiska utfallet för 49 deltagare som lämnade projektet senast 30/ Vissa jämförelser görs med resultatet från delrapport januari Den var baserad på 25 deltagare som lämnade projektet senast 31/ Dessa 25 personer ingår i gruppen om 49. Den ekonomiska redovisningen avser resultat på kort (ett år) och medellång sikt (prognos fem år) för samhället som helhet och för kommunen. Eftersom utvärderingen bygger på ett urval av deltagare som inte är helt slumpmässigt vill vi betona att ev. slutsatser utifrån de resultat som redovisas måste dras med viss försiktighet. Intäkter för samhället och kommunen, kort sikt I tabell 1 redovisas de intäkter/kostnadsreduceringar som samhället resp. kommunen haft i efterläget jämfört med föreläget. Tabell 1. Samhällets och kommunens intäkter totalt och per deltagare, kort sikt (ett år). Medelvärde 49 avser slutrapporten, medan Medelvärde 25 avser delrapporten från januari FS betyder försörjningsstöd medan realt innebär kommunens kostnader för handläggning och ev. andra insatser. Samhället Kommunen varav FS varav realt varav skatt Totalt kr kr kr kr kr Medelvärde, kr kr kr 500 kr kr Medelvärde, kr kr kr kr kr Som framgår av tabellen har samhällets intäkter ökat med ca kr per deltagare vilket innebär att den ursprungliga potentialen på kr minskat till kr. Med ursprunglig potential avses kostnaden för utanförskapet under året innan deltagarna påbörjade projektet, dvs. kostnaden för deltagarens icke-produktion och kostnaden för de olika vård-, omsorgs- och handläggningsresurser som deltagaren förbrukat. Av tabellen framgår även att resultatet försämrats något både vad gäller samhället som kommunen jämfört med delrapporten som baserades på 25 deltagare. Innebörden av detta är att resultatet för de sista 24 deltagarna genomsnittligt varit sämre än för de

17 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Den s.k. verkningsgraden (hur stor andel av ursprunglig potential som frigjorts i efterläget) är 13 procent 2. Orsaken till den förbättrade situationen är att flera av deltagarna kommit in i olika grader av arbete vilket till viss del tyngs ner av ökade kostnader främst kopplade till olika utbildningar men även till viss del sjukvård och läkemedel. I efterläget är det enbart två av de 49 deltagarna som uppbär högre försörjningsstöd än i föreläget. Totalt uppbär tio deltagare i efterläget försörjningsstöd, för fyra av dessa är utbetalt belopp under eller omkring ett tusen kronor. Kommunsektorns intäkt/minskade kostnader motsvarar kr per deltagare, varav minskat försörjningsstöd utgör kr. För de 49 deltagarna har den disponibla inkomsten ökat i genomsnitt med kr på årsbasis, dvs. motsvarande drygt kr per månad. Lönsamhet för samhället och kommunen, kort sikt Lönsamheten beräknas genom att projektkostnaden räknas av från intäkten. Total projektkostnad för de 49 deltagarna är kr för samhället och 2,8 mkr för kommunen. Anledningen till att kommunens kostnad är högre än samhällets är att i kommunens kostnad ingår utbetalad lön och minskade försörjningsbidrag till deltagarna vilket inte påverkar samhällets ekonomi. 3 Däremot ingår handläggningen av försörjningsstödet som en post även i samhällets kostnad (då den utgör en real resursförbrukning). Hur projektkostnaden räknats ut redovisades i ett separat dokument i samband med att projektets ekonomiska mål formulerades och bestämdes, Beräkning av deltagarkostnad i projekt Ungdomsanställning, år Lönsamheten är något lägre för hela gruppen av 49 jämfört med delrapportens 25 deltagare. Återbetalningstiden är dock oförändrad för samhället men fyra månader längre för kommunen. Tabell 2. Samhällets och kommunens lönsamhet totalt och per deltagare, kort sikt (ett år) Samhället Återbetalningstid samhället Kommunen Återbetalningstid kommunen Totalt kr kr Medelvärde, kr 2 månader kr 27 månader Medelvärde, kr 2 månader kr 23 månader / = 13 % 3 Anledningen till detta är att lön och försörjningsstöd är finansiella poster som har motparter (i detta fall deltagarna) vilket innebär på samhällsnivå att effekten är noll. 11

18 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Grad av måluppfyllelse För att bedöma om projektet är på rätt väg jämförs utfallet med de operativa mål som har formulerats av styrgruppen (tjänstemän från kommunlednings- och socialförvaltningen) med stöd av Payoff 4. Försörjningsstöd Mål; För kommunen ska utbetalat försörjningsstöd minska under 2013 med 1 mkr (motsvarande 420 kr/deltagarvecka). Om detta mål bryts ner på de 49 deltagarna som ingår i urvalet ska försörjningsstödet minska med kr. Måluppfyllelse Kommunens kostnad för utbetalt försörjningsstöd (exkl. handläggningskostnad) har minskat med cirka kr i efterläget för de 49 deltagare som ingår i utvärderingen. Antalet deltagarveckor för de 49 är vilket ger en minskad kostnad per deltagare på kr/1 601 = 357 kr vilket är något lägre än målsättningen (som var 420 kr). För de 25 deltagare som ingick i delrapporten var resultatet bättre, kostnaden per deltagarvecka minskade med 439 kr. Målet är inte uppfyllt. Intäkt Mål; För samhället ska intäkten/kostnadsminskningen på kort sikt vara kr för 49 deltagare (motsvarande kr/deltagare) För kommunen ska intäkten/kostnadsminskningen på kort sikt vara, kr för 49 deltagare (motsvarande kr/deltagare) Måluppfyllelse Samhällets intäkt per deltagare har varit kr i genomsnitt för de 49 deltagarna vilket är högt över målsättningen på kr. Den primära orsaken till det goda resultatet är att flera av deltagarna kommit i arbete i högre utsträckning än förväntat redan under de första 12 månaderna efter de lämnat projektet. Målet är uppfyllt. Måluppfyllelse Kommunens intäkt per deltagare har varit kr vilket är högre än målsättningen på kr per deltagare. Förklaringen till detta är dels att bara två av de 49 deltagarna som ingår i utvärderingen har ökat sitt försörjningsstöd i efterläget samt att 4 Se FörslagUppUtv

19 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar skatteintäkterna ökat för kommunen beroende på att flera av deltagarna kommit i arbete. Målet är uppfyllt. Lönsamhet/återbetalningstid Mål; För samhället ska projektet vara lönsamt efter 31 månader. För kommunen ska projektet vara lönsamt efter 37 månader Måluppfyllelse Samhällets lönsamhet per deltagare har varit kr i genomsnitt för de 49 deltagarna vilket motsvarar en återbetalningstid på två månader vilket är mycket bättre än målsättningen. Målet är uppfyllt. Måluppfyllelse Kommunen lönsamhet per deltagare har varit kr i genomsnitt på kort sikt (ett år) vilket ger en återbetalningstid på 27 månader vilket är bättre än målsättningen. Om vi genomför en känslighetsanalys genom att kostnaden betraktas som en social investering och skrivs av på tre år blir lönsamheten positiv redan första året och motsvarar då kr per deltagare som ingår i utvärderingen. Målet är uppfyllt. 13

20 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Kvalitativ studie För att följa upp hur målgruppens attityder påverkats genom medverkan i projektet har 74 deltagare som avslutat projektet under 2013 och 2014 svarat på följande frågor; Skulle du rekommendera din arbetsplats till en kamrat som söker samma arbete/arbetsplats som du haft? Om du tänker tillbaks på när du började ditt arbete, har arbetet/ arbetsplatsen varit/blivit bättre eller sämre än du trodde? Har ditt arbete påverkat din lust att bo kvar i Östersund (med omnejd)? Har ditt arbete påverkat din hälsa och hur du mår? Har ditt arbete påverkat din självkänsla? Svar på de olika frågorna Fråga 1 Skulle du rekommendera din arbetsplats till en kamrat som söker samma arbete/arbetsplats som du haft? (Siffran 1 innebär att du absolut inte skulle göra det, medan siffran 7 innebär att du definitivt skulle göra det.) Tabell respondenternas svarade på frågan Skulle du rekommendera din arbetsplats till en kamrat som söker samma arbete/arbetsplats som du haft? Ju högre siffra desto positivare attityd. Svar Antal Målet var satt till 5. Medelvärdet för svaren på fråga 1 är 6,4. Det lägsta värdet är 3 och det högsta är 7. Fråga 2 Om du tänker tillbaks på när du började ditt arbete, har arbetet/ arbetsplatsen varit/blivit bättre eller sämre än du trodde? (Siffran 1 innebär att du tycker att det varit/blivit mycket sämre än du trodde, medan siffran 7 innebär att det varit/blivit mycket bättre än du trodde.) Tabell respondenternas svarade på frågan Om du tänker tillbaks på när du började ditt arbete, har arbetet/arbetsplatsen varit/blivit bättre eller sämre än du trodde? Ju högre siffra desto positivare attityd. Svar Antal

21 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Målet var satt till 5. Medelvärdet för svaren på fråga 2 är 6,0. Det lägsta värdet är 3 och det högsta är 7. Fråga 3 Har ditt arbete påverkat din lust att bo kvar i Östersund (med omnejd)? (Siffran 1 innebär att din lust att bo kvar inte har påverkats alls, medan siffran 7 innebär att din lust att bo kvar har påverkats mycket.) Tabell respondenternas svarade på frågan Har ditt arbete påverkat din lust att bo kvar i Östersund (med omnejd)? Ju högre siffra desto positivare attityd. Svar Antal Målet var satt till 5. Medelvärdet för svaren på fråga 3 är 4,1. Det lägsta värdet är 1 och det högsta är 7. Fråga 4 Har ditt arbete påverkat din hälsa och hur du mår? (Siffran 1 innebär att din hälsa och hur du mår inte har påverkats alls, medan siffran 7 innebär att din hälsa och hur du mår har påverkats mycket.) Tabell respondenternas svarade på frågan Har ditt arbete påverkat din hälsa och hur du mår? Ju högre siffra desto positivare attityd. Svar Antal Målet var satt till 5. Medelvärdet för svaren på fråga 4 är 5,3. Det lägsta värdet är 1 och det högsta är 7. Fråga 5 Har ditt arbete påverkat din självkänsla? (Siffran 1 innebär att din självkänsla inte har påverkats alls, medan siffran 7 innebär att din självkänsla har blivit mycket starkare.) Tabell respondenternas svarade på frågan Har ditt arbete påverkat din självkänsla? Ju högre siffra desto positivare attityd. Svar Antal Målet var satt till 5. Medelvärdet för svaren på fråga 5 är 5,5. Det lägsta värdet är 1 och det högsta är 7. 15

22 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Grad av måluppfyllelse För alla fem frågor var målsättningen satt till genomsnittligt 5 poäng. Fråga 1; Skulle du rekommendera din arbetsplats till en kamrat som söker samma arbete/arbetsplats som du haft? Genomsnittet var 6,4 vilket innebär att målet är nått. Fråga 2; Om du tänker tillbaks på när du började ditt arbete, har arbetet/ arbetsplatsen varit/blivit bättre eller sämre än du trodde? Genomsnittet var 6,0 vilket innebär att målet är nått. Fråga 3; Har ditt arbete påverkat din lust att bo kvar i Östersund (med omnejd)? Genomsnittet var 4,1 vilket innebär att målet inte är nått. Fråga 4; Har ditt arbete påverkat din hälsa och hur du mår? Genomsnittet var 5,3 vilket innebär att målet är nått. Fråga 5; Har ditt arbete påverkat din självkänsla? Genomsnittet var 5,5 vilket innebär att målet är nått. 16

23 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Slutsatser och analys Förutsättningar Satsningen för att minska arbetslösheten för ungdomar i Östersunds kommun har varit intressant och utvecklande för oss inom Payoff att utvärdera. För det första genom att vi har haft uppdraget på hemmaplan. För det andra att Östersunds kommun satsning att växla bidrag mot möjligheten att arbeta för ungdomar med behov av stöttning för att komma i ett arbete eller studier, varit viktig och legat i frontlinjen för den typen av åtgärder. Till sist för att utvärderingen kunnat fortgå under flera år så att vi kunnat följa upp/samla in kompletta uppgifter kring ungdomarnas försörjning, resursförbrukning och uppfattning om insatsen. I denna del av vår slutrapport sammanfattar vi våra intryck och funderingar kopplade till denna utvärdering. Vi skickar även med några frågeställningar som vi tycker är viktiga att lyfta fram och diskutera vidare inför kommande beslut om insatser för målgruppen, den fortsatta satsningen och andra grupper i utanförskap. Resultat och effekter ekonomiskt och strategiskt Unga vuxnas etablering på arbetsmarknaden en utmaning Östersunds kommun har tagit ett radikalt grepp för att minska ungdomsarbetslösheten genom att erbjuda unga vuxna i åldern år en möjlighet att arbeta istället för att passivt ta emot ett försörjningsstöd. I tider då de enklare jobben och trösklarna för ett inträde på arbetsmarknaden höjts är kommunens satsning föredömlig för att ge de unga en bättre möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och nå en egenförsörjning. Samtidigt ökar chanserna att kommunen på sikt kan få behålla de unga på hemmaplan och att flera studerar och har möjligheter att jobba inom välfärdssektorn inom kommunen. Unga som varken arbetar, söker jobb eller studerar har sedan drygt tjugo är varit ett växande problem att hantera för den svenska välfärdsstaten. Kommunerna har genom sitt uppföljningsansvar en central roll för att agera i frågan. Det är också kommunen som får ta en stor del av kostnaderna för ett framtida utanförskap för de unga i vuxen ålder. Desto längre kommunen avvaktar med olika insatser för att bryta utanförskapet, desto större blir kostnaderna både för kommunen, andra myndigheter och samhället. I den bästa av världar hade tidigare insatser riktade mot de unga i flera fall sannolikt förhindrat att de senare skulle behöva särskilda åtgärder för att komma in i arbetslivet. Det finns klara kopplingar mellan misslyckanden i grundskolan och gymnasiet och svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I olika studier finns det belägg för att sannolikheten för utanförskap är betydligt större för de unga som misslyckas i skolan relativt de som lyckas. Trenden är också att detta är ett mönster som förstärks över tiden genom arbetsmarknadens allt strängare krav. 5 5 Se bl.a. SCB Välfärdsundersökningar och Socialstyrelsen Social rapport

24 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Sett ur ett socialt investeringsperspektiv är därför Östersunds kommun satsning viktig för att inte de ungas vuxnas utanförskap skall växa ytterligare med betydande samhällskostnader och i ett nästa steg kommunala kostnader. En kommun måste också som Östersund satsa socialt för att leva upp till devisen att vara en hållbar kommun. Det räcker faktiskt med att en ungdom undviker ett livslångt utanförskap i arbetsför ålder för att satsningen skall vara lönsam. Till detta tillkommer de ökade möjligheterna till en förbättrad livskvalitet och effekterna på den unges familj. Sett ur ett fördelningsperspektiv är därför satsningar på att minska utanförskap ett sätt att behålla välfärden för fler istället för att kortsiktigt jobba med akuta insatser. Redan 2010 kom en underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, S 2010:04, som i förordet beskrev några tankar med ungdomsanställningar: Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids stora politiska frågor. I Sverige är arbetsmarknadspolitiken nationell, trots detta är arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunerna ett växande inslag på den arbetsmarknadspolitiska kartan. Rapporten visar att ungdomsanställningarna har flera syften: de ska stärka individen, i praktiken utveckla individens maktresurser, och samtidigt minska kommunernas långsiktiga kostnader kopplat till utanförskap och försörjningsstöd. Ungdomsanställningarna skiljer sig från de kommunala åtgärder som tidigare erbjudits unga med försörjningsstöd genom att de är just anställningar. Anställningar som är reglerade och kvalitetssäkrade genom överenskommelser med arbetsmarknadens parter. Ungdomarna som fullföljer programmen kvalificerar sig för stöd från de offentliga trygghetssystemen, exempelvis arbetslöshetsförsäkringen. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för att kommunerna lastar över kostnader på staten. I vår utvärdering tittade vi initialt på andra kommuner som gjort eller var i färd med att starta upp liknande satsningar på ungdomsanställningar. Östersund har vad vi kan förstå i stort gjort det som beskrevs i ovanstående rapport, vilket några övriga kommuner också gjort. Det som främst skilde mellan de olika kommunerna var omfattningen och mer eller mindre specificerade mål för satsningen. Vi har en viktig synpunkt på skrivningen i ovanstående rapport att ungdomsanställningar kan ses som att kommunen i ett nästa steg överlastar kostnaderna på staten genom att den unge nyttjar arbetslöshetsförsäkringen. Vår uppfattning är att detta är en förutsättning för den unges etablering på arbetsmarknaden och en signal att nu är jag beredd att ta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens resurser skall användas för att den unge skall nå ett arbete, vilket också är en viktig framgångsfaktor i insatser med fokus på egenförsörjning. Vi kan styrka detta genom det stora antalet utvärderingar vi genomfört under åren. Regeringen har i budgetförslaget för 2016 särskilt lyft fram behovet ökade investeringar för att få fler unga i jobb. En minskning av ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetspolitiska utmaningar. Regeringen har därför tagit ett första steg i ett ambitiöst reformprogram för att införa en 90-dagarsgaranti för ungdomar. Regeringen har även tillsatt Delegationen för unga till arbete, DUA, som har till uppgift att främja en konstruktiv och flexibel samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten. Delegationen har också 18

25 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar möjlighet att besluta om statsbidrag till kommuner som har ingått överenskommelse om lokal samverkan 6. Kopplat till regeringens satsning på fler unga i jobb måste Östersunds kommun satsning ligga mycket väl i tiden och bör kunna vara en förebild för fler kommuner. Genom att kommunen nu har en väl beprövad verksamhet på plats, så bör den kunna utvecklas och lägga till nya möjligheter med koppling till trainee-jobb och studier som redovisats i regeringens satsningar. Det tillkommer även nya möjligheter för kommuner att ingå ett samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen om lokal samverkan, för vilka det utgår statsbidrag. Enligt uppgift har Östersunds kommun redan ingått en sådan överenskommelse. Några tankar kring lärande och strategiska värde Nya grepp inom social-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken kräver ett visst mått av mod och målsättningar för att kunna använda de offentliga resurserna på ett effektivare sätt till gagn för brukarna. För en kommun kan det vara en utmaning att överbrygga stuprörslogiken med en organisation av verksamheten som i grunden gör att unga vuxnas behov och frågor hanteras av olika enheter som traditionellt jobbar på i sugröret utan att alltid ta hänsyn till helheten i brukarens behov. Detta gäller särskilt för målgrupper med ofta komplexa och stora behov av olika insatser av offentliga tjänster, som flera av de unga vuxna i satsningen mot ungdomsarbetslöshet. Vi tycker att Östersunds kommun satsning på att motverka ungdomsarbetslösheten är ett bra exempel på att samverka gränsöverskridande mellan enheterna och med en gemensam målbild skapa både ett perspektiv- och paradigmskifte. I motsats till många andra sociala satsningar och projekt har insatsen faktiskt gått över till en del av verksamheten inom Arbetsmarknadsenheten (AME), vilket också är ett kvitto på att lärande och arbetsmetoder tagits tillvara. Strategiskt och strukturellt är därför satsningen en framgång. Ytterligare ett faktiskt bevis på att satsningen lett till en framgång och förståelse för att aktiva insatser är bättre än passiva offentliga stöd är att Östersunds kommun i fortsättningen kommer att erbjuda arbetslösa försörjningsstödstagare i åldern år en arbetsmarknadsanställning i kommunen. Det är också intressant att notera att det finns ett nära samarbete med övriga resurser inom AME, t.ex. Navigatorcentrum och deras möjligheter att både remittera in de unga till satsningen alternativt ta vid efter avslutad insats för ett fortsatt stöd till individen för att komma i egenförsörjning. Därutöver finns tillgång till Lärcentrums resurser för att stötta deltagarna i sina studier. Vad är det i satsningen som lett till att teamet med samordnare kunnat arbeta så effektivt med de unga? Från vår utgångspunkt som utvärderare är det klart den viktigaste förutsättningen har varit att resurser tillsatts som fått förtroendet att arbeta långsiktigt. Det skapar ett lärande, mervärden och trygghet för en personalgrupp med ett många gånger tufft och utmanande arbete. Om vi istället frågar samordnarna i insatsen om några framgångsfaktorer så tar de sammanfattningsvis upp följande: / 19

26 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Ett helhetsperspektiv på den unges behov och livssituation, vilket också innebär att stötta och länka hen till andra myndigheter eller inom kommunen. Studiemöjligheterna stärker och leder till fortsatta studier efter att insatsen avslutats. Närheten till Lärcentrum, som erbjuder stöd inför studier, yrkesvägledning och vuxenutbildning. Rätt matchning mot en arbetsplats i kommunen, som tar ett stort socialt ansvar med handledning och fokus på att hen är en potentiell framtida arbetskraft. Ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten med koppling till försörjningsstöd bl.a. Arbetssätt och metoder har successivt kunnat utvecklas mot den unges behov med fokus på målet på sikt. Samordnarnas styrkor i sammanfattning: ü ü ü Ett individuellt, flexibelt och personligt engagemang. Stort handlingsutrymme. Alla jobbar lösningsfokuserat. Vi har också korta beslutsvägar. Vilka utmaningar kvarstår eller vad skulle kunna göras bättre? Vi har under utvärderingen arbetat en hel del med att diskutera vad som skall uppnås genom satsningen både ur ett individ- och organisationsperspektiv. Vi vill därför skicka med att det i fortsättningen gäller att sätta mätbara mål och gärna något monetärt, t.ex. återbetalningstid som relaterar till den ekonomiska nyttan av insatsen relativ nedlagda kostnader. Vi tror att detta skulle kunna vässa insatsen ytterligare. En ytterligare fråga är om samverkan med andra myndigheter och organisationer skulle kunna stärka möjligheterna för de unga med mer komplexa behov? Liksom i andra insatser nås inte alla, särskilt i denna satsning som kräver ett visst mått av motivation och eget initiativ från den unge. Hur skall övriga unga vuxna i målgruppen nås och motiveras till olika insatser? Samordnarna i satsningen beskriver följande frågor eller utmaningar att jobba vidare med: Då vår målgrupp ofta har stora behov av stöttning bl. a. i samband med att genomföra sina studier saknar vi en pedagog som då skulle ha ett övergripande ansvar kring studieplanering och genomförande. Mer utbildningsinslag och samhällsinformation under anställningstiden (pedagogens uppgift). En väl fungerande arbetsplatsbank. Samhällsekonomisk utvärdering visar den ekonomiska nyttan Den samhällsekonomiska utvärderingens fokus är att redovisa och synliggöra den samhällsekonomiska nyttan och de ekonomiska effekterna för berörda aktörer och deltagarna. I den samhällsekonomiska utvärderingen har vi med stöd av samordnarna i insatsen följt upp hur deltagarnas situation, försörjning och användande av samhällets tjänster, förändrats genom satsningen. 20

27 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar För deltagarna i urvalet till denna utvärdering är den samhällsekonomiska kostnaden för utanförskapet innan projektdeltagandet kr i genomsnitt per år och individ. Kostnaden bygger på de resurser som förbrukas och att den unge inte jobbat i någon större utsträckning före insatsen. Denna kostnad ligger lägre än den genomsnittliga kostnaden på kr per deltagare och år som vi tidigare redovisat som ett resultat av närmare 60 tidigare genomförda arbetslivsinriktade utvärderingar, se NNS rapport 2015:1. Den lägre kostnaden för deltagarnas utanförskap i denna satsning beror på att de unga haft mindre behov av olika insatser och att fler har jobbat till viss del året för de tog del av satsningen. Kostnaden för utanförskapet på samhällsnivå har efter deltagandet minskat med kr per deltagare och år, något under genomsnittet kr i våra tidigare utvärderingar. Genom att kostnaden för insatsen på samhällsnivå är relativt låg är också återbetalningstiden betydligt kortare, två månader, än vad som är brukligt för liknande arbetslivsinriktade insatser (12 månader). Om vi ser samhällsnyttan ur ett helhetsperspektiv tar kommunen kostnader som i ett nästa steg skapar ökade skatteintäkter för staten och landstinget genom de ungas ökade produktivitet. Kommunen har en beräknad återbetalningstid på 27 månader för insatsen. Sett som en social investering är detta ett bra resultat, särskilt utifrån perspektivet att om inte de unga skulle deltagit i insatsen så hade de sannolikt i många fall haft ett passivt försörjningsstöd, som inte direkt underlättat vägen till egenförsörjning. Deltagarna har ökat sina disponibla inkomster, betydligt över genomsnittet jämfört med våra tidigare utvärderingar av liknande insatser, kr respektive kr per år. Det är viktigt att de personer som kommit i egenförsörjning får ett fortsatt stöd för att utveckla och bibehålla sin arbetsförmåga för att klara av sin egenförsörjning. Även för de personer som genom projektet stärkt sina möjligheter att komma i ett arbete och de som studerat måste få ett fortsatt stöd/följas upp efter projektavslut för att de skall nå egenförsörjning. Ungdomarnas upplevelser av insatsen kvalitativt värde Redovisningen av ungdomarnas upplevelser bygger främst på de enkäter som totalt 89 deltagare svarat på, men delvis också på de spontana kommentarer vi erhållit när data till de ekonomiska uppgifterna samlats in per personliga telefonintervjuer. Den första enkäten som genomfördes för de som påbörjade projektet 2012 och 2013 innehöll 15 respondenter, medan den andra enkäten riktades till 74 ungdomar som påbörjade projektet 2013 och Det är resultatet av denna andra enkät som redovisas i denna rapport. Givetvis är svaren på de strukturerade enkätsvaren mer tillförlitliga och representativa även om de spontana telefonsvaren kan ses som ovetenskapliga komplement till de styrda frågeställningarna i enkäten. Målen på enkätens totalt fem frågor var satt till en genomsnittlig femma på en sjugradig skala vilket får betraktas som en ambitiös målsättning. Studerar vi måluppfyllelsen är målet uppfyllt på fyra av de fem delfrågorna vid de båda enkäterna. Den enda fråga som inte nådde upp till målet var frågan Har ditt arbete påverkat din lust att bo kvar i 21

28 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Östersund (med omnejd) som erhöll ett medelvärde på 4,4 på den första enkäten och 4,1 på den andra. Den fråga som fått högst poäng på de båda enkäterna är fråga 1, Skulle du rekommendera din arbetsplats till en kamrat som söker samma arbete/arbetsplats som du haft? Medelvärdet på den första enkäten var 6,3 och 6,4 på den andra. 46 st. av de totalt 74 ungdomarna gav frågan en 7a på enkät nummer två medan sex av de 15 som besvarade enkät nummer ett gav högsta poäng. Vår bedömning är att ungdomarnas upplevelser är positiva, ofta på - eller över - gränsen till mycket positiva vilket innebär att projektet mottagits mycket bra av de flesta deltagarna. Vad gäller de ostrukturerade frågorna som ställdes per telefon var det många av ungdomarna som tryckte på värdet av att komma igång tack vare projektet. Exempel på svar var; Riktigt roligt, Jätte-jätte bra!, Bra, nyttigt med schemalagda tider, Trivdes med jobbet, Jättebra, hade inte börjat jobba annars, Bra, roligt, Jättebra att få komma in på något etc. De mycket få mindre positiva kommentarerna var; Cheferna inte bra, det saknades arbetsuppgifter, Både och, dock bra erfarenhet. I flertalet av de muntliga svaren framhöll ungdomarna att stödet från projektets personal hade bidragit till den övervägande positiva upplevelsen. Östersund, Claes Malmquist, Sven Vikberg, 22

29 2, KS :39 / Bilaga: Slutrapport ungdomsanställningar Bilaga Ungdomsanställningar samordnarnas redovisning av insatsen Arbetsmetod Unga vuxna i åldern år initieras i första hand via Socialtjänsten men även genom coach på Navigatorcentrum eller handläggare på Arbetsförmedlingen. Ungdomar har även kommit i kontakt med ungdomsanställningsgruppen via Integrationservice, Lärcentrum, Psykiatrin eller andra aktörer i samhället. Handläggaren inom respektive myndighet/verksamhet gör en första bedömning om ungdomen är "jobb redo", vilket innebär att ungdomen uppfyller arbetslivets grundläggande krav. Ungdomarna skickar sedan i samråd med handläggare in sitt CV/personliga brev för att ställa sig i kö till en ungdomsanställning. Personerna fördelas i arbetsgruppen som består av fyra samordnare. Ungdomarna kontaktas för ett första möte. Vid behov sker detta möte i flerpartsmöte med andra instanser för att få en bra överblick och överlämning kring ungdomen samt att ge alla instanser en samsyn kring planeringen. Under första mötet som pågår cirka 1-1,5 timme sker en kartläggning av tidigare arbetslivserfarenhet, studiegång, boende, ekonomi, hälsotillstånd, arbetshinder, tidigare missbruksproblematik, kontakter med andra instanser exempelvis kriminalvård, psykiatrin, Arbetsförmedling, Socialtjänst, missbruksvård etc. Kartläggningen har även för avsikt att göra en planering framåt. Vi diskuterar lämpliga arbetsplatser utifrån intresse, erfarenhet och personliga egenskaper. Vi påbörjar även en diskussion kring vad som ska ske efter avslutad anställning. Vi informerar även om möjligheten till att studera med lön, upp till 25 % av arbetstiden inom ramen för en ungdomsanställning. Studierna kan omfatta gymnasieämnen, körkort, aspirantutbildning eller andra utbildningsinsatser som kan föra ungdomen närmare ett arbete. Här finns även Lärcentrum som ett bra stöd och pedagogisk resurs. Kartläggningssamtalet har även som syfte att skapa ett förtroende och att bygga en relation mellan ungdom och samordnare, vilket är av stor betydelse för att kunna vara ett stöd till ungdomen under anställning och kring planeringen efter avslutad ungdomsanställning men även kring eventuell social problematik som påverkar ungdomens möjligheter att bli självförsörjande. Efter kartläggningen meddelar samordnaren andra aktörer kring ungdomen om planeringen mot en ungdomsanställning samt gör en förfrågan vad gäller eventuella anställningsstöd hos Arbetsförmedlingen. Efter detta ansvarar samordnaren för att ta kontakter med lämpliga arbetsplatser. Målsättningen är att få till en första träff mellan ungdom och chef/handledare på arbetsplatsen. Utifrån ungdomens/handledarens/chefs önskemål följer samordnaren med på första mötet. Samordnaren brukar även vara med på ett första möte om det är en arbetsplats som inte tidigare har tagit emot en ungdomsanställd eftersom det är viktigt att tydlig- 23

Utvärdering Satsningen Ungdomsställningar. Östersunds kommun. Slutrapport 2015-11-23. Utvärdering av sociala investeringar

Utvärdering Satsningen Ungdomsställningar. Östersunds kommun. Slutrapport 2015-11-23. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Satsningen Ungdomsställningar Östersunds kommun Slutrapport 2015-11-23 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008 payoff.nu Box 385 (besöksadress: Postgränd 11

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av Anpassade yrkesutbildningar, Projekt Grenverket Södertörn Projekt Grenverket Nynäshamn och Tyresö På uppdrag av Samordningsförbundet

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Unga med aktivitetsersättning

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Unga med aktivitetsersättning Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Unga med aktivitetsersättning Samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg 2010-02-17 payoff Kunskapens

Läs mer

Samhällsekonomiskt perspektiv - teori, praktik och erfarenhet -

Samhällsekonomiskt perspektiv - teori, praktik och erfarenhet - Samhällsekonomiskt perspektiv - teori, praktik och erfarenhet - Inspirations- och komma-vidare dag Samordningsförbundet Jämtlands län Birka folkhögskola, Ås 2011-09-15 Sven Vikberg, payoff AB Vad, varför

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer

Jag är förtroendevald i Östersunds kommun

Jag är förtroendevald i Östersunds kommun Jag är förtroendevald i Östersunds kommun Slå oss en signal! Funderar du på vilka de förtroendevalda i Östersunds kommun är? I den här skriften hittar du nämnder och styrelser under mandatperioden 2010

Läs mer

Slutrapport Team Linus. Samordningsförbundet i Motala Vadstena

Slutrapport Team Linus. Samordningsförbundet i Motala Vadstena Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Team Linus Samordningsförbundet i Motala Vadstena 18/4-2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Uppdraget... 4 Vad är NyttoSam?... 4 Avgränsningar

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utgångspunkten

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utgångspunkten Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utgångspunkten Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-01-08 payoff.nu Kunskapens väg 6 831

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Österportskolan, Gränssnittet, Surbrunnsvägen 1, Ystad 09:00 10:00, 10:25 11:15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Sara Chermiti (M) ersättare Christer Olofsson förvaltningschef

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Samordningsförbundet i norra Örebro län

Samordningsförbundet i norra Örebro län Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Praktiksamordning Lindesberg, Nora och Hällefors Samordningsförbundet i norra Örebro län 28/3 2009 payoff.nu Kunskapens

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER. Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER. Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Lektion 17 SCIC 24/01/2014 TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER A. Om Försäkringskassan (http://www.forsakringskassan.se/omfk) Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet

Läs mer

Utlysning 2016 av medel för främjande av samverkan.

Utlysning 2016 av medel för främjande av samverkan. Utlysning 2016 av medel för främjande av samverkan. Dua har i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för samverkansinsatser för främjande av lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten.

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - 2014-08-01 Återrapporteringen avser 2010-2013 och första halvåret 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Samordningsteam Sala. Samhällsekonomisk utvärdering Period 2011-09-21 2014-03-30

Samordningsteam Sala. Samhällsekonomisk utvärdering Period 2011-09-21 2014-03-30 Samordningsteam Sala Samhällsekonomisk utvärdering Period 2011-09-21 2014-03-30 1 Samordningsteam Sala Verksamheten riktar sig till personer 18-64 år som har behov av en samordnad rehabiliteringsinsats.

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef Bengt Storbacka, arbetsmarknadsenheten. Pirko Norberg, personalrepresentant

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef Bengt Storbacka, arbetsmarknadsenheten. Pirko Norberg, personalrepresentant Arbetsmarknadsnämnden 2014-11-19 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.35 ande Övriga deltagare Margareta Ahlm (S), ordförande Carina Östrand (S) Peder Christensen (S), vice

Läs mer

-4, KS 2015-12-15 08:30. Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-15

-4, KS 2015-12-15 08:30. Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-15 -4, KS 2015-12-15 08:30 Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-15 -3, KS 2015-12-15 08:30 Plats och tid Domsalen, Rådhuset den 15 december 2015, kl 08.35-12.00 Paragrafer 396-410 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Arbetsmarknadstorget Skellefteå Rapporten är sammanställd av Malin Ferm, Skellefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 Östersund

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 21 september 2015

Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 21 september 2015 Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 21 september 2015 Tidpunkt: Kl. 14.00 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-14 Justerat den 28 september

Läs mer

-4, KS 2015-06-23 11:00. Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-23

-4, KS 2015-06-23 11:00. Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-23 -4, KS 2015-06-23 11:00 Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-23 -3, KS 2015-06-23 11:00 Plats och tid Domsalen, Rådhuset den 23 juni 2015, kl 11.00-11.30 Paragrafer 240 242 Beslutande Övriga deltagare Enligt

Läs mer

8 Svar på skrivelse från Karin Gustafsson (S) m. fl. om insatser för unga 20-25 år som står utanför skola och arbetsliv Dnr AMN 2013-00180-4.

8 Svar på skrivelse från Karin Gustafsson (S) m. fl. om insatser för unga 20-25 år som står utanför skola och arbetsliv Dnr AMN 2013-00180-4. Sida 16 (26) att stödja unga utanför jobb och studier, t ex Arbetsförmedlingens verksamheter Unga in och Jobbgaraget och förvaltningens egna verksamheter Merit m.fl. Det är inte effektivt att uppfinna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Trädgårdsdiakoni. -Ett rehabiliterings projekt i Allerums Pastorat

Trädgårdsdiakoni. -Ett rehabiliterings projekt i Allerums Pastorat Trädgårdsdiakoni -Ett rehabiliterings projekt i Allerums Pastorat Bakgrund På initiativ från kyrkogårdsföreståndare Magnus Näsström och diakon Margareta Thomasson har Allerums pastorat sedan flera år tillbaka

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-18 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-18 1 Sida Sammanträdesdatum 2010-11-18 1 Plats och tid Norbergs kommunhus, sessionssalen, kl 08.30-12-20 ande Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jan Johansson, tjänstgörande ersättare, Landstinget

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Arbetsmodellen Bostad först har införts Fortsatt insats med Jobbpaket Krogar mot knark-kampanjen Ge knarket fingret har genomförts

Arbetsmodellen Bostad först har införts Fortsatt insats med Jobbpaket Krogar mot knark-kampanjen Ge knarket fingret har genomförts En stad för alla Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en omtänksam stad där människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en bra

Läs mer

Skola för elever med tal- och språkstörning

Skola för elever med tal- och språkstörning Skola för elever med tal- och språkstörning - Kartläggning av möjligheten att erbjuda skola för elever med tal- och språkstörning i Järfälla Judit Kisvari Rapportnr: Dnr 2013/217 2013-09-15 2013-09-11

Läs mer

Navigatorcentrum. Samhällsekonomisk utvärdering Östersunds kommun. Claes Malmquist och Sven Vikberg, payoff. Östersund, 12 oktober 2011

Navigatorcentrum. Samhällsekonomisk utvärdering Östersunds kommun. Claes Malmquist och Sven Vikberg, payoff. Östersund, 12 oktober 2011 Navigatorcentrum Samhällsekonomisk utvärdering Östersunds kommun Claes Malmquist och Sven Vikberg, payoff Östersund, 12 oktober 2011 Vi tar upp Ett samhällsekonomiskt perspektiv Resultat av utvärderingen

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (L), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M), ersättare för Per Skoog

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2010-02-04 1 Plats och tid Kommunhuset i Norberg, kl 13.15-16.30 ande Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jarl-Olof Lundstedt, vice ordförande, Landstinget Västmanland Marianne

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Mohammad Saadoun projektledare 11-12 Ingwer Kliche assistent 11-12

Mohammad Saadoun projektledare 11-12 Ingwer Kliche assistent 11-12 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 18.00 20.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 11 23 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Annika Andersson (MP) Tobias Edin

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

SpråkSam - en nyckel till utveckling

SpråkSam - en nyckel till utveckling SpråkSam - en nyckel till utveckling Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg 22 mars 2011 Disposition 1. En kort inledning. 2. Viktiga delar i SpråkSam fakta och resultat. Utbildningen.

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad PROJEKTANSÖKAN Datum: maj 2016 PROJEKTPLAN FÖR Projektbenämning Pilotprojekt Etableringsresurs Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad Projektägare: Jonas Boman. Verksamhetschef

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun Uppsala cj.dl * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-27 ALN-2014-0146.30 Äldrenämnden Hemtagningsteam i Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Sommarjobb 2015 Stockholms stad

Sommarjobb 2015 Stockholms stad Sommarjobb 2015 Stockholms stad UTVÄRDERINGSRAPPORT SWECO STRATEGY Förord Under våren 2015 fick konsultföretaget Sweco Strategy i uppdrag av Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad att genomföra

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt

Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt för deltagarna, myndigheterna och samhället? Ett samhällsekonomiskt perspektiv Slutseminarium 2014-05-15 På väg till jobbet,

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick i regleringsbrevet för

Läs mer

Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering

Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering Sammanfattning Den vetenskapliga utvärderingen av Halmstads kommuns Klimp-program kommer att genomföras av högskolan i Halmstad, som också utvärderar kommunens Lokala

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer