Etableringspaket för bostadsaktiebolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etableringspaket för bostadsaktiebolag"

Transkript

1 Etableringspaket för bostadsaktiebolag I etableringspaketet för bostadsaktiebolag finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett bostadsaktiebolag: avtalet om bolagsbildning, bolagsordningen, etableringsanmälan Y1, handelsregistrets bilageblankett 1B och personuppgiftsblankett. Etableringspaketet har utarbetats för de bolag för vilka en standardbolagsordning är tillräcklig. Använd inte detta paket om ni behöver bestämmelser som avviker från det vanliga, såsom: - ni behöver en bolagsordning som innehåller något extra i förhållande till en standardbolagsordning (t.ex. aktierna ska ha ett nominellt belopp), - aktierna betalas mot annan egendom än pengar (apport), - teckningspriset tas inte i sin helhet upp i aktiekapitalet. Ett bostadsaktiebolag ska alltid anmälas för registrering inom tre månader från det att avtalet om bolagsbildning undertecknades, i annat fall förfaller bildandet. Aktierna ska vara helt inbetalda på ett konto som öppnas för det bolag som bildas. Bostadsaktiebolagets firma Av bolagets firma ska tydligt framgå att det är fråga om ett bostadsaktiebolag samt bolagets hemort. BETALNINGSANVISNING Betala behandlingsavgiften i förväg och bifoga kvittot till din anmälan. Kvittot ska innefatta följande uppgifter: Betalare Mottagare (Patent- och registerstyrelsen) och kontonummer till vilket avgiften har betalats (Patent- och registerstyrelsens bankkonto) Arkiveringskod Betalt belopp i euro Ange aktiebolagets namn och etableringsanmälan i meddelandefältet. Lämna fältet för referensnummer tomt. Vi accepterar endast kvitton som visar att betalningens status är "Betald" eller "Behandlad". Det kvitto som du bifogar till din anmälan kan vara en datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen där bankens arkiveringskod syns, en kopia av ditt kontoutdrag eller ett kvitto från betalautomaten. Betala avgiften till något av följande konton: Pohjola Bank Abp FI OKOYFIHH Nordea Bank Finland Abp FI NDEAFIHH Danske Bank Abp FI DABAFIHH Om du lämnar in din anmälan på Patent- och registerstyrelsens kundtjänst, Arkadiagatan 6, Helsingfors, kan du också betala avgiften med bankkort eller kreditkort (Visa, Visa Electron, OK, Eurocard, Mastercard, Diners Club eller American Express). Information om behandlingsavgifter: > På svenska > Handelsregistret Fel i anmälningar och ändringar i bolagsordningen under etableringen Vi meddelar bolagets kontaktperson om eventuella fel i anmälan per post eller telefon. Om det redan under etableringsfasen uppstår ett behov att ändra bolagsordningen eller styrelsens sammansättning, eller att införa andra ändringar i avtalet om bolagsbildning, förutsätts det normalt att alla aktieägare som bildar bolaget är ense om dem. Därför ska man i sådana fall lämna in till handelsregistret originalexemplaret av avtalet om ändring av avtalet om bolagsbildning. Det ska vara undertecknat av samtliga aktieägare som bildar bolaget. Dessa kan också befullmäktiga någon annan att underteckna ändringsavtalet på deras vägnar. För att underlätta eventuella rättelser har i avtalet om bolagsbildning upptagits ett fält där man kan befullmäktiga ett ombud som antecknats i etableringsanmälan att vid handelsregistret göra alla behövliga rättelser på samtliga aktieägares vägnar. Dessutom finns i etableringspaketet en s.k. rättelseblankett som kan användas för att meddela rättelser till handelsregistret. Fyll i begärda rättelser på rättelseblanketten. Bifoga protokoll och andra beslut som har begärts som tilläggsutredning som bilagor till rättelseblanketten. Att komma ihåg när avtalet om bolagsbildning upprättas Etableringspaket för bostadsaktiebolag, sida 1 (3)

2 Etableringspaket för bostadsaktiebolag Aktieägare Bolaget kan ha en eller flera aktieägare. I avtalet om bolagsbildning ska alla aktieägare och de aktier som varje aktieägare har tecknat anges. Av fysiska personer ska personernas födelsetider antecknas i avtalet om bolagsbildning. Om en juridisk person (=bolag eller sammanslutning) tecknar aktier, ska firman och FO-numret antecknas i avtalet om bolagsbildning. Av utländska juridiska personer antecknas i avtalet deras organisationsnummer och det register i vilket den har antecknats. Om utländsk juridisk person inte har något organisationsnummer, ska till avtalet om bolagsbildning bifogas en utredning om att den juridiska personen existerar, d.v.s. ett registerutdrag som styrkt kopia. Aktier Tiden för aktiernas betalning ska bestämmas så att grundanmälan kan inlämnas inom tre månader från undertecknandet av avtalet om bolagsbildning. Aktierna ska vara till fullo betalda när anmälan görs. Aktiekapitalet ska vara minst euro. Teckningspriset för aktierna tas i sin helhet upp i aktiekapitalet. Underskrifter Alla aktieägare ska underteckna avtalet om bolagsbildning. Styrelsen Etableringspaketet kan användas endast om styrelsen består av 3-5 ledamöter. Ordförande ska väljas. Revison och verksamhetsgranskning Revisorn ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR), av handelskammaren godkänd revisor (GRM) eller motsvarande sammanslutning. Om det för ett bostadsaktiebolag väljs endast en revisor som inte är en CGR- eller GRM-sammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Ett bolag som tillämpar bostadsaktiebolagslagen ska ha en revisor enligt revisionslagen omantalet lägenheter som: aktieägarna besitter i bolaget uppgår till minst 30, revisionslagen kräver att revisor ska väljas eller aktieägarna kräver det. (för närmare information se 9 kap. 5 i lagen om bostadsaktiebolag). Bolaget ska ha en verksamhetsgranskare som bolagsstämman har valt om bolaget inte har en revisor och inget annat bestäms i bolagsordningen (för närmare information se 9 kap. 6 i lagen om bostadsaktiebolag). Fyll i punkt 8 i avtalet om bolagsbildning för att redogöra för vad som har avtalats om revisionen eller verksamhetsgranskningen Disponent Enligt lagen om bostadsaktiebolag är disponent ett frivilligt organ. Räkenskapsperiod Om räkenskapsperioden bestäms i avtalet om bolagsbildning eller i bolagsordningen. Den normala räkenskapsperioden för ett bolag är 12 månader. Den uttrycks genom att ange den dag och månad då perioden börjar och slutar. Till exempel Bolagets räkenskapsperiod är 1 januari 31 december. Den första räkenskapsperioden kan vara längre eller kortare än 12 månader, dock inte över 18 månader. Den börjar i och med att avtalet om bolagsbildning undertecknas. Även den första räkenskapsperioden ska utgå samma dag i samma månad som den normala räkenskapsperioden. T.ex. bolagets räkenskapsperiod är och den första perioden slutar Alltså inte så här: bolagets räkenskapsperiod är och den första perioden slutar På anmälningsblankett Y1 antecknas bolagets ordinarie räkenskapsperiod och tidpunkten för utgången av den första perioden. Kontrollera att tiden från undertecknandet av avtalet om bolagsbildning till utgången av den första räkenskapsperioden inte överstiger 18 månader. Etableringspaket för bostadsaktiebolag, sida 2 (3)

3 Etableringspaket för bostadsaktiebolag Skyldigheten att betala bolagsvederlag och den besittningsrätt som aktierna medför Enligt lagen om bostadsaktiebolag ska i avtalet om bolagsbildning anges grunderna för uppkomsten av skyldigheten att betala bolagsvederlag och grunderna för uppkomsten av den besittningsrätt som aktierna medför. Datumen för uppkomsten kan bestämmas för ett visst datum eller bindas till konstaterande av en viss omständighet. Närmare anvisningar i anslutning till handelsregisteranmälningar som gäller bostadsaktiebolag får du från Etableringspaket för bostadsaktiebolag, sida 3 (3)

4 Avtal om bolagsbildning 1. Genom detta avtal om bolagsbildning bildar vi ett bostadsaktiebolag vars firma är 2. Vi tecknar bolagets aktier enligt följande: Fullständigt namn Födelsetid / FO-nummer Aktiernas nummer 3. För varje aktie ska till bolaget betalas euro (teckningspris). 4. Aktien ska betalas senast. 5. Skyldigheten att betala bolagsvederlag börjar 6. Den besittningsrätt som aktierna medför börjar 7. Till styrelsen väljer vi av vilka till ordförande 8. Om revision och verksamhetsgranskning har avtalats följande: 9. Till bolagets disponent väljer vi (Disponenten är inte obligatorisk, fyll i vid behov) 10. Bolagets räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Den första räkenskapsperioden slutar. 11. Bolagsordningen är bifogad till detta avtal om bolagsbildning. 12. Vi befullmäktigar det i etableringsanmälan angivna ombudet att hos handelsregistret att på samtliga aktieägares vägnar göra alla av registermyndigheten eventuellt förutsatta rättelser i avtalet om bolagsbildning och bolagsordningen. Underskrifter av samtliga aktieägare namnförtydliganden datum

5 Bostadsaktiebolags bolagsordning 1 Firma Bolagets firma är 2 Hemort Bolagets hemort är 3 Byggnader och fastigheter Läget av de byggnader och fastigheter som bolaget besitter och grunden för besittningen 4 Lägenhetsbeskrivning Lägenhetens och aktiegruppens nummer placering aktiernas ordningsnummer användningsändamål yta antalet rum 5 Utrymmen som bolaget har i sin omedelbara besittning Bolaget har i sin omedelbara besittning 6 Bolagsvederlag Bolagsstämman bestämmer bolagsvederlagets belopp genom att använda lägenheternas ytor som grund. Styrelsen bestämmer sättet för betalningen av bolagsvederlaget. 7 Företrädande av bolaget Styrelsen företräder bolaget. Bolaget företräds dessutom av styrelsens ordförande eller disponent var för sig eller av två styrelseledamöter tillsammans.

6 Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, stiftelseregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över försäkringspremieskattskyldiga. Skicka blanketten till: Patent- och registerstyrelsen (PRS) Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, HELSINGFORS Företagets eller samfundets namn (den juridiska benämningen på företagsnamn är firma, se firmalagen) Firma (namnformen gäller först när den godkänts av handelsregistret) Företagets språk alternativ 2 alternativ 3 finska svenska Hemort (kommun eller för utländskt företag hemstat ) Eventuella andra firmor (fyll i vid behov) Parallellfirmor (översättning av firmor till främmande språk) Bifirma Verksamhet som företaget bedriver under bifirman Bifirma Verksamhet som företaget bedriver under bifirman Offentliga kontaktuppgifter (post- eller besöksadress är obligatorisk) Postadress (gata eller väg, husnummer, trappuppgång, Postnummer lägenhetsnummer eller postbox) Postanstalt Besöksadress (gata eller väg, husnummer, trappuppgång, lägenhetsnummer) Postnummer Postanstalt Telefon Mobiltelefon Fax E-post Webbadress Företaget anmäls också till följande register hos PRS och Skatteförvaltningen: PRS handelsregistret (bifoga kvittot på behandlingsavgiften) stiftelseregistret Skatteförvaltningen registret över momsskyldiga förskottsuppbördsregistret arbetsgivarregistret registret över försäkringspremieskattskyldiga (se blankettanvisning) Företagsform (fyll också i en bilageblankett enligt företagsform. Listan över blanketter finns på sida 2) bostadsaktiebolag andelslag förening publikt aktiebolag stiftelse annan, vad? aktiebolag (=privat aktiebolag) filial till utländsk näringsidkare Räkenskapsperiod Räkenskapsperiod (dd.mm - dd.mm) Datum då den första räkenskapsperioden går ut YTJ 1001r Grunddel, sida 1 (4)

7 Företaget har grundats till följd av att företagsformen ändrats (se blankettanvisning) Fyll också i en separat personuppgiftsblankett Tidigare företagares fullständiga namn eller firma Medborgarskap (om inte Y1 Person eller företag t.ex. bokföringsbyrå, som kan lämna tilläggsuppgifter om denna anmälan till Skatteförvaltningen FO-nummer Postadress Postnummer Postanstalt Telefon Mobiltelefon Fax E-post Person eller företag (ombud) som kan lämna tilläggsuppgifter om denna anmälan till handels- eller stiftelseregistret Postadress Postnummer Postanstalt Telefon Mobiltelefon Fax E-post HANDELSREGISTRET: BEGÄRAN OM PÅSKYNDAD HANDLÄGGNING / BEGÄRAN SOM GÄLLER TIDPUNKT FÖR REGISTRERING Handelsregisteranmälningarna handläggs i den ordning de kommer in, och handelsregistret avviker från detta enbart av tungt vägande skäl. Handelsregistret tar begäran i beaktande om möjligt. En separat, motiverad begäran som gäller tidpunkten för registrering ges in i samband med anmälan. Ytterligare information BILAGEBLANKETTER ENLIGT FÖRETAGSFORM (Fyll i en av följande blanketter.) 1 Aktiebolag eller publikt aktiebolag 1B Bostadsaktiebolag 5 2 Andelslag eller andelsbank Bostadsrättsförening, boendeförvaltningsområde, europeisk ekonomisk intressegruppering, driftställe i Finland för en utomlands registrerad intressegruppering, hypoteksförening, sparbank eller statligt affärsverk 3 Filial till utländsk näringsidkare Stiftelse (i enlighet med den nya lagen om stiftelser 11A (487/2015)) Ömsesidigt försäkringsbolag, publikt ömsesidigt 4 försäkringsbolag eller försäkringsförening 12 Förening Om du på sida 1 anmäler företaget till registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret eller registret över försäkringspremieskattskyldiga, fyll också i sidorna 3-4. Datum och underskrift Datum Underskrift och namnförtydligande Telefon Registerbeskrivning: (24 i personuppgiftslagen) Information om de register som blanketten anknyter till är tillgänglig på eller hos Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. YTJ 1001r Grunddel, sida 2 (4)

8 Postadress som anmäls till Skatteförvaltningen Kryssa här om postadressen är densamma som du antecknat på sida 1 och som är avsedd för offentligt bruk. I annat fall fyll i adressuppgifterna här. Postadress Postnummer Postanstalt Y1 Kontonummer IBAN BIC Huvudbransch som anmäls till Skatteförvaltningen (den bransch där företaget främst är verksamt). Anmälan om momsskyldighet Företaget anmäler sig som momsskyldig fr.o.m. Utländskt företag anmäler sig som momsskyldig fr.o.m. Företaget bedriver endast primärproduktion Företaget anmäler sig som momsskyldig för inköp eller eget bruk (datum) fr.o.m. (datum) fr.o.m. Utländskt företag anmäler sig endast som deklarationssyldig (datum) fr.o.m. (datum) Företaget anmäler sig som deklarationsskyldigt för försäljning av EU-tjänster (datum) Utländskt distansförsäljare anmäler sig som momsskyldig fr.o.m. (datum) Ansökan om momsskyldighet (motivera mer ingående på sida 4 under rubriken Ytterligare information) Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet Rörelse i liten skala, allmännyttigt samfund Gemenskapsinterna förvärv (MomsL 26 f ) (MomsL 12 och 30, bifoga en kopia av eller religionssamfund (MomsL 12.1 ) hyresavtalet) fr.o.m. (datum) fr.o.m. (datum) (dd.mm.åååå - dd.mm.åååå) Utländsk näringsidkare (MomsL 12.2 ) Utländsk distansförsäljning (MomsL 63 a ) Primärproducent ansöker om att bli momsskyldig fr.o.m. (datum) fr.o.m. (datum) fr.o.m. (datum) Företaget är inte momsskyldigt (motivera mer ingående på sida 4 under rubriken Ytterligare information) Momsfri verksamhet hos allmännyttigt Verksamhet i liten skala (MomsL 3 ) Finansiella tjänster (MomsL 41 ) samfund/religionssamfund (MomsL 4-5 ) Hälso- och sjukvårdstjänster (MomsL 34 ) Försäkringstjänster (MomsL 44 ) Annan momsfri verksamhet, vilken? Honorar eller ersättningar för upphovsrätt Socialvårdstjänster (MomsL 37 ) (MomsL 45 ) Utbildningstjänster (MomsL 39 ) Fastighetsöverlåtelser (MomsL 27 ) Uppgifter om försäkringspremieskattskyldighet Företaget anmäler sig som försäkringspremieskattskyldig fr.o.m. (datum) Uppgifter om löneutbetalning Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning fr.o.m. (datum) Företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar sjöarbetsinkomst fr.o.m. (datum) Uppgifter om deklarations- och betalningsperioden för skatter på eget initiativ (fyll i denna punkt endast om omsättningen under det år då verksamheten inleds är euro eller mindre och företaget vill ha en deklarations- och betalningsperiod på ett kvartal eller ett år. Ytterligare information finns i blankettanvisningen på sidorna Omsättningen under det innevarande kalenderåret (Till omsättningen räknas företagets hela försäljningi Finland och utomlands.) euro Om företaget vill ha en kortare deklarations- och betalningsperiod än vad omsättningen berättigar till, kryssa för önskad längd 1 månad kvartal YTJ 1001r Skatteförvaltningens exemplar, sida 3 (4)

9 Deklarations- och betalningsperiod för moms hos primärproducent och/eller upphovsman till konstverk (fyll i denna punkt endast om du vill ha en deklarations- och betalningsperiod som avviker från ett kalenderår, se ifyllningsanvisningar). Önskad längd på deklarations- och betalningsperioden 1 månad kvartal Y1 Uppgifter om förskottsuppbördsregistrering Företaget ansöker om registrering i förskottsuppbördsregistret (Lagen om förskottsuppbörd 25 ) från, datum Ytterligare information YTJ 1001r Skatteförvaltningens exemplar, sida 4 (4)

10 Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsaktiebolag 1B FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp (om fastställt) Ytterligare information i anslutning till aktier (fyll i vid behov, se anvisning) STYRELSENS OCH DISPONENTENS FÖRSÄKRAN Undertecknade samtliga bolagets styrelseledamöter och disponenten försäkrar att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen har iakttagits vid bolagsbildningen. Datum Samtliga styrelseledamöters och disponentens underskrifter med namnförtydliganden REVISORNS INTYG ÖVER BETALNING AV AKTIER Undertecknade bolagets revisorer intygar att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen om betalning av aktier har iakttagits. Datum Revisorernas underskrifter med namnförtydliganden Handelsregistrets bilageblankett 1B, sida 1 (3)

11 Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsaktiebolag 1B STYRELSE (Om styrelsen har färre än tre ledamöter, ska minst en väljas) Fyll även i personuppgiftsblanketten. ordförande REVISORER Fyll även i personuppgiftsblanketten. Revisor Revisorssuppleant CGR GRM (person eller sammanslutning) eller FO-nummer Sammanslutningens huvudansvariga revisor Revisor Revisorssuppleant CGR GRM (person eller sammanslutning) eller FO-nummer Sammanslutningens huvudansvariga revisor REVISORER HAR INTE VALTS Handelsregistrets bilageblankett 1B, sida 2 (3)

12 Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsaktiebolag 1B DISPONENTEN Fyll även i personuppgiftsblanketten. (person eller sammanslutning) eller FO-nummer Huvudansvarig disponent i sammanslutningen FÖRETRÄDANDE AV BOLAGET Fyll även i personuppgiftsblanketten. Personer som har berättigats att företräda bolaget samt prokurister berättigad Hur bolaget företräds (var för sig / tillsammans med vem) prokurist berättigad Hur bolaget företräds (var för sig / tillsammans med vem) prokurist berättigad Hur bolaget företräds (var för sig / tillsammans med vem) prokurist berättigad Hur bolaget företräds (var för sig / tillsammans med vem) prokurist berättigad Hur bolaget företräds (var för sig / tillsammans med vem) prokurist Handelsregistrets bilageblankett 1B, sida 3 (3)

13 PERSONUPPGIFTSBLANKETT (FÖR MYNDIGHETSBRUK) Företagets firma (företagsnamn): FO-nummer: Anmälans diarienummer: Ange de personuppgifter* som du lämnar in för myndighetsbruk: - finsk personbeteckning - postadress om personen inte är bosatt i Finland Om personen har finsk personbeteckning och är bosatt i Finland, fyll inte i postadress. Om personen inte har finsk personbeteckning, ange födelsedatum i stället. Om alla personuppgifter inte får plats på blanketten, använd en extra blankett för personuppgifter som du kan skriva ut på Patent- och registerstyrelsens webbplats. *Sista delen av personbeteckningen eller hemadressen för personer som är bosatta utomlands lämnas ut ur handelsregistret endast om de villkor uppfylls som avses i 16 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1a i handelsregisterlagen). PRS - Skatteförvaltningen, PB 2000 Kundservicenummer Företagsdatasystemet Helsingfors

14 Anvisningar till bostadsaktiebolags etableringsanmälan Förutom bilageblankett 1B fyll alltid också i blankett Y1 och personuppgiftsblanketten. Om utrymmet på blanketten inte räcker kan ni bifoga flera motsvarande sidor eller fortsätta på ett separat A4-papper. Bifoga inte anvisningarna till anmälan. HANDLINGAR SOM SKALL FOGAS TILL AKTIEBOLAGS ETABLERINGSANMÄLAN: 1. Anmälningsblankett Y1 och handelsregistrets bilageblankett 1B och personuppgiftsblanketten i original 2. Avtalet om bolagsbildning i original 3. Bolagsordningen samt vid behov: 4. Protokoll från styrelsemötet (t.ex. om prokurister e.d.) 5. Extra utredning om utlänningar i bolaget - för en utländsk person (=en person som inte har en finsk personbeteckning), t.ex. en passkopia - för ett utländskt bolag som aktieägare, ett registerutdrag angående företaget från registret i bolagets hemland 6. Ett utlåtande av en godkänd revisor (CGR eller GRM), om aktiekapitalet har betalts med annan egendom än pengar OBS! VI HAR INFÖRT ETT NYTT SÄTT ATT ANMÄLA PERSONUPPGIFTER Skriv inte sista delen av personbeteckningen på bilageblanketten eller hemadressen för personer som bor utomlands eftersom uppgifterna inte är offentliga. Skriv dem i stället på personuppgiftsblanketten. Om du anger uppgifterna på bilageblanketten, blir de offentliga. Om personen har finsk personbeteckning och är bosatt i Finland, fyll inte i postadress och medborgarskap. Handelsregistret får dem direkt från befolkningsdatasystemet. Om personen inte har finsk personbeteckning, ange födelsedatum i stället. Läs mer om uppgifternas offentlighet på Sista delen av personbeteckningen eller hemadressen för personer som är bosatta utomlands lämnas ut ur handelsregistret endast om de villkor uppfylls som avses i 16 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1a i handelsregisterlagen). PERSONER SOM ANMÄLS Finsk personbeteckning Om personen har finsk personbeteckning, behöver du inte ange hans eller hennes postadress: uppgiften registreras direkt från uppgifterna i befolkningsregistret på basis av den personbeteckning som du har angett på personuppgiftsblanketten. Ingen finsk personbeteckning Om personen inte har finsk personbeteckning, ange personens födelsedatum, och på personuppgiftsblanketten personens postadress och det land där han eller hon är bosatt. Ingen stadigvarande hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Minst en ordinarie styrelse och en av de eventuella ersättarna ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I annat fall behövs för dessa personer en dispens för att vara styrelseledamöter/. Dispens söks hos Patent- och registerstyrelsen. Även verkställande direktören och dennes ställföreträdare ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, annars behöver de en ovan nämnd dispens. En av revisorerna ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Från detta krav kan dispens inte sökas eller beviljas. I fråga om hemorten av en prokurist eller den som har berättigats att företräda bolaget finns det inga begränsningar. AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Ett bostadsaktiebolag skall ha ett aktiekapital på minst euro. En aktie behöver inte ha ett fastställt nominellt belopp, men om ett nominellt belopp har fastställts, skall det nämnas i bolagsordningen och antecknas på anmälningsblanketten. STYRELSENS OCH DISPONENTENS FÖRSÄKRAN SAMT REVISORNS INTYG Då bolaget anmäls till registret skall aktiekapitalet vara till fullo betalt på bolagets bankkonto. Försäkran undertecknas av alla ordinarie styrelseledamöter och disponenten, om sådan utsetts. Revisorns intyg undertecknas av bolagets alla revisorer. Om bolaget inte enligt lagen och/eller bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor, bifoga annat dokument varav det framgår att aktiekapitalet har betalats, t.ex. ett kontoutdrag eller motsvarande verifikat från en penninginrättning. REVISORER Revisorn/revisorssuppleanten kan vara en person eller en sammanslutning. Revisorn ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR), av handelskammare godkänd revisor (GRM) eller motsvarande sammanslutning. Om du anmäler en sammanslutning som revisor, anmäl också den huvudansvariga revisorn i detta bolag. Om du anmäler en person som ordinarie revisor, ska även en revisorssuppleant utses och anmälas. Om bolaget inte enligt lagen och/eller bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor och ingen sådan har valts, sätt kryss i rutan REVISORER HAR INTE VALTS. Fyll i en av dessa uppgifter, med andra ord antingen revisorns namn eller att en revisor inte har valts. Anvisningar till bostadsaktiebolags etableringsanmälan, sivu 1 (2)

15 Anvisningar till bostadsaktiebolags etableringsanmälan FÖRETRÄDANDE AV BOLAGET Bolaget kan företrädas av: 1. Styrelsen i sin helhet direkt med stöd av lagen 2. Styrelsens ordförande, en styrelse, en för styrelse, verkställande direktören och/eller verkställande direktörens ställföreträdare på basis av en bestämmelse i bolagsordningen (t.ex. bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig eller två styrelseledamöter tillsammans). Anmäl inte dessa uppgifter på blanketten. 3. Styrelsen kan ge en namngiven person rätt att företräda bolaget. Rättigheter att företräda bolaget kan ges endast om bolagsordningen innehåller en bestämmelse om dem. 4. Styrelsen kan ge en namngiven person en prokura. Styrelsen har alltid rätt att ge prokuror. Ange personer som avses i punkt 3 ovan som personer som har berättigats att företräda bolaget, och ange personer enligt punkt 4 som prokurister. Ange under "Hur bolaget företräds" om personen i fråga företräder bolaget ensam (var för sig) eller tillsammans med någon annan/några andra. Vid det senare alternativet anmäl med vem prokuristen/den berättigade personen får företräda bolaget (t.ex. tillsammans med en annan prokurist, tillsammans med en styrelse eller verkställande direktören). Detta ska också framgå av styrelsens beslut. BETALNINGSANVISNING Betala behandlingsavgiften i förväg och bifoga kvittot till din anmälan. Kvittot ska innefatta följande uppgifter: Betalare Mottagare (Patent- och registerstyrelsen) och kontonummer till vilket avgiften har betalats (Patent- och registerstyrelsens bankkonto) Arkiveringskod Betalt belopp i euro Ange aktiebolagets namn och etableringsanmälan i meddelandefältet. Lämna fältet för referensnummer tomt. Vi accepterar endast kvitton som visar att betalningens status är "Betald" eller "Behandlad". Det kvitto som du bifogar till din anmälan kan vara en datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen där bankens arkiveringskod syns, en kopia av ditt kontoutdrag eller ett kvitto från betalautomaten. Betala avgiften till något av följande konton: Pohjola Bank Abp FI OKOYFIHH Nordea Bank Finland Abp FI NDEAFIHH Danske Bank Abp FI DABAFIHH Om du lämnar in din anmälan på Patent- och registerstyrelsens kundtjänst, Arkadiagatan 6, Helsingfors, kan du också betala avgiften med bankkort eller kreditkort (Visa, Visa Electron, OK, Eurocard, Mastercard, Diners Club eller American Express). Läs mer om anmälningsförfarandet på: Anvisningar till bostadsaktiebolags etableringsanmälan, sivu 2 (2)

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening BOLAGETS/FÖRENINGENS FIRMA DATUM FÖR STIFTELSEURKUND / KONSTITUERANDE STÄMMA DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE AV BOLAGS- / FÖRENINGSORDNING GRUNDFOND Grundfondens belopp Grundfondens maximibelopp Av grundfonden

Läs mer

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform)

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform) Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsrättsförening / boendeförvaltningsområde / europeisk ekonomisk intressegruppering / utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland / hypoteksförening

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag FIRMA (ifylls alltid) Övertagande bolag vid fusion / Ursprungligt bolag / Bolag som bildas vid kombinationsfusion Bolagets namn Företags- och organisationsnummer Överlåtande bolag / Övertagande bolag vid

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Med denna blankett kan företag och samfund anmäla sig till eller ansöka om registrering

Läs mer

Etableringspaket för öppna bolag

Etableringspaket för öppna bolag Etableringspaket för öppna bolag I det etableringspaket för öppna bolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett öppet bolag:

Läs mer

Etableringspaket för aktiebolag

Etableringspaket för aktiebolag Etableringspaket för aktiebolag I det etableringspaket som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat hittar du alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett aktiebolag: avtalet om

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR AKTIEBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR AKTIEBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR AKTIEBOLAG I det etableringspaket som Patent- och registerstyrelsen har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett aktiebolag: avtalet

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Etableringspaket för bostadsaktiebolag

Etableringspaket för bostadsaktiebolag Etableringspaket för bostadsaktiebolag I etableringspaketet för bostadsaktiebolag finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett bostadsaktiebolag: avtalet om bolagsbildning, bolagsordningen,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4 Y4 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag Andelslag Sparbank Stiftelse Förening och annan organisation 2 0 1 5 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till läsaren

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, stiftelseregistret, registret över momsskyldiga,

Läs mer

Grunddel, sida 1 (4)

Grunddel, sida 1 (4) Myndighetens anteckningar / Y6 Använd denna blankett för att anmäla en ändring, nedläggning eller registrering till handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Etableringspaket för aktiebolag

Etableringspaket för aktiebolag Etableringspaket för aktiebolag I det etableringspaket som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat hittar du alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett aktiebolag: avtalet om

Läs mer

Etableringspaket för öppna bolag

Etableringspaket för öppna bolag Etableringspaket för öppna bolag I det etableringspaket för öppna bolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett öppet bolag:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 3. Enskild näringsidkare

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 3. Enskild näringsidkare Y3 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 3 E t a b l e r i n g s a n m ä l a n Enskild näringsidkare 2 0 1 5 INNEHÅLLNINGSFÖRTECKNING Till ny företagare 3 Ifyllning av blankettens sida 1 4

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV Y2 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV Etableringsanmälan Y 2 E t a b l e r i n g s a n m ä l a n Öppet bolag och Kommanditbolag 2 0 1 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till nya företagare 3 Ifyllning av blankettens sida

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Grunddel, sida 1 (4)

Grunddel, sida 1 (4) Myndighetens anteckningar / Y6 Använd denna blankett för att anmäla en ändring, nedläggning eller registrering till handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR ANDELSLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR ANDELSLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR ANDELSLAG I det etableringspaket för andelslag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation:

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation: 1 Öppnande av bankkonto I denna bilaga finns information om de dokument och utredningar som bankerna i allmänhet kräver för att öppna ett bankkonto för ett företag. Praxis kan variera något mellan bankerna.

Läs mer

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 912 Kommanditbolag 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 april 2015 487/2015 Stiftelselag Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: AVDELNING I ALLMÄNNA PRINCIPER

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV FÖRETAGSBLANKETTEN Y 5

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV FÖRETAGSBLANKETTEN Y 5 Y5 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV FÖRETAGSBLANKETTEN Y 5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag Kommanditbolag 2 0 1 5 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till läsaren 3 Ifyllning av blankettens sida 1 4 Grunduppgifter

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG BESTÄLLNING AKTIEBOLAG Datum Information s. 4-6. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen. Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Box 127 901 04 UMEÅ E-post: info@heinestams.se

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1599 1616 INNEHÅLL Nr Sidan 1599 Lag om bostadsaktiebolag... 6779 1600 Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag...

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 17.11.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Aktia Bank Abp BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktia Bank Abp BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktia Bank Abp BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Aktia Bank Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 7 april 2014 klockan 16.00 på Börshuset, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Dörrarna

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2008 Nr 521 531 INNEHÅLL Nr Sidan 521 Försäkringsbolagslag... 1489 522 Lag om införande av försäkringsbolagslagen... 1607 523 Lag

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV FÖRETAGSBLANKETTEN Y 6

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV FÖRETAGSBLANKETTEN Y 6 Y6 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV FÖRETAGSBLANKETTEN Y 6 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare 2 0 0 9 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till läsaren 3 IFYLLNING AV BLANKETTENS SIDA 1 4 Grunduppgifter

Läs mer

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter 1 (4) Lämna in anmälan senast 31.8.2016. Uppgifterna i revisorsregistret och för övervakning av revisorer uppdateras på basis av de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Anmäl ändringar i revisorsregisteruppgifter

Läs mer

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 1(8) Justitieministeriet Lagberedningsavdelningen PB 25 00023 STATSRÅDET 15.7.2013 Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 Ärende Utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY1 1 *1129901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare,

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33

Läs mer

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7)

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 970 Försäkringsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI 1. Sökande Förening / Stiftelse /Annat samfund FO-nummer / registernummer Adress Kontaktperson Adress (om annan än sökande) 2. Den som i

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening och bostadsförening 1 (7) Fyll i blanketten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2010:1516 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer