FRUIT AND ENERGY FARMS IN A PUBLIC SQUARE THUNMANSKOLANS SKOLGÅRD I KNIVSTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRUIT AND ENERGY FARMS IN A PUBLIC SQUARE THUNMANSKOLANS SKOLGÅRD I KNIVSTA"

Transkript

1 FRUIT AND ENERGY FARMS IN A PUBLIC SQUARE THUNMANSKOLANS SKOLGÅRD I KNIVSTA ett konst- och designprojekt av /anartan ddesig nprojectby: Marjetica Potrc och /an d STEALTH (AnaDzokic,MarcNeelen) isa m arb etem e d /incollab orationw ith Ingalill Nahringbauer Beställare /Commissioners: Knivsta kommun /The Knivsta Municipality, genom/through Hanne Natt och Dag Statens konstråd/the National Public Art Council Sweden, genom/through Joa Ljungberg Trycksak publicerad av /Booklet published by: Knivsta kommun /The Knivsta Municipality Statens konstråd/the National Public Art Council Sweden Iaspis - Konstnärsnämndens internationella program för bildoch formkonstnärer/the international program for visual artists from the Swedish Arts Grants Committee

2 FRUIT AND ENERGY FARMS IN A PUBLIC SQUARE PåThunmanskolansskolgårdfinnsenfrukt-ochenenergifar m.därkanm ansehure nergiutvinnsursole noch vinden. Dessutom pekar de båda farmerna på en ny balans m ellanstadochlandsbyg dsa mtpålokaltsjälvstyreoch självförsörjning, nyckelmodeller för 2000-talet. en utgångspunkt för en offentlig diskussion. Tillsammans sän derfruktfar m enochdenhög tek nolo giskaenergifar m en ett budskap till hela samhället om vikten att ta vara på ochvår daenergiresurser.naturochstadsa m e xisterarpå ett nytt sätt. (Text:MarjeticaPotrcochSTEALTH) FRUKTFARMEN Fruktfarmens skörd tar sig ett handgripligt och ätbart uttryck i form av god frukt, så som äpplen och päron. Skör denärresultatetavsolenerginsförvan dlingtill frukt genom fotosyntes. ENERGIFARMEN Idenhö g tek nolo giskaenergifar m enförvan dlasenergi från sol och vind till elektricitet. Det sker genom ett hybridsystem av solpaneler och ett vindkraftverk. Den miljövänligaenerginlagrasochanvän dsse daniskolans elnät. Från huvudentrén breder ett vitt mönster ut sig i asfalten.d ettäckernästanh elam arky tanienergifar m en och föreställer en av fotosyntesens molekylstrukturer. ÖPPEN TRÄKONSTRUKTION OCH TEATER Enstorträkonstruktionförbin derdebådafar m ernam e d varandra. Utformningens syfte är att förse eleverna med ett öppet rum och en öppen yta att fritt och fantasifullt tolka i lek, umgänge och avkoppling. Tack vare sitt centrala läge erbjuder skolgården även ett naturligt offentligt rum där Knivstaborna kan samlas. Teatern mitt på skolgårdenskananvändasavbådeeleverochandraknivstabor. EN ORTSIDENTITET K nivstaärenu ngko m m u nm e dm ångafra m tidsvisioner. G estaltningenärinspireradavochfrä m jarlokalavär den: Det offentliga rummet förkroppsligas i friluftsteatern medan den offentliga sfären förkroppsligas i vindkraftverket, solpanelerna och fruktträden som därmed bildar PROJEKTHISTORIK 2006b eställdestatenskonstrådochk nivstako m m u nen fullständigo m gestaltningavthu n m anskolansuto m husmiljö ochelevkafé. KONSTNÄRER OCH ARKITEKTER Projektetärgestaltatavkonstnärernaocharkitekterna MarjeticaPotrcochSTE ALTH (A nadzokicochmarcne elen) i samarbete med landskapsarkitekt Ingalill Nahringbauer (A5 Arkitekter & Ingenjörer AB). MarjeticaPotrcärenslovenskkonstnärocharkitekt somarbetarmeddensamtidastadensföränderligalandskap och hur stadsborna anpassar sig till dess ständiga omgestaltning. Avsikten med Potrcs projekt är att ge konkreta förslag till ett bättre förhållande mellan individochsamhälleochhennesarbetenharstarkasociala,p olitiskaochekono miskainslag.marjeticapotrcs verkharvisatspåutställningarieuropaochinor d-och Sydamerika, till exempel på São Paolo-biennalen (1996 och2006)ochpåvene digbiennalen (2003).Blan dh ennes m ångaseparatutställningarkannä m nasg uggenh eim Museum i New York (2001) och Barbican Art Galleries i Lon don (2007).Potrchartilldelatsflerapriseroch utmärkelser, bland annat Hugo Boss Prize 2000 och Vera List Center for Arts and Politics Fellowship från The New School i New York (2007). År 2007 hade Portc ateljestip en diu mpåiaspis Konstnärsnä m n densinternationellapro gra mförbild-ochfor m konstnärer.

3 STE ALTH (arkitekternaa nadzokicochmarcne elen)är baserade i Rotterdam och Belgrad. I sitt arbete fokuserar de på den nyskapande potentialen i oförmärkta, tillfälligaochoplaneradeinslagiurbanamiljö erochhur m änniskorsvanorochb ete en denkanut m anadenfysiska gestaltningen av staden. I olika projekt skapar de testförhållanden för att sondera hur vi gemensamt kan utforma enurbankulturso minteärstyr davstorslag navisioner utansomiställetärimproviseradochprovisorisk.ste- ALTH har initierat och medverkat i ett antal internationelltp u bliceradeochutställdaprojekt,tille xe m p el WildCity (Belgrad),UrbanCatalyst (A m ster da m),adaptations (A p e xart,ne wyorkochfridricianu m,kassel), Challe ngingtheco nservativebrain (Ku nstvereinm ü nchen), Cut for Purpose (MuseumBoijmansvanBeuningen,Rotterdam), EuropeLostandFound (västrabalkan),open Futures, stillheretobeclaim e d (västrabalkan).år2007och2008 hadestealthateljéstipendiumpåiaspis-konstnärsnämndensinternationellaprogramförbild-ochfor m konstnärer. Ingalill Nahringbauer har varit verksam som landskapsarkitekt sedan Hon har landskapsarkitektexamen frånsverigeslantbruksu niversitet,slu.ingalill Nahringbauerharge digenerfarenh etavgestaltning och projektering av skolgårdar, parker, bostadsområden ochväg miljö er.blan dh ennesprojektkannä m naskulturochbildningscentru mivästrastenhagen,uppsala; Japaninspirerad damm i Bergianska trädgården, Stockholm;Bärbyle den3iuppsala (m e ddelprojektso meko dukt, dagvattendammar och omfattande terrängmodelleringar med planteringar). EN INTERVJU MED KONSTNÄRERNA OCH ARKITEKTERNA M A RJETICAPO T RCOCHSTEALTH (ANADZOKICOCH MARC NEELEN) av Joa Ljungberg och Magnus Ericson Joa Ljungberg: Förutom att det är en ovanlig spännande skolgård hur skulle ni vilja att eleverna på Thunmanskolan och invånarna i Knivsta tolkar den miljö ni skapat åt dem? Jag hoppas att FruitandEnergyFar m sinapu blicsquare görfolkm e dvetnao mm aktskiftetfrånstorskaligaenergisyste mtillenskildainitiativistäder.energinso mhär pro ducerasavvin dkraftverketochsolpanelernaförsöver till det befintliga elnätet. Därmed skickar projektet ett budskap till hela samhället att en enskild organisation so menskolakanbidratill ochbrysigo m energiresurser. Iennärafra m tidförväntashållbarasa m hälleni litenskalavaradeso mlyckasbästochstäderko m m erbli tvungna att förlita sig på lokala energikällor. Samhällen somknivstaharframtidenförsig,inteutspriddamegastäder....ochvadgällerdeolikadelarnaiergestaltning? För både STEALTH och mig var det viktigt att förstå skolansrollisa m hälletk nivsta.ingenm änniskaärenö, ellerhur?idetavse en dettycktevidetvarspännan de att höra att Knivsta kommun ser skolgården som en offentligplatssomiblandkananvändassommötespunktförmedb orgarna.tillskillnadfråndenty piskaskolgår deniusa ochdetskaviinteglö m m ab ort so mjuärinhäg nad och avskild från samhället i övrigt. För oss blev tanken på skolgården som ett offentligt rum för hela samhället K nivstaenaha-u pplevelseochvårtgestaltningsarb ete

4 började faktiskt där. Vi la till den offentliga sfären till det offentliga rummet, det är allt....ochvade xaktutgör detoffentligaru m m et och den offentliga sfären i det här sammanhanget? Enkelt uttryckt skulle jag säga att det offentliga rummet förkroppsligasiskolgår denochteaternso manvän dsav skolan,eleverna,ko m m unenochm e db orgarna.närjagtalar om den offentliga sfären menar jag frukt- och energifarmerna, med fruktträden, solpanelerna och vindkraftverket. Så teatern och skolgården erbjuder ett offentligt rum att vara i medan farmerna utgör en offentlig sfär i den bemärkelsen att de bidrar till en offentlig diskussion? utför,vaddetgör.ithu n m anskolansfallärutfor m ningen rätt spektakulär för att vara en skolgård, men den är samtidigtförvånansvärtenkelochganskablygsamsomintervention. Den innehåller ett antal strukturer (träkonstruktionen, teatern, fruktfarmen och energifarmen) ur vilkaskolgårdensanvändningföljermerellermindreintuitivt. Eleverna och andra kommer att hitta egna sätt att använda gestaltningen och det är ju rätt spännande! För att sparka igång projektet arrangerade ni en workshop med Thunmanskolans elever. Berätta mer. Workshoppen med eleverna var jättebra och tajmingen var p erfekt.d enäg deru minnandesig nprocessenb örjade, innan vi STEALTH, Ingalill och jag hunnit skapa oss några förutfattade meningar om utformningen. Just så, och vi valde att arbeta med frukt- och energifarmerna av två skäl. För det första belyser de att träden ochsolpanelernabyggerpåsa m m aprocess,nä mligenfotosy ntesen.d efångarinenergi.fruktärresultatetav en omvandling av solenergi genom fotosyntes medan solpanelernao m van dlarsolenergitillelektricitet.fördet an dravisardebådafar m ernapåennybalansm ellanstadsoch lantliv, ett 2000-talsfenomen. Medan 1900-talet handladeo mcentru mochp eriferiserviidaghurstäderna öppnarsigförlandsbygden. Vår arbetsmetod förenas med Marjeticas i det att vi utgår ifrånviktigafrågeställningarochlåterdessautgöra grunden i ett gestaltningsarbete. Även om våra projekt ofta får en materiell form mot slutet här i form av en skolgår d ärintehuvu dsakendefaktiskaföre m ålso m utkristalliseras.fokusliggeriställetpåvadprojektet I backspegeln ser vi att workshoppen och utbytet av erfarenheterochm otivm e delevernaharpåverkatprojektet meränvikansketroddejustdå.vårtslutgiltigautformningsförslaggranskadesdessuto maven elevjury so m ipraktikenficksistaor det.eleverna so msällanhar något att säga till om i bygguppdrag kom här i första rummet. Det stärkte vår ambition att skapa en miljö som verkligenpassadede mochso mdärigeno mkanskeblevm er avenutmaningförskolanochsamhället. Hurarrangeradeniworkshoppen? Precisinnanvito gtågetfrånstock holmtillk nivsta fick Marc tag på Al Gores film Eno bekvä msanning,so mju handlaromdenglobalauppvärmningen.ibörjanavworkshoppen visade vi delar av filmen för att liksom sätta

5 in Knivsta i det globala sammanhanget och för att vi är övertygande om att både individer och samhällen måste värnaomnaturresursernapå2000-talet. Se danföljdeminpresentation.jagvisadetresociala sa m m anhangso mjagarb etatm e ddesenasteårenochso m jagavolikaskälb etraktarso m skolor.egentligenär bara ett av dem en riktig skola CFA Catherine Ferguson Acade m yärenhö gstadieskolaicentralad etroit.d ean dra ärbarefo otcolle ge,enlitenbyirajasthaniin dienoch LaVe ga,enstadsdelicaracas,venezuela. en högstadieskola. I stunden var det ett rent spekulerande men genom att ställa frågan till eleverna fick projektet en riktigt bra start! Joa Ljungberg: Ni tycks dela ett starkt intresse för stadsomvandlingens oplaneradeochore gleradeprocesser (e xe m plifieradi kåkstäderochidenurbanautvecklingenidelaravefterkrigetsbalkan).vadäreraerfarenheterm otdenbakgrunden av att arbeta med en skolmiljö i en liten svensk kommun? På vilket sätt menar du att även den lilla byn i Rajasthan ochstadsdelenicaracasärskolor? På så sätt att de är nav för specifika kunskaper som de skaffat sig och nu tillämpar. Och viktigast av allt är att de bestämt sig för att dela med sig av sin kunskap till andra. Barefoot College, till exempel, är ett nybygge på in diskalan dsbyg den.d etäringetriktig tcolle geutan namnet anspelar på deras övertygelse att alla kan lära genom handling. Dessutom ser de en livsuppgift i att lära andra samhällen på landsbygden (runtom i världen) att bli hållbara.devisarbokstavligenandralandsbygdssam hällen hur man bygger och sköter solpaneler för att generera elektricitet och de lär dem att ordna vattenförsörjningen genom att samla in regnvattnet. En ambition de har är att avmystifieraanvändningenavhögteknologi. Jagförstår,deärsa m hällenm enocksåskoloriden meningen att de inte bara tillämpar sin kunskap utan även engagerar sig för att lära andra... Vidförstaanblickkanm anu pplevaenstorklyftam ellan de oplanerade stadsdelar man hittar i slumområden eller ivissadelaraveuropa (tille xe m p elpåbalkan)ochde m ycketm erförutsägbaraochstrukturerademiljö ernai Nordeuropa.M enintressantnogfinnsdetvissage m ensam m a faktorer som gör miljöerna intressanta att jämföra. Ideninfor m ellab ebyggelsenärdetdenin dividuella kreativiteten som mot alla odds och oftast utan stöd från samhället i övrigt skapar en kommunikation nerifrån och u pp.ut m aningenförenkonstnärellerarkitektkanhär vara att införa strukturer med vars hjälp ett gemensamt intresse kan formas och stärkas så att en offentlig sfär kanu ppstå.idengeno m re glerademiljönkanut m aningen tvärtom vara att sätta fart på individens fantasi och att uppmuntra individen att hävda och utforska sina egna möjligheter inom det offentliga rummet. MagnusEricson: Härko m m erniinpåkonstnärensocharkitektensroller. Niärallaarkitektutbildadem enharfra m föralltvarit verksa m m aikonstrelateradesa m m anhang.hursernipå förhållandetmellankonstocharkitektur/design? Precis,ochm otdenbakgru n denställdevifråganvilken slagsskolathu n m anskolanik nivstaku n debli föruto m Vi skulle nog säga att största skillnaden mellan konst och arkitektur/design är att produktionen regleras efter

6 olika logik. Arkitektonisk produktion värderar (framförallt)erfarenhet,medankonstnärligproduktion (framförallt)vär derare x p erim ent alltihopgivetvistillenviss grad.d etliggerdessuto miarkitekturensochdesig nens natur att mer intensivt utforska möjligheterna inom vissa begränsningar eller ramar och att utforska förhandlingsoch kompromisslösningar i mycket högre grad än en konstnärkanskeskulleacceptera. Å andra sidan är det ju knappast någon nyhet att de flestainnovationerägerru mdärendisciplinm öteren annan disciplin. Det är helt enkelt så att svaren på vissa frågeställningar inte går att finna enbart inom ett enskilt tillämpningsområde, ett faktum som i hög grad präglar vår arbetsmetod. MagnusEricson:...och hur skulle ni säga att det avspeglar sig i er verksamhet? I det att vi ofta växlar mellan arkitektur, konst, forskning och till och med aktivism. Detta kommer sig naturligt i och med att vi vill utveckla konkreta och unika svarpådeproble mochfrågeställningarvistöterpå. D essasvarkanse danutfor m asso murbanaarkitektoniska interventioner,mendekanlikavälresulteraidatorprogra mellerhan db öckerförkulturellaorganisationer. Gemensamt för dem alla är att de är experimentella till sin natur och därför inbegriper ett visst risktagande. För oss handlar det inte enbart om att söka efter le dtrådartillvåraprojektiolikadiscipliner.vim åste även röra oss från vår arkitekturpraktik till andra områden för att tillåta ett större risktagande. I ett arkitektursammanhang är det svårt att tas på allvar om du säger att din gestaltning kan bli en succé men att den också kan komma att floppa. I ett konstsammanhang bemöts densortensutmaningmedmycketstörreintresse. Magnus Ericson: Ser ni en potential i att omdefiniera förhållandet m ellankonstocharkitektur/desig nochihö gregrad använda en tvärdisciplinär metod i offentliga och samhällsorienterade projekt? Thunmanskolans skolgård är ett exempel på ett projekt som just rör sig mellan konst och arkitektur. Vi tror att detärviktig tförenskola.skolanskajuvaraenmiljö som utmanar eleverna att utforska sin egen inställning till världen. Därför är det viktigt att arbeta med en gestaltningso märliteob ekvä m,so mharenlitenk norr och som får dig att anstränga dig lite extra. Gestaltningensolikadelar denstoraträkonstruktionen,den öppnascenen,fruktfarmenochenergifarmen ärfortfarandeöppnaförutforskande. Att omgestaltningen av Thunmanskolans skolgård presenterades som ett konstprojekt gav oss större frihet än ett normalt arkitektuppdrag skulle ha gjort. Det är också viktigt att komma ihåg. Här vill jag tillägga att FruitandEnergyFar m sina Public Squareävenärette xe m p elpåen o m dirigering. Det är ett initiativ som riktar sig nerifrån och upp, där in dividerochkollektivsträckersigb orto mdisciplinerna konst,arkitekturochstadsplanering.d etkollektiva medvetande som uppstår grundar sig på insikten att människansvärldfaktisktkangöraso m m enbarao mm anförvandlardenvarseblivningsomstyrmänniskorshandlingar. Joa Ljungberg är curator och Statens konstråds projektledare för Fruit and Energy Farms in a Public Square. Magnus Ericson är projektledare på Iaspis och arbetar sedan 2007 med uppdraget att utveckla Iaspis verksamhet inom design, konsthantverk och arkitektur.

7 ENGLISH TRANSLATION: FRUIT AND ENERGY FARMS IN A PUBLIC SQUARE THE THUNMANSKOLAN SCHOOLYARD IN KNIVSTA WithitsFruitandEnergyFarm s,thethun m anskolanschoolyard displays the processes of harvesting energy from the sun and wind. What is more, the two farms point to a new balancebetw ee ntheurbanandtheruralandtotheselfempowerment and self-sufficiency of communities, key paradigms for the 21st century. FRUITFARM TheFruitFar m shan ds-onharvesttakesatangiblean d edible form in delicious fruit, such as apples and pears. This harvest is the result of the transformation of solar energy into fruit through photosynthesis. IDENTITYFORTHECOMMUNITY K nivstaisayou ngm u nicipalityw ithm anyvisionsforth e future. The concept of the project is inspired by, and enhances,localvalues:thep u blicspaceise m b o die din theop en-airtheatrean dthep ublicsph ereise m b o die d inthew in dturbine,solarpanelsan dth efruittre es. To gether,thefruitfar man dthehi-techenerg yfar m makeastatementtothebroadercommunityaboutparticipatinginharvesting,an dcaringforenerg yresources. Naturean dthecityco-e xist,inane wway. (Text:MarjeticaPotrcandSTEALTH) PROJECT HISTORY In 2006, the National Public Art Council Sweden and K nivstam u nicipalityto getherco m missione daco m plete redesign of Thunmanskolan s outdoor environment as well asthescho ol sstu dentcafé. ENERGY FARM In the hi-tech Energy Farm, a hybrid system consisting of solarpanellingan daw in dturbinetransfor m senerg yfro m thesu nan dw in dintoelectricity.thisecolo gically frien dlyp o w erisharveste dan dplugge dinth escho ol s electricitygrid.inth eenerg yfar m,stretchingoutfro m the main school entrance, a white pattern on the asphalt represents one of the molecular structures of photosynthesis. OPENSTRUCTUREANDTHEATRE Alargew o o denstructureconnectsthefruitan denerg y Farms. The aim of the design is to provide students with anop enspacean danop enstructuretofre elyan dinventivelyinterpretforplaying,socialising,orrelaxing. Thanks to its central position, the Thunmanskolan schoolyard also offers a natural public space for community gatherings. Thus, the theatre, located at the centre of the schoolyard, serves both students and the citizens of Knivsta. ARTISTSANDARCHITECTS Theprojectisdesig ne dbytheartistsan darchitects MarjeticaPotrcan dste ALTH (A nadzokican dmarcne elen) in collaboration with landscape architect Ingalill Nahringbauer (A5 Arkitekter & Ingenjörer AB). MarjeticaPotrcisaSlovenianartistan darchitect. Her projects are intended to suggest concrete possibilitiesforim provingtherelationb etweentheindividual andsocietyandhavestrongsocial,politicalandeconomicdimensions.marjeticapotrc sworkhasbeenfeaturedinexhibitionsthroughouteuropeandtheamericas, including the Sao Paulo Biennial (1996 and 2006) and thevenicebiennial (2003).A m ongsth ersoloe x hibition are Guggenheim Museum in New York (2001) and Barbican Art GalleriesinLon don (2007).MarjeticaPotrchasalsob e en the recipient of numerous awards, including the Hugo Boss Prize (2000) and the Vera List Center for Arts and PoliticsFello wshipatthene wscho olinne wyork (2007). In2006MarjeticaPotrchadaresidencyatIaspis Th e

8 internationalpro gra mforvisualartistsfro mthe Swedish Arts Grants Committee. STE ALTH (architectsa nadzokican dmarcne elen)are based in Rotterdam and Belgrade. Their focus is on innovative aspects of sometimes stealthy, temporary or u nplanne durbanpracticesthatchallengethephysical shaping of the city and its culture. STEALTH produces test conditions to probe a shared authoring of an urban culturethatisnotenforce dbygran dvisionsb utis ratherad-hocan dprovisional.ste ALTHhasinitiate d and participated in a number of internationally published and exhibited projects, like WildCity (Belgrade),Urban Catalyst (A m ster da m),adaptations (A p e xart,ne wyork and Fridricianum, Kassel), Challe ngingtheco nservative Brain (Ku nstvereinm u nich),cut for Purpose (M useu m Boijmans van Beuningen, Rotterdam), Euro pelostand Found (WesternBalkans)an dope nfutures,stillhereto be claimed (WesternBalkans).In2007an d2008ste ALTH hadaresidencyatiaspis Th einternationalprogra mfor visual artists from the Swedish Arts Grants Committee. Ingalill Nahringbauer has worked as a landscape architect since She graduated as landscape architect from Swedish University of Agricultural Sciences, SLU. IngalillNahringbauerhasaconsiderablee x p eriencefro m desig ningan dplanningscho olyar ds,parks,residential areasan dtrafficenviron m ents.a m ongsth erprojects are: Culture and Education Center in Uppsala; Japaninpireradda m minbergianskaträdgår den,stock holm; Bärbyleden 3 in Uppsala (including wildlife crossing, p on dsforroadsurfacewateran de xtensiveterrain modellingwithplantation).www.a5ab.se INTERVIEW WITH THE ARTISTS AND ARCHITECTS: M A RJETICAPO T RC,STEALTH (ANADZOKICANDM A RC NEELEN) by Joa Ljungberg and Magnus Ericson A partfro mb einganu nusuallye xcitingscho olyar d,ho w w ouldyoulikethestu dentsatthu n m anskolanan dth e citizens of Knivsta to interpret the environment you havecreatedforthem? I hope that FruitandEnergyFar m sinapu blicsquarew ill bring attention to the shift in power from large-scale energ ysyste m stoin dividualinitiativesincities.th e energ ypro duce dbythew in dturbinean dsolarpanelsis b eingplugge dintothee xistingp o w ergrid.inthisway, theprojectsen dsam essagetothebroaderco m m u nity thatanin dividualentitysuchasascho olcancontrib ute to an dcarefor energ yresources. Inthenearfuture m eaningto day itw illb eth e sustainable small-scale territories that will be the most successful,an dcitiesw illne e dtorelyonlocalenerg y resources.co m m u nitiessuchask nivstam akesense,not thesprawlingmegalopolis....and with regard to the various elements of your design? Forb othstealthan dm eitwasim p ortanttou n derstan d the role of the school in the Knivsta community. No one isanislan d,right?inthisresp ectw ew eree xcite dto learnthatthek nivstam u nicipalityse esth escho olyar d asap u blicplacethatcanoccasionallyb euse dasam e etingp ointforitscitizens.unliketh ety picala m erican scho olyar d an dthisisjusttore min dyou w hichis fenced off from the community. For us the idea of a scho olyar db eingap u blicspaceforth eco m m u nitywasan

9 eye-op eneran dourdesig nreallystarte dfro mthere.we addedthepublicspheretothepublicspace,that sall....an dw hate xactlyareth e p u blicspace an dth e p u blic sphere inthiscase? InshortIw ouldsaythatth ep u blicspaceise m b o die d inthescho olyar dan dth eth eatre,use dbythescho ol, thestu dents,k nivstam u nicipalityan dth ecitizents. Whentalkingab outth ep u blicsphere,ia mreferringto thefruitan dhi-techenerg yfar m s:th efruittre es,solar panelsandthewindturbine. Joa Ljungberg: So whereas the theatre and schoolyard offers a public space to be in, the two farms offer a public sphere by contributingtoapublicdiscourse? the project performs, what it does. In the case of Thunm anskolan,thedesig nm ayb equitesp ectacularfora scho olyar d,b utasaninterventionitissurprisingly simple and rather modest. It offers a number of structures (thew o o dendeck,thetheatre,th efruitfar man dth e Energy Farm) from which the use of the yard unfolds more orlessintuitively.stu dentsan doth ersw illfin dth eir own ways of putting it to use and that is quite exciting! To start this project off you organised a workshop with stu dentsfro mthu n m anskolan.couldyoutellusso m em ore aboutit? Yes,thew orkshopw ithstu dentswasreallygo o dan dth e timing was perfect. It happened before the design processb e gan,b eforew e Stealth,Ingalillan di hada chancetofor manypresu m ptionsab outth edesig n. E xactlyan dthefruitan denerg yfar m sw erebroughtin fortw oreasons.first,th eyp ointtothefactthattre es and solar panels undergo the same process, a process of photosynthesis. They harvest energy. Fruits are the result of a transformation of solar energy through photosynthesis,whilesolarpanelsproduceelectricity.secondly, the two farms expose the new balance between the ruralan dtheurban,a21stcenturyparadig m.re m e m b er, the20thcenturywasab outthecentrean dth ep eriphery. Today,citiesembracetherural. Lo okingbackatthisw orkshopw efe elthatth ee xchange of experiences and motivations with the students has influence dtheprojectm orethanw ee x p ecte datthat moment. Also, our final design proposal was reviewed by a jury of students who, in fact, had the last word. The students,whoremainwithoutvoiceinmanydesigncommissions,w ereinthefore grou n dhere.itm adeuseven m oredeter mine dtocreateanenviron m entthatw ouldsuit them and thereby probably be more of a challenge to the scho olan dco m m u nityinstead. Co m m onforb othmarjetica san dourw orkisthatw ebase ourprojectsanddesignsonim p ortantquestions.although our projects often get their material form towards the end here in the form of a schoolyard the objects thatm aterialisearenotth em ainthing.focusisonw hat Howdidyoustructuretheworkshop? Justb eforecatchingthetrainfro mstock holmtok nivsta, Marc got hold of Al Gore s Inconvenient Truth,afilm

10 about global warming. At the beginning of the workshop, we showed part of it in order to put Knivsta in the context of the world, as we believe that in the 21st century in dividualsan dco m m u nitiesshouldcareab outnatural resources.mypresentationfollowed.ishowedthreecomm u nitiesw hereihavew orke dinthelastfe wyears,an d which I regard as schools. Only one of them is actually arealscho ol thecfacath erinefergusonacade m yisa highschoolindowntowndetroit.theothertwoarebarefo otcolle ge,asm allvillageinrajastan,in dia,an dla Ve gabarrioincaracas,venezuela. Howdoyoumeanthatthesecommunitiesareschools? Theyareallhu bsforsp ecifick no wle dge,w hichtheyhave learned and now practise. And most importantly, they spreadtheirk no wle dgetoothers.fore xa m ple,barefo ot College is a settlement in rural India. It is not really a Colle ge.thena m ereferstotheirb eliefthateveryonein their community can attain knowledge through practice. Moreover,theyhaveamissiontoteachotherruralcommunitiesarou n dthew orldho wtob eco m esustainable.they literallysho wotherruralco m m u nitiesho wtoconstruct an dm anagesolarpanelstogenerateelectricity,an dho w to obtain water through harvesting rainwater. A part of their mission is to demystify the use of hi-technology. posing the question to the students gave the project a reallygo o dstart! Joa Ljungberg: Youallshareaninterestinthenon-planne dorbarelyregulated processes of urban transformation. Against thisbackgrou n d,w hatareyoure x p eriencesfro mw orking withaschoolenvironmentinaswedishmunicipality? Atfirstglance,therem ayin de e db equiteariftb et w e en thenon-plannedurbandevelopmentswefindinshantyto w nsasw ellasincertainareasineurop e (forinstance thebalkans),andthemuchmorepredictableandstructuredenvironmentsfoundinnortherneurope.butinterestingly,thereisacertaincircle,bywhichbothenvironmentsindeedcancomparewitheachother. In the informal settlement it is the unparalleled individual creativity that against all odds, and most often unsupported by the structure of society creates a bottom-up communication. The challenge for an artist or architectherecanb etobringinstructuresthatallo w forso m eshare dinteresttoconnect,toagglo m eratean d to form a sort of public sphere. In the highly regulated environ m entthechallengeis,onth econtrary,toprop el theindividual simaginationandencouragetheindividual to claim and explore his or her own possibilities withinthatspace. Joa Ljungberg: Ise e:theco m m u nitiesarescho olsinthesensethatthey not only practise their knowledge, but are also committed toteachingothers... Yes,soagainstthisbackgrou n dm yquestionwasw hatkin d of school Thunmanskolan in Knivsta could be beyond beingahighscho ol.atth etim ew ecouldonlysp eculateb ut Magnus Ericson: You discuss the role of the artist and the architect here. All of you are trained as architects but you have, above all,b e enactiveinart-relate dconte xts.ho wdoyouse e therelationbetweenartandarchitecture/design? Wew ouldsaythatthem aindifferenceb et w e enartan d architecture/desig nisthattheypro duceth eirout-

11 come following quite different logics. Architectural pro duction (m ainly)valuese x p erience,w h ereasartistic production (mainly) values experiment all of that of course to a certain degree. It is also in the nature of architecture/designtoexploremoreintensivelytheopportu nitiesw ithincertainlimitationsorrestrictions exploring the space of negotiation and compromising to a muchlargerdegreethanartistsmayfindacceptable. On the other hand, it is hardly new that most of the innovationtakesplacew hereonedisciplinem e etsanother discipline.thisissim plyb ecausetheansw ertocertain challengescannotbefoundexclusivelywithintheexistingpractice,afactthatstronglyinfluenceourpractice. MagnusEricson:...an dho wisthatreflecte dinyourw ork? Inthatw efre quentlyshiftb etw e enarchitecture,art, researchandevenactivism.thisco m esnaturallyasw e re interested in developing specific one-off responses to issues we come across or questions we want to pose. These responses can then take the shape of urban architectural interventions, but they can also result in pieces of softwareorm anualsforculturalorganisations.co m m ontoall isthattheyareexperimentalinnatureandthereforeincorporate an element of risk. Forusitisim p ortanttofin dth ecluesforourprojects across different disciplines, but it is also necessarytoshiftfromthearchitecturalpracticetootherfieldstoallo wm orerisk-taking.inanarchitectural context, it is difficult to come across as convincing if yousaythatyourdesig nm ayw orkoutbrilliantly,b ut thatitm ayalsob eaterribleflop w hileintheartisticconte xt,suchachallengew ouldb eaccepte dw ithm uch more interest. MagnusEricson: D oyouse eap otentialinre definingth erelationship b et w e enartanddesign/architectureandtoagreater extent employ a cross-disciplinary method in public and socially orientated projects? The Thunmanskolan schoolyard is a good example of a projectthatm ovesb etw e enartan darchitecture.web elieve thatforascho olthisisveryim p ortant.ascho olshould provideanenviron m entthatchallengesstudentstoexplore their own approach to the world. For this reason it s important to work with a design that is slightly unsettling, that gives a little twist and makes you to struggle a bit. Thelargew o o dendeck,thetheatre,th efruitfar man d theenerg yfar m allarestillop enfore x ploration. The fact that the redesigning of Thunmanskolan s scho olyar dwasfra m e dasanartisticprojectcertainly gaveusm orefre e do mthananarchitecturalco m mission w ouldhavegiven.thisisalsoim p ortanttoke epinmin d. I would add here that the FruitandEnergyFarm sinapublic Squareisalsoane xa m pleofa re directivepractice in the sense that it is a bottom-up initiative, where individuals and collectives reach beyond the disciplines of art,architecturean durbanresearch.th ecollective awarenessthate m ergesisbase donth erealisationthat thehu m anw orldcaninfactb ere m ade,b utyoucandoit onlybytransfor mingperceptionsthatguidehu m anactions. Joa Ljungberg is a Curator and the Swedish National Public Art Council s Project Manager for Fruit and Energy Farms in a Public Square. Magnus Ericson is a Project Manager at Iaspis, since 2007 assigned to develop Iaspis activities within design, craft and architecture.

12 PLANRITNING/PLAN DRAWING Bus stop Eastern schoolyard: Fruit Farm Western schoolyard: Energy Farm Theater Wind turbine Photosynthesis pattern Solar panels 20m 10m 0 PROJEKTINFORMATION /PROJECT DATA Beställare/Commissioners: Knivsta kommun/knivsta Municipality, genom/through Hanne Natt och Dag, handläggare/culture Executive Officer; Statens konstråd /the National Public Art Council Sweden, genom/through Joa Ljungberg, curator och projektledare/curator and Project Manager. Projektledning /Project Management: Per Liljenstrand, A5 Arkitekter & Ingenjörer AB; Joa Ljungberg, Statens konstråd/the National Public Art Council Sweden; Hanne Natt och Dag, Knivsta kommun /Knivsta Municipality. Byggteam/Building team: Axel Sandstedt, Hallblom AB Fotosyntesmönster /Pattern of photosynthesis: Milan Hodošcek Referensgrupp /Reference group: Hanne Natt och Dag, Knivsta kommun/knivsta Municipality; Joa Ljungberg, Statens konstråd /the National Public Art Council Sweden; Per Liljestrand, A5 Arkitekter & Ingenjörer AB; Bengt Casterud, Thunmanskolan; Bengt Åkerblom, Thunmanskolan; Helal Ismail och Adam Hedkvist, elevrådet/student s Council, Thunmanskolan; Ulf Höglund, Lärarförbundet /Teacher s Union, Thunmanskolan; Miriam Eriksson, SKS-nämnden/the SKS Comittee. TRYCKSAK/BOOKLET Redaktörer/Editors: Joa Ljungberg, Statens konstråd /the National Public Art Council Sweden. Magnus Ericsson, Iaspis - Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer/the international program for visual artists from the Swedish Arts Grants Committee Översättning/Translation: Nordén & Berggren HB Grafisk formgivning /Graphic design: Research and Development Foto/Photo: Gabriella Wachtmeister Omslagsskisser/Cover drawings: Marjetica Potrc Publicerad av/published by: Statens konstråd/the National Public Art Council Sweden Knivsta kommun/the Knivsta Municipality; Iaspis Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer /The international program for visual artists from the Swedish Arts Grants Committee ETT SÄRSKILT TACK TILL /SPECIAL THANKS TO: Alla elever som deltog i workshoppen i början av projektet/all the students that took part in the workshop at the beginning of the project: Siri Persson, Elin Sandell, Caroline Sundqvist, Linda Lundin, Robin Lindelius, Dante Bergqvist, Lars Stålberg, Josefine Johansson, Christoffer Eriksson, Carolina Offenbacher; Lasse Wynne, lärare /teacher, Thunmanskolan; Magnus Höglund och Anette Regenberg, A5 Arkitekter & Ingenjörer AB.

13 KNIVSTA KOMMUN /THE KNIVSTA MUNICIPALITY STATENS KONSTRÅD /THE NATIONAL PUBLIC ART COUNCIL SWEDEN IASPIS KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA PROGRAM FÖR BILD- OCH FORMKONSTNÄRER /THE INTERNATIONAL PROGRAM FOR VISUAL ARTISTS FROM THE SWEDISH ARTS GRANTS COMMITTEE JUNI/JUNE 2008

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE?

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART MOD, KREATIVTET & INNOVATION TILLSAMMANS I SAMSPEL VÄLKOMNANDE UNDER TIDEN TACTICAL URBANISM Tillvaratagande

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning 217 mm 672 mm 317 mm 672 mm 317 mm 183 mm Högtryck gjuten aluminium Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas Montering på en vertikal stolpe eller ett horisontellt

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer