FRUIT AND ENERGY FARMS IN A PUBLIC SQUARE THUNMANSKOLANS SKOLGÅRD I KNIVSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRUIT AND ENERGY FARMS IN A PUBLIC SQUARE THUNMANSKOLANS SKOLGÅRD I KNIVSTA"

Transkript

1 FRUIT AND ENERGY FARMS IN A PUBLIC SQUARE THUNMANSKOLANS SKOLGÅRD I KNIVSTA ett konst- och designprojekt av /anartan ddesig nprojectby: Marjetica Potrc och /an d STEALTH (AnaDzokic,MarcNeelen) isa m arb etem e d /incollab orationw ith Ingalill Nahringbauer Beställare /Commissioners: Knivsta kommun /The Knivsta Municipality, genom/through Hanne Natt och Dag Statens konstråd/the National Public Art Council Sweden, genom/through Joa Ljungberg Trycksak publicerad av /Booklet published by: Knivsta kommun /The Knivsta Municipality Statens konstråd/the National Public Art Council Sweden Iaspis - Konstnärsnämndens internationella program för bildoch formkonstnärer/the international program for visual artists from the Swedish Arts Grants Committee

2 FRUIT AND ENERGY FARMS IN A PUBLIC SQUARE PåThunmanskolansskolgårdfinnsenfrukt-ochenenergifar m.därkanm ansehure nergiutvinnsursole noch vinden. Dessutom pekar de båda farmerna på en ny balans m ellanstadochlandsbyg dsa mtpålokaltsjälvstyreoch självförsörjning, nyckelmodeller för 2000-talet. en utgångspunkt för en offentlig diskussion. Tillsammans sän derfruktfar m enochdenhög tek nolo giskaenergifar m en ett budskap till hela samhället om vikten att ta vara på ochvår daenergiresurser.naturochstadsa m e xisterarpå ett nytt sätt. (Text:MarjeticaPotrcochSTEALTH) FRUKTFARMEN Fruktfarmens skörd tar sig ett handgripligt och ätbart uttryck i form av god frukt, så som äpplen och päron. Skör denärresultatetavsolenerginsförvan dlingtill frukt genom fotosyntes. ENERGIFARMEN Idenhö g tek nolo giskaenergifar m enförvan dlasenergi från sol och vind till elektricitet. Det sker genom ett hybridsystem av solpaneler och ett vindkraftverk. Den miljövänligaenerginlagrasochanvän dsse daniskolans elnät. Från huvudentrén breder ett vitt mönster ut sig i asfalten.d ettäckernästanh elam arky tanienergifar m en och föreställer en av fotosyntesens molekylstrukturer. ÖPPEN TRÄKONSTRUKTION OCH TEATER Enstorträkonstruktionförbin derdebådafar m ernam e d varandra. Utformningens syfte är att förse eleverna med ett öppet rum och en öppen yta att fritt och fantasifullt tolka i lek, umgänge och avkoppling. Tack vare sitt centrala läge erbjuder skolgården även ett naturligt offentligt rum där Knivstaborna kan samlas. Teatern mitt på skolgårdenskananvändasavbådeeleverochandraknivstabor. EN ORTSIDENTITET K nivstaärenu ngko m m u nm e dm ångafra m tidsvisioner. G estaltningenärinspireradavochfrä m jarlokalavär den: Det offentliga rummet förkroppsligas i friluftsteatern medan den offentliga sfären förkroppsligas i vindkraftverket, solpanelerna och fruktträden som därmed bildar PROJEKTHISTORIK 2006b eställdestatenskonstrådochk nivstako m m u nen fullständigo m gestaltningavthu n m anskolansuto m husmiljö ochelevkafé. KONSTNÄRER OCH ARKITEKTER Projektetärgestaltatavkonstnärernaocharkitekterna MarjeticaPotrcochSTE ALTH (A nadzokicochmarcne elen) i samarbete med landskapsarkitekt Ingalill Nahringbauer (A5 Arkitekter & Ingenjörer AB). MarjeticaPotrcärenslovenskkonstnärocharkitekt somarbetarmeddensamtidastadensföränderligalandskap och hur stadsborna anpassar sig till dess ständiga omgestaltning. Avsikten med Potrcs projekt är att ge konkreta förslag till ett bättre förhållande mellan individochsamhälleochhennesarbetenharstarkasociala,p olitiskaochekono miskainslag.marjeticapotrcs verkharvisatspåutställningarieuropaochinor d-och Sydamerika, till exempel på São Paolo-biennalen (1996 och2006)ochpåvene digbiennalen (2003).Blan dh ennes m ångaseparatutställningarkannä m nasg uggenh eim Museum i New York (2001) och Barbican Art Galleries i Lon don (2007).Potrchartilldelatsflerapriseroch utmärkelser, bland annat Hugo Boss Prize 2000 och Vera List Center for Arts and Politics Fellowship från The New School i New York (2007). År 2007 hade Portc ateljestip en diu mpåiaspis Konstnärsnä m n densinternationellapro gra mförbild-ochfor m konstnärer.

3 STE ALTH (arkitekternaa nadzokicochmarcne elen)är baserade i Rotterdam och Belgrad. I sitt arbete fokuserar de på den nyskapande potentialen i oförmärkta, tillfälligaochoplaneradeinslagiurbanamiljö erochhur m änniskorsvanorochb ete en denkanut m anadenfysiska gestaltningen av staden. I olika projekt skapar de testförhållanden för att sondera hur vi gemensamt kan utforma enurbankulturso minteärstyr davstorslag navisioner utansomiställetärimproviseradochprovisorisk.ste- ALTH har initierat och medverkat i ett antal internationelltp u bliceradeochutställdaprojekt,tille xe m p el WildCity (Belgrad),UrbanCatalyst (A m ster da m),adaptations (A p e xart,ne wyorkochfridricianu m,kassel), Challe ngingtheco nservativebrain (Ku nstvereinm ü nchen), Cut for Purpose (MuseumBoijmansvanBeuningen,Rotterdam), EuropeLostandFound (västrabalkan),open Futures, stillheretobeclaim e d (västrabalkan).år2007och2008 hadestealthateljéstipendiumpåiaspis-konstnärsnämndensinternationellaprogramförbild-ochfor m konstnärer. Ingalill Nahringbauer har varit verksam som landskapsarkitekt sedan Hon har landskapsarkitektexamen frånsverigeslantbruksu niversitet,slu.ingalill Nahringbauerharge digenerfarenh etavgestaltning och projektering av skolgårdar, parker, bostadsområden ochväg miljö er.blan dh ennesprojektkannä m naskulturochbildningscentru mivästrastenhagen,uppsala; Japaninspirerad damm i Bergianska trädgården, Stockholm;Bärbyle den3iuppsala (m e ddelprojektso meko dukt, dagvattendammar och omfattande terrängmodelleringar med planteringar). EN INTERVJU MED KONSTNÄRERNA OCH ARKITEKTERNA M A RJETICAPO T RCOCHSTEALTH (ANADZOKICOCH MARC NEELEN) av Joa Ljungberg och Magnus Ericson Joa Ljungberg: Förutom att det är en ovanlig spännande skolgård hur skulle ni vilja att eleverna på Thunmanskolan och invånarna i Knivsta tolkar den miljö ni skapat åt dem? Jag hoppas att FruitandEnergyFar m sinapu blicsquare görfolkm e dvetnao mm aktskiftetfrånstorskaligaenergisyste mtillenskildainitiativistäder.energinso mhär pro ducerasavvin dkraftverketochsolpanelernaförsöver till det befintliga elnätet. Därmed skickar projektet ett budskap till hela samhället att en enskild organisation so menskolakanbidratill ochbrysigo m energiresurser. Iennärafra m tidförväntashållbarasa m hälleni litenskalavaradeso mlyckasbästochstäderko m m erbli tvungna att förlita sig på lokala energikällor. Samhällen somknivstaharframtidenförsig,inteutspriddamegastäder....ochvadgällerdeolikadelarnaiergestaltning? För både STEALTH och mig var det viktigt att förstå skolansrollisa m hälletk nivsta.ingenm änniskaärenö, ellerhur?idetavse en dettycktevidetvarspännan de att höra att Knivsta kommun ser skolgården som en offentligplatssomiblandkananvändassommötespunktförmedb orgarna.tillskillnadfråndenty piskaskolgår deniusa ochdetskaviinteglö m m ab ort so mjuärinhäg nad och avskild från samhället i övrigt. För oss blev tanken på skolgården som ett offentligt rum för hela samhället K nivstaenaha-u pplevelseochvårtgestaltningsarb ete

4 började faktiskt där. Vi la till den offentliga sfären till det offentliga rummet, det är allt....ochvade xaktutgör detoffentligaru m m et och den offentliga sfären i det här sammanhanget? Enkelt uttryckt skulle jag säga att det offentliga rummet förkroppsligasiskolgår denochteaternso manvän dsav skolan,eleverna,ko m m unenochm e db orgarna.närjagtalar om den offentliga sfären menar jag frukt- och energifarmerna, med fruktträden, solpanelerna och vindkraftverket. Så teatern och skolgården erbjuder ett offentligt rum att vara i medan farmerna utgör en offentlig sfär i den bemärkelsen att de bidrar till en offentlig diskussion? utför,vaddetgör.ithu n m anskolansfallärutfor m ningen rätt spektakulär för att vara en skolgård, men den är samtidigtförvånansvärtenkelochganskablygsamsomintervention. Den innehåller ett antal strukturer (träkonstruktionen, teatern, fruktfarmen och energifarmen) ur vilkaskolgårdensanvändningföljermerellermindreintuitivt. Eleverna och andra kommer att hitta egna sätt att använda gestaltningen och det är ju rätt spännande! För att sparka igång projektet arrangerade ni en workshop med Thunmanskolans elever. Berätta mer. Workshoppen med eleverna var jättebra och tajmingen var p erfekt.d enäg deru minnandesig nprocessenb örjade, innan vi STEALTH, Ingalill och jag hunnit skapa oss några förutfattade meningar om utformningen. Just så, och vi valde att arbeta med frukt- och energifarmerna av två skäl. För det första belyser de att träden ochsolpanelernabyggerpåsa m m aprocess,nä mligenfotosy ntesen.d efångarinenergi.fruktärresultatetav en omvandling av solenergi genom fotosyntes medan solpanelernao m van dlarsolenergitillelektricitet.fördet an dravisardebådafar m ernapåennybalansm ellanstadsoch lantliv, ett 2000-talsfenomen. Medan 1900-talet handladeo mcentru mochp eriferiserviidaghurstäderna öppnarsigförlandsbygden. Vår arbetsmetod förenas med Marjeticas i det att vi utgår ifrånviktigafrågeställningarochlåterdessautgöra grunden i ett gestaltningsarbete. Även om våra projekt ofta får en materiell form mot slutet här i form av en skolgår d ärintehuvu dsakendefaktiskaföre m ålso m utkristalliseras.fokusliggeriställetpåvadprojektet I backspegeln ser vi att workshoppen och utbytet av erfarenheterochm otivm e delevernaharpåverkatprojektet meränvikansketroddejustdå.vårtslutgiltigautformningsförslaggranskadesdessuto maven elevjury so m ipraktikenficksistaor det.eleverna so msällanhar något att säga till om i bygguppdrag kom här i första rummet. Det stärkte vår ambition att skapa en miljö som verkligenpassadede mochso mdärigeno mkanskeblevm er avenutmaningförskolanochsamhället. Hurarrangeradeniworkshoppen? Precisinnanvito gtågetfrånstock holmtillk nivsta fick Marc tag på Al Gores film Eno bekvä msanning,so mju handlaromdenglobalauppvärmningen.ibörjanavworkshoppen visade vi delar av filmen för att liksom sätta

5 in Knivsta i det globala sammanhanget och för att vi är övertygande om att både individer och samhällen måste värnaomnaturresursernapå2000-talet. Se danföljdeminpresentation.jagvisadetresociala sa m m anhangso mjagarb etatm e ddesenasteårenochso m jagavolikaskälb etraktarso m skolor.egentligenär bara ett av dem en riktig skola CFA Catherine Ferguson Acade m yärenhö gstadieskolaicentralad etroit.d ean dra ärbarefo otcolle ge,enlitenbyirajasthaniin dienoch LaVe ga,enstadsdelicaracas,venezuela. en högstadieskola. I stunden var det ett rent spekulerande men genom att ställa frågan till eleverna fick projektet en riktigt bra start! Joa Ljungberg: Ni tycks dela ett starkt intresse för stadsomvandlingens oplaneradeochore gleradeprocesser (e xe m plifieradi kåkstäderochidenurbanautvecklingenidelaravefterkrigetsbalkan).vadäreraerfarenheterm otdenbakgrunden av att arbeta med en skolmiljö i en liten svensk kommun? På vilket sätt menar du att även den lilla byn i Rajasthan ochstadsdelenicaracasärskolor? På så sätt att de är nav för specifika kunskaper som de skaffat sig och nu tillämpar. Och viktigast av allt är att de bestämt sig för att dela med sig av sin kunskap till andra. Barefoot College, till exempel, är ett nybygge på in diskalan dsbyg den.d etäringetriktig tcolle geutan namnet anspelar på deras övertygelse att alla kan lära genom handling. Dessutom ser de en livsuppgift i att lära andra samhällen på landsbygden (runtom i världen) att bli hållbara.devisarbokstavligenandralandsbygdssam hällen hur man bygger och sköter solpaneler för att generera elektricitet och de lär dem att ordna vattenförsörjningen genom att samla in regnvattnet. En ambition de har är att avmystifieraanvändningenavhögteknologi. Jagförstår,deärsa m hällenm enocksåskoloriden meningen att de inte bara tillämpar sin kunskap utan även engagerar sig för att lära andra... Vidförstaanblickkanm anu pplevaenstorklyftam ellan de oplanerade stadsdelar man hittar i slumområden eller ivissadelaraveuropa (tille xe m p elpåbalkan)ochde m ycketm erförutsägbaraochstrukturerademiljö ernai Nordeuropa.M enintressantnogfinnsdetvissage m ensam m a faktorer som gör miljöerna intressanta att jämföra. Ideninfor m ellab ebyggelsenärdetdenin dividuella kreativiteten som mot alla odds och oftast utan stöd från samhället i övrigt skapar en kommunikation nerifrån och u pp.ut m aningenförenkonstnärellerarkitektkanhär vara att införa strukturer med vars hjälp ett gemensamt intresse kan formas och stärkas så att en offentlig sfär kanu ppstå.idengeno m re glerademiljönkanut m aningen tvärtom vara att sätta fart på individens fantasi och att uppmuntra individen att hävda och utforska sina egna möjligheter inom det offentliga rummet. MagnusEricson: Härko m m erniinpåkonstnärensocharkitektensroller. Niärallaarkitektutbildadem enharfra m föralltvarit verksa m m aikonstrelateradesa m m anhang.hursernipå förhållandetmellankonstocharkitektur/design? Precis,ochm otdenbakgru n denställdevifråganvilken slagsskolathu n m anskolanik nivstaku n debli föruto m Vi skulle nog säga att största skillnaden mellan konst och arkitektur/design är att produktionen regleras efter

6 olika logik. Arkitektonisk produktion värderar (framförallt)erfarenhet,medankonstnärligproduktion (framförallt)vär derare x p erim ent alltihopgivetvistillenviss grad.d etliggerdessuto miarkitekturensochdesig nens natur att mer intensivt utforska möjligheterna inom vissa begränsningar eller ramar och att utforska förhandlingsoch kompromisslösningar i mycket högre grad än en konstnärkanskeskulleacceptera. Å andra sidan är det ju knappast någon nyhet att de flestainnovationerägerru mdärendisciplinm öteren annan disciplin. Det är helt enkelt så att svaren på vissa frågeställningar inte går att finna enbart inom ett enskilt tillämpningsområde, ett faktum som i hög grad präglar vår arbetsmetod. MagnusEricson:...och hur skulle ni säga att det avspeglar sig i er verksamhet? I det att vi ofta växlar mellan arkitektur, konst, forskning och till och med aktivism. Detta kommer sig naturligt i och med att vi vill utveckla konkreta och unika svarpådeproble mochfrågeställningarvistöterpå. D essasvarkanse danutfor m asso murbanaarkitektoniska interventioner,mendekanlikavälresulteraidatorprogra mellerhan db öckerförkulturellaorganisationer. Gemensamt för dem alla är att de är experimentella till sin natur och därför inbegriper ett visst risktagande. För oss handlar det inte enbart om att söka efter le dtrådartillvåraprojektiolikadiscipliner.vim åste även röra oss från vår arkitekturpraktik till andra områden för att tillåta ett större risktagande. I ett arkitektursammanhang är det svårt att tas på allvar om du säger att din gestaltning kan bli en succé men att den också kan komma att floppa. I ett konstsammanhang bemöts densortensutmaningmedmycketstörreintresse. Magnus Ericson: Ser ni en potential i att omdefiniera förhållandet m ellankonstocharkitektur/desig nochihö gregrad använda en tvärdisciplinär metod i offentliga och samhällsorienterade projekt? Thunmanskolans skolgård är ett exempel på ett projekt som just rör sig mellan konst och arkitektur. Vi tror att detärviktig tförenskola.skolanskajuvaraenmiljö som utmanar eleverna att utforska sin egen inställning till världen. Därför är det viktigt att arbeta med en gestaltningso märliteob ekvä m,so mharenlitenk norr och som får dig att anstränga dig lite extra. Gestaltningensolikadelar denstoraträkonstruktionen,den öppnascenen,fruktfarmenochenergifarmen ärfortfarandeöppnaförutforskande. Att omgestaltningen av Thunmanskolans skolgård presenterades som ett konstprojekt gav oss större frihet än ett normalt arkitektuppdrag skulle ha gjort. Det är också viktigt att komma ihåg. Här vill jag tillägga att FruitandEnergyFar m sina Public Squareävenärette xe m p elpåen o m dirigering. Det är ett initiativ som riktar sig nerifrån och upp, där in dividerochkollektivsträckersigb orto mdisciplinerna konst,arkitekturochstadsplanering.d etkollektiva medvetande som uppstår grundar sig på insikten att människansvärldfaktisktkangöraso m m enbarao mm anförvandlardenvarseblivningsomstyrmänniskorshandlingar. Joa Ljungberg är curator och Statens konstråds projektledare för Fruit and Energy Farms in a Public Square. Magnus Ericson är projektledare på Iaspis och arbetar sedan 2007 med uppdraget att utveckla Iaspis verksamhet inom design, konsthantverk och arkitektur.

7 ENGLISH TRANSLATION: FRUIT AND ENERGY FARMS IN A PUBLIC SQUARE THE THUNMANSKOLAN SCHOOLYARD IN KNIVSTA WithitsFruitandEnergyFarm s,thethun m anskolanschoolyard displays the processes of harvesting energy from the sun and wind. What is more, the two farms point to a new balancebetw ee ntheurbanandtheruralandtotheselfempowerment and self-sufficiency of communities, key paradigms for the 21st century. FRUITFARM TheFruitFar m shan ds-onharvesttakesatangiblean d edible form in delicious fruit, such as apples and pears. This harvest is the result of the transformation of solar energy into fruit through photosynthesis. IDENTITYFORTHECOMMUNITY K nivstaisayou ngm u nicipalityw ithm anyvisionsforth e future. The concept of the project is inspired by, and enhances,localvalues:thep u blicspaceise m b o die din theop en-airtheatrean dthep ublicsph ereise m b o die d inthew in dturbine,solarpanelsan dth efruittre es. To gether,thefruitfar man dthehi-techenerg yfar m makeastatementtothebroadercommunityaboutparticipatinginharvesting,an dcaringforenerg yresources. Naturean dthecityco-e xist,inane wway. (Text:MarjeticaPotrcandSTEALTH) PROJECT HISTORY In 2006, the National Public Art Council Sweden and K nivstam u nicipalityto getherco m missione daco m plete redesign of Thunmanskolan s outdoor environment as well asthescho ol sstu dentcafé. ENERGY FARM In the hi-tech Energy Farm, a hybrid system consisting of solarpanellingan daw in dturbinetransfor m senerg yfro m thesu nan dw in dintoelectricity.thisecolo gically frien dlyp o w erisharveste dan dplugge dinth escho ol s electricitygrid.inth eenerg yfar m,stretchingoutfro m the main school entrance, a white pattern on the asphalt represents one of the molecular structures of photosynthesis. OPENSTRUCTUREANDTHEATRE Alargew o o denstructureconnectsthefruitan denerg y Farms. The aim of the design is to provide students with anop enspacean danop enstructuretofre elyan dinventivelyinterpretforplaying,socialising,orrelaxing. Thanks to its central position, the Thunmanskolan schoolyard also offers a natural public space for community gatherings. Thus, the theatre, located at the centre of the schoolyard, serves both students and the citizens of Knivsta. ARTISTSANDARCHITECTS Theprojectisdesig ne dbytheartistsan darchitects MarjeticaPotrcan dste ALTH (A nadzokican dmarcne elen) in collaboration with landscape architect Ingalill Nahringbauer (A5 Arkitekter & Ingenjörer AB). MarjeticaPotrcisaSlovenianartistan darchitect. Her projects are intended to suggest concrete possibilitiesforim provingtherelationb etweentheindividual andsocietyandhavestrongsocial,politicalandeconomicdimensions.marjeticapotrc sworkhasbeenfeaturedinexhibitionsthroughouteuropeandtheamericas, including the Sao Paulo Biennial (1996 and 2006) and thevenicebiennial (2003).A m ongsth ersoloe x hibition are Guggenheim Museum in New York (2001) and Barbican Art GalleriesinLon don (2007).MarjeticaPotrchasalsob e en the recipient of numerous awards, including the Hugo Boss Prize (2000) and the Vera List Center for Arts and PoliticsFello wshipatthene wscho olinne wyork (2007). In2006MarjeticaPotrchadaresidencyatIaspis Th e

8 internationalpro gra mforvisualartistsfro mthe Swedish Arts Grants Committee. STE ALTH (architectsa nadzokican dmarcne elen)are based in Rotterdam and Belgrade. Their focus is on innovative aspects of sometimes stealthy, temporary or u nplanne durbanpracticesthatchallengethephysical shaping of the city and its culture. STEALTH produces test conditions to probe a shared authoring of an urban culturethatisnotenforce dbygran dvisionsb utis ratherad-hocan dprovisional.ste ALTHhasinitiate d and participated in a number of internationally published and exhibited projects, like WildCity (Belgrade),Urban Catalyst (A m ster da m),adaptations (A p e xart,ne wyork and Fridricianum, Kassel), Challe ngingtheco nservative Brain (Ku nstvereinm u nich),cut for Purpose (M useu m Boijmans van Beuningen, Rotterdam), Euro pelostand Found (WesternBalkans)an dope nfutures,stillhereto be claimed (WesternBalkans).In2007an d2008ste ALTH hadaresidencyatiaspis Th einternationalprogra mfor visual artists from the Swedish Arts Grants Committee. Ingalill Nahringbauer has worked as a landscape architect since She graduated as landscape architect from Swedish University of Agricultural Sciences, SLU. IngalillNahringbauerhasaconsiderablee x p eriencefro m desig ningan dplanningscho olyar ds,parks,residential areasan dtrafficenviron m ents.a m ongsth erprojects are: Culture and Education Center in Uppsala; Japaninpireradda m minbergianskaträdgår den,stock holm; Bärbyleden 3 in Uppsala (including wildlife crossing, p on dsforroadsurfacewateran de xtensiveterrain modellingwithplantation).www.a5ab.se INTERVIEW WITH THE ARTISTS AND ARCHITECTS: M A RJETICAPO T RC,STEALTH (ANADZOKICANDM A RC NEELEN) by Joa Ljungberg and Magnus Ericson A partfro mb einganu nusuallye xcitingscho olyar d,ho w w ouldyoulikethestu dentsatthu n m anskolanan dth e citizens of Knivsta to interpret the environment you havecreatedforthem? I hope that FruitandEnergyFar m sinapu blicsquarew ill bring attention to the shift in power from large-scale energ ysyste m stoin dividualinitiativesincities.th e energ ypro duce dbythew in dturbinean dsolarpanelsis b eingplugge dintothee xistingp o w ergrid.inthisway, theprojectsen dsam essagetothebroaderco m m u nity thatanin dividualentitysuchasascho olcancontrib ute to an dcarefor energ yresources. Inthenearfuture m eaningto day itw illb eth e sustainable small-scale territories that will be the most successful,an dcitiesw illne e dtorelyonlocalenerg y resources.co m m u nitiessuchask nivstam akesense,not thesprawlingmegalopolis....and with regard to the various elements of your design? Forb othstealthan dm eitwasim p ortanttou n derstan d the role of the school in the Knivsta community. No one isanislan d,right?inthisresp ectw ew eree xcite dto learnthatthek nivstam u nicipalityse esth escho olyar d asap u blicplacethatcanoccasionallyb euse dasam e etingp ointforitscitizens.unliketh ety picala m erican scho olyar d an dthisisjusttore min dyou w hichis fenced off from the community. For us the idea of a scho olyar db eingap u blicspaceforth eco m m u nitywasan

9 eye-op eneran dourdesig nreallystarte dfro mthere.we addedthepublicspheretothepublicspace,that sall....an dw hate xactlyareth e p u blicspace an dth e p u blic sphere inthiscase? InshortIw ouldsaythatth ep u blicspaceise m b o die d inthescho olyar dan dth eth eatre,use dbythescho ol, thestu dents,k nivstam u nicipalityan dth ecitizents. Whentalkingab outth ep u blicsphere,ia mreferringto thefruitan dhi-techenerg yfar m s:th efruittre es,solar panelsandthewindturbine. Joa Ljungberg: So whereas the theatre and schoolyard offers a public space to be in, the two farms offer a public sphere by contributingtoapublicdiscourse? the project performs, what it does. In the case of Thunm anskolan,thedesig nm ayb equitesp ectacularfora scho olyar d,b utasaninterventionitissurprisingly simple and rather modest. It offers a number of structures (thew o o dendeck,thetheatre,th efruitfar man dth e Energy Farm) from which the use of the yard unfolds more orlessintuitively.stu dentsan doth ersw illfin dth eir own ways of putting it to use and that is quite exciting! To start this project off you organised a workshop with stu dentsfro mthu n m anskolan.couldyoutellusso m em ore aboutit? Yes,thew orkshopw ithstu dentswasreallygo o dan dth e timing was perfect. It happened before the design processb e gan,b eforew e Stealth,Ingalillan di hada chancetofor manypresu m ptionsab outth edesig n. E xactlyan dthefruitan denerg yfar m sw erebroughtin fortw oreasons.first,th eyp ointtothefactthattre es and solar panels undergo the same process, a process of photosynthesis. They harvest energy. Fruits are the result of a transformation of solar energy through photosynthesis,whilesolarpanelsproduceelectricity.secondly, the two farms expose the new balance between the ruralan dtheurban,a21stcenturyparadig m.re m e m b er, the20thcenturywasab outthecentrean dth ep eriphery. Today,citiesembracetherural. Lo okingbackatthisw orkshopw efe elthatth ee xchange of experiences and motivations with the students has influence dtheprojectm orethanw ee x p ecte datthat moment. Also, our final design proposal was reviewed by a jury of students who, in fact, had the last word. The students,whoremainwithoutvoiceinmanydesigncommissions,w ereinthefore grou n dhere.itm adeuseven m oredeter mine dtocreateanenviron m entthatw ouldsuit them and thereby probably be more of a challenge to the scho olan dco m m u nityinstead. Co m m onforb othmarjetica san dourw orkisthatw ebase ourprojectsanddesignsonim p ortantquestions.although our projects often get their material form towards the end here in the form of a schoolyard the objects thatm aterialisearenotth em ainthing.focusisonw hat Howdidyoustructuretheworkshop? Justb eforecatchingthetrainfro mstock holmtok nivsta, Marc got hold of Al Gore s Inconvenient Truth,afilm

10 about global warming. At the beginning of the workshop, we showed part of it in order to put Knivsta in the context of the world, as we believe that in the 21st century in dividualsan dco m m u nitiesshouldcareab outnatural resources.mypresentationfollowed.ishowedthreecomm u nitiesw hereihavew orke dinthelastfe wyears,an d which I regard as schools. Only one of them is actually arealscho ol thecfacath erinefergusonacade m yisa highschoolindowntowndetroit.theothertwoarebarefo otcolle ge,asm allvillageinrajastan,in dia,an dla Ve gabarrioincaracas,venezuela. Howdoyoumeanthatthesecommunitiesareschools? Theyareallhu bsforsp ecifick no wle dge,w hichtheyhave learned and now practise. And most importantly, they spreadtheirk no wle dgetoothers.fore xa m ple,barefo ot College is a settlement in rural India. It is not really a Colle ge.thena m ereferstotheirb eliefthateveryonein their community can attain knowledge through practice. Moreover,theyhaveamissiontoteachotherruralcommunitiesarou n dthew orldho wtob eco m esustainable.they literallysho wotherruralco m m u nitiesho wtoconstruct an dm anagesolarpanelstogenerateelectricity,an dho w to obtain water through harvesting rainwater. A part of their mission is to demystify the use of hi-technology. posing the question to the students gave the project a reallygo o dstart! Joa Ljungberg: Youallshareaninterestinthenon-planne dorbarelyregulated processes of urban transformation. Against thisbackgrou n d,w hatareyoure x p eriencesfro mw orking withaschoolenvironmentinaswedishmunicipality? Atfirstglance,therem ayin de e db equiteariftb et w e en thenon-plannedurbandevelopmentswefindinshantyto w nsasw ellasincertainareasineurop e (forinstance thebalkans),andthemuchmorepredictableandstructuredenvironmentsfoundinnortherneurope.butinterestingly,thereisacertaincircle,bywhichbothenvironmentsindeedcancomparewitheachother. In the informal settlement it is the unparalleled individual creativity that against all odds, and most often unsupported by the structure of society creates a bottom-up communication. The challenge for an artist or architectherecanb etobringinstructuresthatallo w forso m eshare dinteresttoconnect,toagglo m eratean d to form a sort of public sphere. In the highly regulated environ m entthechallengeis,onth econtrary,toprop el theindividual simaginationandencouragetheindividual to claim and explore his or her own possibilities withinthatspace. Joa Ljungberg: Ise e:theco m m u nitiesarescho olsinthesensethatthey not only practise their knowledge, but are also committed toteachingothers... Yes,soagainstthisbackgrou n dm yquestionwasw hatkin d of school Thunmanskolan in Knivsta could be beyond beingahighscho ol.atth etim ew ecouldonlysp eculateb ut Magnus Ericson: You discuss the role of the artist and the architect here. All of you are trained as architects but you have, above all,b e enactiveinart-relate dconte xts.ho wdoyouse e therelationbetweenartandarchitecture/design? Wew ouldsaythatthem aindifferenceb et w e enartan d architecture/desig nisthattheypro duceth eirout-

11 come following quite different logics. Architectural pro duction (m ainly)valuese x p erience,w h ereasartistic production (mainly) values experiment all of that of course to a certain degree. It is also in the nature of architecture/designtoexploremoreintensivelytheopportu nitiesw ithincertainlimitationsorrestrictions exploring the space of negotiation and compromising to a muchlargerdegreethanartistsmayfindacceptable. On the other hand, it is hardly new that most of the innovationtakesplacew hereonedisciplinem e etsanother discipline.thisissim plyb ecausetheansw ertocertain challengescannotbefoundexclusivelywithintheexistingpractice,afactthatstronglyinfluenceourpractice. MagnusEricson:...an dho wisthatreflecte dinyourw ork? Inthatw efre quentlyshiftb etw e enarchitecture,art, researchandevenactivism.thisco m esnaturallyasw e re interested in developing specific one-off responses to issues we come across or questions we want to pose. These responses can then take the shape of urban architectural interventions, but they can also result in pieces of softwareorm anualsforculturalorganisations.co m m ontoall isthattheyareexperimentalinnatureandthereforeincorporate an element of risk. Forusitisim p ortanttofin dth ecluesforourprojects across different disciplines, but it is also necessarytoshiftfromthearchitecturalpracticetootherfieldstoallo wm orerisk-taking.inanarchitectural context, it is difficult to come across as convincing if yousaythatyourdesig nm ayw orkoutbrilliantly,b ut thatitm ayalsob eaterribleflop w hileintheartisticconte xt,suchachallengew ouldb eaccepte dw ithm uch more interest. MagnusEricson: D oyouse eap otentialinre definingth erelationship b et w e enartanddesign/architectureandtoagreater extent employ a cross-disciplinary method in public and socially orientated projects? The Thunmanskolan schoolyard is a good example of a projectthatm ovesb etw e enartan darchitecture.web elieve thatforascho olthisisveryim p ortant.ascho olshould provideanenviron m entthatchallengesstudentstoexplore their own approach to the world. For this reason it s important to work with a design that is slightly unsettling, that gives a little twist and makes you to struggle a bit. Thelargew o o dendeck,thetheatre,th efruitfar man d theenerg yfar m allarestillop enfore x ploration. The fact that the redesigning of Thunmanskolan s scho olyar dwasfra m e dasanartisticprojectcertainly gaveusm orefre e do mthananarchitecturalco m mission w ouldhavegiven.thisisalsoim p ortanttoke epinmin d. I would add here that the FruitandEnergyFarm sinapublic Squareisalsoane xa m pleofa re directivepractice in the sense that it is a bottom-up initiative, where individuals and collectives reach beyond the disciplines of art,architecturean durbanresearch.th ecollective awarenessthate m ergesisbase donth erealisationthat thehu m anw orldcaninfactb ere m ade,b utyoucandoit onlybytransfor mingperceptionsthatguidehu m anactions. Joa Ljungberg is a Curator and the Swedish National Public Art Council s Project Manager for Fruit and Energy Farms in a Public Square. Magnus Ericson is a Project Manager at Iaspis, since 2007 assigned to develop Iaspis activities within design, craft and architecture.

12 PLANRITNING/PLAN DRAWING Bus stop Eastern schoolyard: Fruit Farm Western schoolyard: Energy Farm Theater Wind turbine Photosynthesis pattern Solar panels 20m 10m 0 PROJEKTINFORMATION /PROJECT DATA Beställare/Commissioners: Knivsta kommun/knivsta Municipality, genom/through Hanne Natt och Dag, handläggare/culture Executive Officer; Statens konstråd /the National Public Art Council Sweden, genom/through Joa Ljungberg, curator och projektledare/curator and Project Manager. Projektledning /Project Management: Per Liljenstrand, A5 Arkitekter & Ingenjörer AB; Joa Ljungberg, Statens konstråd/the National Public Art Council Sweden; Hanne Natt och Dag, Knivsta kommun /Knivsta Municipality. Byggteam/Building team: Axel Sandstedt, Hallblom AB Fotosyntesmönster /Pattern of photosynthesis: Milan Hodošcek Referensgrupp /Reference group: Hanne Natt och Dag, Knivsta kommun/knivsta Municipality; Joa Ljungberg, Statens konstråd /the National Public Art Council Sweden; Per Liljestrand, A5 Arkitekter & Ingenjörer AB; Bengt Casterud, Thunmanskolan; Bengt Åkerblom, Thunmanskolan; Helal Ismail och Adam Hedkvist, elevrådet/student s Council, Thunmanskolan; Ulf Höglund, Lärarförbundet /Teacher s Union, Thunmanskolan; Miriam Eriksson, SKS-nämnden/the SKS Comittee. TRYCKSAK/BOOKLET Redaktörer/Editors: Joa Ljungberg, Statens konstråd /the National Public Art Council Sweden. Magnus Ericsson, Iaspis - Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer/the international program for visual artists from the Swedish Arts Grants Committee Översättning/Translation: Nordén & Berggren HB Grafisk formgivning /Graphic design: Research and Development Foto/Photo: Gabriella Wachtmeister Omslagsskisser/Cover drawings: Marjetica Potrc Publicerad av/published by: Statens konstråd/the National Public Art Council Sweden Knivsta kommun/the Knivsta Municipality; Iaspis Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer /The international program for visual artists from the Swedish Arts Grants Committee ETT SÄRSKILT TACK TILL /SPECIAL THANKS TO: Alla elever som deltog i workshoppen i början av projektet/all the students that took part in the workshop at the beginning of the project: Siri Persson, Elin Sandell, Caroline Sundqvist, Linda Lundin, Robin Lindelius, Dante Bergqvist, Lars Stålberg, Josefine Johansson, Christoffer Eriksson, Carolina Offenbacher; Lasse Wynne, lärare /teacher, Thunmanskolan; Magnus Höglund och Anette Regenberg, A5 Arkitekter & Ingenjörer AB.

13 KNIVSTA KOMMUN /THE KNIVSTA MUNICIPALITY STATENS KONSTRÅD /THE NATIONAL PUBLIC ART COUNCIL SWEDEN IASPIS KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA PROGRAM FÖR BILD- OCH FORMKONSTNÄRER /THE INTERNATIONAL PROGRAM FOR VISUAL ARTISTS FROM THE SWEDISH ARTS GRANTS COMMITTEE JUNI/JUNE 2008

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a ray of light. "Livet och döden. Finns det ett mer pretentiöst

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO Luleå 11 may 2011 Plant Science Sweden AB Kristofer Vamling Herman Ehles väg 3-4SE-268 31 Svalöv Sweden On Tuesday 22th of March 2011 there was a seminar

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

STUDIO WITH Svenska Designpriset ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign

STUDIO WITH Svenska Designpriset ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign 3ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign 2016 06 07 SVENSKA DESIGNPRISET 2016 3AB. GRAFISK IDENTITET HANTVERK Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Boris Kacic Sweden/Croatia

Boris Kacic Sweden/Croatia Boris Kacic / BIOGRAPHY: Born February 14, 1962 in. Graduated a four-years-program in Knowledge of Art at the Pedagogical Faculty in specializing in painting. Between 1988 and participated in collective

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Galleri eller stadens minsta konsthall? en projektrapport om Frilagrets nya utställningsrum

Galleri eller stadens minsta konsthall? en projektrapport om Frilagrets nya utställningsrum Galleriellerstadensminsta konsthall? enprojektrapportomfrilagrets nyautställningsrum Projektgrupp: HannaHymna CarolineHögrud AnnaThomasson JohannaBrandels KajsaÅhlanderPersson 2012 12 13 20122020 Abstract

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll. Gustaf Boström. Supervisor. Examiner

Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll. Gustaf Boström. Supervisor. Examiner Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll Gustaf Boström Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Carl Wärn Ibb Berglund Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer