K A L L E L S E. Information om fördjupad översiktsplanering för en hållbar samhällsplanering - Stadsarkitektkontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K A L L E L S E. Information om fördjupad översiktsplanering för en hållbar samhällsplanering - Stadsarkitektkontoret"

Transkript

1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 22 november 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Anders Larsson Ordförande Linda Svahn Sekreterare Information om fördjupad översiktsplanering för en hållbar samhällsplanering - Stadsarkitektkontoret Information om nuläget för Stadsnät i Lindesberg Stadsnätschefen Genom att klicka på rubrikerna i menyn till vänster kommer du till aktuellt ärende eller bilaga. Föredragningslista Nr Dnr Ärende Kommunledningsstaben upphandling av särskild skolskjuts, mattransporter och lokaltrafik 2 Övriga frågor 1

2 2

3 Projektöversikt Lindesbergs tätort --- Fördjupad översiktsplanering för en hållbar samhällsplanering 3

4 Översikt projekt Lindesbergs tätort Aktuella utredningar och planprojekt i Lindesberg M Aktuella utredningar och planprojekt Konsekvenser av aktuella utredningar och planprojekt Projekt som varit uppe till diskussion Nya tankar och idéer Målpunkter M M M M M M M M M 4

5 Översikt projekt Lindesbergs tätort Aktuella utredningar och planprojekt i Lindesberg Rondellen / de fyra kvadranterna Nya vägar och etableringar vid rakan Nya brandstationen Ishockeygatans förlängning Bostäder - Lindesby norra Utveckling av Loppholmarna Utveckling av parkytor utmed strandpromenaden Bostäder - Strandskolan och kv Lejonet Lindessjön runt Ombyggnad Kristinavägen Bostäder utbyggnad Granvägen Förskola Kyrkberget Projekt naturreservat Kyrkberget Ny gång- och cykelväg till Tempelbacken 5

6 Fördjupad översiktsplan för Lindesberg Konsekvenser av pågående och kommande projekt Etableringar utmed rakan Idrotts området vid Fritidsbyn Gång- och cykellänkar till kvadranterna Oriel-planernas framtid Ny parkeringsyta till ishallen Brotorpsskolans utbyggnadsbehov Trafiksituation Torphyttevägen Stadsskogsvallens framtid Gång- och cykellänk Tredingen till Brotorp Gång- och cykellänk till nya förskolan Förtätning med resecentrum som utgångspunkt (aktualiserat av diskussion kring naturreservatsgräns) Gamla brandstationen 6

7 Fördjupad översiktsplan för Lindesberg Projekt som varit upp till diskussion Utbyggnad Lindesby (väster om ravinen) Bostäder Sörlunda Camping Dalkarlshyttan Kommunförrådets framtid Trafik- och verksamhetsstruktur Dalkarlshyttan Kristinaskolan + skolgård Bensinstationerna Bostäder kv Lejonet 15 & 16 (museet mm) Kyrkberget 18:1 & 18:2 (Bovierans tidigare tänkta placering) Verksamheter Norslund Meritors expansion Rondell R50/R68 samt etablering Förbifart Kullgatan 7

8 Fördjupad översiktsplan för Lindesberg Exempel på nya tankar och idéer Friluftsområde söder om industri området Kulturmiljö i Torphyttan Stadsskogen I & II, förbättrad kontakt Bro över Bottenån Skapa mötesplatser och minimera barriär-effekter på Hagaberg Utveckla Entré till Hagaberg Ny väg till Norslund 8

9 Översiktsplan Fördjupad översiktsplan - Detaljplan Översiktsplanen (ÖP) omfattar hela kommunen och beskriver kommunens vision och är ett strategiskt dokument för den framtida utvecklingen. Både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen är vägledande när detaljplaner upprättas, samt när bygglov prövas enligt plan- och bygglagen (PBL). En ÖP eller en FÖP är inte juridiskt bindande. Ex. geografiskt tillägg Råsvalens V. strand Frövi tätort Lindesbergs tätort Ex. tematiskt tillägg Vattenbrukspalan Vindkraft Trafikstrategi Fördjupad översiktsplan (FÖP) Tas fram som ett tillägg för att bredda beslutsunderlaget och bl a underlätta framtida bygglovsärenden och planarbete. Fördjupningar kan antingen vara geografiskt begränsade, t ex i områden med många enskilda samhällsbyggnadsprojekt. Eller så kan en fördjupning vara av tematisk karaktär där fokus Ligger på speciella teman, t ex trafik, vatten, landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 9

10 Detaljplan (DP) Detaljplanen är juridiskt bindande och är kommunens instrument för att säkerställa att de mål som sätts upp i översiktsplanen och dess fördjupningar följs. Bestämmelserna i detaljplanen ligger sedan till grund för olika beslut som till exempel bygglov. Aktuell översiktsplan med aktuella fördjupningar (FÖP:ar) underlättar detaljplanearbetet då många större förändringar redan diskuterats med en bred allmänhet. 10 Detta innebär kortare processtider och lägre kostnader för detaljplaner vars syfte och problematik redan genomarbetats i en fördjupning.

11 Gällande översiktsplan och fördjupningar Frövi områdesplan 1979 Centrumplan Lindesbergs stadskärna 1990 Översiktplan Lindesbergs kommun. Antagen 2007 Lindesbergs tätort områdesplan 1981 Fellingsbro områdesplan Stråssa Storå Guldsmedshyttan områdesplan 1987

12 Plankarta från områdesplan från 1981, (den nu gällande fördjupningen av Lindesbergs tätort) 12

13 Påbörjade fördjupningar Fördjupad översiktplan Frövi. Samrådsförslag 2001 Lindesberg & framtiden, Fördjupad översiktsplan. Programskiss och skärmutställning

14 ÖP 5 st rådslag utredningar utställning föp Utvecklingsstrategi Klimatstrategi Bostadsförsörjningsplan Investeringar 2014 projekt? detaljplaner????????????

15 Exempel på rådslagsteman under 2011 ÖP Klimatstrategi Bostadsförsörjningsplan Utvecklingsstrategi Trafik / kommunikationer / infrastruktur Energi / klimatpåverkan / miljömål Bostäder / bostadsförsörjning / integration Arbete / verksamhet / näringsliv Natur / kultur / turism / besöksnäring / rekreation consensus! 15

16 önskvärda utredningar : Trafikstrategin Handelsutredning Vindbruksplan Vattenbruksplan LIS områden VA utredningar 16

17 Nulägesrapport av verksamheten Bakgrund Den enda infrastruktur, som staten inte vill sköta, är fiberoptiska nätverk, s k bredband. I övrigt finns Trafikverket, Sjöfartsverket, Flygfartsverket osv. Men den så kallade Marknaden för bredband bygger bara fiber, där dom får garanterad vinst. Så ca 130 kommuner har idag egna kommunala stadsnät för att garantera att företag och allmänheten får tillgång till bredband via fiber. Se Svenska Stadsnätsföreningens hemsida De representerar öppna stadsnät med stor samhällsnytta. Regeringen presenterade i sin Bredbandsstrategi för Sverige under våren 2010 där man skriver: Det innebär att 2020 bör 90 procent av hushåll och företag ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten. (Bifogas) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Post- och telestyrelsen (PTS) och Konkurrensverket skickade ut ett gemensam brev nyligen, där man angav principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet. (Bifogas) Det är stora kostnader bundna till att bygge ett bra, robust fibernät. De flesta stadsnät har ca 3-6 förlustår i början. Så även i vårt län där Örebro, Karlskoga och Degerfors stadsnät vänt förlust till vinst efter en sådan startperiod. Historik Våren 2007 fick jag av kommunalrådet i uppgift att se över möjligheten att låta kommunens och LIBO:s fibernät kunde bli tillgängliga för företag och allmänhet. Jag hade under utredningstiden mycket kontakter med Örebro Stadsnät och tänkbara kommunikationsoperatörer (KO): OpenNet, Mälarenergi och TeliaSonera. Efter många träffar och det faktum att också Örebro och Kumla hade valt OpenNet AB, valde även vi OpenNet AB som KO. Avtalet mellan MoLAB och OpenNet AB tecknades den 15 dec Samtidigt dök en ovanligt tursam möjlighet upp IP-Only AB vill går samma väg som vi, från Fellingsbro upp till Storå. Avtalet om samförläggning med IP-Only AB blev klart Bullerberget har kompletterats så att alla kommunens servar finns där. Stadsnätet har också sin centrala del där liksom KNÖL-nätet. 1 17

18 Lindesbergs Stadsnät flyttades av kommunfullmäktige från kommunen till MoLAB. MoLAB köpte det kommunala förvaltningsnätet och LIBO:s fibernät. Därmed äger stadsnätet alla fiber i gatorna. LIBO skulle nu ansluta alla sina fastigheter till stadsnätet. Dessutom övertogs den aktiva delen de s k switcharna på Core- resp Distributionsnivån. På det sättet körs både kommuns förvaltningsnät och det rena stadsnätet i samma aktiva utrustingar. Detta är mycket kostnadseffektivt Kommunfullmäktige ändrade så att MoLAB skulle bli ett renodlat moderbolag i koncernen. Därför flyttades Stadsnät i Lindesberg från MoLAB tillbaka till kommunen som resultatenhet tills koncernen tagit sin nya form. Den 10 november 2009 invigdes Lindesbergs Stadsnät på Masugnen. Vi har en hemsida Nuläge Teknik Det ortssammanbindande nätet är klart från Fellingsbro till Storå. Den ansluter orterna Fellingsbro, Ullersäter, Frövi, Vedevåg, Lindesberg, Lövåsen, Snuggan, Guldsmedshyttan och Storå. Ett ortsnät är byggt i Guldsmedshyttan grundat på förvaltningslokaler och LIBO:s hyreshus.. Vi har det sista halvåret kompletterat ortsnätet i Lindesberg så att vi har byggt ett redundant slinga mellan Bullerberget och kommunhuset. I dessa två lokaler finns de s k Coreswitcharna, som är stadsnätets kärna. Alla förläggningar är inmätta och kommer att finnas i GIS-form. Det kommunala förvaltningsnätet med tidigare hyrda Telia-förbindelser med Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Guldsmedshyttan och Storå körs nu på stadsnätets egna fiber. Tjänster OpenNet tillhandahåller idag ca 140 tjänster från 16 tjänsteleverantörer i det öppna nätet, vilket är bra för att konkurrensen skall ge låga priser och hög kvalitet på tjänsterna. Den enda tjänst, som Stadsnät i Lindesberg säljer till slutkund, är uthyrning av svartfiber. Avtal Vi har avtal eller är under förhandling med följande parter: OpenNet AB - kommunikationsoperatör IP-Only AB ett femårsavtal att tillhandahålla 2 x 1 Gbit/s förbindelse mellan Fellingsbro och Örebro. IP-Only AB inplacering av sin utrustning i Bullerberget Örebro Stadsnät AB dokumentation, GIS FNC AB Uppbyggnadsstöd 2 18

19 Relacom AB jour vid lagning efter ev avgrävningar Caperio AB jour och hjälp med den aktiva komponenterna OpenNet / Fiberdata övervaktning 24 x 7 Banverket, samarbete TeliaSonera /Skanova, samarbete Post- och telestyrelsen Snart alla kommunala förvaltningslokaler är anslutna till stadsnätet. Vi har delat upp de orter, som har anslutningsmöjlighet, i 62 st villaområden med 3200 villor. Se vår hemsida Dessutom har LIBO anslutit nästan alla av sina ca 1200 lägenheter under detta halvår. Förhandling pågår dessutom med Egeryds, Lundhs och Samuel Karlssons. Ett antal bostadsrätter är på väg in och några är redan anslutna. Första företaget anslöts redan i vintras. Framtiden PTS ger oss medel för att få en redundant förbindelse mellan Frövi och Ervalla, där Örebro Stadsnät sedan tidigare har fiber. Arbetet har startat. Redundanstänkande är ytterst viktig strategi. Vi kommer att kunna nå ett flertal mindre orter med stöd av olika statliga myndigheter och EU. Arbetet samordnas via länsstyrelsen. Upphandlingen pågår. Orter, som kommer att nås, är Vasselhyttan, Löa, Stripa, Ramsberg, Allmänningbo, Grönbo, Spannarboda, Rockhammar, Blixterboda, Vanneboda och Oppboga. Vi når då ca 1000 hus på vår landsbygd. Förhandling pågår med Skanova om samförläggning av fiber till Fanthyttan och Mårdshyttan. Villaområden ansluts när efterfrågan når över 50% intresserade, se hemsidan Lindesberg har en mycket stark ökningstakt vad gäller intresserade, mycket starkare än Örebro och Kumla. Min gissning är att många villaområden under 2011 kommer nå upp över 50%. Ett nytt utskick till alla villaägare planeras senare i vinter. En ny förläggningsmetod håller på att ta fram i samråd med FNC AB. Målet är att gräva, fräsa och borra i villaområden så att återställningskostnaden minimeras. Första villaförläggningen pågår för närvarande i Frövi. Informationsfolder bifogas. Ett utskick till alla företag inom de områden, som nås lätt av stadsnätet, planeras tillsammans med OpenNet AB. Bo Bäckman, stadsnätschef Bilagor Bredbandsstrategi för Sverige Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Informationsfolder till villaägare Begrepp Ortsförteckning 3 19

20 Begrepp: Kommunsammanbindande nät Örebros kommunnod Lindesbergs kommunnod IP-Only Telia Banverket Ortsammanbindande nät Frövis ortsnod Ortsnät områdes skåp Områdesnät 4 20

21 5 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Bredbandsstrategi för Sverige 26

27 Omslagsbild: istockphoto. Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information. Artikelnummer: NXXXX. 27

28 Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Så används IT Tillväxt och konkurrenskraft Hållbar tillväxt Sverige har en stark position Tillgång till bredband Fakta om elektroniska kommunikationer Bredbandsmål Varför nya mål? Sverige ska ha bredband i världsklass En gemensam utmaning med olika roller Insatsområde 1: Fungerande konkurrens Insatsområde 2: Offentliga aktörer på marknaden Kommunernas roll och ansvar Statens roll och ansvar Insatsområde 3: Frekvensanvändning Behovet av radiofrekvenser Ändrad modell för radiofrekvensförvaltning Insatsområde 4: Driftsäkra elektroniska kommunikationsnät Insatsområde 5: Bredband i hela landet Främja lokala investeringar i infrastruktur Samhällsomfattande tjänster Uppföljning och utvärdering av strategin PTS ges i uppdrag att föreslå hur strategin ska följas upp Strategin ska utvärderas Regeringens arbete med IT inom några områden Bredbandsstrategi för Sverige 3

29 Foto: Alexander Ruas/Folio 29

30 Förord Sverige är i dag en ledande IT-nation och står sig väl i internationella sammanhang både vad gäller användning av IT och tillgång till bredband. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle är stor. Det är en förutsättning för att kunna nå politiska mål inom flera samhällsområden: entreprenörskap, miljö, utbildning, vård, omsorg och förvaltning. Globaliseringsrådet pekar i rapporten Bortom krisen på att den digitala infrastrukturen är en avgörande förutsättning för tillväxt och att ambitionen bör vara att Sverige ska vara världens mest uppkopplade och avancerade land när det gäller elektronisk kommunikation. Utmaningen för Sverige, och andra länder, är att ta tillvara de möjligheter som utvecklingen ger. Det handlar om att öka användningen av IT i hela samhället för att stärka Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och innovationskraft samtidigt som en hållbar utveckling säkras. EU-länderna har uppmärksammat utmaningen inom ramen för Lissabonstrategin, EU:s strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning. Att främja användning av IT ingår som en viktig del i Lissabonstrategin och flera IT-politiska strategier har antagits på europeisk nivå. Parallellt med EU-arbetet drivs den nationella IT-politiken. Regeringen antar utmaningen och tar nu ett nytt grepp som är anpassat till dagens situation och utmaningar. Sverige har som ett av få länder i världen haft en bredbandspolitik sedan slutet av 1990 talet. Men den stödpolitik som hittills funnits har tjänat ut och det krävs nu en ny bredbandspolitik med en tydlig politisk inriktning i nära anslutning till marknaden. Genom bredbandsstrategin fortsätter regeringen arbetet med att förbättra konkurrensen och förutsättningarna för marknadens aktörer. Alla har ett ansvar för den fortsatta utvecklingen på bredbandsområdet: både användare av IT, marknadens aktörer och den offentliga sektorn. Utvecklingen ska vara marknadsdriven. Statens huvudsakliga roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att förutsättningar för att driva verksamhet är goda i hela landet. Med utgångspunkt i bredbandsstrategin är det min övertygelse att vi tillsammans kan verka för att ge Sverige bredband i världsklass. Infrastrukturminister Åsa Torstensson 30 Bredbandsstrategi för Sverige 5

31 Sammanfattning Regeringen presenterar en Bredbandsstrategi för Sverige som tydliggör politikens inriktning. En bredbandspolitik som är anpassad till dagens situation och de utmaningar landet står inför. Genom bredbandsstrategin fortsätter regeringen arbetet med att förbättra konkurrensen och förutsättningarna för marknadens aktörer. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper också till att möta utmaningar i form av en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. En förutsättning för att möta utmaningarna är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet. Det innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten. Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Då kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och nya beteenden växa fram. Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. När allt fler tjänster i samhället blir digitala måste alla ges möjlighet att koppla upp sig. Det handlar om att ha en fungerande vardag. Det är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga. Utgångspunkten är att elektroniska kommunikationstjänster och bredband tillhandahålls av marknaden. Regeringen ska inte styra marknaden eller den tekniska utvecklingen. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen. Det handlar bl.a. om att se till att det finns en relevant reglering. För att bidra till att målen uppfylls och ge marknaden förutsättningar för att driva verksamhet och investera i bredband i hela landet föreslår regeringen insatser inom flera områden. Det handlar bl.a. om att ge bra förutsättningar för en fungerande konkurrens, en delvis ny modell för frekvensförvaltning och främjande av investeringar i bredband i mer glesbebyggda områden. Det är viktigt att det s.k. telekompaketet antas och implementeras i svensk lagstiftning. Kommunernas planerings-ansvar tydliggörs genom att kopplingen till infrastruktur för elektroniska kommunikationer stärks i Plan- och bygglagen. Regeringen avser att initiera ett Bredbandsforum för samverkan och dialog om utbyggnad av bredband. Postoch telestyrelsen föreslås också få i uppdrag att bl.a. utreda hur lämpliga frekvensband för elektroniska kommunikationer kan användas för ökad tillgänglighet i områden som saknar tillgång till bredband eller har bredband med låg kapacitet och kvalitet. Nivån för funktionellt tillträde till Internet inom de samhällsomfattande tjänsterna kommer också ses över. 6 Bredbandsstrategi för Sverige 31

32 32 Foto: Alexander Ruas/Folio

33 Inledning IT och särskilt Internet är sammantagna troligen vår tids mest revolutionerande innovation. IT och Internet är av stor betydelse för samhället och det kan tyckas som om integreringen av tekniken i det dagliga livet nått långt. Förändringsprocessen har dock bara inletts och kommer att fortgå i decennier. Oavsett vad som väntar runt hörnet när det gäller nya tjänster och användningsområden är det av största vikt att skapa de allra bästa förutsättningar för att utvecklingen ska tas tillvara i alla delar av landet. Med hjälp av IT, Internet och bredband kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och ändrade beteendemönster växa fram. En hög användning i alla delar av samhället bidrar till utvecklingen av kunskapssamhället. IT och goda elektroniska kommunikationer är grundläggande förutsättningar för företagande, sysselsättning och en effektiv förvaltning samt för att förenkla tillvaron för boende och besökande i alla landsbygder. 1 Det är också en förutsättning för förverkligandet av regeringens handlingsplan för e-förvaltning. 2 Avgörande för användningen är att det finns ett förtroende för IT i allmänhet och Internet i synnerhet. För att möjligheterna ska kunna tillvaratas måste företag, organisationer och privatpersoner i Sverige kunna lita på att näten fungerar och att den information och de tjänster som tillhandahålls alltid är tillgängliga. Så används IT Användningen av IT är utbredd i Sverige och 89 procent av befolkningen hade våren 2009 tillgång till Internet i hemmet, varav 83 procent hade bredband. En stor andel av företagen, 90 procent, använde Internet och hade en bredbandsuppkoppling. Småföretagen (1 9 anställda) använde Internet i mindre utsträckning, omkring 85 procent, och av dessa hade 74 procent bredband. 3 Enskilda använder i dag Internet och bredband främst för att söka information, ta del av nyheter och göra ärenden. Kommunikationen är i huvudsak enkelriktad och knyter samman företag med kunder och myndigheter med medborgare. Men trenden går mot ett ökat inslag av tvåvägskommunikation, med användare som både konsumerar och producerar innehåll i interaktiva nätverk. Här domineras användningen av nätgemenskaper, bloggar, fildelning och andra sociala media. En annan trend är en ökad konsumtion av digitala media och underhållning som musik, tv, videoklipp och olika videotjänster. Företagens användning av Internet och bredband varierar beroende på bransch. Företagen gör allt från att skicka och ta emot dokument, sköta administration, till att ha stora delar av verksamheten online och arbeta i virtuella nätverk. Omfattningen av e-handel har ökat kraftig de senaste åren. Många företag väljer att lagra information och ha tillgång till program via nätet för att kunna komma åt dem oavsett var man är. Behovet av mobilitet och tillgång till olika tjänster när som helst och var som helst är något som ökar. Utöver de företag som använder IT och Internet i sin verksamhet finns också företag vars affärsidé bygger på Internet. När nya nätbaserade tjänster och affärsmodeller utvecklas bidrar det i sin tur till att öka använd ningen ytterligare. I den offentliga sektorn har användningen av Internet ökat som ett led i att erbjuda bättre och effektivare tjänster till 1 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder, skrivelse 2008/09: Nationell handlingsplan för den svenska eförvaltning. 3 Statistik har hämtats från användarundersökningar gjorda av Statistiska Centralbyrån. 8 Bredbandsstrategi för Sverige 33

34 Foto: istockphoto medborgarna. De allra flesta myndigheter har i dag webbtjänster som vänder sig till medborgare och företag. Några exempel är Skattemyndighetens och Försäkringskassans elektroniska tjänster för skattedeklarationer, begäran om sjukpenning m.m. Hos många kommuner kan medborgarna via nätet välja förskola, skola eller gymnasium, ha kontakt med vården, ansöka om ekonomiskt bistånd eller bygglov. Betydelsen av IT och bredband kommer att öka. Inte minst i skolan där undervisningen i allt högre grad blir beroende av IT och Internet och då en åldrande befolkning ställer krav på att IT-baserade tjänster för vård i hemmet utvecklas. Användningen av IT är inte bara en del av vardagen för de flesta företag, organisationer och medborgare utan har också en stor påverkan på tillväxten, företagens konkurrenskraft och utvecklingen av ett hållbart samhälle. Tillväxt och konkurrenskraft Flera studier visar att investeringar i IT och bredband har varit positiva för samhällsutvecklingen och att de länder som investerat mycket också har haft en hög produktivitetstillväxt. 4 Statistik från Eurostat (KLEMS) 5 visar att IT-sektorn i EU har stått för 40 procent av den samlade tillväxten under perioden 1995 till 2004, varav telekomsektorn har bidragit med 27 procent. Investeringar i bredbandsnät påverkar tillväxten på flera sätt. En god infrastruktur stimulerar tillkomsten av andra ny- och ersättningsinvesteringar. Företagens konkurrenskraft och produktivitet kan därigenom öka genom en effektivare produktion av varor och tjänster, logistik och nya affärsprocesser. Samverkan underlättas och det är möjligt att ha tätare kund- och leverantörskontakter. Kunskapsnivån ökar hos befolkningen då det är enklare att förmedla och hämta information t.ex. via Internet. Med bredband kan företag och offentlig sektor i alla delar av landet ge medborgarna en högre servicenivå. Sveriges samlade nationella tillväxt är beroende av den tillväxt som skapas lokalt och regionalt. Konkurrenskraftiga regioner och individer är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt Sverige. En effektiv och säker infrastruktur för bredband främjar regional utveckling och bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i hela landet. 6 4 Riksbanken, Penning- och valutapolitik 2/ Eurostat (KLEMS) 6 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007, N2007/7152/RT. 34 Bredbandsstrategi för Sverige 9

35 Foto: Gorilla/Folio Hållbar tillväxt Den ekonomiska tillväxten ska vara hållbar utan att vi för den skull äventyrar de ekosystem som vi alla är beroende av. De mänskliga resurserna ska värnas. Regeringen har satt upp mål om att de svenska koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent till år IT har visat sig ha potential till stora energibesparingar i hela ekonomi. Exempelvis visar undersökningar att övervakning och styrning med hjälp av IT kan minska energianvändningen i byggnader med upp till 17 procent och minska koldioxidutsläppen inom transportlogistiken med upp till 27 procent. Med s.k. smarta elnät kan elförbrukningen styras dynamiskt vilket ger energibesparingar och effektivare investeringar. S.k. smarta elmätare som ger konsumenterna information om energianvändningen kan minska förbrukningen liksom nätoperatörernas förluster av energi. 7 Tillgång till bredband ökar också möjligheten att arbeta på distans och skapar gynnsammare förutsättningar för att starta och driva företag i alla delar av landet. Något som minskar resandet och gör att människor kan arbeta där de bor i stället för att behöva bo där de arbetar. Ett annat exempel på energibesparing med hjälp av IT är den ökade användningen av s.k. molntjänster. Det innebär att företag och organisationer hyr in sig hos tjänsteleverantörer i stället för att ha egna servrar och applikationer. Genom att på detta sätt samköra applikationer över nätet minskas det totala energiåtgången samtidigt som tillgängligheten till tjänsterna ökar. 7 Hur informations- och kommunikationstekniken kan bidra till ökad energieffektivitet KOM(2008) Bredbandsstrategi för Sverige 35

36 Några exempel Konsumenter Allt fler använder Internet i nästan alla aspekter av sin vardag. Det är en kanal för konsumtion där människor hittar och lyssnar på ny musik, radio, podcasts och tv vad man vill och när man vill. Men det är också en kanal för produktion. Internet har blivit en kanal för att gratis nå ut med egenproducerat material till hela världen. Detta har lett till att gränserna mellan producenter och konsumenter suddats ut. De sociala delarna av Internet blir allt tydligare. Internet används för att hålla kontakt med släkt och vänner, för att dela information och länkar på olika sociala nätverk och för att publicera texter, engagera sig i samhällsdebatten och organisera sig kring åsikter och intressen. De sociala aspekterna av Internet har flyttat makt till den enskilde i dennes roll som medborgare och konsument. Med bredband skapas helt nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Ett sådant exempel är bildtelefoni för döva. Företag Bredbandsuppkoppling krävs i de flesta verksamheter för kontakter med kunder, leverantörer och myndigheter. Allt fler företag väljer mobila kontorslösningar. Målet är att medarbetarna ska kunna göra allt på resande fot som man kan göra på sin arbetsplats på kontoret. T.ex. att läsa och svara på e-post, ha tillgång till företagets ordersystem och databaser samt delta i videokonferenser. Det mobila kontoret förväntas ge besparingar i form av högre produktivitet hos medarbetarna och ett minskat antal resor. Ett annat växande fenomen är det s.k. molnet, eller cloud computing. Företagen lägger ut mjukvara, datakapacitet, lagringsutrymme och annan IT till en tredje part. Det blir sedan tillgängligt för användarna via Internet, oftast som en prenumererad tjänst. Något som bidrar till nya arbetssätt och en ökad tillgänglighet för användarna. Företag i olika typer av landsbygder Det finns flera exempel på företag vars affärsidé förutsätter tillgång till bredband med hög kapacitet. Ett sådant exempel är ett företag som tillverkar elektroniska stödfunktioner till industriföretag. Produktionen gäller anordningar för övervakning, fjärrstyrning, programmering och produktion av styrsystem. Det förutsätter en uppkoppling med hög kapacitet eftersom man skickar tunga dokument, programmerar på distans och har olika typer av support och fjärrstyrning. För ett vanligt lantbruk är det i dag nödvändigt med bredband. Det är det enklaste sättet att använda Centrala Djurdatabasen (CDB) och andra liknande databaser som behövs i jordbruket. CDB finns hos Statens jordbruksverk och är ett måste för att få Foto: Andreas Bylund/Folio 36 Bredbandsstrategi för Sverige 11

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto. Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information. Artikelnummer: NXXXX. Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information Artikelnummer: N2009/8317/ITP Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: 2013-11-08 SSNf Remissvar Camilla Jönsson N2013/4192/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Vad vet vi om nutiden?

Vad vet vi om nutiden? Vad vet vi om nutiden? Niklas Zandelin 4tune Fakta i målet IT-politiken Informationssamhälle för alla Statens bredbandssatsningar 250 milj i senaste regeringsförklaringen EU direktiv Kommunala infrastrukturplaner

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Björn Björk IT strateg/projektledare

Björn Björk IT strateg/projektledare www.lf.svekom.se/it Björn Björk, IT-enheten nr 1 Björn Björk IT strateg/projektledare Svenska kommunförbundet / Landstingsförbundet tel: 08-452 74 25 mobil: 0703-25 51 25 epost: bjorn.bjork@svekom.se Projekt

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 nternati Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-08 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018 1 (3) Ärende 6 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-02 Samhällsbyggnadskontoret Enhörna kommundelsnämnd Järna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Tekniska nämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster:

Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster: Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster: Den 20 februari går remisstiden ut för Post- och Telestyrelsens (PTS) rapport Öppna nät och

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Fiber till Sverige med Telia. Mats Rydin

Fiber till Sverige med Telia. Mats Rydin Fiber till Sverige med Telia Mats Rydin 1 4 November 2015 4 November 2015 2 Stabilt fibernät skapar konkurrensfördelar för Sveriges mjölkbönder 28% av all svenskproducerad mjölk kommer från uppkopplade

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Digital agenda för Sverige

Digital agenda för Sverige Digital agenda för Sverige en gemensam kraftsamling för digitaliseringens möjligheter Svenskt inflytande Lars Lundqvist Utmaningar: Att omvandla Europa till det kunskapssamhälle som behövs i en globaliserad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Bredbandsstrategi - remissvar

Bredbandsstrategi - remissvar TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:120-032 2016-04-06 1/2 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Teknik- och servicenämnden Bredbandsstrategi - remissvar Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 8 augusti 2011 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg OBS! LOKAL Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer