PRESENTATION AV VÄRLDENS BÄSTA. Värme- och ångpannor. I harmoni med ekonomin och miljön. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESENTATION AV VÄRLDENS BÄSTA. Värme- och ångpannor. I harmoni med ekonomin och miljön. Version 2014-04-07"

Transkript

1 PRESENTATION AV VÄRLDENS BÄSTA Värme- och ångpannor I harmoni med ekonomin och miljön Version

2 2 Zeta Värme- och ångpannor Vi har kunder och uppdrag jorden runt. Här ett representativt axplock. UKRAINA Uman Greenhouse Uppdrag: År 2011 installerade Zander & Ingeström en 40 MW hetvattenpanna hos Uman Greenhouse, en av Ukrainas största producenter av tomater och gurka. Tack vare billig ström under natten kan kunden köra pannan för fullt och samtidigt ladda hetvattenackumulatorn. TYSKLAND Saarbrücken/Ludwigsfelde, Flensburg, EON-Shamrock Uppdrag: I Tyskland har man under en lång tid installerat anläggningar som genererar förnyelsebar el med hjälp av sol och vind. För att ta hand om det elöverskott som naturligt uppstår i dessa anläggningar installeras våra pannor, vilka omvandlar överskottet till värme/ånga som sedan kan distribueras ut i fjärrvärmenätet eller i en industriverksamhet.

3 Referenser Kinesiska muren, ett av världens sju nya underverk, är nära 900 mil lång men den kan inte ses från månen. KINA Anguang, Jilin, Changchun, Rizhao Uppdrag: Under 2013 levererade vi fyra olika anläggningar till Kina. Dessa pannor utnyttjar låga elpriser nattetid och temporära elöverskott från vindkraften. Den största anläggningen i Rizhao består av fyra st 40 MW-pannor, vilket gör den till världens största elpanneanläggning. Hela leveransen omfattade 11 pannor med en total effekt på 250 MW. Närmast väntar hjälpångpannor till fyra kinesiska kärnkraftverk i Haiyang, Changjiang, Rongchen och Lufeng. SVERIGE Hallsta Pappersbruk Uppdrag: Vi fick i uppdrag att förstärka panncentralen på Hallsta pappersbruk dit vi tidigare levererat en 40 MW panna. Den nya pannan är på 60 MW och har ett beräkningstryck på 32 bar, vilket gör den till Sveriges största. Hallsta pappersbruk är för övrigt en gammal kund till oss. Redan 1917 beställde de sin första ångackumulator av Bengt Ingeström, dvs grundaren av vårt företag. 3

4 4 Zeta Värme- och ångpannor Producera värme/ånga på natten och använd den på dagen. Det är klok politik. Varje gång strömmen bryts bjuds vi på en oönskad resa tillbaka till tiden före civilisationen. Hela det moderna samhället vilar ju på en stabil tillgång till elektrisk ström, som därför produceras dygnet runt. Problemet är att elektricitet inte kan lagras, utan måste förbrukas i samma stund och i samma takt som den tillhandahålls. Det som inte används blir överskottsel som förspills utan att göra någon nytta, vilket bland annat inträffar varje natt när flertalet eldrivna maskiner och apparater vilar. Zeta-pannan, en framtidsklok investering En elegant lösning på problemet med överskottsel är att låta en elpanna omvandla den till ånga eller värme som kan nyttiggöras i fjärrvärmenät och industriella processer. Det här är alltså en lösning som är höggradigt intressant för bland annat kraft- och processindustrin, som med fördel låter elpannan arbeta på natten när elen är billig. Världens bästa elpanna heter Zeta och tillverkas av den svenska ingenjörsfirman Zander & Ingeström i två grundmodeller: en panna för ångproduktion i industrier och kraftverk, och en annan modell för hetvattenproduktion i värmeverk och hetvattennät. Den eldrivna Zeta-pannan ersätter således alla värmeoch ångpannor som drivs med olja, kol och andra fossila bränslen, vars rökgaser bidrar till växthuseffekten och försurar jord och vatten. Att investera i en Zeta-panna är med andra ord även en investering i en renare miljö. Flera användningsområden Att utnyttja överskottsel med hjälp av Zeta-pannor har länge varit vanligt i norra Europa där tillgången på elkraft varit historiskt god med stora överskott från vatten- och kärnkraft. Men det finns fler användningsområden. En elpanna är kanske dyrare att köra än en fossilt eldad panna på dagen men oftast inte på natten när elpriset

5 Affärsidé och marknad Gejser är en het källa där kokande vatten eller ånga sprutar upp ur jorden likt en naturens egen fontän. Ordet kommer av den isländska gejsern Geysir. Zeta-pannans användningsområden: Ång- och hetvattenproduktion när elpriset är lågt Nattackumulering Omvandling av förnybar elkraft till väme och ånga Hjälpångpanna i kraftoch pappersindustrin är lägre. Följaktligen har vi på Zander & Ingeström installerat ett stort antal ackumulatoranläggningar, bland annat i Kina, där ånga/värme produceras och lagras under natten för att sedan utnyttjas på dagen. Ett tredje användningsområde har uppstått genom den snabba utbyggnaden av miljövänlig kraft i Europa (vind, biogas och sol). De här elnäten behöver regleras av den uppenbara anledningen att en vindsnurra, till exempel, producerar elkraft när vinden blåser inte när industrin trycker på on-knappen. Det här är förklaringen till mer än 25 stycken Zeta-pannor bara i Danmark. Ett fjärde användningsområde erbjuder kraftverksindustrin, där Zeta-pannan fungerar som hjälpångpanna; dels genererar den ånga vid uppstart av verken, dels står den för ångproduktionen när verken är avställda. Zander & Ingeström har levererat pannor till kärnkraftsverken i Frankrike, Tyskland, Kina, Finland och Sverige. Fig 1 5

6 6 Zeta Värme- och ångpannor Behoven är globala, lösningen finns på vårt kontor i Sverige Marknaden för eldrivna värme- och ångpannor är global. Alla industrialiserade länder har samma energibehov och har att ta hänsyn till samma villkor och spelregler för ekonomi och miljö (se fig 1). Det är därför som telefonen ringer här hos oss på Zander & Ingeström oavsett var i världen behovet uppstår, för det är allmänt känt att vi levererar den bästa pannan och den bästa totallösningen. Zetas utveckling Vår ledande position i världen är ingen tilfällighet, utan en naturlig följd av en lång utveckling, baserad på ett gediget tekniskt kunnande och en visionär produktutveckling. Ingenjörsfirman Zander & Ingeström grundades 1898 och konstruerade de första elektriska pannorna redan på 1920-talet. Kunderna gjorde tummen upp men önskade större storlekar och högre spänning, vilket startade den verkliga utvecklingen av Zeta-pannan, vars internationella genombrott kom 1932 med sex ångpannor till finska Enso. Sedan dess har vi levererat tusentals pannor från enstaka kw till kompletta anläggningar på 150 MW. Vi är objektivt sett världens mest kvalificerade leverantör av eldrivna ång- och värmepannor. Vi har inte bara byggt de största, utan även installerat överlägset flest. Zetas egenskaper Dagens Zeta-panna är således frukten av en mycket lång praktisk erfarenhet, där våra produkter och system har finslipats tlll nära fulländning mot verkligheten. Resultatet är en panna som kännetecknas av hög tillförlitlighet, extremt hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Kapitalkostnaden är låg och behovet av underhåll minimalt (se fig 2).

7 Affärsidé och marknad Våra kunder finns över hela världen med en särskild betoning på Europa och Asien, där vi representeras genom lokala återförsäljare och verkstäder. Vattnets kokpunkt bestäms, som bekant, av atmosfärens lufttryck. Vid havsytan kokar det vid 100 C, men på Mount Everest topp bubblar det redan vid 68 C. Zeta-pannans kännetecken: Verkningsgrad Kapitalkostnad Extremt hög verkningsgrad, liksom tillgänglighet och reglernoggrannhet Låg kapitalkostnad i kombination med minimalt underhåll Den bästa lösningen Zeta-pannan är visserligen juvelen i kronan, men faktum är att vi har en produkt som är ännu viktigare, nämligen att alltid kunna erbjuda den bästa lösningen för varje kund ekonomiskt och miljömässigt. Med detta följer att vårt uppdrag kan innefatta allt från tillverkning, leverans, montering och idrifttagning till service, underhåll och utbildning, inklusive kringutrustning och allt annat som krävs för att just kunna erbjuda den bästa lösningen. Ångkvalitet Spänning Reglering Pannans ångkvalitet uppfyller de allra högsta kraven Matande spänning kan väljas mellan 6 20 kv för samtliga modeller Steglös kapacitetsreglering från 0 till 100 procent. Minimal last är 0 procent. Ja tack! Zeta-pannan är med andra ord en framtidsklok investering som glädjer både ingenjören, ekonomen och miljöchefen på företaget och det händer förmodligen inte varje dag. Eller för att uttrycka det lite mera avspänt: Calvados, konjak eller whisky till kaffet? Svar: Ja tack! Fig 2 7

8 8 Zeta Värme- och ångpannor Vi har ett komplett sortiment av ångpannor, från de minsta till de allra största Zeta-pannan är av elektrodtyp och avsedd för anslutning till trefas växelström. Pannan kan garanterat aldrig torrkoka, eftersom den elektriska strömmen bryts automatiskt om elektroderna inte omges av vatten. (Garantin följer av fysikens lagar: Det är vattnet som utgör pannans värmealstrande mostånd.) Den tillförda energin omvandlas direkt till värme och effekten i pannan regleras genom att vattenståndet på elektroderna höjs eller sänks. Utförande Zeta elektrodångpanna (fig 3) består av ett yttre tryckkärl (pannstommen) och ett inre cylindriskt kärl, monterat på konsoler eller isolatorer i pannstommen. De tre faselektroderna är placerade i innerkärlet. De tillverkas i ett gjutet material och varje elektrod består av ett flertal stavelektroder, vilka är monterade i en gemensam elektrodplatta. Varje faselektrod är upphängd i isolatorgenomföringar i pannans övre gavel. Innerkärlet, som också utgör det elektriska systemets nollpunkt, delar pannan i två vattenrum (innerkärl och ytterkärl). I botten på innerkärlet finns en reglerventil, vars ställdon är monterat på pannans utsida. Cirkulationspumpen, som ingår i pannans utrustning, är ansluten med sugledningen till pannans ytterkärl. Tryckledningen förgrenas i pannan till tre rör, anslutna till innerkärlet under var sin faselektrod. Cirkulationspumpen är varvtalsstyrd och flödet i kretsen varierar med belastningen. Zeta elektrodpannor kan levereras med direktjordad A = Utgående ångledning, B = Bottenblåsning, C = Inkommande matarvatten, D = Cirkulationskrets Principschema för ånganläggning. A = Avgasare, B = Matarvattentank, C = Panna, D = Utgående ångledning

9 Ångpannor Moln består faktiskt inte av vattenånga som är en osynlig gas utan av vattendroppar eller iskristaller eller en blandning därav. eller högohmigt isolerad nollpunkt. I det senare fallet är innerkärlet avisolerat från ytterkärlet med isolatorer och samtliga rörförbindelser mellan innekärl och ytterkärl är tillverkade av isolermaterial. Pannan värmeisoleras med mineralull täckt med aluminium eller stålplåt. Funktion En elångpanneanläggning består i huvudsak av en elektrod- C A panna med tillhörande circkulationspump, armatur, regler- utrustning, instrument och automatikskåp med PLC-styrning. Som nämnts ovan omvandlas den elektriska energin direkt till värmeenergi genom att elektrisk ström leds genom pannvattnet. Vattnet utgör ett elektriskt motstånd B och uppvärms av strömmen. Storleken på strömmen som passerar genom vattnet är beroende av elektrodernas aktiva yta och vattnets ledningsförmåga. Strömstyrkan/effekten kan således lättregleras genom att vattennivån ändras och därmed elektrodernas verksamma yta. Med cirkulationspumpens hjälp flyttas pannvattnet från ytterkärlet via fördelnings- rören till innerkärlet. ZDKI/ZDK Kapacitet (MW) Kapacitet (t/h) Höjd (mm) Diameter (mm) Transportvikt (ton) Provtryckningsvikt (ton) , , ,5-40, > 60 > Fig 3. Zeta Elektrodångpanna. A = innerkärl, B = ytterkärl, C = elektrod. Generella data Spänning kv Isolertjocklek (mm) Material gavlar och mantel Reglerområde Reglertid min/max (min) Maximalt drifttryck bar [tecken?] Verkningsgrad Max. ledningsförmåga (spädvatten) (us/cm) Design PED 97/23/EG eller ASME Tillverkningsnorm EN P295GH % 5 50 > 99 % < 5 9

10 10 Zeta Värme- och ångpannor Vårt program av värmepannor täcker alla behov i alla fall i vårt solsystem Det finns två modeller av Zeta värmepannor för olika kundbehov. ZBVA-pannan bygger på samma princip som våra ångpannor och består av ett inre och ett yttre kärl. Den avgivna effekten är direkt proportionell mot vätskenivån i innerkärlet. Eftersom en elektrisk panna kräver ett behandlat vatten installeras också en vattenkrets mellan panna och värmeväxlare. Pannan utgör vattenkretsens expansionskärl. Denna typ av panna kan med fördel användas då minimumlasten ska vara låg och reglerhastigheten hög. Lastområdet är procent och pannan kan stå i stand-by med huvudbrytaren tillslagen utan att ta någon effekt från högspänningsnätet. Den levereras med högohmigt isolerad nollpunkt eller direktjordad. Hetvattenpanna med cirkulationspump och värmeväxlare. ZBVA med inre och yttre kärl. Effekten är direkt proportionell mot vätskenivån i det inre kärlet.

11 Värmepannor Grand Prismatic Spring i Yellowstone nationalpark är USAs största heta källa. Vattentemperaturen varierar mellan 63 C och 87 C. Värmepannor typ ZVPI/ZHPI Då kraven på säkerhet, verkningsgrad och tillgänglighet är särskilt höga väljer man en ZVPI/ZHPI-modell. Dessa pannor använder samma vatten om och om igen i pannkretsen. Ledningsförmågan är konstant över tiden och bottenblåsningar och vädring behövs inte. Pannorna har 1 eller 2 elektroder per fas beroende på storlek. Vattnet passerar elektroderna och hettas då upp. Effekten regleras med hjälp av rörliga skärmar som täcker elektroden i olika grad beroende på önskat effektuttag. Då elektroden är maximalt avskärmad befinner sig pannan i minimumlast. Reglerområdet är procent av maximaleffekt och reglertiden från min till max är ca 3 minuter. Automatikskåp till värmepanna ZVPI 1808 installerad strax söder om Beijing. ZVPI/ZVP Kapacitet (MW) Höjd (mm) Bredd (mm) Längd (mm) Diameter tryckkärl inkl isolering (mm) Röranslutning Transportvikt (ton) Provtryckningsvikt (ton) ,5 6, , , Generella data Spänning kv Isolertjocklek (mm) Material gavlar och mantel P265GH Reglerområde Reglertid min/max (min) Konstruktionstryck (bar) Drifttryck (bar) % till 3 Konstruktionstemperatur C Maximal drifttemperatur C Verkningsgrad Tillverkningsnorm EN > 99 % 11

12 12 Zeta Värme- och ångpannor Konsten att designa och tillverka, leverera och installera en anläggning H järtat i de anläggningar som Zander & Ingeström levererar är våra tryckkärl och styrsystem. Allt tillverkas in-house och samtliga konstruktioner godkänns av ett oberoende ackrediterat kontrollorgan. Uppdragets rutiner Varje nytt uppdrag vilar stadigt på beprövade rutiner, där vi börjar med konstruktionsgenomgångar och upprättar tidplaner och specifika kvalitetsplaner. Själva tillverkningen sker hos noga utvalda leverantörer, som vi i de flesta fall har en mångårig relation till. Skälen till att vi inte ha en egen verkstad är flera: Vi får en större kapacitet eftersom vi kan ha flera tillverkningar på gång samtidigt. Vi håller kostnaderna nere. Och vi kan lägga tillverkningen nära kunden. Service När kunden har tagit över sin anläggning finns vi till hands med olika typer av serviceprogram. Reservdelar finns alltid på lager och kan levereras inom 24 timmar. Design Tillverkning Installation Nyckelfärdigt Vi installerar kompletta nyckelfärdiga anläggningar i Sverige. I övriga länder har vi kontrakterade partners som skräddarsyr arbetet efter lokala förutsättningar. Idrifttagning Idrifttagning Sanningens ögonblick är själva idrifttagningen där vi provar samtliga funktioner, såsom säkerhet, funktionalitet och prestanda.

13 Från design till idrifttagning År 2009 meddelade Nasa att de funnit vatten på månen, men alla initierade vet ju att Tintin var först. Redan 1953 i Månen tur och retur gjorde han samma upptäckt Kundens önskemål och vår tekniska kompetens 3 2 Kraftverksstandard Väkända fabrikat 3 4 Noga utvalda representanter runt om i världen Absolut kontroll över driften

14 14 Zeta Värme- och ångpannor Våra leverantörer uppfyller samma höga kvalitetsvillkor som vi själva Zander & Ingeströms anläggningar är kvalitetsbyggen på alla plan och i alla funktioner. Kärnprodukterna tillverkar vi själva, men en leverans omfattar pumpar, instrument, reglerventiler och ventiler och en del av dessa produkter kommer från andra företag. I sak är det ingen skillnad, för vi ställer samma höga krav på våra leverantörer som på oss själva. Eller konkret uttryckt: När vi bedömer en leverantör kontrollerar vi produktkvalitet, leveranssäkerhet och teknisk kompetens, liksom uppförandekod och servicenivå, medan priset kommer sist på vår kravspecifikation. För att bli ännu lite konkretare: Vi arbetar endast med välkända fabrikat, och komponenterna i våra leveranser håller god kraftverksstandard. Se exemplen nedan. Asien och Europa Av transport- och miljöskäl vill vi att tillverkningen av skrymmande och tunga produkter ligger så nära kunderna som möjligt geografiskt. Därför tillverkas våra tryckkärl både i Asien och Europa. Kvalitetsexempel Cirkulationspumpar av god industristandard Cirkulationspumpar i API-utförande Värmeväxlare försedd med packningar, alternativt i helsvetsat utförande Luftdrivna ställdon med positioner borgar för snabb och noggrann reglering

15 Våra leverantörer Hänförande Iguazúfallen, på gränsen mellan Brasilien och Argentina, består av 275 olika vattenfall. Varje sekund passerar nära två miljoner liter vatten Operatörspanel används för att köra anläggningen lokalt. Denna kopplas via exempelvis profibus till överordnat styrsystem. 15

16 16 Zeta Värme- och ångpannor Utöver våra formella certifikat ser vi varje uppdrag som en ny certifiering Att Zander & Ingeström är världens ledande leverantör av elektriska värme- och ångpannor, liksom av alla slags industriella pumpar, är något som vi bevisar dagligen i praktisk handling. Men därutöver uppfyller vi självklart även olika formella kompetenskriterier. miljön: tillverkning, transport och montage, drift, service och reparation samt skrotning av våra produkter. Vi nöjer oss inte med att klara gällande miljölagar med marginal vi arbetar kontinuerligt med att bli ännu bättre. Eftersom miljön är ett gemensamt ansvar ställer vi lika stränga krav på våra huvudmän och leverantörer. ISO 9001:2008 Certifiering enligt ISO 9001 är en internationellt vedertagen kvalitetsstämpel på att företaget i fråga är att lita på över hela linjen: i det interna arbetet, i relationen till kunderna och, naturligtvis, i fråga om levererade produkter/tjänster. Det betyder också att vi ständigt arbetar med att ytterligare höja kvaliteten på företagets ledningssystem. Miljöpolicy Zander & Ingeströms miljöprogram innebär att vi tar ett aktivt ansvar för hur vår verksamhet i varje del påverkar Trace Code of Conduct Zander & Ingeström har också förbundit sig att respektera Trace Code of Conduct, vilket bl a innebär ett absolut krav på att följa alla lagar och bestämmelser (även i laglöst land), liksom ett absolut förbud mot mutor och otillbörliga gåvor och tjänster. Vi är också skyldiga att undvika varje relation som är affärsmässigt olämplig eller på annat sätt osund. Medlemskapet i Trace förpliktigar: Brott mot reglerna leder till omedelbar uteslutning. Eller kortare uttryckt: Trace Code of Conduct är gammal anständighet i modern språkdräkt.

17 ISO / Miljöpolicy / Code of Conduct Båda är vackra, men solnedgången är rödare än soluppgången, därför att atmosfären innehåller fler partiklar efter dagens aktivitet än efter nattens vila. ISO 9001:2008 betyder, kort uttryckt, att innehavaren är ett företag att lita på. Helt naturligt är Zander & Ingeström ett ekonomiskt stabilt företag med högsta kreditvärdighet. 17

18 18 Zeta Värme- och ångpannor På Zander & Ingeströms huvudkontor i Täby, norr om Stockholm, arbetar ungefär tjugofem personer. Runt om i världen sysselsätter våra partners och dotterbolag ytterligare cirka tjugofem stycken. Om än globalt utspridda utgör vi ett sammansvetsat gäng som jobbat ihop i många år med kunskap, erfarenhet och en stor lojalitet mot kunderna och därigenom också mot vårt eget företag. En bättre grund att bygga på för framtiden kan man inte önska sig.

19 Det här är vi När luften är så mättad med vattendroppar att sikten underskrider 1 kilometer, då föreligger dimma. Det är ingen poet som ligger bakom den beskrivningen. Inspirerad av ångturbinens möjligheter grundade Bengt Ingeström tillsammans med Oskar Zander ingenjörsfirman Zander & Ingeström redan år Svensk teknik- och industrihistoria har flera förgrundsgestalter som genom begåvning, starka visioner och hårt arbete lade grunden till det moderna välfärdssamhälle som många i dag tar för givet. En av dessa gestalter hette Bengt Ingeström. Han såg en strålande framtid i ångturbinen och startade tillsammans med kollegan Oskar Zander ingenjörsfirman Zander & Ingeström. Året var Det unga företaget marknadsförde ångturbiner och centrifugalpumpar. Med näsa för marknadens behov och teknikens möjligheter utvecklade de nya produkter medan verksamheten växte och erövrade fler områden. Och på samma sätt fortsatte det in i vår egen tid. I dag har Zander & Ingeström en ledande position på den globala marknaden mycket tack vare den inspirerande arbetsglädje och framtidstro som Bengt Ingeström lämnade i arv till dagens sammansvetsade gäng. 19

20 Tulipanaros Annonsbyrå I väntan på att någon ska uppfinna ångkameran får vi glädja oss åt ångpannan, som gör underbar nytta världen över, när den ersätter förbränning av fossila bränslen genom att omvandla överskottsel till värme/ånga för fjärrvärmenät och industrier. Zander & Ingeström Box Täby Besöksadress: Tillverkarvägen 11 Tel E-post Hemsida

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 ISY/Fordonssystem Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 OBS: Endast vissa lösningar är kompletta Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014. Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften

Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014. Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014 Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften År, årstider, dag och natt Vi har fyra årstider; vår, sommar,

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion

MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion MILJÖLABORATORIT Nyttig energi vid ångproduktion 008 Miljölaboratoriet i Trelleborg AB Innehållsförteckning Inledning... System... 4 System... System... 7 System 4... 9 System... Inledning Denna handledning

Läs mer

Konventering till bio-olja i industrin

Konventering till bio-olja i industrin Konventering till bio-olja i industrin Enertech AB TURBOFLAME 3 Mars 2015 Anders Gunnarsson Turboflame 1968 grundades företaget i Malmö av Lars Saedén. Försäljning och service av förbränningsprodukter.

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning?

Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning? Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning? Bild tagen av Lukas Ström Rickard Johannson, TE14A Gruppmedlemmar: Rasmus Rynell, Lukas Ström & Niklas Ljusberg.W Om man skulle säga att det finns

Läs mer

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad Powerformer till svenskt kraftvärmeverk Powerformer, en helt ny typ av generator som utvecklats av ABB, har valts för Eskilstunas nya kraftvärmeverk. Detta är den första kommersiella beställningen av en

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Maria Gustafsson 1 Energieffektivisering inom skogsindustrin genom värmeåtervinning från våtluft Förprojektering och lönsamhetsbedömning av anläggningsalternativ

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Positiv attityd till pellets.

Positiv attityd till pellets. Undersökningen. Målgrupp: 25-75 år, boende i fristående hus Rekrytering via e-post, genom CINTs panel 2 screeningfrågor: Boende i fristående hus? Är med vid beslut om energiform? Fältarbete 22 29 juni

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

Miljövänlig värme från Småland.

Miljövänlig värme från Småland. Miljövänlig värme från Småland. Tillverkning av värmepumpar sedan början av 1970-talet. Sedan 2005 ägs IVT av Bosch Thermoteknik. Kombinationen utgör en plattform för att driva utvecklingen av ny teknik

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer