PRESENTATION AV VÄRLDENS BÄSTA. Värme- och ångpannor. I harmoni med ekonomin och miljön. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESENTATION AV VÄRLDENS BÄSTA. Värme- och ångpannor. I harmoni med ekonomin och miljön. Version 2014-04-07"

Transkript

1 PRESENTATION AV VÄRLDENS BÄSTA Värme- och ångpannor I harmoni med ekonomin och miljön Version

2 2 Zeta Värme- och ångpannor Vi har kunder och uppdrag jorden runt. Här ett representativt axplock. UKRAINA Uman Greenhouse Uppdrag: År 2011 installerade Zander & Ingeström en 40 MW hetvattenpanna hos Uman Greenhouse, en av Ukrainas största producenter av tomater och gurka. Tack vare billig ström under natten kan kunden köra pannan för fullt och samtidigt ladda hetvattenackumulatorn. TYSKLAND Saarbrücken/Ludwigsfelde, Flensburg, EON-Shamrock Uppdrag: I Tyskland har man under en lång tid installerat anläggningar som genererar förnyelsebar el med hjälp av sol och vind. För att ta hand om det elöverskott som naturligt uppstår i dessa anläggningar installeras våra pannor, vilka omvandlar överskottet till värme/ånga som sedan kan distribueras ut i fjärrvärmenätet eller i en industriverksamhet.

3 Referenser Kinesiska muren, ett av världens sju nya underverk, är nära 900 mil lång men den kan inte ses från månen. KINA Anguang, Jilin, Changchun, Rizhao Uppdrag: Under 2013 levererade vi fyra olika anläggningar till Kina. Dessa pannor utnyttjar låga elpriser nattetid och temporära elöverskott från vindkraften. Den största anläggningen i Rizhao består av fyra st 40 MW-pannor, vilket gör den till världens största elpanneanläggning. Hela leveransen omfattade 11 pannor med en total effekt på 250 MW. Närmast väntar hjälpångpannor till fyra kinesiska kärnkraftverk i Haiyang, Changjiang, Rongchen och Lufeng. SVERIGE Hallsta Pappersbruk Uppdrag: Vi fick i uppdrag att förstärka panncentralen på Hallsta pappersbruk dit vi tidigare levererat en 40 MW panna. Den nya pannan är på 60 MW och har ett beräkningstryck på 32 bar, vilket gör den till Sveriges största. Hallsta pappersbruk är för övrigt en gammal kund till oss. Redan 1917 beställde de sin första ångackumulator av Bengt Ingeström, dvs grundaren av vårt företag. 3

4 4 Zeta Värme- och ångpannor Producera värme/ånga på natten och använd den på dagen. Det är klok politik. Varje gång strömmen bryts bjuds vi på en oönskad resa tillbaka till tiden före civilisationen. Hela det moderna samhället vilar ju på en stabil tillgång till elektrisk ström, som därför produceras dygnet runt. Problemet är att elektricitet inte kan lagras, utan måste förbrukas i samma stund och i samma takt som den tillhandahålls. Det som inte används blir överskottsel som förspills utan att göra någon nytta, vilket bland annat inträffar varje natt när flertalet eldrivna maskiner och apparater vilar. Zeta-pannan, en framtidsklok investering En elegant lösning på problemet med överskottsel är att låta en elpanna omvandla den till ånga eller värme som kan nyttiggöras i fjärrvärmenät och industriella processer. Det här är alltså en lösning som är höggradigt intressant för bland annat kraft- och processindustrin, som med fördel låter elpannan arbeta på natten när elen är billig. Världens bästa elpanna heter Zeta och tillverkas av den svenska ingenjörsfirman Zander & Ingeström i två grundmodeller: en panna för ångproduktion i industrier och kraftverk, och en annan modell för hetvattenproduktion i värmeverk och hetvattennät. Den eldrivna Zeta-pannan ersätter således alla värmeoch ångpannor som drivs med olja, kol och andra fossila bränslen, vars rökgaser bidrar till växthuseffekten och försurar jord och vatten. Att investera i en Zeta-panna är med andra ord även en investering i en renare miljö. Flera användningsområden Att utnyttja överskottsel med hjälp av Zeta-pannor har länge varit vanligt i norra Europa där tillgången på elkraft varit historiskt god med stora överskott från vatten- och kärnkraft. Men det finns fler användningsområden. En elpanna är kanske dyrare att köra än en fossilt eldad panna på dagen men oftast inte på natten när elpriset

5 Affärsidé och marknad Gejser är en het källa där kokande vatten eller ånga sprutar upp ur jorden likt en naturens egen fontän. Ordet kommer av den isländska gejsern Geysir. Zeta-pannans användningsområden: Ång- och hetvattenproduktion när elpriset är lågt Nattackumulering Omvandling av förnybar elkraft till väme och ånga Hjälpångpanna i kraftoch pappersindustrin är lägre. Följaktligen har vi på Zander & Ingeström installerat ett stort antal ackumulatoranläggningar, bland annat i Kina, där ånga/värme produceras och lagras under natten för att sedan utnyttjas på dagen. Ett tredje användningsområde har uppstått genom den snabba utbyggnaden av miljövänlig kraft i Europa (vind, biogas och sol). De här elnäten behöver regleras av den uppenbara anledningen att en vindsnurra, till exempel, producerar elkraft när vinden blåser inte när industrin trycker på on-knappen. Det här är förklaringen till mer än 25 stycken Zeta-pannor bara i Danmark. Ett fjärde användningsområde erbjuder kraftverksindustrin, där Zeta-pannan fungerar som hjälpångpanna; dels genererar den ånga vid uppstart av verken, dels står den för ångproduktionen när verken är avställda. Zander & Ingeström har levererat pannor till kärnkraftsverken i Frankrike, Tyskland, Kina, Finland och Sverige. Fig 1 5

6 6 Zeta Värme- och ångpannor Behoven är globala, lösningen finns på vårt kontor i Sverige Marknaden för eldrivna värme- och ångpannor är global. Alla industrialiserade länder har samma energibehov och har att ta hänsyn till samma villkor och spelregler för ekonomi och miljö (se fig 1). Det är därför som telefonen ringer här hos oss på Zander & Ingeström oavsett var i världen behovet uppstår, för det är allmänt känt att vi levererar den bästa pannan och den bästa totallösningen. Zetas utveckling Vår ledande position i världen är ingen tilfällighet, utan en naturlig följd av en lång utveckling, baserad på ett gediget tekniskt kunnande och en visionär produktutveckling. Ingenjörsfirman Zander & Ingeström grundades 1898 och konstruerade de första elektriska pannorna redan på 1920-talet. Kunderna gjorde tummen upp men önskade större storlekar och högre spänning, vilket startade den verkliga utvecklingen av Zeta-pannan, vars internationella genombrott kom 1932 med sex ångpannor till finska Enso. Sedan dess har vi levererat tusentals pannor från enstaka kw till kompletta anläggningar på 150 MW. Vi är objektivt sett världens mest kvalificerade leverantör av eldrivna ång- och värmepannor. Vi har inte bara byggt de största, utan även installerat överlägset flest. Zetas egenskaper Dagens Zeta-panna är således frukten av en mycket lång praktisk erfarenhet, där våra produkter och system har finslipats tlll nära fulländning mot verkligheten. Resultatet är en panna som kännetecknas av hög tillförlitlighet, extremt hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Kapitalkostnaden är låg och behovet av underhåll minimalt (se fig 2).

7 Affärsidé och marknad Våra kunder finns över hela världen med en särskild betoning på Europa och Asien, där vi representeras genom lokala återförsäljare och verkstäder. Vattnets kokpunkt bestäms, som bekant, av atmosfärens lufttryck. Vid havsytan kokar det vid 100 C, men på Mount Everest topp bubblar det redan vid 68 C. Zeta-pannans kännetecken: Verkningsgrad Kapitalkostnad Extremt hög verkningsgrad, liksom tillgänglighet och reglernoggrannhet Låg kapitalkostnad i kombination med minimalt underhåll Den bästa lösningen Zeta-pannan är visserligen juvelen i kronan, men faktum är att vi har en produkt som är ännu viktigare, nämligen att alltid kunna erbjuda den bästa lösningen för varje kund ekonomiskt och miljömässigt. Med detta följer att vårt uppdrag kan innefatta allt från tillverkning, leverans, montering och idrifttagning till service, underhåll och utbildning, inklusive kringutrustning och allt annat som krävs för att just kunna erbjuda den bästa lösningen. Ångkvalitet Spänning Reglering Pannans ångkvalitet uppfyller de allra högsta kraven Matande spänning kan väljas mellan 6 20 kv för samtliga modeller Steglös kapacitetsreglering från 0 till 100 procent. Minimal last är 0 procent. Ja tack! Zeta-pannan är med andra ord en framtidsklok investering som glädjer både ingenjören, ekonomen och miljöchefen på företaget och det händer förmodligen inte varje dag. Eller för att uttrycka det lite mera avspänt: Calvados, konjak eller whisky till kaffet? Svar: Ja tack! Fig 2 7

8 8 Zeta Värme- och ångpannor Vi har ett komplett sortiment av ångpannor, från de minsta till de allra största Zeta-pannan är av elektrodtyp och avsedd för anslutning till trefas växelström. Pannan kan garanterat aldrig torrkoka, eftersom den elektriska strömmen bryts automatiskt om elektroderna inte omges av vatten. (Garantin följer av fysikens lagar: Det är vattnet som utgör pannans värmealstrande mostånd.) Den tillförda energin omvandlas direkt till värme och effekten i pannan regleras genom att vattenståndet på elektroderna höjs eller sänks. Utförande Zeta elektrodångpanna (fig 3) består av ett yttre tryckkärl (pannstommen) och ett inre cylindriskt kärl, monterat på konsoler eller isolatorer i pannstommen. De tre faselektroderna är placerade i innerkärlet. De tillverkas i ett gjutet material och varje elektrod består av ett flertal stavelektroder, vilka är monterade i en gemensam elektrodplatta. Varje faselektrod är upphängd i isolatorgenomföringar i pannans övre gavel. Innerkärlet, som också utgör det elektriska systemets nollpunkt, delar pannan i två vattenrum (innerkärl och ytterkärl). I botten på innerkärlet finns en reglerventil, vars ställdon är monterat på pannans utsida. Cirkulationspumpen, som ingår i pannans utrustning, är ansluten med sugledningen till pannans ytterkärl. Tryckledningen förgrenas i pannan till tre rör, anslutna till innerkärlet under var sin faselektrod. Cirkulationspumpen är varvtalsstyrd och flödet i kretsen varierar med belastningen. Zeta elektrodpannor kan levereras med direktjordad A = Utgående ångledning, B = Bottenblåsning, C = Inkommande matarvatten, D = Cirkulationskrets Principschema för ånganläggning. A = Avgasare, B = Matarvattentank, C = Panna, D = Utgående ångledning

9 Ångpannor Moln består faktiskt inte av vattenånga som är en osynlig gas utan av vattendroppar eller iskristaller eller en blandning därav. eller högohmigt isolerad nollpunkt. I det senare fallet är innerkärlet avisolerat från ytterkärlet med isolatorer och samtliga rörförbindelser mellan innekärl och ytterkärl är tillverkade av isolermaterial. Pannan värmeisoleras med mineralull täckt med aluminium eller stålplåt. Funktion En elångpanneanläggning består i huvudsak av en elektrod- C A panna med tillhörande circkulationspump, armatur, regler- utrustning, instrument och automatikskåp med PLC-styrning. Som nämnts ovan omvandlas den elektriska energin direkt till värmeenergi genom att elektrisk ström leds genom pannvattnet. Vattnet utgör ett elektriskt motstånd B och uppvärms av strömmen. Storleken på strömmen som passerar genom vattnet är beroende av elektrodernas aktiva yta och vattnets ledningsförmåga. Strömstyrkan/effekten kan således lättregleras genom att vattennivån ändras och därmed elektrodernas verksamma yta. Med cirkulationspumpens hjälp flyttas pannvattnet från ytterkärlet via fördelnings- rören till innerkärlet. ZDKI/ZDK Kapacitet (MW) Kapacitet (t/h) Höjd (mm) Diameter (mm) Transportvikt (ton) Provtryckningsvikt (ton) , , ,5-40, > 60 > Fig 3. Zeta Elektrodångpanna. A = innerkärl, B = ytterkärl, C = elektrod. Generella data Spänning kv Isolertjocklek (mm) Material gavlar och mantel Reglerområde Reglertid min/max (min) Maximalt drifttryck bar [tecken?] Verkningsgrad Max. ledningsförmåga (spädvatten) (us/cm) Design PED 97/23/EG eller ASME Tillverkningsnorm EN P295GH % 5 50 > 99 % < 5 9

10 10 Zeta Värme- och ångpannor Vårt program av värmepannor täcker alla behov i alla fall i vårt solsystem Det finns två modeller av Zeta värmepannor för olika kundbehov. ZBVA-pannan bygger på samma princip som våra ångpannor och består av ett inre och ett yttre kärl. Den avgivna effekten är direkt proportionell mot vätskenivån i innerkärlet. Eftersom en elektrisk panna kräver ett behandlat vatten installeras också en vattenkrets mellan panna och värmeväxlare. Pannan utgör vattenkretsens expansionskärl. Denna typ av panna kan med fördel användas då minimumlasten ska vara låg och reglerhastigheten hög. Lastområdet är procent och pannan kan stå i stand-by med huvudbrytaren tillslagen utan att ta någon effekt från högspänningsnätet. Den levereras med högohmigt isolerad nollpunkt eller direktjordad. Hetvattenpanna med cirkulationspump och värmeväxlare. ZBVA med inre och yttre kärl. Effekten är direkt proportionell mot vätskenivån i det inre kärlet.

11 Värmepannor Grand Prismatic Spring i Yellowstone nationalpark är USAs största heta källa. Vattentemperaturen varierar mellan 63 C och 87 C. Värmepannor typ ZVPI/ZHPI Då kraven på säkerhet, verkningsgrad och tillgänglighet är särskilt höga väljer man en ZVPI/ZHPI-modell. Dessa pannor använder samma vatten om och om igen i pannkretsen. Ledningsförmågan är konstant över tiden och bottenblåsningar och vädring behövs inte. Pannorna har 1 eller 2 elektroder per fas beroende på storlek. Vattnet passerar elektroderna och hettas då upp. Effekten regleras med hjälp av rörliga skärmar som täcker elektroden i olika grad beroende på önskat effektuttag. Då elektroden är maximalt avskärmad befinner sig pannan i minimumlast. Reglerområdet är procent av maximaleffekt och reglertiden från min till max är ca 3 minuter. Automatikskåp till värmepanna ZVPI 1808 installerad strax söder om Beijing. ZVPI/ZVP Kapacitet (MW) Höjd (mm) Bredd (mm) Längd (mm) Diameter tryckkärl inkl isolering (mm) Röranslutning Transportvikt (ton) Provtryckningsvikt (ton) ,5 6, , , Generella data Spänning kv Isolertjocklek (mm) Material gavlar och mantel P265GH Reglerområde Reglertid min/max (min) Konstruktionstryck (bar) Drifttryck (bar) % till 3 Konstruktionstemperatur C Maximal drifttemperatur C Verkningsgrad Tillverkningsnorm EN > 99 % 11

12 12 Zeta Värme- och ångpannor Konsten att designa och tillverka, leverera och installera en anläggning H järtat i de anläggningar som Zander & Ingeström levererar är våra tryckkärl och styrsystem. Allt tillverkas in-house och samtliga konstruktioner godkänns av ett oberoende ackrediterat kontrollorgan. Uppdragets rutiner Varje nytt uppdrag vilar stadigt på beprövade rutiner, där vi börjar med konstruktionsgenomgångar och upprättar tidplaner och specifika kvalitetsplaner. Själva tillverkningen sker hos noga utvalda leverantörer, som vi i de flesta fall har en mångårig relation till. Skälen till att vi inte ha en egen verkstad är flera: Vi får en större kapacitet eftersom vi kan ha flera tillverkningar på gång samtidigt. Vi håller kostnaderna nere. Och vi kan lägga tillverkningen nära kunden. Service När kunden har tagit över sin anläggning finns vi till hands med olika typer av serviceprogram. Reservdelar finns alltid på lager och kan levereras inom 24 timmar. Design Tillverkning Installation Nyckelfärdigt Vi installerar kompletta nyckelfärdiga anläggningar i Sverige. I övriga länder har vi kontrakterade partners som skräddarsyr arbetet efter lokala förutsättningar. Idrifttagning Idrifttagning Sanningens ögonblick är själva idrifttagningen där vi provar samtliga funktioner, såsom säkerhet, funktionalitet och prestanda.

13 Från design till idrifttagning År 2009 meddelade Nasa att de funnit vatten på månen, men alla initierade vet ju att Tintin var först. Redan 1953 i Månen tur och retur gjorde han samma upptäckt Kundens önskemål och vår tekniska kompetens 3 2 Kraftverksstandard Väkända fabrikat 3 4 Noga utvalda representanter runt om i världen Absolut kontroll över driften

14 14 Zeta Värme- och ångpannor Våra leverantörer uppfyller samma höga kvalitetsvillkor som vi själva Zander & Ingeströms anläggningar är kvalitetsbyggen på alla plan och i alla funktioner. Kärnprodukterna tillverkar vi själva, men en leverans omfattar pumpar, instrument, reglerventiler och ventiler och en del av dessa produkter kommer från andra företag. I sak är det ingen skillnad, för vi ställer samma höga krav på våra leverantörer som på oss själva. Eller konkret uttryckt: När vi bedömer en leverantör kontrollerar vi produktkvalitet, leveranssäkerhet och teknisk kompetens, liksom uppförandekod och servicenivå, medan priset kommer sist på vår kravspecifikation. För att bli ännu lite konkretare: Vi arbetar endast med välkända fabrikat, och komponenterna i våra leveranser håller god kraftverksstandard. Se exemplen nedan. Asien och Europa Av transport- och miljöskäl vill vi att tillverkningen av skrymmande och tunga produkter ligger så nära kunderna som möjligt geografiskt. Därför tillverkas våra tryckkärl både i Asien och Europa. Kvalitetsexempel Cirkulationspumpar av god industristandard Cirkulationspumpar i API-utförande Värmeväxlare försedd med packningar, alternativt i helsvetsat utförande Luftdrivna ställdon med positioner borgar för snabb och noggrann reglering

15 Våra leverantörer Hänförande Iguazúfallen, på gränsen mellan Brasilien och Argentina, består av 275 olika vattenfall. Varje sekund passerar nära två miljoner liter vatten Operatörspanel används för att köra anläggningen lokalt. Denna kopplas via exempelvis profibus till överordnat styrsystem. 15

16 16 Zeta Värme- och ångpannor Utöver våra formella certifikat ser vi varje uppdrag som en ny certifiering Att Zander & Ingeström är världens ledande leverantör av elektriska värme- och ångpannor, liksom av alla slags industriella pumpar, är något som vi bevisar dagligen i praktisk handling. Men därutöver uppfyller vi självklart även olika formella kompetenskriterier. miljön: tillverkning, transport och montage, drift, service och reparation samt skrotning av våra produkter. Vi nöjer oss inte med att klara gällande miljölagar med marginal vi arbetar kontinuerligt med att bli ännu bättre. Eftersom miljön är ett gemensamt ansvar ställer vi lika stränga krav på våra huvudmän och leverantörer. ISO 9001:2008 Certifiering enligt ISO 9001 är en internationellt vedertagen kvalitetsstämpel på att företaget i fråga är att lita på över hela linjen: i det interna arbetet, i relationen till kunderna och, naturligtvis, i fråga om levererade produkter/tjänster. Det betyder också att vi ständigt arbetar med att ytterligare höja kvaliteten på företagets ledningssystem. Miljöpolicy Zander & Ingeströms miljöprogram innebär att vi tar ett aktivt ansvar för hur vår verksamhet i varje del påverkar Trace Code of Conduct Zander & Ingeström har också förbundit sig att respektera Trace Code of Conduct, vilket bl a innebär ett absolut krav på att följa alla lagar och bestämmelser (även i laglöst land), liksom ett absolut förbud mot mutor och otillbörliga gåvor och tjänster. Vi är också skyldiga att undvika varje relation som är affärsmässigt olämplig eller på annat sätt osund. Medlemskapet i Trace förpliktigar: Brott mot reglerna leder till omedelbar uteslutning. Eller kortare uttryckt: Trace Code of Conduct är gammal anständighet i modern språkdräkt.

17 ISO / Miljöpolicy / Code of Conduct Båda är vackra, men solnedgången är rödare än soluppgången, därför att atmosfären innehåller fler partiklar efter dagens aktivitet än efter nattens vila. ISO 9001:2008 betyder, kort uttryckt, att innehavaren är ett företag att lita på. Helt naturligt är Zander & Ingeström ett ekonomiskt stabilt företag med högsta kreditvärdighet. 17

18 18 Zeta Värme- och ångpannor På Zander & Ingeströms huvudkontor i Täby, norr om Stockholm, arbetar ungefär tjugofem personer. Runt om i världen sysselsätter våra partners och dotterbolag ytterligare cirka tjugofem stycken. Om än globalt utspridda utgör vi ett sammansvetsat gäng som jobbat ihop i många år med kunskap, erfarenhet och en stor lojalitet mot kunderna och därigenom också mot vårt eget företag. En bättre grund att bygga på för framtiden kan man inte önska sig.

19 Det här är vi När luften är så mättad med vattendroppar att sikten underskrider 1 kilometer, då föreligger dimma. Det är ingen poet som ligger bakom den beskrivningen. Inspirerad av ångturbinens möjligheter grundade Bengt Ingeström tillsammans med Oskar Zander ingenjörsfirman Zander & Ingeström redan år Svensk teknik- och industrihistoria har flera förgrundsgestalter som genom begåvning, starka visioner och hårt arbete lade grunden till det moderna välfärdssamhälle som många i dag tar för givet. En av dessa gestalter hette Bengt Ingeström. Han såg en strålande framtid i ångturbinen och startade tillsammans med kollegan Oskar Zander ingenjörsfirman Zander & Ingeström. Året var Det unga företaget marknadsförde ångturbiner och centrifugalpumpar. Med näsa för marknadens behov och teknikens möjligheter utvecklade de nya produkter medan verksamheten växte och erövrade fler områden. Och på samma sätt fortsatte det in i vår egen tid. I dag har Zander & Ingeström en ledande position på den globala marknaden mycket tack vare den inspirerande arbetsglädje och framtidstro som Bengt Ingeström lämnade i arv till dagens sammansvetsade gäng. 19

20 Tulipanaros Annonsbyrå I väntan på att någon ska uppfinna ångkameran får vi glädja oss åt ångpannan, som gör underbar nytta världen över, när den ersätter förbränning av fossila bränslen genom att omvandla överskottsel till värme/ånga för fjärrvärmenät och industrier. Zander & Ingeström Box Täby Besöksadress: Tillverkarvägen 11 Tel E-post Hemsida