Avslutande rapport för projektet: Sluta slappa, börja wappa - mobila tjänster för vem och till vad? Diarienr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avslutande rapport för projektet: Sluta slappa, börja wappa - mobila tjänster för vem och till vad? Diarienr 2002-00709"

Transkript

1 Institutionen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Christina Mörtberg, docent i genus och teknik 1 Elisabeth Berg, docent i sociologi 2 Maria Jansson, doktorand i informatik och systemvetenskap 3 Avslutande rapport för projektet: Sluta slappa, börja wappa - mobila tjänster för vem och till vad? Diarienr Vår slutrapport av projektet har följande disposition: Vi inleder med en sammanfattande analys av de intervjuer, enkäter, konferenspaper samt artiklar som inom projektets ram har genomförts och författats i syfte att besvara de frågeställningar som har varit vägledande för projektet. I slutrapporten ingår även artiklar samt konferenspaper som bilagor. Under projektet har artiklarna Emphazising technology - unintentional silence? (bil. 1) och Old dreams, New means An exploration of the paradoxes of new technologies (bil. 2) skrivits och är under granskning för publicering i följande tidskrifter Information Technology and People och Gender, Work and Organization. Dessa två artiklar har också presenterats vid följande konferenser, SCOS XXI Cambridge, UK 7-9 juli 2003 Stressing Technology - unintentional silence? (bil. 3) samt Gender, Work and Organization 3rd international interdisciplinary conference juni Push button and click (bil. 4). Ett tredje paper Information and Communication Technology in Homecare care assistants experiences, opinions and expectations ; en omarbetad version av paper som presenterades vid konferensen IRIS 27, Falkenberg augusti 2004 (bil. 5) Problemområde, frågeställningar och syfte Vårt problemområde synliggjorde vi i ansökan genom att diskutera både hur människors värderingar, drömmar, behov och också hur samhällsförhållanden visar hur människor använder teknologin och hur den vidareutvecklas. Vårt antagande var att presumtiva brukare tillfrågas i liten grad om vilka behov eller förväntningar de har trots att det är de som ska fylla teknologin med substans (Sejersted 1999). Vi frågade om det är intressant för producenter av informationsteknologi och mobila tjänster att driva utveckling utifrån användares värderingar, drömmar och behov eller om huvudsyftet enbart är att skapa behov hos presumtiva användare det vill säga, att etablera nya marknader? Andra frågor som vi avsåg att besvara var, vem plogar vägen för nya teknologier, är det leverantörer av tjänster och utvalda grupper av män med specifika kunskaper? I vilken utsträckning vill utvecklare av nya teknologier känna till och ta hänsyn till brukares behov och önskningar? Finns det en diskrepans mellan brukares och utvecklares föreställningar om vad nya teknologier kan leda till? Syftet med projektet har varit att undersöka vilka föreställningar, förväntningar, drömmar och behov som skapas i olika sociala sammanhang (praktiker) bland användare och potentiella användare av mobila tjänster ur genus- och generationsperspektiv. Dessa har konfronterats med systemutvecklares föreställningar och tankar samt de behov utvecklare tror sig uppfylla hos användare genom tjänster de utvecklar. Intentionen med att konstrastrera systemutvecklare med brukares tankar och förhållningssätt är att utmana utvecklares föreställningsvärld och därigenom kunna så frön till en mer användarorienterad tjänsteutveckling

2 Den fortsatta redovisningen sker enligt följande; Del I redovisar användandet av mobila tjänster ur ett köns- och ålderperspektiv med utgångspunkt från en enkät som har besvarats av 110 personer. Del II redovisar ett exempel på en teknisk innovation som har utformats det så kallade Focuzsystemet, det har skett intervjuer med servicetekniker om deras erfarenheter och uppfattningar om hur systemet har implementerats och lett till en förändrad arbetssituation. I denna del diskuteras också systemutvecklares perspektiv och förhållningssätt till teknologi, problem och lösningar. Del III är en analys av omsorgspersonals och serviceteknikers förhållningssätt till teknologier och mobila tjänster. Två verksamheter har analyserats, den första domineras av kvinnor och den andra av män. Del IV analyserar olika åldersgruppers användning av mobiltelefoni i vardagslivet. Personer har också slumpmässigt valts ut för intervjuer. Rapporten avslutas med en uppsummering och diskussion, Del V. DEL I - resultat från en enkätstudie om användning av mobila tjänster Mobiltelefoni har kommit att inta en central plats i människors vardagsliv genom att flickor, pojkar, kvinnor och män har i hög grad tillgång till mobiltelefoner. I slutet av juni 2004 var antalet mobilabonnemang eller 91 % av Sveriges befolkning i åldergruppen år använder mobiltelefon (Williamson och Öst 2004). Antalet privata abonnemang var i juni (83 %) och företags Trafiken i mobilnätet ökar trots en marginell ökning i mobiltelefon användandet. 4 Ökningen kan tyda på en ökad användning av mobiltelefoni kanske som en konsekvens av att det blivit något billigare (ibid). GSM är idag det dominerande mobiltelefoni abonnemanget 5, och GSM har vidareutvecklats för mobila datatjänster via introduktionen av GPRS 6. Mobil datatjänster används dock inte någon högre grad, endast var 6 procent av GSM-abonnenterna använder GPRS. Tredje generationens system, 3G, har tagits i drift i Sverige och antalet abonnemang var den sista juni 2004 (ibid). Mobilkommunikation har dominerats av taltjänster och en tilltagande tillväxt av enklare meddelande tjänster, SMS. Mobilkommunikation har förutspåtts att växa inom två huvudområden: mobildata internet inkluderat, och telematikområdet. 7 Utvecklingen av GPRS och 3G har inneburit nya utmaningar genom introduktionen av mobila datatjänster men trots nya möjligheter har det varit svårt att få acceptans hos presumtiva brukare (Larsson och Stefansson 2000). Om nya tjänster och möjligheter kommer att efterfrågas samtidigt med att tekniska hinder elimineras är fortfarande något för framtida utvärderingar. Trots att många mobila tjänster inte fått acceptans i den grad som branschen förväntat är mobiltelefoni den del av informationsteknologi som snabbt har etablerats på marknaden. Finland och Sverige har varit världsledande som producenter av mobilteknologier och tjänster. Vi ser liknande utvecklingar i användning av mobiltelefoni både i Finland (Oksman 2001) och också i Norge (Ling 2000). Teknologin har påverkat människors vardagsliv på ett omfattande sätt som t.ex. att gränser mellan det offentliga och privata är i förändring. Även om taltjänster och textmeddelande fortfarande dominerar mobila tjänster finns också andra typer av tjänster. Enklare mobila tjänster som text meddelande (SMS) och spel är något som har attraherat ungdomar. 8 I Sverige var antalet skickade SMS per kund och månad 17,9 under första halvåret Motsvarande antal är i genomsnitt 67 per månad för en norsk GSM-kund och 102 per månad för en dansk GSM-kund (Williamson och Öst 2004). Williamson och Öst (ibid) ser 4 Det motsvarar 17,5 % av den totala trafiken som i jämförelse med Storbritannien (29 %) och Norge (25 %) är relativt lågt (Williamson och Öst 2004). 5 Kontantkort var i slutet av juni 2004 mer än 58 % av GSM-abonnemangen (ibid). 6 General Packet Radio Service. 7 Företaget Communicator genomförde en studie av marknaden som utgjorde underlag inför licensprocessen för 3G. 8 Analysföretaget Quickwise genomförde en undersökning bland 1390 svenskar i åldern på uppdrag av företaget Bluefactory. Resultaten visade att varannan av de tillfrågade skickade mer än ett sms per dag, flickor/kvinnor använder textmeddelande i högre grad än pojkar/män. Fem av tio ungdomar i åldern år svarade att de spelar spel på mobiltelefonen en eller flera gånger per vecka (Computer Sweden augusti 2001). 9 Under första kvartalet 2004 sändes 10,7 miljoner MMS. Under motsvarande tid sändes 26,3 miljoner i Norge (Williamson och Öst 2004). 2

3 textmeddelande som ett led i att också ta i bruk mer avancerade tjänster. Ett relativt högt pris, som det svenska, kan verka negativt för utvecklingen av mer avancerade mobila tjänster. 10 Den s.k. upplevelse- eller underhållningsindustrin är ett område där många nya tjänster utvecklats och som riktats till olika åldersgrupper. Andra exempel på riktade innovationer är Samsung som marknadsför en telefon till kvinnor. Den har funktioner som gör det möjligt att kontrollera när du kan bli gravid, som räknar ut BMI och som också räknar ut hur många kalorier användaren gör av med (Mörtberg 2003a). Bland marknadsanalytiker och tjänsteföretag har det rått oenighet om det är underhållnings- eller företagstjänster som har de största potentialerna (ibid). Informationsteknologi och särskilt mobilkommunikation har förändrat människors kommunikationer med varandra genom att både flickor, pojkar, kvinnor och män har tillgång till och anammat mobiltelefoni (Mörtberg 2003b). Enkätstudien I en enkätstudie genomförd våren 2004 och som utfördes av Testplats Bothnia 11 besvarade 110 personer vilka mobila tjänster de använder, det var 45 kvinnor och 65 män som besvarade enkäten (se bilaga 6). Det var 4 kvinnor och 6 män i åldersgruppen 19 år och yngre, 23 kvinnor och 26 män i åldersgruppen år, 14 kvinnor och 15 män i åldersgruppen år samt 4 kvinnor och 17 män i gruppen 40 år och äldre. Männen har använt mobiltelefonen längre än kvinnorna, 3-20 år, medan kvinnorna använt den 2-13 år. Av dessa är det 91 procent som har både fast telefon och också mobiltelefon. Det är dock fler kvinnor än män som endast har mobiltelefoni. Vilka märken som dessa personer har fördelar sig relativt likadant mellan könen, något fler kvinnor (37,8 procent, män 26, 8 procent) som innehar en Nokia, medan det för män är Sony Ericsson som dominerar (35,2 procent, kvinnor 24,4 procent). Det är också dessa två märken som flest har totalt sett i undersökningsgruppen. I valet av operatörer är det Telia som dominerar 50 av 70 män, och 38 av 46 kvinnor. Abonnemanget är huvudsakligen, för både kvinnor och män, GSM och GPRS. 7 män och 1 kvinna svarade att de har 3G. Jämförelser mellan könen eller ålder visar inte på någon påtaglig skillnad. Det är dock en jämnare fördelning mellan abonnemang och kontantkort för kvinnor (50 procent av vardera) än för män (66 procent abonnemang och 33 procent kontantkort). Det är också en tydlig skillnad i ålder, i gruppen 19 år och yngre har flest angett att de har kontantkort (9 av 10), i åldersgruppen år är fördelning 50/50, ju äldre svarspersonerna är desto färre av dem har kontantkort; fler har abonnemang. Vid användandet av mobiltelefoni är det samtal (taltjänster) och SMS som alla utom en (samtal) respektive två (SMS) angett, fördelningen är densamme oavsett kön. Vad som också sticker ut både för kvinnor och män bland de angivna alternativen, se tabell 12 bilaga 6, är MMS och spel, där kvinnor (51 procent) procentuellt ligger något högre än män (42 procent) i användning av spel. De flesta återfinns i åldersgruppen år, 32 av 50. Att fler kvinnor sa sig använda spel är intressant med tanke på att det i offentliga diskussioner ofta hävdas att det är män som är mer intresserade av spel (Se också Mörtberg 2003a,b). Övriga tjänster som anteckningsbok, alarm, kamera, musik, almanacka fördelar sig likvärdigt mellan kvinnor och män. Det framgår också av enkäten att män i högre utsträckning än kvinnor lär sig att använda mobilen genom trial and error, medan kvinnornas svar fördelar sig jämnt mellan trial and error och användning av bruksanvisning. Trial and error är också vanligare i alla åldersgrupper oavsett kön. Kvinnorna och männen angav i nästan lika hög grad att de använder de flesta funktioner, 60 % resp. 57 %. Det var dock endast 4 av 64 män och 1 av 45 kvinnorna som uppgav att det använder alla funktioner. Svarsfrekvens bland kvinnor och män som angav att de använder få funktioner var relativt högt, 38 respektive 37 %. I enkätsvaren fanns en tendens till att fler i de yngre kategorierna, 19 år och yngre (9 av 10 personer) samt år (31 av 49 personer) angav att de använder de flesta funktioner. I tabell 17 framgår vilka funktioner som används flitigast det vill säga, telefonsamtal och SMS. 10 En jämförelse av TeliaSoneras SMS-priser för kontantkort visar att i Danmark är priset 0,24 kronor, i Norge 0,74 kronor och 1,25 kronor i Sverige (ibid). 11 Testplats Bothnia 3

4 Enkäten innehöll också öppna svar där personerna kunde kommentera svaren rörande användning av telefon och också ange andra tjänster än angivna alternativ, se tabell 12 i bilaga 6. Antalet kommentarer var 10 (3 kvinnor och 7 män) och 20 kvinnor och 37 män angav andra tjänster de använde än de listade. Exempel på andra tjänster som personerna angav var: nyheter, sport, annonser, platsbank samt att få information via SMS som t.ex. påminnelse om tid hos tandläkare. Dessutom används mobilen för kontobesked, fakturainformation, aktiekurser. Ytterligare tjänster är kommunikationer via WAP-tjänster, bluetooth och IRöverföring; informationssökning via internet, spel med flera spelare, chat, laddning av ikoner, ringsignaler. Två män angav att de nyttjar GPS 12 funktionen i 3G systemet. En person angav att hon endast använder textmeddelanden, SMS, på grund av dövhet. Mobila tjänster som SMS ger alltså möjligheter till annan kommunikation än taltjänster och därigenom öppnas nya möjligheter för icke-hörande. Ett resultat som också Åsa Gardelli (2004) visar i sin avhandling det vill säga, att människor med funktionshinder kan utvidga sitt handlingsutrymme genom användning av informationsteknologi. 3G ökar också möjligheterna för andra former av kommunikation, än SMS, som t.ex. att teckna till varandra. Av de 110 svarspersonerna önskade 48 personer, 10 kvinnor och 38 män, andra tjänster och funktioner än existerande. Önskemålen rörde sig om både funktioner i mobilen och också om tjänster från operatören. Exempel på tjänster var: information via SMS, information om schema för dagen och prenumeration av information om väglag, trafikstörningar, viltvarningar, broöppningar, klubbkort och rabatterbjudanden; WAP-stöd för tågtidtabeller/priser samt information om eventuella trafikstörningar; bokning av (bio, flyg)biljetter; fax; betaltjänster; informationsökning via internet; push to talk (tal över datapaket där en i taget pratar och man kan prat med flera personer i en grupp); registrering av portkoder samt automatisk öppning av dörrar via lagrade koder; gruppkommunikation (samtal och chat); situationsindikering för information om vad andra i gruppen gör; webgränssnitt, trådlöst modem för webapplikationer, ladda ner tjänster via internet; positioneringstjänster, GPS 13. En 29-årig man önskade en mobiltjänst som han skulle kunna använda sig av istället för plånboken. En annan man, 41- år, återgav en vision där mobilerna skulle kunna användas på liknade sätt som bredbandsanslutningar med always on-line, netmeeting och möjligheter till chat. 16 av 100 personer, 6 kvinnor och 10 män, svarade på frågan om det hade något att tillägga utöver de frågor som ställts. De föreslog tjänster som att: införa friend finder som standard det vill säga, funktionen för lokalisering av andra användare. Höga kostnader, bättre telefoner, bättre skärmar, små tangenter var andra kommentarer som personerna angav. En 43- årig man menade att de flesta människor använder telefonen till det den är tänk för det vill säga, att kommunicera. Därmed är behoven täckta men trots det skapar branschen andra tjänster, tjänster som kan visa sig användbara men som inte är oumbärliga. Sammanfattningsvis har enkätsvaren visat att det finns en tendens att yngre användare upp till 30 år använder fler tjänster på mobiltelefonen, det har dock inte visat sig att det finns några direkta könsskillnader. Ett intressant resultat från enkätstudien är att fler kvinnor sa sig använda spel än vad männen gjorde. Ett annat är hur textmeddelande funktionen öppnat möjlighet till kommunikation för icke-hörande. Kvinnor och män, som deltagit i enkäten, använder sig alltså av mobiltelefoni på ett likvärdigt sätt; differenserna är små. Fler män än kvinnor hade i december 2002 tillgång till mobiltelefoner i arbetet i Sverige, 55 procent av männen hade tillgång till mobil telefoni och 28 procent kvinnorna. Men ser vi till hela vardagslivet är skillnaden mellan kvinnors och mäns tillgång till mobiltelefon försumbar (SIKA 2002). Det senare tycks också återspegla sig i våra enkätsvar. Våra resultat det vill säga att, människor framför allt vill ha taltjänster och SMS, stöds också av en stor undersökning som genomförts av Cap Gemini i samarbete med affärsskolan Insead. 27 europeiska mobiloperatörer och 1200 vanliga kunder ingick i undersökningen. Mobiloperatörerna både styrs av teknik och också av vad andra operatörer gör. Abonnenterna däremot vill ha enkel telefoni till låga priser (Augustsson 2004). Enkätstudiens resultat att kvinnor i högre grad än män sa sig använda spel stöds också av en undersökning som analysföretaget Cint genomfört för operatören Vodafone (Computer Sweden 2004). 12 Det framgår inte huruvida det är positioneringstjänst eller GPS som avses. 13 Se kommentar i fotnot 9. 4

5 Mobiltelefoni, som en typ av kommunikationsteknologi, har mer och mer kommit att fungera som ett socialt kitt för att hålla ihop och organisera vardagslivet. Vardagslivet handlar om att få livet att fungera, att få alla delar att hålla samman, sömn, mat, socialt liv, hushållsarbete, arbete, fritid. Ett viktigt hjälpmedel för att människor ska lyckas med det är olika kommunikationsmedel. Hur beter sig människor åt för att kunna hantera sin egen vardagsverklighet? Vilken funktion har olika mobila tjänster i eftersträvan av att få vardagen att gå ihop och i realiserandet av människors drömmar om goda liv? Detta leder oss över till nästa del som analyser teknikers uppfattningar och perspektiv på teknologins användbarhet. DEL II serviceteknikers och systemutvecklares perspektiv och förhållningssätt till mobila tjänster Implementering av ett mobiltelefonisystem, Focuz, för servicetekniker Resultatet av ny teknologi kan inte alltid förutsägas och resultatet överensstämmer inte alltid med det syfte som fanns när teknologin infördes (Edenius, 1996). Ett exempel är SMS som fick en explosionsartad användning i slutet på 1990-talet, dock inte i lika hög grad i Sverige som i Norge. Det gemensamma för tekniska uppfinningar är uppfattningen att det för med sig något positivt för människan, det leder till ökad välfärd, bättre möjligheter att kommunicera och till och med bättre arbetsvillkor. Med datorer, elektronisk post och mobiltelefoner ökar människornas möjligheter till frihet i arbetet (Edenius, 1996). Utan tvekan har all denna teknik utvecklat och förändrat människors vardagsliv både i och utanför arbetet. Deltar vi inte aktivt med egen mobiltelefon, elektronisk postadress eller dator så involveras vi när vi tar kontakt med människor som har denna teknik eller möts av tekniken via myndigheter. Ett nytt tekniskt system har införts i ett servicebolag i mellan Sverige, systemet kallas Focuz och innebär att servicejobb förmedlas från ett bostadsföretag till en entreprenör via serviceteknikers mobiltelefoner. Det nya systemet infördes för två år sedan och beskrivs som ett system som enbart har varit positivt jämfört med det tidigare systemet där de fick arbetsorder via fax, varje tekniker hade en faxmaskin i sina bilar. Intervjuer har skett med tre servicetekniker varav en av dem arbetar som gruppledare. Syftet med intervjuerna har varit att ta reda på rutinerna kring hur arbetena fördelas samt deras uppfattningar och erfarenheter av att arbeta med ett nytt mobiltsystem. De tre som har blivit intervjuade arbetar för ett större bolag men är anställda i en underavdelning som sköter servicen, från fjärrvärme till kunden. Det är totalt 7 anställda i denna underavdelning. Deras kunder är dels ett bostadsföretag, som är den största kunden, dels privata kunder. Det sker felanmälningar via ett system kallat Focuz, och deras arbete är att göra felsökning, lösa problem kring ventilation, värme, göra regelbundna kontroller, laga pumpar samt fortlöpande sköta underhåll av olika maskiner. Focuz systemet fungerar på så sätt att alla felanmälningar som skickas från bostadsföretaget går direkt till en dator, dessa jobb fördelas sedan av en gruppledare till serviceteknikernas mobiltelefoner via SMS. Gruppledaren finns på kontoret varje morgon och tar emot jobben från bostadsföretaget samt privatkunder, finns han inte på plats är det någon annan som tar på sig att fördela arbetena alternativt utföra det själv. Det skickas via SMS, adresser, lägenhetsnummer, telefonnummer. Jobben är säsongsbetonade samt ensamjobb till 95 procent, höst och vinter, och det är ca 3000 anmälningar per år ett snitt på 20 per dag. Därefter, dvs. när jobben är fördelade på mobilen, sköts allt via den, en liten P900 Eriksson med en display på 7 cm x 4 cm. All information fås via mobilen och dess display, och erfarenheten är att det går snabbar med det nya systemet, spilltiden har minskat, arbetet blir effektivare samt bättre både för kund och också för bostadsföretaget. När en servicetekniker kvitterar ut jobbet får bostadsföretaget en återkoppling och kan meddela kunden, att jobbet kommer att utföras en viss tid samt av vem. Det administrativa arbetet går fortare idag enligt de intervjuade, deras ambition är att göra klart ett jobb innan man tar tag i nya jobb. De får en påminnelse varje morgon, när slutdatumet har passerat. När detta system startade 2002, var det först på prov men efter mindre justeringar blev det permanent, alla föredrog det framför det gamla systemet med order som kom via fax, ett system som var mycket långsammare. Serviceteknikerna hade en fax i bilen - delvis samma sak som det nya systemet men tidigare läste de ett papper. Idag har de full kontroll via 5

6 mobilmeddelande, var de befinner sig, när de ska göra jobben och ständiga automatiska påminnelser om de inte gör jobben i tid. Man är mer påmind idag- plinget det kan kännas stressigt, skriver in direkt på arbetsordern när jag får jobbet det går inte att dölja något. Det finns inga direkta nackdelar med systemet som sådant enligt de intervjuade, de ser endast fördelar med systemet, det beskrivs som enklare än fax, de skriver in direkt på mobilen vilka jobb de har gjort och det blir därför mindre pappersarbete. De avrapporterar, det går sedan till fakturering, de har vissa koder för varje jobb, montering, åtgärd, tid, levererade grejor och det sänds till bostadsföretaget. När serviceteknikern tar ut material så knappar de in en kod och för det direkt på arbetsordern. En av nackdelarna vore dock om systemet bryter ihop eller om företaget som säljer Focuz går i konkurs; då blir det problem. Då blir det att återgå till det gamla systemet. Fördelarna överväger dock, framförallt underlättare det för att tillsynen finns i systemet, ventilation, pannor, elsystem, värmecentraler., Det ska ske kontroller varannan månad och det kommer upp en anmälan om det när dessa kontroller ska vara klara. Ett annat problem som nämns är att den operatör som bolaget har tecknat kontrakt med, Vodafone, har dålig täckning. De vill helst att bolaget ska byta till en operatör som har täckning i glesbygd. Det medför problem speciellt när de har jour och måste åka in till olika jobb. Det finns vissa vägar där de inte kan ta emot samtal eftersom operatören inte har täckning där. Ett annat problem med täckningen är när de jobbar i källare. Sammanfattningsvis vad som har skett med att övergå till Focuz systemet är tidsvinster genom att jobben går direkt till teknikern via mobilen, det finns få mellanled som försenar jobben samt att när teknikern kvitterar ut jobbet då går det ett meddelande till uppdragsgivaren som har all information om den som har sänt mobilmeddelandet. Det har skett en reducering av interface, det vill säga reducering av gränssnitten i processen från mottagandet av ordern till slutprodukten. I det gamla systemet med en fax var teknikerna tvungen att själva leverera utförd order till bolaget, vilket innebar mera restid och en större mängd administration. Med det nya systemet behöver inte servicetekniker kontrollera vilka jobb som fortlöpande behöver göras eller meddela uppdragsgivaren vem som gör jobbet eller orsaker till varför det inte har utförts utan det sköter systemet. Det i sin tur innebär att bostadsbolaget alltid kan ge aktuell information till kunden. Om inte teknikern gör sitt jobb i tid, då kommer det en påminnelse via mobilen när jobbet skulle ha gjorts. De rutinkontroller som ska ske varje månad eller varannan månad finns också inlagt i systemet. Arbetet har effektiviserats med den nya tekniken, och moment som kan försena arbetena har också reducerats. Serviceteknikern är dock mer övervakade idag jämfört med tidigare system och med det nya systemet så har det skett en ökad teknologisk mediering genom att antalet mellanhänder minskat men också genom att systemet ger information om vad som ska göras, kontrollerar om uppgifter blivit utförda samt genom inrapporteringar av utfört arbete. Implementeringen av den nya tekniken skedde dock från ett top-down perspektiv, dvs. det beslutades högre upp i företaget att detta systemet skulle testas och serviceteknikerna fick systemet på prov ett antal månader, de hade inte deltagit i förarbetet med tekniken. Resultaten från enkätstudien och studien av servicetekniker leder över till frågan i vilken utsträckning användare kan påverka utvecklingen av kommunikationsmedel som mobila tjänster. Utvecklare av mobila tjänster I intervjuerna med serviceteknikerna skapades en positiv bild med få problem av systemet och teknologin. Vi var dock intresserad av att undersöka hur de som kunde ha utvecklat systemet, som implementerats i exemplet ovan, har för uppfattning om användning och utveckling av nya teknologier och tjänster. Vi har därför intervjuat tre personer 14, alla män, vid två företag (A 14 Vi använder systemutvecklare som en samlingsbeteckning för de som arbetar med utveckling och försäljning av mobila tjänster. Systemutvecklare och system designers används synonymt. 6

7 och B) i norra Sverige som utvecklar mobila tjänster. 15 Intervjuerna genomfördes under våren 2004 på personernas arbetsplatser, var semi-strukturerade, spelades in och har senare skrivits ut. Samtliga var delägare i företagen. Det ena företaget hade vid tiden för intervjuerna 18 anställda och det andra två, en kvinna och en man. Företag A var en mansdominerad arbetsplats eftersom endast en kvinna, en konsult som ansvarade för ekonomin, arbetade vid företaget. De som arbetade med utveckling, vid företag A, hade systemvetenskaplig- och högskole-/civilingenjörsutbildningar. Marknads- och försäljningssidan hade däremot en mer heterogen sammansättning med avseende på utbildningar. Företag B har fokus på vård- och omsorg och har framför allt deltagit i utvecklings- och forskningsprojekt av tjänster inom hälsosektorn. Vi ställde frågan huruvida brukare av mobila tjänster har något inflytande över utvecklingen av teknologier och tjänster. En liknade fråga var vem som plogar vägen för utveckling och införande av mobila tjänster. Vår studie kan inte ge ett entydigt svar om inflytandet är reellt eller inte. Däremot framkom att de intervjuade skapade sina berättelser i och genom diskursen om brukarinflytande. De betonade att en av förutsättningarna för att få acceptans för tjänster är att ha med användarna från start. En framhöll också att det var viktigt att försöka hålla nere brukarnas förväntningar. En annan exemplifierade det med att förväntningarna varit horribla i fråga om mobila datatjänster och 3G att det ska gå på en natt att alla ska börja använda mobila datatjänster och inte något annat. Inflytandet kan också uttryckas genom att teknologier och tjänster inte tas i bruk. En av informanterna refererade till WAP som ett exempel på betydelsen av användarvänlighet som förklaring till om tjänster anammas eller inte. Han sa följande om WAP, det tog lång tid att koppla upp, det var väldigt användarovänligt. Det var ju för entusiasterna. Det var verkligen inte någon annan som kunde lära sig använda det. Priset är en annan faktor som presumtiva brukare kan utöva indirekt inflytande genom. Inom vård- och omsorg finns en hög medvetenhet om kostnader, enligt en av de intervjuade, och genom att priserna nu blivit lägre har intresset för mobila tjänster ökat inom den sektorn. Effektivitet och ökad kvalitet En annan indikation om brukares påverkan eller vem som plogar vägen för utveckling av nya teknologier och tjänster, kan fås genom analyser av vilka behov utvecklare tror sig kunna uppfylla genom introducerandet av mobila tjänster. En av de intervjuade förklarade att i sektorer som har verksamheter ute i fält, som t.ex. bygg, vård och omsorg, kan Företag A:s tjänster både bidra till effektiviseringar och också öka kvaliteten i verksamheten. Han uttryckte det på följande sätt: att det blir så mycket tid som möjligt som man kan ägna åt verkligt värdeskapande arbete och att man minimerar transporter och såna saker, att man ser att om jag är beroende av att någon, att jag vet om det är gjort, jag behöver inte åka dit och upptäcka att jag inte kan göra det för att dörren är låst eller man har inte gjort det som behövde göras före, att det finns material eller vad det kan vara för något. Man synkar ihop olika arbetsmoment på ett smidigt sätt." I en annan del av intervjun återkommer han till hur tjänsterna kan bidra till effektiviseringar: inom byggsektorn har man visat i forskningsrapporter att det är bara en tredje del av arbetstiden i fält som är värdeskapande. När jag har pratat med överläkare och andra inom omsorgs-sidan så säger de att det är faktiskt lika låg produktivitet där också så att det är många inom dom här områdena [bygg och vård- omsorg vår anmärkning]. Det är så mycket strul, tid och saker som kan gå fel som gör att det, om det då är tals människor i en bransch som jobbar och en tredje del är verkligt värdeskapande så då är det enormt mycket mervärde som kan skapas om man kan öka det några procent. Effektivitet och kvalitet var diskurser som återkom i intervjuerna. Företag A s tjänster var, enligt de intervjuade, att tillhandahålla basfunktioner för människor som arbetar ute i fält eller 15 Intention var att intervjua fler systemutvecklare. Ett av företag som skulle ingå lades ner under projektets utförande. Det andra hade pressade tidsplaner och därigenom fick vi inte tillgång till det antal som angavs i ansökan. 7