Rådet för funktionshindrade och pensionärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådet för funktionshindrade och pensionärer"

Transkript

1 Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl ande Claes Hallberg (S), ordförande LarsGöran Svensson (C) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Karen Andersson, PRO Teckomatorp IngaLill Ranström, PRO Billeberga Gunnar Friberg, SPF Röstånga Göte Hilding, PRO Stenestad Inger Nilsson, SPF Svalöv Einar Erlandsson, PRO Tågarp Bengt Zander, PRO Svalöv t.o.m. kl Ingrid Hildingsson, PRO Kågeröd Paavo Remes, SPF KongaKågeröd Sven Mårtensson, SPF Teckomatorp Nils Alvar Eksten, RSMH Sven Håkansson, PRO Stenestad Ulla Mark, SPF Svalöv Bo Persson, PRO Svalöv Irene Horsner, PRO Kågeröd Eddy Nilsson, SPF Teckomatorp Birgit Andersen Karolina Larsson, nämndsekreterare Sven Holmberg, verksamhetschef Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna Fritzheimer, kvalitetsstrateg 15 Rickard Gartér, stationschef Svalöv Polismyndigheten i Skåne 6 Jacob Levallius, GIS & planeringsingenjör 7 Karin Gustavsson, undersköterska Susanne Persson, enhetschef

2 Sida 2/12 Utses att justera Justeringens tid och plats Bo Persson Justerade paragrafer 1 9 Sekreterare Ordförande , kommunförvaltningen Karolina Larsson Claes Hallberg Bo Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslag under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Rådet för funktionshindrade Kommunförvaltningen Margareta Persson

3 Sida 3/12 1 ad ärendelista 2 Lagen om valfrihetssystem (LOV) Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Svalövs kommun Remissvar Strategisk plan för serviceresor Information om Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de Information från Rickard Gartér, stationschef Svalöv,...8 Polismyndigheten i Skåne Gatubelysning Larm inom hemtjänsten Övriga frågor...11

4 Sida 4/12 Dnr: 2 Lagen om valfrihetssystem (LOV) Kvalitetsstrateg Anna Fritzheimer informerar om lagen om valfrihetssystem (LOV). Kommunfullmäktige beslutade 2011 om att införa systemet. Svalövs kommun har valfrihetssystem inom hemtjänst (service och personlig omvårdnad) och delegerad hemsjukvård. I höstas godkändes ett företag som erbjuder serviceinsatser inom hemtjänst (Extramamman). Vad är valfrihet? Det innebär att man kan välja och byta utförare. Varför ska valfrihet finnas? Ökad möjlighet för brukaren att påverka sin situation. Förhoppningsvis ökar kvalitén på vården vid ökad konkurrens. Vilka kan man välja mellan idag? Svalövs kommun Extramamman Huvudansvaret för hemtjänsten ligger fortfarande hos Svalövs kommun. Gör man inget val får man i dagsläget hjälp från Svalövs kommun. Nattinsatserna ligger helt kvar i kommunens regi. Exempel på krav som kommunen ställer på utförare: kollektivavtal, kompetens, belastningsregistret, kontaktman, personalkontinuitet, rehabiliterande salutogent synsätt, dokumentation, digitala nycklar Kommunens biståndshandläggare utför en uppföljning en gång per år av utförarna. Om utförare inte uppfyller kraven? De företag som redan vid ansökan inte kan visa på att det uppfyller kraven godkänns ej. Framkommer det problem när företaget är godkänt måste dessa rättas till, i sista hand kan avtalet med företaget hävas.

5 Sida 5/12 Kostnaden: Samma kostnad oavsett vilken utförare man väljer. Samtliga utförare får samma ersättning från kommunen. Valet: Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare. Det är även dessa man kontaktar om man vill byta utförare. sunderlag Kommunförvaltningen (AAFR, CAKK)

6 Sida 6/12 Dnr: Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Svalövs kommun Kvalitetsstrateg Anna Fritzheimer informerar om handlingsprogram för skydd mot olyckor i Svalövs kommun. Handlingsprogrammet ska beslutas av kommunfullmäktige senare i vår. Handlingsprogrammet tar upp sådana händelser som kan föranleda räddningsinsatser och begränsas till de s.k. vardagsolyckorna. sunderlag Kommunförvaltningen (AAFR, CAKK)

7 Sida 7/12 Dnr: Remissvar Strategisk plan för serviceresor Kvalitetsstrateg Anna Fritzheimer informerar om kommunens svar på Skånetrafikens remiss Strategisk plan för serviceresor. I remissdokumentet finns en sammanställning över de mål och strategiska val som Skånetrafiken ser som viktiga vad gäller planering och beslut kring serviceresornas fortsatta utveckling i Skåne. Kommunen betonar bl.a. i sitt svar att Skånetrafiken kan ha högre ambitioner avseende punktligheten för sina resor samt det bemötande som kunderna får. sunderlag Kommunförvaltningen (AAFR, CAKK)

8 Sida 8/12 Dnr: 5 Information om Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Kvalitetsstrateg Anna Fritzheimer informerar om Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Statistiken som Anna redovisar biläggs protokollet. Undersökningen skickades ut i majjuni 2013 till alla brukare med insatser i Svalövs kommun. Enkätsvaren kommer att används i kommunens kvalitetsarbete för att förbättra verksamheten. sunderlag Kommunförvaltningen (AAFR, CAKK)

9 Sida 9/12 Dnr: 6 Information från Rickard Gartér, stationschef Svalöv, Polismyndigheten i Skåne Rickard Gartér visar statistik över antalet anmälda brott i Svalövs kommun Aldrig tidigare har det anmälts så många brott i kommunen som under Totalt anmäldes 1884 stycken. Polisen tycker att det är bra att brotten anmäls eftersom mörkertalet tidigare har varit stort. Flest anmälda brott i början av Anmälningarna minskade när en trio som begick många av brotten fick fängelsestraff. Stöldbrott är den vanligaste brottstypen. Våldsbrotten är relativt få. Flest anmälningar sker i Svalövs tätort. Utländska medborgare är inte överrepresenterade i brottsstatistiken. I Svalöv är det främst svenska medborgare som begår brott. Hittills i år har 103 brott anmälts vilken är en halvering jämfört med samma period förra året. Polisen informerar också om att en omorganisation av polismyndigheten är på gång. Skåne, Kalmar, Kronoberg, Blekinge bildar en storregion. Hur omorganisationen påverkar Svalöv är ännu oklart. Man får gärna kontakta polisen via kommunens reception om man har tips, eller ringa För akuta ärenden ringer man alltid 112. sunderlag Kommunförvaltningen (CAKK)

10 Sida 10/12 Dnr: 7 Gatubelysning GIS & planeringsingenjör Jacob Levallius informerar om gatubelysning. Byte av armaturer för gatubelysning, från kvicksilver till LEDlampor, pågår/är på gång i kommunens alla tätorter. LEDlampor är tåligare och håller längre. Gatubelysningen i småorterna byts inte ut just nu. Budgeten räcker för tillfället bara till tätorterna. Synpunkter från rådet om platser där det saknas belysning: Cykelbanan Svalöv Teckomatorp Dålig belysning på cykelväg/gångväg Norrevång Träd som täcker belysningen på vissa ställen Jacob tar med sig rådets synpunkter. Att anlägga belysning längs cykelbanan Svalöv Teckomatorp är dock förenat med en relativt stor kostnad. Trafikverket har ansvaret för belysningen på de större vägarna genom tätorterna. Verksamhetschef Sven Holmberg informerar om möjligheten att lämna synpunkter till kommunen via kommunens hemsida. Rådet tycker också att kommunen borde informera i Lokaltidningen om möjligheten att lämna synpunkter. I dagsläget ska man dock anmäla trasiga lampor till kommunens entreprenör Infratek. Samhällsbyggnad arbetar på en lösning där man ska kunna anmäla trasiga gatlampor direkt på kommunens hemsida. sunderlag Kommunförvaltningen (CAKK)

11 Sida 11/12 Dnr: 8 Larm inom hemtjänsten Undersköterska Karin Gustavsson informerar om larmen inom hemtjänsten. Broschyrer om larmen finns också tillgängliga på sammanträdet. Kommunens larmcentral ligger i Örebro. Kommunen har digitala låssystem. Dörrarna öppnas via telefonen. Man kan se när personalen går in och ut. Kommunen tillhandahåller i dagsläget ca 320 larm. Det finns både digitala larm via mobiltelefon och analoga system via fast telefoni. De digitala larmen ökar i omfattning. Fungerar inte telefonen fungerar inte larmet. Därför är det inte bra med kontantkort i telefonerna eftersom pengarna kan ta slut. De nya larmen sträcker sig till brukarens postlåda. Varje dag kommer en teknisk rapport om larmen. En gång i månaden ska brukaren provlarma. Vad har hänt när det har gått snett, när en brukare inte får hjälp trots att man larmar? En anledning enligt Karin kan vara att brukaren inte har tryckt tillräckligt hårt på knappen. sunderlag Kommunförvaltningen (CAKK)

12 Sida 12/12 Dnr: 9 Övriga frågor a) Nils Alvar Eksten berättar om Skånetrafikens kundråd som han är representant i. Ett råd ska hållas den 19 februari. Ny upphandling om färdtjänst och sjukresor är på gång. Höga krav kommer att ställas i denna upphandling. Om rådet vill framföra synpunkter till kundrådets möte ska man kontakta Nils Alvar Eksten. b) Verksamhetschef Sven Holmberg informerar om punkter som kommer att tas upp på nästa sammanträde den 10 april: Trafikskyltar Annette Kronvall från samhällsbyggnad informerar Apoteket i Svalöv informerar om utökad pågatågstrafik i kommunen Information om nya avgifter/taxor inom hemvården (om taxorna är fastställda) Kommunförvaltningen (CAKK)