Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012"

Transkript

1 Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012 genomförd nov 2011 till april 2012

2 Sammanfattning Inför revideringen av Krokoms kommunomfattande översiktsplan genomfördes under hösten 2011 och våren 2012 en rad dialogträffar för att möta människor runt om i kommunen och att bygga upp kunskap om kommunens olika delar. Sjutton av kommunens byar besöktes av tjänstemän och politiker. Uppslutningen i byarna varierade från fyra upp till ca sextio personer. Byabesöken utgick från de tio nyckelkodområden ( ung samma delning som församlingarna) som kommunen delas in i. Träffarna innehöll korta lägesbeskrivningar. Läget i hela kommunen berördes men fokus riktades mot det nyckelkodområde som var aktuellt för just den byn. Mycket av informationen bygde på den översiktsplan som antogs De cirklar med fördelningen mellan olika näringsgrenar som redovisas bygger på antal företag verksamma inom respektive näring. Den visar inte hur många som är sysselsatta inom varje näring. Framtidsfrågor diskuterades kring kaffeborden och kvällen avslutades med en uppsamling av de frågor som berörts. Här följer en redovisning av delar av det material som visades vid träffarna samt en sammanställning av synpunkter som framförts. De sammanställda synpunkterna samt frågeställningar som kom upp har delats in i tre områden: -Arbete, service, infrastruktur -Boende, fritidsboende -Framtidsbilder Möte i bygdegården Bilder.. och kaffe

3 Byar där dialogmöten har hållits Tidplan

4 HOTAGEN

5 Valsjöbyn

6 VALSJÖBYN, RÖRVATTNET Arbete, service, infrastruktur Bakeriet i Sörli (Norge) innebär arbetstillfällen för bygden.(arbetsplats för 120 pers. ca 40 är svenskar) Arbetstillfällen även inom Skifferindustrin i Rönnöfors. Skogsnäringen är viktig. Två butiker. Valsjöbua lever till 70% på Norgehandel. Vägen Rötviken-Rörvattnet är i mycket dåligt skick. Moderna, fungerande bränslepumpar i Rötviken viktigt för företagen och besökare. Bränslefrågan är ett stort problem då åkeriföretagen måste ligga på depåer av diesel. Boende, fritidsboende Brist på bostäder råder. Många födda på 80- och 90-talet väljer att flytta hem. Kartläggning och matchning har gjorts av byföreningen. Av 143 utskick har ca hälften svarat. Försäljning, uthyrning, avstyckning kan kortsiktigt skapa ett trettiotal nya bostäder. Framgångsfaktorer Bredband viktigt för boende, småföretagare och besökare. Fler arbetstillfällen och bostäder. Kommunens sevärdheter måste ses över. Skyltar, bord, bänkar mm kräver skötsel. vissa anläggningar kan vara farliga. Hotellet i Rörvattnet planerar utbyggnad.ca 20 nya fritidshus planeras. Mittskandinaviskt regionprojekt Vajmaa främjar bygdens utveckling

7 FÖLLINGE

8

9

10 FÖLLINGE, ÅKERSJÖN Arbete, service, infrastruktur Blan annat är ett antal trä- och verkstadsföretag är verksamma i Föllinge. Några exempel är Ottsjö hus, Föllinge svets o mekaniker, Föllinge golv, Föllingeprodukter. Jord- och skogsbrukets betydelse måste lyftas i planen. Delvis gemensam marknad med Strömsund/Hammerdalsområdet. ICA måste öka sin tillgänglighet. Åkersjön har stor betydelse för turism.svårt att finansiera underhåll för vandringsleder, stigar, skyltar mm.turistskatt skulle underlätta. Skotern viktig, bättre info om förbudstider mm önskas. Häggsjöviksvägen måste åtgärdas, är en viktig turistväg, idag alltför smal. Boende, fritidsboende Detaljplaner för utbyggnad finns men området har ej bebyggts. Felaktig placering av nya tomter i Föllinge. Åkersjön är en bra boendemiljö. Skolbarn har långa resor, fungerar bra om resorna är säkra, möjligt att äta bra tider på skolan och läxfria kvällar. (Bussvärd kan följa på resan) Vissa problem med vattentillgång. Önskar utökad sopsortering. Framtidsbilder Möjligheter genom utpekande av strandnära tomter. Lämpliga fiskevatten för fiskodlingar bör pekas ut. Ökat samarbete med Norge, underlätta att utföra jobb på andrasidan gränsen. Bredband finns i några byar. Olika aktörer aktiva i området. Åre Network, Jämtkraft. Föllingegården är idag tom men kan inrymma nya verksamheter. LIS-områden bör pekas ut. Öppet landskap,ex Fjällbete föregångare för landskapet i Åkersjön. Utveckla tysta ställen utan skoter mm. Inom Åkersjön finns ingen anslutning till bredband, detta är en viktig fråga för näringslivet (även turismen). Taxi Glesbygd saknar telefontäckning.

11 LAXSJÖ

12 Lakavattnet Förslag till områdesplan finns. Förutsättningar för utbyggnad av turist- och rekreationsanläggningar men med bibehållen vildmarkskaraktär bör eftersträvas. Haraån Hänsyn så att friluftslivets och naturvårdens intressen beaktas Renskinnmyren Botaniskt värde som motiverar att särskild hänsyn tas vid jordbruksåtgärder och annan verksamhet Tuvattnet, Hökvattnet, Flykälen,Storåbränna Ny bebyggelse bör inordnas i byarna och med hänsyn till bl a jordbruket, kulturvärden och landskapsbilden Ålåsen Detaljplan för fritidsbebyggelse med 30 tomtplatser finns. Fortsatt utbyggnad med fritidshus och aktiviteter för det rörliga friluftslivet förordas, närhet till Tjärnafjället och goda fiskevatten är gynnsamt för friluftslivet. Vitvattnet Grusåsar, grusvallar, ytterligare täktverksamhet väster om Vitvattnet och upp efter Storån bör undvikas. Laxviken Bebyggelseutveckling ska anpassas till landskapsbilden och inordnas i den befintliga bebyggelsen Laxsjö En levande by bör bibehållas. Fritidsbebyggelse kan tillkomma i byns utkanter och ta hänsyn till jordbruket och den öppna landskapsbilden. Almdalen Kulturhistorisk miljö av riksintresse, en av landets nordligaste växtplatser för almar,betydelsefullt utflyktsmål,ny bebyggelse ska bedömas restriktivt och tillåtas endast om det har betydelse för jordbruket eller annan platsbunden verksamhet. Tjärnafjället Område av riksintresse för naturvård.urskogsområde Ålviken Kulturhistorisk värdefull miljö av riksintresse.tillkommande bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden och inordnas i den befintliga bebyggelsen och tillåtas i de fall den har betydelse för jordbruket eller annan platsbunden verksamhet. Storån Öjån Område av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet.hänsyn ska tas till miljön i dalgångarna. Ingen bebyggelse synliga från älvarna,förutom mindre anläggningar för friluftslivets behov, får tillkomma. Hotagsströmmen Hela älvsträckan utefter Hårkans dalgång ska skyddas för elkraftsproduktion. Området bör utvecklas för turism och lokalbefolkningens rekreation.ingen bebyggelse får tillkomma.

13 LAXSJÖ Arbete, service, infrastruktur Telia har klippt linan för fast telefoni i augusti 2011 för Tuvattnet, Ålåsen och Hökvattnet. Trots att det mobila alternativet ej fungerar. Bredband otillfredsställande kvalité i Tuvattnet, storåbränna. Många vägar behöver renoveras. Butiken kommer kanske att läggas ner inom kort. Boende, fritidsboende Behov av fritidstomter kan uppstå i Ålåsen, där finns idag många bebyggda fritidstomter. Skidbacken är igång. Möjligheten till strandnära bebyggande bör nyttjas.kommunen bör ha en generös inställning. Många barn har nyligen fötts i Storåbränna Framtidsbilder Laxviken arbetar för bättre bredband. Man bör fokusera på att få folk att flytta till området, det finns många tomma hus. Kommunen bör ta väl hand om nya entreprenörer. Att folk vill bo vackert på landsbygden är vår chans. Strandskyddet ska värnas samtidigt som lättnader ska ske på vissa platser. Krokom är en fiskekommun. Vi bör sälja mer av naturen, tror inte att vindkraft går att kombinera med att locka hit inflyttare.vinst från vindkraften riskerar att hamna utanför kommunen. I år har vi sagt att vi ska leva på turism och vildmark. Men det har inte blivit något av det. Vad ska vi satsa på?. Det är inte så enkelt det här med vildmarksturism. Jord och skog går att utveckla. El och värme kan utvinnas ur biobränsle. Egen biogasanläggningar. Grönt Center kan kanske utveckla detta. Laxsjö

14 ALSEN

15

16 ALSEN Arbete, Service, Infrastruktur Kommunen bör underlätta för medborgarna i sin myndighetsutövning.skapa arbetstillfällen för inflyttning och skapa boende för anställda på Wången. IT-företag bör lockas. Bredband finns.( Helleberg ligger utanför har nu ADSL). Det har skapats en stark skola-bra för bygden. Badet behöver rustas. Finns planlagd industrimark? Svårt att driva småskalig turism, inkomsten är ojämnt fördelad. Svårt att behålla ungdomen i byn. Vägen till Tand spolas sönder varje vårflod. Fler busskurer och fler bussturer önskas. Bättre logistik gentemot bussturerna mot Västbygden. Boende, fritidsboende Kommunen måste bli bättre på att marknadsföra lediga tomter i Alsen och stötta byalaget i detta arbete. I äldreboendet (Tunan) finns flera tomma lägenheter. Bygga nytt är svårt men befintliga hus säljs fort. Kan KBABs tomma lägenheter nyttjas som turistlägenheter? Framtidsbilder Utveckling av turistnäringen, boende, fisket. T ex fiskecamp nedanför Backgården. Eller Hökån, nedanför Wången..Fiskrik sjö 600 ton, varav endast 0,5 ton fiskas upp. Utöka samarbetet mellan Alsenborna och Wången.Wången borde gå att utveckla mer. Bättre skyltning för turister. Marknadsföra badplatsen. TRÅNGSVIKEN Arbete, Service, Infrastruktur Byggandet av två 3-vägskorsningar i stället för 4-vägskorsning. Affären behöver en bättre parkeringslösning. Gångvägar mellan Åse och Mo efterlyses. Boende, fritidsboende Behov att marknadsföra och utveckla tomtområdet. Behöver kompletteras med andra boenden (sjönära).två potentiella, sjönära boenden finns: Millersudden och sågverkstomten. Äldrboende med närhet till bygdegård och affär behövs. Skolan tappar elever, viktigt att fokusera på inflyttning. Förslag på att uppföra ett visningshus i Trångsviken (Isotimber) Framtidsbilder En småbåtshamn skulle locka Östersunds båtägare till Trångsviken. Det gamla magasinet kan utvecklas till en gourmet-restaurang. Viktigt att få stopp på tågen igen. Lättnader i strandskyddet kan skapa nya möjligheter längs Storsjöstranden och Alsen.sjön.

17 KLUK Arbete, Service, Infrastruktur Samarbete över bygränser och kommungränser. Servering på bowlinghallen.,fler aktiviteter samordnat med bowling.(kultur, bibliotek,musik,idrotter mm),bowlinghallen som drivmotor.. Skapa förutsättningar för en levande affär som får kokurrera med samma möjligheter som de stor kedjorna. Viktigt för turist-, skogsföretag, bärplckare, skoteråkare med mobila nätet (har försämrats). Fast telefoni måste säkras (kommunens roll?). Små företag är viktiga, de ska uppmuntras att växa, låta folk få satsa Hur sänka medelåldern? Idag är kommunikationerna dåliga med Östersund. Boende, fritidsboende Underlätta för byggande i attraktiva lägen (sjönära) Äldreboende och korttidsplatser behövs Framtidsbilder Levande by.ökad inflyttning En fristående skola med frihet och pedagogik i samverkan med samhälle, företag, natur. Handikappanpassat boende nära Kougstasjöns strand, kombinera bowling- fiske-östbackens Hästgård. Bredbandsutbyggnad. Vindkraftsutbyggnad Riskkapital.(svårt att starta nya företag i glesbygd) Alsen,Kluk

18 RÖDÖN/KROKOM

19 Krokoms tätort Krokomsporten

20 Utbyggnadsplaner

21 Idéskisser över Krokoms Centrum

22 KROKOM Arbete, service, infrastruktur Diskussion kring redovisade skisser över Krokoms centrum. Koppling till butikerna vid Aspåsvägen (blomsteraffären, Hälsokosten) efterlyses. Samhällsföreningen i Krokom vill prioritera sammanlänkning av Krokomsporten- Krokomsviken-Krokoms centrum.. Brandstationen bör flyttas. Konsumfastigheten diskuteras. Köpmännen(ICA) vill se systembolaget på platsen, en galleria föreslås. M;ats H och Eva F presenterar idén att bygga ett kulturhus på tomten, med utrymme för all slags kulturutbud. Glöm inte att ta med Hissmofors i diskussionen kring Krokoms tätort. Boende,fritidsboende Planerade områden finns inom Kvarna-området. Ett mindre antal tomter har skissats på Täppvägen. Övrigt tillskott av bostäder sker i Dvärsätt och på Rödön. Bostäder för äldre måste lösas. Framtidsbilder Vision 2040 bör tas fram för hela kommunen. Viktigt att marknadsföra kommunen. Kan Krokoms tätort bli en stad med hus i fyra våningar? Diskussionen var bitvis livlig, alla var överens om att något måste göras. Det är viktigt att ta hand om gamla Konsum. Lokalbehovsutredning avseende kommunhusets lokalbehov fortsätter. För fortsatt arbete med Krokoms centrum ska en arbetsgrupp bildas: Repr. Från: -samhällsföreningen -ungdomarna -köpmännen -politiken -polisen -kulturhusgruppen Gruppen ska ledas av stadsark. Anne Dahlgren

23 RÖDÖN Arbete,,service infrastruktur Möjligt för en förening i byn att ansöka om medel för bredbandsanslutning. Gång- cykelväg över Rödön är en viktig fråga, Rödösundet-Krokom, alt till Ytterån Kan komma att inkräkta på åkermarken Vägen mot Näskott måste stängas alt. rustas upp, mycket dålig vissa tider. Negativt med höjning av hastighetsgränsen (från 70-80) Hastigheten på krönet vid skolan bör sänkas till 30. Trafikhinder, gångtunnel bör byggas. Dåligt med allmänna kommunikationer: En buss per dag. Förbindelsen fungerar inte för skolgång, fritidsaktiviteter eller förvärvsarbete. Del av trafiken från E14 bör kunna styras över till Rödön. Boende, fritidsboende Det råder brist på bostäder för äldre. Vilka tankar finns om bostadsutbyggnad, t ex inom Häste?Förutsättskommunalt VA för framtida exploateringar? Ska Rödön växa i befolkning?vill vi alls ha fler boende? Framtidsbilder Diskussion om åkermarkens betydelse i framtiden uppstår. Några hävdar att jordbruksmark kommer att vara en bristvara medan andra inte ser problem i att nyttja den öppna åkermarken för t ex attraktivt boende. Kommer Rödön att beröras av LIS-områden? Frågor gällande planprocessen: Kommunen bör ha en strategi för att få med barnfamiljer i projektet. Hur kan man nå ungdomar med engagemang i framtidsfrågor och planarbetet? Planering kan ske i kontakt med skolan, t ex genom en enkel tävling eller arbete med frågan: hur vill vi bo? Hur kan byarna fortsättningsvis påverka planens innehåll?

24 ÅS

25

26 Bild över Ås båthamn

27 ÅS Arbete, service, infrastruktur Viktigt att servicen förbättras, särskilt med tanke på äldre. Mötesplats för ungdom i centrum saknas. Kommunen bör stötta Åsbacken Lägg ner Åsbacken och satsa pengarna på Grönt Centrum. Boende Boende för äldre saknas. Boende för unga är också en bristvara i Ås. Finns konkreta planer för barnomsorg när ytterligare bostadsområden planeras? Försäljning av fler tomter innebär behov av fler skolor. Satsa på ett centrum med äldreboende vid skolan. Små kvalitetssaker är viktiga för ett attraktivt boende. En pärla i Ås-området är Önsjön, bör vara tillgängligt för allmänheten. Idén om ädreboende i båthamnen är ett mycket dåligt förslag. Äldre behöver närhet till service. Framtidsbilder Ås framtid ideell förening för Åsbygdens utveckling fokuserar på fyra områden: -att vara ung i Ås -att bo som äldre i Ås -att utveckla båthamnen -att få till en aktivitetslokal centralt i Ås. Föreningen samarbetar med Ås föreningsliv kring framtidsfrågor. Torsta-Rösta i kommunens ägo och bildande av Grönt Centrum kommer att kunna innebära utveckling av service och näringsliv i bygden. En butik behövs i Ås. Man bör kunna ta lite av jordbruksmarken för ett centrum i Ås. Styrelsen för Jämtkraftshallen har tagit fram ett program för utveckling av hallen (som Trångsvikens bygdegård) Ås centrum ett centrum för alla, särskilt för barn/ungdomar som inte gillar idrott, Centrumbildning måste komplettera tomtförsäljning! Planering av friluftsområden vid båthamnen, Tysjöarna, Rösta trädgård och Önsjön bör stödjas. En bro över E14 vid Sånghusvallen-Brittsbo är nödvändig för att förhindra trafikolyckor. En finansiering tillsammans med Östersund bör vara möjlig. Ett antal öppna frågor, påståenden (som kan ha betydelse för fortsatta diskussioner)) till kommunen ställdes under kvällen: -Centrumfrågan Vad vill kommunen? -Hemsidan för Sånghusvallen uppdateras. Fantastiskt att vara med i planeringen från början! Vem kommer att fatta beslut? Kommunen tar inte till sig argument, vilket har visat sig tidigare. Hur för man fram sina åsikter gentemot kommunen?

28 Vad har hänt med de gamla planerna?t ex samarbete med Östersund om skola, båthamnen mm. Vad händer i Åsbacken? Vad har hänt med idén att bygga bostäder i skogsområdet vid Tängtorpet? Fundera över att ordna en båtplats till längs Storsjön. Många köar för båtplats. Har det förts några diskussioner vidare om att placera skolbarn från Ås i Lugnvik? När blir gc-vägen mot Östersund klar?(svar: hösten2012) Vart ska de långsamma transporterna gå när mitträcken byggs? Owen efterlyser info från alla som känner till trafikfarliga platser i kommunen.

29 RÖNNÖFORS

30

31 RÖNNÖFORS Arbete, service, infrastruktur Kommunikationer, buss, post, telefon är viktigt för både boende och för att få inflyttare. Arbetstillfällen behövs. Skifferbrottet är mycket betydelsefullt för bygden. Kraftvärmeverk borde byggas som kan inverka positivt för priset på grot. Lokal råvarubeskattning. Lokal överenskommelse om bygdepeng från vindkraften. Borde kunna utnyttjas bättre. Storskogen bör skötas bättre. Röjningen är mycket eftersatt. I vägsamfälligheten är kommunen medlem men har aldrig engagerat sig vilket är dåligt. En fungerande lokal räddningstjänst, IVPA, räddningstjänst, utryckningstjänst är mycket viktigt. Det visade sig senast vid skoterolyckan i Rönnöfors. Fördelning av bygdemedel? Framtidsbilder Det behöver komma mer initiativ från bygden men då måste också kommunen lyssna. Beskattningen bör i högre utsträckning ske på den ort där verksamheten finns. Kommunen borde ta fram siffror på det. Storskogen borde ge mer tillbaks till bygden. Byalaget borde få disponera några platser i älgjaktlaget. Byalaget ordnar jägare. Det skulle kunna ge pengar till bygden.

32 ASPÅS Näringslivsstruktur Aspås 2011 andel av 115 ftg Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning Byggverksamhet Handel 1% 2% 6% 1% 2% 8% 4% 8% 43% Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik Uthyrning, fastighetsservice Kultur, nöje och fritid Utbildning 4% Vård och omsorg 17% 4% Annan serviceverksamhet Fastighetsverksamhet Information och kommunikation

33 Fotomontage med Aspås bygdegård. Föreslaget vindkraftverk i bakgrunden.

34 ASPÅS Arbete, service, infrastruktur Vägen förbi Näversjön borde upprioriteras. Byn har haft möte med Trafikverket men byns uppfattning är att kommunen och Trafikverket skyller på varandra. Några deltagare uttryckte missnöje över vindkraftverken då utsikten är viktig. Avloppet- det är mycket vatten i backen och det finns stor oro för att ledningar förstörs då fler hus byggs. Borra för vatten och avlopp? Viktigt att värna om de företagare som vill arbeta i bygden så att inte Aspås bara förvandlas till en sovstad. Barnen hänvisas till byvägen då de ska till skolan. Den är smal, har flera infartsvägar och upplevs inte som lämplig för barn. Boende, fritidsboende Någon form av äldreboende i Aspås är önskärt. De äldre vill bo kvar. För att få fler unga att hyra behövs lämpliga bostäder. Framtidsbilder Kan kommunen eller byföreningen arbeta för att ägare till alla tomma hus avyttras vilket skulle möjliggöra inflyttning? Ökad kontroll av nybyggnation på åkermark. Någon uttrycker önskan om att vi värnar om åkermarken då det är viktigt att bevara åkermark för efterlevande. De produktionsenheter som finns investerar för 5-10 miljoner/företag.

35 NÄSKOTT Befolkning 2010: : Näringslivsstruktur Näskott 2011 andel av 238 ftg Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning 1% 2% Försörjning av el, gas, värme, kyla Byggverksamhet 2% 2% Handel 4% 2% 4% 2% 33% Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik Kultur, nöje och fritid Utbildning 17% Vård och omsorg 9% 13% 9% 0% Annan serviceverksamhet Fastighetsverksamhet Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Information och kommunikation

36 Nordannälden Ny bebyggelse anpassas till Jordbruket och byns karaktär. Faxnälden Kulturmiljö med kulturvärden av riksintresse.öppen odlingsmark, gravhögar, fångstgropar,stenåldersboplats Särskild hänsyn till skyddsintressen Näskott-Kingsta Kulturmiljö med kulturvärden av riksintresse.välbevarat område vid kyrkan.byggnadsminnet Grafsgården. Hänsyn till jordbruket och landskapsbilden. Ytterån Bad- och kurort åren Småskalig industriverksamhet. Trollsåsen Mindre jordbruksby, några byggnader från 1700-tal. Hänsyn till kulturhistoriska intressen och jordbruket Tullus-Bjärte Kulturmiljö med kulturvärden av riksintresse. Talmansgården och Nygården Hänsyn till kulturhistoriska intressen och landskapsbilden Riksintresse för kulturminnesvården Naturvärden Långnäset Ormgran, naturminne Önet 1.32 Natura 2000 Naturminne sedan Litet blandskogsområde med rikt fågelliv och rik örtvegetation.

37 NÄLDEN -Järnvägen har betytt mycket, är numera ett hinder- innebär en stor olägenhet för samhället. Önskan om en planskild korsning. (bilar har fastnat på övergången) Tung transport har problem att ta sig fram vid övergången. Problem även att köra runt vid Ytterån (går ej svänga) Tågen har hög hastighet genom samhället. Behov av industrimark finns. Se tidigare planer med alternativa vägdragningar. Gång- och cykelväg genom industriområdet innebär risker för skolelever. Väg bakom industriområdet skulle kunna nyttjas. (vid Hallströms verkst. Byter gc-vägen sida) Verkstadsindustrin med Andricht, Hallströms och Näldens Värmeindustri är avgörande för Näldens framtida utveckling. Flertal hyresgäster i Nälden, rätt stor omsättning. YTTERÅN E 14 genom Ytterån,mycket trafikfarlig för oskyddade trafikanter, höga hastigheter. Vägen är alltför bred. Många avfarter ansluter till vägen. Önskemål är hastighetskamera. (gångtunnel under bron) -Viltstängsel Båthamn, utveckla bostäder nära vatten. Industriområdet kan utvecklas. Barnfamiljer vill flytta in. Begränsning då inget kommunalt va finns väster om bron. -Möjlighet till turistisk verksamhet Ångbåtar, -Rensning av bäcken för harr-reproduktion -Bäversafari

38 Bilder över Nälden

39 OFFERDAL Befolkning 2010: : 1 645

40 Befolkning 2010: : 1 645

41 Kulturmiljöer Grötom,Bäcken,Ekeberg Kulturvärden av riksintresse.hänsyn till kulturhistorisk miljö och landskapet vid ny bebyggelse Önet Kulturvärden av riksintresse.många kulturhistoriskt värdefulla byggnader Åflo Kulturvärden av riksintresse. Sor hänsyn till kulturmiljön och landskapsbilden vid ny bebyggelse Änge, Ede,Stavre Ede kyrkby, Änge växte från 50-talet och framåt. Områdesplan från 1979 Landön Hänsyn till jordbruk och landskapsbild vid ny bebyggelse Bredbyn, Västbyn Jordbruket och byarnas karaktär ska värnas Västerberg,Berg Kulturhistorisk värdefull miljö, hänsyn till bebyggelse och landskapet vid ny bebyggelse Kaxås Kulturvärden av riksintresse i sluttning mot Hällsjön, ladrike Områdesplan från 1979 Kälom,Utgård,Österulvsås Välbevarade bymiljöer Jordbruket och byarnas karaktär ska värnas, häbnsyn till kulturhistoria och landskapsbild Offerdalsbygden Kulturmiljö av riksintresse.odlingslandskap. Byar med talrika inslag av äldre bebyggelse Tulleråsen,Rise Planeras för utbyggnad,jordbruket bör kunna utvecklas Naturvård Landön 4:12 Kulturskog, hänsyn vid bl a skogsbruk Trolltjärn Fågellokal Långan Riksintresse för naturvård Åflo mosse Hällberget Rik örtvegetation och ett rikt fågelliv. Värde för friluftslivet. Mussjön Rikt fågelliv, fågelskyddsområde Offerdalsberg Naturreservat. Gammal granskog, artrik vegetation i branten Grönningen Fågelskyddsområdehänsyn vid bebyggelse och skogsbruk

42 ÄNGE Arbete, service, infrastruktur Förbättring av vägnätet krävs för att bygden ska utvecklas.valne-änge i mycket dåligt skick. Skolelever från Nälden väljer Nyheden i stället för Änge skola vad blir följderna? Kan fiskförädling med koppling till Landön utvecklas? Boende, fritidsboende Det måste bli lättare att låna pengar föratt bygga på landsbygden. Framtidsbilder Kommunikationer av alla slag måste utvecklas. KAXÅS Arbete, service, infrastruktur Önskan finns att nyttja de gamla ladorna till andra verksamheter, t ex vandrarhem. Skolans lokaler måste förbättras. Bredbandsutbyggnad viktig, sänkta anslutningsavgifter. Boende, fritidsboende LIS-område vid Hällsjön lämpligt för att skapa attraktiva tomter. Framtidsbilder Kommunen måste vara riktigt bra på service och personligt engagemang för varje inflyttare.ta vara på den enskuildes styrkor och förutsättningar. Kaxås-optimal som inflyttningsby. Välja profil. Identitet,för Offerdal gäller spelmän,skidåkning. Offerdalsskiffer- ett bra varumärke. Kultur/naturvärden De speciella kulturvärden som finns i Kaxås måste bevaras. Men hur? Ladorna måste underhållas, landskapet hållas öppet, svårt att upprätthålla då arbetet faller på den enskilde brukaren/markägaren. Åflo en av Sveriges största orrspelsplatser.