Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012"

Transkript

1 Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012 genomförd nov 2011 till april 2012

2 Sammanfattning Inför revideringen av Krokoms kommunomfattande översiktsplan genomfördes under hösten 2011 och våren 2012 en rad dialogträffar för att möta människor runt om i kommunen och att bygga upp kunskap om kommunens olika delar. Sjutton av kommunens byar besöktes av tjänstemän och politiker. Uppslutningen i byarna varierade från fyra upp till ca sextio personer. Byabesöken utgick från de tio nyckelkodområden ( ung samma delning som församlingarna) som kommunen delas in i. Träffarna innehöll korta lägesbeskrivningar. Läget i hela kommunen berördes men fokus riktades mot det nyckelkodområde som var aktuellt för just den byn. Mycket av informationen bygde på den översiktsplan som antogs De cirklar med fördelningen mellan olika näringsgrenar som redovisas bygger på antal företag verksamma inom respektive näring. Den visar inte hur många som är sysselsatta inom varje näring. Framtidsfrågor diskuterades kring kaffeborden och kvällen avslutades med en uppsamling av de frågor som berörts. Här följer en redovisning av delar av det material som visades vid träffarna samt en sammanställning av synpunkter som framförts. De sammanställda synpunkterna samt frågeställningar som kom upp har delats in i tre områden: -Arbete, service, infrastruktur -Boende, fritidsboende -Framtidsbilder Möte i bygdegården Bilder.. och kaffe

3 Byar där dialogmöten har hållits Tidplan

4 HOTAGEN

5 Valsjöbyn

6 VALSJÖBYN, RÖRVATTNET Arbete, service, infrastruktur Bakeriet i Sörli (Norge) innebär arbetstillfällen för bygden.(arbetsplats för 120 pers. ca 40 är svenskar) Arbetstillfällen även inom Skifferindustrin i Rönnöfors. Skogsnäringen är viktig. Två butiker. Valsjöbua lever till 70% på Norgehandel. Vägen Rötviken-Rörvattnet är i mycket dåligt skick. Moderna, fungerande bränslepumpar i Rötviken viktigt för företagen och besökare. Bränslefrågan är ett stort problem då åkeriföretagen måste ligga på depåer av diesel. Boende, fritidsboende Brist på bostäder råder. Många födda på 80- och 90-talet väljer att flytta hem. Kartläggning och matchning har gjorts av byföreningen. Av 143 utskick har ca hälften svarat. Försäljning, uthyrning, avstyckning kan kortsiktigt skapa ett trettiotal nya bostäder. Framgångsfaktorer Bredband viktigt för boende, småföretagare och besökare. Fler arbetstillfällen och bostäder. Kommunens sevärdheter måste ses över. Skyltar, bord, bänkar mm kräver skötsel. vissa anläggningar kan vara farliga. Hotellet i Rörvattnet planerar utbyggnad.ca 20 nya fritidshus planeras. Mittskandinaviskt regionprojekt Vajmaa främjar bygdens utveckling

7 FÖLLINGE

8

9

10 FÖLLINGE, ÅKERSJÖN Arbete, service, infrastruktur Blan annat är ett antal trä- och verkstadsföretag är verksamma i Föllinge. Några exempel är Ottsjö hus, Föllinge svets o mekaniker, Föllinge golv, Föllingeprodukter. Jord- och skogsbrukets betydelse måste lyftas i planen. Delvis gemensam marknad med Strömsund/Hammerdalsområdet. ICA måste öka sin tillgänglighet. Åkersjön har stor betydelse för turism.svårt att finansiera underhåll för vandringsleder, stigar, skyltar mm.turistskatt skulle underlätta. Skotern viktig, bättre info om förbudstider mm önskas. Häggsjöviksvägen måste åtgärdas, är en viktig turistväg, idag alltför smal. Boende, fritidsboende Detaljplaner för utbyggnad finns men området har ej bebyggts. Felaktig placering av nya tomter i Föllinge. Åkersjön är en bra boendemiljö. Skolbarn har långa resor, fungerar bra om resorna är säkra, möjligt att äta bra tider på skolan och läxfria kvällar. (Bussvärd kan följa på resan) Vissa problem med vattentillgång. Önskar utökad sopsortering. Framtidsbilder Möjligheter genom utpekande av strandnära tomter. Lämpliga fiskevatten för fiskodlingar bör pekas ut. Ökat samarbete med Norge, underlätta att utföra jobb på andrasidan gränsen. Bredband finns i några byar. Olika aktörer aktiva i området. Åre Network, Jämtkraft. Föllingegården är idag tom men kan inrymma nya verksamheter. LIS-områden bör pekas ut. Öppet landskap,ex Fjällbete föregångare för landskapet i Åkersjön. Utveckla tysta ställen utan skoter mm. Inom Åkersjön finns ingen anslutning till bredband, detta är en viktig fråga för näringslivet (även turismen). Taxi Glesbygd saknar telefontäckning.

11 LAXSJÖ

12 Lakavattnet Förslag till områdesplan finns. Förutsättningar för utbyggnad av turist- och rekreationsanläggningar men med bibehållen vildmarkskaraktär bör eftersträvas. Haraån Hänsyn så att friluftslivets och naturvårdens intressen beaktas Renskinnmyren Botaniskt värde som motiverar att särskild hänsyn tas vid jordbruksåtgärder och annan verksamhet Tuvattnet, Hökvattnet, Flykälen,Storåbränna Ny bebyggelse bör inordnas i byarna och med hänsyn till bl a jordbruket, kulturvärden och landskapsbilden Ålåsen Detaljplan för fritidsbebyggelse med 30 tomtplatser finns. Fortsatt utbyggnad med fritidshus och aktiviteter för det rörliga friluftslivet förordas, närhet till Tjärnafjället och goda fiskevatten är gynnsamt för friluftslivet. Vitvattnet Grusåsar, grusvallar, ytterligare täktverksamhet väster om Vitvattnet och upp efter Storån bör undvikas. Laxviken Bebyggelseutveckling ska anpassas till landskapsbilden och inordnas i den befintliga bebyggelsen Laxsjö En levande by bör bibehållas. Fritidsbebyggelse kan tillkomma i byns utkanter och ta hänsyn till jordbruket och den öppna landskapsbilden. Almdalen Kulturhistorisk miljö av riksintresse, en av landets nordligaste växtplatser för almar,betydelsefullt utflyktsmål,ny bebyggelse ska bedömas restriktivt och tillåtas endast om det har betydelse för jordbruket eller annan platsbunden verksamhet. Tjärnafjället Område av riksintresse för naturvård.urskogsområde Ålviken Kulturhistorisk värdefull miljö av riksintresse.tillkommande bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden och inordnas i den befintliga bebyggelsen och tillåtas i de fall den har betydelse för jordbruket eller annan platsbunden verksamhet. Storån Öjån Område av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet.hänsyn ska tas till miljön i dalgångarna. Ingen bebyggelse synliga från älvarna,förutom mindre anläggningar för friluftslivets behov, får tillkomma. Hotagsströmmen Hela älvsträckan utefter Hårkans dalgång ska skyddas för elkraftsproduktion. Området bör utvecklas för turism och lokalbefolkningens rekreation.ingen bebyggelse får tillkomma.

13 LAXSJÖ Arbete, service, infrastruktur Telia har klippt linan för fast telefoni i augusti 2011 för Tuvattnet, Ålåsen och Hökvattnet. Trots att det mobila alternativet ej fungerar. Bredband otillfredsställande kvalité i Tuvattnet, storåbränna. Många vägar behöver renoveras. Butiken kommer kanske att läggas ner inom kort. Boende, fritidsboende Behov av fritidstomter kan uppstå i Ålåsen, där finns idag många bebyggda fritidstomter. Skidbacken är igång. Möjligheten till strandnära bebyggande bör nyttjas.kommunen bör ha en generös inställning. Många barn har nyligen fötts i Storåbränna Framtidsbilder Laxviken arbetar för bättre bredband. Man bör fokusera på att få folk att flytta till området, det finns många tomma hus. Kommunen bör ta väl hand om nya entreprenörer. Att folk vill bo vackert på landsbygden är vår chans. Strandskyddet ska värnas samtidigt som lättnader ska ske på vissa platser. Krokom är en fiskekommun. Vi bör sälja mer av naturen, tror inte att vindkraft går att kombinera med att locka hit inflyttare.vinst från vindkraften riskerar att hamna utanför kommunen. I år har vi sagt att vi ska leva på turism och vildmark. Men det har inte blivit något av det. Vad ska vi satsa på?. Det är inte så enkelt det här med vildmarksturism. Jord och skog går att utveckla. El och värme kan utvinnas ur biobränsle. Egen biogasanläggningar. Grönt Center kan kanske utveckla detta. Laxsjö

14 ALSEN

15

16 ALSEN Arbete, Service, Infrastruktur Kommunen bör underlätta för medborgarna i sin myndighetsutövning.skapa arbetstillfällen för inflyttning och skapa boende för anställda på Wången. IT-företag bör lockas. Bredband finns.( Helleberg ligger utanför har nu ADSL). Det har skapats en stark skola-bra för bygden. Badet behöver rustas. Finns planlagd industrimark? Svårt att driva småskalig turism, inkomsten är ojämnt fördelad. Svårt att behålla ungdomen i byn. Vägen till Tand spolas sönder varje vårflod. Fler busskurer och fler bussturer önskas. Bättre logistik gentemot bussturerna mot Västbygden. Boende, fritidsboende Kommunen måste bli bättre på att marknadsföra lediga tomter i Alsen och stötta byalaget i detta arbete. I äldreboendet (Tunan) finns flera tomma lägenheter. Bygga nytt är svårt men befintliga hus säljs fort. Kan KBABs tomma lägenheter nyttjas som turistlägenheter? Framtidsbilder Utveckling av turistnäringen, boende, fisket. T ex fiskecamp nedanför Backgården. Eller Hökån, nedanför Wången..Fiskrik sjö 600 ton, varav endast 0,5 ton fiskas upp. Utöka samarbetet mellan Alsenborna och Wången.Wången borde gå att utveckla mer. Bättre skyltning för turister. Marknadsföra badplatsen. TRÅNGSVIKEN Arbete, Service, Infrastruktur Byggandet av två 3-vägskorsningar i stället för 4-vägskorsning. Affären behöver en bättre parkeringslösning. Gångvägar mellan Åse och Mo efterlyses. Boende, fritidsboende Behov att marknadsföra och utveckla tomtområdet. Behöver kompletteras med andra boenden (sjönära).två potentiella, sjönära boenden finns: Millersudden och sågverkstomten. Äldrboende med närhet till bygdegård och affär behövs. Skolan tappar elever, viktigt att fokusera på inflyttning. Förslag på att uppföra ett visningshus i Trångsviken (Isotimber) Framtidsbilder En småbåtshamn skulle locka Östersunds båtägare till Trångsviken. Det gamla magasinet kan utvecklas till en gourmet-restaurang. Viktigt att få stopp på tågen igen. Lättnader i strandskyddet kan skapa nya möjligheter längs Storsjöstranden och Alsen.sjön.

17 KLUK Arbete, Service, Infrastruktur Samarbete över bygränser och kommungränser. Servering på bowlinghallen.,fler aktiviteter samordnat med bowling.(kultur, bibliotek,musik,idrotter mm),bowlinghallen som drivmotor.. Skapa förutsättningar för en levande affär som får kokurrera med samma möjligheter som de stor kedjorna. Viktigt för turist-, skogsföretag, bärplckare, skoteråkare med mobila nätet (har försämrats). Fast telefoni måste säkras (kommunens roll?). Små företag är viktiga, de ska uppmuntras att växa, låta folk få satsa Hur sänka medelåldern? Idag är kommunikationerna dåliga med Östersund. Boende, fritidsboende Underlätta för byggande i attraktiva lägen (sjönära) Äldreboende och korttidsplatser behövs Framtidsbilder Levande by.ökad inflyttning En fristående skola med frihet och pedagogik i samverkan med samhälle, företag, natur. Handikappanpassat boende nära Kougstasjöns strand, kombinera bowling- fiske-östbackens Hästgård. Bredbandsutbyggnad. Vindkraftsutbyggnad Riskkapital.(svårt att starta nya företag i glesbygd) Alsen,Kluk

18 RÖDÖN/KROKOM

19 Krokoms tätort Krokomsporten

20 Utbyggnadsplaner

21 Idéskisser över Krokoms Centrum

22 KROKOM Arbete, service, infrastruktur Diskussion kring redovisade skisser över Krokoms centrum. Koppling till butikerna vid Aspåsvägen (blomsteraffären, Hälsokosten) efterlyses. Samhällsföreningen i Krokom vill prioritera sammanlänkning av Krokomsporten- Krokomsviken-Krokoms centrum.. Brandstationen bör flyttas. Konsumfastigheten diskuteras. Köpmännen(ICA) vill se systembolaget på platsen, en galleria föreslås. M;ats H och Eva F presenterar idén att bygga ett kulturhus på tomten, med utrymme för all slags kulturutbud. Glöm inte att ta med Hissmofors i diskussionen kring Krokoms tätort. Boende,fritidsboende Planerade områden finns inom Kvarna-området. Ett mindre antal tomter har skissats på Täppvägen. Övrigt tillskott av bostäder sker i Dvärsätt och på Rödön. Bostäder för äldre måste lösas. Framtidsbilder Vision 2040 bör tas fram för hela kommunen. Viktigt att marknadsföra kommunen. Kan Krokoms tätort bli en stad med hus i fyra våningar? Diskussionen var bitvis livlig, alla var överens om att något måste göras. Det är viktigt att ta hand om gamla Konsum. Lokalbehovsutredning avseende kommunhusets lokalbehov fortsätter. För fortsatt arbete med Krokoms centrum ska en arbetsgrupp bildas: Repr. Från: -samhällsföreningen -ungdomarna -köpmännen -politiken -polisen -kulturhusgruppen Gruppen ska ledas av stadsark. Anne Dahlgren

23 RÖDÖN Arbete,,service infrastruktur Möjligt för en förening i byn att ansöka om medel för bredbandsanslutning. Gång- cykelväg över Rödön är en viktig fråga, Rödösundet-Krokom, alt till Ytterån Kan komma att inkräkta på åkermarken Vägen mot Näskott måste stängas alt. rustas upp, mycket dålig vissa tider. Negativt med höjning av hastighetsgränsen (från 70-80) Hastigheten på krönet vid skolan bör sänkas till 30. Trafikhinder, gångtunnel bör byggas. Dåligt med allmänna kommunikationer: En buss per dag. Förbindelsen fungerar inte för skolgång, fritidsaktiviteter eller förvärvsarbete. Del av trafiken från E14 bör kunna styras över till Rödön. Boende, fritidsboende Det råder brist på bostäder för äldre. Vilka tankar finns om bostadsutbyggnad, t ex inom Häste?Förutsättskommunalt VA för framtida exploateringar? Ska Rödön växa i befolkning?vill vi alls ha fler boende? Framtidsbilder Diskussion om åkermarkens betydelse i framtiden uppstår. Några hävdar att jordbruksmark kommer att vara en bristvara medan andra inte ser problem i att nyttja den öppna åkermarken för t ex attraktivt boende. Kommer Rödön att beröras av LIS-områden? Frågor gällande planprocessen: Kommunen bör ha en strategi för att få med barnfamiljer i projektet. Hur kan man nå ungdomar med engagemang i framtidsfrågor och planarbetet? Planering kan ske i kontakt med skolan, t ex genom en enkel tävling eller arbete med frågan: hur vill vi bo? Hur kan byarna fortsättningsvis påverka planens innehåll?

24 ÅS

25

26 Bild över Ås båthamn

27 ÅS Arbete, service, infrastruktur Viktigt att servicen förbättras, särskilt med tanke på äldre. Mötesplats för ungdom i centrum saknas. Kommunen bör stötta Åsbacken Lägg ner Åsbacken och satsa pengarna på Grönt Centrum. Boende Boende för äldre saknas. Boende för unga är också en bristvara i Ås. Finns konkreta planer för barnomsorg när ytterligare bostadsområden planeras? Försäljning av fler tomter innebär behov av fler skolor. Satsa på ett centrum med äldreboende vid skolan. Små kvalitetssaker är viktiga för ett attraktivt boende. En pärla i Ås-området är Önsjön, bör vara tillgängligt för allmänheten. Idén om ädreboende i båthamnen är ett mycket dåligt förslag. Äldre behöver närhet till service. Framtidsbilder Ås framtid ideell förening för Åsbygdens utveckling fokuserar på fyra områden: -att vara ung i Ås -att bo som äldre i Ås -att utveckla båthamnen -att få till en aktivitetslokal centralt i Ås. Föreningen samarbetar med Ås föreningsliv kring framtidsfrågor. Torsta-Rösta i kommunens ägo och bildande av Grönt Centrum kommer att kunna innebära utveckling av service och näringsliv i bygden. En butik behövs i Ås. Man bör kunna ta lite av jordbruksmarken för ett centrum i Ås. Styrelsen för Jämtkraftshallen har tagit fram ett program för utveckling av hallen (som Trångsvikens bygdegård) Ås centrum ett centrum för alla, särskilt för barn/ungdomar som inte gillar idrott, Centrumbildning måste komplettera tomtförsäljning! Planering av friluftsområden vid båthamnen, Tysjöarna, Rösta trädgård och Önsjön bör stödjas. En bro över E14 vid Sånghusvallen-Brittsbo är nödvändig för att förhindra trafikolyckor. En finansiering tillsammans med Östersund bör vara möjlig. Ett antal öppna frågor, påståenden (som kan ha betydelse för fortsatta diskussioner)) till kommunen ställdes under kvällen: -Centrumfrågan Vad vill kommunen? -Hemsidan för Sånghusvallen uppdateras. Fantastiskt att vara med i planeringen från början! Vem kommer att fatta beslut? Kommunen tar inte till sig argument, vilket har visat sig tidigare. Hur för man fram sina åsikter gentemot kommunen?

28 Vad har hänt med de gamla planerna?t ex samarbete med Östersund om skola, båthamnen mm. Vad händer i Åsbacken? Vad har hänt med idén att bygga bostäder i skogsområdet vid Tängtorpet? Fundera över att ordna en båtplats till längs Storsjön. Många köar för båtplats. Har det förts några diskussioner vidare om att placera skolbarn från Ås i Lugnvik? När blir gc-vägen mot Östersund klar?(svar: hösten2012) Vart ska de långsamma transporterna gå när mitträcken byggs? Owen efterlyser info från alla som känner till trafikfarliga platser i kommunen.

29 RÖNNÖFORS

30

31 RÖNNÖFORS Arbete, service, infrastruktur Kommunikationer, buss, post, telefon är viktigt för både boende och för att få inflyttare. Arbetstillfällen behövs. Skifferbrottet är mycket betydelsefullt för bygden. Kraftvärmeverk borde byggas som kan inverka positivt för priset på grot. Lokal råvarubeskattning. Lokal överenskommelse om bygdepeng från vindkraften. Borde kunna utnyttjas bättre. Storskogen bör skötas bättre. Röjningen är mycket eftersatt. I vägsamfälligheten är kommunen medlem men har aldrig engagerat sig vilket är dåligt. En fungerande lokal räddningstjänst, IVPA, räddningstjänst, utryckningstjänst är mycket viktigt. Det visade sig senast vid skoterolyckan i Rönnöfors. Fördelning av bygdemedel? Framtidsbilder Det behöver komma mer initiativ från bygden men då måste också kommunen lyssna. Beskattningen bör i högre utsträckning ske på den ort där verksamheten finns. Kommunen borde ta fram siffror på det. Storskogen borde ge mer tillbaks till bygden. Byalaget borde få disponera några platser i älgjaktlaget. Byalaget ordnar jägare. Det skulle kunna ge pengar till bygden.

32 ASPÅS Näringslivsstruktur Aspås 2011 andel av 115 ftg Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning Byggverksamhet Handel 1% 2% 6% 1% 2% 8% 4% 8% 43% Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik Uthyrning, fastighetsservice Kultur, nöje och fritid Utbildning 4% Vård och omsorg 17% 4% Annan serviceverksamhet Fastighetsverksamhet Information och kommunikation

33 Fotomontage med Aspås bygdegård. Föreslaget vindkraftverk i bakgrunden.

34 ASPÅS Arbete, service, infrastruktur Vägen förbi Näversjön borde upprioriteras. Byn har haft möte med Trafikverket men byns uppfattning är att kommunen och Trafikverket skyller på varandra. Några deltagare uttryckte missnöje över vindkraftverken då utsikten är viktig. Avloppet- det är mycket vatten i backen och det finns stor oro för att ledningar förstörs då fler hus byggs. Borra för vatten och avlopp? Viktigt att värna om de företagare som vill arbeta i bygden så att inte Aspås bara förvandlas till en sovstad. Barnen hänvisas till byvägen då de ska till skolan. Den är smal, har flera infartsvägar och upplevs inte som lämplig för barn. Boende, fritidsboende Någon form av äldreboende i Aspås är önskärt. De äldre vill bo kvar. För att få fler unga att hyra behövs lämpliga bostäder. Framtidsbilder Kan kommunen eller byföreningen arbeta för att ägare till alla tomma hus avyttras vilket skulle möjliggöra inflyttning? Ökad kontroll av nybyggnation på åkermark. Någon uttrycker önskan om att vi värnar om åkermarken då det är viktigt att bevara åkermark för efterlevande. De produktionsenheter som finns investerar för 5-10 miljoner/företag.

35 NÄSKOTT Befolkning 2010: : Näringslivsstruktur Näskott 2011 andel av 238 ftg Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning 1% 2% Försörjning av el, gas, värme, kyla Byggverksamhet 2% 2% Handel 4% 2% 4% 2% 33% Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik Kultur, nöje och fritid Utbildning 17% Vård och omsorg 9% 13% 9% 0% Annan serviceverksamhet Fastighetsverksamhet Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Information och kommunikation

36 Nordannälden Ny bebyggelse anpassas till Jordbruket och byns karaktär. Faxnälden Kulturmiljö med kulturvärden av riksintresse.öppen odlingsmark, gravhögar, fångstgropar,stenåldersboplats Särskild hänsyn till skyddsintressen Näskott-Kingsta Kulturmiljö med kulturvärden av riksintresse.välbevarat område vid kyrkan.byggnadsminnet Grafsgården. Hänsyn till jordbruket och landskapsbilden. Ytterån Bad- och kurort åren Småskalig industriverksamhet. Trollsåsen Mindre jordbruksby, några byggnader från 1700-tal. Hänsyn till kulturhistoriska intressen och jordbruket Tullus-Bjärte Kulturmiljö med kulturvärden av riksintresse. Talmansgården och Nygården Hänsyn till kulturhistoriska intressen och landskapsbilden Riksintresse för kulturminnesvården Naturvärden Långnäset Ormgran, naturminne Önet 1.32 Natura 2000 Naturminne sedan Litet blandskogsområde med rikt fågelliv och rik örtvegetation.

37 NÄLDEN -Järnvägen har betytt mycket, är numera ett hinder- innebär en stor olägenhet för samhället. Önskan om en planskild korsning. (bilar har fastnat på övergången) Tung transport har problem att ta sig fram vid övergången. Problem även att köra runt vid Ytterån (går ej svänga) Tågen har hög hastighet genom samhället. Behov av industrimark finns. Se tidigare planer med alternativa vägdragningar. Gång- och cykelväg genom industriområdet innebär risker för skolelever. Väg bakom industriområdet skulle kunna nyttjas. (vid Hallströms verkst. Byter gc-vägen sida) Verkstadsindustrin med Andricht, Hallströms och Näldens Värmeindustri är avgörande för Näldens framtida utveckling. Flertal hyresgäster i Nälden, rätt stor omsättning. YTTERÅN E 14 genom Ytterån,mycket trafikfarlig för oskyddade trafikanter, höga hastigheter. Vägen är alltför bred. Många avfarter ansluter till vägen. Önskemål är hastighetskamera. (gångtunnel under bron) -Viltstängsel Båthamn, utveckla bostäder nära vatten. Industriområdet kan utvecklas. Barnfamiljer vill flytta in. Begränsning då inget kommunalt va finns väster om bron. -Möjlighet till turistisk verksamhet Ångbåtar, -Rensning av bäcken för harr-reproduktion -Bäversafari

38 Bilder över Nälden

39 OFFERDAL Befolkning 2010: : 1 645

40 Befolkning 2010: : 1 645

41 Kulturmiljöer Grötom,Bäcken,Ekeberg Kulturvärden av riksintresse.hänsyn till kulturhistorisk miljö och landskapet vid ny bebyggelse Önet Kulturvärden av riksintresse.många kulturhistoriskt värdefulla byggnader Åflo Kulturvärden av riksintresse. Sor hänsyn till kulturmiljön och landskapsbilden vid ny bebyggelse Änge, Ede,Stavre Ede kyrkby, Änge växte från 50-talet och framåt. Områdesplan från 1979 Landön Hänsyn till jordbruk och landskapsbild vid ny bebyggelse Bredbyn, Västbyn Jordbruket och byarnas karaktär ska värnas Västerberg,Berg Kulturhistorisk värdefull miljö, hänsyn till bebyggelse och landskapet vid ny bebyggelse Kaxås Kulturvärden av riksintresse i sluttning mot Hällsjön, ladrike Områdesplan från 1979 Kälom,Utgård,Österulvsås Välbevarade bymiljöer Jordbruket och byarnas karaktär ska värnas, häbnsyn till kulturhistoria och landskapsbild Offerdalsbygden Kulturmiljö av riksintresse.odlingslandskap. Byar med talrika inslag av äldre bebyggelse Tulleråsen,Rise Planeras för utbyggnad,jordbruket bör kunna utvecklas Naturvård Landön 4:12 Kulturskog, hänsyn vid bl a skogsbruk Trolltjärn Fågellokal Långan Riksintresse för naturvård Åflo mosse Hällberget Rik örtvegetation och ett rikt fågelliv. Värde för friluftslivet. Mussjön Rikt fågelliv, fågelskyddsområde Offerdalsberg Naturreservat. Gammal granskog, artrik vegetation i branten Grönningen Fågelskyddsområdehänsyn vid bebyggelse och skogsbruk

42 ÄNGE Arbete, service, infrastruktur Förbättring av vägnätet krävs för att bygden ska utvecklas.valne-änge i mycket dåligt skick. Skolelever från Nälden väljer Nyheden i stället för Änge skola vad blir följderna? Kan fiskförädling med koppling till Landön utvecklas? Boende, fritidsboende Det måste bli lättare att låna pengar föratt bygga på landsbygden. Framtidsbilder Kommunikationer av alla slag måste utvecklas. KAXÅS Arbete, service, infrastruktur Önskan finns att nyttja de gamla ladorna till andra verksamheter, t ex vandrarhem. Skolans lokaler måste förbättras. Bredbandsutbyggnad viktig, sänkta anslutningsavgifter. Boende, fritidsboende LIS-område vid Hällsjön lämpligt för att skapa attraktiva tomter. Framtidsbilder Kommunen måste vara riktigt bra på service och personligt engagemang för varje inflyttare.ta vara på den enskuildes styrkor och förutsättningar. Kaxås-optimal som inflyttningsby. Välja profil. Identitet,för Offerdal gäller spelmän,skidåkning. Offerdalsskiffer- ett bra varumärke. Kultur/naturvärden De speciella kulturvärden som finns i Kaxås måste bevaras. Men hur? Ladorna måste underhållas, landskapet hållas öppet, svårt att upprätthålla då arbetet faller på den enskilde brukaren/markägaren. Åflo en av Sveriges största orrspelsplatser.

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag Storsund Byaområde 1 Storsund Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Foto: Sara Berg Antalet boende i Storsund har under åren 1996-2006 minskat med ca 10 %. Åldersfördelningen avviker från kommunen

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän Innehållsförteckning INLEDNING...2 1. BOSTAD OCH BYGGANDE

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Börjelsbyn Kalix kommun, Norrbottens län November 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Mellersta Östra Ölands-bygden Borgholms och Mörbylånga kommuner, Kalmar län Juni 2010 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2 Kvällen den 8 december 2011 samlades medborgare i Rengsjöbygden och tjänstemän från Bollnäs

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 en väg, många möjligheter 2(11) INNEHÅLL 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 2.1 Vision... 4 2.2 Mål... 5 2.3 Strategier... 5 3 Tillväxt ett samspel...

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN ÖNSKEMÅL FÖR MIG PERSONLIGEN -Bättre bussförbindelser -Kunna bygga ut -Planera mer för Jutvikens badplats -Satsa på fritidsboende istället för åretrunt

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Medborgardialog Gäddede 2011-03-23

Medborgardialog Gäddede 2011-03-23 Rapport medborgardialog i Gäddede 2011-03-23 Sidan 1 av 8 Medborgardialog Gäddede 2011-03-23 Bakgrund och syfte Medborgardialog är ett sätt för politiska ledningen att få ett större beslutsunderlag genom

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer INLEDNING 7 Plan- och bygglagen (PBL ): Kap 3 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ÖP

Landsbygdsutveckling i ÖP Översiktsplan Sundsvall 2021 Landsbygdsutveckling i ÖP 1. Riktlinjer på olika nivåer 2. Tankar med planeringen 3. Utpekade områden 4. Nästa steg Ulrika Edlund, 2015-09-04 Mål och prioriteringar Attraktiva

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Fördjupad översiktsplan avseende 9. KULTSJÖDALEN. Kultsjödalgången är stor och innehåller viktiga kulturella- och naturresursvärden.

Fördjupad översiktsplan avseende 9. KULTSJÖDALEN. Kultsjödalgången är stor och innehåller viktiga kulturella- och naturresursvärden. Fördjupad översiktsplan avseende 9. KULTSJÖDALEN 9.1 Bakgrund I samband med upprättandet av översiktsplan för Vilhelmina kommun har det ansetts nödvändigt att fördjupa översiktsplanen för vissa områden.

Läs mer

En kort presentation av Tjörns näringsliv

En kort presentation av Tjörns näringsliv En kort presentation av Tjörns näringsliv Allmänt om Tjörn Kommunen har ungefär 15 000 invånare, men man räknar med en befolkningsökning de kommande åren då man har förberett för en ökad bebyggelse på

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Landsbygdsforum 2016 Kukkolaforsen 12 november 2016

Landsbygdsforum 2016 Kukkolaforsen 12 november 2016 Workshop: Nya tankar för Haparandas landsbygd Frågeställning: Vad är vi stolta över? Så här gick det till: Deltagarna delades in 7 olika grupper och fick till uppgift att fundera över vad vi är stolta

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag Gråträsk Byaområde 1 Gråträsk Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Gråträsk har under åren 1996-2005 minskat med ca 20 %. Andelen äldre är större än i övriga kommunen. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov Lokal plan för Skölvene bygd Som att bo mitt i ett sommarlov Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen... 3 2 Vem har tagit fram planen och hur... 3 3 Beskrivning av Skölvene bygd...3 4 Vad

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Sträckkommentarer för löpare och bilburna i St Olavsloppet 2014!

Sträckkommentarer för löpare och bilburna i St Olavsloppet 2014! Sträckkommentarer för löpare och bilburna i St Olavsloppet 2014! Dag 3: fredag 27 juni Sandvika Åre 63,4 km Sträcka 25 Sandvika - Kalfjället 5,6 km Sandvika 63 39 06 N, 12 15 03 Ö Kalfjället 63 36 44 N,

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar KARAKTÄRSOMRÅDEN Jordbrukslandskapet mellanrummen 167 Karaktärsområde III

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Anteckningar Workshop 1

Anteckningar Workshop 1 1(7) Anteckningar Workshop 1 Tid: 12 maj 2015 kl. 18.00-21.00 Plats: Hallersrudskolans matsal Närvarande: Anna Lindstedt och Örjan Nässlander från Hammarö kommun, Göran Grönkvist tf kommunarkitekt, Maria

Läs mer

NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN

NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN MULLSJÖ KOMMUN 24 NÄRINGSLIV Brannan AB (f d Rexor) är ett av industriföretagen som blomstrar i Mullsjö. HUR SER DET UT? Av kommunens drygt 7200 invånare 1998 var ca 3150 yrkesverksamma. Av dessa arbetade

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna Skola...i framtiden Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna skolbyggnad Stora generösa utrymmen på alla tre plan, ca 900kvm

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Fördjupning Av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö kommuner. Augusti 2011.

Fördjupning Av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö kommuner. Augusti 2011. Juni 2012 Samrådsredogörelse Fördjupning Av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö kommuner. Augusti 2011. Fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet har varit utsänd på samråd

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

ALLMÄNT MÖTE OM STORLIENS FRAMTID

ALLMÄNT MÖTE OM STORLIENS FRAMTID 1 ALLMÄNT MÖTE OM STORLIENS FRAMTID 13 MARS 2008 2 STORLIENS FRAMTID ÖVERSIKTLIG UTREDNING OM STORLIENS FORTSATTA UTVECKLING 3 3 FYSISK PLANERING: Utveckling och användning av mark och vatten. Hur och

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 SÅNGHUSVALLEN 1 Ås, Krokoms kommun DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun BESKRIVNING AV PLANEN OCH DESS MILJÖKONSEKVENSER 1 PLANHANDLINGAR Planhandlingarna består av denna beskrivning med bl.a. redovisning av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 28 november 2013 Kvällens program 19.00 Välkommen 19.10 Bettna 2019 hur kom vi hit? diskussion och fika feedback 20.30 Nästa steg 20.50 Rapport från arbetsgrupperna

Läs mer

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010 Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Utställning 14 juli 20 september 2010 Vi har en plan! I Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar vi tillsammans för att skapa en livskraftig

Läs mer

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2014/36 PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Det aktuella utredningsområdet 2014-04-17 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra

Läs mer

Barsta hamn (Barsta 1:37,1:32 m.fl.) Nordingrå församling, Kramfors kommun. Detaljplaneprogram Barsta Hamn. Program till detaljplan för område vid

Barsta hamn (Barsta 1:37,1:32 m.fl.) Nordingrå församling, Kramfors kommun. Detaljplaneprogram Barsta Hamn. Program till detaljplan för område vid Detaljplaneprogram Barsta Hamn Program till detaljplan för område vid Barsta hamn (Barsta 1:37,1:32 m.fl.) Nordingrå församling, Kramfors kommun Planeringens Syfte Syftet med planeringen är att reglera

Läs mer

Sikfors Byaområde. Förutsättningar och förslag

Sikfors Byaområde. Förutsättningar och förslag Sikfors Byaområde 1 Sikfors Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Sikfors har ökat med ca 4% under den senaste 10-årsperioden. Om man jämför med kommunen i övrigt visar det sig

Läs mer