Vår vision och våra mål är: Kommunfullmäktigemål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår vision och våra mål är: Kommunfullmäktigemål"

Transkript

1 1 Det har hänt och händer mycket i Örnsköldsvik. Inom många områden har det varit en positiv utveckling som skapat framtidstro och lust och omvärlden har sett oss. Men mycket kan bli ännu bättre! Vi vill mer och arbetar vidare med att bygga framtidens Örnsköldsvik, där fler kan förverkliga sina drömmar. Med en trygg förskola, skola och fritids som skapar allt bättre förutsättningar för ungas utveckling och lärande. Med en tydlig ambition att i samverkan med näringslivet förbättra företagsklimatet för fler jobb och med särskilda insatser för att knäcka ungdomsarbetslösheten. Väl medvetna om att behoven av vård och omsorgen ökar och möter det med insatser inom alla boendeformer. Det ska vara tryggt att åldras i Örnsköldsvik. Med förhållningssättet Bygd och stad i balans jobbar vi för att hela kommunen ska utvecklas. Samverkan inom kommunen men också med andra kommuner är nödvändigt för att skapa tillväxt och attraktivitet. Vi ser en aktiv integration och en politik för mångfald som en del i att skapa fler jobb, tillföra kompetens och ett bidrag till välfärden. Vi vill helt enkelt att Örnsköldsvik ska erbjuda de bästa förutsättningarna för det goda livet med de hållbara lösningarna byggt på demokrati, jämställdhet och allas lika värde. Med Budget 2015 tar vi nu sats för att fortsätta bygga framtidens Örnsköldsvik. Ett Örnsköldsvik där vi blir fler. Vår vision och våra mål är: Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt att leva i, att arbeta i och att besöka. Kommunfullmäktigemål Örnsköldsvik ska halvera arbetslösheten och öka sysselsättningen fram till Örnsköldsvik ska bli en av de bästa skolkommunerna 2020 Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i Örnsköldsviks kommun ska vara en attraktiv, klimatsmart och hållbar kommun

2 2 - Vi vill göra mer för fler jobb Jobben är för de allra flesta en väldigt viktig och positiv del av livet. Arbetet ger egen inkomst, gemenskap och utveckling. För att fler ska få jobb och för att vi ska få större inflyttning till kommunen behöver det skapas fler arbetstillfällen. Jobb och företag ger också förutsättningar för att kunna bygga välfärd. Fler heltider för ökad jämställdhet Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. De ofrivilliga deltiderna drabbar främst kvinnor. Hos Örnsköldsviks kommun arbetade under 2013 närmare 83 procent av männen heltid medan andelen kvinnor uppgick till knappt 66 procent. För att ge män och kvinnor förutsättningar att ta lika ansvar krävs att gamla strukturer utmanas och förändras. Örnsköldsviks kommun ska som arbetsgivare arbeta för att heltid blir norm och deltid en möjlighet. Vi behöver utveckla företagsklimatet på olika sätt. Den höga ungdomsarbetslösheten är ett slöseri med mänskliga resurser. Att ha ett jobb att gå till och att få känna framtidstro som ung ger energi och kraft att gå vidare i livet. Vi behöver knäcka arbetslösheten inte minst när det gäller våra ungdomar och därför vill vi införa en 90-dagars garanti som innebär att individuella åtgärder sätts in från första dagen av arbetslöshet. Den unge ska garanteras utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar. Här satsar vi inte minst på Ungas Chanser. Samarbete mellan skolan och näringslivet fortsätter att utvecklas för att på sikt skapa förutsättningar för att klara personalbehovet. Vi fortsätter samarbetet med näringslivet kring Arbetsmarknadskunskap i skolan. Den kommunala servicen till såväl nya företag som vill etablera sig som befintliga företag som vill växa ska förbättras. Jobb och företag skapas där kunskap och goda kommunikationer finns. Vår arbetsmarknad kräver god tillgång till arbetskraft och på samma gång behöver arbetssök- ande tillgång till en större arbetsmarknad. Med Botniabanan och satsningen på Kunskapsnod Örnsköldsvik förbättras möjligheterna för tillväxt och hållbar utveckling. Det samarbete som vi i Umeåregionen inlett utvecklar en gemensam och stark arbetsmarknadsregion. Nya moderna och hållbara jobb skapas också när vi bygger en hållbar värld. Genom forskning och utveckling har många nya produkter skapats och med visionen om att det som idag görs av olja kan göras av skog skapas många nya arbetstillfällen i vår region. SP Processum har gjort världen nyfiken på Örnsköldsvik. Vi behöver en aktiv klimatpolitik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd.

3 3 Med krav i upphandlingar, ökade kunskaper, förändrade attityder och införande av klimatsmarta metoder kan såväl företag, offentlig verksamhet som privatpersoner bidra till en hållbar utveckling och nya jobb. Vi arbetar också för ett Örnsköldsvik för alla och därför vill vi bättre kunna möta funktionsnedsattas behov av jobb, sysselsättning och aktiviteter. En rejäl kraftsamling kring besöksnäringen i Höga kusten genomförs genom ett nära samarbete med Kramfors, Sollefteå och Härnösand. Det handlar om att 800 jobb kan skapas i Höga kusten inom 10 år. Som den största arbetsgivaren är det särskilt viktigt att kommunen går före när det gäller att erbjuda goda arbetsvillkor. Inte minst för att klara av kompetensförsörjningen i framtiden. Barn och äldres miljöer är särskilt viktiga. Därför ska deras ute- och innemiljöer ha stor prioritet. Mindre underhållsåtgärder kan göra storverk. Därför vill vi att extra insatser görs, som är tydligt prioriterade av verksamheten, för 3 Mkr i Ungas arbetsmiljö och 3 Mkr i Äldres miljöer. Utvärdering ska göras i slutet av Örnsköldsvik ska kunna erbjuda förutsättningar för ett gott liv i hela kommunen med en hållbar utveckling som grund. En trygg och säker kommun där utvecklingen i centrum och på landsbygden hänger ihop och är varandras förutsättningar. Där ett starkt förenings- och kulturliv ger många möjligheter till medskapande och upplevelser. Och där tillgången på bra och tryggt boende i livets olika skeenden är viktigt. För att bygga ett hållbart samhälle är det också viktigt att vi människor mår bra och därför är det också viktigt att stärka insatserna kring psykisk ohälsa. Vi vill arbeta för ett levande och hållbart Örnsköldsvik genom Att öka antalet heltider och minska de ofrivilliga deltiderna inom kommunen Att erbjuda 100 särskilda ungdomsjobb Ungas Chanser - i kommunen varje år Att skapa fler kommunala ferie- och sommarjobb i samarbete med näringslivet Att utveckla en väg in för ungdomar framtidens Navigatorcentrum Ett ännu bättre företagsklimat Att utveckla samarbetet med den sociala ekonomin för fler jobb Att stärka Höga kusten som varumärke inom besöksnäringen Att använda den kommunala upphandlingen för att ställa sociala krav, krav på praktik samt möjliggöra för mindre lokala producenter att lägga anbud Att tillsammans med Övikshem och övriga fastighetsägare arbeta för att det byggs fler hyresrätter inte minst Trygghetsboenden i Örnsköldsvik Att nå minst det nationella målet att maten inom kommunens verksamheter ska vara ekologiskt/och eller lokalproducerad Att minska matsvinnet från de kommunala verksamheterna samt att matavfallssortering genomförs Minska energiförbrukningen genom fortsatt energieffektivisering i de kommunala lokalerna

4 4 Bygd och stad i balans Örnsköldsvik har prisats av Hela Sverige ska leva för ett strategiskt arbete för landsbygdsutveckling. I Tillväxtverkets skrivelser är vi det goda exemplet. Nu tillför vi ytterligare 1 Mkr per år för att möta intresset för byskötselpengen och fortsatt fiberutbyggnad. Vi fortsätter det arbetet med full kraft och utifrån tanken en bygd och stad i balans. Ett program för det fortsatta arbetet beslutas i Kommunfullmäktige under Vi kraftsamlar kring serviceorterna. Med stöd i programmet arbetar vi för att Fortsatt fiberutbyggnad Att renovera simhallen i Köpmanholmen Att fler servicepunkter kommer till Att det byggs bostäder i hela kommunen Att stödja LEADER-programmet Höga Kusten 2015 med 450 kkr Förutsättningar och ekonomiska mål I likhet med tidigare år kompenseras nämnderna för de ökade lönekostnaderna. Enligt bedömning motsvarar det ca 58 Mkr. Genom denna åtgärd skapas likvärdiga förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheterna. I förutsättningarna finns också en kompensation för en inflation på en procent. Resultatmålet för kommunen ska ligga på i snitt 1-2 % av skatter/statsbidrag under mandatperioden. Resultatet i budgeten får inte understiga 1 % under något av åren. Det budgeterade resultatet för 2015 är + 64 Mkr. Detta motsvarar drygt 2 %. I förutsättningarna för 2015 års budget utgår vi ifrån att AFA medlen på ca 25 Mkr betalas ut samt att reavinsterna blir 23 Mkr. Dessa intäkter är av engångskaraktär och får därför endast användas för engångsinsatser. Nya tider ger nya möjligheter men även nya utmaningar. För att möta dessa föränd- ringar krävs att nämnder och förvaltningar även fortsättningsvis tillskapar en buffert i sina interna budgetar. Vi vet alla att det under ett år dyker upp nya kostnader som man inte tidigare känt till. För att bli mindre sårbar samt för att kunna hålla sina ramar behövs en buffert om ca 0,5 %. Ett medel för att klara detta är att aktivt arbeta med att minska semesterlöneskulden. Investeringsvolymen för de skattefinansierade investeringarna 2015 sätts till 153 Mkr. Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 600 Mkr. Genom att ytterligare öka samarbetet inom kommunkoncernen kan verksamheterna effektiviseras och kostnaderna sänkas.

5 5 Nya skattemedel till Kommunstyrelsen: 6,9 Mkr för att täcka ökade lönekostnader samt ytterligare 4 Mkr varav kronor tillförs Överförmyndarverksamheten. Totalt 10,9 Mkr - Goda kunskaper är och kommer alltid att förbli en mycket viktig del av livet. Att lära sig att läsa, skriva och räkna är en rättighet för var och en, likaså att ha inflytande över sin vardag. Det kräver en likvärdig utbildning för alla! Det ska vara en självklarhet att skolan och övriga samhället ska ha nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling. Den nedåtgående trenden som varit i skolan under flertalet år måste vändas. Vi kan se små förbättringar men det är långt kvar till dess att vi är nöjda. Därför vill vi satsa ytterligare på skolan. Vi siktar på att Örnsköldsviks skolor ska vara bland de bästa i Sverige! Eleverna ska mötas av skickliga och engagerade lärare som ges bra förutsättningar för att bedriva undervisning. Lärarna måste få mer tid att planera och utveckla sitt arbete. Förutsättningar att ge alla elever som behöver stöd och stimulans måste finnas. Rektorerna måste också ges goda möjligheter att vara pedagogisk ledare. Behovet av stöd och hjälp varierar under skolgången och kan ha en rad olika orsaker. Genom att garantera alla elever läxhjälp får varje elev lika möjlighet till stöd när den behöver det. Den moderna tekniken ska vara en självklarhet. Elever ska ha den digitala kompetensen, som motsvarar det krav som samhället ställer när de lämnar skolan. Gymnasieskolan ska ha ett nära samarbete med arbetsliv och näringsliv samt universitet och högskolor. Alla elever ska ges möjlighet att få grundläggande behörighet till högre studier. Vi vill fortsätta att lyfta fram de estetiska kunskapsformerna genom fortsatt satsning på Kulturskolan som en viktig resurs. Kvaliten i förskolan och fritidshemmen ska bli ännu bättre med utbildad personal som stimulerar lek, trygghet och lärande och med bra och ändamålsenliga lokaler som utgår ifrån barngruppens storlek och sammansättning. Vill vi utveckla Svenska för invandrare och fördjupa samarbetet mellan myndigheter och kommun för att bättre tillvarata den kompetens som finns. SFI ska kunna ges i olika delar av kommunen. Vuxenutbildningen har en viktig roll för att alla människor ska få chansen att bygga på sin kompetens och göra sig anställningsbar.

6 6 Alla har ett ansvar för att alla ska få känna trygghet när de går till skolan! Alla har ett ansvar att motverka mobbing! Trygga barn lär mer! Vi arbetar vidare för att Minska det administrativa arbetet för lärare och skolledare Utveckla läraryrket genom kompetensutveckling och karriärmöjligheter Ge mer resurser till elever med behov av särskilt stöd Minska klassernas storlek i de yngre åldrarna och satsa på fler speciallärare, specialpedagoger och övriga kompetenser som stödjer eleverna Utveckla elevrådsarbetet för att ge unga mer inflytande och en demokratisk skolning Öka utbudet av barnsomsorg på kvällar, nätter och helger Satsa mer på förskolors och skolors inom- och utomhusmiljöer En modern skola färdigställs i Bredbyn En planering av ändamålsenliga lokaler i Björnaområdet görs Möta behovet av fler förskoleplatser Tillgodose skolans behov av lokaler i centrum Tillsammans med näringslivet ge fler barn tillgång till Komtek Möjliggöra att tillsammans med Omsorgen och andra utveckla "Örnsköldsviks Tillsammans teater genom att tillföra resurser Nya skattemedel: 20,5 Mkr för att täcka ökade lönekostnader och ytterligare 10 Mkr. I årets vårproposition tillförs nämnden 12 Mkr. Totalt: 42,5 Mkr - För oss Socialdemokrater är livskvalitet att garanteras inflytande över våra liv och få hjälp med det vi inte kan klara själva. Vi ska självklart ha hög kvalitet och kontinuitet i våra verksamheter. Att ha gemenskap med andra och ett bra och tillgängligt boende hela livet är viktigt. För att klara behovet av boende för många äldre i framtiden finns ett program för hur det strategiska arbetet ska ske. För oss handlar valfrihet om var, när och hur man får sin hjälp. Det handlar också om att man faktiskt kan påverka den service och hjälp man får i sin vardag och inte nödvändigtvis vilka som utför tjänsterna. Vi vill ge de äldre större möjligheter att påverka sin vardag. Mer personal går före vinster i välfärden. För att klara det framtida rekryteringsbehovet behöver kommunen kunna erbjuda goda arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling och bra arbetsmiljö. Vi jobbar också för att fler unga ska välja omsorgsyrket. Då är det inte minst viktigt att rätten till heltid och möjlighet till deltid får genomslag.

7 7 Vi arbetar vidare för att Ett nytt vård- och omsorgsboende med 90 platser byggs i Själevad. Det ska stå klart 2017 Tillsammans med kommunstyrelsen stimulera att fler trygghetsbostäder kommer till runt om i kommunen Utveckla Träffpunkterna så att fler kan ta del av utbudet Utveckla stödet till anhöriga Satsa mer på äldres inom- och utomhusmiljöer Utveckla valfriheten genom den flexibla kommunala hemtjänsten Höja Habiliteringsersättningen till 50 kronor/per dag Nya skattemedel: 22,8 Mkr för att täcka ökade lönekostnader och ytterligare 12 Mkr. Totalt 34,8 Mkr - Humanistiska nämnden står inför en rad utmaningar. Andelen kommuninnevånare som har behov av stöd i sitt boende ökar. Ett förhållande som gäller i hela Sverige. Flyktingströmmarna från andra länder till Sverige ökar och vi kan stolt berätta om hur enskilda och föreningar runt om i Örnsköldsvik ställer upp för medmänniskor som tvingats fly från krig och terror. Örnsköldsviks kommun har i enighet möjliggjort för Migrationsverket att placera asylsökande i kommunen. Örnsköldsvik har också ökat sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn under det senaste året. Att arbeta med ett interkulturellt synsätt är en plattform som nämnden tillsammans med övriga nämnder, myndigheter men framförallt föreningar och enskilda kommer att utveckla under 2014 och Klyftorna växer och fler och fler blir utförsäkrade. Arbetslösheten ligger på en alldeles för hög nivå vilket medför en ansträngd försörjningsstödsbudget, då arbetsmarknadsförsäkringar i många fall numera inte räcker till. Andelen barn som växer upp i dysfunktionella familjer är fortfarande stor. Många klarar inte av att få ett slutbetyg från gymnasiet, vilket idag i de flesta fall är en förutsättning för att få fotfäste på den öppna arbetsmarknaden. Många barn och unga har behov av stöd. Placeringar utanför hemmet i form av institutionsboende och familjehem, där bolagiseringarna nu tagit fart vilket genererar ökade kostnader. Därför är det viktigt att vi satsar medel på att bygga upp resurser på hemmaplan och i öppen vård. Det är också av stor vikt att nämnden satsar på det förebyggande arbetet och ökad samverkan med landstinget och andra viktiga aktörer.

8 8 Humanistiska nämnden ser framtiden an med tillförsikt, då nämnden agerar i en kommun som tar stort socialt ansvar för de mest utsatta i vårt samhälle! Exempelvis är stödet till anhöriga ett prioriterat område för Humanistiska nämnden. Ur ett folkhälsoperspektiv är det särskilt viktigt att vi lyfter frågor kring barns hälsa. Det är också viktigt med ett bra föräldrastöd inte minst i kampen mot drogerna. Vi arbetar vidare för att En ökad satsning på stöd till föräldrar för barnens bästa Att arbetssökande ska få möjlighet till studier, praktik och arbete Att i samverkan med Bildningsnämnden arbeta för att barn och unga med särskilda behov får stöd Nya skattemedel: 4 Mkr för att täcka ökade lönekostnader samt ytterligare 4 Mkr. Totalt 8 Mkr - Ett kultur- och föreningsliv som berikar Föreningslivet och kulturen är i mångt och mycket själva kittet i vårt samhälle. Det ideella föreningslivet är ett verktyg för demokrati. Här möts människor som tillsammans utbyter tankar och idéer, förverkligar många av dem tillsammans efter att ha fattat demokratiska beslut. Kulturen, idrotten och friluftslivet är alla viktiga inslag för att vi ska kunna leva ett innehållsrikt liv i bred bemärkelse. Kulturskolan, alla samlingslokaler, kulturföreningarna, studieförbunden och våra bibliotek är en viktig grund för att kunna bygga ett rikt och aktivt kulturliv. Särskilt viktigt är det att ge förutsättningar för barn- och ungas delaktighet i kultur- och föreningslivet. Hamnkvarteren har fortsatt utvecklats under de senaste åren. Här finns nya bostäder, upplevelser, restauranger, nytt hotell, gästhamn, resecentrum och många andra välkomnande mötesplatser. Fjällräven Center är också en viktig mötesplats för upplevelser, idrott, musik, konst och teater. Här finns goda förutsättningar för konferenser och kongresser. Vi Socialdemokrater vill fortsätta att utveckla hamnkvarteren och då till kultur- kvarteren! Därför vill vi att kommunen i dialog med Teaterstiftelsen, fastighetsägare och kulturföreningar utreder möjligheten att utveckla Kulturhus Sliperiet. Möjligheterna att tillskapa en ny arena med sittplatser ska också prövas. De stora föreställningarna ges i Fjällräven Center.

9 9 Vi arbetar för att Genomföra ett Friluftslyft för ett friluftsliv för fler Motverka tidig utslagning inom idrotten Stödja rekrytering och utbildning av framtida ledare inom föreningslivet Fortsätta att utveckla våra bibliotek Stödja Anundsjö IF i bygget av en allaktivitetshall i Bredbyn genom en engångsinsats på 4 Mkr Stödja Björna IF i bygget av en allaktivitetshall i Björna genom en engångsinsats på 6 Mkr Bygga en Skatepark i Örnsköldsvik som ska vara klar 2015 (påbörjas 2014) Utreda möjligheten att skapa Kulturhus Sliperiet i hamnkvarteren med verksamheter inom kreativa och kulturella näringar. Öka stödet för underhåll av föreningsägda lokaler och anläggningar Utveckla konstdalen i Nätra Utveckla Herrgårdsudden och stödja att ett kulturhus och samlingslokal byggs i Köpmanholmen genom en engångsinsats på 5 Mkr Stärka vår industrihistoria Investera i en ny konstgräsplan på Skyttis. I ramen ingår kronor per år för att täcka drift- och kapitalkostnaden Nya skattemedel: 1 Mkr för att täcka ökade lönekostnader samt ytterligare 3 Mkr. Därutöver tillförs nämnden 15 Mkr för insatser av engångskaraktär som finansieras av de återbetalda Afa-avgifter. Totalt 19 Mkr - De fysiska miljöerna vi rör oss i till vardags har såväl en funktionell betydelse som att det påverkar hur Örnsköldsvik uppfattas ur ett estetiskt perspektiv. Vi ska fortsätta på ett medvetet sätt planera och bygga ett samhälle som kan möta framtidens förändringar i klimatet. Det gäller såväl gator, vägar, bostäder, grönområden osv. För den sociala hållbarheten är det också viktigt att skapa trygga fysiska miljöer. Trygghet och hälsa hör ihop. Vi socialdemokrater vill öka det kollektiva resandet och inte minst bland de unga. Vi arbetar för att Utveckla våra lekparker och dessutom skapa fler mötesplatser/lekparker i lummiga, skuggiga miljöer Förbättra tillgängligheten för alla

10 10 Att fullfölja upptändning av gatubelysning samt förlänga belysningstider på helgen Öka underhållet av gator och vägar Fullfölja utbyggnaden av IVPA (I väntan på ambulans) vid deltidsbrandstationerna Utreda gratis kollektivtrafik för unga 7-19 år Öka det kollektiva resandet Arbeta för att Åsbergstunneln byggs Nya skattemedel: 3,4 Mkr för att täcka ökade lönekostnader samt ytterligare 3 Mkr. 11,6 Mkr har också tillförts och ingår för att täcka kostnaderna för kollektivtrafiken. Totalt 18 Mkr Detta förslag till budget kommer att presenteras för kommunstyrelsen den 3 juni Det blir sedan de nyvalda kommunfullmäktigeledamöterna som fastställer Budget Nämnder och förvaltningar ska inom angivna investeringsramar redovisa prioriteringar och objekt till hösten inom ramen för de ramar som presenteras i investeringsbudgeten överlät staten Örnsköldsviks Flygplats och dess framtida kostnader till Örnsköldsviks kommun. I samband med överlåtelsen fick kommunen och flygplatsbolaget ett engångsbelopp från Swedavia på Mkr. En framtida finansieringslösning kommer att arbetas fram under hösten I höst återupptar Ekonomiberedningen arbetet och budget 2015 kommer att fastställas av det nya Kommunfullmäktige i november 2014.

Framtidsprogram Ett ännu bättre Örnsköldsvik för alla!

Framtidsprogram Ett ännu bättre Örnsköldsvik för alla! Framtidsprogram 2014 Ett ännu bättre Örnsköldsvik för alla! Vi vill göra mer för fler jobb Jobben är för de allra flesta en väldigt viktig och positiv del av livet. Arbetet ger egen inkomst, gemenskap

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Trygghet och tillit Vår vision Sverigedemokraternas vision är ett samhälle där vi medborgare förväntas och tar ansvar för varandra.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa Ett bättre ORSA. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Orsa Marie Olsson, Anders Rosell och Mara Maric Nya jobb och välfärd i Orsa Orsa är en bra kommun att bo och leva i. Vi är en kommun

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014 Sundsvall behöver ett grönt styre Sundsvall behöver ett grönt styre Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 Innehåll Inledning 4 Ja till likvärdig vård i hela länet 5 Hållbart och livslångt lärande 7 Infrastruktur 8 Närodlad

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Möjligheternas Uppsala

Möjligheternas Uppsala Möjligheternas Uppsala Valmanifest 2010 mojligheternasuppsala.se 10 punkter för ett Möjligheternas Uppsala 1. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt 2. Fler jobb 3. Bättre jobb 4. Minskade klyftor

Läs mer

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv, Kungälvs kommun, 2016 med utblick mot 2019 De av Kommunfullmäktige fastslagna målen för mandatperioden gäller. 1. I Kungälv

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Framtidstro i Östersund

Framtidstro i Östersund Framtidstro i Östersund alla skall med! Socialdemokraterna i Östersund Socialdemokraterna i Östersund är stolta men inte nöjda. Så inledde vi vårt valprogram inför valet 2002. Mycket har hänt som har påverkat

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN

2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN 2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN 1 tillsammans arbeta för en utveckling av vår kommun, som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Här finns redan mycket vi

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Ge Stockholm nya möjligheter Vi socialdemokrater vill arbeta för ett Stockholm för alla. De växande klyftorna i samhället mellan människor är vår tids största

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap 2013-07-07 Startpaketet: mindre klasser mer kunskap Startpaketet är sju insatser för att varje barn ska få det stöd och den stimulans de behöver i förskolan och de första åren i skolan för att utvecklas,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Frågor och svar från Demokratidagen 2013

Frågor och svar från Demokratidagen 2013 Frågor och svar Demokratidagen 2013 Torsdagen den 17 oktober genomfördes Demokratidagen 2013 på Sliperiet. Totalt deltog ca 140 personer och ca 15 st jobbade med det praktiska runt dagen. Av dessa 140

Läs mer

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB.

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB. Politisk överenskommelse för mandatperioden 2014-2018 Den politiska majoriteten (M, FP och KD) fortsätter att leda kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla

Läs mer

Stockholms stads budgetförslag för 2016

Stockholms stads budgetförslag för 2016 Stockholms stads budgetförslag för 2016 Introduktion Introduktion Det här kommer jag att prata om Utmaningar i Stockholm stad Så arbetar staden Stockholms stads budgetförslag 2016 Nämndspecifika uppdrag

Läs mer

Budget 2014, plan 2015-2016

Budget 2014, plan 2015-2016 Budget 2014, plan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2014, plan 2015-2016 Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2011-2014 1 Budget 2014 för Örnsköldsviks kommun Örnsköldsvik, ett enkelt val - Framtiden

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras. 1(7) Mål för år 2016 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Karlskoga kommuns omvärldsdag 2014-01-14

Karlskoga kommuns omvärldsdag 2014-01-14 Karlskoga kommuns omvärldsdag 2014-01-14 Viktiga trender för Energi & Miljö Trend Möjlighet Hållbarhet Utveckla affärsmodeller som bygger på hållbarhet och kretsloppstänkande Kommunicera och utveckla hållbarhet

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmland

Framtidskontrakt för Värmland Karlstad 2014-03-05 Framtidskontrakt för Värmland Socialdemokraterna Värmland S:a Kyrkogatan 6, 4tr 652 24 Karlstad Telefon: 054-17 57 00 www.socialdemokraterna.se/varmland 2 (12) För Socialdemokraterna

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 Centerpartiet i Skånes valplattform 2010 Drömmen om Skåne ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den första att göra det ( )

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS. Vi vill att Strängnäs ska bli en bättre kommun för alla. Oavsett bakgrund

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats 5 3.1.1 Ett jobb och en bostad Jag oroar mig för att inte hitta ett jobb efter min utbildning. Jag får ont i magen bara av att

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer