HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kenneth Olsson (M), utsedd justerare Leif Andersson (V) 78 - Lena Svensson (5). ersättare för \sa Johansson (S) Bertil Köhler (8), ordförande Sten-Inge Olsson (S) PLATS OCH TD Sammanträdesrummet, stadshuset. Hagfors, kl / Utdragsbestyrkande 7) uppsärtande (6-14 nedtagande Datum för anslagets Datum för anslagets och finns tillgängligt p Stadshuset. ANSLAG/BEVIS Kommunstvrelsens tekniska s protokoll ärjusterat Justerare Kenneth Olsson Ordförande Bertil Köhler,;/I liigela Axelsson Sekreterare UNDERSKRFTER /, JUSTERING Stadshuset Anna Sjörs, teknisk chef Anita Lundberg, ekonom Jolianna Thorén kl Ingela Axelsson, sekreterare ÖVRIGA NÄRVARANDE Caj Olsson, fastighetschef Kommunstyrelsens tekniska (17)

2 1 SKATTEF1NANSIED VERKSAMHET [1. Budget Redousn. Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-maj jan-maj -rsbudget helr Budgetuppföljning tekniska et, januari-maj 2010 Dnr7l Kommunstyrelsens tekniska R \Tekneka kontoret KSTU 2Ol006 Jun\1QO614 doc - 3 arides gr justeranoes stgn Utd agsbes jrkarde Hela tekniska Efter justering Justerad av- Justering avser främst Prognos års- sflierat684usterin0 Avfall Svagt ntäktervhtsavfatt 0 VA Skattefinansierat 1 Fastighet div felperiodiseringar -610 Resten skattefinansierat Fjärrvärmen Flyg Just för fakturor 0 Gata/park div felpeöodiseöngar -472 Idrottsanläggningar Bad TOTILT TEKVISK4 LISKOT1 ET Serviceenheten Verksamhet Avvikelse tkr vikelse tkr avvikelse orsakat främst av underskott vinterväghållning, värme och el. justering kända periodiseringsfel, något bättre än ffirra månaden. Detta är Kommentarer: Tekniska ligger med ett krafligtunderskott på 1,2 Mkr efter S1]MM4 A VG!FTSFLVAVSIERA T Va SUMMA SKATTEFINANSIERAT Kommersiella fastigheter Gemensam fastighetsfhrvaltning Fjärrvärme fzirsäljning 4 Inomhushad Skogsdrift, markförsörjning Flyget Städ KLIMP- och naturvårdsprojekt Gemens verksamhet (GS. fordon, maskiner) Avfall Gatoroch vägar Trafiksäkerhet Idrottsanläggningar Verksanihetsfastigheter Underhallsgruppen Måltidsverksamhet AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Adnnnistration och GIS Parker och lekplatser

3 Kommunstyrel sens tekn i ska 79 forts. 2010M6-14 PERSONAL Period-budget Resuftat Avvikelse i % Budget Adm % Fastighetsadm, snickare % Flyg % GSalla även vaktm % Gata/Park! % Personal: Redovisning av GS-kostnad på verksamhet och objekt har en månads för Tendensen från tidigare har inte brutits, det är för hög kostnad kopplat till dröjning, utfall gäller alltså kostnaden för de timmar som utfördes tom april. kommunens fastigheter jämfört med budget. Overskridandet av GS-budget Va Fastighetsskötsel med egen personal i kommunens fastigheter ligger nästen 400 tkr över budget. Det motsvarar på årsbasis två tjänster. beror på att investcringsprojekten Gärdet inte kommit igång torn april. Kostnad för timmar för personal som skriver ut sig (GS-timmar) på årsbasis c:a --16 tjänster. 3 tjänster av dessa är överflyttade till ekonomi timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster Gata/parki drot,dnl , /j Flyg %! Avfall % VA (felperiodiserat) % Övrigt Kommersiella fastigheter IVerksamheternas loka er % HagforsHem oi Summa ovan % Fordon 4- hjlastare % Ailt GS-arbete % Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisysternet) har minskat med personal. Budget lades för inhyrning flygplatschef hela året. Tas häns till Flyg ligger över sin personalbudget pga mer anställning än inhyrning av under året att successivt minska personal, och budget är periodiserad för detta. detta justeras. detta ligger flyget rätt i personalkostnad. Till delårsuppföljningen i aug bör Proosen är att personalbudgeten ska hålla. Städ och Måltidpersonal kommer Avfall % Totalt % R:\Teknska kontoret\kstu 201 0\06 JurjOl doc JA % Städ % Maltidsverksamhet % Fjärrvärme % HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 arbeta efter schema från och med hösten för att komma tillrätta med av vikelserna. fastighetsskötaregruppen i Hagfors/Rådai Uddeholm och gruppen i Ekshärad att Åtgärd: För att uppnå en bättre styrning av personalinsatserna kommer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL L..J Ordiörandes sign HAGFORS KOMMUN R\Tekniska kontoretkstu\ Juii\ ,doc.Justerandes sgn Utdragsbestyrkande 0 0 perioden jämfört att vi haft bundet elpris på 44 öre/kwh för all el (15 % manader smttpris för aret kwh förbrukning och lage mot budget varje manad en prognos möjlig. Kvrkhedens skola visas som exempel på detta, el pris fyra rörligt elpris) Detta kan låga elpris håller i sig. Elutfall och priset följs upp varje månad, för att göra jämna ut sig,, om dagens pr 0 Hela 55 % av årsbudgeten för fjärr samma period förra värme upparbetades, skottet på årsbasis dyrare under avdelningen be räknar att under El är c:a 200 tkr att bli 62.0 tkr. året. Fastighets jämfört med 47 % W*nnefbrukning kwh yikhtden ka % 44% % Vatten % 29% % Pellets % 46% % Fiarrvarme % 55% % 4 Olja % 42% % El % 40% % budget i upp- samma 2009: % budget visning vikelse budget budget årsbudget 2009 årsbudget Period- 2010: % Köp Period- Redo- Av- Års- % av års- arbetad period upparbetad Avvikelsen media är lika stor som förra månaden. Medja Totaler Komrnuristyrelsens tekniska 79 forts

5 Srtt 2CL1 0 Srnttpris El kr per k4i, Kyrkhederis skola brnkning kwh Kvkh dens ko a Kommunstyrelsens tekniska 79 ft,rts. 201O-O614 RFeknis kontoret KSTU Jun\ doc Ordförandes sign i Jes i Utdragsbestyrkande ldrottsanlaggnrngar ligger 50 tkr oer budget pga hoe dkostnad mm Badet ligger utan justering nästan på periodbudget. personal som startade 2008 fortsätter. Serviceenheten kommer att närma sig önskade nyckeltal under Serviceenheten ligger bra på budget, c:a 90 tkr plus. Den effektivisering på 720 tkr. Förra årets kostnader sista halvåret var en dryg miljon kr. väghållningen. som ligger 300 tkr. Kvar av vinterväghållningsbudgeten är det är bättre än förra perioden. Underskottet är helt en effekt av dyrare vinter Gata/park ligger minus 275 tkr efter div, justering av barmark och parkbudget, justering kända periodiseringsfel. Det är samma som ffirra månaden. Tekniskas skattefinansierade verksamheter visar ett minus på 1 Mkr efter verksamhet: Skattefinansierad 0kr kr kr % mot period Sammantaget visar media samma av vikelse som förra månaden, en av vikelse på drygt 4 budget, i pengar Mkr flr perioden. blir detta minus 1 (100 0(11) kr r kr r Kvrkhedens skola Varmebudgei jmr med utidu ACK LIIwWJLERADE varden - 1 HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6 budget. minus 270 tkr, vilket dels är en effekt av mindre intäkter än budgeterat förra perioden. För alla fastigheter ligger media 800 tkr och fastighetsskötsel Fastighet ligger minus 640 tkr, efter div, justeringar. Det är något sämre än (-160 tkr) och resterande är dyrare drift. Personal inki. inhyrd personal och kostnad för kurser ligger på budget. Flygets underskott mot periodbudget har ökat ytterligare, ligger under period- Kommunstyrelsens tekniska 79 forts R: Teknska ko!oret KSTU\2O1QO6Jun1QO614dcc rassgnutdragsbestyrkande 4edi Netto Netto O YRESINTÄKTER & 612 Reparationer PLANERAT UNDERHALL LOKAL VÄRD KAPITALKOSTNADER , Reparationer LOKALVÄRD FÖRSÄLJNING EXTERNT FÖRSÄLJNING EXTERNT PLANERAT UNDERHALL ) 63 ADMINISTRATION ) 66 KAPITALKOSTNADER DRIFT l3Hyreskostnader Verksamhetsfastigheter Period-budget utfall avvikelse periodiseringsfel Årsbudget efter justering 63ADMINISTRATION , DRIFT Hyreskostnader Media HYRESINTÄKTER Fastighetsskätsel Fastighetsskötsel Kommersiella + tomma Period-budget utfall avvikelse periodiseringsfel Årsbudget efter justering Fastighetsavdelningens årsprognos är 600 tkr. budgeten bra, undantaget underhåll och försäkring. Justering görs för dessa. resultat är fortsatt 380 tkr bättre än periodbudget, undantaget ohudgeterade in Fastighetsavdelningen har noga gått igenom avvikelse för hvresintäkter, och täkter från Parkvägen är periodresultatet tkr, vilket är tom bättre än förra perioden. Kostnaden för bostadsfastigheterna under perioden är drygt 400 tkr, 245 tkr sämre än budget. + rep ligger 200 tkr över budget, i övrigt följer utfallet den periodiserade

7 plus. justerat för felperiodserat underhåll och försäkring. Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten har förbättrat sitt periodresultat kraftigt och ligger nu 60 tkr Kornmunstvrelsens tekniska 79 forts minus för helår på - 1 Mkr, beroende på ökade kostnader för vinterväghållning R Tekn ka kontoretkstu Juni\ don andessignjusteranessignutdragsbesande för helåret Tekniska et godkänner budgetuppföljning per med prognos Beslut Tekniska enhetens skrivelse Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har den 7juni 2010 behandlat tekniskas äskande om ytter minska underhållet med motsvarande c:a 1 Mkr för att hålla budget. Särskilda beslut om detta finns framtaget, ligare medel och avslagit begäran. Effekten av detta är att tekniska måste och dyrare värme, allt en effekt av den stränga vintern. Sammanfattning: Prognos ej ändrat sedan förra månaden, tekniska går mot ett Netto I Kostnader Intäkter Allt avfall Budget Utfall Avvikelse fel Arsbudget Period periodiserings Efter justering fortfarande intäktssidan som är svag. Endast avvikelse i sluttäckningsperiod budget har behövt justeras. Avfalisverksamheten ligger på ett mindre minus än förra månaden. Det är Netto Adm avläsning mm gemensamt Intäkter fran abonnenter inki Munktors Vattenproduktion Avloppsrening & pumpstationer Ledningar VA Period-budget Utfall Avvikelse period.-fel Årsbudget Efter justering

8 . Bakgrund Ny ledningsorganisation för tekniska enheten Dnrl5820l0 00 Kommunstyrelsens tekniska 80 20O-O6-I4 S 1 9 personer. R TknFsa kontorekstu im doc radsgn dessutdragsbestyrkande Den fzirändringsprocess som kommunen är inne i med förändringar av fastig god fungerande ledning. främst inom VA- och avfall kräver en samordnad insats av tier personer i en hetsbeståndet. optimering av resurser mot nyckeltal, utveckling av det nya boendet och framtagande av tematiska översiktplaner och detaljplaner samt utveckling av klimat- och miljöarbetet och framtida samverkan mcd regionen Även med tidigare organisation med en gatuchef utfördes mycket av linjearbetet av teknisk chef Utfurmning och uppföljning av mål och verksamhets lering av taxor mm, systematiskt arbetsrniljöarbete och långsiktig underhålls planering sker med stor arbetsinsats från tekniska chefen, och är i vissa delar under 2000-talet tbr att ffi en god struktur och möjlighet till styrning inom tekniskas verksamhetsområden, Verksamhetsansvarigai arbetsledare har inte planer, utvecklingsarbete, nyckeltalsberäkningar. inrapporteringar till myndig heter och branschorganisationer, budgetarbete, uppföljning av ekonomi. simu eftersatt. Detta alltmer betungande arbete är i mycket sådant som har tillskapats alltid utrymme eller kompetens fhr detta arbete. ifir. Förutom tekniskas verksamhetsområde ligger ansvaret för energibolaget på chefen). Efter gatuchefens pension finns idag 9 chefer/arbetsledare och 7 Tekniskas nuvarande ledningsfunktion har flera brister. Den övcrgripande flera ansvariga och ett sammanhållande ansvar saknas (ligger på tekniske den tekniske chefen, något som tillkommit under Det innebär ansvar för ytterligare 3 medarbetare. Tekniske chefen har idag direkt medarhetaransvar fzr ledningen blir svår med den platta organisation som finns idag. Verksamhets chefer/arbetsledare har mycket olika omfattning i sitt ansvarsområde. Flera arbetarledare/verksamhetschefer även direkt i verksamheten. VA furdelas på administratörer/specialister som tekniske chefen har direkt medarbetaransvar Nuläge tekniskas hela ledningsfunktion och avvaktade därfi5r med att tillsätta ny gatuchef et har i beslut hösten 2009 gett tekniske chefen i uppdrag att se över ny gatuchef tagits över av befintlig personal. Detta fungerar genom ansvars Sedan gatuchefens pension hösten 2009 saknas en sammanhållande ansvars funktion för GataiVA- distribution. Arhetsifilten har i väntan på tillsättning av tagande och ambitiösa arbetsledare, men är ingen långsiktig lösning. Tekniska

9 Koinmunstvrelsens tekniska 8(1 tbrts R:Jeknska kcntorerkstu 2OnJ06 JijnOiOQCl4doc Ordforandes sgn Ju)era des -Sign Utdragsbestyrkande arbetsledare under dessa. Vissa verksamhetsrutor saknar arbetsledare Teknska anheten Renhahning Gata Park Eksharadavd KoekStad fashghesskötsei Gataioar Fasttghet FyopIats V-rkstnbuhon VA-produ dro Drtft Underhrk Faltia Tor Första linjen har utökats till nio positioner (åtta personer). Arbetsledare gata har övrigt lika som även ansvaret för VA-distribution. 1 första-linjen finns flera arbetsledare. 1 Nuvarande temporära organisation höst 2009 och 2010 Kost Stad Dnft Underhall Falthallning Tomtja Tekniska enheten Tekniska chefen är tillika VD för Hagfors Energi AB och fastighetschefen för idrottshallar, kost och fälthållning flyget och ansvar för dessa verksamheter ligger direkt under första linjen-chefen. Badverksamheten (Alvstrandsbadet) som Hagforshern AB. Sju chefspositioner i första linjen, sex personer då gatuchefen även ansvarade för VA-distribution. Flera av dessa har även linjearbete i sin verksamhet. Fem lagts ut på entreprenad från 1 jan 2009, ligger direkt under teknisk chefen. Organisation 2009 för tekniskas verksamheter. och för att inte viktiga arbetsmoment ska falla mellan stolarna. grupp är viktigt. för att verksamheten ska fungera optimalt och synkroniserat, strategiska arbetet kan fördelas bättre. En operativt väl fungerande lednings Tekniska behöver förstärka sin ledningsfunktiori. så att det övergripande HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 GataNA 0 h Avfat G A K sbstad usjqhet Fap at varav tre ingår i den operativa ledningsgruppen. Ingen utökning av arbetsledare eller administratörer. Flyget lika som ovan. Ingen utökning antalet chefer mot läget 2009, Nu fyra första linjen-chefer, Förslag ny organisation Kommunstyrelsens tekniska 80 forts R Tknrska kontcrettkstu Juni doc Kommunstyrelsen beslutar att införa en förändrad ledningsorganisation på tekniska enheten som innebär att verksamheterna gata/park, fritidsanläggningar, vatten och avlopp samt och renhållning och avfall organiseras under en gemensam chef att gälla från 1 jan Förslag till beslut Tekniska enhetens skrivelse , Beslutsunderlag kontakt med sin chef än idag. till en bättre styrning och arbetsiedare och specialister kommer att få bättre goda resurser som finns i våra yngre välutbildade medarbetare ska tas tillvara i detta strategiska arbete. Specialisterna som ansvarar för respektive område ges bättre tid att genomföra sina uppdrag att förvalta och underhålla våra anläggningar. Den nya organisationen ger för GVA-verksamheterna möjlighet Den tekniska chefen får utrymme för mer övergripande strategiskt arbete. De samordna tekniska verksamheten, då det är färre personer som har övergripande ansvar för utveckling och styrning. VA-verksamheten får en sammanhållande chef i GVA-chefen, något som saknas i dag. Flygplatschefen Vid omorganisationen kommer tekniskas ledningsgrupp bestå av teknisk chef, bra funktion på ledningsgruppen. Genom denna skapas bättre möjligheter att ingår i en utökad ledningsgrupp, vid behov. Konsekvens beskrivning: chef för serviceenheten, GVA-chef och fastighetschef. Detta blir en operativt fanns under den period då tekniska styrdes av teknisk nämnd. Förändringen jämfört med organisationen 2009 är att i den nya organisationen utökas gatuchefens ansvar med de avgifisfinansierade verksamhetema renhållning/avfall och vatten- och avlopp. Denna organisation är likartad den som Vahat Hooboen Åvc drottsant Fastrghetsskotse g ro ks0a as -aafcro HcA sr sserr GATA GATAiPARK PARK VA-stnbuton VA-prcduk6on Reoh56Kng Kost 056 Gott UnderPat

11 Dnr l59.201() 21 Komniunstyrelsens tekniska Si R: Tekniska kontoretkstu2010c6 JunAlCO6l3 doc Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande färdigställande av en kommunal strandskvddsplan som ska verka som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Tekniska et ger tekniska enheten i uppdrag att ta fram underlag för Beslut Tekniska enhetens skrivelse Beslutsunderlag siktsplanen med ramar och riktlinjer. Hagfors bör peka ut LIS-områden i kommunen och därför ta fram en strand skyddsplan, som i likhet med naturvårdsplanen och vindkrafisplanen. ska fungera som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Strandskyddsplanen ska vara vägledande i kommunal planering och utbyggnad och komplettera över dispenser prövas från och upphävanden av strandskyddet. gärd utfurs i syfte att gynna utvecklingen av landsbygden. Detta ska dock ske på ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet av strändernas natur- och djur- och växtlivet. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när Kommunerna ska i översiktsplanen redovisa lämpliga områden för landsbygds utveckling i strandnära läge (LIS-områden). 1 dessa områden kan lättnader från strandskyddet ges fur att en byggnad, verksamhet, anläggning byggs eller åt friluftsvärden bevaras. Det ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar för att bevara goda livsvillkor för differentierat strandskydd, vilket möjliggör tillvaratagandet av strändernas attraktionskraft för att utveckla landsbygden. Den 1 juli 2009 trädde de nya strandskyddsbestämmelserna i kraft. För att främja utvecklingen på landsbygden finns det nu möjlighet att tillämpa ett Strandskyddsplan för Hagfors kommun

12 Dnr3720l() 04 Konununstvrelsens tekniska R Teknska kontoret KSTU Juni don Ordförandes sign Justerandes stgn Utdragsbestyrkande Tekniska et minskar underhåll för gata och Valhall i enlighet med ovan. Beslut Tekniska enhetens skrivelse Beslutsuncierlag GC-väg Senareläggs Sättravägen Beläggning senarelägg Summa Valhall 115 ocöl Utbyte fönster Görs enklare Armatur ishall Senaretäggs Omki fotboll Senareläggs Panel yttervägg kostnad Brädfordring görs billigare, eget arbete minskad VALHALL Gata och Valhall enligt nedan. Befarat underskott vinterväghållningen, 425 tkr, täcks av minskat underhåll de resurser som finns. Detta beslutas i ett eget ärende. Fastighets planerade underhåll minskas med 585 tkr. Resterande underskott på fastighet (c:a 25 tkr) sparas in genom att Stjämgården törsäljs. För fastighet föreslås en ny underhålispian, med vissa ändringar som är en omprioritering av gått av utredningen inför äskandet av nya medel måste underskottet hämtas hem genom en minskning av planerat underhåll. beslut innebär att tekniska ska klara sin ram utan tilläggsanslag, Så som fram Prognos för helår är att tekniska gör ett underskott av Mkr orsakat av den kalla vintern. Tekniskas äskade tilläggsanslag för detta, vilket avslogs. KS Reducerat underhåll på gata och Valhall 2010

13 . -- Golyygar 35 Rep _ HAGFORS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska io4 U ahet sb lndustrihus Primus HC 83 Dnr Revidering av underhålispian för fastigheter Tekniska enheten har upprättat flrs1ag till underh11sp1an ffir kommunen castigheter ffir Åt ärder Förandringf 2010 L oo 13 r2012 E 2011 wo ooo wo ooo IO Allmän toalett tz5,9 Folktandvarden Malning fönster. takarbeten Vardcentralen Malning O Brostugan Markjobb Folkets Park tw Ftadeafor i*j örradet Ekshärad Staket,m Lak,kontoL Ajpinar illstugevägen Häggdalsvägen 1-3 Malning OTranebergsvägen 8-12 Anpassningar, malning r129 1 : Kommunalhus Ekshärad Takarbeten Summa projekt kommersiella fastigheter k Reserver Summa kommersiella lokaler k L13 Li3020 Treklövern 13022!Milan.Rada Lillasen dagis 3120jpeHmann Villan Fönsterbyte etapp 1, etapp 2, tak F3ororTästarer arbeten Stadshuset _ Älvstranden tak, byte rör.sportavd Forsskolan Malning fönster Kyrkheden skola Fönstermalning. takarbeten, kök L13013 Rada skola Sunnemo - skola Fönsterbyte gn Brandstation Hgc!s 3520 Brandstation Ekshärad Rada_rastplats Järnvägsgaraget Inköp maskiner för verksamheter Summa projektsatta verksamhets- 1 eter - jeserver umma verksamheternas lokaler MköL_ 0i9_ Lust Lekutr, lagning tak. malning Lekutr, utvändiq malninq Mattbvte, malnina alning Malnina kontor Malninci i almm 1alngjäckage ( o0d _00t O OOC J OOO i1z-0 j kr O0j9O LI Underhäll totalt i Qrdorandes sign Juserandessgn utdragsoestyrkancie L RTeknska oncreikstu2u1o DE JjnDO64 de

14 HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Konimunstyrelsens tekniska 83 forts. 2OlO Bakgrunden till revideringama grundar sig i höga taxehundna kostnader under våren och underhålhitgärder som inte framkommigt vid besiktningar och projektering av Alvstrandens biidningscentrum. Neddragning av underhållet är totalt kr. Fönstcrbyte kommer att utföras via investeringsmedel. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner omdisponeringarna i underhållsplanen för kommunens fastigheter för Ordtörandes sgn Juerandes sign Utaragsbestyrkande R rekn ka kon ret KSTU 01 Ca Jjn l0 o 14 loc

15 Dnr Komrnunstyrelsens tekniska S i centrala Hagfors. Anläggningen ryms inoni avsatta investeringsmedel för ut R Tkroska korta et KSrU zqlo Co Jini J Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande brygga och avsätter 100 tkr från investeringskonto 2497 park/lek! badplatser saint 100 tkr från investeringskonto 1121 centrumplanen till projektet. Tekniska et godkänner förslaget på anslutning till Anders Olssons Beslut Parkanläggningen ligger i anslutning till promenadstråket längs Uvån, och östra strand som rymmer många personer. Anläggningen är en del i kommunens satsning på en attraktivare offentlig miljö Tekniska enhetens skrivelse Beslutsunderlag vecklingen av utemiljön. kommer även att fungera som en del av gymnasieelevernas skolgård. Huvudsyftet är dock att anläggningen ska blir en dominerande mötespiats vid Uvåns nå-a trappsteg. Åt söder leder en ramp med lutning 1:20 tillbaka upp till gång Älvstrandsbadet och skolbyggnaden leder rakt ut mot bryggan vid Uvån via För att få en bra anslutning till bryggan har ett förslag tagits fram, där biyggan kan nås från flera håll. En fortsättning på gångvägen från skolgården mellan stråket. Utmed rampen finns sittplatser i sydväst-läge. Australien på träningsläger, och hans tanke var Tänk om vi kunde ha något liknande i Hagfors. Anders ordnade en insamling till bryggan genom en konstauktion 2008 tillsammans med konstnärerna Thomas och Christina Sandberg och Johan van den Boom. En grundplåt på 20 tkr samlades in och skänktes till kommunen. Kommunen tog beslut om att tillskjuta lika mycket se glittrande vatten och ha picknick. Idén till detta fick Anders när han var i för att förverkliga idén om en samlingspiats vid Uvån, där man kan fiska, sola, Under flera år ha kommunen arbetat tillsammans med Anders Olsson och andra som konstauktionen insamlade till bryggan. Anslutning till Anders Olssons brygga vid Uvån

16 Kurser Kommunstyrelsens tekniska / R Tekniska kontoret KSTU OlO On JunOlOO6l4 do tärandgneranjjgn TUtdragsbestyrkande Livsrnedelsverket: Krishantering för olyckor vid vattentäkt, hösten 2010.

17 För tekniska ets kännedom Kornmunstvrelsens tekniska SKL: Det finns potential SKL: Bättre klimatskänn att energieffektivisera R Tekniska kontoret KSTtJ 20 O r Juni1OO6 4 o offentliga fastigheter. ställa krav och t1ia upp SKL: Energi o driftstatistik. Länsstyrelsen: Projekt Dammhrott Klarälven Pnr 131 Pnr 154 Länsstyrelsen: Föreläggande om säkerhetshöjande åtgärder på Knappåsdammen, Busjöns utlopp, inom fastigheten Knappåsen 1:1, Hagfors kommun. Pnr 151 Burlövs kommun: Gym i kommuner. Flagfors El-Montage AB: Uppsägning av samarbetsavtal med Hagfors kommun och Dnr Hagfors Skidförening avseende Vågbacken. Pnr 130 Länsstyrelsen: Avslag om hastighetshegränsning väg 826 Sunnemo. Naturvårdsplan Hagfors kommun Dnr Länsstyrelsen: Förlängning av projekttiden för lokala naturvårdsprojektet Kommunal SKL: Klart vi ska ha en kombitermina! SKL: Ternavecka om hastighet vecka 34, 2010 Kustombiadet