HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kenneth Olsson (M), utsedd justerare Leif Andersson (V) 78 - Lena Svensson (5). ersättare för \sa Johansson (S) Bertil Köhler (8), ordförande Sten-Inge Olsson (S) PLATS OCH TD Sammanträdesrummet, stadshuset. Hagfors, kl / Utdragsbestyrkande 7) uppsärtande (6-14 nedtagande Datum för anslagets Datum för anslagets och finns tillgängligt p Stadshuset. ANSLAG/BEVIS Kommunstvrelsens tekniska s protokoll ärjusterat Justerare Kenneth Olsson Ordförande Bertil Köhler,;/I liigela Axelsson Sekreterare UNDERSKRFTER /, JUSTERING Stadshuset Anna Sjörs, teknisk chef Anita Lundberg, ekonom Jolianna Thorén kl Ingela Axelsson, sekreterare ÖVRIGA NÄRVARANDE Caj Olsson, fastighetschef Kommunstyrelsens tekniska (17)

2 1 SKATTEF1NANSIED VERKSAMHET [1. Budget Redousn. Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-maj jan-maj -rsbudget helr Budgetuppföljning tekniska et, januari-maj 2010 Dnr7l Kommunstyrelsens tekniska R \Tekneka kontoret KSTU 2Ol006 Jun\1QO614 doc - 3 arides gr justeranoes stgn Utd agsbes jrkarde Hela tekniska Efter justering Justerad av- Justering avser främst Prognos års- sflierat684usterin0 Avfall Svagt ntäktervhtsavfatt 0 VA Skattefinansierat 1 Fastighet div felperiodiseringar -610 Resten skattefinansierat Fjärrvärmen Flyg Just för fakturor 0 Gata/park div felpeöodiseöngar -472 Idrottsanläggningar Bad TOTILT TEKVISK4 LISKOT1 ET Serviceenheten Verksamhet Avvikelse tkr vikelse tkr avvikelse orsakat främst av underskott vinterväghållning, värme och el. justering kända periodiseringsfel, något bättre än ffirra månaden. Detta är Kommentarer: Tekniska ligger med ett krafligtunderskott på 1,2 Mkr efter S1]MM4 A VG!FTSFLVAVSIERA T Va SUMMA SKATTEFINANSIERAT Kommersiella fastigheter Gemensam fastighetsfhrvaltning Fjärrvärme fzirsäljning 4 Inomhushad Skogsdrift, markförsörjning Flyget Städ KLIMP- och naturvårdsprojekt Gemens verksamhet (GS. fordon, maskiner) Avfall Gatoroch vägar Trafiksäkerhet Idrottsanläggningar Verksanihetsfastigheter Underhallsgruppen Måltidsverksamhet AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Adnnnistration och GIS Parker och lekplatser

3 Kommunstyrel sens tekn i ska 79 forts. 2010M6-14 PERSONAL Period-budget Resuftat Avvikelse i % Budget Adm % Fastighetsadm, snickare % Flyg % GSalla även vaktm % Gata/Park! % Personal: Redovisning av GS-kostnad på verksamhet och objekt har en månads för Tendensen från tidigare har inte brutits, det är för hög kostnad kopplat till dröjning, utfall gäller alltså kostnaden för de timmar som utfördes tom april. kommunens fastigheter jämfört med budget. Overskridandet av GS-budget Va Fastighetsskötsel med egen personal i kommunens fastigheter ligger nästen 400 tkr över budget. Det motsvarar på årsbasis två tjänster. beror på att investcringsprojekten Gärdet inte kommit igång torn april. Kostnad för timmar för personal som skriver ut sig (GS-timmar) på årsbasis c:a --16 tjänster. 3 tjänster av dessa är överflyttade till ekonomi timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster Gata/parki drot,dnl , /j Flyg %! Avfall % VA (felperiodiserat) % Övrigt Kommersiella fastigheter IVerksamheternas loka er % HagforsHem oi Summa ovan % Fordon 4- hjlastare % Ailt GS-arbete % Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisysternet) har minskat med personal. Budget lades för inhyrning flygplatschef hela året. Tas häns till Flyg ligger över sin personalbudget pga mer anställning än inhyrning av under året att successivt minska personal, och budget är periodiserad för detta. detta justeras. detta ligger flyget rätt i personalkostnad. Till delårsuppföljningen i aug bör Proosen är att personalbudgeten ska hålla. Städ och Måltidpersonal kommer Avfall % Totalt % R:\Teknska kontoret\kstu 201 0\06 JurjOl doc JA % Städ % Maltidsverksamhet % Fjärrvärme % HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 arbeta efter schema från och med hösten för att komma tillrätta med av vikelserna. fastighetsskötaregruppen i Hagfors/Rådai Uddeholm och gruppen i Ekshärad att Åtgärd: För att uppnå en bättre styrning av personalinsatserna kommer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL L..J Ordiörandes sign HAGFORS KOMMUN R\Tekniska kontoretkstu\ Juii\ ,doc.Justerandes sgn Utdragsbestyrkande 0 0 perioden jämfört att vi haft bundet elpris på 44 öre/kwh för all el (15 % manader smttpris för aret kwh förbrukning och lage mot budget varje manad en prognos möjlig. Kvrkhedens skola visas som exempel på detta, el pris fyra rörligt elpris) Detta kan låga elpris håller i sig. Elutfall och priset följs upp varje månad, för att göra jämna ut sig,, om dagens pr 0 Hela 55 % av årsbudgeten för fjärr samma period förra värme upparbetades, skottet på årsbasis dyrare under avdelningen be räknar att under El är c:a 200 tkr att bli 62.0 tkr. året. Fastighets jämfört med 47 % W*nnefbrukning kwh yikhtden ka % 44% % Vatten % 29% % Pellets % 46% % Fiarrvarme % 55% % 4 Olja % 42% % El % 40% % budget i upp- samma 2009: % budget visning vikelse budget budget årsbudget 2009 årsbudget Period- 2010: % Köp Period- Redo- Av- Års- % av års- arbetad period upparbetad Avvikelsen media är lika stor som förra månaden. Medja Totaler Komrnuristyrelsens tekniska 79 forts

5 Srtt 2CL1 0 Srnttpris El kr per k4i, Kyrkhederis skola brnkning kwh Kvkh dens ko a Kommunstyrelsens tekniska 79 ft,rts. 201O-O614 RFeknis kontoret KSTU Jun\ doc Ordförandes sign i Jes i Utdragsbestyrkande ldrottsanlaggnrngar ligger 50 tkr oer budget pga hoe dkostnad mm Badet ligger utan justering nästan på periodbudget. personal som startade 2008 fortsätter. Serviceenheten kommer att närma sig önskade nyckeltal under Serviceenheten ligger bra på budget, c:a 90 tkr plus. Den effektivisering på 720 tkr. Förra årets kostnader sista halvåret var en dryg miljon kr. väghållningen. som ligger 300 tkr. Kvar av vinterväghållningsbudgeten är det är bättre än förra perioden. Underskottet är helt en effekt av dyrare vinter Gata/park ligger minus 275 tkr efter div, justering av barmark och parkbudget, justering kända periodiseringsfel. Det är samma som ffirra månaden. Tekniskas skattefinansierade verksamheter visar ett minus på 1 Mkr efter verksamhet: Skattefinansierad 0kr kr kr % mot period Sammantaget visar media samma av vikelse som förra månaden, en av vikelse på drygt 4 budget, i pengar Mkr flr perioden. blir detta minus 1 (100 0(11) kr r kr r Kvrkhedens skola Varmebudgei jmr med utidu ACK LIIwWJLERADE varden - 1 HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6 budget. minus 270 tkr, vilket dels är en effekt av mindre intäkter än budgeterat förra perioden. För alla fastigheter ligger media 800 tkr och fastighetsskötsel Fastighet ligger minus 640 tkr, efter div, justeringar. Det är något sämre än (-160 tkr) och resterande är dyrare drift. Personal inki. inhyrd personal och kostnad för kurser ligger på budget. Flygets underskott mot periodbudget har ökat ytterligare, ligger under period- Kommunstyrelsens tekniska 79 forts R: Teknska ko!oret KSTU\2O1QO6Jun1QO614dcc rassgnutdragsbestyrkande 4edi Netto Netto O YRESINTÄKTER & 612 Reparationer PLANERAT UNDERHALL LOKAL VÄRD KAPITALKOSTNADER , Reparationer LOKALVÄRD FÖRSÄLJNING EXTERNT FÖRSÄLJNING EXTERNT PLANERAT UNDERHALL ) 63 ADMINISTRATION ) 66 KAPITALKOSTNADER DRIFT l3Hyreskostnader Verksamhetsfastigheter Period-budget utfall avvikelse periodiseringsfel Årsbudget efter justering 63ADMINISTRATION , DRIFT Hyreskostnader Media HYRESINTÄKTER Fastighetsskätsel Fastighetsskötsel Kommersiella + tomma Period-budget utfall avvikelse periodiseringsfel Årsbudget efter justering Fastighetsavdelningens årsprognos är 600 tkr. budgeten bra, undantaget underhåll och försäkring. Justering görs för dessa. resultat är fortsatt 380 tkr bättre än periodbudget, undantaget ohudgeterade in Fastighetsavdelningen har noga gått igenom avvikelse för hvresintäkter, och täkter från Parkvägen är periodresultatet tkr, vilket är tom bättre än förra perioden. Kostnaden för bostadsfastigheterna under perioden är drygt 400 tkr, 245 tkr sämre än budget. + rep ligger 200 tkr över budget, i övrigt följer utfallet den periodiserade

7 plus. justerat för felperiodserat underhåll och försäkring. Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten har förbättrat sitt periodresultat kraftigt och ligger nu 60 tkr Kornmunstvrelsens tekniska 79 forts minus för helår på - 1 Mkr, beroende på ökade kostnader för vinterväghållning R Tekn ka kontoretkstu Juni\ don andessignjusteranessignutdragsbesande för helåret Tekniska et godkänner budgetuppföljning per med prognos Beslut Tekniska enhetens skrivelse Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har den 7juni 2010 behandlat tekniskas äskande om ytter minska underhållet med motsvarande c:a 1 Mkr för att hålla budget. Särskilda beslut om detta finns framtaget, ligare medel och avslagit begäran. Effekten av detta är att tekniska måste och dyrare värme, allt en effekt av den stränga vintern. Sammanfattning: Prognos ej ändrat sedan förra månaden, tekniska går mot ett Netto I Kostnader Intäkter Allt avfall Budget Utfall Avvikelse fel Arsbudget Period periodiserings Efter justering fortfarande intäktssidan som är svag. Endast avvikelse i sluttäckningsperiod budget har behövt justeras. Avfalisverksamheten ligger på ett mindre minus än förra månaden. Det är Netto Adm avläsning mm gemensamt Intäkter fran abonnenter inki Munktors Vattenproduktion Avloppsrening & pumpstationer Ledningar VA Period-budget Utfall Avvikelse period.-fel Årsbudget Efter justering

8 . Bakgrund Ny ledningsorganisation för tekniska enheten Dnrl5820l0 00 Kommunstyrelsens tekniska 80 20O-O6-I4 S 1 9 personer. R TknFsa kontorekstu im doc radsgn dessutdragsbestyrkande Den fzirändringsprocess som kommunen är inne i med förändringar av fastig god fungerande ledning. främst inom VA- och avfall kräver en samordnad insats av tier personer i en hetsbeståndet. optimering av resurser mot nyckeltal, utveckling av det nya boendet och framtagande av tematiska översiktplaner och detaljplaner samt utveckling av klimat- och miljöarbetet och framtida samverkan mcd regionen Även med tidigare organisation med en gatuchef utfördes mycket av linjearbetet av teknisk chef Utfurmning och uppföljning av mål och verksamhets lering av taxor mm, systematiskt arbetsrniljöarbete och långsiktig underhålls planering sker med stor arbetsinsats från tekniska chefen, och är i vissa delar under 2000-talet tbr att ffi en god struktur och möjlighet till styrning inom tekniskas verksamhetsområden, Verksamhetsansvarigai arbetsledare har inte planer, utvecklingsarbete, nyckeltalsberäkningar. inrapporteringar till myndig heter och branschorganisationer, budgetarbete, uppföljning av ekonomi. simu eftersatt. Detta alltmer betungande arbete är i mycket sådant som har tillskapats alltid utrymme eller kompetens fhr detta arbete. ifir. Förutom tekniskas verksamhetsområde ligger ansvaret för energibolaget på chefen). Efter gatuchefens pension finns idag 9 chefer/arbetsledare och 7 Tekniskas nuvarande ledningsfunktion har flera brister. Den övcrgripande flera ansvariga och ett sammanhållande ansvar saknas (ligger på tekniske den tekniske chefen, något som tillkommit under Det innebär ansvar för ytterligare 3 medarbetare. Tekniske chefen har idag direkt medarhetaransvar fzr ledningen blir svår med den platta organisation som finns idag. Verksamhets chefer/arbetsledare har mycket olika omfattning i sitt ansvarsområde. Flera arbetarledare/verksamhetschefer även direkt i verksamheten. VA furdelas på administratörer/specialister som tekniske chefen har direkt medarbetaransvar Nuläge tekniskas hela ledningsfunktion och avvaktade därfi5r med att tillsätta ny gatuchef et har i beslut hösten 2009 gett tekniske chefen i uppdrag att se över ny gatuchef tagits över av befintlig personal. Detta fungerar genom ansvars Sedan gatuchefens pension hösten 2009 saknas en sammanhållande ansvars funktion för GataiVA- distribution. Arhetsifilten har i väntan på tillsättning av tagande och ambitiösa arbetsledare, men är ingen långsiktig lösning. Tekniska

9 Koinmunstvrelsens tekniska 8(1 tbrts R:Jeknska kcntorerkstu 2OnJ06 JijnOiOQCl4doc Ordforandes sgn Ju)era des -Sign Utdragsbestyrkande arbetsledare under dessa. Vissa verksamhetsrutor saknar arbetsledare Teknska anheten Renhahning Gata Park Eksharadavd KoekStad fashghesskötsei Gataioar Fasttghet FyopIats V-rkstnbuhon VA-produ dro Drtft Underhrk Faltia Tor Första linjen har utökats till nio positioner (åtta personer). Arbetsledare gata har övrigt lika som även ansvaret för VA-distribution. 1 första-linjen finns flera arbetsledare. 1 Nuvarande temporära organisation höst 2009 och 2010 Kost Stad Dnft Underhall Falthallning Tomtja Tekniska enheten Tekniska chefen är tillika VD för Hagfors Energi AB och fastighetschefen för idrottshallar, kost och fälthållning flyget och ansvar för dessa verksamheter ligger direkt under första linjen-chefen. Badverksamheten (Alvstrandsbadet) som Hagforshern AB. Sju chefspositioner i första linjen, sex personer då gatuchefen även ansvarade för VA-distribution. Flera av dessa har även linjearbete i sin verksamhet. Fem lagts ut på entreprenad från 1 jan 2009, ligger direkt under teknisk chefen. Organisation 2009 för tekniskas verksamheter. och för att inte viktiga arbetsmoment ska falla mellan stolarna. grupp är viktigt. för att verksamheten ska fungera optimalt och synkroniserat, strategiska arbetet kan fördelas bättre. En operativt väl fungerande lednings Tekniska behöver förstärka sin ledningsfunktiori. så att det övergripande HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 GataNA 0 h Avfat G A K sbstad usjqhet Fap at varav tre ingår i den operativa ledningsgruppen. Ingen utökning av arbetsledare eller administratörer. Flyget lika som ovan. Ingen utökning antalet chefer mot läget 2009, Nu fyra första linjen-chefer, Förslag ny organisation Kommunstyrelsens tekniska 80 forts R Tknrska kontcrettkstu Juni doc Kommunstyrelsen beslutar att införa en förändrad ledningsorganisation på tekniska enheten som innebär att verksamheterna gata/park, fritidsanläggningar, vatten och avlopp samt och renhållning och avfall organiseras under en gemensam chef att gälla från 1 jan Förslag till beslut Tekniska enhetens skrivelse , Beslutsunderlag kontakt med sin chef än idag. till en bättre styrning och arbetsiedare och specialister kommer att få bättre goda resurser som finns i våra yngre välutbildade medarbetare ska tas tillvara i detta strategiska arbete. Specialisterna som ansvarar för respektive område ges bättre tid att genomföra sina uppdrag att förvalta och underhålla våra anläggningar. Den nya organisationen ger för GVA-verksamheterna möjlighet Den tekniska chefen får utrymme för mer övergripande strategiskt arbete. De samordna tekniska verksamheten, då det är färre personer som har övergripande ansvar för utveckling och styrning. VA-verksamheten får en sammanhållande chef i GVA-chefen, något som saknas i dag. Flygplatschefen Vid omorganisationen kommer tekniskas ledningsgrupp bestå av teknisk chef, bra funktion på ledningsgruppen. Genom denna skapas bättre möjligheter att ingår i en utökad ledningsgrupp, vid behov. Konsekvens beskrivning: chef för serviceenheten, GVA-chef och fastighetschef. Detta blir en operativt fanns under den period då tekniska styrdes av teknisk nämnd. Förändringen jämfört med organisationen 2009 är att i den nya organisationen utökas gatuchefens ansvar med de avgifisfinansierade verksamhetema renhållning/avfall och vatten- och avlopp. Denna organisation är likartad den som Vahat Hooboen Åvc drottsant Fastrghetsskotse g ro ks0a as -aafcro HcA sr sserr GATA GATAiPARK PARK VA-stnbuton VA-prcduk6on Reoh56Kng Kost 056 Gott UnderPat

11 Dnr l59.201() 21 Komniunstyrelsens tekniska Si R: Tekniska kontoretkstu2010c6 JunAlCO6l3 doc Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande färdigställande av en kommunal strandskvddsplan som ska verka som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Tekniska et ger tekniska enheten i uppdrag att ta fram underlag för Beslut Tekniska enhetens skrivelse Beslutsunderlag siktsplanen med ramar och riktlinjer. Hagfors bör peka ut LIS-områden i kommunen och därför ta fram en strand skyddsplan, som i likhet med naturvårdsplanen och vindkrafisplanen. ska fungera som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Strandskyddsplanen ska vara vägledande i kommunal planering och utbyggnad och komplettera över dispenser prövas från och upphävanden av strandskyddet. gärd utfurs i syfte att gynna utvecklingen av landsbygden. Detta ska dock ske på ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet av strändernas natur- och djur- och växtlivet. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när Kommunerna ska i översiktsplanen redovisa lämpliga områden för landsbygds utveckling i strandnära läge (LIS-områden). 1 dessa områden kan lättnader från strandskyddet ges fur att en byggnad, verksamhet, anläggning byggs eller åt friluftsvärden bevaras. Det ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar för att bevara goda livsvillkor för differentierat strandskydd, vilket möjliggör tillvaratagandet av strändernas attraktionskraft för att utveckla landsbygden. Den 1 juli 2009 trädde de nya strandskyddsbestämmelserna i kraft. För att främja utvecklingen på landsbygden finns det nu möjlighet att tillämpa ett Strandskyddsplan för Hagfors kommun

12 Dnr3720l() 04 Konununstvrelsens tekniska R Teknska kontoret KSTU Juni don Ordförandes sign Justerandes stgn Utdragsbestyrkande Tekniska et minskar underhåll för gata och Valhall i enlighet med ovan. Beslut Tekniska enhetens skrivelse Beslutsuncierlag GC-väg Senareläggs Sättravägen Beläggning senarelägg Summa Valhall 115 ocöl Utbyte fönster Görs enklare Armatur ishall Senaretäggs Omki fotboll Senareläggs Panel yttervägg kostnad Brädfordring görs billigare, eget arbete minskad VALHALL Gata och Valhall enligt nedan. Befarat underskott vinterväghållningen, 425 tkr, täcks av minskat underhåll de resurser som finns. Detta beslutas i ett eget ärende. Fastighets planerade underhåll minskas med 585 tkr. Resterande underskott på fastighet (c:a 25 tkr) sparas in genom att Stjämgården törsäljs. För fastighet föreslås en ny underhålispian, med vissa ändringar som är en omprioritering av gått av utredningen inför äskandet av nya medel måste underskottet hämtas hem genom en minskning av planerat underhåll. beslut innebär att tekniska ska klara sin ram utan tilläggsanslag, Så som fram Prognos för helår är att tekniska gör ett underskott av Mkr orsakat av den kalla vintern. Tekniskas äskade tilläggsanslag för detta, vilket avslogs. KS Reducerat underhåll på gata och Valhall 2010

13 . -- Golyygar 35 Rep _ HAGFORS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska io4 U ahet sb lndustrihus Primus HC 83 Dnr Revidering av underhålispian för fastigheter Tekniska enheten har upprättat flrs1ag till underh11sp1an ffir kommunen castigheter ffir Åt ärder Förandringf 2010 L oo 13 r2012 E 2011 wo ooo wo ooo IO Allmän toalett tz5,9 Folktandvarden Malning fönster. takarbeten Vardcentralen Malning O Brostugan Markjobb Folkets Park tw Ftadeafor i*j örradet Ekshärad Staket,m Lak,kontoL Ajpinar illstugevägen Häggdalsvägen 1-3 Malning OTranebergsvägen 8-12 Anpassningar, malning r129 1 : Kommunalhus Ekshärad Takarbeten Summa projekt kommersiella fastigheter k Reserver Summa kommersiella lokaler k L13 Li3020 Treklövern 13022!Milan.Rada Lillasen dagis 3120jpeHmann Villan Fönsterbyte etapp 1, etapp 2, tak F3ororTästarer arbeten Stadshuset _ Älvstranden tak, byte rör.sportavd Forsskolan Malning fönster Kyrkheden skola Fönstermalning. takarbeten, kök L13013 Rada skola Sunnemo - skola Fönsterbyte gn Brandstation Hgc!s 3520 Brandstation Ekshärad Rada_rastplats Järnvägsgaraget Inköp maskiner för verksamheter Summa projektsatta verksamhets- 1 eter - jeserver umma verksamheternas lokaler MköL_ 0i9_ Lust Lekutr, lagning tak. malning Lekutr, utvändiq malninq Mattbvte, malnina alning Malnina kontor Malninci i almm 1alngjäckage ( o0d _00t O OOC J OOO i1z-0 j kr O0j9O LI Underhäll totalt i Qrdorandes sign Juserandessgn utdragsoestyrkancie L RTeknska oncreikstu2u1o DE JjnDO64 de

14 HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Konimunstyrelsens tekniska 83 forts. 2OlO Bakgrunden till revideringama grundar sig i höga taxehundna kostnader under våren och underhålhitgärder som inte framkommigt vid besiktningar och projektering av Alvstrandens biidningscentrum. Neddragning av underhållet är totalt kr. Fönstcrbyte kommer att utföras via investeringsmedel. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner omdisponeringarna i underhållsplanen för kommunens fastigheter för Ordtörandes sgn Juerandes sign Utaragsbestyrkande R rekn ka kon ret KSTU 01 Ca Jjn l0 o 14 loc

15 Dnr Komrnunstyrelsens tekniska S i centrala Hagfors. Anläggningen ryms inoni avsatta investeringsmedel för ut R Tkroska korta et KSrU zqlo Co Jini J Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande brygga och avsätter 100 tkr från investeringskonto 2497 park/lek! badplatser saint 100 tkr från investeringskonto 1121 centrumplanen till projektet. Tekniska et godkänner förslaget på anslutning till Anders Olssons Beslut Parkanläggningen ligger i anslutning till promenadstråket längs Uvån, och östra strand som rymmer många personer. Anläggningen är en del i kommunens satsning på en attraktivare offentlig miljö Tekniska enhetens skrivelse Beslutsunderlag vecklingen av utemiljön. kommer även att fungera som en del av gymnasieelevernas skolgård. Huvudsyftet är dock att anläggningen ska blir en dominerande mötespiats vid Uvåns nå-a trappsteg. Åt söder leder en ramp med lutning 1:20 tillbaka upp till gång Älvstrandsbadet och skolbyggnaden leder rakt ut mot bryggan vid Uvån via För att få en bra anslutning till bryggan har ett förslag tagits fram, där biyggan kan nås från flera håll. En fortsättning på gångvägen från skolgården mellan stråket. Utmed rampen finns sittplatser i sydväst-läge. Australien på träningsläger, och hans tanke var Tänk om vi kunde ha något liknande i Hagfors. Anders ordnade en insamling till bryggan genom en konstauktion 2008 tillsammans med konstnärerna Thomas och Christina Sandberg och Johan van den Boom. En grundplåt på 20 tkr samlades in och skänktes till kommunen. Kommunen tog beslut om att tillskjuta lika mycket se glittrande vatten och ha picknick. Idén till detta fick Anders när han var i för att förverkliga idén om en samlingspiats vid Uvån, där man kan fiska, sola, Under flera år ha kommunen arbetat tillsammans med Anders Olsson och andra som konstauktionen insamlade till bryggan. Anslutning till Anders Olssons brygga vid Uvån

16 Kurser Kommunstyrelsens tekniska / R Tekniska kontoret KSTU OlO On JunOlOO6l4 do tärandgneranjjgn TUtdragsbestyrkande Livsrnedelsverket: Krishantering för olyckor vid vattentäkt, hösten 2010.

17 För tekniska ets kännedom Kornmunstvrelsens tekniska SKL: Det finns potential SKL: Bättre klimatskänn att energieffektivisera R Tekniska kontoret KSTtJ 20 O r Juni1OO6 4 o offentliga fastigheter. ställa krav och t1ia upp SKL: Energi o driftstatistik. Länsstyrelsen: Projekt Dammhrott Klarälven Pnr 131 Pnr 154 Länsstyrelsen: Föreläggande om säkerhetshöjande åtgärder på Knappåsdammen, Busjöns utlopp, inom fastigheten Knappåsen 1:1, Hagfors kommun. Pnr 151 Burlövs kommun: Gym i kommuner. Flagfors El-Montage AB: Uppsägning av samarbetsavtal med Hagfors kommun och Dnr Hagfors Skidförening avseende Vågbacken. Pnr 130 Länsstyrelsen: Avslag om hastighetshegränsning väg 826 Sunnemo. Naturvårdsplan Hagfors kommun Dnr Länsstyrelsen: Förlängning av projekttiden för lokala naturvårdsprojektet Kommunal SKL: Klart vi ska ha en kombitermina! SKL: Ternavecka om hastighet vecka 34, 2010 Kustombiadet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-04-18 1 (30) 39-54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-04-18 1 (30) 39-54 2011-04-18 1 (30) 39-54 PLATS OCH TID Hagfors flygplats, kl. 08.30-12.50 BESLUTANDE Göran Eriksson (S), ordförande Sten-Inge Olsson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Margret Bergkvist (V) Barbro Rülcker, (M),

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-05-17 1 (33) 56-77 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 11.30 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S)

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16 2010-12-13 1 (21) 125-134 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 13.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-11-13, kl 1300-1500. ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef Anita Sköld, M,

Läs mer

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Sida 1/30 Plats och tid Hagfors flygplats kl. 13:15 16:00 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Christine Janhagen Olsén (S),

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24)

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2017-01-11 Au 2 Dnr KS 0008/2016 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens kommunalteknik Ärendebeskrivning

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Utskriftsdatum: 20-- Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: 20-- till 20-- Datum 20-- Diarienr. KS 2008/92 Diariebtkn. 33 Anna Sjörs Åtgärd/handling Plan för yttre miljön i centrum i Hagfors, Centrumplanen

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Prognos 1 avseende resultat 2017

Prognos 1 avseende resultat 2017 Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-14, kl 1300-1530 ande Birger Lahti, V Johny Lantto, S Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Anita Sköld, M Rune Blomster,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-03-22 1 (30) 28-45 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 12.25 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012 Tekniska nämnden Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse

Läs mer

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl 8 juni 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl. 14.30 Observera

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-25 1 (16) 80-93

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-25 1 (16) 80-93 2010-10-25 1 (16) 80-93 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-12.25 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Barbro

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Dan Ljungström, ordförande Gunnar Magnusson Anders Adolfsson Jan-Erik Aspegren Percy Karlsson Conny

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 10:00 10:50 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.40 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Karlsson (S) Kjell Persson (S), utsedd justerare

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 1(20) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S)

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 2 i källaren kl 09:00-10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-03-18 74 Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS 2014-57 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef Sammanträdesdatum Sida 1/22 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset Hagfors, övre plan kl. 13:15 15:30 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2002-08-28 kl 14.00-17.30 Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg,

Läs mer

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KS-salen, Stadshuset, kl 13:30-14:30

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KS-salen, Stadshuset, kl 13:30-14:30 o TRANAS KOMMUN TEKt\IIK- OCH GRIFTEGÄRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-11-21 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, 2011-11-21 kl 13:30-14:30 Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:20 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312 1 (7) Plats och tid Badhusgatan 4, kl. 13:00-14:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Ingvar Svensson (V) Tomas Lind (FÖL), vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Daniel Nilsson (C) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-21 1 (7) 10-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-21 1 (7) 10-15 2011-02-21 1 (7) 10-15 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-09.55 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Onsdag 20 februari 2013 kl. 08:30-17:00 Kommunkontoret Anna-Lena Carlsson (M), ordförande Håkan Laack (S) Ann-Katrin Järåsen

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Marnäsliden, våning 4, Ludvika, 13.30 14.45 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Hag Lasse Persson (S), Ludvika Bengt Norrlén (S), Smedjebacken Boris

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Lars Edgren 2013-09-30 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...2 2.3. Metod

Läs mer

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:40 11:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet Tjänsteskrivelse 1(2) Magnus Norrbom Tel. 0142-85115 2016-10-31 KOF/2015:25 Kultur- och fritidsnämnden Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet äskar, efter samråd med Service- och teknikförvaltningens

Läs mer

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C)

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C) Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid De artentons rum vindsvåningen,gamla biblioteket klockan 14:00-16:15 Beslutande Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (13) Stadshuset, kl 13:00 16:30. Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (13) Stadshuset, kl 13:00 16:30. Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L Tekniska nämnden 2015-12-17 1 (13) Plats och tid Stadshuset, kl 13:00 16:30 Beslutande Pelle Gustafsson, S, ordförande, Eva-Gun Carlsson Sincic, S (ersättare för Birger Hagström, KD), Mats Allard, M, Tomas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V)

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström

Läs mer

KS 15 5 FEBRUARI 2014

KS 15 5 FEBRUARI 2014 KS 15 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2014-01-13 Diarienummer KSN-2013-1035 Kommunstyrelsen Motion av Pavel Gamov (SD) in att upphäva nedsläckning av gatubelysning

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 Beslutande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) Sida 8 KS/2013:695 Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. För helt nya områden som kommunen planlägger

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande Miljö- och byggnämnden 2010-02-17 1 (6) 2-5 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.05 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Larsson (S) Kjell Persson (S) Tony Olsson (V),

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Mikael Edvardsson (SD) Pernilla Boström (S)

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2008

Månadsuppföljning. Maj 2008 A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 09.00-13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-02-25 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-02-25 kl 13.30-15.40 1(13) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer