nergiplan för Motala kommun - Uppvärmning Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nergiplan för Motala kommun - Uppvärmning Antagen av kommunfullmäktige 2002-11-25"

Transkript

1 e nergiplan för Motala kommun - Uppvärmning Antagen av kommunfullmäktige

2 2 Sammanfattning Denna plan behandlar energi för uppvärmning, vilket innebär att energi för industriprocesser, transporter och övrig elanvändning bara redovisas översiktligt. Den ersätter den gällande energiplanen, Energiplan avseende uppvärmning i Motala tätort, som antogs av kommunfullmäktige Planen från 1991, som legat till grund för utbyggnaden av fjärrvärmesystemet i Motala tätort, har nu fullföljts. Planens syfte Den ska bidra till att uppnå uppsatta miljömål, alltifrån övergripande globala och nationella till de lokala i kommunens Agenda 21 och miljöskyddsplan. Den skall tillsammans med andra faktorer, bl a kommersiella, vara ett stöd för energileverantörer i kommunen. Den ska vara till ledning för fastighetsägare som befinner sig i en valsituation mellan olika system för uppvärmning. Den ska vara vägledande vid val av uppvärmningssystem i kommunens egna fastigheter. Planeringsmål för den kommande femårsperioden Vid nybyggnation i Motala och Borensbergs tätorter skall kommunen i första hand verka för fjärrvärmeanslutning och inom övriga områden förorda flexibla lösningar som underlättar byte av energikälla. Samtliga flerfamiljshus och lokaler med vattenburna system i Motala tätort ansluts till fjärrvärmesystemet och Gamla Stan ansluts partiellt för uppvärmning av tappvarmvatten och tilluftsventilation. Villabebyggelse inom områdena, Duvedal, Östermalm, Lasarettsområdet, Mossen, Råssnäs samt delar av Marieberg/Gustavsvik erbjuds fjärrvärmeanslutning. Utanför blivande fjärrvärmeområden övergår 200 villor till pelletts-, flis-, eller vedeldning. Utanför blivande fjärrvärmeområden installeras värmepumpar i 300 villor, i vilka utnyttjas värme från luft, jord, berg eller vatten. Samtliga flerfamiljshus och lokaler i Borensberg med vattenburna system ansluts till ett fjärrvärmesystem där värmeproduktionen till största delen sker med biobränsle. Industrifastigheter i Motala tätort, som i dag inte är anslutna till fjärrvärmesystemet, ansluts successivt i takt med att befintliga pannor tjänat ut. Den kommunala energirådgivningen permanentas med bl a följande huvuduppgifter: - Information och rådgivning till villaägare för omställning till miljögodkänd vedeldningsteknik - Information och rådgivning till villaägare, inom områden som inte ansluts till fjärrvärme, dels om effektivisering av energianvändningen och dels vid val av uppvärmningssystem. Förslag till lokala riktlinjer för byggande av vindkraftverk utarbetas under 2002 och inarbetas i översiktsplanen vid kommande revidering. Förstudier som beskriver förutsättningarna för utbyggnad av närvärmesystem i de mindre tätorterna genomförs.

3 Förutsättningar för planens genomförande 3 Kommunens förutsättningar att direkt påverka planens genomförande är begränsade, eftersom man saknar ägarinflytande när det gäller produktion och distribution av energi. Möjligheterna att påverka utvecklingen ligger främst i att aktivt agera för en utbyggnad av fjärrvärmen i Motala och Borensberg, svara för information och rådgivning till villaägare samt att välja effektiva och miljövänliga uppvärmningssystem i egna fastigheter. Planens miljökonsekvenser De miljöeffekter som erhålles, förutsatt att planens mål uppnås, ställda i relation till dagens emissioner från uppvärmning inom kommunen, framgår av följande tabell: Stoft ton/år Kväveoxider NO x ton/år Svaveldioxid SO 2 ton/år Koldioxid CO 2 ton/år Emissioner till luft från uppvärmning Planens bidrag till minskad emission Emissionerna har beräknats med utgångspunkt från att elproduktionen sker i koleldat kraftverk i det sammankopplade elsystemet i Nordeuropa enligt den modell som utvecklats av Statens Energimyndighet. Skulle emissionerna beräknas baserat på den svenska produktionsmixen, i huvudsak bestående av vattenkraft och kärnkraft, blir emissionerna väsentligt mindre.

4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING LAGSTIFTNING GÄLLANDE ENERGIPLAN OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING SYFTE KOMMUNENS INFLYTANDE GENOMFÖRANDE ÖVERGRIPANDE NATIONELLA MÅL ENERGIPOLITIKENS MÅL EKONOMISKA MÅL MILJÖMÅL REGIONALA MÅL OCH RIKTLINJER STRATEGI FÖR REGIONAL MILJÖ ÖVERGRIPANDE MÅL STRATEGI OCH ÅTGÄRDER NYA MILJÖMÅL LOKALA ENERGITILLGÅNGAR VATTENKRAFT SKOGSBRÄNSLE ÅTERVUNNET TRÄDBRÄNSLE HALM VIND VÄRME I JORD, BERG OCH VATTEN GAS SOLVÄRME ENERGIANVÄNDNING I MOTALA UPPVÄRMNING Motala tätort Borensberg Övriga tätorter Landsbygden INDUSTRIPROCESSER ÖVRIG ENERGIANVÄNDNING TRANSPORTER MOTALAS ENERGIMÅL STRATEGI OCH ÅTGÄRDER ALLMÄNT Ny bebyggelse Bidragssystem Energirådgivning Biobränslen Värmepumpar Vindkraft MOTALA TÄTORT Flerfamiljshus och lokaler Industrier Villor BORENSBERG Flerfamiljshus och lokaler Villor ÖVRIGA TÄTORTER LANDSBYGDEN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING EMISSIONER TILL LUFT - DAGENS SITUATION OLJEELDNING JÄMFÖRT MED FJÄRRVÄRME ENERGIPLANENS TOTALA MILJÖKONSEKVENSER

5 BILAGOR 5 1. Lag om kommunal energiplanering 2. Energianvändning i Sverige resp. Motala Energianvändning per capita och sektor Nationella miljökvalitetsmål 5. Kartbilaga - Vindenergi inom Motala kommun 6. Kartbilaga - Uppvärmning av flerfamiljshus och industrier i Motala tätort 7. Kartbilaga - Andel villor med vattenburna värmesystem i Motala tätort 8. Kartbilaga - Uppvärmning av flerfamiljshus och industrier i Borensbergs tätort 9. Kartbilaga - Andel villor med vattenburna värmesystem i Borensbergs tätort 10. Kartbilaga - Andel villor med vattenburna värmesystem utanför Motala och Borensberg 11. Utsläpp från vedpanna med respektive utan miljögodkänd teknik 12. Uppvärmning av normalvilla kostnadsjämförelser PLANARBETETS GENOMFÖRANDE Arbetet med utarbetande av energiplanen har genomförts med följande ansvarsfördelning: STYRGRUPP: Johan Andersson, Kommunstyrelsen Kaj Persson, Kommunstyrelsen Kenneth Carlsson, Kommunstyrelsen Rolf Lövgren, Plan- och Miljönämnden Camilla Egberth, Tekniska styrelsen (Ros-Marie Heintz t o m september 2001) Carl-Johan Böttinger, Samhällsbyggnadsberedningen Harald Högberg, Bostadsstiftelsen Platen PROJEKTGRUPP: Johan Redell, Kommunledningskontoret (Projektansvarig) Kaj Lindohf, Plan- och miljökontoret Peter Lundgren, Kommunledningskontoret Ulla Ewald, Plan- och miljökontoret (Helena Tegehed t o m maj 2001) Kenneth Söderman, Bostadsstiftelsen Platen ÅF-Processdesign AB, Linköping, har medverkat med underlag för avsnitten Lokala energitillgångar och Energianvändning i Motala ENERGIENHETER 1000 kwh = 1 MWh (Elförbrukning för en normal frys under ett år) 1000 MWh = 1 GWh (Elenergi som 50 elvärmda villor förbrukar på ett år) 1000 GWh = 1 TWh (Sveriges energiförbrukning i genomsnitt under ett dygn)

6 1 Inledning Lagstiftning I lagen om kommunal energiplanering, bilaga 1, framgår att kommunen i sin planering skall främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Av lagen framgår också att: Det i varje kommun skall finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Det i energiplanen skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Planen beslutas av kommunfullmäktige. En kommunal energiplan har ingen rättsverkan, varför den kan betraktas som ett dokument som anger kommunens mål för energisektorn. 1.2 Gällande energiplan Kommunfullmäktige beslutade att Energiplan avseende uppvärmning i Motala tätort, skall ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med övergripande energifrågor. Beslutet innebar att kommunens inriktning blev: 1. Utbyggnad av ett sammanhängande fjärrvärmenät för hela tätorten (alternativt ett ledningsnät norr om Motala Ström och ett söder därom) och 2. Lokalisering av en permanent, gemensam värmeproduktionsanläggning antingen vid Bråstorp, norr om Metallvägen, eller mellan riksväg 36 och järnvägen norr om Motala Verkstad. Anläggningen skulle planeras med biobränsle (primärt skogsbränsle) som basbränsle. Det kan vara viktigt att notera att anslutning av villabebyggelse till fjärrvärmesystemet inte ingick som en förutsättning för energiplanen. Planens intentioner har successivt fullföljts genom Motala Energi AB:s (numera Vattenfall AB) utbyggnad av Bergsättersverket och ett sammanhängande fjärrvärmenät för större delen av Motala tätort. Vattenfall levererar i dag 65 % av all värmeenergi inom det etablerade fjärrvärmeområdet. 1.3 Omfattning och avgränsning Energiplanen begränsas till att omfatta energi för uppvärmning. Det innebär att energi för industriprocesser, transporter och övrig elanvändning (i huvudsak hushålls- och belysningsel) inte behandlas i planen. Energianvändningen i hela riket och i Motala kommun redovisas i bilaga 2, uppdelat på sektorerna bebyggelse, industri och transport. I bebyggelse ingår bostäder, lokaler, serviceverksamhet och jordbruk. Uppskattningsvis 70 % av energin inom bebyggelsesektorn går till uppvärmning. Energianvändningen per capita och sektor i Motala kommun jämfört med ett genomsnitt för riket och andra kommuner framgår av diagram, bilaga 3.

7 1.4 Syfte 7 Syftet med energiplanen är, förutom att uppfylla lagstiftningens krav, följande: Själva planeringsprocessen ska öka kunskaperna bland politiker, tjänstemän och övriga som deltar i arbetet. Den ska bidra till att uppnå uppsatta miljömål, alltifrån övergripande globala och nationella till de lokala i kommunens Agenda 21, miljöskyddsplanen osv. Den skall tillsammans med andra faktorer, bl a kommersiella, vara ett stöd för energileverantörer i kommunen. Den ska vara till ledning för fastighetsägare som befinner sig i en valsituation mellan olika system för uppvärmning. Den ska stimulera fastighetsägare att genomföra energieffektivisering vid om- och nybyggnad samt i den löpande förvaltningen. Den ska vara vägledande vid val av uppvärmningssystem i kommunens egna fastigheter. 1.5 Kommunens inflytande När kommunfullmäktige antog gällande energiplan i juni 1991 var kommunen fortfarande ägare av 10 % av aktierna i dåvarande Motala Ströms Kraft AB (MSK) och 70 % av aktierna i MEAB. Båda aktieposterna har sedan dess sålts till Vattenfall AB. Kommunen äger dock fortfarande 10 % av aktierna i Mjölby-Svartådalen Kraft AB. Genom försäljningarna har kommunens direkta inflytande över energiförsörjningen minskat. Det gäller inte minst utbyggnaden av fjärrvärmen i Motala tätort och på sikt även i övriga mindre tätorter. Kommunens möjligheter att påverka utvecklingen ska ändå inte underskattas. Dels finns förutsättningar att i planeringsprocessen för energiplanen påverka energiföretag i en för kommunen önskad riktning, t ex framtida fjärrvärmeutbyggnad i villaområden, och dels kan kommunen i översikts- och detaljplaner påverka utvecklingen på ett sätt som bedöms positivt både vad gäller effektiv energianvändning och miljöpåverkan. Den kommunala energirådgivningen, som i första hand riktas till villaägare, ger ytterligare en möjlighet att genomföra energiplanens intentioner. Sist, men inte minst, kan kommunen genom att själv välja effektiva och miljövänliga uppvärmningssystem i sina egna fastigheter påverka utvecklingen och föregå med gott exempel. 1.6 Genomförande En politiskt sammansatt styrgrupp har ansvarat för framtagandet av energiplanen. Styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens presidium, plan- och miljönämndens ordförande, tekniska styrelsens ordförande, bostadsstiftelsen Platens ordförande samt 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsberedningen. En projektgrupp bestående av tjänstemän från plan- och miljökontoret, kommunledningskontoret och bostadsstiftelsen Platen har utarbetat planen med Johan Redell, kommunledningskontoret, som projektansvarig. ÅF-Processdesign AB, Linköping, har anlitats för att ta fram underlag till avsnitten Lokala energitillgångar och Energianvändning i Motala med undantag för kartläggningen av befintliga uppvärmningssystem i en- och tvåfamiljshus.

8 2 Övergripande nationella mål Energipolitikens mål Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Som grund för den nationella energipolitiken ligger regeringens proposition 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning som fastställdes av riksdagen i juni Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn till alla resurstillgångar. Kärnkraften skall ersättas genom: effektivisering av elanvändningen konvertering till förnybara energislag miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik Användningen av fossila bränslen bör hållas på en låg nivå. Naturgasen är det fördelaktigaste fossila bränslet och det befintliga naturgasnätet bör utnyttjas. Nationalälvarna och de övriga älvsträckor som riksdagen har undantagit från utbyggnad skyddas även fortsättningsvis. Energiförsörjningen skall tryggas genom ett energisystem som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara energikällor. Regeringen överlämnade i september 2000 en skrivelse (2000/01:15) till riksdagen om den fortsatta omställningen av energisystemet. Där konstateras att de tidigare uppsatta villkoren för stängning av Barsebäck 2 före den 1 juli 2001 inte uppfyllts. Efter det att erforderliga åtgärder fått genomslag bedömer regeringen att stängningen kan genomföras före utgången av Ekonomiska mål Den nationella energipolitiken har i princip två ekonomiskt relaterade huvudmål, nämligen: En säker tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Elanvändningen för industrins produktion bör ges möjlighet att öka under det närmaste decenniet. Den fria elmarknaden har hittills lett till att priserna på elenergi har sjunkit. På längre sikt väntas elpriserna öka genom att det kommer att ställas krav på nya produktionsanläggningar som, genom att elmarknaden innehåller ett större mått av risk än tidigare, måste byggas med högre avkastningskrav. 2.3 Miljömål All energianvändning medför någon form av påverkan på miljön. Det övergripande målet för det nationella miljöarbetet är att påverkan på miljön ska reduceras till nivåer som är långsiktigt hållbara. Med det riktmärket har regeringen i propositionen Svenska miljömål - miljöpolitik för ett hållbart Sverige (1997/98:145) angivit femton nationella miljökvalitetsmål, vilka fastställdes av riksdagen i april Tillsammans beskriver miljökvalitetsmålen de egenskaper miljön och våra natur- och kulturresurser måste ha för att vara långsiktigt hållbara. Miljökvalitetsmålen framgår av bilaga 4. Flera av de nationella målen om utsläppsbegränsningar är gemensamma för transport-, industri- och energisektorerna.

9 3 Regionala mål och riktlinjer Strategi för regional miljö De regionala energimål som finns för Östergötland är inarbetade i länets Strategi för regional Miljö, STRAM, som behandlar de miljöproblem och åtgärder som länsstyrelsen bedömer som de mest angelägna i länet. Strategin beskrivs i rapporten Miljön i Östergötland (1995). Nedan följer en sammanfattning över de övergripande mål samt strategi och åtgärdsbehov som berör energin. 3.2 Övergripande mål Begränsa de av människan orsakade klimatförändringarna så att de kan klaras genom naturlig anpassning. Detta innebär att utsläppen av klimatpåverkande gaser skall begränsas inom alla samhällssektorer. Nedfallet av försurande luftföroreningar skall begränsas till nivåer som inte skadar naturen och människors hälsa. Begränsa halterna av fotokemiska oxidanter, t ex marknära ozon, till nivåer som inte utgör ett hot mot människors hälsa, grödor, skog eller materialens livslängder. Begränsa luftföroreningar och buller i tätorter till nivåer som inte skadar människors hälsa, naturen eller kulturhistoriska värden. 3.3 Strategi och åtgärder Effektivisera energiutnyttjandet vid uppvärmning. Bygga ut fjärrvärmesystemen och öka användningen av biobränslen och andra förnybara energikällor i tätorterna. Förbättra övervakningen och förbättra verkningsgraden vad gäller förbränningsprocesser mindre energianläggningar där fossila bränslen används idag. Planera för samhällsutveckling där energiförsörjning kan klaras med resurssnåla och miljöanpassade energisystem. Ställa krav på bästa möjliga tillgängliga pannteknik och utnyttjande av ackumulatortank vid nyinstallation för vedeldning. Vara restriktiv vid all prövning av vedeldning i tätort. Sprida information om eldningsteknik och försiktighetsmått för att minska hälsorisker och andra störningar på grund av småskalig vedeldning. Upprätta kommunala handlingsplaner till ledning för ett långsiktigt arbete med målsättning att all vedeldning på sikt skall ske i lågemitterande eldstäder. Bygga ut fjärrvärmenäten för att minska utsläppen av NO 2, SO 2 och cancerogena ämnen från uppvärmning samt för att minska koldioxidutsläppen genom att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor. Bedriva samhällsplanering på ett sätt som skapar förutsättningar för fjärrvärmeförsörjning. 3.4 Nya miljömål Med utgångspunkt från de av riksdagen antagna 15 nationella miljömålen driver Länsstyrelsen i Östergötland i samverkan med Skogsvårdsstyrelsen projektet Regionala miljömål i Östergötland. Målsättningen med projektet är att ta fram östgötska miljömål och förslag till åtgärder för att nå målen. Det konkreta målarbetet har utförts i fem så kallade sektorsgrupper däribland gruppen Trafik energi. Efter bearbetning och remissbehandling kommer Länsstyrelsen att anta miljömål för länet.

10 4 Lokala energitillgångar Vattenkraft Inom kommunen finns idag ett mindre antal vattenkraftverk. I Motala ström äger Tekniska Verken i Linköping AB två kraftverk - kraftstationerna i Motala och Borensberg. Den förra, byggd under seklets första hälft, ligger i Motala tätort och genererar 42 GWh el per år. Borensbergs kraftstation vid Näs, strax öster om tätorten, är byggd Denna enhet genererar årligen 18 GWh el. Vattenfall har en mindre anläggning i Hättorp, sydväst om Tjällmo. Denna anläggning genererar 2 GWh el per år. I området mellan Kvarn och Kristberg finns två mycket små privata vattenturbiner. Kraftverken är belägna vid Kvarns herrgård och Nordsjö gård (Litzkvarn). För dessa anläggningar saknas uppgift om prestanda. Lokal producerad vattenkraft (60 GWh/år) utgör därmed cirka 10 % av den totala tillförseln av elkraft till kommunen. Enligt uppgift från Vattenfall VätterEl AB är den ekonomiska potentialen liten att exploatera nya lokala vattenkraftverk. Idag är förutsättningarna för investering i ny elproduktion mera fördelaktigt för vindkraft jämfört med vattenkraft. 4.2 Skogsbränsle Definitionsmässigt är skogsbränsle: bark och trädrester från avverkning, från sågverk och från skiv- och massaindustrier. Användningen av skogsbränsle har ökat med 100 procent under de senaste 15 åren i Sverige. Många studier pekar på att tillgången på skogsbränsle är och förblir god. Det råder dessutom överkapacitet hos bränsleleverantörerna. Prisutvecklingen förväntas därför att bli dämpad. Huvuddelen av det skogsbränsle som utvinns används i fjärr- och närvärmecentraler. En fortsatt betydande expansion kan därför endast komma till stånd vid en fortsatt satsning på fjärrvärmeutbyggnad i Motala tätort och/eller utbyggnad av nya närvärmeområden. För enskild bebyggelse finns det idag färdiga uppvärmningskoncept baserade på ved och pellets. Ved är och förblir ofta intressant för den som har tillgång till fritt bränsle. Som alternativ till ved finns det idag pannor och kaminer som kan eldas med pellets. Pellets är till formen en liten bränslekuts som består av sammanpressad ren träråvara. Pellets levereras som bulk normalt direkt till kunden. Även lokalt i kommunens norra delar torde det finnas betydande potential att utvinna skogsbränsle. De fria marknadskrafterna ger emellertid ingen garanti för att lokalt producerat bränsle avyttras i de förbränningsanläggningar som finns i kommunen. En sådan miljömässigt intressant styrning i upphandlingsskedet skulle med säkerhet medföra lokalt högre bränslepriser jämfört med andra regioner. Enligt uppgift från Vattenfall AB är lokal bränsleförsörjning en viktig hörnsten i verksamheten. Även energiskog utgör en undergrupp till trädbränsle. Idag brukas cirka 100 ha inom kommunen för odling av energiskog. Med ändrade förutsättningar kan ytterligare åkermark ställas om för produktion av energiskog.

11 4.3 Återvunnet trädbränsle 11 Återvunnet trädbränsle består av emballage, form- och rivningsvirke och spill från ny- eller ombyggnad. Som lokal resurs kommer det återvunna trädbränslet att vara försumbart. En uppskattad lokal potential av 2500 m 3 flis motsvarar 2 GWh/år eller drygt 1 % av Motalas nuvarande produktion av fjärrvärmeproduktion. Det finns ändå en god tanke i att lokalt nyttiggöra det rena träavfallet. Många praktiska försök har emellertid visat att det är svårt att på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt kvalitetssäkra en helt ren avfallsfraktion speciellt för så små volymer som finns tillgängliga. Även tillståndsfrågan måste utredas för att kunna elda återvunnet trädbränsle. 4.4 Halm Halm är en förnybar energikälla som skulle kunna användas som bränsle för produktion av värme i fjärr- och närvärmecentraler. Det möjliga halmuttaget påverkas av jordarten och växtföljden. För att bibehålla en ekologisk balans är halmuttaget för en yta begränsat till storleksordningen en gång vart fjärde år. En dansk potentialstudie visar att cirka 50 % av den samlade halmskörden är tillgänglig för uppvärmningsändamål ( Halm til energiformål, videncenter for Halm- og Flisfyring, 1998). På denna grund kan man även förvänta sig att det i Motala kommun finns en betydande överskottsproduktion av halm, speciellt i de södra kommundelarna. Den svenska halmpotentialen finns beskriven i ett par äldre referenser från början av 1990-talet. Dessa studier är framtagna av Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala / Lund. I Sverige finns det ett antal större (3-5 MW) halmeldade panncentraler främst i Skåne och Västra Götaland. I Motalas närområde finns en halmeldad anläggning i Väderstad. I Sverige finns dessutom ett 100-tal mindre halmeldade pannor som i huvudsak täcker den egna lantbruksrörelsens uppvärmningsbehov. Faktorer som hämmar en tillväxt av halmeldade anläggningar är den starka konkurrensen från trädbränsle både med avseende på prisbilden, leveranssäkerheten av torr halm och den mer komplexa tekniska anläggning som krävs för att bereda och förbränna halmen. De bästa förutsättningarna för konkurrenskraftig halmanvändning finns därför i södra Sverige, nära de stora jordbruksdistrikten och samtidigt relativt långt bort från skogsbygden. Den totala halmproduktionen från åkerarealer med spannmålsodling inom Motala kommun bedöms till ca ton per år. Om 50% av denna mängd antas komma till användning inom lantbruket som foder och strö eller till lokal värmeproduktion på gårdarna återstår ca ton som teoretiskt sett skulle kunna användas för värmeproduktion i lokala pannor i mindre tätorter. Detta skulle motsvara en oljemängd av ca ton. I kommunen finns ett tiotal halmeldade pannor på jordbruksfastigheter. Den producerade värmen används till uppvärmning och till torkning av spannmål. 4.5 Vind Vindkraft är en förnybar energiresurs som vuxit mycket de senaste åren - i Europa är tillväxttakten % årligen eller motsvarande MW i installerad effekt vindkraft per år. Detta motsvarar ett energitillskott på 2-3 TWh per år. I Sverige finns för närvarande 600 vindkraftverk som producerar cirka 570 GWh per år (elvärme för villor).

12 Medelstorleken på de vindkraftverk som byggs är idag ca 850 kw. I framtiden förväntas allt fler större vindkraftverk att byggas. 12 I Motala kommun finns i dagsläget inga vindkraftverk. Vattenfall VätterEl AB äger själva ett vindkraftverk i Ödeshög samt köper el från 12 stycken vindkraftverk i västra Östergötland som tillsammans producerar ca 15 GWh per år. För närvarande finns ansökningar om att bygga sex vindkraftverk på 5 olika platser inom kommunen. Vindresursen är relativt god i kommunen med tanke på inlandsläget. Sydvästvinden är dominerande och ju närmare Vättern desto högre energiinnehåll i vindarna. SMHI har kartlagt vindarna enligt bilaga 5. I bilagan kan man konstatera att värden över 2400 kwh/m² på 50 meters höjd finns i en drygt 1 kilometer bred landremsa utmed Vättern och i anslutning till sjön Boren kwh/m² är det energiinnehåll i vinden som angivits som intressant ur vindsynpunkt av Energimyndigheten. På flera platser i Östergötland har vindkraftverk även byggts i områden med lägre energiinnehåll än 2400 kwh/m². I Motala kommun råder platsbrist vad gäller etablering av vindkraftverk. Med ett minsta avstånd på ca 400 meter till bostäder för enstaka verk och ca 500 meter för grupper av verk, kan man ändå konstatera att det finns en viss potential inom kommunen. För att kunna bygga vindkraftverk med lönsamhet bör energiinnehållet överstiga 2000 kwh/m² på 50 meters höjd. Beroende på vindläget kan vindkraft produceras till en total produktionskostnad på mellan öre/kwh (25 års avskrivningstid / realränta 5 % / dagens statliga bidragsregler). I Motala kommun ligger produktionskostnaden på ca 30 öre/kwh. Den rörliga driftkostnaden är cirka 5 öre/kwh för ett vindkraftverk. Jämfört med annan nyproduktion av elkraft är vindkraft i dagsläget mycket konkurrenskraftigt. 4.6 Värme i jord, berg och vatten Med värme i jord, berg och vatten avses i detta sammanhang den värme som på ett naturligt sätt säsongslagras i mark och vatten som ett resultat av solinstrålningen. En annan typ av värmekälla är geotermi som i stället nyttiggör det naturliga värmeflödet från jordens centrum och ut i atmosfären. Värmen ur mark och vatten är normalt lågvärdig, det vill säga temperaturen är för låg för att direkt kunna användas för uppvärmning. Av detta skäl är de flesta uppvärmningssystem kompletterade med en eldriven värmepump. Med värmepumpens hjälp förädlas den förnybara naturvärmen till rätt temperaturnivå. Förhållandet mellan nyttiggjord värme och tillförd elkraft varierar mellan 2 och 4. Teoretiskt kan en stor del av kommunens uppvärmningsbehov täckas med lokala värmekällor i mark och vatten. I kommunen finns redan idag en stor anläggning som förser fjärrvärmenätet med värme från Vättern. Det finns också ett stort antal mindre anläggningar installerade, företrädesvis i enfamiljshus. Intresset är för närvarande störst för berg- och frånluftsvärmepumpar. Värme i jord, berg och vatten är en förnybar och därför miljövänlig energikälla. Samtidigt ökar elbehovet som en följd av värmepumpsutbyggnaden. För att detta inte ska innebära en ökad miljöbelastning, sett i ett globalt perspektiv, är det väsentligt att denna elkraft också produceras med förnybara energikällor.

13 4.7 Gas 13 Sedan lång tid tillbaka har det varit känt att brännbar gas strömmar ut ur brunnar och borrhåll på östgötaslätten. I Motala kommun förekommer kända gastäkter i huvudsak i kommunens södra delar med en koncentration väster om Fornåsa. Gasförekomsterna i kommunen utgör en delmängd av ett större gasfält som geografiskt omfattar ytan mellan Motala, Ödeshög och Linköping. Denna triangelyta sammanfaller även geologiskt med den del av östgötaslätten som består av sedimentära bergarter avlagrade ovanpå urberget. Det finns två teorier som beskriver östgötagasens ursprung. Den ena teorin beskriver en kontinuerlig biologisk nedbrytning av organiskt material i de yngre sedimentära bergarterna, liknande den som sker i dagens anläggningar för rötgasutvinning (biogas). Alternativt kan östgötagasens ursprung härledas till att djupgas (naturgas) från urberget tränger upp genom förkastningssprickor och på så sätt kontinuerligt fyller på den gasförande sedimentära bergarten. I en studie, Naturgasförekomster, Vattenfall-Östsverige, 1985, anges den tillkommande totala gaspotentialen till mellan 14 och 96 GWh per år. För Motala tätort skulle detta teoretiskt och maximalt täcka 65 % av den nuvarande fjärrvärmelasten. Enligt samma referens fanns det 1985 storleksordningen 40 aktiva gasanvändare i kommunen (5 GWh/år). Tekniska riskbedömningar och låga alternativa energipriser har hindrat en kommersiell gasutvinning. Kommunen är sedan mitten på 1980-talet delägare i Östgas AB och Sveagas AB. Bolagen bildades i samband med att frågan om utbyggnad av ledningar för naturgas genom landet var som mest aktuell. Syftet med bolagen var primärt att delta i planeringen av regionala gasnät och att bedriva inköp och distribution av gas. Diskussioner förs om att upplösa Sveagas AB. För närvarande pågår planering för utbyggnad av ett naturgasnät (norsk gas) i Mellansverige, som kan beröra Motala kommun. 4.8 Solvärme Solvärme är ett brett begrepp som inte bara omfattar direkt nyttiggörande av solens strålningsenergi (solfångare och solceller). Även biobränslen, vind och värme i jord, berg och vatten är exempel på effekter av solinstrålningen. Solen är en enorm resurs. Solinstrålningen på ett villatak under ett år är flera gånger större än husets energibehov. Solinstrålningen mot ett söderorienterat lutande plan i Motala är runt 1000 kwh/m 2 och år. En solfångare kan nyttiggöra cirka en tredjedel av den tillförda energin. För en solcell, som genererar el, är motsvarande verkningsgrad lägre, cirka 10 %. Sverige är ett föregångsland när det gäller stora solanläggningar. Trots detta är tillskottet som helhet försumbart både i ett lokalt och globalt perspektiv. Ändock finns det enskilda anläggningar där solen svarar för en betydande del av uppvärmningen. Låga alternativa energipriser hindrar fortfarande en bred utbyggnad av solvärmen En fasförskjutning i tillgång och efterfrågan på solvärme förutsätter ofta någon form av värmelagringsteknik. Mest kostnadseffektivt är korttidslagring. Av detta skäl är solvärme mest intressant att överväga i de fall när värmelasten är stor under sommarhalvåret (utomhusbad, vårdinrättningar). Även självbyggda solfångare till eget boende, när den egna arbetsinsatsen kan tillgodoräknas, är en pedagogisk och kostnadseffektiv möjlighet att nyttiggöra solvärme. Inom kommunen bedöms det i dag finnas ett 100-tal solfångare, där värmen primärt används till tappvarmvatten.