ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31"

Transkript

1 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB

2 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras och dessutom skulle likviditet och soliditet förbättras. De ekonomisk förbättringarna skulle ske både på moderbolags- och koncernnivå. Det är flera parametrar som styr koncernresultatet. Till de parametrar som vi inte styr utan måste förhålla oss till är elpris och väderlek. Det sistnämna var för året 2012, temperaturmässigt i närhet av ett normalt år. Däremot var elpriserna långt under vad vi budgeterat och det var flera år sedan vi hade dessa låga priser. Detta mycket beroende på gott om vattenkraft och hög tillgänglighet på kärnkraftverken. Dessutom mycket förnybar elenergi och då främst vind och biobränsle. Som en konsekvens av detta har nettoomsättningen minskat med 12% på bolagsnivå till 267 MSEK och 9% på koncernnivå till 313 MSEK. Det är då så mycket roligare att vi ändå lyckats med resultatet. Målsättningen uppnåddes genom minskade kostnader både avseende försäljning, administration och finansiellt. Detta har inneburit att resultatet för moderbolaget efter finansiella poster är KSEK, d.v.s. en förbättring med KSEK jämfört med Motsvarande resultat för koncernen är KSEK jämfört med 515 KSEK Investeringen för året är för moderbolaget KSEK, en minskning med ca KSEK och på koncernnivå KSEK vilket är en ungefärlig halvering. Konsolidering har således varit en mycket primär uppgift under året, och kommer så att vara ytterligare en tid. Naturligtvis har det också förekommit mycket arbete kopplat till ägarnas klimatstrategi och energiplaner och då främst HEBY2030. Konkreta exempel på detta är koncernens positiva hållning och engagemang i solenergi och energieffektivisering. Dessutom har det under året varit många relationsskapande aktiviteter och då främst med kunder och lokala aktiviteter. Avslutningsvis vill jag verkligen tacka kunder, styrelse, personal, samarbetspartner, finansiärer och leverantörer för att Ni alla bidragit till att vi nått våra mål och gått stärkta ur ett ganska besvärligt år, sett ur de förutsättningar vi inte direkt kunde påverka utan fick förhålla oss till. Sala i mars 2013 Kenneth Mårtensson VD

3 3 Kommentarer från Vd Kenneth Mårtensson och styrelseordförande Erik Åberg och vice ordförande Ronny Orvendal För att få höra ordförande Erik Åberg och vice ordförande Ronny Orvendal och vd Kenneth Mårtensson syn på årsbokslutet för SHE koncernen 2012, bad jag om en liten pratstund. Hur ser resultaten ut för 2012? - SHE-koncernens resultatet för 2011 var 500 KSEK och årets resultat är 12,5 MSEK, detta trots att elpriserna är historiskt låga och vi har minskat 34 MSEK på intäktssidan, berättar Kenneth. - Ja, det är ett fantastiskt bra resultat, säger Erik. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb på kostnadssidan. Vad har gjorts på kostnadssidan för att nå detta resultat? - Arbetskostnaden har minskat, men detta genom att medarbetare har gått i pension eller slutat för att börja på nya jobb, berättar Kenneth. Vi har inte behövt säga upp någon men vi har heller inte gjort några nyanställningar när det varit avgångar. - Bränslepriserna har sjunkit och vi har fått bättre avtal med leverantörerna inflikar Erik. - Vidare har det sparats på det mesta vad jag förstår, säger Ronny. - Absolut, säger Kenneth, det har varit "gnetigt" i stort och smått! Tillsammans med ägarna gjordes en femårig ekonomisk plan i ordning, har vi följt den? -Ja, vi har faktiskt gjort det, säger Erik. - Ja och det ska vi förstås vara nöjda med, fortsätter Kenneth. Trots att vi förlorat ca 6-7 MSEK mot budget på elproduktion har vi nått målet. Men utmaningen nu är att lyckas hålla ett bra resultat när intäkten för elcertifikat försvinner Det är något vi redan börjat tänka på men som vi behöver ha med oss hela tiden.

4 4 Hur ser resultatet ut för de olika bolagen? - Sala-Heby Energi Elnät AB har gått väldigt bra och gör ett bättre resultat än förra året, HESAB har gått som budgeterat och Sala-Heby Energi AB har gjort ett väldigt bra år. Den största förbättringen i förhållande till år 2011 hittar man hos detta bolag. Vad tar vi med oss till år 2013? - Det kommer bli svårt att minska mer på kostnadssidan så för 2013 gäller det att försöka öka försäljningen dvs. se till att intäktssidan ökar. Vi måste också stärka bolagets likviditet ytterligare, berättar Erik - En annan positiv effekt är att bolagsskatten har sänkts vilket gör att det blir lägre skatt på bolagets obeskattade reserver, det ger oss bättre soliditet, säger Kenneth. Gjordes det några bra saker 2012 som bör lyftas fram? - Absolut, säger Erik, Resan mot solen är verkligen ett positivt projekt, där Sala-Heby Energi AB tillsammans med Knivsta kommun och Sigtuna omställningsgrupp, hjälpt till att möjliggöra för många privatpersoner att satsa på solpaneler på sina egna fastigheter. - Vi har också förbättrat fordonsparken, fortsätter Ronny. Idag finns endast en bensinbil kvar på företaget och många av fordonen drivs med förnybara bränslen. - Jag tycker att Vett och Watt. d.v.s. utbildning i energieffektivisering också ska lyftas fram säger Kenneth. Även om inte vi driver projektet så är vi väldigt engagerade i det genom HESAB:s medverkan. Elnät och värmen startade också ett samarbete på beredskapen som har fungerat väldigt bra! Vad det några saker som var mindre bra? - Något som var mindre bra för företaget var förstås de historiskt låga elpriserna som gjorde att det inte var så lönsamt att producera el, men å andra sidan var det bra för våra kunder som kunde dra nytta av de låga elpriserna. Vi hade också en otäck arbetsplatsolycka där en av våra drifttekniker brände sig svårt. Dessbättre är medarbetare helt tillbaka i arbetet igen, berättar Kenneth. - Vi har heller inte haft 100 % leveranskvalité på värmesidan, det här är inte acceptabelt och något vi måste se över till nästa vinter, avslutar Erik frågan.

5 5 Hur ser ni på framtiden? - Jag tror vi står inför ett strukturskifte som jag ser väldigt positivt på, berättar Kenneth. Från att tänkt och handlat väldigt globalt tror jag att framtiden kommer att visa att vi måste tänka och handla lokalt. Vi kommer att se kunden som en kund men också som en leverantör d.v.s. energibolagen kommer att köpa den överskottsenergi som kunden producerar. - Det är också spännande om vi kan få till en fjärrvärmeledning från kraftvärmeverket i Sala till Heby och Morgongåva, säger Ronny. Det skulle göra produktionen mer effektiv. - Jag tycker att den ser väldigt positiv ut, samtidigt som vi har visat på en god ekonomi lyckas vi göra mycket saker för att ställa om vårt samhälle. Det är väl bra, avslutar Erik intervjun.

6 Sala-Heby Energi AB 6 Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och verkställande direktören för SALA-HEBY ENERGI AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år. Styrelse Ordinarie ledamöter Erik Åberg, ordförande Ronny Orvendal, vice ordförande Holger Andersson Johan Widén Christer Eriksson Jan Eriksson Carina Schön Lars-Inge Johansson Thorbjörn Nyman Ersättare Lotta Nilsson Reidar Carlsson Bengt Juthberg Jan-Olov Eriksson Elisabet Pettersson Åke Hedvall Håkan Collin Karl-Ove Edberg Viktoria Söder Verkställande direktör Kenneth Mårtensson Revisorer Ordinarie Johan Tingström auktoriserad revisor Ersättare Peter Söderman, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Ordinarie Sven-Erik Carlsson Leif Nilsson Ersättare Elisabeth Nilsson Sven-Erik Eriksson

7 Sala-Heby Energi AB 7 Ägarförhållanden Sala-Heby Energi AB (SHE) bildades den 5 december 2000 genom att ett oanvänt bolag, Starta Eget Boxen 2387 AB, förvärvades. SHE ägs till 87,5% av Sala kommun och 12,5% av Heby kommun. SHE har operativa verksamheter i form av elhandel, värme, bränsle och företagstelefoni. SHE är moder i en energikoncern, där också de både helägda bolagen Sala-Heby Energi Elnät AB och Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB (HESAB) ingår. Information om verksamheten Övergripande SHE:s verksamhet är att svara för de koncernövergripande funktionerna inom SHE-koncernen, såsom koncernens internbank avseende likvida medel. Dessutom skall SHE svara för hela koncernens produkt- och affärsutveckling. Bolaget bedriver verksamheter av både stödfunktionskaraktär och kärnverksamhet, beskrivs nedan. Till det förstnämnda hör ekonomi/redovisning, personal/administration, kundadministration/verksamhetssystem (MAK), lokalvård, sekreterare/administration, fastighet, inköp och kommunikation. Dessa tjänster är avtalsreglerade mot koncernens övriga affärsområden. Elhandel Elhandel har många produkter, med rörlig och/eller fast prissättning. där vi har en tydlig inriktning att gå åt det rörliga hållet, inte minst för det är prisvärt för våra kunder och minskar volymrisken för bolaget. Ca 40% av all försäljning är idag mot rörliga priser och mer och mer mot timspotpriser. Elhandel verkar inom visionen "Att all el som försäljs skall produceras på ett hållbart sätt och så mycket som möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbeten". All el som säljs är förnybar och ca 30% är med lokalt ursprung såsom biobränsle och sol, d.v.s. en verklig ökning i produktion med lokalt ursprung, i och med förvärvet av Hedemora Kraft och Värme AB biobränslebaserad elproduktion. Elförsäljningen uppgick till 192 GWh (208 GWh) vilket är en minskning beroende på konjunktionella och effektiviseringsskäl. Resultatet ifrån verksamheten är positivt, ca 1,7 MSEK.

8 Sala-Heby Energi AB 8 Värme - Bränsle Värme är ett stort affärsområde och har en omfattning allt ifrån anskaffning, mottagning av bränsle till och med energileverans till kund. Värme omspänner produkterna värme och elproduktion. Det sistnämnda i ett eget biobränslebaserat kraftvärmeverk. Värmen produceras i ett 40-tal värmeverk i varierade storlekar. Organisatoriskt är värme indelat i två operativa områden, nämligen - Sala tätort och yttre områden. Var och en av områdena har en ansvarig. Ansvaret omspänner allt ifrån bränsle till kund. Nyanslutningar under året har varit relativt liten, men förekommit i Östervåla och en del förtätningar hela området. Värmeförsäljningen under året uppgick till 157,5 GWh (141,2 GWh). Elproduktionen uppgick till 32,6 GWh (33,5 GWh). Elproduktionen är berättigad till elcertifikat, då den är av förnybart ursprung. Elcertifikatens värden har stigit under året. Värmen verkar under visionen "Alla hushåll i Sala och Heby kommuner skall erbjudas ett uppvärmningsalternativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen". Vidare att bidrag till att elproduktionen i Sala och Heby ökar 3 gånger. Affärsområde Värme har trots mycket lägre elpriser i egen elproduktion, väsentligt förbättrats jämfört med 2011, nämligen till KSEK ifrån KSEK. Företagstelefoni Företagstelefoni, som består av ett basicsystem, d.v.s. telefonisystem runt ett Alcatelsystem och en kontaktcenterfunktion, är en del som bröts ut ifrån Sala-Heby Energi Bredband AB, då aktierna såldes år Idag har vi drygt 20-tal kunder, bl.a. Sala kommun, Heby kommun, SHE och Sätra Hälsobrunn. Ca anknytningar servas i kontaktcenterfunktionen. Verksamheten fungerar bra, men förändringsarbetet har påbörjats, i syfte att förutom egen telefoni så kommer affärsområdet att avvecklas. Redan nu har Sala kommun och systerbolaget gått in i andra samarbeten. Affärsområdets resultat under året är 582 KSEK jämfört med 217 KSEK 2011, d.v.s. avvecklingen som successivt kommer att ske beror således inte på dålig lönsamhet utan snarare på att det inte helt är förenligt med den verksamhet som koncernen skall bedriva. Miljöpåverkan Bolaget bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet gäller för alla anläggningar för produktion av värme och el motsvarande en termisk effekt av ca 110 MW inom fastigheten Kristina 4:145, 4:134 samt Lasarettet 2 i Sala kommun. Inom affärsområdet värme finns också närvärmekonceptet, som även det sker genom godkännande av den gemensamma tillsynsmyndigheten i Sala och Heby kommuner. Miljöpåverkan utgör i allt väsentligt numera i huvudsak av kväveoxid och stoft. Detta efter att i princip alla bränslen är baserat på förnyelsebara bränslen och en hel del dessutom med lokalt ursprung och nästan all aska omhändertas och används, numera lokalt inte minst som lokalt täckningsmaterial vid Isätra deponeringsområde.

9 Sala-Heby Energi AB 9 Finansiella risker Bolagets verksamhet är exponerat för ett flertal risker. Nedan beskrivs de med väsentliga riskerna samt hur bolaget hanterar dessa. Kreditrisk Kreditrisken uppstår i transaktioner med kunder och definieras som risken att motparten inte fullgör sina åtaganden. Kreditrisken hanteras genom systematisk kreditbedömning i enlighet med upprättad kreditpolicy. Ränterisk Ränterisken hanteras genom att arbeta med i allt väsentligt fasta räntor eller räntetak. Detta gäller i stort sett oavsett vilken finansieringslösning som används, d.v.s. lån, leasing eller hyra. Dock i rådande ränteläge är en del finansiering mot rörlig ränta, med bevakning så att de låses om så erfordras. Anläggningsrisk Bolagets anläggningar är försäkrade genom försäkringsbolaget Gjensidige på saksidan, på ett fullgott sätt, vilket också gäller försäkringsmässigt täckningsbidrag om anläggningar blir utslagna så att åtaganden inte kan uppfyllas. På ansvarssidan är vi försäkrade genom QBE. Elprisrisk Resultatrisk på grund av förändringar i marknadspris på den el som säljs till kund. Risken hanteras genom kontinuerlig prissäkring via Eletric Price hos Vattenfall AB, eller att rörliga prisavtal sluts. Volymrisk - elförbrukning Risken att inköpta volymer ej överensstämmer med förbrukade volymer. Bolaget hanterar risken genom att förbättra och utveckla prognoser över förbrukning av el. Hantering av volym- och profilrisker är det stort fokus på nu för att få fram bättre metoder. Vidare är försäljningen mer och mer är inriktad på försäljning mot rörliga priser. Bränsleprisrisk Förlustrisker på grund av förändringar i marknadspriset på det bränsle som bolaget använder i sina produktionsanläggningar. Bolaget hanterar risken genom bränsleavtal med fasta priser.

10 Sala-Heby Energi AB 10 Personal I bolaget är antalet anställda den 31 december (42), varav 14 (16) kvinnor. För koncernen är antalet anställda 59 (63), varav 17 (18) kvinnor. Beträffande sjukfrånvaron i koncernen är den 3,4 % jämfört med ca 2,0 % tidigare. För bolaget ligger sjukfrånvaron på 4,41 % (2,15 %). Sjukfrånvaron ligger något över målet och detta beroende på några långtidssjukskrivningar, bl.a. en arbetsplatsolycka. Medelåldern för kvinnorna i koncernen är 48,5 (44,7) år och för männen 46,1 (46,2) år och för alla anställda 46,8 (45,8) år. Övrigt SHE-koncernen har en aktiv roll i många föreningar och nätverk bl.a. Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommun, vidare med olika lokala föreningar i SHE-Ambassadörskap och skolor i Miljökampen och Framtidskraften. Samarbeten är verkligen något som är mycket viktigt för SHE-koncernen och även under året har flera samarbeten förverkligast, bl.a. Hedemora Kraft och Värme AB i köp av deras elproduktion. SHE-koncernen är i sin helhet certifierat enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, AFS 2001:1 och OHSAS 18001:2007. Arbetsmiljöarbetet har bedrivits i en samverkansgrupp och tre arbetsmiljögrupper. Fackliga representanter har varit för: VISION SEKO Energi Ledarna SACO i samverkan Mats Olsson Lars-Göran Malmqvist Thomas Esposito Björn Eriksson Resultat och ställning Omsättningen uppgår till 315,2 MSEK (347,0 MSEK) för koncernen och för moderbolaget till 269,1 MSEK (302,7 MSEK). s bruttoresultat uppgår till 34,5 MSEK (30,2 MSEK) och för moderbolaget till 23,6 MSEK (21,5 MSEK). s balansomslutning uppgår till 386,5 MSEK (374,9 MSEK). Balansomslutningen i moderbolaget uppgår till 343,5 MSEK (334,5 MSEK). Soliditeten uppgår 10,0 % (7,5 %) i moderbolaget.

11 Sala-Heby Energi AB 11 Investeringar Investeringar genomförda under året fördelar sig på följande sätt. tkr Anläggningar under uppförande (förändringar från föregående år) Inventarier och verktyg Eldistributionsanläggningar Värmeanläggningar Gatubelysning Byggnader och markanläggningar, mark SUMMA Finansiering Under året har en nettoupplåning gjorts på 4 MSEK. Finansieringen av investeringar har gjorts genom dels denna nettoupplåning dels internt tillförda medel. Framtida utveckling Affärsutvecklingen i att nå SHE-koncernens affärsidé och visioner är att vara ett lokalt energiföretag med ett stort och tydligt hållbarhetsarbete, allt med kunden i centrum. Ambitionen är att skaffa mera elproduktion, allt för att göra elhandeln mera långsiktig. Ett sätt kan vara att utnyttja befintligt kraftvärmeverk ännu mera. Stor vikt kommer att läggas vid lokal förnybar energi i form av vind, sol och biogas. Energi- och resurseffektivisering är också mycket prioriterade områden. Konkret studeras nu möjlighet till säsongslagring av värmeenergi för att främst göra oss mindre berörda av klimatpåverkan. Vidare lågtemperaturnät och en sammanbindning mellan fjärrvärmekulvertnäten mellan Sala, Heby och Morgongåva. Detta skulle vara en väsentlig utveckling för att kunna producera mer el i befintligt kraftvärmeverk. Vidare att kunna erbjuda ännu flera kunder vår värmeprodukt.

12 Sala-Heby Energi AB 12 Forskning och utveckling Forskning och utveckling är långsiktigt mycket viktiga frågor inte minst för vår koncern som är långsiktig. För SHE:s del ligger detta mycket på branschorganisationer, men mycket sker också tillsammans med olika leverantörer och branschkollegor. Kundens roll är också viktig varför olika nätverk finns, bl.a. SHE-Ambassadörskap. En annan mycket viktig sak är det samarbete som etablerats med olika skolor däribland bl.a. Mälardalens högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Verksamheten under räkenskapsåret Verksamheten har under året bedrivits i koncernform med ett operativt moderbolag och två helägda dotterbolag. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Händelserna under året är främst av förvaltande karaktär. Men också i utredande och planerande skepnad inte minst kopplat till Sala kommuns klimatstrategi och HEBY2030, en förlängning och konkretisering av Heby kommuns energiplan. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Nya produkter har tagits fram kopplat till den allt modernare mätutrustning som egna dotterbolaget har investerat i. Dessa produkter är kopplat till högre elpristransparens för våra kunder. Detta genom timspotpriser och att alla kunder kan minska sina risker genom att erbjuder takpriser, som fritt val för våra kunder. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Omsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Medeltal anställda, st Soliditet, % 10,0 7,5 7,5 7,7 6,9 Avkastning på totalt kapital, % 3,3 0,8 0,8 1,7 1,5 Avkastning på eget kapital, % 1,1 neg neg neg neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

13 Sala-Heby Energi AB 13 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade resultat: Balanserat resultat Årets vinst Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning s fria egna kapital uppgår till tkr ( tkr).

14 Sala-Heby Energi AB 14 Resultaträkningar Not Nettoomsättning Avgår punktskatter Övriga rörelseintäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat , 4 Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat 2, 3, 5, Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag Skatt på årets resultat Årets resultat

15 Sala-Heby Energi AB 15 Balansräkningar Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Elcertifikat Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Produktions- och distributionsanläggning Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar Finansiella 15 anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Värdepappersinnehav Andra långfristiga 15 fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16 Sala-Heby Energi AB 16 Balansräkningar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 Sala-Heby Energi AB 17 Eget kapital och skulder Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 20 Reverslån Skulder till koncernföretag Övriga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18 Sala-Heby Energi AB 18 Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

19 Sala-Heby Energi AB 19 Kassaflödesanalyser Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Sålda immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Checkräkningskredit Upptagna lån Amortering av skuld Erhållet koncernbidrag

20 Sala-Heby Energi AB 20 Kassaflödesanalyser Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

21 Sala-Heby Energi AB 21 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Samtliga lånekostnader redovisas som kostnader.

22 Sala-Heby Energi AB 22 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Distributionsanläggningar, elnät Mätare, mekaniska Mätare, elektroniska Produktionsanläggningar, fjärrvärme Distributionsanläggningar, fjärrvärme Hemvärme anläggningar, gatubelysning Värmemängdsmätare Inventarier, verktyg 5 år 33 år 40 år 25 år 10 år 30 år 40 år 20 år 5 år 5 år I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Pågående anläggningsarbete har värderats enligt nedlagda direkta kostnader samt skälig andel av indirekta kostnader. Övriga immateriella tillgångar Förvärvad goodwill avser bolagets rättighet att köpa ut leasad kraftvärmeanläggning, avskrivning sker linjärt med tkr årligen fram till 2025 då leasingavtalet löper ut. Elcertifikaten värderas till det lägsta av genomsnittligt försäljningspris under räkenskapsåret och försäljningspris på balansdagen. Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten.

23 Sala-Heby Energi AB 23 Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast obetydlig risk för värdefluktationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Verksamhet Administration Verksamhet Elnät och elentreprenad Verksamhet Produktion värme Verksamhet Elhandel Verksamhet HESAB Summa Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Verksamhet Administration Verksamhet Elnät och elentreprenad Verksamhet Produktion värme Verksamhet Elhandel Verksamhet HESAB Summa