ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31"

Transkript

1 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB

2 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras och dessutom skulle likviditet och soliditet förbättras. De ekonomisk förbättringarna skulle ske både på moderbolags- och koncernnivå. Det är flera parametrar som styr koncernresultatet. Till de parametrar som vi inte styr utan måste förhålla oss till är elpris och väderlek. Det sistnämna var för året 2012, temperaturmässigt i närhet av ett normalt år. Däremot var elpriserna långt under vad vi budgeterat och det var flera år sedan vi hade dessa låga priser. Detta mycket beroende på gott om vattenkraft och hög tillgänglighet på kärnkraftverken. Dessutom mycket förnybar elenergi och då främst vind och biobränsle. Som en konsekvens av detta har nettoomsättningen minskat med 12% på bolagsnivå till 267 MSEK och 9% på koncernnivå till 313 MSEK. Det är då så mycket roligare att vi ändå lyckats med resultatet. Målsättningen uppnåddes genom minskade kostnader både avseende försäljning, administration och finansiellt. Detta har inneburit att resultatet för moderbolaget efter finansiella poster är KSEK, d.v.s. en förbättring med KSEK jämfört med Motsvarande resultat för koncernen är KSEK jämfört med 515 KSEK Investeringen för året är för moderbolaget KSEK, en minskning med ca KSEK och på koncernnivå KSEK vilket är en ungefärlig halvering. Konsolidering har således varit en mycket primär uppgift under året, och kommer så att vara ytterligare en tid. Naturligtvis har det också förekommit mycket arbete kopplat till ägarnas klimatstrategi och energiplaner och då främst HEBY2030. Konkreta exempel på detta är koncernens positiva hållning och engagemang i solenergi och energieffektivisering. Dessutom har det under året varit många relationsskapande aktiviteter och då främst med kunder och lokala aktiviteter. Avslutningsvis vill jag verkligen tacka kunder, styrelse, personal, samarbetspartner, finansiärer och leverantörer för att Ni alla bidragit till att vi nått våra mål och gått stärkta ur ett ganska besvärligt år, sett ur de förutsättningar vi inte direkt kunde påverka utan fick förhålla oss till. Sala i mars 2013 Kenneth Mårtensson VD

3 3 Kommentarer från Vd Kenneth Mårtensson och styrelseordförande Erik Åberg och vice ordförande Ronny Orvendal För att få höra ordförande Erik Åberg och vice ordförande Ronny Orvendal och vd Kenneth Mårtensson syn på årsbokslutet för SHE koncernen 2012, bad jag om en liten pratstund. Hur ser resultaten ut för 2012? - SHE-koncernens resultatet för 2011 var 500 KSEK och årets resultat är 12,5 MSEK, detta trots att elpriserna är historiskt låga och vi har minskat 34 MSEK på intäktssidan, berättar Kenneth. - Ja, det är ett fantastiskt bra resultat, säger Erik. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb på kostnadssidan. Vad har gjorts på kostnadssidan för att nå detta resultat? - Arbetskostnaden har minskat, men detta genom att medarbetare har gått i pension eller slutat för att börja på nya jobb, berättar Kenneth. Vi har inte behövt säga upp någon men vi har heller inte gjort några nyanställningar när det varit avgångar. - Bränslepriserna har sjunkit och vi har fått bättre avtal med leverantörerna inflikar Erik. - Vidare har det sparats på det mesta vad jag förstår, säger Ronny. - Absolut, säger Kenneth, det har varit "gnetigt" i stort och smått! Tillsammans med ägarna gjordes en femårig ekonomisk plan i ordning, har vi följt den? -Ja, vi har faktiskt gjort det, säger Erik. - Ja och det ska vi förstås vara nöjda med, fortsätter Kenneth. Trots att vi förlorat ca 6-7 MSEK mot budget på elproduktion har vi nått målet. Men utmaningen nu är att lyckas hålla ett bra resultat när intäkten för elcertifikat försvinner Det är något vi redan börjat tänka på men som vi behöver ha med oss hela tiden.

4 4 Hur ser resultatet ut för de olika bolagen? - Sala-Heby Energi Elnät AB har gått väldigt bra och gör ett bättre resultat än förra året, HESAB har gått som budgeterat och Sala-Heby Energi AB har gjort ett väldigt bra år. Den största förbättringen i förhållande till år 2011 hittar man hos detta bolag. Vad tar vi med oss till år 2013? - Det kommer bli svårt att minska mer på kostnadssidan så för 2013 gäller det att försöka öka försäljningen dvs. se till att intäktssidan ökar. Vi måste också stärka bolagets likviditet ytterligare, berättar Erik - En annan positiv effekt är att bolagsskatten har sänkts vilket gör att det blir lägre skatt på bolagets obeskattade reserver, det ger oss bättre soliditet, säger Kenneth. Gjordes det några bra saker 2012 som bör lyftas fram? - Absolut, säger Erik, Resan mot solen är verkligen ett positivt projekt, där Sala-Heby Energi AB tillsammans med Knivsta kommun och Sigtuna omställningsgrupp, hjälpt till att möjliggöra för många privatpersoner att satsa på solpaneler på sina egna fastigheter. - Vi har också förbättrat fordonsparken, fortsätter Ronny. Idag finns endast en bensinbil kvar på företaget och många av fordonen drivs med förnybara bränslen. - Jag tycker att Vett och Watt. d.v.s. utbildning i energieffektivisering också ska lyftas fram säger Kenneth. Även om inte vi driver projektet så är vi väldigt engagerade i det genom HESAB:s medverkan. Elnät och värmen startade också ett samarbete på beredskapen som har fungerat väldigt bra! Vad det några saker som var mindre bra? - Något som var mindre bra för företaget var förstås de historiskt låga elpriserna som gjorde att det inte var så lönsamt att producera el, men å andra sidan var det bra för våra kunder som kunde dra nytta av de låga elpriserna. Vi hade också en otäck arbetsplatsolycka där en av våra drifttekniker brände sig svårt. Dessbättre är medarbetare helt tillbaka i arbetet igen, berättar Kenneth. - Vi har heller inte haft 100 % leveranskvalité på värmesidan, det här är inte acceptabelt och något vi måste se över till nästa vinter, avslutar Erik frågan.

5 5 Hur ser ni på framtiden? - Jag tror vi står inför ett strukturskifte som jag ser väldigt positivt på, berättar Kenneth. Från att tänkt och handlat väldigt globalt tror jag att framtiden kommer att visa att vi måste tänka och handla lokalt. Vi kommer att se kunden som en kund men också som en leverantör d.v.s. energibolagen kommer att köpa den överskottsenergi som kunden producerar. - Det är också spännande om vi kan få till en fjärrvärmeledning från kraftvärmeverket i Sala till Heby och Morgongåva, säger Ronny. Det skulle göra produktionen mer effektiv. - Jag tycker att den ser väldigt positiv ut, samtidigt som vi har visat på en god ekonomi lyckas vi göra mycket saker för att ställa om vårt samhälle. Det är väl bra, avslutar Erik intervjun.

6 Sala-Heby Energi AB 6 Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och verkställande direktören för SALA-HEBY ENERGI AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år. Styrelse Ordinarie ledamöter Erik Åberg, ordförande Ronny Orvendal, vice ordförande Holger Andersson Johan Widén Christer Eriksson Jan Eriksson Carina Schön Lars-Inge Johansson Thorbjörn Nyman Ersättare Lotta Nilsson Reidar Carlsson Bengt Juthberg Jan-Olov Eriksson Elisabet Pettersson Åke Hedvall Håkan Collin Karl-Ove Edberg Viktoria Söder Verkställande direktör Kenneth Mårtensson Revisorer Ordinarie Johan Tingström auktoriserad revisor Ersättare Peter Söderman, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Ordinarie Sven-Erik Carlsson Leif Nilsson Ersättare Elisabeth Nilsson Sven-Erik Eriksson

7 Sala-Heby Energi AB 7 Ägarförhållanden Sala-Heby Energi AB (SHE) bildades den 5 december 2000 genom att ett oanvänt bolag, Starta Eget Boxen 2387 AB, förvärvades. SHE ägs till 87,5% av Sala kommun och 12,5% av Heby kommun. SHE har operativa verksamheter i form av elhandel, värme, bränsle och företagstelefoni. SHE är moder i en energikoncern, där också de både helägda bolagen Sala-Heby Energi Elnät AB och Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB (HESAB) ingår. Information om verksamheten Övergripande SHE:s verksamhet är att svara för de koncernövergripande funktionerna inom SHE-koncernen, såsom koncernens internbank avseende likvida medel. Dessutom skall SHE svara för hela koncernens produkt- och affärsutveckling. Bolaget bedriver verksamheter av både stödfunktionskaraktär och kärnverksamhet, beskrivs nedan. Till det förstnämnda hör ekonomi/redovisning, personal/administration, kundadministration/verksamhetssystem (MAK), lokalvård, sekreterare/administration, fastighet, inköp och kommunikation. Dessa tjänster är avtalsreglerade mot koncernens övriga affärsområden. Elhandel Elhandel har många produkter, med rörlig och/eller fast prissättning. där vi har en tydlig inriktning att gå åt det rörliga hållet, inte minst för det är prisvärt för våra kunder och minskar volymrisken för bolaget. Ca 40% av all försäljning är idag mot rörliga priser och mer och mer mot timspotpriser. Elhandel verkar inom visionen "Att all el som försäljs skall produceras på ett hållbart sätt och så mycket som möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbeten". All el som säljs är förnybar och ca 30% är med lokalt ursprung såsom biobränsle och sol, d.v.s. en verklig ökning i produktion med lokalt ursprung, i och med förvärvet av Hedemora Kraft och Värme AB biobränslebaserad elproduktion. Elförsäljningen uppgick till 192 GWh (208 GWh) vilket är en minskning beroende på konjunktionella och effektiviseringsskäl. Resultatet ifrån verksamheten är positivt, ca 1,7 MSEK.

8 Sala-Heby Energi AB 8 Värme - Bränsle Värme är ett stort affärsområde och har en omfattning allt ifrån anskaffning, mottagning av bränsle till och med energileverans till kund. Värme omspänner produkterna värme och elproduktion. Det sistnämnda i ett eget biobränslebaserat kraftvärmeverk. Värmen produceras i ett 40-tal värmeverk i varierade storlekar. Organisatoriskt är värme indelat i två operativa områden, nämligen - Sala tätort och yttre områden. Var och en av områdena har en ansvarig. Ansvaret omspänner allt ifrån bränsle till kund. Nyanslutningar under året har varit relativt liten, men förekommit i Östervåla och en del förtätningar hela området. Värmeförsäljningen under året uppgick till 157,5 GWh (141,2 GWh). Elproduktionen uppgick till 32,6 GWh (33,5 GWh). Elproduktionen är berättigad till elcertifikat, då den är av förnybart ursprung. Elcertifikatens värden har stigit under året. Värmen verkar under visionen "Alla hushåll i Sala och Heby kommuner skall erbjudas ett uppvärmningsalternativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen". Vidare att bidrag till att elproduktionen i Sala och Heby ökar 3 gånger. Affärsområde Värme har trots mycket lägre elpriser i egen elproduktion, väsentligt förbättrats jämfört med 2011, nämligen till KSEK ifrån KSEK. Företagstelefoni Företagstelefoni, som består av ett basicsystem, d.v.s. telefonisystem runt ett Alcatelsystem och en kontaktcenterfunktion, är en del som bröts ut ifrån Sala-Heby Energi Bredband AB, då aktierna såldes år Idag har vi drygt 20-tal kunder, bl.a. Sala kommun, Heby kommun, SHE och Sätra Hälsobrunn. Ca anknytningar servas i kontaktcenterfunktionen. Verksamheten fungerar bra, men förändringsarbetet har påbörjats, i syfte att förutom egen telefoni så kommer affärsområdet att avvecklas. Redan nu har Sala kommun och systerbolaget gått in i andra samarbeten. Affärsområdets resultat under året är 582 KSEK jämfört med 217 KSEK 2011, d.v.s. avvecklingen som successivt kommer att ske beror således inte på dålig lönsamhet utan snarare på att det inte helt är förenligt med den verksamhet som koncernen skall bedriva. Miljöpåverkan Bolaget bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet gäller för alla anläggningar för produktion av värme och el motsvarande en termisk effekt av ca 110 MW inom fastigheten Kristina 4:145, 4:134 samt Lasarettet 2 i Sala kommun. Inom affärsområdet värme finns också närvärmekonceptet, som även det sker genom godkännande av den gemensamma tillsynsmyndigheten i Sala och Heby kommuner. Miljöpåverkan utgör i allt väsentligt numera i huvudsak av kväveoxid och stoft. Detta efter att i princip alla bränslen är baserat på förnyelsebara bränslen och en hel del dessutom med lokalt ursprung och nästan all aska omhändertas och används, numera lokalt inte minst som lokalt täckningsmaterial vid Isätra deponeringsområde.

9 Sala-Heby Energi AB 9 Finansiella risker Bolagets verksamhet är exponerat för ett flertal risker. Nedan beskrivs de med väsentliga riskerna samt hur bolaget hanterar dessa. Kreditrisk Kreditrisken uppstår i transaktioner med kunder och definieras som risken att motparten inte fullgör sina åtaganden. Kreditrisken hanteras genom systematisk kreditbedömning i enlighet med upprättad kreditpolicy. Ränterisk Ränterisken hanteras genom att arbeta med i allt väsentligt fasta räntor eller räntetak. Detta gäller i stort sett oavsett vilken finansieringslösning som används, d.v.s. lån, leasing eller hyra. Dock i rådande ränteläge är en del finansiering mot rörlig ränta, med bevakning så att de låses om så erfordras. Anläggningsrisk Bolagets anläggningar är försäkrade genom försäkringsbolaget Gjensidige på saksidan, på ett fullgott sätt, vilket också gäller försäkringsmässigt täckningsbidrag om anläggningar blir utslagna så att åtaganden inte kan uppfyllas. På ansvarssidan är vi försäkrade genom QBE. Elprisrisk Resultatrisk på grund av förändringar i marknadspris på den el som säljs till kund. Risken hanteras genom kontinuerlig prissäkring via Eletric Price hos Vattenfall AB, eller att rörliga prisavtal sluts. Volymrisk - elförbrukning Risken att inköpta volymer ej överensstämmer med förbrukade volymer. Bolaget hanterar risken genom att förbättra och utveckla prognoser över förbrukning av el. Hantering av volym- och profilrisker är det stort fokus på nu för att få fram bättre metoder. Vidare är försäljningen mer och mer är inriktad på försäljning mot rörliga priser. Bränsleprisrisk Förlustrisker på grund av förändringar i marknadspriset på det bränsle som bolaget använder i sina produktionsanläggningar. Bolaget hanterar risken genom bränsleavtal med fasta priser.

10 Sala-Heby Energi AB 10 Personal I bolaget är antalet anställda den 31 december (42), varav 14 (16) kvinnor. För koncernen är antalet anställda 59 (63), varav 17 (18) kvinnor. Beträffande sjukfrånvaron i koncernen är den 3,4 % jämfört med ca 2,0 % tidigare. För bolaget ligger sjukfrånvaron på 4,41 % (2,15 %). Sjukfrånvaron ligger något över målet och detta beroende på några långtidssjukskrivningar, bl.a. en arbetsplatsolycka. Medelåldern för kvinnorna i koncernen är 48,5 (44,7) år och för männen 46,1 (46,2) år och för alla anställda 46,8 (45,8) år. Övrigt SHE-koncernen har en aktiv roll i många föreningar och nätverk bl.a. Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommun, vidare med olika lokala föreningar i SHE-Ambassadörskap och skolor i Miljökampen och Framtidskraften. Samarbeten är verkligen något som är mycket viktigt för SHE-koncernen och även under året har flera samarbeten förverkligast, bl.a. Hedemora Kraft och Värme AB i köp av deras elproduktion. SHE-koncernen är i sin helhet certifierat enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, AFS 2001:1 och OHSAS 18001:2007. Arbetsmiljöarbetet har bedrivits i en samverkansgrupp och tre arbetsmiljögrupper. Fackliga representanter har varit för: VISION SEKO Energi Ledarna SACO i samverkan Mats Olsson Lars-Göran Malmqvist Thomas Esposito Björn Eriksson Resultat och ställning Omsättningen uppgår till 315,2 MSEK (347,0 MSEK) för koncernen och för moderbolaget till 269,1 MSEK (302,7 MSEK). s bruttoresultat uppgår till 34,5 MSEK (30,2 MSEK) och för moderbolaget till 23,6 MSEK (21,5 MSEK). s balansomslutning uppgår till 386,5 MSEK (374,9 MSEK). Balansomslutningen i moderbolaget uppgår till 343,5 MSEK (334,5 MSEK). Soliditeten uppgår 10,0 % (7,5 %) i moderbolaget.

11 Sala-Heby Energi AB 11 Investeringar Investeringar genomförda under året fördelar sig på följande sätt. tkr Anläggningar under uppförande (förändringar från föregående år) Inventarier och verktyg Eldistributionsanläggningar Värmeanläggningar Gatubelysning Byggnader och markanläggningar, mark SUMMA Finansiering Under året har en nettoupplåning gjorts på 4 MSEK. Finansieringen av investeringar har gjorts genom dels denna nettoupplåning dels internt tillförda medel. Framtida utveckling Affärsutvecklingen i att nå SHE-koncernens affärsidé och visioner är att vara ett lokalt energiföretag med ett stort och tydligt hållbarhetsarbete, allt med kunden i centrum. Ambitionen är att skaffa mera elproduktion, allt för att göra elhandeln mera långsiktig. Ett sätt kan vara att utnyttja befintligt kraftvärmeverk ännu mera. Stor vikt kommer att läggas vid lokal förnybar energi i form av vind, sol och biogas. Energi- och resurseffektivisering är också mycket prioriterade områden. Konkret studeras nu möjlighet till säsongslagring av värmeenergi för att främst göra oss mindre berörda av klimatpåverkan. Vidare lågtemperaturnät och en sammanbindning mellan fjärrvärmekulvertnäten mellan Sala, Heby och Morgongåva. Detta skulle vara en väsentlig utveckling för att kunna producera mer el i befintligt kraftvärmeverk. Vidare att kunna erbjuda ännu flera kunder vår värmeprodukt.

12 Sala-Heby Energi AB 12 Forskning och utveckling Forskning och utveckling är långsiktigt mycket viktiga frågor inte minst för vår koncern som är långsiktig. För SHE:s del ligger detta mycket på branschorganisationer, men mycket sker också tillsammans med olika leverantörer och branschkollegor. Kundens roll är också viktig varför olika nätverk finns, bl.a. SHE-Ambassadörskap. En annan mycket viktig sak är det samarbete som etablerats med olika skolor däribland bl.a. Mälardalens högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Verksamheten under räkenskapsåret Verksamheten har under året bedrivits i koncernform med ett operativt moderbolag och två helägda dotterbolag. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Händelserna under året är främst av förvaltande karaktär. Men också i utredande och planerande skepnad inte minst kopplat till Sala kommuns klimatstrategi och HEBY2030, en förlängning och konkretisering av Heby kommuns energiplan. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Nya produkter har tagits fram kopplat till den allt modernare mätutrustning som egna dotterbolaget har investerat i. Dessa produkter är kopplat till högre elpristransparens för våra kunder. Detta genom timspotpriser och att alla kunder kan minska sina risker genom att erbjuder takpriser, som fritt val för våra kunder. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Omsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Medeltal anställda, st Soliditet, % 10,0 7,5 7,5 7,7 6,9 Avkastning på totalt kapital, % 3,3 0,8 0,8 1,7 1,5 Avkastning på eget kapital, % 1,1 neg neg neg neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

13 Sala-Heby Energi AB 13 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade resultat: Balanserat resultat Årets vinst Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning s fria egna kapital uppgår till tkr ( tkr).

14 Sala-Heby Energi AB 14 Resultaträkningar Not Nettoomsättning Avgår punktskatter Övriga rörelseintäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat , 4 Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat 2, 3, 5, Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag Skatt på årets resultat Årets resultat

15 Sala-Heby Energi AB 15 Balansräkningar Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Elcertifikat Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Produktions- och distributionsanläggning Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar Finansiella 15 anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Värdepappersinnehav Andra långfristiga 15 fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16 Sala-Heby Energi AB 16 Balansräkningar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 Sala-Heby Energi AB 17 Eget kapital och skulder Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 20 Reverslån Skulder till koncernföretag Övriga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18 Sala-Heby Energi AB 18 Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

19 Sala-Heby Energi AB 19 Kassaflödesanalyser Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Sålda immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Checkräkningskredit Upptagna lån Amortering av skuld Erhållet koncernbidrag

20 Sala-Heby Energi AB 20 Kassaflödesanalyser Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

21 Sala-Heby Energi AB 21 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Samtliga lånekostnader redovisas som kostnader.

22 Sala-Heby Energi AB 22 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Distributionsanläggningar, elnät Mätare, mekaniska Mätare, elektroniska Produktionsanläggningar, fjärrvärme Distributionsanläggningar, fjärrvärme Hemvärme anläggningar, gatubelysning Värmemängdsmätare Inventarier, verktyg 5 år 33 år 40 år 25 år 10 år 30 år 40 år 20 år 5 år 5 år I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Pågående anläggningsarbete har värderats enligt nedlagda direkta kostnader samt skälig andel av indirekta kostnader. Övriga immateriella tillgångar Förvärvad goodwill avser bolagets rättighet att köpa ut leasad kraftvärmeanläggning, avskrivning sker linjärt med tkr årligen fram till 2025 då leasingavtalet löper ut. Elcertifikaten värderas till det lägsta av genomsnittligt försäljningspris under räkenskapsåret och försäljningspris på balansdagen. Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten.

23 Sala-Heby Energi AB 23 Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast obetydlig risk för värdefluktationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Verksamhet Administration Verksamhet Elnät och elentreprenad Verksamhet Produktion värme Verksamhet Elhandel Verksamhet HESAB Summa Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Verksamhet Administration Verksamhet Elnät och elentreprenad Verksamhet Produktion värme Verksamhet Elhandel Verksamhet HESAB Summa

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(15) FDT System AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013 Nybro Energi AB Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162 Årsredovisning 2013 Innehåll Sida INNEHÅLL VD har ordet Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse 4-5 6-9 10-11 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer