2. Stävrullens skadeståndsskyldighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Stävrullens skadeståndsskyldighet"

Transkript

1 KONSUMENTOMBUDSMANNEN 1 (10) YTTRANDE /1762 Ordnr 980 Umeå tingsrätt Box UMEÅ Konsumentombudsmannen (KO)./. Stävrullen Finans AB, tr:s mål nr T , rotel 1 KO avger följande yttrande med anledning av Stävrullens svaromål från den 17 oktober 2008 och Umeå tingsrätts föreläggande från den 21 oktober KO vidhåller de yrkanden och grunder som anförts i stämningsansökan jämte följande tillägg och justeringar. 1. Tilläggsyrkande KO yrkar att tingsrätten förpliktar Stävrullen Finans AB (Stävrullen) att utge ränta på gruppmedlemmarnas skadeståndsbelopp enligt referensräntan med tillägg av åtta procentenheter från den 22 september 2003 alternativt från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess att betalning sker. Grunden för ränteyrkandet är 4 tredje och fjärde stycket och 6 räntelagen (1975:635). Räntan ska i första hand utgå från den 22 september 2003, då KO lämnade in en anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden. I andra hand ska räntan utgå från dagen för delgivning av stämningsansökan. 2. Stävrullens skadeståndsskyldighet 2.1 Ostridiga och tvistiga förhållanden rörande skadeståndsskyldigheten Det är ostridigt att Stävrullen hamnat i dröjsmål, när bolaget inte uppfyllt förpliktelsen att leverera elektrisk kraft till det pris och under den tid som avtalats (avtalsbrottet). Vidare är det ostridigt att avtalsbrottet på ett adekvat sätt orsakat gruppmedlemmarna en direkt ekonomisk skada (orsakssambandet). Skadan motsvarar det högre elpris som gruppmedlemmarna fått betala av andra elleverantörer. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post/webbadress Giro Org.nr Box 48 Lagergrens gata Post: Karlstad Bank:

2 2 (10) Parterna är oense om vilken rättslig ansvarsgrund som ska tillämpas för skadeståndsskyldigheten. I flera avseenden synes parterna vara överens om de faktiska omständigheterna i målet. Däremot gör KO en annan bedömning än Stävrullen om de bakomliggande orsakerna till att bolaget bröt avtalet. Vidare förnekar KO att kommissionären RO Fallai AB (Fallai) överskridit befogenheten och därigenom orsakat Stävrullen ekonomisk skada. Vidare är det tvistigt om gruppmedlemmarna överhuvudtaget är skyldiga att reklamera dröjsmålet, när Stävrullen gjort en ensidig inställelse av avtalet, alternativt om en korrekt reklamation skett. Vidare är det tvistigt om den av KO förordade beräkningsmodellen för den ekonomiska skadan får tillämpas. 2.2 Tillämplig ansvarsgrund för skadeståndsskyldigheten Stävrullens icke uppfyllelse att leverera elektrisk kraft till gruppmedlemmarna är att betrakta som ett dröjsmål enligt kontraktsrätten. Kontrollansvar Näringsidkaren är enligt 14 konsumentköplagen (1990:932) skadeståndsskyldig vid dröjsmål enligt kontrollansvarsprincipen. Köp av elektrisk kraft anses inte vara en tjänst eller en lös sak enligt 1 konsumentköplagen. Däremot anses ledningsburet vatten och gas vara lös sak, jfr prop. 2001/02:134 s 24. Det förefaller svårmotiverat att en åtskillnad ska göras mellan dessa produkter, då de till sin karaktär, ändamål och funktion måste anses snarlika. Det ligger därför nära tillhands att tillämpa konsumentköplagen analogt när det gäller köp av elektrisk kraft. Huruvida kontrollansvarsregeln ska betraktas som en tvingande eller dispositiv rättsregel är inte helt klart. Oavsett hur det förhåller sig med konsumentköplagen måste i vart fall köplagen (1990:931) vara direkt tillämplig på gruppmedlemmarnas köp av elektrisk kraft från Stävrullen. Köplagens tillämpningsområde är köp av lös egendom, vilket definieras negativt som all egendom som inte utgör fast egendom. Elektrisk kraft, som inte utgör fast egendom, måste således betraktas som lös egendom. En säljare som är i dröjsmål svarar enligt 27 köplagen för skadan enligt kontrollansvarsregeln. Presumtionsansvar eller styrkt vållande För det fall att tingsrätten finner att skadeståndsskyldigheten för dröjsmålet inte kan avgöras genom kontrollansvarsregeln ska en oaktsamhetsprövning göras. Frågan som då uppstår är om Stävrullen har bevisbördan för att dröjsmålet inte orsakats genom oaktsamhet, s.k. presumtionsansvar, eller om bevisbördan för oaktsamheten ska ligga hos konsumenten. Vidare måste ställning tas till vilket beviskrav som ska ställas på den som får bevisbördan. Enligt 1905 års köplag gällde vid dröjsmål av generiska varor, d.v.s. varor av viss mängd och av visst slag, ett rent strikt skadeståndsansvar med undantag för omöjlighet. Elektrisk kraft måste anses ha sådan genuskaraktär. Anledningen till detta stränga ansvar var att leverantören i princip ansågs ha

3 obegränsade möjligheter att uppfylla förpliktelsen. Vid dröjsmål av bestämt gods gällde istället det lindrigare presumtionsansvaret. 3 (10) Nu gällande köplag gör ingen åtskillnad mellan generisk och bestämd egendom, utan vid dröjsmål gäller kontrollansvaret för skadestånd generellt. I viss mån tas dock även nu hänsyn till vilken grad av valfrihet säljaren har att fullgöra prestationen. Ju större valfrihet säljaren har att fullgöra prestationen desto strängare blir ansvaret vid dröjsmål (jfr Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt I, Köprätt, andra upplagan, s 20). Det köprättsliga ansvaret för dröjsmålet har således sedan länge behandlats mycket strängt. Den lindrigaste principen har varit presumtionsansvar. För att avgöra vem av parterna som har bevisbördan för ett visst rättsfaktums existens måste först ändamålet med rättsregeln fastställas. Syftet med att skadestånd kan utgå vid avtalsbrott grundas på den urgamla sentensen att avtal skola hållas - Pacta sunt Servanda. En part ska kunna förlita sig på att motparten håller utfästelserna enligt avtalet. Gör en part inte det ska motparten kompenseras så att denne inte hamnar i ett sämre ekonomiskt läge än om avtalet hade hållits. Med andra ord ska den som lyckas träffa ett fördelaktigt avtal även kunna tillgodoräkna sig det. Om motsatsen skulle gälla, d.v.s. att den som träffat ett ofördelaktigt avtal kunde avbryta avtalet utan sanktioner, skulle i praktiken alla avtal brytas så fort avtalet visar sig ofördelaktigt. Det är bl.a. mot denna bakgrund som ansvaret för dröjsmål vid köp behandlats så strängt av lagstiftaren. En annan viktig princip vid bevisbördans placering och höjd är vem av parterna som har möjlighet och anledning att säkra bevisningen. Vad gäller dröjsmål har köparen i princip ingen möjlighet att kontrollera orsaken till säljarens dröjsmål. Räkenskapshandlingar, underleverantörer och andra bevismedel som kan visa att oaktsamhet inte föreligger ligger helt inom säljarens kontrollsfär. Vidare har partsegenskaperna betydelse för vem av parterna som bevisbördan ska placeras på. En underlägsen part har av naturliga skäl, exempelvis en konsument i förhållande till en näringsidkare, svårare att säkra bevisningen än den starkare parten. Den starkare parten får därför oftare bära bevisbördan. Ändamålet med den i målet aktuella skadeståndsregeln, vem som har möjlighet och anledningen att säkra bevisningen samt partsegenskaperna talar för, och det med styrka, att Stävrullen ska bära bevisbördan för att bolaget inte varit oaktsamt samt att beviskravet måste ställas högt. En enskild konsument torde sakna alla möjligheter att säkra någon bevisning över att Stävrullen varit oaktsam, när bolaget inte fullföljde förpliktelsen att leverera el. En konsument har heller ingen anledning att säkra någon bevisning, då konsumenten måste kunna utgå från att säljaren levererar den elektriska kraften enligt utfästelsen. Läggs bevisbördan på konsumenten för säljarens oaktsamhet blir rätten till skadestånd i praktiken helt illusorisk.

4 4 (10) 2.3 Jämkning av avtalsvillkoret för förmedlade kunder Avtalsvillkoren för de gruppmedlemmar som tecknat avtal direkt med Stävrullen innehåller inga särskilda bestämmelser om dröjsmål. Dessa avtal måste sålunda fyllas ut med en kontraktsrättslig ansvarsgrund för dröjsmålet enligt avsnittet 2.2 ovan. De gruppmedlemmar som träffat avtal med Stävrullen via förmedling av Kundkraft har däremot särskilda avtalsvillkor som reglerar dröjsmål. Det aktuella standardavtalet Leveransvillkor Elkraft är bifogad som bilaga 10 till stämningsansökan. Punkten 7 första stycket i standardavtalet lyder: Elleverantören ansvarar för skada som denna vållar Elkund genom att vårdslöst eller försumligt underlåta att efterleva dessa villkor. Punkten 8 innehåller en friskrivningsklausul när det föreligger en s.k. force majeure situation. Villkoret har följande lydelse. Om fullgörandet av någon av parternas åtaganden enligt ingånget leveransavtal förhindras av oförutsedda omständigheter som parterna inte kan råda över såsom betydande arbetskonflikt, krig skall försening beroende på sådan oförutsedd händelse innebära befrielsegrund från viten och andra påföljder enligt ingånget avtal och hänförbara till förseningen. Det är enligt KO inte klart om punkten 7 omfattar skadestånd på grund av försening eller dröjsmål. Punkten 8 reglerar däremot uttryckligen att vissa oförutsedda händelser kan vara ansvarsbefriande vid dröjsmål. Av allmänna avtalsrättsliga principer följer att ett oklart avtalsvillkor ska tolkas till förmån för den som inte författat det, d.v.s. i aktuellt fall till förmån för gruppmedlemmarna. Vidare är det en vedertagen uppfattning att friskrivningsklausuler ska tolkas restriktivt. Punkten 8 som särreglerar dröjsmål ska således enligt KO ha företräde framför punkten 7. Skadeståndsregeln enligt punkten 7 gäller sålunda inte vid dröjsmål. För det fall rätten finner att punkten 7 ska tillämpas måste villkoret anses vara oskäligt enligt 36 avtalslagen och ska lämnas utan avseende. Utöver vad som anförts i stämningsansökan om avtalsvillkorets oskälighet och att kontrollansvaret kan vara en tvingande rättsprincip i aktuellt mål görs följande tillägg. Punkten 5.3 i avtalsvillkoren reglerar vad som gäller om gruppmedlemmen i förtid säger upp elavtalet. Om gruppmedlemmen flyttar eller säljer förbrukningsstället gäller en månads uppsägningstid. Om det föreligger något annat skäl för uppsägningen har Stävrullen rätt till en ersättning med tio procent av värdet för den återstående leveransen, dock minst 250 kronor. Om en gruppmedlem på motsvarande sätt som Stävrullen sagt upp avtalet i förtid, och anfört dålig ekonomi som skäl för uppsägningen, skulle gruppmedlemmen således vara skyldig att utge skadestånd med tio procent av värdet på den återstående leveransen. Denna skyldighet skulle ha gällt oavsett hur aktsam konsumenten varit, d.v.s. konsumenten har ett rent strikt ansvar, och även om

5 5 (10) Stävrullen inte drabbats av någon skada. Stävrullen är däremot enligt punkten 7 endast skadeståndsskyldig mot gruppmedlemmarna om bolaget varit oaktsam. Oaktsamheten ska dessutom enligt Stävrullen styrkas av gruppmedlemmen. Det måste framstå som uppenbart att det föreligger en påtaglig obalans i avtalet mellan parternas rättigheter och skyldigheter till gruppmedlemmarnas nackdel. Punkten 7 är således även på denna grund oskälig enligt 36 avtalslagen. För det fall att punkten 7 trots allt ska tillämpas gör KO gällande att Stävrullen ska visa att dröjsmålet inte orsakats av oaktsamhet (presumtionsansvar). Det framgår inte av villkorets ordalydelse vem som har bevisbördan för oaktsamheten. Är villkoret oklart ska det tolkas till nackdel för den som utfärdat det. För presumtionsansvaret åberopar KO även vad som anförts under avsnitt Har händelserna som orsakade avtalsbrottet legat inom Stävrullens kontroll alternativt har oaktsamhet förelegat? Påstådd skada orsakad av kommissionären KO förnekar Stävrullens påstående under avsnitt i svaromålet att kommissionären Fallai till följd av överskridande av befogenheten orsakat Stävrullen en skada på 4,5 miljoner kronor. Den påstådda befogenhetsöverträdelsen gäller att Fallai den 7 8 augusti 2002 för Stävrullens räkning deltog i en elupphandling som anordnades av Kundkraft. Resultatet av upphandlingen var att kunder blev fastpriskunder till Stävrullen. Leveransvolymen omfattade kwh el till ett fast pris om 21,44 öre per kwh med leveransstart den 1 oktober I skiljedomen från den 28 oktober 2003 (jfr bilaga 13 i stämningsansökan) befanns Fallai inte ha överskridit någon befogenhet (jfr sid 22 f). Stävrullen ansågs vidare, se sid. 27 i skiljedomen, ha fått kännedom om den aktuella upphandlingen långt innan Stävrullen den 2 december 2002 prissäkrade elleveransen. Skiljedomarens slutsats måste anses välgrundad, särskilt då de aktuella elleveranserna påbörjades den 1 oktober 2002 och prissäkringen genomfördes först två månader senare, d.v.s. i december Vidare skickade Kundkraft den 9 augusti 2002 en provisionsfaktura på kronor till Stävrullen för den anordnade elupphandlingen. Av fakturan framgick att det var fastpriskontrakt med leveransstart den 1 oktober Stävrullens påstående om att Fallai överskridit befogenheten är således inte korrekt, vilket även skiljedomen visar. Inte heller är Stävrullens påstående korrekt att Fallai orsakat Stävrullen skadan på 4,5 miljoner kronor. Stävrullen har varit medveten om upphandlingen, eller i vart fall borde ha varit i det. Ansvaret för att inte prissäkra elleveranserna och den därtill hörande skadan vilar således på Stävrullen. Varför upphörde Stävrullen med elleveranserna? Stävrullen har haft en elhandelspolicy som bl.a. beskriver hur bolaget måste prissäkra fastpriskontrakten (elhandelspolicyn bifogas som bilaga 1).

6 6 (10) Innebörden av policyn är att Stävrullen måste prissäkra fastpriskontrakten genom terminer så att förlusten vid elprishöjningar inte kan överstiga en halv miljon norska kronor (jfr avsnitt 3.1 i elhandelspolicyn och vad Per-Olov Östlund, VD för Stävrullen, anfört på sidan 30 i skiljedomen). Det är även troligt att Stävrullens kreditgivare, Svenska Handelsbanken, krävde att bolaget följde denna riskpolicy. Av Stävrullens årsredovisningar för räkenskapsåret 1 maj april 2002 respektive för räkenskapsåret 1 maj april 2003 (bifogas som bilagorna 2 och 3) framgår att bolagets kunder ökade från den 30 april 2002 till bolaget den 19 december Kundandelen ökade således under denna åttamånadersperiod med drygt 40 procent. Vidare framgår det av den förstnämnda årsredovisningen att det kraftiga prisfallet på el under våren 2002 innebar att andelen fastpriskontrakt ökade. Av den sistnämnda årsredovisningen framgår att under 2002 påbörjades en aktiv försäljning av el på s.k. ettårskontrakt. Av uppgifterna i årsredovisningarna måste slutsatsen dras att Stävrullen ökade sina leveransåtaganden kraftigt under 2002 och att andelen fastpriskontrakt ökade. Den som är aktör på Nord Pool ska ställa en säkerhet som motsvarar de tre sista veckornas elhandel. Mot bakgrund av den kraftiga kundtillströmningen och att elpriserna ökade kan Nord Pools krav den 2 december 2002, att säkerheten skulle höjas från 10 miljoner till 16,7 miljoner norska kronor, inte gärna ha kommit som en överraskning för Stävrullen. KO kan i någon mån dela Stävrullens uppfattning att det var svårt att exakt förutse hur stor prisökningen för el skulle bli under Det fanns dock flera kända faktorer för Stävrullen som indikerade ett väsentligt högre elpris. År 2002 inleddes med en mild vinter och en tidig vårflod. Sommaren och hösten 2002 blev mycket varm och torr. Detta fick till följd att vattenkraftmagasinen sjönk och i slutet av oktober 2002 var vattennivån i magasinen under miniminivån. Oskarshamns första kärnkraftsreaktor var dessutom avställd hela året. Det är ett känt faktum i elbranschen att priset på el stiger kraftigt om vattenkraftsproduktionen eller andra energikällor med ett låg rörligt pris för elproduktionen inte täcker efterfrågan. För att täcka energibehovet måste elkraft produceras med energikällor som har ett mycket högre rörligt pris, exempelvis oljekondens och gasturbiner. Marknaden fungerar normalt så att priset för el bestäms av den produktionsteknik som har den högsta rörliga kostnaden. Enligt KO indikerade ovanstående omständigheter med styrka att risken för kraftiga elprishöjningar under hösten 2002 var överhängande. Mot bakgrund av denna risk och den kraftigt ökade försäljningen av el borde dessa förhållanden rimligtvis ha föranlett Stävrullen att iaktta försiktighet och se över sin finansiella situation. Det förefaller därför som särskilt riskabelt att Stävrullen inte prissäkrade det mycket stora leveransåtagandet av el från upphandlingen i augusti Istället gjordes prissäkringen först när Nord Pool den 2 december 2002 anmodade om höjd säkerhet. Underlåtenheten att prissäkra leveransåtagandet orsakade Stävrullen en förlust på 4,5 miljoner kronor, vilket nästan motsvarar det krav på utökad säkerhet som Nord Pool ställde. Förlusten överstiger dessutom vida en halv miljon norska kronor, vilket var det belopp som Stävrullen enligt elhandelspolicyn högst fick riskera genom

7 7 (10) underlåtenhet att säkra fastpriskontrakten. Stävrullens agerande måste betraktas som ren spekulation, vilket även skiljedomen på sidan 31 bekräftar. Det förefaller mot denna bakgrund som naturligt att banken valde att inte bevilja Stävrullen ytterligare krediter eller bankgarantier. Stävrullens uteslutning från Nord Pool beror enligt KO främst på att bolaget åtagit sig alltför stora elleveranser, att en stor fastprisleverans inte prissäkrats, underlåtenhet att följa elhandelspolicyn, spekulation samt passivitet med att säkra sin finansiella ställning trots indikationer, särskilt under hösten 2002, att priset på el kunde stiga avsevärt. Vad hände med terminerna? En annan relevant fråga i målet är att Stävrullen tack vare avtalsbrottet kunnat sälja terminskontrakten, vilka skulle prissäkra elleveranserna till gruppmedlemmarna. Av årsredovisningens förvaltningsberättelse, se bilaga 3, skriver Stävrullen: Befintliga terminsavtal med Nord Pool avyttrades varigenom bolagets likviditet och ekonomiska belastning förbättrades. Stävrullen påbörjade att prissäkra fastpriskontrakten i september 2002, dock med undantag av att den stora upphandlingen i augusti 2002 prissäkrades först den 2 december Kontrakten torde i stor utsträckning ha prissäkrats till mycket fördelaktiga priser, då terminerna köptes när elpriset var lågt och förväntningarna på kommande prisstegringar var förhållandevis låga. När Stävrullen upphörde leverera el i december 2002 kunde bolaget sälja terminerna på Nord Pool, vilket inte skulle ha varit möjligt om bolaget hållit de ingångna avtalen med gruppmedlemmarna. Vinsten för försäljningen av terminerna torde uppgå till åtskilliga miljoner kronor. Vinsten bör vidare betraktas som obehörig, eftersom den inte skulle ha uppstått om Stävrullen fullföljt leveransåtagandena. En indikation på hur stor vinsten blev kan fås, om det beaktas att underlåtenhet att säkra fastpriskontrakten från augusti 2007 orsakade Stävrullen en skada på 4,5 miljoner kronor. Det går inte enligt KO att bortse från det förhållandet att terminernas ekonomiska värde skulle kunna utgöra ett ekonomiskt incitament för Stävrullen att bryta avtalen. Denna omständighet är av betydelse om det subjektiva rekvisitet oaktsamhet ska användas som grund för skadeståndsskyldigheten. Slutsats De händelser som beskrivits ovan och som ledde fram till att Stävrullen inte kunde leverera el, d.v.s. bl.a. dålig ekonomi och ett alltfört stort risktagande genom att inte prissäkra stora leveransåtaganden, ligger utan tvekan inom bolagets kontrollsfär. Stävrullen är därför skadeståndsskyldig för dröjsmålet med stöd av kontrollansvarsregeln. För det fall att skadeståndsskyldigheten inte ska avgöras genom kontrollansvarsregeln ska Stävrullen visa att dröjsmålet inte berott på

8 8 (10) oaktsamhet. Enligt KO har Stävrullen inte lyckats presentera några trovärdiga uppgifter som skulle styrka att det inte varit oaktsamt. Tvärtom måste beskrivningen i detta avsnitt visa att Stävrullen hamnat i dröjsmål genom oaktsamhet. Det måste bl.a. anses som oaktsamt att Stävrullen dröjde i fyra månader med att prissäkra fastprisavtalen från augusti 2002 för kunder. Denna underlåtenhet är enligt KO särskilt försvårande då det under den aktuella underlåtelseperioden fanns flera kända faktorer som indikerade att elpriset kunde stiga kraftigt. Följden av underlåtenheten blev en förlust på 4,5 miljoner kronor, vilket nästan motsvarar det krav på utökad säkerhet som Nord Pool ställde, och var, vilket även Stävrullen vidgått, av avgörande betydelse för bankens beslut att inte utfärda nya bankgarantier. Stävrullen har inte heller följt sin egen riskpolicy om att bolaget högst får riskera en halv miljon norska kronor genom att inte prissäkra kontrakten. Därutöver ska det vid oaktsamhetsbedömningen vägas in att Stävrullen kraftigt ökat sina leveransåtaganden av el under 2002 och att andelen fastpriskontrakt ökat samtidigt som Stävrullen varit passiv med att se över sin finansiella situation. Vidare måste det beaktas, enligt avsnittet ovan om terminerna, att Stävrullen hade starka ekonomiska incitament att avbryta elleveranserna. 3. Reklamationsinvändningen Stävrullen har åberopat att gruppmedlemmarna inte reklamerat dröjsmålet i tid och därmed förlorat rätten till ersättning. I första hand gör KO gällande att gruppmedlemmarna överhuvudtaget inte är skyldiga att reklamera dröjsmålet, när Stävrullen på sätt som skett ensidigt låtit meddela att någon ytterligare leverans inte kommer att ske. Gruppmedlemmarna har ställts inför ett oåterkalligt dröjsmål och ny el har automatisk köpts (s.k. täckningsköp) av anvisad elleverantör enligt ellagen. Skyldigheten att reklamera en för sen leverans gäller endast om egendomen har avlämnats för sent. Har egendomen, såsom i aktuellt mål, inte alls avlämnats behöver köparen inte reklamera för att bevara rätten till skadestånd ( jfr bl.a. Hellner m. fl., Speciell avtalsrätt I, Köprätt, andra upplagan, s 163). Vidare behövs ingen hävningsförklaring eller reklamation för att bevara rätten till skadestånd, när ett fullgörande som i aktuellt fall är helt uteslutet och båda parterna är medvetna om det (jfr Hellner m. fl., Speciell avtalsrätt II, 2 häftet, Allmänna ämnen, fjärde upplagan, s 190 f). I andra hand görs gällande att gruppmedlemmarna gjort en korrekt reklamation genom KO. KO gjorde redan den 5 mars 2003 för gruppmedlemmarnas räkning gällande att Stävrullen var skadeståndsskyldig för dröjsmålet. Därefter har en omfattande skriftväxling förekommit, vilket ledde fram till att Stävrullen den 16 juni 2003 lämnade ett förlikningserbjudande till gruppmedlemmarna. Någon överenskommelse mellan parterna kunde dock inte träffas, varpå KO den 22 september 2003, med stöd av 1 a förordning (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden (ARN), lämnade in en anmälan om grupptalan till ARN. KO har således som företrädare för gruppmedlemmarna gjort en giltig reklamation. Det bör i vart fall inte råda något tvivel om att en giltig reklamation skett när anmälan om grupptalan

9 9 (10) lämnades in till ARN. Gruppmedlemmarna har även med fog kunnat utgå från att en korrekt reklamation enlig ovan gjorts. Stävrullen har gjort gällande att 11 kapitlet 12 ellagen om reklamation ska tillämpas. Denna bestämmelse kan dock bara tillämpas när konsumenten har anspråk på skadestånd med anledning av avbruten överföring av el, vilket KO inte åberopat. Bestämmelsen är således inte tillämplig. KO har ingen erinran mot att en mellandom meddelas över Stävrullens reklamationsinvändning. Denna fråga torde dock redan inrymmas i en mellandom över Stävrullens skadeståndsskyldighet. 4. Schablonberäkningen Stävrullen har hemställt att en mellandom meddelas över frågan om 35 kapitlet 5 andra meningen rättegångsbalken (RB) kan tillämpas på skadeståndsberäkningen. Stävrullen har även gjort gällande att fullgörelsetalan omedelbart ska ogillas, om den aktuella bestämmelsen inte kan tillämpas. Om rätten finner att den aktuella bestämmelsen i rättegångsbalken överhuvudtaget inte kan tillämpas kan gruppmedlemmarnas fullgörelseyrkanden aldrig ogillas. Istället bör det då bli aktuellt att överväga enligt 34:1 RB om de särskilda processförutsättningarna enligt 8 lagen grupprättegång fortfarande föreligger. Om förutsättningarna inte längre skulle föreligga bör rätten bereda gruppmedlemmarna rätt att träda in som självständig part i själva fullgörelsedelen, d.v.s. i den del som eventuellt omöjliggjort grupprättegångens genomförande, vid äventyr av att målet i den delen avvisas (jfr 23 andra stycket och 24 lagen om grupprättegång). Vad däremot gäller KO:s fastställelsetalan bör den under alla omständigheter kunna meddelas i målet, då en fastställelsetalan och en fullgörelsetalan anses vara två olika käromål (jfr NJA 2003 s 158). KO har dessutom i andra hand yrkat en fastställelsetalan. Vidare torde den situationen kunna uppkomma att rätten finner att 35:5 RB kan tillämpas, men inte helt i enlighet med KO:s beräkningsmodell. Skadan får då uppskattas efter det belopp som är skäligt med hänsyn till den utredning KO lagt fram. Det bör vidare understrykas att beräkningsmodellen både i den individuella och schabloniserade delen enbart bygger på faktiska uppgifter om pris m.m., vilka ska styrkas med den skriftliga bevisning som åberopats i stämningsansökan. KO har ingen erinran mot att en mellandom meddelas i frågan. Det torde dock vara tveksamt om förutsättningarna härför är uppfyllda enligt 17:5 RB. 5. Hissalternativet enligt 56:13 RB Av 56:13 RB följer att tingsrätten i dispositiva mål med parternas samtycke får hänskjuta en viss fråga till prövning av Högsta domstolen.

10 En central rättsfråga i målet är vilken kontraktsrättslig ansvarsgrund (kontrollansvar, presumtionsansvar eller styrkt vållande) som gäller för skadestånd, när näringsidkaren orsakar konsumenten en direkt ekonomisk skada genom icke uppfyllelsen av förpliktelsen att leverera elektrisk kraft. Prejudikatvärdet måste anses vara stort. Frågan är oreglerad, om nu inte köplagens kan anses vara direkt tillämplig. Förarbetsuttalanden saknas och doktrinen har, såvitt KO kunnat utröna, inte närmare berört frågan. De fyra hovrättsfallen som Stävrullen referat till har inte närmare berört frågan om bevisbördans placering och vilket beviskrav som gäller. 10 (10) Då den aktuella rättsfrågan är oklar och kan få avgörande betydelse för utgången i målet är det sannolikt att en mellandom angående skadeståndsskyldigheten kommer att överklagas och slutligen prövas av Högsta domstolen. Klarläggs ansvarsgrunden genom 56:13 RB kan bevisningen begränsas och anpassas till gällande rättsläge av båda parter. Det finns därför enligt KO både starka processekonomiska skäl och rättssäkerhetsaspekter som talar för att den s.k. hissmöjligheten bör användas. 6. Bevisning KO väljer i det här läget att bara ange bevisning över de sakförhållandena som av KO uppfattats som tvistiga. Beroende på Stävrullens inställning kan KO komma att komplettera bevisningen. A) Skiljedomen från den 28 oktober 2003, skiljemål F 032/2003 (bilaga 13 till stämningsansökan), åberopas till styrkande av att Stävrullen redan i anslutning till upphandlingen i augusti 2002 varit medveten om densamma samt att Fallai inte har överskridit befogenheten. B) Vittnesförhöret med Claes Nilsson åberopas med samma bevistema som anförts i stämningsansökan. Pär Magnusson

Konsumentombudsmannen (KO)./. Stävrullen Finans AB, mål nr T 5416-04, rotel 1

Konsumentombudsmannen (KO)./. Stävrullen Finans AB, mål nr T 5416-04, rotel 1 1 (6) KONSUMENTOMBUDSMANNEN YTTRANDE KO-sekretariatet 2009-06-18 2003/1762 Byråchefen Pär Magnusson Ordnr 1070 Umeå tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ Konsumentombudsmannen (KO)./. Stävrullen Finans AB, mål

Läs mer

DOM 2011-11-04 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts mellandom 2010-01-20 i mål T 5416-04, se bilaga A

DOM 2011-11-04 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts mellandom 2010-01-20 i mål T 5416-04, se bilaga A rotel 3 Umeå Mål nr Sid 1 (11) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts mellandom 2010-01-20 i mål T 5416-04, se bilaga A KLAGANDE Stävrullen Finans AB, 556125-5851 Ombud: Advokaten OH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Inledning Tanken med frågan är att utreda förhållandet mellan de tre olika ersättningsmöjligheter som kan komma ifråga i den aktuella situationen:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2017 T 4191-15 KLAGANDE Falköpings Mejeri ekonomisk förening, 767800-0238 Odengatan 6 521 43 Falköping Ombud: Advokat MG MOTPARTER

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Jan Ramberg Johnny Herre. Allmän köprätt. Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK

Jan Ramberg Johnny Herre. Allmän köprätt. Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK Jan Ramberg Johnny Herre Allmän köprätt Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll 1. Introduktion till köprätten 15 1.1 Inledning 15 1.2 Köpet som avtalstyp 19 1.3 Köpet som del av obligationsrätten 20

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument 2. Leverans av naturgas Leveransåtagande 2.1 För leverans av naturgas gäller vad som anges i naturgaslagen (2005:403), dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 www.avtalsrätt.com Agenda 1. Vem drabbas av en transportskada? 2. Hur avgör man om avtalsobjektet är felaktigt?

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 30 oktober 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Falu kommun 791 83 Falun MOTPART OCH KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:35 2008: Datum 2009-11-17 Dnr B 10/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bahnhof AB (publ), Box 6220, 102 34 STOCKHOLM Ombud: advokaten W. D.,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

DOM 2010-10-21 Jönköping

DOM 2010-10-21 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 35 DOM 2010-10-21 Jönköping Mål nr T 434-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Norrköpings tingsrätts dom 2010-01-22 i mål T 3291-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Rid- och fritidsaktiebolaget

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 december 2016 T 4073-15 KLAGANDE PH MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping Ombud: jur.kand. SR SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-12-06 Dnr 688/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

Överklagande. Stockholm den 14 november Göta hovrätt Box Jönköping. Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT

Överklagande. Stockholm den 14 november Göta hovrätt Box Jönköping. Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT Stockholm den 14 november 2012 Göta hovrätt Box 2223 550 02 Jönköping Överklagande Överklagat avgörande: Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT 198-12 Klagande: Ombud: Mikael Andersson,

Läs mer

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö 3221-03 KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-09-05 Dnr 462/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 T 128-06 KLAGANDE Kroghs A/S Klimstrandvej 284 9690 Fjerritslev Danmark Ombud: Jur. kand. JR MOTPART Sand- och grusaktiebolaget

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2011 Ö 3950-11 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga 2. MS med firma MS

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

DOM 2010-10-05 Jönköping

DOM 2010-10-05 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 17 DOM Jönköping Mål nr T 3330-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom den 18 november 2009 i mål T 4710-08, se bilaga A KLAGANDE Skinnmäster i Örebro AB, 556317-8721, Saluvägen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv

3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv 3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv 3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv Avtalsvillkoren ur ett juridiskt perspektiv Utformningen av avtalsvillkoren Vad man särskilt

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Göteborg Mål nr KLANDRAT AVGÖRANDE Skiljedom meddelad i Göteborg den 20 oktober 2003, se bilaga KÄRANDE Dentirol AB, 556541-1716 Box 24046 400 22 Göteborg Ombud Advokaten Mats Dahlgren Box 11017 404

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

DOM 2012-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-02-24 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Alektum Inkasso AB med bifirma Alektum Finans, 556331-1678 Homeenter Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: jur. kand. Fredrik Engström Engström & Hellman AB Box

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning. Prövning av om en fastighetsmäklare har haft skyldighet att meddela en spekulant om att en annan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 930-06 KLAGANDE EE Ombud: Advokat GS MOTPART Comtax AB, 556561-7759 Drottninggatan 7 252 21 Helsingborg Ombud: Advokat

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz. Sid 1

Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz. Sid 1 Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz Sid 1 Kontrakt ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv Det ska vara möjligt att kontrollera de krav som ställts

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:3 2008-01-30 Dnr B 2/06 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström AVTALS & KÖPRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Avtalslagen Avtalsförfarande Fullmakt Ogiltigt avtal Juridiska dokument i privatjuridik Kompletterande lagstiftning Köplagen

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 december 2007 T 2403-06 KLAGANDE Frevik Consult Aktiebolag, 556471-5182 Box 15076 750 15 Uppsala Ombud: Advokat KO MOTPARTER 1. NZ 2.

Läs mer