Elektricitetsverk och Badhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitetsverk och Badhus"

Transkript

1 Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1/2015 Esa Härmälä tror på tillgången på träråvara 4 Dags att fixa hemmet i sommarskick 8 Spänning i luften då Tiikerit spelar 11

2 I detta nummer: Elektricitetsverk och Badhus 1/ Det omstridda flisstödsbeslutet Riksdagens beslut om att begränsa flisstödet väckte debatt både före och efter. En uppskattning är att beslutet som drivits på av skogsindustrin kommer att minska användningen av skogsenergi. 4 Esa Härmälä Forststyrelsens nya ledare Forststyrelsen är en betydelsefull avtalspart för Karleby Energi när det gäller anskaffningen av brännved. Forststyrelsen leds av Esa Härmälä som tidigare var överdirektör för energiavdelningen på arbets- och näringsministeriet. 8 Hemmet i sommarskick Nu när sommaren närmar sig är det bra att kontrollera och underhålla hemmets tekniska system. På så sätt säkerställer du att till exempel ventilationen fungerar som den ska och att det inte går åt onödigt mycket energi till uppvärmningen. 11 Spänning i luften då Tiikerit spelar I Tiikerits hemmamatcher i elitserien i volleyboll finns det spänning så det räcker både på planen och utanför den. Teknologin hjälper till under moderna matchevenemang och ventilationen måste fungera även då hallen är fullsatt Pärmbild: Forststyrelsens nya verkställande direktör Esa Härmälä framhåller betydelsen av fjärrvärmen och den kombinerade produktionen av el och värme. 14 Bli e-fakturakund E-fakturan är ett enkelt sätt att betala en faktura. En e-faktura är en faktura i elektronisk form som du får till din nätbank. Om du ändrar din elräkning från Karleby Energi till en e-faktura , deltar du i utlottningen av en Citybike. 14 Nyheter i korthet Nätbolaget KENET Ab röjer återigen ledningsområden. Byggtjänsten finns till för byggaren. Det är viktigt att byggaren kontaktar Karleby Energis byggtjänst i god tid. 16 Testa dina energikunskaper Nu kan du förutom att delta i den traditionella energitävlingen även gnugga geniknölarna med sudoku. Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 1/2015 Publicerare: Kokkolan Energia Ab Huvudredaktör: Esa Malkamäki Producent: T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Bilder: Esko Keski-Vähälä Layout: Viestintätoimisto St. Hurmos Oy Tryck: Waasa Graphics Oy Upplaga: st. Distribution: Kokkolan Jakelu Oy Kontaktuppgifter Karleby Energi Förrådsvägen 3 (PB 165) KARLEBY Kundbetjäning: må-fre kl 9-16 tel. (06) ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

3 Beslutet om flisstödet minskar ANVÄNDNINGEN AV SKOGSENERGI Riksdagen som nyligen avslutade sitt arbete röstade som ett av sina sista uppdrag i mars för en begränsning av flisstödet, en fråga som har drivits hårt av skogsindustrin. Begränsningen av energistödet för flis som de stora skogsbolagen lobbat för väckte debatt och stor oro i energibranschen före den avgörande omröstningen i riksdagen. Även Karleby Energi engagerade sig i frågan i början av året eftersom beredningen av förslaget ansågs bristfällig och förslaget omotiverat och på många sätt menligt, om det skulle gå igenom. Det rådande läget på energimarknaden innebär att produktionen av el med bränsle har förlorat sin lönsamhet och fjärrvärmen är tvungen att konkurrera om uppvärmningsmarknaden med ett onaturligt lågt elpris. Detta tillåter inga nya kostnadsbördor för energiproduktionen. Forststyrelsens nya verkställande direktör Esa Härmälä som tidigare var överdirektör för energiavdelningen på arbets- och näringsministeriet konstaterar i ett annat sammanhang i denna tidning att han inte delar industrins farhågor om tillgången på träråvara. Härmälä konstaterar att det finns träd i Finland så att det räcker till både bränning och förädling och att skogsindustrins planerade investeringar inte är direkt beroende av trädens tillväxt. Riksdagens beslut att begränsa flisstödet minskar användningen av skogsenergi. För energibolagen innebär beslutet en tillbakagång eftersom det ökar användningen av fossila bränslen och missgynnar sysselsättningen. Dessutom äventyrar Finland sin målsättning om att öka användningen av förnybar energi eftersom vi har vidsträckta områden som saknar en inhemsk förnybar energikälla som kan ersätta grovstammiga träd. Beslutet om att begränsa flisstödet ger märkbart ökad byråkrati. Elproducenten måste i fortsättningen kunna påvisa i efterhand, vilken typ av trädbestånd som blev kvar i den skog där skogsflisen togs ut. För att kunna säkerställa att riksdagens beslut verkligen omsätts i praktiken behövs en omfattande uppföljning och rapportering. Under riksdagsvalskampanjen har vi hört flera av kandidaterna avge löften om att den nya riksdagen ska ta upp beslutet om flisstödet till ny behandling efter valet. Beslutet har bland annat ansetts svårförenligt med nuläget och många investeringar har fått läggas på is. Inläggen inger hopp om att det för användningen av skogsenergin menliga beslutet förhoppningsvis går att rätta till relativt snart. Esa Malkamäki Vice verkställande direktör Härmälä konstaterar att det finns träd i Finland så att det räcker till både bränning och förädling och att skogsindustrins planerade investeringar inte är direkt beroende av trädens tillväxt. Ledaren ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015 3

4 TRÄDEN RÄCKER TILL BÅDE ENERGI OCH FÖRÄDLING Skogsindustrins krav på att begränsa flisstödet ledde till en diskussion i Finland om träråvarans tillräcklighet för olika användningsändamål. Forststyrelsens verkställande direktör Esa Härmälä delar inte de farhågor som industrin har uttryckt om tillgången på träråvara. Härmälä säger att det växer träd i Finlands skogar som räcker till alla beslutade och planerade projekt, ja till och med till projekt som ännu befinner sig på idéstadiet. Det hänger inte på trädens tillväxt om projekten kan genomföras eller inte. 4 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

5 Enligt Forststyrelsens verkställande direktör Esa Härmälä finns det träd i Finland så att det räcker till både för industriförädling, skydd och bevarande samt till energi. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015 5

6 I en intervju för Karleby Energis kundtidning framhåller verkställande direktören även fjärrvärmen samt hur unik den kombinerade produktionen av el och värme är. Han hoppas att beslutsfattarna ska inse fjärrvärmens betydelse till exempel med tanke på samhällets funktionssäkerhet. Riksdagen röstade i början av mars för skogsindustrins förslag på ett begränsat flisstöd med knapp majoritet. Härmälä säger att diskussionen som föregick omröstningen framför allt handlade om vem som kontrollerar träflödet, vem som styr och vem som bestämmer över till vilket ändamål olika delar från samma träd ska styras. En kubik trä räcker till både för industriförädling, för skydd och bevarande samt till energi. En liten del kan man till och med låta murkna. Flisstödet är en väldigt liten fråga jämfört med investeringarna i miljardklass som träförädlingsindustrin förbereder sig inför. Även industrin själv drar nytta av stödet eftersom industrin direkt eller indirekt är delägare i många fliskraftverk. Härmälä påminner även om kalhyggena Osaran aukeat på gränsen till kommunerna Posio och Pudasjärvi. Detta område kommer om cirka 15 år att vara i sluthuggningsskedet, varvid det kommer att strömma ut betydligt mera träråvara på marknaden än nu. Efter omröstningen om flisstödet är följande fråga enligt verkställande direktören på vilket sätt träet kommer ut på marknaden. Den saken blir var och en garanterat tvungen att jobba för framöver. Det viktiga är att vi litar på marknadsekonomin och marknadskrafterna. Av en del inlägg har man nästan fått uppfattningen att det är samhället som borde förse industrin med trä, men det är ju inte direkt så det ska gå till. Forststyrelsen är en betydelsefull avtalspart för Karleby Energi när det gäller anskaffningen av brännved. Forststyrelsen bedriver hållbart skogsbruk i statens skogar inom ramen för flisplanen och är i det avseendet, uttryckt med Härmäläs ord, en stabil och beaktansvärd aktör för träköpare. Vi levererar var tionde kubikmeter som industrin köper och jag ser inte att det kommer att ske någon större förändring i detta. Utgångsvärdet är att efterfrågan på trä kommer att öka inom ett par år, vilket i sig är verkligt nödvändigt. Energived utgör en bestående del av vårt utbud. Vi är lika oroliga som alla andra över att energiveden inte har varit en tillväxtmarknad på ett par år. Förhoppningsvis får vi en ändring på detta snarast möjligt, konstaterar Härmälä. DET LÖNAR SIG ATT VÄRNA OM FJÄRRVÄRMEN Esa Härmälä arbetade tidigare som överdirektör för energiavdelningen på arbets- och näringsministeriet. Därför är hans åsikter om till exempel elproduktionens lönsamhetsproblem fortfarande av intresse. Det finns en utomordentligt stor fara att hela energiproduktionen börjar omfattas av stödpolitiken. Stöden för förnybar energi behövs för att påskynda ibruktagandet, men stöden måste vara tidsbundna och gradvis sjunkande. Annars hamnar vi i samma onda cirkel som många andra länder i Europa redan befinner sig i. Enligt Härmälä borde ingen i det rådande läget gå ut med grundlösa löften om att till exempel inmatningstariffen för vindkraft efter nuvarande inmatningstariffperiod kommer att ligga på samma nivå även i framtiden. Särskilt viktigt är det enligt Härmälä att vi ser till fjärrvärmesystemets verk- samhetsförutsättningar i Finland. Den allra energieffektivaste och mest utvecklade delen av vårt energisystem är fjärrvärmen samt den kombinerade produktionen av el och värme. Fjärrvärmen är samtidigt den största enskilda satsning Finland gör för klimatarbetet i världen. En något besvärlig situation eftersom värmemarknadens storlek är en begränsande faktor. Om vi gör ännu fler fastighetsspecifika lösningar än tidigare, kommer värmemarknaden inte att växa, vilket i sin tur minskar lönsamheten på elsidan. Det är viktigt att de kommunala beslutsfattarna inser vilken betydelse fjärr- värmen har med tanke på samhällets funktionssäkerhet och för en bra klimatpolitik. Det lönar sig att tänka sig för två gånger genom vilka åtgärder man försvagar ut- Det viktiga är att vi litar på marknadsekonomin och marknadskrafterna. Av en del inlägg har man nästan fått uppfattningen att det är samhället som borde förse industrin med trä, men det är ju inte direkt så det ska gå till. vecklings- och lönsamhetsförutsättningarna för fjärrvärmen. Det skulle dessutom vara bra att ha ett energi pris som ligger ungefär rätt och att man inte låter kommunalskatten vara låg bara för att sedan bättra på den genom energipriset, säger Härmälä. 6 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

7 Det är viktigt att värna om fjärrvärmesystemets verksamhetsförutsättningar i Finland, framhåller Esa Härmälä. För en bondpojke som jag känns det helt galet att sälja räntabel egendom för att finansiera statens skuld. DAGS ATT RO I LAND LAGEN OM FORSTSTYRELSEN Den nya lagen om Forststyrelsen har varit under beredning i åratal. Det börjar vara hög tid att ro ärendet i land. Jag förväntar mig en snabb linjedragning av den nya regeringen i fråga om i vilken riktning helheten Forststyrelsen ska utvecklas, konstaterar verkställande direktören Esa Härmälä. Han säger sig i olika sammanhang framhålla att man bör betrakta saker och ting ur ett helikopterperspektiv vid beredningen av lagreformen i stället för ur ett grodperspektiv. Annars kan slutresultatet bli en icke önskad helhet. När Härmälä presenterar helheten lyfter han först fram Forststyrelsens betydelse som producent av ekonomisk välfärd. Vi är efter Fortums utdelningar och intäkterna från Veikkaus den tredje största intäktsbäraren till statens budget bland statens affärsverksamhet. Utöver detta sköter Forststyrelsen Västeuropas största skyddsområden, fungerar som fastighetsförädlare samt producerar välfärdstjänster för till exempel friluftsliv, jakt och fiske. Nu borde samhället bestämma vad det önskar sig av denna helhet. Det är viktigt. Kronan behöver också sina pengar Diskussioner har förts om bl.a. Forststyrelsens intäktsföringsmål som nu är cirka 120 miljoner euro. Denna nivå är ambitiös och möjlig, om vi kommer framåt som planerat med fastighetsförädlingen och om vi kan bedriva hållbart skogsbruk på för ändamålet reserverade landområden när marknaden drar. Och självklart behöver också kronan sina pengar. Om intäktsföringsmålet höjs, skulle man enligt Härmälä i praktiken bli tvungen att sälja fast egendom. För en bondpojke som jag känns det helt galet att sälja räntabel egendom för att finansiera statens skuld. Denna situation har emellertid nu lugnat ner sig. Om timmermarknaden håller och till och med blir bättre, borde vi nog klara av att hålla oss ungefär på nuvarande nivå. Forststyrelsen hyr och säljer områden till torvproduktion, men som torvproducent uppfattar den sig inte. Härmälä drar på munnen och säger att torvproduktionen är alldeles för beroende av vädret och av de politiska konjunkturerna. Dessutom verkar redan delvis statsägda Vapo på produktionsmarknaden. Beträffande vindkraften har vi stora förväntningar. Inte heller inom den är vi producenter, men i stället utvecklar vi vindkraftsprojekt genom att skaffa och bevilja tillstånd, bygga nödvändig infrastruktur och sälja projekt vidare. Vindkraften ger i dagsläget en inkomstström i miljonklass och de närmaste åren kommer vi sannolikt redan att prata om ett tvåsiffrigt tal. Härmälä har haft flera betydelsefulla uppgifter under sin karriär. Jag upplever att jag är en infrastruktur- och basnäringsperson. Min grej är att hålla på med sånt som rör förnybara naturresurser, med uppgifter som går ut på att producera något och där det som produceras går att mäta. Skulle man be mig göra upp en lista över de fem intressantaste uppgifterna jag har haft i Finland genom årtiondena, skulle mitt nuvarande jobb vara en av dem. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015 7

8 HEMMET I SOMMARSKICK Förutom att vårstäda och att fixa i trädgården lönar det sig att använda en stund till att kontrollera hemmets tekniska system och utföra enkla servicearbeten. Om du gör det, säkerställer du att ventilationen fungerar så bra som möjligt, rena filter håller pollen och andra orenheter ute och ingen onödig energi går åt till uppvärmningen av rummen. TEXT: Motiva Ab örutom att vårstäda och att fixa i trädgården lönar det sig att använda en stund till att kontrollera hemmets tekniska system och utföra enkla servicearbeten. Om du gör det, säkerställer du att ventilationen fungerar så bra som möjligt, rena filter håller pollen och andra orenheter ute och ingen onödig energi går åt till uppvärmningen av rummen. Det finns skillnader mellan olika hustekniska system och servicearbetena måste därför utföras på det sätt som krävs för apparaterna i fråga. Förutom ventilationen är det även bra att ställa in uppvärmningssystemet i sommarläge. Skriv ner vilka åtgärder som ska göras på hösten och våren, lämpliga inställningar och fil- 8 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

9 STÄLL OM DITT HEM TILL SOMMARTID MED FÖLJANDE TIPS Uppvärmningssystem: Stäng av eller sänk temperaturen på alla radiatorer Vattenburet system: stäng av cirkulationspumpen, om uppvärmningen av våtutrymmena är i ett separat system, starta pumpen för en stund en gång i månaden även på sommaren Fjärrvärmehus: stäng avstängningsventilen eller kontrollera att uppvärmningssystemets temperaturkontroll för framledningsvattnet i ett vattenburet system är inställd så att ingen uppvärmning sker Oljeuppvärmning: om tappvattnet värms upp på annat sätt än med olja (hybrid) och våtutrymmena inte värms upp med olja på sommaren, går det att stänga av oljeuppvärmningen. Det kan däremot vara bra att starta brännaren några gånger per sommar. Dammsug filtren i luftvärmepumpen en gång i månaden, oftare under pollensäsongen. Kontrollera om värmeväxlarna är dammiga och rengör dem enligt tillverkarens anvisningar. Ventilation: Kontrollera att uppvärmningen av tilluften inte är på i onödan och ställ in värmeåtervinningsapparaten i sommarläge Ställ in ersättningsluftventilerna i självdragsventilation och maskinell frånluftsventilation i sommarläge Byt tilluftsfilter på våren och hösten, välj finfilter av EU5- eller EU7-klass, om dessa passar i apparaten Rengör frånluftsventilerna genom att torka bort damm från dem Tvätta spisfläktens fettfilter Ytterligare information: Mikko Kalliokoski kontrollerar renheten hos filtren i en värmepump i ett enfamiljshus. Nationell energirådgivning för konsumenter, eneuvonta.fi, ger information och handleder finländare i smart energianvändning hemma och i trafiken: Motiva Ab Hem och boende: Anvisningar för rengöring av filtren i en luftvärmepump på Motivas Youtube-kanal: termodellernas namn, så kommer du ihåg dem nästa gång. Vårens underhållsarbete för uppvärmningssystem ser olika ut i olika enfamiljshus. I hus med ett vattenburet värmedistributionssystem går det till exempel att stänga av cirkulationspumpen, om uppvärmningen av våtutrymmena finns i ett separat system. Det lönar sig att använda den avstängda pumpen åtminstone några gånger under sommaren för att försäkra sig om att den inte går i baklås då den står avstängd länge. I ett fjärrvärmehus ska värmeväxlarens avstängningsventil stängas. Boende i höghus bör rengöra ersättningsluftventiler på egen hand och vid behov byta filter samt sänka temperaturen på radiatorer. RENT, FRÄSCHT OCH EFFEKTIVT Genom underhållsarbetet ser den boende till att rumsluften i hemmet hålls så ren och fräsch som möjligt och att varken uppvärmningen eller ventilationen slösar energi i onödan. Ett smutsigt ventilationssystem försämrar kvaliteten på inneluften. Det lönar sig att byta filter på våren, helst redan innan pollensäsongen börjar, och på hösten vid behov flera gånger, påminner Motivas expert Sami Seuna. Seuna rekommenderar dessutom att man dammsuger luftvärmepumpens filter en gång i månaden, till och med oftare under pollensäsongen. En luftvärmepump återanvänder rumsluften och det samlas därför damm i filtren till exempel från textilier eller från orenheter utifrån som kommer in då man vädrar. Damm och smuts försämrar apparatens uppvärmnings- och nerkylningsfunktion och ökar energiförbrukningen, säger Seuna. Samtidigt som man tar loss filtren för att dammsuga dem går det lätt att se om värmeväxlaren bakom filtren behöver rengöras. Kontrollera rengöringsanvisningar i bruksanvisningen för värmepumpen eller av tillverkaren. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015 9

10 Karlebys energiår 2014 MARKNADSPRISLÄGET FÖR EL VAR EN UTMANING, energikoncernens kostnadsutveckling hölls under kontroll Karleby energikoncerns år 2014 präglades av det utmanande marknadsprisläget för el. Partipriset på el ligger alltjämt på en rekordlåg nivå, vilket även märktes i utvecklingen av försäljningen och kostnadsnivån för anskaffningar. Det andra rekordvarma året i följd satte sina spår i resultatutvecklingen. Både energikoncernens omsättning och rörelsekostnader sjönk jämfört med året innan. Omsättningen uppgick till 57,85 miljoner euro (61,19 miljoner euro år 2013) och rörelsekostnaderna till 52,94 miljoner euro (56,33). Rörelseresultatet steg däremot till 11,84 miljoner euro (11,54) framför allt tack vare att kostnadsutvecklingen hölls i styr. Slutkundsförsäljningen av elenergi år 2014 uppgick till 328 gigawattimmar (336 GWh år 2013) och elenergins totalanskaffning låg på 459 gigawattimmar (473 GWh). Kraftverken i Karleby producerade sammanlagt 160 gigawattimmar el (169 GWh). Elöverföringen i nätområdet steg till 449 gigawattimmar (411 GWh). Nettoinvesteringarna var 9,4 miljoner euro förra året. De största investeringarna gällde kraftcentralerna, elöverföringen och fjärrvärmenätet. FJÄRRVÄRMEN ALLTJÄMT EFTERFRÅGAD Efterfrågan på fjärrvärmeanslutningar var alltjämt stor. Den fakturerade fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 280 gigawattimmar (277 GWh). De utmanande förhållandena till trots har man lyckats hålla fjärrvärmepriset i Karleby på en förmånlig nivå jämfört med landet i övrigt. Resultaträkning (milj. ) (milj. e) Omsättning ,19 57,85 förändring i % -5,5% Övriga intäkter 1,10 0,94 Affärskostnader -56,33-52,94-6% Rörelsevinst 5,96 5,84-1,9% Finansieringskostnader och -intäkter 4,70-0,69 Vinst före bokslutsöverföringar Bokslutsöverföringar 1) 5,47 5,16-4,58-4,95 Räkenskapsperiodens vinst före skatt 0,89 0,21-76,4% Skatter 2) -0,19-0,19 Räkenskaps periodens vinst 0,71 0,13-81,7% ) Avkastningen på affärsverkets grundkapital och förändringen i bolagens avskrivningsdifferens 2) Bolagens samfundsskatt 10 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

11 SPÄNNING I LUFTEN När Kokkolan Tiikerit spelar om poäng i herrarnas volleybolliga finns det spänning så det räcker både på planen och utanför den. I dagens matchevenemang behövs el till allt från ljusshow och elektronisk kontroll av inträdesbiljetter till ljudåtergivning och statistikföring av matcherna. Startshowen i början av Tiikerits hemmamatcher uppskattas av publiken och de gästande lagen. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/

12 Esko Kuokkanen kopplar på matchbelysningen efter den inledande showen. Tiikerit har utvecklat sina matcher på hemmaplan i elitserien för herrar på många sätt. Särskilt presentationen av hemmalaget i form av en show före matchen har fått mycket beröm. Under showen mörkläggs matcharenan, legendariska Eye of the Tiger skallar ur högtalarna och uppgifter om spelarna som presenteras visas på resultattavlan. Stämningen hålls på topp under matchen genom musik som passar till matchhändelserna, högtalarutrop och naturligtvis även tack vare hejaropen från landets bästa hemmapublik och ivriga supportrar. Publiken på läktaren består av folk i alla åldrar. Vi har velat göra matcherna till ett evenemang som ger upplevelser till alla oavsett ålder. Vi bjuder inte bara på en match utan dessutom på en känsla av show, säger Tiikerits manager Janne Heikkilä. Mörkläggningen av arenan i samband med presentationen av spelarna innebär i Hållhagen att lagen värmer upp i lysrörsbelysning. Detta för att man ska få på den egentliga matchbelysningen som består av lysrör och metallhalogenljuskällor tillräckligt snabbt efter startceremonin. Några tränare för en del bortalag har tyckt att belysningsbytet har varit för radikalt, men publiken och även många gästande lag har gett de fina arrangemangen beröm, berättar Heikkilä. ÖVER HUNDRA METER EL- OCH AUDIOKABLAR När publiken kommer in läser vi av inträdesbiljetter och funktionärskort med en streckkodsläsare. På så sätt får vi reda på den exakta publikmängden för varje match. Frivilliga ser på förhand till att det finns tillräckligt med kaffe i kaffebryggarna och i termosarna både före matchen och i den långa setpausen. För ljudåtergivningen av musiken och ljusshowen under presentationen av spelarna står Karlebyföretaget SH Sound s. Kablar dras och belysning riggas upp före varje match. Störst arbetsinsats krävs för dragningen av el- och audiokablar. Det behövs cirka 50 meter elkablar och cirka 80 meter audiokablar i salen, säger Hannu Korhonen från SH Sound s. Korhonen har en central roll i stämningsskapandet eftersom han är den som väljer ut vilken musik som ska strömma ut ur högtalarna i olika situationer. Innan matchen börjar laddar jag ner en aktuell spellista, om jag har fått nya musikönskemål av spelarna. På samma sätt laddar jag ner hejaklacksledarnas musik och spellistor för reklamen. Utöver 12 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

13 Tiikerits hejaklack har försetts med mikrofoner, så nu hörs deras hejarop ur högtalarna. Uppe: När Kokkolan Tiikerit spelar på hemmaplan är stämningen elektrisk såväl på planen som på läktaren. Nere: En streckkodsläsare ger exakta uppgifter om publikmängden under varje match. dessa finns även en så kallad allmän spellista med vilken vi skapar stämning. En nyhet är att även Tiikerits hejaklack har försetts med mikrofoner, så nu hörs även deras uppmuntrande sånger och hejarop ur högtalarna. Korhonen säger att man måste veta exakt vilken musik som passar bäst i ett visst läge. Gör man inte det, får man snabbt negativ respons. Jag märker även själv snabbt, om någon låt inte fungerar i en viss situation. I den långa setpausen går det bra att spela lite lugnare låtar, men när spelet är i full gång är det musikens uppgift att skapa rätt puls i arenan. Med upp till tusen personer på läktaren har även ventilationen betydelse för trivseln. Det brukar vara mycket folk på Tiikerits matcher och ventilationen ställs därför för det mesta in på max. Givarna Kablar dras och belysning riggas upp före varje match. Störst arbetsinsats krävs för dragningen av el- och audiokablar. Det behövs cirka 50 meter elkablar och cirka 80 meter audiokablar i salen i det automatiska ventilationssystemet känner av såväl temperatur som koldioxidhalt. Jag tycker att systemet fungerar riktigt bra, men det är klart att då läktaren är full och en intensiv match pågår på planen är det alltid någon som tyc- ker att det är för varmt i salen, säger vaktmästaren Esko Kuokkanen och skrattar. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/

14 Nyheter i korthet BYGG- TJÄNSTEN finns till för byggaren Byggare, visst kommer du ihåg att kontakta Karleby Energis byggtjänst i tid, tfn I vår byggtjänst kan du fixa anslutningsavtalen för till exempel el och fjärrvärme på en gång. På vår webbplats får du dessutom information om anskaffning av elanslutning och om en eventuell anslutning till fjärrvärmenätet. Detsamma gäller till exempel aktuella tariffer och ett kontaktuppgiftsformulär som finns på vår webbplats: Det är viktigt att byggaren ser till att kontakta oss i god tid eftersom det kan ta flera veckor att leverera till exempel en elanslutning. Även i avtalsärenden gäller det att vara ute i god tid eftersom elen inte kan kopplas på utan gällande avtal. BYGGARENS KOMIHÅGLISTA Kontakta Karleby Energis byggtjänst och ta reda på elanslutningens tillgång och pris Gör upp en elplan Välj elentreprenör och gör upp ett skriftligt entreprenadavtal Beställ eventuellt en arbetscentral Ingå ett anslutningsavtal och kom överens om en preliminär leveranstid Ingå ett elförsäljnings- och nättjänstavtal Kontrollera att elentreprenören lämnar in en ifylld allmän avtalsblankett för påkoppling och mätning Kom ihåg att begära ett ibruktagningsprotokoll, de slutliga ritningarna och användningsinstruktioner av entreprenören Bli e-fakturakund och delta i utlottningen av en Citybike Med en e-faktura betalar du din elräkning till Karleby Energi praktiskt via nätet. En e-faktura är en faktura i elektronisk form som du får till din nätbank. Det är ett smidigt och enkelt sätt att betala en faktura. Om du ändrar din elräkning från Karleby Energi till en e-faktura , deltar du i utlottningen av en Citybike G4 värd cirka 300 euro. Ett avtal om e-faktura kan du ingå i nätbanken. Mer information om övergången till e-faktura får du av vår kundtjänst, tfn eller per e-post: kokkolanenergia.fi Vinnaren av utlottningen meddelas personligen. 14 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

15 Mycket klagomål på telefonförsäljning av el Karleby Energis kundtjänst har återigen fått ta emot många klagomål på aggressiv och vilseledande telefonförsäljning av el. Några kunder har blivit uppringda flera dagar i rad och blivit pressade till att byta elförsäljare. Till kunder som bor i höghus har man kunnat säga att hela husbolaget kommer att byta försäljare och därmed låtit kunden i fråga förstå att även kunden måste byta, berättar Tarja Bäckström, faktureringsansvarig hos Karleby Energi, som exempel på KENET Ab röjer ledningsområden Nätbolaget KENET Ab röjer ledningsområden i Vitick, i området kring Palo, i Kaustar, Vessi, Kirilax och Linnusperä. Arbetet påbörjades i mars och det blir klart i slutet av september. I samband med röjningsarbetena tas sådana träd bort utanför det egentliga ledningsområdet som till exempel vid kraftig vind eller på grund av tung snölast Konditionsgranskning av distributionsnätet nätbolaget KENET Ab:s distributionsnät görs i år konditionsgranskningar I i områdena Öja, Kvikant, Björkhagen, Mesil, Yxpila, Vitick, Palo, Vessi, Kirilax, Linnusperä och Kaustar. Genom granskningarna samlar man de klagomål som kommit in. Vi har även fått kännedom om samtal i vilka man har pratat om försäljningspris för kunden, men underlåtit att berätta att nätbolaget skickar en separat faktura för elöverföringen. Detta har kunnat ge kunden en felaktig bild av priset. Tarja Bäckström betonar att elförsäljning per telefon är en stor utmaning för konsumenten. Karleby Energi säljer inte el per telefon och samarbetar inte heller med aktörer som utövar telefonförsäljning av el. kan vålla skador på ledningen. Det röjda trädbeståndet tillhör markägaren. KENET Ab önskar att markägarna förhåller sig positivt till den lagstadgade åtgärden i fråga eftersom syftet med åtgärden är att garantera en trygg och störningsfri eldistribution. Ytterligare information från kundtjänsten, tfn information om elnätets transformatorstationer, kabelskåp och ledningarnas skick. Uppdagade fel och brister åtgärdas efter granskningen. Granskningarna utförs av Exsane Oy:s konditionsgranskare. Ofta ställda frågor Varför får jag två fakturor efter att jag har bytt elförsäljare? Endast elförsäljningsdelen kan konkurrensutsättas. En faktura kommer från försäljaren som fakturerar för elförsäljningsandelen. Den andra fakturan sänder det lokala nätbolaget för elöverföringsandelen. I Karlebyregionen är detta nätbolag KENET Ab. Över 500 sökte sommarjobb Ansökningstiden för Karleby Energis sommarjobb gick ut den 8 mars. De utannonserade sommarjobben intresserade även denna gång många unga, allt som allt sökte 514 personer sommarjobb. Karleby Energis olika enheter gör sina val utgående från ansökningarna och intervjuer. De utvalda meddelas personligen och övriga ickevalda får information per e-post. Karleby Energi tackar alla som sökt sommarjobb för visat intresse! Förbruknings uppgifter från Kerttu-tjänsten Du kommer väl ihåg att du kan logga in i vår Kerttu-tjänst på Karleby Energis webbplats. I tjänsten kan du följa med din elförbrukning, jämföra din förbrukning med motsvarande hushåll och granska dina fakturor. I början av tjänsten finns inloggningsanvisningar. Vid registreringen behöver du ditt kundnummer och förbrukningsställets beteckning som till exempel finns på den senaste fakturan. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Karleby Energi 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Affärsverket Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som svarar för energiförsörjningen i Karleby och som idkar affärsverksamhet

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som sörjer för energiförsörjningen i Karleby samt idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Den

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE 1 Anslutning till elnätet 1. Elplanering Byggarens elplanerare beräknar huvudsäkringens storlek för elanslutningen. 2. Anslutningsavtal Elanslutningen till ett egnahemshus

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-21 Fastighetsbeteckning: Forshälla-Berg 2:22 Adress/ort: Skutebergsvägen 17, Uddevalla Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1/2014 Ett träd som lutar över en elledning är alltid en säkerhetrisk 12 Företagsbyn fostrar aktiva medborgare 4 Motion förbättrar arbetshälsan

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/10-2015 Fastighetsbeteckning: Eldsberga 6:107 Adress/ort: Västerljungvägen 20, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El Ab DELÅRSRAPPORT 1.1 31.8.2012 Jordkablarna i nätet mångdubblas Över hälften av de fjärravlästa mätarna har installerats Kundinformationssystemet

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukning inom boende 2013 Energi 204 Energiförbrukning inom boende 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk år 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 20. När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-10-13 Fastighetsbeteckning: Värjan 33 Adress/ort: Norra Bulltoftavägen 33, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1 30.4.2013 Antalet elavbrott rekordlågt Ellinjerna dras längs kablar i tätorterna Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2015 Turbinrevisionen kräver noggrann planering 4 Elnätets vädersäkerhet förbättras 8 Kundservice innebär samarbete 11 I detta nummer: Elektricitetsverk

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 1/2013 Aki och Irma Isoherranen uppskattar den användarvänliga e-fakturan 12 Byggandet av elnät fortsätter livligt 15 Gatubelysningen sköts i team

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-10-28 Fastighetsbeteckning: Bygården 11 Adress/ort: Bygårdsgatan 19, Oxie Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-11 Fastighetsbeteckning: Högeryttern 4 Adress/ort: Travg 7, Kristianstad Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa!

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! NYHETER OCH ERBJUDaNDEN TIll DIG som ÄR KUND HOs VaTTENFall VINTER 2013/2014 Vattenfall Försäljning FOTO: UlF Palm Följ hela OS erbjudande från Viaplay! lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! 20 procent

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE Anslutning till elnätet 1. Elplanering Byggarens elplanerare beräknar huvudsäkringens storlek för elanslutningen. 2. Anslutningsavtal Elanslutningen till ett egnahemshus ska

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Anvisning om utbetalning. Att ansöka om utbetalning av stöd till produktion av el från förnybara energikällor anvisning till elproducenter

Anvisning om utbetalning. Att ansöka om utbetalning av stöd till produktion av el från förnybara energikällor anvisning till elproducenter Anvisning om utbetalning Att ansöka om utbetalning av stöd till produktion av el från förnybara energikällor anvisning till elproducenter 947/702/2013 2.2.2015 Versionshistorik Version nr Datum Viktigaste

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-11-17. Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-11-17. Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-11-17 Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19 Adress/ort: Tegnebyvägen 17 / Bromma Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2013

Energiskaffning och -förbrukning 2013 Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2013 Totalförbrukningen av energi på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-17 Fastighetsbeteckning: Sundvik 2:1 Adress/ort: Sundvikstranden 27, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

El- och värmeproduktion 2013

El- och värmeproduktion 2013 Energi 2014 El och värmeproduktion 2013 Andelen av fossila bränslen ökade inom el och värmeproduktionen år 2013 År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan.

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer