Elektricitetsverk och Badhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitetsverk och Badhus"

Transkript

1 Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1/2015 Esa Härmälä tror på tillgången på träråvara 4 Dags att fixa hemmet i sommarskick 8 Spänning i luften då Tiikerit spelar 11

2 I detta nummer: Elektricitetsverk och Badhus 1/ Det omstridda flisstödsbeslutet Riksdagens beslut om att begränsa flisstödet väckte debatt både före och efter. En uppskattning är att beslutet som drivits på av skogsindustrin kommer att minska användningen av skogsenergi. 4 Esa Härmälä Forststyrelsens nya ledare Forststyrelsen är en betydelsefull avtalspart för Karleby Energi när det gäller anskaffningen av brännved. Forststyrelsen leds av Esa Härmälä som tidigare var överdirektör för energiavdelningen på arbets- och näringsministeriet. 8 Hemmet i sommarskick Nu när sommaren närmar sig är det bra att kontrollera och underhålla hemmets tekniska system. På så sätt säkerställer du att till exempel ventilationen fungerar som den ska och att det inte går åt onödigt mycket energi till uppvärmningen. 11 Spänning i luften då Tiikerit spelar I Tiikerits hemmamatcher i elitserien i volleyboll finns det spänning så det räcker både på planen och utanför den. Teknologin hjälper till under moderna matchevenemang och ventilationen måste fungera även då hallen är fullsatt Pärmbild: Forststyrelsens nya verkställande direktör Esa Härmälä framhåller betydelsen av fjärrvärmen och den kombinerade produktionen av el och värme. 14 Bli e-fakturakund E-fakturan är ett enkelt sätt att betala en faktura. En e-faktura är en faktura i elektronisk form som du får till din nätbank. Om du ändrar din elräkning från Karleby Energi till en e-faktura , deltar du i utlottningen av en Citybike. 14 Nyheter i korthet Nätbolaget KENET Ab röjer återigen ledningsområden. Byggtjänsten finns till för byggaren. Det är viktigt att byggaren kontaktar Karleby Energis byggtjänst i god tid. 16 Testa dina energikunskaper Nu kan du förutom att delta i den traditionella energitävlingen även gnugga geniknölarna med sudoku. Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 1/2015 Publicerare: Kokkolan Energia Ab Huvudredaktör: Esa Malkamäki Producent: T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Bilder: Esko Keski-Vähälä Layout: Viestintätoimisto St. Hurmos Oy Tryck: Waasa Graphics Oy Upplaga: st. Distribution: Kokkolan Jakelu Oy Kontaktuppgifter Karleby Energi Förrådsvägen 3 (PB 165) KARLEBY Kundbetjäning: må-fre kl 9-16 tel. (06) ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

3 Beslutet om flisstödet minskar ANVÄNDNINGEN AV SKOGSENERGI Riksdagen som nyligen avslutade sitt arbete röstade som ett av sina sista uppdrag i mars för en begränsning av flisstödet, en fråga som har drivits hårt av skogsindustrin. Begränsningen av energistödet för flis som de stora skogsbolagen lobbat för väckte debatt och stor oro i energibranschen före den avgörande omröstningen i riksdagen. Även Karleby Energi engagerade sig i frågan i början av året eftersom beredningen av förslaget ansågs bristfällig och förslaget omotiverat och på många sätt menligt, om det skulle gå igenom. Det rådande läget på energimarknaden innebär att produktionen av el med bränsle har förlorat sin lönsamhet och fjärrvärmen är tvungen att konkurrera om uppvärmningsmarknaden med ett onaturligt lågt elpris. Detta tillåter inga nya kostnadsbördor för energiproduktionen. Forststyrelsens nya verkställande direktör Esa Härmälä som tidigare var överdirektör för energiavdelningen på arbets- och näringsministeriet konstaterar i ett annat sammanhang i denna tidning att han inte delar industrins farhågor om tillgången på träråvara. Härmälä konstaterar att det finns träd i Finland så att det räcker till både bränning och förädling och att skogsindustrins planerade investeringar inte är direkt beroende av trädens tillväxt. Riksdagens beslut att begränsa flisstödet minskar användningen av skogsenergi. För energibolagen innebär beslutet en tillbakagång eftersom det ökar användningen av fossila bränslen och missgynnar sysselsättningen. Dessutom äventyrar Finland sin målsättning om att öka användningen av förnybar energi eftersom vi har vidsträckta områden som saknar en inhemsk förnybar energikälla som kan ersätta grovstammiga träd. Beslutet om att begränsa flisstödet ger märkbart ökad byråkrati. Elproducenten måste i fortsättningen kunna påvisa i efterhand, vilken typ av trädbestånd som blev kvar i den skog där skogsflisen togs ut. För att kunna säkerställa att riksdagens beslut verkligen omsätts i praktiken behövs en omfattande uppföljning och rapportering. Under riksdagsvalskampanjen har vi hört flera av kandidaterna avge löften om att den nya riksdagen ska ta upp beslutet om flisstödet till ny behandling efter valet. Beslutet har bland annat ansetts svårförenligt med nuläget och många investeringar har fått läggas på is. Inläggen inger hopp om att det för användningen av skogsenergin menliga beslutet förhoppningsvis går att rätta till relativt snart. Esa Malkamäki Vice verkställande direktör Härmälä konstaterar att det finns träd i Finland så att det räcker till både bränning och förädling och att skogsindustrins planerade investeringar inte är direkt beroende av trädens tillväxt. Ledaren ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015 3

4 TRÄDEN RÄCKER TILL BÅDE ENERGI OCH FÖRÄDLING Skogsindustrins krav på att begränsa flisstödet ledde till en diskussion i Finland om träråvarans tillräcklighet för olika användningsändamål. Forststyrelsens verkställande direktör Esa Härmälä delar inte de farhågor som industrin har uttryckt om tillgången på träråvara. Härmälä säger att det växer träd i Finlands skogar som räcker till alla beslutade och planerade projekt, ja till och med till projekt som ännu befinner sig på idéstadiet. Det hänger inte på trädens tillväxt om projekten kan genomföras eller inte. 4 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

5 Enligt Forststyrelsens verkställande direktör Esa Härmälä finns det träd i Finland så att det räcker till både för industriförädling, skydd och bevarande samt till energi. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015 5

6 I en intervju för Karleby Energis kundtidning framhåller verkställande direktören även fjärrvärmen samt hur unik den kombinerade produktionen av el och värme är. Han hoppas att beslutsfattarna ska inse fjärrvärmens betydelse till exempel med tanke på samhällets funktionssäkerhet. Riksdagen röstade i början av mars för skogsindustrins förslag på ett begränsat flisstöd med knapp majoritet. Härmälä säger att diskussionen som föregick omröstningen framför allt handlade om vem som kontrollerar träflödet, vem som styr och vem som bestämmer över till vilket ändamål olika delar från samma träd ska styras. En kubik trä räcker till både för industriförädling, för skydd och bevarande samt till energi. En liten del kan man till och med låta murkna. Flisstödet är en väldigt liten fråga jämfört med investeringarna i miljardklass som träförädlingsindustrin förbereder sig inför. Även industrin själv drar nytta av stödet eftersom industrin direkt eller indirekt är delägare i många fliskraftverk. Härmälä påminner även om kalhyggena Osaran aukeat på gränsen till kommunerna Posio och Pudasjärvi. Detta område kommer om cirka 15 år att vara i sluthuggningsskedet, varvid det kommer att strömma ut betydligt mera träråvara på marknaden än nu. Efter omröstningen om flisstödet är följande fråga enligt verkställande direktören på vilket sätt träet kommer ut på marknaden. Den saken blir var och en garanterat tvungen att jobba för framöver. Det viktiga är att vi litar på marknadsekonomin och marknadskrafterna. Av en del inlägg har man nästan fått uppfattningen att det är samhället som borde förse industrin med trä, men det är ju inte direkt så det ska gå till. Forststyrelsen är en betydelsefull avtalspart för Karleby Energi när det gäller anskaffningen av brännved. Forststyrelsen bedriver hållbart skogsbruk i statens skogar inom ramen för flisplanen och är i det avseendet, uttryckt med Härmäläs ord, en stabil och beaktansvärd aktör för träköpare. Vi levererar var tionde kubikmeter som industrin köper och jag ser inte att det kommer att ske någon större förändring i detta. Utgångsvärdet är att efterfrågan på trä kommer att öka inom ett par år, vilket i sig är verkligt nödvändigt. Energived utgör en bestående del av vårt utbud. Vi är lika oroliga som alla andra över att energiveden inte har varit en tillväxtmarknad på ett par år. Förhoppningsvis får vi en ändring på detta snarast möjligt, konstaterar Härmälä. DET LÖNAR SIG ATT VÄRNA OM FJÄRRVÄRMEN Esa Härmälä arbetade tidigare som överdirektör för energiavdelningen på arbets- och näringsministeriet. Därför är hans åsikter om till exempel elproduktionens lönsamhetsproblem fortfarande av intresse. Det finns en utomordentligt stor fara att hela energiproduktionen börjar omfattas av stödpolitiken. Stöden för förnybar energi behövs för att påskynda ibruktagandet, men stöden måste vara tidsbundna och gradvis sjunkande. Annars hamnar vi i samma onda cirkel som många andra länder i Europa redan befinner sig i. Enligt Härmälä borde ingen i det rådande läget gå ut med grundlösa löften om att till exempel inmatningstariffen för vindkraft efter nuvarande inmatningstariffperiod kommer att ligga på samma nivå även i framtiden. Särskilt viktigt är det enligt Härmälä att vi ser till fjärrvärmesystemets verk- samhetsförutsättningar i Finland. Den allra energieffektivaste och mest utvecklade delen av vårt energisystem är fjärrvärmen samt den kombinerade produktionen av el och värme. Fjärrvärmen är samtidigt den största enskilda satsning Finland gör för klimatarbetet i världen. En något besvärlig situation eftersom värmemarknadens storlek är en begränsande faktor. Om vi gör ännu fler fastighetsspecifika lösningar än tidigare, kommer värmemarknaden inte att växa, vilket i sin tur minskar lönsamheten på elsidan. Det är viktigt att de kommunala beslutsfattarna inser vilken betydelse fjärr- värmen har med tanke på samhällets funktionssäkerhet och för en bra klimatpolitik. Det lönar sig att tänka sig för två gånger genom vilka åtgärder man försvagar ut- Det viktiga är att vi litar på marknadsekonomin och marknadskrafterna. Av en del inlägg har man nästan fått uppfattningen att det är samhället som borde förse industrin med trä, men det är ju inte direkt så det ska gå till. vecklings- och lönsamhetsförutsättningarna för fjärrvärmen. Det skulle dessutom vara bra att ha ett energi pris som ligger ungefär rätt och att man inte låter kommunalskatten vara låg bara för att sedan bättra på den genom energipriset, säger Härmälä. 6 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

7 Det är viktigt att värna om fjärrvärmesystemets verksamhetsförutsättningar i Finland, framhåller Esa Härmälä. För en bondpojke som jag känns det helt galet att sälja räntabel egendom för att finansiera statens skuld. DAGS ATT RO I LAND LAGEN OM FORSTSTYRELSEN Den nya lagen om Forststyrelsen har varit under beredning i åratal. Det börjar vara hög tid att ro ärendet i land. Jag förväntar mig en snabb linjedragning av den nya regeringen i fråga om i vilken riktning helheten Forststyrelsen ska utvecklas, konstaterar verkställande direktören Esa Härmälä. Han säger sig i olika sammanhang framhålla att man bör betrakta saker och ting ur ett helikopterperspektiv vid beredningen av lagreformen i stället för ur ett grodperspektiv. Annars kan slutresultatet bli en icke önskad helhet. När Härmälä presenterar helheten lyfter han först fram Forststyrelsens betydelse som producent av ekonomisk välfärd. Vi är efter Fortums utdelningar och intäkterna från Veikkaus den tredje största intäktsbäraren till statens budget bland statens affärsverksamhet. Utöver detta sköter Forststyrelsen Västeuropas största skyddsområden, fungerar som fastighetsförädlare samt producerar välfärdstjänster för till exempel friluftsliv, jakt och fiske. Nu borde samhället bestämma vad det önskar sig av denna helhet. Det är viktigt. Kronan behöver också sina pengar Diskussioner har förts om bl.a. Forststyrelsens intäktsföringsmål som nu är cirka 120 miljoner euro. Denna nivå är ambitiös och möjlig, om vi kommer framåt som planerat med fastighetsförädlingen och om vi kan bedriva hållbart skogsbruk på för ändamålet reserverade landområden när marknaden drar. Och självklart behöver också kronan sina pengar. Om intäktsföringsmålet höjs, skulle man enligt Härmälä i praktiken bli tvungen att sälja fast egendom. För en bondpojke som jag känns det helt galet att sälja räntabel egendom för att finansiera statens skuld. Denna situation har emellertid nu lugnat ner sig. Om timmermarknaden håller och till och med blir bättre, borde vi nog klara av att hålla oss ungefär på nuvarande nivå. Forststyrelsen hyr och säljer områden till torvproduktion, men som torvproducent uppfattar den sig inte. Härmälä drar på munnen och säger att torvproduktionen är alldeles för beroende av vädret och av de politiska konjunkturerna. Dessutom verkar redan delvis statsägda Vapo på produktionsmarknaden. Beträffande vindkraften har vi stora förväntningar. Inte heller inom den är vi producenter, men i stället utvecklar vi vindkraftsprojekt genom att skaffa och bevilja tillstånd, bygga nödvändig infrastruktur och sälja projekt vidare. Vindkraften ger i dagsläget en inkomstström i miljonklass och de närmaste åren kommer vi sannolikt redan att prata om ett tvåsiffrigt tal. Härmälä har haft flera betydelsefulla uppgifter under sin karriär. Jag upplever att jag är en infrastruktur- och basnäringsperson. Min grej är att hålla på med sånt som rör förnybara naturresurser, med uppgifter som går ut på att producera något och där det som produceras går att mäta. Skulle man be mig göra upp en lista över de fem intressantaste uppgifterna jag har haft i Finland genom årtiondena, skulle mitt nuvarande jobb vara en av dem. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015 7

8 HEMMET I SOMMARSKICK Förutom att vårstäda och att fixa i trädgården lönar det sig att använda en stund till att kontrollera hemmets tekniska system och utföra enkla servicearbeten. Om du gör det, säkerställer du att ventilationen fungerar så bra som möjligt, rena filter håller pollen och andra orenheter ute och ingen onödig energi går åt till uppvärmningen av rummen. TEXT: Motiva Ab örutom att vårstäda och att fixa i trädgården lönar det sig att använda en stund till att kontrollera hemmets tekniska system och utföra enkla servicearbeten. Om du gör det, säkerställer du att ventilationen fungerar så bra som möjligt, rena filter håller pollen och andra orenheter ute och ingen onödig energi går åt till uppvärmningen av rummen. Det finns skillnader mellan olika hustekniska system och servicearbetena måste därför utföras på det sätt som krävs för apparaterna i fråga. Förutom ventilationen är det även bra att ställa in uppvärmningssystemet i sommarläge. Skriv ner vilka åtgärder som ska göras på hösten och våren, lämpliga inställningar och fil- 8 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

9 STÄLL OM DITT HEM TILL SOMMARTID MED FÖLJANDE TIPS Uppvärmningssystem: Stäng av eller sänk temperaturen på alla radiatorer Vattenburet system: stäng av cirkulationspumpen, om uppvärmningen av våtutrymmena är i ett separat system, starta pumpen för en stund en gång i månaden även på sommaren Fjärrvärmehus: stäng avstängningsventilen eller kontrollera att uppvärmningssystemets temperaturkontroll för framledningsvattnet i ett vattenburet system är inställd så att ingen uppvärmning sker Oljeuppvärmning: om tappvattnet värms upp på annat sätt än med olja (hybrid) och våtutrymmena inte värms upp med olja på sommaren, går det att stänga av oljeuppvärmningen. Det kan däremot vara bra att starta brännaren några gånger per sommar. Dammsug filtren i luftvärmepumpen en gång i månaden, oftare under pollensäsongen. Kontrollera om värmeväxlarna är dammiga och rengör dem enligt tillverkarens anvisningar. Ventilation: Kontrollera att uppvärmningen av tilluften inte är på i onödan och ställ in värmeåtervinningsapparaten i sommarläge Ställ in ersättningsluftventilerna i självdragsventilation och maskinell frånluftsventilation i sommarläge Byt tilluftsfilter på våren och hösten, välj finfilter av EU5- eller EU7-klass, om dessa passar i apparaten Rengör frånluftsventilerna genom att torka bort damm från dem Tvätta spisfläktens fettfilter Ytterligare information: Mikko Kalliokoski kontrollerar renheten hos filtren i en värmepump i ett enfamiljshus. Nationell energirådgivning för konsumenter, eneuvonta.fi, ger information och handleder finländare i smart energianvändning hemma och i trafiken: Motiva Ab Hem och boende: Anvisningar för rengöring av filtren i en luftvärmepump på Motivas Youtube-kanal: termodellernas namn, så kommer du ihåg dem nästa gång. Vårens underhållsarbete för uppvärmningssystem ser olika ut i olika enfamiljshus. I hus med ett vattenburet värmedistributionssystem går det till exempel att stänga av cirkulationspumpen, om uppvärmningen av våtutrymmena finns i ett separat system. Det lönar sig att använda den avstängda pumpen åtminstone några gånger under sommaren för att försäkra sig om att den inte går i baklås då den står avstängd länge. I ett fjärrvärmehus ska värmeväxlarens avstängningsventil stängas. Boende i höghus bör rengöra ersättningsluftventiler på egen hand och vid behov byta filter samt sänka temperaturen på radiatorer. RENT, FRÄSCHT OCH EFFEKTIVT Genom underhållsarbetet ser den boende till att rumsluften i hemmet hålls så ren och fräsch som möjligt och att varken uppvärmningen eller ventilationen slösar energi i onödan. Ett smutsigt ventilationssystem försämrar kvaliteten på inneluften. Det lönar sig att byta filter på våren, helst redan innan pollensäsongen börjar, och på hösten vid behov flera gånger, påminner Motivas expert Sami Seuna. Seuna rekommenderar dessutom att man dammsuger luftvärmepumpens filter en gång i månaden, till och med oftare under pollensäsongen. En luftvärmepump återanvänder rumsluften och det samlas därför damm i filtren till exempel från textilier eller från orenheter utifrån som kommer in då man vädrar. Damm och smuts försämrar apparatens uppvärmnings- och nerkylningsfunktion och ökar energiförbrukningen, säger Seuna. Samtidigt som man tar loss filtren för att dammsuga dem går det lätt att se om värmeväxlaren bakom filtren behöver rengöras. Kontrollera rengöringsanvisningar i bruksanvisningen för värmepumpen eller av tillverkaren. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015 9

10 Karlebys energiår 2014 MARKNADSPRISLÄGET FÖR EL VAR EN UTMANING, energikoncernens kostnadsutveckling hölls under kontroll Karleby energikoncerns år 2014 präglades av det utmanande marknadsprisläget för el. Partipriset på el ligger alltjämt på en rekordlåg nivå, vilket även märktes i utvecklingen av försäljningen och kostnadsnivån för anskaffningar. Det andra rekordvarma året i följd satte sina spår i resultatutvecklingen. Både energikoncernens omsättning och rörelsekostnader sjönk jämfört med året innan. Omsättningen uppgick till 57,85 miljoner euro (61,19 miljoner euro år 2013) och rörelsekostnaderna till 52,94 miljoner euro (56,33). Rörelseresultatet steg däremot till 11,84 miljoner euro (11,54) framför allt tack vare att kostnadsutvecklingen hölls i styr. Slutkundsförsäljningen av elenergi år 2014 uppgick till 328 gigawattimmar (336 GWh år 2013) och elenergins totalanskaffning låg på 459 gigawattimmar (473 GWh). Kraftverken i Karleby producerade sammanlagt 160 gigawattimmar el (169 GWh). Elöverföringen i nätområdet steg till 449 gigawattimmar (411 GWh). Nettoinvesteringarna var 9,4 miljoner euro förra året. De största investeringarna gällde kraftcentralerna, elöverföringen och fjärrvärmenätet. FJÄRRVÄRMEN ALLTJÄMT EFTERFRÅGAD Efterfrågan på fjärrvärmeanslutningar var alltjämt stor. Den fakturerade fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 280 gigawattimmar (277 GWh). De utmanande förhållandena till trots har man lyckats hålla fjärrvärmepriset i Karleby på en förmånlig nivå jämfört med landet i övrigt. Resultaträkning (milj. ) (milj. e) Omsättning ,19 57,85 förändring i % -5,5% Övriga intäkter 1,10 0,94 Affärskostnader -56,33-52,94-6% Rörelsevinst 5,96 5,84-1,9% Finansieringskostnader och -intäkter 4,70-0,69 Vinst före bokslutsöverföringar Bokslutsöverföringar 1) 5,47 5,16-4,58-4,95 Räkenskapsperiodens vinst före skatt 0,89 0,21-76,4% Skatter 2) -0,19-0,19 Räkenskaps periodens vinst 0,71 0,13-81,7% ) Avkastningen på affärsverkets grundkapital och förändringen i bolagens avskrivningsdifferens 2) Bolagens samfundsskatt 10 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

11 SPÄNNING I LUFTEN När Kokkolan Tiikerit spelar om poäng i herrarnas volleybolliga finns det spänning så det räcker både på planen och utanför den. I dagens matchevenemang behövs el till allt från ljusshow och elektronisk kontroll av inträdesbiljetter till ljudåtergivning och statistikföring av matcherna. Startshowen i början av Tiikerits hemmamatcher uppskattas av publiken och de gästande lagen. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/

12 Esko Kuokkanen kopplar på matchbelysningen efter den inledande showen. Tiikerit har utvecklat sina matcher på hemmaplan i elitserien för herrar på många sätt. Särskilt presentationen av hemmalaget i form av en show före matchen har fått mycket beröm. Under showen mörkläggs matcharenan, legendariska Eye of the Tiger skallar ur högtalarna och uppgifter om spelarna som presenteras visas på resultattavlan. Stämningen hålls på topp under matchen genom musik som passar till matchhändelserna, högtalarutrop och naturligtvis även tack vare hejaropen från landets bästa hemmapublik och ivriga supportrar. Publiken på läktaren består av folk i alla åldrar. Vi har velat göra matcherna till ett evenemang som ger upplevelser till alla oavsett ålder. Vi bjuder inte bara på en match utan dessutom på en känsla av show, säger Tiikerits manager Janne Heikkilä. Mörkläggningen av arenan i samband med presentationen av spelarna innebär i Hållhagen att lagen värmer upp i lysrörsbelysning. Detta för att man ska få på den egentliga matchbelysningen som består av lysrör och metallhalogenljuskällor tillräckligt snabbt efter startceremonin. Några tränare för en del bortalag har tyckt att belysningsbytet har varit för radikalt, men publiken och även många gästande lag har gett de fina arrangemangen beröm, berättar Heikkilä. ÖVER HUNDRA METER EL- OCH AUDIOKABLAR När publiken kommer in läser vi av inträdesbiljetter och funktionärskort med en streckkodsläsare. På så sätt får vi reda på den exakta publikmängden för varje match. Frivilliga ser på förhand till att det finns tillräckligt med kaffe i kaffebryggarna och i termosarna både före matchen och i den långa setpausen. För ljudåtergivningen av musiken och ljusshowen under presentationen av spelarna står Karlebyföretaget SH Sound s. Kablar dras och belysning riggas upp före varje match. Störst arbetsinsats krävs för dragningen av el- och audiokablar. Det behövs cirka 50 meter elkablar och cirka 80 meter audiokablar i salen, säger Hannu Korhonen från SH Sound s. Korhonen har en central roll i stämningsskapandet eftersom han är den som väljer ut vilken musik som ska strömma ut ur högtalarna i olika situationer. Innan matchen börjar laddar jag ner en aktuell spellista, om jag har fått nya musikönskemål av spelarna. På samma sätt laddar jag ner hejaklacksledarnas musik och spellistor för reklamen. Utöver 12 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

13 Tiikerits hejaklack har försetts med mikrofoner, så nu hörs deras hejarop ur högtalarna. Uppe: När Kokkolan Tiikerit spelar på hemmaplan är stämningen elektrisk såväl på planen som på läktaren. Nere: En streckkodsläsare ger exakta uppgifter om publikmängden under varje match. dessa finns även en så kallad allmän spellista med vilken vi skapar stämning. En nyhet är att även Tiikerits hejaklack har försetts med mikrofoner, så nu hörs även deras uppmuntrande sånger och hejarop ur högtalarna. Korhonen säger att man måste veta exakt vilken musik som passar bäst i ett visst läge. Gör man inte det, får man snabbt negativ respons. Jag märker även själv snabbt, om någon låt inte fungerar i en viss situation. I den långa setpausen går det bra att spela lite lugnare låtar, men när spelet är i full gång är det musikens uppgift att skapa rätt puls i arenan. Med upp till tusen personer på läktaren har även ventilationen betydelse för trivseln. Det brukar vara mycket folk på Tiikerits matcher och ventilationen ställs därför för det mesta in på max. Givarna Kablar dras och belysning riggas upp före varje match. Störst arbetsinsats krävs för dragningen av el- och audiokablar. Det behövs cirka 50 meter elkablar och cirka 80 meter audiokablar i salen i det automatiska ventilationssystemet känner av såväl temperatur som koldioxidhalt. Jag tycker att systemet fungerar riktigt bra, men det är klart att då läktaren är full och en intensiv match pågår på planen är det alltid någon som tyc- ker att det är för varmt i salen, säger vaktmästaren Esko Kuokkanen och skrattar. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/

14 Nyheter i korthet BYGG- TJÄNSTEN finns till för byggaren Byggare, visst kommer du ihåg att kontakta Karleby Energis byggtjänst i tid, tfn I vår byggtjänst kan du fixa anslutningsavtalen för till exempel el och fjärrvärme på en gång. På vår webbplats får du dessutom information om anskaffning av elanslutning och om en eventuell anslutning till fjärrvärmenätet. Detsamma gäller till exempel aktuella tariffer och ett kontaktuppgiftsformulär som finns på vår webbplats: Det är viktigt att byggaren ser till att kontakta oss i god tid eftersom det kan ta flera veckor att leverera till exempel en elanslutning. Även i avtalsärenden gäller det att vara ute i god tid eftersom elen inte kan kopplas på utan gällande avtal. BYGGARENS KOMIHÅGLISTA Kontakta Karleby Energis byggtjänst och ta reda på elanslutningens tillgång och pris Gör upp en elplan Välj elentreprenör och gör upp ett skriftligt entreprenadavtal Beställ eventuellt en arbetscentral Ingå ett anslutningsavtal och kom överens om en preliminär leveranstid Ingå ett elförsäljnings- och nättjänstavtal Kontrollera att elentreprenören lämnar in en ifylld allmän avtalsblankett för påkoppling och mätning Kom ihåg att begära ett ibruktagningsprotokoll, de slutliga ritningarna och användningsinstruktioner av entreprenören Bli e-fakturakund och delta i utlottningen av en Citybike Med en e-faktura betalar du din elräkning till Karleby Energi praktiskt via nätet. En e-faktura är en faktura i elektronisk form som du får till din nätbank. Det är ett smidigt och enkelt sätt att betala en faktura. Om du ändrar din elräkning från Karleby Energi till en e-faktura , deltar du i utlottningen av en Citybike G4 värd cirka 300 euro. Ett avtal om e-faktura kan du ingå i nätbanken. Mer information om övergången till e-faktura får du av vår kundtjänst, tfn eller per e-post: kokkolanenergia.fi Vinnaren av utlottningen meddelas personligen. 14 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/2015

15 Mycket klagomål på telefonförsäljning av el Karleby Energis kundtjänst har återigen fått ta emot många klagomål på aggressiv och vilseledande telefonförsäljning av el. Några kunder har blivit uppringda flera dagar i rad och blivit pressade till att byta elförsäljare. Till kunder som bor i höghus har man kunnat säga att hela husbolaget kommer att byta försäljare och därmed låtit kunden i fråga förstå att även kunden måste byta, berättar Tarja Bäckström, faktureringsansvarig hos Karleby Energi, som exempel på KENET Ab röjer ledningsområden Nätbolaget KENET Ab röjer ledningsområden i Vitick, i området kring Palo, i Kaustar, Vessi, Kirilax och Linnusperä. Arbetet påbörjades i mars och det blir klart i slutet av september. I samband med röjningsarbetena tas sådana träd bort utanför det egentliga ledningsområdet som till exempel vid kraftig vind eller på grund av tung snölast Konditionsgranskning av distributionsnätet nätbolaget KENET Ab:s distributionsnät görs i år konditionsgranskningar I i områdena Öja, Kvikant, Björkhagen, Mesil, Yxpila, Vitick, Palo, Vessi, Kirilax, Linnusperä och Kaustar. Genom granskningarna samlar man de klagomål som kommit in. Vi har även fått kännedom om samtal i vilka man har pratat om försäljningspris för kunden, men underlåtit att berätta att nätbolaget skickar en separat faktura för elöverföringen. Detta har kunnat ge kunden en felaktig bild av priset. Tarja Bäckström betonar att elförsäljning per telefon är en stor utmaning för konsumenten. Karleby Energi säljer inte el per telefon och samarbetar inte heller med aktörer som utövar telefonförsäljning av el. kan vålla skador på ledningen. Det röjda trädbeståndet tillhör markägaren. KENET Ab önskar att markägarna förhåller sig positivt till den lagstadgade åtgärden i fråga eftersom syftet med åtgärden är att garantera en trygg och störningsfri eldistribution. Ytterligare information från kundtjänsten, tfn information om elnätets transformatorstationer, kabelskåp och ledningarnas skick. Uppdagade fel och brister åtgärdas efter granskningen. Granskningarna utförs av Exsane Oy:s konditionsgranskare. Ofta ställda frågor Varför får jag två fakturor efter att jag har bytt elförsäljare? Endast elförsäljningsdelen kan konkurrensutsättas. En faktura kommer från försäljaren som fakturerar för elförsäljningsandelen. Den andra fakturan sänder det lokala nätbolaget för elöverföringsandelen. I Karlebyregionen är detta nätbolag KENET Ab. Över 500 sökte sommarjobb Ansökningstiden för Karleby Energis sommarjobb gick ut den 8 mars. De utannonserade sommarjobben intresserade även denna gång många unga, allt som allt sökte 514 personer sommarjobb. Karleby Energis olika enheter gör sina val utgående från ansökningarna och intervjuer. De utvalda meddelas personligen och övriga ickevalda får information per e-post. Karleby Energi tackar alla som sökt sommarjobb för visat intresse! Förbruknings uppgifter från Kerttu-tjänsten Du kommer väl ihåg att du kan logga in i vår Kerttu-tjänst på Karleby Energis webbplats. I tjänsten kan du följa med din elförbrukning, jämföra din förbrukning med motsvarande hushåll och granska dina fakturor. I början av tjänsten finns inloggningsanvisningar. Vid registreringen behöver du ditt kundnummer och förbrukningsställets beteckning som till exempel finns på den senaste fakturan. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 1/