SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2014

2 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning (2 789) MSEK Rörelseresultat 315 (424) MSEK Rörelsemarginal 5,5 % (15,0%) Räntabilitet på eget kapital 0,9 % (11,8 %) Resultatet efter finansnetto 257 (367) MSEK Periodens resultat 230 (309) MSEK Prognosen för helåret 2014 pekar på ett rörelseresultat (EBIT) på 488 MSEK. 2

3 Allmänt Den totala elproduktionen i koncernens anläggningar i Sverige (inklusive delägda kraftverk) uppgick ackumulerat till 2,5 TWh (2,7 TWh). Den hydrologiska balansen är 10 % under normalt efter en nederbördsfattig juli och augusti (170 GWh lägre än normalt). Investeringar i anläggningar under rapportperioden uppgick till 242 MSEK (599). Expansionsinvesteringar förekommer främst inom affärsområde Produktion och Elnät. Arbetet med att anlägga nya stamnätsstationen i Högnäs pågår och avslutas i slutet av Blaiken vindkraftpark etapp 2 med 30 vindkraftverk överlämnades till förvaltning i juli, som en del av de framåtsyftande satsningar som Skellefteå Kraft gör inom förnybar energi. Investeringarna i Blaiken etapp 3 är påbörjade, där vi sedan en tid tillbaka har personal i Kina för att bevaka att produktionen går enligt våra önskemål. I övrigt rör det sig i huvudsak om reinvesteringar i befintliga anläggningar. Genom fortlöpande förbättringsarbete och fortsatt tillväxt ska Skellefteå Kraft fortsätta att vara ett av de ledande energiföretagen i Sverige. Som bas finns mycket nöjda kunder och en produktionssammansättning med låga rörliga kostnader som gör att koncernen är konkurrenskraftig även på en pressad elmarknad och kan därför långsiktigt erbjuda trygga och säkra energileveranser. Produktion Elpriset är fortsatt lågt och förväntas vara lågt över en längre tid. Priset har stigit något under sommaren och hösten pga av den låga nederbörden av vatten i juli och augusti. Produktionen av vattenkraft har varit normal hittills under 2014, men med den lägre nederbörden än normalt har magasinnivåerna sjunkit till 90 % av normal magasinnivå. Låga magasinnivåer kommer påverka vår elproduktion negativt under resterande del av året. Tillgängligheten i våra vindkraftsparker var lägre än förväntat inledningsvis av året (jan-feb), sedan har tillgängligheten varit god i våra vindkraftparker. Vinden har dock varit ojämn med månader med god vind samt månader med svag vind. Sammantaget ligger produktionen under normalt tom augusti. I mitten av juli övergick Blaiken etapp 2 i förvaltning (30 vindkraftverk). I slutet av 2013 beslutades att lägga ned produktion och försäljning av pellets till våra slutkunder. Under T1 och T2 har arbete pågått för att realisera beslutet och under våren har anläggningen i Storuman lagts ut till försäljning. Produktionen i Hedensbyn i Skellefteå har anpassats till att framöver bara tillgodose våra egna behov till våra värmeanläggningar. Den totala elproduktionen i koncernens anläggningar i Sverige (inklusive delägda kraftverk) uppgick de två första tertialen till GWh (budget GWh). Inom elproduktionen är det främst vindkraften som inte når budgeterade volymer av el och elcertifikat. Vattenkraft -6,7 GWh, vindkraft -54,7 GWh, kraftvärme -9,3 GWh, kärnkraft -5,2 GWh och Alholmen har producerat 3,5 GWh mer än budgeterat. 3

4 Värmeproduktionen för samtliga värmeaffärer (fjärrvärme, kyla och färdig värme) har under de sju första månaderna varit 11,5%, (52 GWh), lägre än budget, vilket beror på en ovanligt mild vinter. Marknad Elhandel är en affär där vi riktar oss mot konsumenter och företag i hela Sverige. Sedan hösten 2013 har stora satsningar genomförts för att höja vår varumärkeskännedom och ett arbete påbörjades med att skapa ett större kundunderlag. Skellefteå Kraft har arbetat med att få bort tillsvidarepriset från den svenska marknaden, där vi tagit bort vårt tillsvidare pris och sänkt priset för de kunder som tidigare legat på tillsvidarepris. Som angivits ovan har den externa försäljningen av pellets lagts ned och kunderna har tagits över av SCA. På krafthandelssidan har vi en stark ställning med en 25-procentig marknadsandel på grossistmarknaden med kunder över hela Sverige. Även här finns en bra potential att vinna fler kunder då vi har en kompetent organisation, ett bra erbjudande och renommé. Kunderna var mycket nöjda med vårt beslut om att tidigt ändra kvotpliktskurvan i SkePool. (STEM och NVE kom med ett överraskande förslag när de presenterade sina stora justeringar uppåt av kvotpliktskurvan för elcertifikat den 11 februari.) Elnät Produktionsvolymen augusti ack är 5,5 % lägre än budget och 10 % lägre än föregående år. Det är främst vattenkraften som ligger under budget. Varmt väder, låg tillrinning samt låga priser är de främsta orsakerna till differensen. Konsumtionsvolymerna ack augusti är 1 % lägre än budget. Lokalnätskundernas konsumtion ligger 6,4 % under budget medan regionnätskundernas konsumtion ligger 7,6 % över budget. Under perioden maj-augusti har vi drabbats av 456 driftstörningar i mellanspänningsnätet varav 354 driftstörningar orsakats av åska. Motsvarande period 2013 drabbades vi av 202 driftstörningar varav 105 orsakade av åska. - Medelavbrottsfrekvensen (SAIFI) är 0,83 för perioden jämfört mot 1,09 för motsvarande period Medelavbrottstiden (SAIDI) är 41 min för perioden jämfört mot 39 min för motsvarande period Ett antal förfrågningar för anslutning av vindkraftparker finns men, exploatörerna är mer avvaktande nu än tidigare på grund av det låga elpriset. Arbetet med att anlägga den nya stamnätsstationen Högnäs pågår. Anläggningen kommer att stå klar under senare delen av 2015 med en kapacitet om MW. Vi har idag vindkraft-entreprenörer som beställt konstruktionsarbete och koncessionsansökningar på linjer som är avsedda att ansluta till stamnätsstationen. En ny förordning om intäktsramen för kommande regleringsperiod, , har fattats av regeringen i början av september. Den största skillnaden är beräkningen av kapitalkostnaderna. Där nuvarande modell baseras på nuvärde. Beslutet innebär att kapitalkostnaderna i kommande 4

5 regleringsperiod istället beräknas utifrån åldern på nätet, där kapitalbasen minskas i takt med stigande ålder på komponenterna i elnätet. Det är fortfarande inte klarlagt på vilken nivå åldersbestämningen ska göras, vilken ränta elnätsbolagen får räkna med, hur kostnadsbasen ska beräknas mm. Energiunderhåll De flesta översynerna och inspektionerna av den storskaliga vattenkraften har nu genomförts för säsongen. Från nästa år kommer underhållet i Sikfors att bedrivas i egen regi. Debiteringsgraden har stadigt ökat under året för att ackumulerat nå 81,4 procent per 31 augusti. Orderläget under resten av året är bra. På vindkraftsidan ökar behoven av personal i takt med utbyggnaderna. Ett par intressanta förfrågningar från nya vindkraftutbyggnader, ställverk, mellanspänningsmontage och site-manager finns. Övrig verksamhet De verksamhetsområden som inte är direkt energirelaterade är samlade inom affärsområde utveckling. Verksamheten består av affärsenheterna Bredband och Fastigheter samt intressebolagen Ackra Invest AB och GreenExergy AB. Utöver det har affärsområdet ansvar för att säkerställa en strukturerad process för förvärv och avyttringar samt genomför på uppdrag koncernövergripande utvecklingsprojekt. Efterfrågan på fiberbaserade bredbandstjänster är fortsatt god inom samtliga kundsegment och försäljningen har till och med augusti månad ökat med 6,0 % jämfört med motsvarande period Efterfrågan drivs bland annat av ett ökat behov av bandbredd, som inte kan tillgodoses av andra infrastrukturer för bredband, men även av pågående utbyggnad av 4G-nät. En större reinvestering (17 MSEK) har genomförts i det aktiva bredbandnätet för att bland annat kunna erbjuda tjänster med en bandbredd överstigande 100 Mbps i det öppna stadsnätet. För affärsenhet Fastigheter har efterfrågan på lokaler fortsatt varit mycket god. Uthyrningsgrad överstiger målet på 98 procent. En grundstabilitet finns i in- och utflyttning av mindre företag dessutom pågår diskussioner med hyresgäster om utökningar av lokaler. Ekonomi Omsättning och resultat Omsättningen under årets två tertial uppgick till MSEK mot MSEK motsvarande period föregående år, en minskning med 331 MSEK. Det låga elpriset och lägre egen produktionen främst på grund av låg vattentillrinning har medfört att energiförsäljningen för perioden har minskat från MSEK till 2 301MSEK. 5

6 Inköpt kraft har minskat från MSEK till 942 MSEK. Övriga rörelsekostnader har marginellt ökat från MSEK till MSEK. I kostnadsmassan ingår avskrivningar med 238 MSEK (240) och resultatandelar på 1 MSEK (-40). Rörelseresultatet har försämrats från 423MSEK till 315 MSEK. Den senaste tolvmånadersperiodens rörelsemarginal blev 5,5 procent, vilket är en försämring jämfört med motsvarande värde föregående år som var 15,0 procent. Finansnettot ligger i paritet med föregående år, -58 MSEK mot -57 MSEK. Koncernens effektiva årsränta fortsätter att sjunka och uppgår vid periodens slut till 2,70 %. Resultatet efter finansnetto uppgår till 257 MSEK (367). Investeringar Investeringar i anläggningar under rapportperioden uppgick till 242 MSEK (599). Expansionsinvesteringar förekommer främst inom affärsområde Produktion och Elnät. I övrigt rör det sig i huvudsak om reinvesteringar i befintliga anläggningar. Finansiering och likviditet Under rapportperioden har totala låneskulden fram till och med augusti minskat med något och uppgick den 31 augusti till MSEK. Vid årsskiftet var motsvarande skuld MSEK. Behovet av likvida medel tillgodoses i första hand via koncernkontot. Vid rapportperiodens slut uppgick likvida medel till 624 MSEK mot 484 MSEK vid årsskiftet. Soliditeten den sista augusti var 49,1 procent mot 46,5 procent den sista december 2013 Personal Antalet årsanställda var den sista augusti 642 st (637 vid årsskiftet). Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Jämförelseåret 2013 har omräknats. 6

7 RESULTATRÄKNINGAR (MSEK) Tertial 2 Tertial 2 Budget Helår Nettoomsättning 2 458, , , ,8 Övriga intäkter m.m. 44,6 29,8 63,4 55, , , , ,2 Rörelsens kostnader Energi- och produktionskostnader , , , ,2 Övriga externa kostnader -347,2-349,2-610,3-599,1 Personalkostnader -295,0-289,8-385,7-455,4 Avskrivningar -237,6-239,5-439,8-556,5 Övriga rörelsekostnader -6,2-3,4-0,6-7,4 Andel i intresseföretags resultat 0,8-39,8 0,0-45,2 Summa kostnader , , , ,8 Rörelseresultat (EBIT) 314,8 423,6 654,7 325,4 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 15,6 17,3 29,4-57,8 Övriga ränteintäkter och liknande poster 1,6 2,5 3,9 3,8 Räntekostnader och liknande poster -74,9-76,6-127,4-116,0-57,7-56,8-94,1-170,0 Resultat efter finansiella poster 257,1 366,8 560,6 155,4 Dispositioner 0,0 0,0 0,0-7,3 Skatter -26,9-57,8-76,5-15,5 Periodens/årets resultat 230,2 309,0 484,1 132,6 7

8 BALANSRÄKNINGAR (MSEK) Tertial 2 Tertial 2 Helår TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 134,4 142,9 140,0 Materiella anläggningstillgångar 8 376, , ,8 Finansiella anläggningstillgångar 807,8 835,6 750,1 Varulager 101,9 147,3 133,2 Kortfristiga fordringar 485,7 458,9 747,6 Likvida medel 624,0 565,0 483,9 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 169, , ,1 Avsättningar 794,0 800,1 764,5 Långfristiga skulder 3 844, , ,6 Kortfristiga skulder 722,8 528,9 853,4 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,6 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (MSEK) Hänförbart till ägare till moderbolaget Grund- Fritt eget Övr eget Minoritets kapital kapital kapital Summa intresse Summa Redovisat EK i ÅR , , , ,1 Förändr pga övergång till K3 51,0 51,0 51,0 EK enligt K3 204, , , ,1 Byte av redovisningsprincip , ,1 0,0 0,0 Periodens resultat 230,2 230,2 230,2 Redovisat värde 204,0 0, , ,3 0, ,3 NYCKELTAL Tertial 2 Tertial 2 Helår Räntabilitet eget kapital (före skatt), % 0,9 11,8 3,1 Räntabilitet sysselsatt kapital, % 1,8 8,2 3,1 Räntabilitet totalt kapital, % 1,5 7,0 2,6 Rörelsemarginal, % 5,5 15,0 7,7 Soliditet, % 49,1 50,4 46,5 Anm: Kolumnerna för tertial för nyckeltalen ovan avser den senaste tolvmånadersperioden. Kolumnen år 2013 avser kalenderåret. Vid bokslutet 2013 gjordes stora nedskrivningar av anläggningar som påverkat nyckeltalen negativt för helåret 2013 och tertial

9 KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG (MSEK) Tertial 2 Tertial 2 Helår Resultat efter finansiella poster 257,1 366,8 155,4 Poster som inte ingår i kassaflödet 236,8 279,3 688,7 Förändring rörelsekapital -31,9 141,1 195,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 462,0 787, ,6 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -242,3-598,5-881,5 Övrig investeringsverksamhet -45,7-22,6-20,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -288,0-621,1-902,0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån ,4 Amortering och lösta lån m.m. -58,9 9,7 - Utdelat till ägaren ,0 Koncernbidrag ,3 Övrig finansieringsverksamhet 25,0 10,2-2,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -33,9 19,9-32,7 FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 140,1 186,0 104,9 9

10 Skellefteå den 19 september 2014 Hans Kreisel Koncernchef Skellefteå Kraft (Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Skellefteå Krafts revisorer) 10