Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014"

Transkript

1 Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014 Januari 2014 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen.

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Analys... 8 Resultat Utveckling inom branschen PwC:s Gruvbarometer 2014

3 Förord Svenska gruvor har haft ett utmanande år Flera av aktörerna i uppstartsfas har drabbats hårt när det varit svårt att få fram riskfinansiering till projekten. Problem och risker har också fått allt större genomslag i media vilket kan ha påverkat den allmänna opinionen och varit en bidragande orsak till att många investerare flytt branschen. Årets gruvbarometer tar pulsen på den svenska gruvnäringen för att analysera de viktigaste frågorna och utvecklingen inom branschen. Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig eller någon av våra branschspecialister som arbetar med gruvbolag. Trevlig läsning. Sten Håkansson Partner och ansvarig för gruvbranschen inom PwC PwC:s Gruvbarometer

4 Sammanfattning 2013 var ett utmanade år för den svenska gruvnäringen med fallande metallpriser för flera av de viktigaste metallerna. Ett antal projekt har även haft svårt med finansieringen. Även kritik i media för bristande miljö- och hållbarhetsarbete, långa väntetider och omprövning i samband med att erhålla miljötillstånd för nya gruvor har påverkat branschen. Undersökningen visar att de viktigaste externa frågeställningarna för den svenska gruvbranschen handlar om finansiering, miljö och hållbarhet. Fluktuationer i råvarupriset ökar i betydelse samtidigt som konkurrens och konjunkturfrågorna minskar i betydelse jämfört med förra årets mätning. Viktigaste interna frågeställningarna är säkerhet- och hälsofrågor, det vill säga olycksfall och sjukfrånvaro. Största hindren för branschen de kommande tre åren är finansieringsfrågor och fluktua tioner i råvarupriset. Förra året betonade gruvnäringen lönsamhet, miljö- och hållbarhetsfrågor betydligt mer. 64 procent av företagen bedömer att kapacitetsutnyttjandet kommer att öka under Gruvföretagen avser att minska investeringarna under 2014 i förhållande till Det som företagen främst avser att prioritera under 2014 är prospekteringar, miljörelaterade frågor, forskning och utveckling samt utbyggnad av kapacitet. Det är samma områden som 2013 men på en lägre nivå. 64 procent av företagen bedömer att företagets tillväxt ökar under 2014 i förhållande till Motsvarande siffra var 75 procent vid förra mätningen. 52 procent av företagen anser att exporten kommer att öka under 2014, vilket kan jämföras med 58 procent i förra årets undersökning. 44 procent av företagen tror att behovet av att nyanställa ökar under Att jämföras med 2013 då 79 procent trodde på ökade anställningar. 4 PwC:s Gruvbarometer 2014

5 PwC:s Gruvbarometer

6 Inledning Bakgrund Med undersökningen vill vi öka kunskapen om hur gruvföretagen ser på ekonomi och allmänna utvecklingen för såväl det egna företaget som för branschen som helhet. I årets undersökning gör vi även en jämförelse med undersökningarna som gjordes 2011 och 2012 där väsentliga skillnader lyfts fram. Syfte Syftet med undersökningen är att skapa en kontinuerligt återkommande barometer för att fånga trender och attityder bland landets företag inom gruvsektorn i olika aktuella branschfrågor. Vidare studeras de viktigaste fokusområdena för branschen. Dessutom belyses de största hoten och riskerna under de kommande tre åren samt branschens största möjligheter under samma tidsperiod. Avslutningsvis studerar vi även skillnader mellan tidigare mätningar. Målgrupp och urval Målgruppen består av företag inom gruvbranschen och i detta fall av 31 inhemska gruvföretag varav 25 stycken medverkar i undersökningen på mot svarande VD eller ekonomichefsnivå. Urvalet har tagits fram av arbets gruppen inom PwC som arbetar mot gruv branschen. Undersökningen genomfördes under december Undersökningens struktur och utformning I undersökningen studerades följande områden: Bedömning av de viktigaste affärsstrategiska frågorna inom branschen i nuläget De största riskerna och hoten mot företaget/branschen inom de närmaste tre åren De största möjligheterna för företaget/branschen inom de närmaste tre åren Allmän branschutveckling 6 PwC:s Gruvbarometer 2014

7 Finansieringsfrågorna har ökat i betydelse för branschen under de senaste tre åren. PwC:s Gruvbarometer

8 Analys Det har varit ett utmanande år för den svenska gruvsektorn med fallande metallpriser för flera av de viktigaste metallerna för branschen. Prisraset har kraftigt dämpat den tidigare optimismen. Kritik i media för bristande miljöoch hållbarhetsarbete, långa väntetider för att erhålla miljötillstånd och inte minst ett antal projekt som haft mycket svårt med finansieringen eller varit på obestånd har också påverkat utvecklingen. Ur ett långsiktigt perspektiv har vi dock fortfarande metallpriser som ligger på en hög nivå. I samband med att den globala konjunkturen återhämtar sig och levnadsstandarden ökar borde metallpriserna återgå till en fortsatt stigande trend. För fortsätt tillväxt är att branschen lyckas återskapa förtro endet hos investerare vilket lyfts fram som en avgörande faktor i årets baro meter. Finansieringsfrågorna har ökat i betydelse för branschen under de senaste tre åren. Detta är en påtaglig förändring i förhållande till för två år sedan då knappt en femtedel av företagen lyfte finansieringsfrågorna som största hindret för att kunna nå uppsatta mål för verksamheten. För att motverka trenden mot minskade investeringar från externa finansiärer har globala gruvbolag under senare år ökat utdelningar. De har även tydligt talat om hårdare kostnadskontroll och höjda interna avkastningskrav på nya projekt samt avyttrat mindre lönsamma tillgångar. Vi har i tidigare gruvbarometer sett att Sverige har klarat sig relativt väl jämfört med resten av världen, men under 2013 föll prospekteringstakten och utsikten inför 2014 är minskade investeringar. Svenska gruvbolag har därmed till viss utsträckning följt med i den globala trenden där vi sett avtagande investeringar. De globala gruvbolagen har också tvingats söka sig mot andra finansieringsalternativ genomsnittlig belåningsgrad har ökat från 13 procent 2011 till 24 procent 2012 där en stor andel av finansiering nu kommer från obligationsmarknaden. PwC anser att denna trend även är en sannolik utveckling inom den svenska gruvbranschen. Den svenska mediala exponeringen och den ökade bevakningen av branschen har påverkat förtroendet hos den breda allmänheten i negativ riktning enligt respondenterna. Av de bolag vi har intervjuat tror ingen att debatten i media haft en positiv inverkan på uppfattningen om gruvsektorn hos allmänheten. Det som bidragit till den negativa bilden av gruvnäringen är bland annat miljödebatten och rapporteringen kring de ekonomiska misslyckandena inom branschen. Detta kan vara en av flera avgörande anledningar till att vi nu ser minskad investeringsvilja i den svenska gruvindustrin och ett minskat behov av nyanställningar under PwC:s Gruvbarometer 2014

9 PwC:s Gruvbarometer

10 Resultat Viktigaste externa affärsstrategiska frågorna I undersökningen fick företagen först ta ställning till hur viktiga eller oviktiga ett antal externa affärsstrategiska frågor är för branschen. Frågorna spänner över områden som finansiering, global konkurrens, råvarupriser, miljö- och håll barhetsfrågor och energiförsörjning. De viktigaste externa frågorna inom gruvsektorn Det finns tre externa faktorer som gruvföretagen bedömer som mer betydelsefulla än övriga. Det handlar om finansiering, fluktuationer i råvarupriset samt miljö- och hållbarhet. Den fråga som ökat markant i betydelse sedan 2012 är fluktuationer i råvarupriset. Även frågor kring finansiering och miljö- och hållbarhet har blivit allt viktigare för branschen. Figur 1 Viktiga externa affärsstrategiska faktorer för gruvbranschen. Alla siffror i procent. Finansieringsfrågor (till exempel statligt stöd, bidragsfinansiering och kapitalmarknadsfrågor) Global konkurrens/marknads- och konjunkturutveckling (till exempel nya marknader och konsolidering) Fluktuationer i råvarupriser (till exempel trendförändringar, hedging köper varor för att eliminera risker) Miljö- och hållbarhetsfrågor (till exempel tillstånd, rapportering, efterlevnad och återställningskostnader) Energiförsörjningsfrågor (till exempel ökade energi- och bränslekostnader, utsläppsrätter och elpriser) PwC:s Gruvbarometer 2014

11 Frågan om energiförsörjning har sedan de två tidigare mätningarna minskat i betydelse och 2012 bedömde 8 av 10 respondenter denna fråga som viktig. I årets mätning är motsvarande siffra nere på drygt 50 procent. Finansieringsfrågorna har ökat i betydelse under samtliga tre år och 88 procent bedömer i årets undersökning denna faktor som viktig. En annan aspekt som minskat i betydelse sedan 2012 är frågor om global konkurrens, marknads- och konjunkturutveckling, det vill säga det som kan sammanfattas under begreppet marknadsfrågor. I förra mätningen var det 71 procent av gruvföretagen som ansåg att marknadsfrågorna var viktiga. Motsvarande siffra i årets undersökning är 44 procent. Kommentar PwC: Förtroendet från investerarna för den svenska gruvbranschen har skakats av ett antal projekt som fått stor medial uppmärksamhet under Detta på grund av finansieringsbekymmer som till exempel Nordic Mines, Northland, Mineralinvest, Dannemora och även Talvivaara i Finland. Samtliga av projekten har haft olika problem vilket gör att det är svårt att dra någon generell slutsats, annat än att det kan komma att försvåra finansieringen av svenska gruvprojekt framöver. Sannolikt är också detta förklaringen till att finansieringsfrågan har ökat i betydelse under det senaste året. Att fluktuationer i råvarupriser påverkar är naturligt och under 2013 har framförallt priset på guld fallit kraftigt. Även basmetallerna har sett minskade priser men det bör betonas att de fortfarande ligger på en hög nivå historiskt sett och att återhämtningen i den globala konjunkturen kan leda till att priserna återigen stiger under Tydligt från undersökningen är också att energiförsörjningsfrågor har tappat i betydelse. Anledningen är att priser på energi för närvarande är låga framförallt så är elpriset på en historiskt låg nivå vilket är positivt för den elintensiva svenska gruvbranschen. Under 2013 har det varit ett överskott av el vilket medfört ett lågt elpris. Detta till följd av låg konsumtion, hög produktion av el från förnybara källor och kärnkraft samt låga priser på utsläppsrätter. I tillägg har även andra energiråvaror som till exempel naturgas och kol varit relativt billiga på grund av den så kalllade shale-gas boomen i USA. Samman taget har det medfört att energi kostnaderna för svenska gruvbranschen har sjunkit vilket också reflekteras i baro metern genom att intresset för frågan har minskat i betydelse. PwC ser ingen större anledning till oro för stigande energipriser på kort sikt under 2014, då vi även under nästa år förväntas ha ett överskott av el på den nordiska marknaden. Det finns heller inga tydliga tecken på markant stigande priser på andra energiråvaror. PwC:s Gruvbarometer

12 Viktigaste interna affärsstrategiska frågorna Gruvföretagen fick även bedöma hur viktiga eller oviktiga ett antal interna affärsstrategiska frågor är för branschen. Frågorna om fattar lönsamhetsfrågor och effektivis eringar, personalfrågor, affärsutveckling samt säkerhet och hälsa. De viktigaste interna frågorna inom gruvbranschen Det interna perspektivet har överlag minskat i betydelse till förmån för det externa i årets undersökning. Lönsamhets- och effektiviseringsfrågor samt personalfrågor prioriteras allt mindre. Inte minst om årets resultat jämförs med 2011 års mätning. Vidare tendererar även affärsutvecklingsfrågorna att minska i betydelse. Så få som 16 procent i årets undersökning anser att den här typen av frågor är vikiga mot 62 procent Det som branschen bedömer som den viktigaste interna faktorn är säkerhet och hälsofrågor det vill säga olycksfall och sjukfrånvaro. Den ligger kvar på en hög nivå i likhet med tidigare mätningar. Figur 2 Viktiga interna affärsstrategiska faktorer för gruvbranschen. Alla siffror i procent. Lönsamhetsfrågor och effektiviseringar (till exempel kostnadsrationaliseringar och produktionskostnader) Personalfrågor (till exempel rekrytering/kompetensförsörjning och outsourcing) Affärsutveckling (till exempel nyinvesteringar/prospektering och strategiska partnerskap) Säkerhet och hälsa (till exempel olycksfall och sjukfrånvaro) PwC:s Gruvbarometer 2014

13 Andra viktiga frågor Gruvföretagen fick även i en öppen fråga ange om det fanns någon annan viktig branschaspekt som var avgörande för framtida utveckling. 76 procent av företagen förde inte fram något annat område som viktigt. De områden som angavs som betydelsefulla branschfrågor handlade främst om lagstiftning, tillstånd och relationer med/till myndigheter. Största hindren för branschen Respondenterna i undersökningen fick spontant ange vilka faktorer som de upplever vara de största hindren och hoten mot att företagen skall kunna uppnå sina mål de närmaste tre åren. Den största risken eller hotet bedöms för närvarande vara finansieringsfrågorna. Drygt 6 av 10 av branschföreträdarna säger sig se finansieringsaspekten av verksamheten som största hotet mot branschen och dess utveckling. Finansieringsfrågorna har ökat som hinder mot branschen under de senaste tre åren. Detta är en påtaglig förändring i förhållande till för två år sedan då knappt en femtedel av företagen lyfte finansieringsfrågorna som största hindret för att kunna nå uppsatta mål för verksamheten. Fluktuationerna i råvarupriset påverkar branschen i större utsträckning än för ett år sedan. En tredjedel av företagen ser i dagsläget den frågan som ett hinder för verksamheten. Den globala konkurrensen, marknadsoch konjunkturutveckling är ett mindre framträdande hot i denna undersökning än för ett år sedan. Så få som 4 procent nämner miljö- och hållbarhetsfrågor som en hotbild vilket kan jämföras med 29 procent I svarsalter nativet annat framhålls prisutveckling på mineraler, långsiktigheten i planeringen från myndigheternas sida och politiska beslut. Figur 3 De största hindren och hoten mot branschen/ ditt företag för att inte kunna nå uppsatta mål de närmaste tre åren. Alla siffror i procent. Flera svarsalternativ möjliga. Största hindren och hoten Global konkurrens, marknads- och konjunkturutveckling Finansieringsfrågor Fluktuationer i råvarupriser, trendförändringar och hedging Miljö- och hållbarhetsfrågor Energiförsörjningsfrågor Redovisningsfrågor Lönsamhetsfrågor och effektiviseringar Personalfrågor Affärsutveckling 5-4 Säkerhet och hälsa Annat Vet inte PwC:s Gruvbarometer

14 Största möjligheterna Respondenterna tillfrågades också om att spontant ange vilka faktorer som är de största möjligheterna för deras företag och därmed även för branschen för att kunna nå sina mål under de närmaste tre åren. De områden som flest branschföreträdare framhåller som de största möjlig heterna för branschen är samtidigt också de största hindren. Största möjligheterna ser branschen när det gäller finansieringsfrågor och variation i råvaru priser. I be greppet annat omnämns främst att hitta gynnsamma affärer och stabila produktions förutsättningar. Figur 4 De största möjligheterna för branschen/ditt företag för att kunna nå uppsatta mål de närmaste tre åren. Alla siffror i procent. Flera svarsalternativ möjliga. Största möjligheterna Global konkurrens, marknads- och konjunkturutveckling Finansieringsfrågor Fluktuationer i råvarupriser, trendförändringar och hedging Miljö- och hållbarhetsfrågor Energiförsörjningsfrågor Redovisningsfrågor Lönsamhetsfrågor och effektiviseringar Personalfrågor Affärsutveckling Säkerhet och hälsa Annat Vet inte PwC:s Gruvbarometer 2014

15 Största möjligheterna ser branschen när det gäller finansieringsfrågor och variation i råvaru priser. PwC:s Gruvbarometer

16 Utveckling inom branschen Företagssammanslagningar kommer att öka Hela 72 procent av företagen inom gruvbranschen bedömer att företagssammanslagningarna kommer att öka, där minst en part är ett svenskt företag, under de kommande två åren. Motsvarande siffra 2011 var 29 procent och 2012 sjönk den till 25 procent. Endast 28 procent tror i årets mätning på en oförändrad nivå avseende företagssammanslagningar vilket kan jämföras med 54 procent för Inget företag bedömer att sammanslagningarna kommer att minska där minst en part är svensk. Ökat kapacitetsutnyttjande under procent av företagen gör bedömningen att deras kapacitetsutnyttjande ökar under 2014 i jämförelse med Detta är oförändrat från före gående år. 36 procent tror på ett oför ändrat kapacitetsutnyttjande och ingen be dömer att kapacitetsutnyttjandet i relation till 2013 kommer att minska under Viss minskning av investeringarna under 2014 När det gäller investeringar planerar 40 procent att öka sina satsningar under 2014 jämfört med Vilket är en viss minskning från 46 procent inför Undersökningen visar att 60 procent (54 procent 2013) av gruvföretagen anger att de inte planerar för en ökning av investeringarna under 2014 i förhållande till procent av företagen inom gruvbranschen bedömer att företagssammanslagningarna kommer att öka. 16 PwC:s Gruvbarometer 2014

17 En något defensiv satsning inför 2014 Nedan redovisas nio tänkbara investeringsområden för företagen inom gruvbranschen. Frågan är om före tagen planerar att öka sina utgifter under 2014 i förhållande till 2013 inom dessa områden. Figur 5 Tänkt ökning av utgifter inom nio olika investeringsområden under 2014 i jäm förelse med 2013 och Alla siffror i procent. Forskning och utveckling Företagsförvärv Geografisk expansion Utbyggnad av kapacitet Prospektering Marknadsföring, reklam och försäljning Miljörelaterade frågor Investeringar i energieffektiviseringar/egen energiförsörjning Informationsteknologi PwC:s Gruvbarometer

18 Det slående intrycket är att gruvföretagen under 2014 överlag kommer att dra ner på investeringarna i förhållande till Det finns ett område där investeringstakten är förhållandevis hög och det är utbyggnad av kapacitet. Visserligen sjunker takten från 83 procent till 72 procent av företagen som avser att investera inom detta område. Det som företagen främst avser att prioritera under 2013 är utbyggnad av kapacitet, prospekteringar, forsknings och utveckling samt miljörelaterade frågor. Överlag är det en defensiv satsning bland gruvföretagen inför Särskilt nedprioriteras forskning- och utveckling, prospektering, IT, geografisk expansion och inte minst satsningar inom marknadsföring om resultatet jämförs med de satsningar som gruvföretagen avsåg att genomföra inför Företagen fick även lyfta fram om det fanns något annat område där företaget avser att göra speciella satsningar under Nästan samtliga (96 procent) hävdar att det inte finns några andra områden där särskilda satsningar planeras under Avtagande tillväxt under 2014 Så många som 64 procent av gruvföretagen tror på ökad tillväxt för deras företag under 2014 i förhållande till Trots att det är en hög andel är det en minskning jämfört med tidigare undersökning då 75 procent var övertygade om en ökad tillväxt. 28 procent tror i årets mätning på oförändrad tillväxt under 2014 och 8 procent bedömer att tillväxten kommer att minska i relation till Inför 2013 trodde 21 procent på oförändrad tillväxt. Avtagande export under 2014 Över hälften, 52 procent, av företagen inom gruvbranschen bedömer att deras export kommer att öka under 2014 jämfört med För ett år sedan var motsvarande siffra 58 procent. När det gäller export tror 12 procent av företagen på en oförändrad exportutveckling inför 2014, vilket kan jämföras med 42 procent föregående år. Så många som 8 procent bedömer i årets mätning att exporten kommer att minska, vilket kan jämföras med inget företag året innan. Fler har också svårare att bedöma utvecklingen i år, 28 procent kan inte ge ett definitivt besked i årets mätning, jämfört med 0 procent året innan. Minskade anställningar under 2014 Allt färre har behov av att nyanställa. I undersökningen uttrycker 44 procent av företagen behovet av att öka personalstyrkan. Detta är en markant nedgång sedan 2013 då samma siffra var 79 procent. Nästan hälften av respondenterna (48 procent) tror på en oförändrad personalstyrka under Endast 8 procent bedömer att personalbehovet kommer att minska i relation till Nedreviderad investeringsplan I årets undersökning tillfrågades företagen om den ekonomiska utvecklingen de senaste 12 månaderna påverkat eller ändrat de planerade investeringarna. Majoriteten, 56 procent, menar att den ekonomiska utvecklingen reviderat ned deras investeringar, 12 procent säger att planen skrivits upp och en tredjedel eller 32 procent hävdar att planen är oförändrad. 18 PwC:s Gruvbarometer 2014

19 Allmänhetens syn på gruvindustrin Vi lät respondenterna bedöma hur de tror att debatten i media om gruvindustrin kan ha påverkat allmänhetens förtroende för näringen. Gruvföreträdarna menar att den ökade mediebevakningen påverkat förtroendet hos den breda allmänheten i negativ riktning. 48 procent bedömer att debatten påverkat allmänheten i mycket negativ riktning och 52 procent i negativ riktning. Således tror ingen att den mediala uppmärksamheten haft en positiv inverkan på gruvbranschen hos allmänheten. Det som främst bidragit till den negativa bilden av gruvnäringen är miljödebatten och rapporteringen kring de ekonomiska misslyckandena i branschen. Kommentar PwC: Vi har i tidigare gruvbarometer sett att den svenska gruvindustrin har bibehållit en hög prospekteringstakt och fortsatt att investera men utsikten inför 2014 är nu minskade investeringar. Prospekteringstakten har avtagit och antalet ansökta undersökningstillstånd som inkommit till Bergsstaten har varit betydligt lägre än tidigare år. Anledningarna är troligtvis det som genomgående har belysts i barometern det vill säga svårare finansieringsklimat, problem med att erhålla tillstånd samt lägre metallpriser. 64 procent av gruv företagen tror på ökad tillväxt PwC:s Gruvbarometer

20 Kontakt Sten Håkansson Assurance & Tax +46 (0) Martin Gavelius Advisory +46 (0) PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper,erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Annika Wedin Assurance +46 (0) Carl-Wilhelm Levert Advisory +46 (0) PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Q3 2015 Verkstadsbarometern en undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2014

Företagarens vardag i Helsingborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Helsingborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com januari 2014

Läs mer

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com november 2013

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2014

Företagarens vardag i Malmö 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Malmö 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

PwC:s Energiprisindex juni 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex juni 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Fastighetstempen 2013:2

Fastighetstempen 2013:2 Fastighetstempen 2013:2 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer www.pwc.se Innehåll Förord... 3 Sammanfattning av resultaten...

Läs mer

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige

Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige 2015 PwC:s undersökning som beskriver situationen för företagen i södra sverige. www.pwc.se 200 200 telefonintervjuer med vd:ar och ledande

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com oktober 2013

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2014

Företagarens vardag i Luleå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Luleå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com december 2013

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy : Energiprisindex Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll :s Energiprisindex Bilagor :s Energiprisindex Carl-Wilhelm Levert M: 0709 29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris

Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris Bomull färdigplockat? En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Halverat bomullspris I början av året låg bomullspriset på $2.20

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 1

Sammanfattning och slutsatser 1 1 Syftet med denna rapport är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv analysera hur Sverige bäst utnyttjar sina mineraltillgångar. Fokus ligger på fördelningen av vinsterna mellan staten och privata företag,

Läs mer

När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin. Security World, September 2010

När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin. Security World, September 2010 När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin Security World, September 200 Agenda. Om PricewaterhouseCoopers 2. Introduktion till IT-revision 3. 4. när IT-revisorn knackar på dörren

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer