Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014"

Transkript

1 Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014 Januari 2014 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen.

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Analys... 8 Resultat Utveckling inom branschen PwC:s Gruvbarometer 2014

3 Förord Svenska gruvor har haft ett utmanande år Flera av aktörerna i uppstartsfas har drabbats hårt när det varit svårt att få fram riskfinansiering till projekten. Problem och risker har också fått allt större genomslag i media vilket kan ha påverkat den allmänna opinionen och varit en bidragande orsak till att många investerare flytt branschen. Årets gruvbarometer tar pulsen på den svenska gruvnäringen för att analysera de viktigaste frågorna och utvecklingen inom branschen. Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig eller någon av våra branschspecialister som arbetar med gruvbolag. Trevlig läsning. Sten Håkansson Partner och ansvarig för gruvbranschen inom PwC PwC:s Gruvbarometer

4 Sammanfattning 2013 var ett utmanade år för den svenska gruvnäringen med fallande metallpriser för flera av de viktigaste metallerna. Ett antal projekt har även haft svårt med finansieringen. Även kritik i media för bristande miljö- och hållbarhetsarbete, långa väntetider och omprövning i samband med att erhålla miljötillstånd för nya gruvor har påverkat branschen. Undersökningen visar att de viktigaste externa frågeställningarna för den svenska gruvbranschen handlar om finansiering, miljö och hållbarhet. Fluktuationer i råvarupriset ökar i betydelse samtidigt som konkurrens och konjunkturfrågorna minskar i betydelse jämfört med förra årets mätning. Viktigaste interna frågeställningarna är säkerhet- och hälsofrågor, det vill säga olycksfall och sjukfrånvaro. Största hindren för branschen de kommande tre åren är finansieringsfrågor och fluktua tioner i råvarupriset. Förra året betonade gruvnäringen lönsamhet, miljö- och hållbarhetsfrågor betydligt mer. 64 procent av företagen bedömer att kapacitetsutnyttjandet kommer att öka under Gruvföretagen avser att minska investeringarna under 2014 i förhållande till Det som företagen främst avser att prioritera under 2014 är prospekteringar, miljörelaterade frågor, forskning och utveckling samt utbyggnad av kapacitet. Det är samma områden som 2013 men på en lägre nivå. 64 procent av företagen bedömer att företagets tillväxt ökar under 2014 i förhållande till Motsvarande siffra var 75 procent vid förra mätningen. 52 procent av företagen anser att exporten kommer att öka under 2014, vilket kan jämföras med 58 procent i förra årets undersökning. 44 procent av företagen tror att behovet av att nyanställa ökar under Att jämföras med 2013 då 79 procent trodde på ökade anställningar. 4 PwC:s Gruvbarometer 2014

5 PwC:s Gruvbarometer

6 Inledning Bakgrund Med undersökningen vill vi öka kunskapen om hur gruvföretagen ser på ekonomi och allmänna utvecklingen för såväl det egna företaget som för branschen som helhet. I årets undersökning gör vi även en jämförelse med undersökningarna som gjordes 2011 och 2012 där väsentliga skillnader lyfts fram. Syfte Syftet med undersökningen är att skapa en kontinuerligt återkommande barometer för att fånga trender och attityder bland landets företag inom gruvsektorn i olika aktuella branschfrågor. Vidare studeras de viktigaste fokusområdena för branschen. Dessutom belyses de största hoten och riskerna under de kommande tre åren samt branschens största möjligheter under samma tidsperiod. Avslutningsvis studerar vi även skillnader mellan tidigare mätningar. Målgrupp och urval Målgruppen består av företag inom gruvbranschen och i detta fall av 31 inhemska gruvföretag varav 25 stycken medverkar i undersökningen på mot svarande VD eller ekonomichefsnivå. Urvalet har tagits fram av arbets gruppen inom PwC som arbetar mot gruv branschen. Undersökningen genomfördes under december Undersökningens struktur och utformning I undersökningen studerades följande områden: Bedömning av de viktigaste affärsstrategiska frågorna inom branschen i nuläget De största riskerna och hoten mot företaget/branschen inom de närmaste tre åren De största möjligheterna för företaget/branschen inom de närmaste tre åren Allmän branschutveckling 6 PwC:s Gruvbarometer 2014

7 Finansieringsfrågorna har ökat i betydelse för branschen under de senaste tre åren. PwC:s Gruvbarometer

8 Analys Det har varit ett utmanande år för den svenska gruvsektorn med fallande metallpriser för flera av de viktigaste metallerna för branschen. Prisraset har kraftigt dämpat den tidigare optimismen. Kritik i media för bristande miljöoch hållbarhetsarbete, långa väntetider för att erhålla miljötillstånd och inte minst ett antal projekt som haft mycket svårt med finansieringen eller varit på obestånd har också påverkat utvecklingen. Ur ett långsiktigt perspektiv har vi dock fortfarande metallpriser som ligger på en hög nivå. I samband med att den globala konjunkturen återhämtar sig och levnadsstandarden ökar borde metallpriserna återgå till en fortsatt stigande trend. För fortsätt tillväxt är att branschen lyckas återskapa förtro endet hos investerare vilket lyfts fram som en avgörande faktor i årets baro meter. Finansieringsfrågorna har ökat i betydelse för branschen under de senaste tre åren. Detta är en påtaglig förändring i förhållande till för två år sedan då knappt en femtedel av företagen lyfte finansieringsfrågorna som största hindret för att kunna nå uppsatta mål för verksamheten. För att motverka trenden mot minskade investeringar från externa finansiärer har globala gruvbolag under senare år ökat utdelningar. De har även tydligt talat om hårdare kostnadskontroll och höjda interna avkastningskrav på nya projekt samt avyttrat mindre lönsamma tillgångar. Vi har i tidigare gruvbarometer sett att Sverige har klarat sig relativt väl jämfört med resten av världen, men under 2013 föll prospekteringstakten och utsikten inför 2014 är minskade investeringar. Svenska gruvbolag har därmed till viss utsträckning följt med i den globala trenden där vi sett avtagande investeringar. De globala gruvbolagen har också tvingats söka sig mot andra finansieringsalternativ genomsnittlig belåningsgrad har ökat från 13 procent 2011 till 24 procent 2012 där en stor andel av finansiering nu kommer från obligationsmarknaden. PwC anser att denna trend även är en sannolik utveckling inom den svenska gruvbranschen. Den svenska mediala exponeringen och den ökade bevakningen av branschen har påverkat förtroendet hos den breda allmänheten i negativ riktning enligt respondenterna. Av de bolag vi har intervjuat tror ingen att debatten i media haft en positiv inverkan på uppfattningen om gruvsektorn hos allmänheten. Det som bidragit till den negativa bilden av gruvnäringen är bland annat miljödebatten och rapporteringen kring de ekonomiska misslyckandena inom branschen. Detta kan vara en av flera avgörande anledningar till att vi nu ser minskad investeringsvilja i den svenska gruvindustrin och ett minskat behov av nyanställningar under PwC:s Gruvbarometer 2014

9 PwC:s Gruvbarometer

10 Resultat Viktigaste externa affärsstrategiska frågorna I undersökningen fick företagen först ta ställning till hur viktiga eller oviktiga ett antal externa affärsstrategiska frågor är för branschen. Frågorna spänner över områden som finansiering, global konkurrens, råvarupriser, miljö- och håll barhetsfrågor och energiförsörjning. De viktigaste externa frågorna inom gruvsektorn Det finns tre externa faktorer som gruvföretagen bedömer som mer betydelsefulla än övriga. Det handlar om finansiering, fluktuationer i råvarupriset samt miljö- och hållbarhet. Den fråga som ökat markant i betydelse sedan 2012 är fluktuationer i råvarupriset. Även frågor kring finansiering och miljö- och hållbarhet har blivit allt viktigare för branschen. Figur 1 Viktiga externa affärsstrategiska faktorer för gruvbranschen. Alla siffror i procent. Finansieringsfrågor (till exempel statligt stöd, bidragsfinansiering och kapitalmarknadsfrågor) Global konkurrens/marknads- och konjunkturutveckling (till exempel nya marknader och konsolidering) Fluktuationer i råvarupriser (till exempel trendförändringar, hedging köper varor för att eliminera risker) Miljö- och hållbarhetsfrågor (till exempel tillstånd, rapportering, efterlevnad och återställningskostnader) Energiförsörjningsfrågor (till exempel ökade energi- och bränslekostnader, utsläppsrätter och elpriser) PwC:s Gruvbarometer 2014

11 Frågan om energiförsörjning har sedan de två tidigare mätningarna minskat i betydelse och 2012 bedömde 8 av 10 respondenter denna fråga som viktig. I årets mätning är motsvarande siffra nere på drygt 50 procent. Finansieringsfrågorna har ökat i betydelse under samtliga tre år och 88 procent bedömer i årets undersökning denna faktor som viktig. En annan aspekt som minskat i betydelse sedan 2012 är frågor om global konkurrens, marknads- och konjunkturutveckling, det vill säga det som kan sammanfattas under begreppet marknadsfrågor. I förra mätningen var det 71 procent av gruvföretagen som ansåg att marknadsfrågorna var viktiga. Motsvarande siffra i årets undersökning är 44 procent. Kommentar PwC: Förtroendet från investerarna för den svenska gruvbranschen har skakats av ett antal projekt som fått stor medial uppmärksamhet under Detta på grund av finansieringsbekymmer som till exempel Nordic Mines, Northland, Mineralinvest, Dannemora och även Talvivaara i Finland. Samtliga av projekten har haft olika problem vilket gör att det är svårt att dra någon generell slutsats, annat än att det kan komma att försvåra finansieringen av svenska gruvprojekt framöver. Sannolikt är också detta förklaringen till att finansieringsfrågan har ökat i betydelse under det senaste året. Att fluktuationer i råvarupriser påverkar är naturligt och under 2013 har framförallt priset på guld fallit kraftigt. Även basmetallerna har sett minskade priser men det bör betonas att de fortfarande ligger på en hög nivå historiskt sett och att återhämtningen i den globala konjunkturen kan leda till att priserna återigen stiger under Tydligt från undersökningen är också att energiförsörjningsfrågor har tappat i betydelse. Anledningen är att priser på energi för närvarande är låga framförallt så är elpriset på en historiskt låg nivå vilket är positivt för den elintensiva svenska gruvbranschen. Under 2013 har det varit ett överskott av el vilket medfört ett lågt elpris. Detta till följd av låg konsumtion, hög produktion av el från förnybara källor och kärnkraft samt låga priser på utsläppsrätter. I tillägg har även andra energiråvaror som till exempel naturgas och kol varit relativt billiga på grund av den så kalllade shale-gas boomen i USA. Samman taget har det medfört att energi kostnaderna för svenska gruvbranschen har sjunkit vilket också reflekteras i baro metern genom att intresset för frågan har minskat i betydelse. PwC ser ingen större anledning till oro för stigande energipriser på kort sikt under 2014, då vi även under nästa år förväntas ha ett överskott av el på den nordiska marknaden. Det finns heller inga tydliga tecken på markant stigande priser på andra energiråvaror. PwC:s Gruvbarometer

12 Viktigaste interna affärsstrategiska frågorna Gruvföretagen fick även bedöma hur viktiga eller oviktiga ett antal interna affärsstrategiska frågor är för branschen. Frågorna om fattar lönsamhetsfrågor och effektivis eringar, personalfrågor, affärsutveckling samt säkerhet och hälsa. De viktigaste interna frågorna inom gruvbranschen Det interna perspektivet har överlag minskat i betydelse till förmån för det externa i årets undersökning. Lönsamhets- och effektiviseringsfrågor samt personalfrågor prioriteras allt mindre. Inte minst om årets resultat jämförs med 2011 års mätning. Vidare tendererar även affärsutvecklingsfrågorna att minska i betydelse. Så få som 16 procent i årets undersökning anser att den här typen av frågor är vikiga mot 62 procent Det som branschen bedömer som den viktigaste interna faktorn är säkerhet och hälsofrågor det vill säga olycksfall och sjukfrånvaro. Den ligger kvar på en hög nivå i likhet med tidigare mätningar. Figur 2 Viktiga interna affärsstrategiska faktorer för gruvbranschen. Alla siffror i procent. Lönsamhetsfrågor och effektiviseringar (till exempel kostnadsrationaliseringar och produktionskostnader) Personalfrågor (till exempel rekrytering/kompetensförsörjning och outsourcing) Affärsutveckling (till exempel nyinvesteringar/prospektering och strategiska partnerskap) Säkerhet och hälsa (till exempel olycksfall och sjukfrånvaro) PwC:s Gruvbarometer 2014

13 Andra viktiga frågor Gruvföretagen fick även i en öppen fråga ange om det fanns någon annan viktig branschaspekt som var avgörande för framtida utveckling. 76 procent av företagen förde inte fram något annat område som viktigt. De områden som angavs som betydelsefulla branschfrågor handlade främst om lagstiftning, tillstånd och relationer med/till myndigheter. Största hindren för branschen Respondenterna i undersökningen fick spontant ange vilka faktorer som de upplever vara de största hindren och hoten mot att företagen skall kunna uppnå sina mål de närmaste tre åren. Den största risken eller hotet bedöms för närvarande vara finansieringsfrågorna. Drygt 6 av 10 av branschföreträdarna säger sig se finansieringsaspekten av verksamheten som största hotet mot branschen och dess utveckling. Finansieringsfrågorna har ökat som hinder mot branschen under de senaste tre åren. Detta är en påtaglig förändring i förhållande till för två år sedan då knappt en femtedel av företagen lyfte finansieringsfrågorna som största hindret för att kunna nå uppsatta mål för verksamheten. Fluktuationerna i råvarupriset påverkar branschen i större utsträckning än för ett år sedan. En tredjedel av företagen ser i dagsläget den frågan som ett hinder för verksamheten. Den globala konkurrensen, marknadsoch konjunkturutveckling är ett mindre framträdande hot i denna undersökning än för ett år sedan. Så få som 4 procent nämner miljö- och hållbarhetsfrågor som en hotbild vilket kan jämföras med 29 procent I svarsalter nativet annat framhålls prisutveckling på mineraler, långsiktigheten i planeringen från myndigheternas sida och politiska beslut. Figur 3 De största hindren och hoten mot branschen/ ditt företag för att inte kunna nå uppsatta mål de närmaste tre åren. Alla siffror i procent. Flera svarsalternativ möjliga. Största hindren och hoten Global konkurrens, marknads- och konjunkturutveckling Finansieringsfrågor Fluktuationer i råvarupriser, trendförändringar och hedging Miljö- och hållbarhetsfrågor Energiförsörjningsfrågor Redovisningsfrågor Lönsamhetsfrågor och effektiviseringar Personalfrågor Affärsutveckling 5-4 Säkerhet och hälsa Annat Vet inte PwC:s Gruvbarometer

14 Största möjligheterna Respondenterna tillfrågades också om att spontant ange vilka faktorer som är de största möjligheterna för deras företag och därmed även för branschen för att kunna nå sina mål under de närmaste tre åren. De områden som flest branschföreträdare framhåller som de största möjlig heterna för branschen är samtidigt också de största hindren. Största möjligheterna ser branschen när det gäller finansieringsfrågor och variation i råvaru priser. I be greppet annat omnämns främst att hitta gynnsamma affärer och stabila produktions förutsättningar. Figur 4 De största möjligheterna för branschen/ditt företag för att kunna nå uppsatta mål de närmaste tre åren. Alla siffror i procent. Flera svarsalternativ möjliga. Största möjligheterna Global konkurrens, marknads- och konjunkturutveckling Finansieringsfrågor Fluktuationer i råvarupriser, trendförändringar och hedging Miljö- och hållbarhetsfrågor Energiförsörjningsfrågor Redovisningsfrågor Lönsamhetsfrågor och effektiviseringar Personalfrågor Affärsutveckling Säkerhet och hälsa Annat Vet inte PwC:s Gruvbarometer 2014

15 Största möjligheterna ser branschen när det gäller finansieringsfrågor och variation i råvaru priser. PwC:s Gruvbarometer

16 Utveckling inom branschen Företagssammanslagningar kommer att öka Hela 72 procent av företagen inom gruvbranschen bedömer att företagssammanslagningarna kommer att öka, där minst en part är ett svenskt företag, under de kommande två åren. Motsvarande siffra 2011 var 29 procent och 2012 sjönk den till 25 procent. Endast 28 procent tror i årets mätning på en oförändrad nivå avseende företagssammanslagningar vilket kan jämföras med 54 procent för Inget företag bedömer att sammanslagningarna kommer att minska där minst en part är svensk. Ökat kapacitetsutnyttjande under procent av företagen gör bedömningen att deras kapacitetsutnyttjande ökar under 2014 i jämförelse med Detta är oförändrat från före gående år. 36 procent tror på ett oför ändrat kapacitetsutnyttjande och ingen be dömer att kapacitetsutnyttjandet i relation till 2013 kommer att minska under Viss minskning av investeringarna under 2014 När det gäller investeringar planerar 40 procent att öka sina satsningar under 2014 jämfört med Vilket är en viss minskning från 46 procent inför Undersökningen visar att 60 procent (54 procent 2013) av gruvföretagen anger att de inte planerar för en ökning av investeringarna under 2014 i förhållande till procent av företagen inom gruvbranschen bedömer att företagssammanslagningarna kommer att öka. 16 PwC:s Gruvbarometer 2014

17 En något defensiv satsning inför 2014 Nedan redovisas nio tänkbara investeringsområden för företagen inom gruvbranschen. Frågan är om före tagen planerar att öka sina utgifter under 2014 i förhållande till 2013 inom dessa områden. Figur 5 Tänkt ökning av utgifter inom nio olika investeringsområden under 2014 i jäm förelse med 2013 och Alla siffror i procent. Forskning och utveckling Företagsförvärv Geografisk expansion Utbyggnad av kapacitet Prospektering Marknadsföring, reklam och försäljning Miljörelaterade frågor Investeringar i energieffektiviseringar/egen energiförsörjning Informationsteknologi PwC:s Gruvbarometer

18 Det slående intrycket är att gruvföretagen under 2014 överlag kommer att dra ner på investeringarna i förhållande till Det finns ett område där investeringstakten är förhållandevis hög och det är utbyggnad av kapacitet. Visserligen sjunker takten från 83 procent till 72 procent av företagen som avser att investera inom detta område. Det som företagen främst avser att prioritera under 2013 är utbyggnad av kapacitet, prospekteringar, forsknings och utveckling samt miljörelaterade frågor. Överlag är det en defensiv satsning bland gruvföretagen inför Särskilt nedprioriteras forskning- och utveckling, prospektering, IT, geografisk expansion och inte minst satsningar inom marknadsföring om resultatet jämförs med de satsningar som gruvföretagen avsåg att genomföra inför Företagen fick även lyfta fram om det fanns något annat område där företaget avser att göra speciella satsningar under Nästan samtliga (96 procent) hävdar att det inte finns några andra områden där särskilda satsningar planeras under Avtagande tillväxt under 2014 Så många som 64 procent av gruvföretagen tror på ökad tillväxt för deras företag under 2014 i förhållande till Trots att det är en hög andel är det en minskning jämfört med tidigare undersökning då 75 procent var övertygade om en ökad tillväxt. 28 procent tror i årets mätning på oförändrad tillväxt under 2014 och 8 procent bedömer att tillväxten kommer att minska i relation till Inför 2013 trodde 21 procent på oförändrad tillväxt. Avtagande export under 2014 Över hälften, 52 procent, av företagen inom gruvbranschen bedömer att deras export kommer att öka under 2014 jämfört med För ett år sedan var motsvarande siffra 58 procent. När det gäller export tror 12 procent av företagen på en oförändrad exportutveckling inför 2014, vilket kan jämföras med 42 procent föregående år. Så många som 8 procent bedömer i årets mätning att exporten kommer att minska, vilket kan jämföras med inget företag året innan. Fler har också svårare att bedöma utvecklingen i år, 28 procent kan inte ge ett definitivt besked i årets mätning, jämfört med 0 procent året innan. Minskade anställningar under 2014 Allt färre har behov av att nyanställa. I undersökningen uttrycker 44 procent av företagen behovet av att öka personalstyrkan. Detta är en markant nedgång sedan 2013 då samma siffra var 79 procent. Nästan hälften av respondenterna (48 procent) tror på en oförändrad personalstyrka under Endast 8 procent bedömer att personalbehovet kommer att minska i relation till Nedreviderad investeringsplan I årets undersökning tillfrågades företagen om den ekonomiska utvecklingen de senaste 12 månaderna påverkat eller ändrat de planerade investeringarna. Majoriteten, 56 procent, menar att den ekonomiska utvecklingen reviderat ned deras investeringar, 12 procent säger att planen skrivits upp och en tredjedel eller 32 procent hävdar att planen är oförändrad. 18 PwC:s Gruvbarometer 2014

19 Allmänhetens syn på gruvindustrin Vi lät respondenterna bedöma hur de tror att debatten i media om gruvindustrin kan ha påverkat allmänhetens förtroende för näringen. Gruvföreträdarna menar att den ökade mediebevakningen påverkat förtroendet hos den breda allmänheten i negativ riktning. 48 procent bedömer att debatten påverkat allmänheten i mycket negativ riktning och 52 procent i negativ riktning. Således tror ingen att den mediala uppmärksamheten haft en positiv inverkan på gruvbranschen hos allmänheten. Det som främst bidragit till den negativa bilden av gruvnäringen är miljödebatten och rapporteringen kring de ekonomiska misslyckandena i branschen. Kommentar PwC: Vi har i tidigare gruvbarometer sett att den svenska gruvindustrin har bibehållit en hög prospekteringstakt och fortsatt att investera men utsikten inför 2014 är nu minskade investeringar. Prospekteringstakten har avtagit och antalet ansökta undersökningstillstånd som inkommit till Bergsstaten har varit betydligt lägre än tidigare år. Anledningarna är troligtvis det som genomgående har belysts i barometern det vill säga svårare finansieringsklimat, problem med att erhålla tillstånd samt lägre metallpriser. 64 procent av gruv företagen tror på ökad tillväxt PwC:s Gruvbarometer

20 Kontakt Sten Håkansson Assurance & Tax +46 (0) Martin Gavelius Advisory +46 (0) PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper,erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Annika Wedin Assurance +46 (0) Carl-Wilhelm Levert Advisory +46 (0) PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.