KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011

2 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan Enligt nedanstående förteckning 1. Upprop 2. Val av protokolljusterare 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov 4. Meddelanden 5. Information om deltagande i samrådsmöte med statliga kommitten om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt 6. Information om arbetet med ny VA-plan för Vimmerby kommun F öredragande: Ulf Wallberg, Pro V Ab, kl Årsredovisning för år 2010 för Regionförbundet i Kalmar län samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen år 2010 Föredragande: revisor för Regionförbundet i Kalmar län, kl Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 för Samordningsförbundet i Kalmar län samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret förslag att inhämta förklaring 10. Motion angående försäljning av skogsfastigheter 11. Ny plan- och bygglovtaxa Föredragande: Stadsarkitekt Bo Klaren 12. Planhantering och plankostnadsavtal

3 13. Detaljplan 1 för fastigheten Vimmerby 3:2 m. fl. - Krönsmon - i Vimmerby kommun - antagande 14. Detaljplan 2 för fastigheten Vimmerby 3:2 m. fl. - Krönsmon - i Vimmerby kommun - antagande 15. Tydligt medlemsansvar i Kommuninvest i Sverige AB - antagande av avtal om regress och avtal gällande ansvar för motpartsexponeringar avseende derivat. Föredragande: Ekonomichef Staffan Leijon 16. Utredning om stadsfest 2011 och förslag till avtal med Think Image AB för genomförande av stads f esten 17. Projektering och byggnation av bostäder inom verksamheten vård- och omsorgsboende - fråga om drift. Kompletterande handlingar kommer att mailas ut. 18. Nämndernas fortlöpande redovisning till kommunstyrelsen 19. Motion om rutiner för inköp av livsmedel så att kommunen aldrig köper in kött från djur som slaktats med förbjudna metoder - motionen väckt av Sandor Högye (sd) och Tomas Holmberg (sd) - fråga om remittering 20. Motion om att säga upp avtal om att ta emot flyktingar och ensamkommande Flyktingbarn - motionen väckt av Sandor Högye (sd) och Tomas Holmberg (sd) - fråga om remittering 21. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden - Rein Soowik (c) 22. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Peter Fjällgård (c) 23. Inkomna handlingar

4 Handlingarna finns tillgängliga på kansli enheten, Stadshuset, Vimmerby och också på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras måndagen den 7 juni 2011 klockan på kanslienheten, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den LEIF LARSSON Ordförande 1 Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström Registrator Marize Viderström 0492/ Kanslichef Therese Jigsved

5 Arende

6 ~ STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Kallelse Kommitten om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt Välkomna till samrådsmötet mellan Kommitten om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt och Ulricehamn, Vimmerby och Sigtuna kommuner. Mötet kommer att äga rum tisdag den 17 maj kl i sammanträdesrummet Pollux (Finansdepartementet), Drottninggatan 21, Stockholm. Anmäl er i vakten så kommer jag och möter er. Syftet med mötet är framförallt att diskutera fullmäktiges ställning i det kommunala beslutsfattandet och hur fullmäktiges roll som central politisk arena kan utformas. Kommitten är väldigt intresserad av att ta del av era synpunkter och ert arbete med dessa frågor. Ni inbjuds därför att ge en kortare presentation av hur ni arbetar i fullmäktige i respektive kommun. Eventuella presentationer kan tas med på USBminne eller skickas per e-post till mig på förhand.. Vi beräknar att mötet kommer att hålla på som längst till kl I mån av tid finns det också möjlighet för er att ge synpunkter på de andra frågor som finns med i kommittens direktiv. Från kommitten kommer ordförande, ett antal ledamöter och sekretariat att delta. Vi kommer att dricka kaffe under mötet så meddela mig gärna om det är någon som har t.ex. gluten- eller nötallergi. Har ni några frågor, så tveka inte att kontakta mig. Varmt välkomna! Katarina Sundberg

7 Arende

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 384 Dm Kod 047 LOVA - ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsåtgärder Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ställer sig positivt till att Vimmerby kommun lämnar in en ansökan om LOVA-pengar. Ärendet Enligt Vattenmyndigheten behöver kommunerna ta fram en VA-plan (vatten- och avloppsvattenplan) senast i december Syftet med VAplaneringen är att vara en heltäckande VA-plan för VA-försörjning i hela kommunen inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Arbetet är förvaltningsövergripande och sker även i samarbete med närliggande kommuner. Målet är att skapa en långsiktig hållbar V A-hantering i kommunen ur ekonomisk, ekologisk och social synvinkel. En uppskattning av kostnaden är cirka kronor. Under hösten 2010 ska en samordnad ansökan om LOVA-pengar för VAplanering göras. LOVA är ett nytt statligt bidrag som funnits sedan LOVA står för Lokala Vattenvårdsåtgärder och bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar. Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Kalmar län och sista ansökningsdag är 30 november Bidraget täcker upp till 50 % av kostnaden. Resterande del av beloppet står kommunen för genom egen medfinansiering med exempelvis eget arbete eller medel sökta från annat håll. Hittills har Länsstyrelsen i Kalmar län beviljat bidrag till 23 projekt. Ett projekt, med projektnamn Samordningsfunktion, åtgärdskoordinator, Kalmarsundskommissionen, sträcker sig över länets 12 kommuner. Kommunerna är projelctägare och projektet har beviljats laonor. Det är valfritt för kommunerna att söka LOVA-pengar för framtagandet av VA-planen. Dock är det så att de kommuner som inte tar fram VA-planer nu kan under år 2015 komma att få ett föreläggande från Länsstyrelsen om att ta fram VA-planen. Vid ett föreläggande får kommunen stå för hela kostnaden och får inga statliga bidrag. Protokolljusterare Utdragsbest)rkning

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 2 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Vid dagens sammanträde deltar kommunekolog Björn Holm som redogör för ärendet. Stadsarkitekt Bo Klaren deltar också. Ärendet diskuteras. Arbetsutskottet ställer sig positivt till att Vimmerby kommun gör en ansökan om LOVA-pengar senast 30 november Då kommunerna troligtvis kommer att få ett föreläggande år 2015 om att genomföra arbetet med VAplanen är det bra att söka bidrag och ta reda på förutsättningarna för att genomföra arbetet redan nu. Arbetsutskottet anser också att det även bör tas fram en arbetsplan och en kostnadskalkyl för arbetet. Beslutsunderlag Presentation om LOVA -lokala vattenvårdsåtgärder (ID ). Arbetsutskottets beslut expedieras till: Kommunekolog Björn Holm Stadsarkitekt Bo Klaren Protokolljusterare Utdragsbest)rkning

10 Arende

11 ~.~li}!!.-' VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 233 Dm 127/2011 Kod 043 Arsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret 2010 samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen år 2010 Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. för Vimmerby kommuns del godkänna årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län f6r verksamhetsåret 20 l O 2. bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret Anmälan om jäv Jan Hemiksson (s) anmäler j äv och deltar inte i handläggning eller beslutsfattande i ärendet. Sammanfattning Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt 3 kap 23 kommunallagen) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna, vilka är länets kommuner och landstinget. Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län avseende verksamhetsåret Med hänvisning till bokslut och revisionsberättelse hemställs att fullmäktige beslutar om att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

12 .,,~~;;, VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Årsredovisning 20 l O för Regionförbundet i Kalmar län (ID ). Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

13 REGTONFÖRBUNDET KbW''E% L Il Västervik Till Ordförande i Kommunfullmäktige (samtliga kommuner i Kalmar län) samt ordförande i Landstingsfullmäktige i Kalmar län. Revisorerna inom Regionförbundet i Kalmar län har nu granskat räkenskaperna och verksamheten ror år Ansvarsprövningen ska ske hos de tretton medlemmarna dvs. samtliga kommuner i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län. Vi revisorer erbjuder vårt deltagande vid det sammanträde med fullmäktige där årsredovisningen och revisionsberättelsen for Regionförbundet behandlas. Handlingarna beräknas vara ute i länet i början av maj. Vi är beredda att foredra och kommentera revisionsbej;ättelsen samt det arbete med granskning som pågår. En av regionförbundets tre revisorer kan närvara vid behandlingen av ärendet i fullmäktige. Revisorer är Gert Wollinger, Anders Björkman och Sune Tidlund. Vi emotser svar från kommunerna och landstinget vid vilket sammanträde med fullmäktige, som ni önskar vårt deltagande. Kontakt tas med undertecknad, som samordnar besöken. Med vänlig hälsning Gert Wollinger ordf. Svara gärna via mejl till Telefon till Gert Wollinger REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöllsadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR To)' narn_aa A"=l ~n t:''ov' narn-'::;a~ I:;A t::_t"ii'iet' Inf'ntri\rfl.rl 0.0. IAlUn'" rfvl 010

14 j REGION FÖRBUNDET I KALMAR LÄN I D Styrelsen Förslag till beslut ;!(f~tj/1 c1r) / vel/l/ffl/ Arsredovisning 2010 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att årets resultat kronor balanseras i ny räkning att godkänna Årsredovisning 2010 att hemställa hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen for Regionförbundet i Kalmar län Bakgrund I årsrapporten redovisas regionforbundets årsbokslut samt verksamhets- och måluppfoljning för områdena Näringsliv och tillväxt, Välfärd, Hållbarhet och kommunikationer, Kultur, Lärande och kompetensförsörjning, Information och regional profilering, Administration samt de båda resultatenheterna AV-Media. och Fokus. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till kronor och att de finansiella måltalen är uppfyllda. Årsresultatet har budgeterats till ett underskott på kronor. Den stora positiva budgetavvikelsen består i att både kansliet och Fokus har haft såväl högre intäkter som lägre kostnader under året. AV-Media har foljt budget. Kansliet redovisar överskott inklusive räntor på lcronor och Fokus ett underskott på kronor. Kansliet har erhållit betydligt mer i projektrelaterad ersättning än vad som budgeterats, dessutom har kansliersättningen från staten ökat något. Kostnaden för personal och lokaler är högre än budgeterat. Lägre utfall på andra kostnadsposter kompenserar de högre posterna.

15 2 Fokus avvikelse gentemot budget utgörs av överskott från konferenser, bokförsäljning och uppdrags ersättningar samt att budgeterade insatser fdr metodutveckling och ledarskap inom IFO har fdrsenats. Regionförbundets fmansiering 2010 härrör från medlemsavgifter till kansli, AV Media och Fokus med 31,9 miljoner kronor.. Från landstinget och kommunerna för bidrag till vissa verksamheter med 53 miljoner kronor. Från projektbidrag och övriga ersättningar med 68,7 miljoner kronor. Handläggare: tel

16 REGION FÖRBUNDET I KALMAR LÄN Kommunfullmäktige i länets kommuner Landstingsfullmäktige i Kalmar län Ansvarsfrihet för 2010 Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en fårbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ) som beslutande församling. Detta ilmebär att ansvarsfrihet beviljas av medlelmnarna (kommunerna och landstinget). Med hänvisning till bifogat bokslut och revisionsberättelse hemställs att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN HÅKAN BRYNIELSSON regiondirektör REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALlvlAR Tel: , Fax: , E-post:

17 REGION FÖRBUNDET J KALMAR L\I" Jil/tjJ// If J I do/1 jj79 Revisionsberättelse för år 2010 Till Landstingsfullmäktige och Kommunfullmäktigeförsamlingar i Kalmar län Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Regionförbundets verksamhet. Vi har också i egenskap av lekmw.. narevisorer granskat Konununernas Hus i Kalmar AB. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de fåreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det films tillräcklig intern kontroll. Granskningen har utfölis enligt kommunallagen och god revisionssed i kolllilmnal verksamhet. Granskningen har genomfölis med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer Sallmlantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, Räkenskapema bedöms i allt väsentligt vma rättvisande. Vid vår granskning av styrelsens interna kontroll avseende bidragen till kulturinstitutioner ser vi en förbättringspotential. I övrigt bedömer vi att styrelsens inten18 kontroll varit tillräcklig. Vi bedömer att Regionförbundets finansiella mål hal' uppnåtts. Vi bedömer att merparten av de verksamhetsmässiga målen är uppnådda. Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de föliroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att årsredovisning får år 2010 godkämls. Vi åberopar fåljande för vår bedöllliling: Vi har genomföli övergripande ansvarsgrallskningar, som innebär strukturerade intervjuer med representanter från Regionförbundets olika verksamheter. Följande rappolier h~n' avlänmats under året: Granskning av bidrag till kulturinstitutioner Granskning av delårsrappoli Granskning av årsredovisning Kallnar 12 april 2011 \ =_=\/~V~ Geli Wollinger Q~ 1bI-~("~JU '" AJ.1ders BjörlGnan Bilagor: Revisionsberättelse i Konmmnernas Hus i Kalmar AB Grallskningsrappoli i Konmmnemas Hus i Kalmar AB Revisionsberättelse i primärkommunala nänmden Sune Tidlund REGIONFÖRBUl\IDET I KALMAR LÄI~ Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post: wwvv.rikl.se

18 wc Revisionsberättelse Till årsstämman i Kommunernas Hus i Kalm.ar AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Kommunernas Hus i Kalmar AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. I Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sveri~. Det innebär att jag planerat och genomfcirt revisionen fcir att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsred.ovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. J ag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kalmar den 11 april 2011 ~~ ~v~ Asa Bejvall Godkänd revisor

19 REGIONFÖRBUNDET Granskningsrappoli för år 2010 Till årsstämman i Kommunernas Hus i Kalmar AB Org. 111' Vi har granskat bolagets verksam.het under år 20 l O. Granskningen har utfålts enligt aktiebolagslagen, komlllunallagen och god revisions sed i konmmnal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Vi har prövat om bolagets verksamhet stått i överensstämmelse med de särskilda syftena med verksamileten och frnmit att så har varit fallet. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalande nedan. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets intema kontroll varit tillräcklig. Gelt W ollinger Anders Björkman Sune Tidlund REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄI~ Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

20 REGION FÖRBUNDET l KALMAR LAN Till styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län Revisionsberättelse för primärkommunala nämnden 2010 Vi har granskat primärkommunala nämnden för år Vår granskning har utförts enligt konmmnallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Vi har följt verksamheten genom att läsa protokoll och intervju med verkställande t j änstemän. Den ekonomiska redogörelsen lämnas i årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län. Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att ledamötema i primärkommunala nämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kahnar \' Jr("G~ Geli Wollinger Anders Björkman Sune Tidlund REGIONFÖRBUNDET I KAU\~AR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

21 REGION FÖRBUNDET J KALMAR LÄN "/'11 01" 1 l Ut t "J-... ~~ T~ /cl?n/ 2if3! c NC!//jfO -l Till Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län För kännedom Landstingsfullmäktige och kommunfullmäktigeförsamlingar i Kalmar län Granskning av årsredovisning 2010 Regionförbundets revisorer har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för år Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. I bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser. Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksam.heten, verksam.hetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidaj"e att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi bedömet att f6rbundets ekonomiska situation och utveckling är god och att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, Resultatet är förenligt med de flllajlsiella mål om god ekonomisk hushållning som beslutats. Vi bedömer att måluppfyllelse för verksanilietsmå1, som redovisas under rubriken verksamhetsberättelser, visar hur långt RegionförblU1det nått per projekt samt 0111 finansieringen haj' varit extern eller intern. Vi saknar en sammanfattande utvärdering per rubrikområde som också med f6rdel skulle kunna ingå i förvaltningsberättelsen. Revisorerna överlämnar rappolien till styrelsen för beaktande och åtgärd. Kalmar 12 april 2011 ~ ~'"~ Geli Wollinger REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

22 pwc Innehållsförteckning 1 Samnlanfattning Inlemlillg Bakgrund Revisionsfråga och metod Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Balansla av... : God ekonomisk hushållning Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Balansrälcning Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Tilläggsupplysningar

23 pwc 1 Sannnanfattning Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksam.hetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi bedömer att förbundets ekonomiska situation och utveckling är god och att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Resultatet är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som beslutats. Vi bedömer att måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas under rubriken verksamhetsberättelser, visar hur långt Regionförbundet nått per projekt samt om finansieringen har varit extern eller intern. Vi saknar en sammanfattande utvärdering per rubrikområde som också med fördel skulle kunna ingå i förvaltningsberättelsen. 2 Inledning 2.1 Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner, kommunalförbund och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. 2.2 Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgiftbedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3-8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige/direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskning av årsredovisning 3 Regionförbundet i Kalmar län

24 pwc Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: o Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i forhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. " Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? () Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? " Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: o förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) () resultaträkning o o o kassaflödesanalys balansräkning sammanställd redovisning Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. Rapporten är sakgranskad av förbundets ekonomichef Suzanne Bergfeldt. Granskning av årsredovisning 4 Regionförbundet i Kalmar län

25 pwc 3 Granskningsresultat 3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställ-. ulng Förvaltningsberättelse Översikt över utvecldingen av verksamheten Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning. Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Förvaltningsberättelsen beskriver också kort information om de olika verksamheternas resultat och orsak till detta. Händelser av väsentlig betydelse. r förvaltningsberättelsen redovisas förbundets viktigaste händelser under året bland annat den pågående revideringen av RUS (före detta RUPEN), regionfrågan, de samarbeten som förbundet har med andra län och organisationer. Förväntad utveckling. Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt ser förbundet inga större förändringar under år 2011 och år Arbetet med regionfrågan kommer att intensifieras, men bedöms av förbundet inte innebära någon större ekonomisk påverkan under år Väsentliga personalförhållanden. Under rubriken hälsobokslut 2010 redovisas den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a. Frånvaron specificeras inte eftersom antalet anställda är för lågt och enskilda individer skulle ha kunnat identifieras. Sjukfrånvaron är fortfarande på en låg nivå trots att den ökat från föregående år, 2,4 % avarbetad tid (1,5 % år 2009). r övrigt innehåller hälsobokslutet ett flertal uppgifter relaterade till personal, arbetsmiljö och förbundet som arbetsgivare. Vår bedömning är att redovisningen uppfyller de krav som ställs Investeringsredovisning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att investeringsredovisningen som tillräcklig och i all väsentlighet ger en rättvisande bild av årets investeringar. Granskning av årsredovisning 5 Regionförbundet i Kalmar län

26 pwc Driftredovisning Bedömning och iakttagelser Budget och utfall presenteras i årsredovisningen. Budgetöverskottet blev för året l 630 tkr. I årsredovisningen analyseras utfallet. Verksamheternas budgetavvikelser: Driftredovisnillg per verksamhet i tkr Avvikelse Kansli l_.2-.-3~ J\V-~1edia -l FO~ _ Räntenetto -153 Sum.ma verksamheterna Balanskrav Bedömnll1.g och iakttagelser Vi instämmer i bedömningen av om balanskravet har uppfyllts. Något negativt resultat från tidigare år att återställa finns inte God ekonomisk hushållning Finansiella mål I årsredovisningen görs en överslzådlig avstämning mot förbundets finansiella mål som fastställts: Finansiellt mål, fastställts 2010 Utfall 2010 Bedömning Likviditeten skall vara över 100 %. Resultat % Målet har uppnåtts. Soliditeten, betalningsförmågan på lång Resultat - 25 % sikt, ska överstiga 20 %. Målet har uppnåtts. Projektfinansieringsgraden ska överstiga Resultat % 100%. Målet har uppnåtts. Granskning av årsredovisning 6 Regionförbundet i Kalmar län

27 pwc Mål för verksamheten De verksamhetsrnässiga målen har utgått från RUPEN. Vi bedömer att måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas under rubriken verksamhetsberättelser, visar hur långt Regionförbundet nått per projekt samt om finansieringen har varit extern eller intern. Under projektredovisningen är en del av målen aktiviteter. Vi saknar en sammanfattande utvärdering per rubrikområde som också med fördel skulle kunna ingå i förvaltningsberättelsen. 3.2 Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat. N edan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år: Utfall Utfall Resultaträkning Skillnad Verksamhetens intäkter 153,6 140,0 13,6 Verksamhetens kostnader -153,4-139,4-14,0 Avskrivningar -0,4-0,3-0,1 Rörelseresultat -0,2 0,3-0,5 Finansiella intäkter 0,5 0,5 0,0 Finansiella kostnader -0,1-0,1 0,0 Arets resultat 0,2 0,7-0,5 En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och "opåverkbara" poster som haftväsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan. G Redovisningsprincipen för den avgiftsbestämda ålderspensionen har ändrats, vilket innebär att premien till och med år 2009 har kostnadsförts när fakturan erhållits. Det har varit i mars året efter intjäningen. Från och med 1 januari 2010 redovisas kostnaden (4,5 % enligt KAP-KL) löpande när lönen kostnadsförs. För år 2010 innebär förändringen att pensionskostnaden dubbleras jämfört med tidigare år eftersom både fakturan för år 2009 och kostnaden för premien år 2010 ingår i resultatet. Det gör en kostnadsökning med 1,2 mnkr jämfört med föregående år. Granskning av årsredovisning 7 Regionförbundet i Kalmar län