KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011

2 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan Enligt nedanstående förteckning 1. Upprop 2. Val av protokolljusterare 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov 4. Meddelanden 5. Information om deltagande i samrådsmöte med statliga kommitten om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt 6. Information om arbetet med ny VA-plan för Vimmerby kommun F öredragande: Ulf Wallberg, Pro V Ab, kl Årsredovisning för år 2010 för Regionförbundet i Kalmar län samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen år 2010 Föredragande: revisor för Regionförbundet i Kalmar län, kl Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 för Samordningsförbundet i Kalmar län samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret förslag att inhämta förklaring 10. Motion angående försäljning av skogsfastigheter 11. Ny plan- och bygglovtaxa Föredragande: Stadsarkitekt Bo Klaren 12. Planhantering och plankostnadsavtal

3 13. Detaljplan 1 för fastigheten Vimmerby 3:2 m. fl. - Krönsmon - i Vimmerby kommun - antagande 14. Detaljplan 2 för fastigheten Vimmerby 3:2 m. fl. - Krönsmon - i Vimmerby kommun - antagande 15. Tydligt medlemsansvar i Kommuninvest i Sverige AB - antagande av avtal om regress och avtal gällande ansvar för motpartsexponeringar avseende derivat. Föredragande: Ekonomichef Staffan Leijon 16. Utredning om stadsfest 2011 och förslag till avtal med Think Image AB för genomförande av stads f esten 17. Projektering och byggnation av bostäder inom verksamheten vård- och omsorgsboende - fråga om drift. Kompletterande handlingar kommer att mailas ut. 18. Nämndernas fortlöpande redovisning till kommunstyrelsen 19. Motion om rutiner för inköp av livsmedel så att kommunen aldrig köper in kött från djur som slaktats med förbjudna metoder - motionen väckt av Sandor Högye (sd) och Tomas Holmberg (sd) - fråga om remittering 20. Motion om att säga upp avtal om att ta emot flyktingar och ensamkommande Flyktingbarn - motionen väckt av Sandor Högye (sd) och Tomas Holmberg (sd) - fråga om remittering 21. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden - Rein Soowik (c) 22. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Peter Fjällgård (c) 23. Inkomna handlingar

4 Handlingarna finns tillgängliga på kansli enheten, Stadshuset, Vimmerby och också på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras måndagen den 7 juni 2011 klockan på kanslienheten, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den LEIF LARSSON Ordförande 1 Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström Registrator Marize Viderström 0492/ Kanslichef Therese Jigsved

5 Arende

6 ~ STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Kallelse Kommitten om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt Välkomna till samrådsmötet mellan Kommitten om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt och Ulricehamn, Vimmerby och Sigtuna kommuner. Mötet kommer att äga rum tisdag den 17 maj kl i sammanträdesrummet Pollux (Finansdepartementet), Drottninggatan 21, Stockholm. Anmäl er i vakten så kommer jag och möter er. Syftet med mötet är framförallt att diskutera fullmäktiges ställning i det kommunala beslutsfattandet och hur fullmäktiges roll som central politisk arena kan utformas. Kommitten är väldigt intresserad av att ta del av era synpunkter och ert arbete med dessa frågor. Ni inbjuds därför att ge en kortare presentation av hur ni arbetar i fullmäktige i respektive kommun. Eventuella presentationer kan tas med på USBminne eller skickas per e-post till mig på förhand.. Vi beräknar att mötet kommer att hålla på som längst till kl I mån av tid finns det också möjlighet för er att ge synpunkter på de andra frågor som finns med i kommittens direktiv. Från kommitten kommer ordförande, ett antal ledamöter och sekretariat att delta. Vi kommer att dricka kaffe under mötet så meddela mig gärna om det är någon som har t.ex. gluten- eller nötallergi. Har ni några frågor, så tveka inte att kontakta mig. Varmt välkomna! Katarina Sundberg

7 Arende

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 384 Dm Kod 047 LOVA - ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsåtgärder Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ställer sig positivt till att Vimmerby kommun lämnar in en ansökan om LOVA-pengar. Ärendet Enligt Vattenmyndigheten behöver kommunerna ta fram en VA-plan (vatten- och avloppsvattenplan) senast i december Syftet med VAplaneringen är att vara en heltäckande VA-plan för VA-försörjning i hela kommunen inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Arbetet är förvaltningsövergripande och sker även i samarbete med närliggande kommuner. Målet är att skapa en långsiktig hållbar V A-hantering i kommunen ur ekonomisk, ekologisk och social synvinkel. En uppskattning av kostnaden är cirka kronor. Under hösten 2010 ska en samordnad ansökan om LOVA-pengar för VAplanering göras. LOVA är ett nytt statligt bidrag som funnits sedan LOVA står för Lokala Vattenvårdsåtgärder och bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar. Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Kalmar län och sista ansökningsdag är 30 november Bidraget täcker upp till 50 % av kostnaden. Resterande del av beloppet står kommunen för genom egen medfinansiering med exempelvis eget arbete eller medel sökta från annat håll. Hittills har Länsstyrelsen i Kalmar län beviljat bidrag till 23 projekt. Ett projekt, med projektnamn Samordningsfunktion, åtgärdskoordinator, Kalmarsundskommissionen, sträcker sig över länets 12 kommuner. Kommunerna är projelctägare och projektet har beviljats laonor. Det är valfritt för kommunerna att söka LOVA-pengar för framtagandet av VA-planen. Dock är det så att de kommuner som inte tar fram VA-planer nu kan under år 2015 komma att få ett föreläggande från Länsstyrelsen om att ta fram VA-planen. Vid ett föreläggande får kommunen stå för hela kostnaden och får inga statliga bidrag. Protokolljusterare Utdragsbest)rkning

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 2 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Vid dagens sammanträde deltar kommunekolog Björn Holm som redogör för ärendet. Stadsarkitekt Bo Klaren deltar också. Ärendet diskuteras. Arbetsutskottet ställer sig positivt till att Vimmerby kommun gör en ansökan om LOVA-pengar senast 30 november Då kommunerna troligtvis kommer att få ett föreläggande år 2015 om att genomföra arbetet med VAplanen är det bra att söka bidrag och ta reda på förutsättningarna för att genomföra arbetet redan nu. Arbetsutskottet anser också att det även bör tas fram en arbetsplan och en kostnadskalkyl för arbetet. Beslutsunderlag Presentation om LOVA -lokala vattenvårdsåtgärder (ID ). Arbetsutskottets beslut expedieras till: Kommunekolog Björn Holm Stadsarkitekt Bo Klaren Protokolljusterare Utdragsbest)rkning

10 Arende

11 ~.~li}!!.-' VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 233 Dm 127/2011 Kod 043 Arsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret 2010 samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen år 2010 Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. för Vimmerby kommuns del godkänna årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län f6r verksamhetsåret 20 l O 2. bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret Anmälan om jäv Jan Hemiksson (s) anmäler j äv och deltar inte i handläggning eller beslutsfattande i ärendet. Sammanfattning Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt 3 kap 23 kommunallagen) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna, vilka är länets kommuner och landstinget. Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län avseende verksamhetsåret Med hänvisning till bokslut och revisionsberättelse hemställs att fullmäktige beslutar om att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

12 .,,~~;;, VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Årsredovisning 20 l O för Regionförbundet i Kalmar län (ID ). Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

13 REGTONFÖRBUNDET KbW''E% L Il Västervik Till Ordförande i Kommunfullmäktige (samtliga kommuner i Kalmar län) samt ordförande i Landstingsfullmäktige i Kalmar län. Revisorerna inom Regionförbundet i Kalmar län har nu granskat räkenskaperna och verksamheten ror år Ansvarsprövningen ska ske hos de tretton medlemmarna dvs. samtliga kommuner i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län. Vi revisorer erbjuder vårt deltagande vid det sammanträde med fullmäktige där årsredovisningen och revisionsberättelsen for Regionförbundet behandlas. Handlingarna beräknas vara ute i länet i början av maj. Vi är beredda att foredra och kommentera revisionsbej;ättelsen samt det arbete med granskning som pågår. En av regionförbundets tre revisorer kan närvara vid behandlingen av ärendet i fullmäktige. Revisorer är Gert Wollinger, Anders Björkman och Sune Tidlund. Vi emotser svar från kommunerna och landstinget vid vilket sammanträde med fullmäktige, som ni önskar vårt deltagande. Kontakt tas med undertecknad, som samordnar besöken. Med vänlig hälsning Gert Wollinger ordf. Svara gärna via mejl till Telefon till Gert Wollinger REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöllsadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR To)' narn_aa A"=l ~n t:''ov' narn-'::;a~ I:;A t::_t"ii'iet' Inf'ntri\rfl.rl 0.0. IAlUn'" rfvl 010

14 j REGION FÖRBUNDET I KALMAR LÄN I D Styrelsen Förslag till beslut ;!(f~tj/1 c1r) / vel/l/ffl/ Arsredovisning 2010 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att årets resultat kronor balanseras i ny räkning att godkänna Årsredovisning 2010 att hemställa hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen for Regionförbundet i Kalmar län Bakgrund I årsrapporten redovisas regionforbundets årsbokslut samt verksamhets- och måluppfoljning för områdena Näringsliv och tillväxt, Välfärd, Hållbarhet och kommunikationer, Kultur, Lärande och kompetensförsörjning, Information och regional profilering, Administration samt de båda resultatenheterna AV-Media. och Fokus. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till kronor och att de finansiella måltalen är uppfyllda. Årsresultatet har budgeterats till ett underskott på kronor. Den stora positiva budgetavvikelsen består i att både kansliet och Fokus har haft såväl högre intäkter som lägre kostnader under året. AV-Media har foljt budget. Kansliet redovisar överskott inklusive räntor på lcronor och Fokus ett underskott på kronor. Kansliet har erhållit betydligt mer i projektrelaterad ersättning än vad som budgeterats, dessutom har kansliersättningen från staten ökat något. Kostnaden för personal och lokaler är högre än budgeterat. Lägre utfall på andra kostnadsposter kompenserar de högre posterna.

15 2 Fokus avvikelse gentemot budget utgörs av överskott från konferenser, bokförsäljning och uppdrags ersättningar samt att budgeterade insatser fdr metodutveckling och ledarskap inom IFO har fdrsenats. Regionförbundets fmansiering 2010 härrör från medlemsavgifter till kansli, AV Media och Fokus med 31,9 miljoner kronor.. Från landstinget och kommunerna för bidrag till vissa verksamheter med 53 miljoner kronor. Från projektbidrag och övriga ersättningar med 68,7 miljoner kronor. Handläggare: tel

16 REGION FÖRBUNDET I KALMAR LÄN Kommunfullmäktige i länets kommuner Landstingsfullmäktige i Kalmar län Ansvarsfrihet för 2010 Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en fårbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ) som beslutande församling. Detta ilmebär att ansvarsfrihet beviljas av medlelmnarna (kommunerna och landstinget). Med hänvisning till bifogat bokslut och revisionsberättelse hemställs att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN HÅKAN BRYNIELSSON regiondirektör REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALlvlAR Tel: , Fax: , E-post:

17 REGION FÖRBUNDET J KALMAR L\I" Jil/tjJ// If J I do/1 jj79 Revisionsberättelse för år 2010 Till Landstingsfullmäktige och Kommunfullmäktigeförsamlingar i Kalmar län Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Regionförbundets verksamhet. Vi har också i egenskap av lekmw.. narevisorer granskat Konununernas Hus i Kalmar AB. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de fåreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det films tillräcklig intern kontroll. Granskningen har utfölis enligt kommunallagen och god revisionssed i kolllilmnal verksamhet. Granskningen har genomfölis med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer Sallmlantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, Räkenskapema bedöms i allt väsentligt vma rättvisande. Vid vår granskning av styrelsens interna kontroll avseende bidragen till kulturinstitutioner ser vi en förbättringspotential. I övrigt bedömer vi att styrelsens inten18 kontroll varit tillräcklig. Vi bedömer att Regionförbundets finansiella mål hal' uppnåtts. Vi bedömer att merparten av de verksamhetsmässiga målen är uppnådda. Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de föliroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att årsredovisning får år 2010 godkämls. Vi åberopar fåljande för vår bedöllliling: Vi har genomföli övergripande ansvarsgrallskningar, som innebär strukturerade intervjuer med representanter från Regionförbundets olika verksamheter. Följande rappolier h~n' avlänmats under året: Granskning av bidrag till kulturinstitutioner Granskning av delårsrappoli Granskning av årsredovisning Kallnar 12 april 2011 \ =_=\/~V~ Geli Wollinger Q~ 1bI-~("~JU '" AJ.1ders BjörlGnan Bilagor: Revisionsberättelse i Konmmnernas Hus i Kalmar AB Grallskningsrappoli i Konmmnemas Hus i Kalmar AB Revisionsberättelse i primärkommunala nänmden Sune Tidlund REGIONFÖRBUl\IDET I KALMAR LÄI~ Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post: wwvv.rikl.se

18 wc Revisionsberättelse Till årsstämman i Kommunernas Hus i Kalm.ar AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Kommunernas Hus i Kalmar AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. I Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sveri~. Det innebär att jag planerat och genomfcirt revisionen fcir att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsred.ovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. J ag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kalmar den 11 april 2011 ~~ ~v~ Asa Bejvall Godkänd revisor

19 REGIONFÖRBUNDET Granskningsrappoli för år 2010 Till årsstämman i Kommunernas Hus i Kalmar AB Org. 111' Vi har granskat bolagets verksam.het under år 20 l O. Granskningen har utfålts enligt aktiebolagslagen, komlllunallagen och god revisions sed i konmmnal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Vi har prövat om bolagets verksamhet stått i överensstämmelse med de särskilda syftena med verksamileten och frnmit att så har varit fallet. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalande nedan. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets intema kontroll varit tillräcklig. Gelt W ollinger Anders Björkman Sune Tidlund REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄI~ Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

20 REGION FÖRBUNDET l KALMAR LAN Till styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län Revisionsberättelse för primärkommunala nämnden 2010 Vi har granskat primärkommunala nämnden för år Vår granskning har utförts enligt konmmnallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Vi har följt verksamheten genom att läsa protokoll och intervju med verkställande t j änstemän. Den ekonomiska redogörelsen lämnas i årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län. Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att ledamötema i primärkommunala nämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kahnar \' Jr("G~ Geli Wollinger Anders Björkman Sune Tidlund REGIONFÖRBUNDET I KAU\~AR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

21 REGION FÖRBUNDET J KALMAR LÄN "/'11 01" 1 l Ut t "J-... ~~ T~ /cl?n/ 2if3! c NC!//jfO -l Till Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län För kännedom Landstingsfullmäktige och kommunfullmäktigeförsamlingar i Kalmar län Granskning av årsredovisning 2010 Regionförbundets revisorer har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för år Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. I bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser. Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksam.heten, verksam.hetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidaj"e att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi bedömet att f6rbundets ekonomiska situation och utveckling är god och att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, Resultatet är förenligt med de flllajlsiella mål om god ekonomisk hushållning som beslutats. Vi bedömer att måluppfyllelse för verksanilietsmå1, som redovisas under rubriken verksamhetsberättelser, visar hur långt RegionförblU1det nått per projekt samt 0111 finansieringen haj' varit extern eller intern. Vi saknar en sammanfattande utvärdering per rubrikområde som också med f6rdel skulle kunna ingå i förvaltningsberättelsen. Revisorerna överlämnar rappolien till styrelsen för beaktande och åtgärd. Kalmar 12 april 2011 ~ ~'"~ Geli Wollinger REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

22 pwc Innehållsförteckning 1 Samnlanfattning Inlemlillg Bakgrund Revisionsfråga och metod Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Balansla av... : God ekonomisk hushållning Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Balansrälcning Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Tilläggsupplysningar

23 pwc 1 Sannnanfattning Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksam.hetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi bedömer att förbundets ekonomiska situation och utveckling är god och att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Resultatet är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som beslutats. Vi bedömer att måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas under rubriken verksamhetsberättelser, visar hur långt Regionförbundet nått per projekt samt om finansieringen har varit extern eller intern. Vi saknar en sammanfattande utvärdering per rubrikområde som också med fördel skulle kunna ingå i förvaltningsberättelsen. 2 Inledning 2.1 Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner, kommunalförbund och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. 2.2 Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgiftbedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3-8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige/direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskning av årsredovisning 3 Regionförbundet i Kalmar län

24 pwc Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: o Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i forhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. " Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? () Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? " Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: o förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) () resultaträkning o o o kassaflödesanalys balansräkning sammanställd redovisning Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. Rapporten är sakgranskad av förbundets ekonomichef Suzanne Bergfeldt. Granskning av årsredovisning 4 Regionförbundet i Kalmar län

25 pwc 3 Granskningsresultat 3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställ-. ulng Förvaltningsberättelse Översikt över utvecldingen av verksamheten Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning. Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Förvaltningsberättelsen beskriver också kort information om de olika verksamheternas resultat och orsak till detta. Händelser av väsentlig betydelse. r förvaltningsberättelsen redovisas förbundets viktigaste händelser under året bland annat den pågående revideringen av RUS (före detta RUPEN), regionfrågan, de samarbeten som förbundet har med andra län och organisationer. Förväntad utveckling. Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt ser förbundet inga större förändringar under år 2011 och år Arbetet med regionfrågan kommer att intensifieras, men bedöms av förbundet inte innebära någon större ekonomisk påverkan under år Väsentliga personalförhållanden. Under rubriken hälsobokslut 2010 redovisas den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a. Frånvaron specificeras inte eftersom antalet anställda är för lågt och enskilda individer skulle ha kunnat identifieras. Sjukfrånvaron är fortfarande på en låg nivå trots att den ökat från föregående år, 2,4 % avarbetad tid (1,5 % år 2009). r övrigt innehåller hälsobokslutet ett flertal uppgifter relaterade till personal, arbetsmiljö och förbundet som arbetsgivare. Vår bedömning är att redovisningen uppfyller de krav som ställs Investeringsredovisning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att investeringsredovisningen som tillräcklig och i all väsentlighet ger en rättvisande bild av årets investeringar. Granskning av årsredovisning 5 Regionförbundet i Kalmar län

26 pwc Driftredovisning Bedömning och iakttagelser Budget och utfall presenteras i årsredovisningen. Budgetöverskottet blev för året l 630 tkr. I årsredovisningen analyseras utfallet. Verksamheternas budgetavvikelser: Driftredovisnillg per verksamhet i tkr Avvikelse Kansli l_.2-.-3~ J\V-~1edia -l FO~ _ Räntenetto -153 Sum.ma verksamheterna Balanskrav Bedömnll1.g och iakttagelser Vi instämmer i bedömningen av om balanskravet har uppfyllts. Något negativt resultat från tidigare år att återställa finns inte God ekonomisk hushållning Finansiella mål I årsredovisningen görs en överslzådlig avstämning mot förbundets finansiella mål som fastställts: Finansiellt mål, fastställts 2010 Utfall 2010 Bedömning Likviditeten skall vara över 100 %. Resultat % Målet har uppnåtts. Soliditeten, betalningsförmågan på lång Resultat - 25 % sikt, ska överstiga 20 %. Målet har uppnåtts. Projektfinansieringsgraden ska överstiga Resultat % 100%. Målet har uppnåtts. Granskning av årsredovisning 6 Regionförbundet i Kalmar län

27 pwc Mål för verksamheten De verksamhetsrnässiga målen har utgått från RUPEN. Vi bedömer att måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas under rubriken verksamhetsberättelser, visar hur långt Regionförbundet nått per projekt samt om finansieringen har varit extern eller intern. Under projektredovisningen är en del av målen aktiviteter. Vi saknar en sammanfattande utvärdering per rubrikområde som också med fördel skulle kunna ingå i förvaltningsberättelsen. 3.2 Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat. N edan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år: Utfall Utfall Resultaträkning Skillnad Verksamhetens intäkter 153,6 140,0 13,6 Verksamhetens kostnader -153,4-139,4-14,0 Avskrivningar -0,4-0,3-0,1 Rörelseresultat -0,2 0,3-0,5 Finansiella intäkter 0,5 0,5 0,0 Finansiella kostnader -0,1-0,1 0,0 Arets resultat 0,2 0,7-0,5 En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och "opåverkbara" poster som haftväsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan. G Redovisningsprincipen för den avgiftsbestämda ålderspensionen har ändrats, vilket innebär att premien till och med år 2009 har kostnadsförts när fakturan erhållits. Det har varit i mars året efter intjäningen. Från och med 1 januari 2010 redovisas kostnaden (4,5 % enligt KAP-KL) löpande när lönen kostnadsförs. För år 2010 innebär förändringen att pensionskostnaden dubbleras jämfört med tidigare år eftersom både fakturan för år 2009 och kostnaden för premien år 2010 ingår i resultatet. Det gör en kostnadsökning med 1,2 mnkr jämfört med föregående år. Granskning av årsredovisning 7 Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012 2013-06-24 Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2013-06- 2 För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Utlåtande avseende årsredovisning 2012 Revisorerna har bland annat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Torsås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Pär Sturesson 5 oktober 2015 Granskning av delårsrapport 2015 Regionförbundet i Kalmar län Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av årsredovisning 2012 Piteå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Anna Lärka Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer