KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011

2 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan Enligt nedanstående förteckning 1. Upprop 2. Val av protokolljusterare 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov 4. Meddelanden 5. Information om deltagande i samrådsmöte med statliga kommitten om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt 6. Information om arbetet med ny VA-plan för Vimmerby kommun F öredragande: Ulf Wallberg, Pro V Ab, kl Årsredovisning för år 2010 för Regionförbundet i Kalmar län samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen år 2010 Föredragande: revisor för Regionförbundet i Kalmar län, kl Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 för Samordningsförbundet i Kalmar län samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret förslag att inhämta förklaring 10. Motion angående försäljning av skogsfastigheter 11. Ny plan- och bygglovtaxa Föredragande: Stadsarkitekt Bo Klaren 12. Planhantering och plankostnadsavtal

3 13. Detaljplan 1 för fastigheten Vimmerby 3:2 m. fl. - Krönsmon - i Vimmerby kommun - antagande 14. Detaljplan 2 för fastigheten Vimmerby 3:2 m. fl. - Krönsmon - i Vimmerby kommun - antagande 15. Tydligt medlemsansvar i Kommuninvest i Sverige AB - antagande av avtal om regress och avtal gällande ansvar för motpartsexponeringar avseende derivat. Föredragande: Ekonomichef Staffan Leijon 16. Utredning om stadsfest 2011 och förslag till avtal med Think Image AB för genomförande av stads f esten 17. Projektering och byggnation av bostäder inom verksamheten vård- och omsorgsboende - fråga om drift. Kompletterande handlingar kommer att mailas ut. 18. Nämndernas fortlöpande redovisning till kommunstyrelsen 19. Motion om rutiner för inköp av livsmedel så att kommunen aldrig köper in kött från djur som slaktats med förbjudna metoder - motionen väckt av Sandor Högye (sd) och Tomas Holmberg (sd) - fråga om remittering 20. Motion om att säga upp avtal om att ta emot flyktingar och ensamkommande Flyktingbarn - motionen väckt av Sandor Högye (sd) och Tomas Holmberg (sd) - fråga om remittering 21. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden - Rein Soowik (c) 22. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Peter Fjällgård (c) 23. Inkomna handlingar

4 Handlingarna finns tillgängliga på kansli enheten, Stadshuset, Vimmerby och också på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras måndagen den 7 juni 2011 klockan på kanslienheten, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den LEIF LARSSON Ordförande 1 Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström Registrator Marize Viderström 0492/ Kanslichef Therese Jigsved

5 Arende

6 ~ STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Kallelse Kommitten om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt Välkomna till samrådsmötet mellan Kommitten om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt och Ulricehamn, Vimmerby och Sigtuna kommuner. Mötet kommer att äga rum tisdag den 17 maj kl i sammanträdesrummet Pollux (Finansdepartementet), Drottninggatan 21, Stockholm. Anmäl er i vakten så kommer jag och möter er. Syftet med mötet är framförallt att diskutera fullmäktiges ställning i det kommunala beslutsfattandet och hur fullmäktiges roll som central politisk arena kan utformas. Kommitten är väldigt intresserad av att ta del av era synpunkter och ert arbete med dessa frågor. Ni inbjuds därför att ge en kortare presentation av hur ni arbetar i fullmäktige i respektive kommun. Eventuella presentationer kan tas med på USBminne eller skickas per e-post till mig på förhand.. Vi beräknar att mötet kommer att hålla på som längst till kl I mån av tid finns det också möjlighet för er att ge synpunkter på de andra frågor som finns med i kommittens direktiv. Från kommitten kommer ordförande, ett antal ledamöter och sekretariat att delta. Vi kommer att dricka kaffe under mötet så meddela mig gärna om det är någon som har t.ex. gluten- eller nötallergi. Har ni några frågor, så tveka inte att kontakta mig. Varmt välkomna! Katarina Sundberg

7 Arende

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 384 Dm Kod 047 LOVA - ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsåtgärder Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ställer sig positivt till att Vimmerby kommun lämnar in en ansökan om LOVA-pengar. Ärendet Enligt Vattenmyndigheten behöver kommunerna ta fram en VA-plan (vatten- och avloppsvattenplan) senast i december Syftet med VAplaneringen är att vara en heltäckande VA-plan för VA-försörjning i hela kommunen inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Arbetet är förvaltningsövergripande och sker även i samarbete med närliggande kommuner. Målet är att skapa en långsiktig hållbar V A-hantering i kommunen ur ekonomisk, ekologisk och social synvinkel. En uppskattning av kostnaden är cirka kronor. Under hösten 2010 ska en samordnad ansökan om LOVA-pengar för VAplanering göras. LOVA är ett nytt statligt bidrag som funnits sedan LOVA står för Lokala Vattenvårdsåtgärder och bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar. Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Kalmar län och sista ansökningsdag är 30 november Bidraget täcker upp till 50 % av kostnaden. Resterande del av beloppet står kommunen för genom egen medfinansiering med exempelvis eget arbete eller medel sökta från annat håll. Hittills har Länsstyrelsen i Kalmar län beviljat bidrag till 23 projekt. Ett projekt, med projektnamn Samordningsfunktion, åtgärdskoordinator, Kalmarsundskommissionen, sträcker sig över länets 12 kommuner. Kommunerna är projelctägare och projektet har beviljats laonor. Det är valfritt för kommunerna att söka LOVA-pengar för framtagandet av VA-planen. Dock är det så att de kommuner som inte tar fram VA-planer nu kan under år 2015 komma att få ett föreläggande från Länsstyrelsen om att ta fram VA-planen. Vid ett föreläggande får kommunen stå för hela kostnaden och får inga statliga bidrag. Protokolljusterare Utdragsbest)rkning

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 2 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Vid dagens sammanträde deltar kommunekolog Björn Holm som redogör för ärendet. Stadsarkitekt Bo Klaren deltar också. Ärendet diskuteras. Arbetsutskottet ställer sig positivt till att Vimmerby kommun gör en ansökan om LOVA-pengar senast 30 november Då kommunerna troligtvis kommer att få ett föreläggande år 2015 om att genomföra arbetet med VAplanen är det bra att söka bidrag och ta reda på förutsättningarna för att genomföra arbetet redan nu. Arbetsutskottet anser också att det även bör tas fram en arbetsplan och en kostnadskalkyl för arbetet. Beslutsunderlag Presentation om LOVA -lokala vattenvårdsåtgärder (ID ). Arbetsutskottets beslut expedieras till: Kommunekolog Björn Holm Stadsarkitekt Bo Klaren Protokolljusterare Utdragsbest)rkning

10 Arende

11 ~.~li}!!.-' VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 233 Dm 127/2011 Kod 043 Arsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret 2010 samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen år 2010 Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. för Vimmerby kommuns del godkänna årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län f6r verksamhetsåret 20 l O 2. bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret Anmälan om jäv Jan Hemiksson (s) anmäler j äv och deltar inte i handläggning eller beslutsfattande i ärendet. Sammanfattning Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt 3 kap 23 kommunallagen) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna, vilka är länets kommuner och landstinget. Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län avseende verksamhetsåret Med hänvisning till bokslut och revisionsberättelse hemställs att fullmäktige beslutar om att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

12 .,,~~;;, VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Årsredovisning 20 l O för Regionförbundet i Kalmar län (ID ). Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

13 REGTONFÖRBUNDET KbW''E% L Il Västervik Till Ordförande i Kommunfullmäktige (samtliga kommuner i Kalmar län) samt ordförande i Landstingsfullmäktige i Kalmar län. Revisorerna inom Regionförbundet i Kalmar län har nu granskat räkenskaperna och verksamheten ror år Ansvarsprövningen ska ske hos de tretton medlemmarna dvs. samtliga kommuner i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län. Vi revisorer erbjuder vårt deltagande vid det sammanträde med fullmäktige där årsredovisningen och revisionsberättelsen for Regionförbundet behandlas. Handlingarna beräknas vara ute i länet i början av maj. Vi är beredda att foredra och kommentera revisionsbej;ättelsen samt det arbete med granskning som pågår. En av regionförbundets tre revisorer kan närvara vid behandlingen av ärendet i fullmäktige. Revisorer är Gert Wollinger, Anders Björkman och Sune Tidlund. Vi emotser svar från kommunerna och landstinget vid vilket sammanträde med fullmäktige, som ni önskar vårt deltagande. Kontakt tas med undertecknad, som samordnar besöken. Med vänlig hälsning Gert Wollinger ordf. Svara gärna via mejl till Telefon till Gert Wollinger REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöllsadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR To)' narn_aa A"=l ~n t:''ov' narn-'::;a~ I:;A t::_t"ii'iet' Inf'ntri\rfl.rl 0.0. IAlUn'" rfvl 010

14 j REGION FÖRBUNDET I KALMAR LÄN I D Styrelsen Förslag till beslut ;!(f~tj/1 c1r) / vel/l/ffl/ Arsredovisning 2010 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att årets resultat kronor balanseras i ny räkning att godkänna Årsredovisning 2010 att hemställa hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen for Regionförbundet i Kalmar län Bakgrund I årsrapporten redovisas regionforbundets årsbokslut samt verksamhets- och måluppfoljning för områdena Näringsliv och tillväxt, Välfärd, Hållbarhet och kommunikationer, Kultur, Lärande och kompetensförsörjning, Information och regional profilering, Administration samt de båda resultatenheterna AV-Media. och Fokus. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till kronor och att de finansiella måltalen är uppfyllda. Årsresultatet har budgeterats till ett underskott på kronor. Den stora positiva budgetavvikelsen består i att både kansliet och Fokus har haft såväl högre intäkter som lägre kostnader under året. AV-Media har foljt budget. Kansliet redovisar överskott inklusive räntor på lcronor och Fokus ett underskott på kronor. Kansliet har erhållit betydligt mer i projektrelaterad ersättning än vad som budgeterats, dessutom har kansliersättningen från staten ökat något. Kostnaden för personal och lokaler är högre än budgeterat. Lägre utfall på andra kostnadsposter kompenserar de högre posterna.

15 2 Fokus avvikelse gentemot budget utgörs av överskott från konferenser, bokförsäljning och uppdrags ersättningar samt att budgeterade insatser fdr metodutveckling och ledarskap inom IFO har fdrsenats. Regionförbundets fmansiering 2010 härrör från medlemsavgifter till kansli, AV Media och Fokus med 31,9 miljoner kronor.. Från landstinget och kommunerna för bidrag till vissa verksamheter med 53 miljoner kronor. Från projektbidrag och övriga ersättningar med 68,7 miljoner kronor. Handläggare: tel

16 REGION FÖRBUNDET I KALMAR LÄN Kommunfullmäktige i länets kommuner Landstingsfullmäktige i Kalmar län Ansvarsfrihet för 2010 Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en fårbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ) som beslutande församling. Detta ilmebär att ansvarsfrihet beviljas av medlelmnarna (kommunerna och landstinget). Med hänvisning till bifogat bokslut och revisionsberättelse hemställs att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN HÅKAN BRYNIELSSON regiondirektör REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALlvlAR Tel: , Fax: , E-post:

17 REGION FÖRBUNDET J KALMAR L\I" Jil/tjJ// If J I do/1 jj79 Revisionsberättelse för år 2010 Till Landstingsfullmäktige och Kommunfullmäktigeförsamlingar i Kalmar län Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Regionförbundets verksamhet. Vi har också i egenskap av lekmw.. narevisorer granskat Konununernas Hus i Kalmar AB. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de fåreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det films tillräcklig intern kontroll. Granskningen har utfölis enligt kommunallagen och god revisionssed i kolllilmnal verksamhet. Granskningen har genomfölis med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer Sallmlantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, Räkenskapema bedöms i allt väsentligt vma rättvisande. Vid vår granskning av styrelsens interna kontroll avseende bidragen till kulturinstitutioner ser vi en förbättringspotential. I övrigt bedömer vi att styrelsens inten18 kontroll varit tillräcklig. Vi bedömer att Regionförbundets finansiella mål hal' uppnåtts. Vi bedömer att merparten av de verksamhetsmässiga målen är uppnådda. Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de föliroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att årsredovisning får år 2010 godkämls. Vi åberopar fåljande för vår bedöllliling: Vi har genomföli övergripande ansvarsgrallskningar, som innebär strukturerade intervjuer med representanter från Regionförbundets olika verksamheter. Följande rappolier h~n' avlänmats under året: Granskning av bidrag till kulturinstitutioner Granskning av delårsrappoli Granskning av årsredovisning Kallnar 12 april 2011 \ =_=\/~V~ Geli Wollinger Q~ 1bI-~("~JU '" AJ.1ders BjörlGnan Bilagor: Revisionsberättelse i Konmmnernas Hus i Kalmar AB Grallskningsrappoli i Konmmnemas Hus i Kalmar AB Revisionsberättelse i primärkommunala nänmden Sune Tidlund REGIONFÖRBUl\IDET I KALMAR LÄI~ Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post: wwvv.rikl.se

18 wc Revisionsberättelse Till årsstämman i Kommunernas Hus i Kalm.ar AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Kommunernas Hus i Kalmar AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. I Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sveri~. Det innebär att jag planerat och genomfcirt revisionen fcir att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsred.ovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. J ag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kalmar den 11 april 2011 ~~ ~v~ Asa Bejvall Godkänd revisor

19 REGIONFÖRBUNDET Granskningsrappoli för år 2010 Till årsstämman i Kommunernas Hus i Kalmar AB Org. 111' Vi har granskat bolagets verksam.het under år 20 l O. Granskningen har utfålts enligt aktiebolagslagen, komlllunallagen och god revisions sed i konmmnal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Vi har prövat om bolagets verksamhet stått i överensstämmelse med de särskilda syftena med verksamileten och frnmit att så har varit fallet. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalande nedan. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets intema kontroll varit tillräcklig. Gelt W ollinger Anders Björkman Sune Tidlund REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄI~ Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

20 REGION FÖRBUNDET l KALMAR LAN Till styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län Revisionsberättelse för primärkommunala nämnden 2010 Vi har granskat primärkommunala nämnden för år Vår granskning har utförts enligt konmmnallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Vi har följt verksamheten genom att läsa protokoll och intervju med verkställande t j änstemän. Den ekonomiska redogörelsen lämnas i årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län. Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att ledamötema i primärkommunala nämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kahnar \' Jr("G~ Geli Wollinger Anders Björkman Sune Tidlund REGIONFÖRBUNDET I KAU\~AR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

21 REGION FÖRBUNDET J KALMAR LÄN "/'11 01" 1 l Ut t "J-... ~~ T~ /cl?n/ 2if3! c NC!//jfO -l Till Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län För kännedom Landstingsfullmäktige och kommunfullmäktigeförsamlingar i Kalmar län Granskning av årsredovisning 2010 Regionförbundets revisorer har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för år Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. I bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser. Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksam.heten, verksam.hetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidaj"e att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi bedömet att f6rbundets ekonomiska situation och utveckling är god och att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, Resultatet är förenligt med de flllajlsiella mål om god ekonomisk hushållning som beslutats. Vi bedömer att måluppfyllelse för verksanilietsmå1, som redovisas under rubriken verksamhetsberättelser, visar hur långt RegionförblU1det nått per projekt samt 0111 finansieringen haj' varit extern eller intern. Vi saknar en sammanfattande utvärdering per rubrikområde som också med f6rdel skulle kunna ingå i förvaltningsberättelsen. Revisorerna överlämnar rappolien till styrelsen för beaktande och åtgärd. Kalmar 12 april 2011 ~ ~'"~ Geli Wollinger REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

22 pwc Innehållsförteckning 1 Samnlanfattning Inlemlillg Bakgrund Revisionsfråga och metod Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Balansla av... : God ekonomisk hushållning Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Balansrälcning Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Tilläggsupplysningar

23 pwc 1 Sannnanfattning Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksam.hetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi bedömer att förbundets ekonomiska situation och utveckling är god och att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Resultatet är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som beslutats. Vi bedömer att måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas under rubriken verksamhetsberättelser, visar hur långt Regionförbundet nått per projekt samt om finansieringen har varit extern eller intern. Vi saknar en sammanfattande utvärdering per rubrikområde som också med fördel skulle kunna ingå i förvaltningsberättelsen. 2 Inledning 2.1 Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner, kommunalförbund och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. 2.2 Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgiftbedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3-8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige/direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskning av årsredovisning 3 Regionförbundet i Kalmar län

24 pwc Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: o Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i forhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. " Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? () Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? " Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: o förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) () resultaträkning o o o kassaflödesanalys balansräkning sammanställd redovisning Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. Rapporten är sakgranskad av förbundets ekonomichef Suzanne Bergfeldt. Granskning av årsredovisning 4 Regionförbundet i Kalmar län

25 pwc 3 Granskningsresultat 3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställ-. ulng Förvaltningsberättelse Översikt över utvecldingen av verksamheten Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning. Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Förvaltningsberättelsen beskriver också kort information om de olika verksamheternas resultat och orsak till detta. Händelser av väsentlig betydelse. r förvaltningsberättelsen redovisas förbundets viktigaste händelser under året bland annat den pågående revideringen av RUS (före detta RUPEN), regionfrågan, de samarbeten som förbundet har med andra län och organisationer. Förväntad utveckling. Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt ser förbundet inga större förändringar under år 2011 och år Arbetet med regionfrågan kommer att intensifieras, men bedöms av förbundet inte innebära någon större ekonomisk påverkan under år Väsentliga personalförhållanden. Under rubriken hälsobokslut 2010 redovisas den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a. Frånvaron specificeras inte eftersom antalet anställda är för lågt och enskilda individer skulle ha kunnat identifieras. Sjukfrånvaron är fortfarande på en låg nivå trots att den ökat från föregående år, 2,4 % avarbetad tid (1,5 % år 2009). r övrigt innehåller hälsobokslutet ett flertal uppgifter relaterade till personal, arbetsmiljö och förbundet som arbetsgivare. Vår bedömning är att redovisningen uppfyller de krav som ställs Investeringsredovisning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att investeringsredovisningen som tillräcklig och i all väsentlighet ger en rättvisande bild av årets investeringar. Granskning av årsredovisning 5 Regionförbundet i Kalmar län

26 pwc Driftredovisning Bedömning och iakttagelser Budget och utfall presenteras i årsredovisningen. Budgetöverskottet blev för året l 630 tkr. I årsredovisningen analyseras utfallet. Verksamheternas budgetavvikelser: Driftredovisnillg per verksamhet i tkr Avvikelse Kansli l_.2-.-3~ J\V-~1edia -l FO~ _ Räntenetto -153 Sum.ma verksamheterna Balanskrav Bedömnll1.g och iakttagelser Vi instämmer i bedömningen av om balanskravet har uppfyllts. Något negativt resultat från tidigare år att återställa finns inte God ekonomisk hushållning Finansiella mål I årsredovisningen görs en överslzådlig avstämning mot förbundets finansiella mål som fastställts: Finansiellt mål, fastställts 2010 Utfall 2010 Bedömning Likviditeten skall vara över 100 %. Resultat % Målet har uppnåtts. Soliditeten, betalningsförmågan på lång Resultat - 25 % sikt, ska överstiga 20 %. Målet har uppnåtts. Projektfinansieringsgraden ska överstiga Resultat % 100%. Målet har uppnåtts. Granskning av årsredovisning 6 Regionförbundet i Kalmar län

27 pwc Mål för verksamheten De verksamhetsrnässiga målen har utgått från RUPEN. Vi bedömer att måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas under rubriken verksamhetsberättelser, visar hur långt Regionförbundet nått per projekt samt om finansieringen har varit extern eller intern. Under projektredovisningen är en del av målen aktiviteter. Vi saknar en sammanfattande utvärdering per rubrikområde som också med fördel skulle kunna ingå i förvaltningsberättelsen. 3.2 Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat. N edan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år: Utfall Utfall Resultaträkning Skillnad Verksamhetens intäkter 153,6 140,0 13,6 Verksamhetens kostnader -153,4-139,4-14,0 Avskrivningar -0,4-0,3-0,1 Rörelseresultat -0,2 0,3-0,5 Finansiella intäkter 0,5 0,5 0,0 Finansiella kostnader -0,1-0,1 0,0 Arets resultat 0,2 0,7-0,5 En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och "opåverkbara" poster som haftväsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan. G Redovisningsprincipen för den avgiftsbestämda ålderspensionen har ändrats, vilket innebär att premien till och med år 2009 har kostnadsförts när fakturan erhållits. Det har varit i mars året efter intjäningen. Från och med 1 januari 2010 redovisas kostnaden (4,5 % enligt KAP-KL) löpande när lönen kostnadsförs. För år 2010 innebär förändringen att pensionskostnaden dubbleras jämfört med tidigare år eftersom både fakturan för år 2009 och kostnaden för premien år 2010 ingår i resultatet. Det gör en kostnadsökning med 1,2 mnkr jämfört med föregående år. Granskning av årsredovisning 7 Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 september 2011 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 12), Kommunstyrelsen 2011-09-06 KS 423 Dnr 242/2011 Kod 108

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Urban Svahn 2014-05-05 LiÖ 2014-495 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland Ledningsstabens kommentarer Landstingets

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 7/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari-april 2015 Peter Alm Richard Vahul Sofia Nylund Jenny Nyholm Sofia Regnell April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Lidingö

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer