ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl kl ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie Eriksson, bitr kommundirektör Eva Fredholm, kommunjurist Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Elisabeth Björk (S) Justeringens Kommunstyrelsekontoret onsdagen den 15 september 2010 plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Kutscher Ordförande... Kjell Jansson Justerande... Elisabeth Björk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift...

2 Kommunstyrelsen Närvarolista/omröstningsprotokoll Namn Närvarande = N Frånvarande = F Ja Ja Tjänstgörande = Tj Nej Nej LEDAMÖTER Kjell Jansson M N Mats Hultin M N från Ann S Pihlgren M F Göran Pettersson M N Berit Jansson C N Tommy Lundqvist C N Hans Andersson FP N Åke Malmström KD N Elisabeth Björk S N Olle Jansson S N från Hanna Stymne Bratt S F Aleksandar Srndovic S N Bertil Karlsson V F OBSERVATÖR Mats Dannewitz-Linder MP N från ERSÄTTARE Lotta Lindblad-Söderman M N Kjell Johansson M NT från Ingmar Wallén M N Bino Drummond M F Åsa Wärlinder C N Kurt Pettersson C F Christina Frisk FP NT Alf Werlinder KD N från Kerstin Bergström S NT Kjell Drotz S NT från Margareta Lundgren S N Kristian Krassman S F Lenneke Sundblom S N ERSÄTTARE OBSERV. Ingrid Landin MP F Totalt ledamöter och ersättare Närvarande Ja Ja Ja Frånvarande Nej Nej Nej Tjänstgörande Avstår Avstår Avstår Ja Nej

3 Kommunstyrelsen KS 141 Val av justeringsman Kommunstyrelsen beslutar: att utse Elisabeth Björk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, att justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret onsdagen den 15 september 2010.

4 Kommunstyrelsen KS 142 Dnr KS Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) om upphandling av bilpool Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ingrid Landin (MP) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2010, 16. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla en extern öppen bilpool, det vill säga att bilarna kan nyttjas av kommunala verksamheter under kontorstid och under övrig tid är den öppen för allmänheten. Yttrande I samband med mål och budget fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kostnaderna för transporter med bil i samband med tjänsteutövning kan minskas. För att effektivisera användandet av kommunens tjänstebilar startade ett bilpoolsprojekt den 1 januari 2010 vars syfte var att effektivisera användandet av kommunens leasingbilar, Projektet kommer att utvärderas under hösten 2010.

5 Kommunstyrelsen KS 142 Dnr KS (forts) Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen avslås med hänvisning till att det enligt regeringsformen och kommunallagen inte är en kommunal allmännyttig angelägenhet att upphandla och inrätta en bilpool i den mening, som motionären avser. En kommunal bilpool öppen för allmänheten skulle snedvrida konkurrensen gentemot de företag, som driver biluthyrning, eftersom verksamheten inte får gå med vinst. Majoriteten anser dessutom att Norrtälje kommuns pågående projekt med bilpool först måste utvärderas innan slutligt beslut fattas om hur resandet i tjänsten ska hanteras på ett för Norrtälje kommun gynnsamt miljö- och ekonomiperspektiv. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september 2010, 273 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 9 augusti Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. ande sammanträde Yrkanden Elisabeth Björk (S): - I första hand återremiss och att motionen ska behandlas i samband med utvärderingen av pågående bilpoolsprojekt. I andra hand bifall till motionen. Kjell Jansson (M) med instämmande av Göran Pettersson (M) och Berit Jansson (C) avslag. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet ska avgöras vid dagens möte. Ordföranden ställer därefter proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

6 Kommunstyrelsen KS 143 Dnr KS Investering 2010 Begäran om investeringsanslag för om- och påbyggnad av Skederids skola för förskole- och skolverksamhet 1. Kommunstyrelsen beslutar: att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta hänsyn till de utökade lokalkostnaderna i det kommande budgetarbetet, att hyreskontraktet för Ryttargården sägs upp samt att lokalbanken belastas med lokalkostnader för Ryttargården från och med det datum de nya lokalerna tas i bruk och till och med uppsägningstidens utgång. 2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om 10 mkr till om- och påbyggnad av Skederids skola för förskole- och skolverksamhet samt att finansiering sker med egna medel. I den av kommunfullmäktige antagna lokalförsörjningsplanen för förskoleverksamhet ingår att ersätta de provisoriska förskolelokalerna vid Ryttargården i Finsta med permanenta lokaler i anslutning till Fårhagens förskola vid Skederids skola. Projektet ingår också i kommunfullmäktiges stimulanspaket för år Med hänsyn till förskolans och skolans långsiktiga lokalbehov har en flexibel lokallösning, som kan nyttjas av både förskolan och skolan, tagits fram. De nybyggda lokalerna beräknas vara färdigställda den 1 november Kostnaderna för lös inredning ingår inte i projektet.

7 Kommunstyrelsen KS 143 Dnr KS (forts) Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 maj 2010 att kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om 10 mkr till omoch påbyggnad av Skederids skola för förskole- och skolverksamhet samt att finansiering sker med egna medel. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta hänsyn till de utökade lokalkostnaderna i det kommande budgetarbetet, att hyreskontraktet för Ryttargården sägs upp samt att lokalbanken belastas med lokalkostnader för Ryttargården från och med det datum de nya lokalerna tas i bruk och till och med uppsägningstidens utgång. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 juni 2010, 210 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 28 maj 2010.

8 Kommunstyrelsen KS 144 Dnr KS Antagande av reviderad lokalförsörjningsplan för grundskolan i Norrtälje tätort inklusive Frötuna skola till och med år 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad lokalförsörjningsplan för grundskolan i Norrtälje tätort inklusive Frötuna skola i enlighet med kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 11 juni 2010 med tillhörande bilaga. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Kommunfullmäktige antog den 14 december 2009 en lokalförsörjningsplan för grundskoleverksamheten i Norrtälje kommun. Där framgick att lokalkapaciteten inte var tillräcklig för Kvisthamra-, Grind-, Park-, och Frötuna skola. Föreliggande förslag till lokalförsörjningsplan för skolorna i Norrtälje tätort inklusive Frötuna skola, som presenteras i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 11 juni 2010 med tillhörande bilaga baseras på delvis förändrad organisation av berörda skolor. Hänsyn har också tagits till den försenade utbyggnaden av Björnö. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 juni 2010 att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad lokalförsörjningsplan för grundskolan i Norrtälje tätort inklusive Frötuna skola i enlighet med kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 11 juni 2010 med tillhörande bilaga.

9 Kommunstyrelsen KS 144 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 juni 2010, 229 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 juni Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. ande sammanträde Yrkanden Elisabeth Björk (S) i första hand återremiss med uppdrag till barn och skolnämnden att genomföra dialoger med berörda parter samt undersöka möjligheten att lägga teknikens hus på Pythagoras för att skapa möjlighet för besökare i kommunen att nyttja Teknikens hus. I andra hand avslag. Kjell Jansson (M) bifall arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet ska avgöras vid dagens möte. Ordföranden ställer därefter proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

10 Kommunstyrelsen KS 145 Dnr KS Investering 2010 Begäran om investeringsanslag för tillbyggnad av Grindskolan i Norrtälje för årskurs Kommunstyrelsen beslutar: att finansiering av barn- och skolnämndens ökade lokalkostnader för år 2011 sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar, att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om 16 mkr för tillbyggnad av Grindskolan för att inrymma årskurs 7-9 samt att finansiering sker med egna medel. 2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om 16 mkr för tillbyggnad av Grindskolan för att inrymma årskurs 7-9 samt att finansiering sker med egna medel. Kommunfullmäktige antog den 14 december 2009 en lokalförsörjningsplan för grundskoleverksamheten. et innebar bland annat att Grindskolan byggs ut så att de kan utöka sin organisation med årskurserna 7-9. Redan till höstterminen kommer en klass av årskurs 7 att börja på skolan. Kostnaderna för lös inredning ingår inte i föreslagna investeringsmedel.

11 Kommunstyrelsen KS 145 Dnr KS (forts) Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 20 maj 2010 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att fullfölja projekteringen av Grindskolans tillbyggnad innan kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att finansiering av barn- och skolnämndens ökade lokalkostnader för år 2011 sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar. Därefter föreslås kommunfullmäktige besluta att anslå investeringsmedel om 16 mkr för tillbyggnad av Grindskolan för att inrymma årskurs 7-9 samt att finansiering sker med egna medel. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 juni 2010, 230 beslutat att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att fullfölja projekteringen av Grindskolans tillbyggnad innan kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet samt föreslagit att kommunstyrelsen i övrigt beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 20 maj 2010.

12 Kommunstyrelsen KS 146 Dnr KS Reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i enlighet med vad som framgår av bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010, att rekommendera förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv i enlighet med bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010 samt att ställa sig bakom Stockholms läns landstings nominering av Jan Olov Sundström till ombud på stämma i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i syfte att besluta om ägardirektiv enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Syftet med revideringen av ägardirektiven är att förstärka ägarstyrningen, åstadkomma en tydligare styrning och därmed stöd för bolagets framtida inriktning.

13 Kommunstyrelsen KS 146 Dnr KS (forts) en till revideringen är att både kommunens och landstingets revisorer har funnit brister i styrningen av verksamheten. Dessutom har TioHundraprojektet förlängts till och med den 31 december Förutsättningarna kommer att förändras från och med 2010/2011, eftersom bolaget kommer att verka på en marknad med andra vård- och omsorgsaktörer. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 5 augusti 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i enlighet med vad som framgår av bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010, att rekommendera förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv i enlighet med bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010 samt att ställa sig bakom Stockholms läns landstings nominering av Jan Olov Sundström till ombud på stämma i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i syfte att besluta om ägardirektiv enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2010, 243 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 5 augusti Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. ande sammanträde Yrkanden: Elisabeth Björk (S): - att texten -inlämnande av anbud vid vård- och omsorgsupphandlingar enligt LOU utgår under rubriken sregler. Kjell Jansson (M) bifall arbetsutskottets förslag till beslut.

14 Kommunstyrelsen KS 146 Dnr KS (forts) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

15 Kommunstyrelsen KS 147 Dnr KS Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att förlänga löptiden för lånet till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg om 27,5 mkr till den 31 december 2012 samt att lånet är fortsatt amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet den 31 december 2012, om inte parterna överenskommer om annat. Vid bildandet av TioHundraprojektet lånade Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting ut 27,5 mkr vardera till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för förvärv av aktier i dåvarande Norrtälje Sjukhus AB, nuvarande Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag TioHundra AB. Reverserna skrevs så att återbetalning skulle ske vid projektets utgång den 31 december Nu har projektet förlängts till och med den 31 december Som en konsekvens av detta behöver Kommunalförbundet Ägarsamverkan finansiera sitt ägande i TioHundra AB ytterligare två år. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 augusti 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga löptiden för lånet till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg om 27,5 mkr till den 31 december 2012 samt att lånet är fortsatt amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet den 31 december 2012, om inte parterna överenskommer om annat.

16 Kommunstyrelsen KS 147 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2010, 244 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 9 augusti 2010.

17 Kommunstyrelsen KS 148 Dnr KS Investeringar 2010 Inköp av två vindkraftverk Ärendet utgår.

18 Kommunstyrelsen KS 149 Dnr KS Tillstånds- och tillsynshantering enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara samt taxa för tillstånd och tillsyn 1. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för beslut i ärenden och tillståndshantering enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara: att beslut i ärenden och tillståndshantering enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara delegeras till biträdande kommundirektören samt att denne får rätt att i sin tur delegera till annan att fatta beslut i sådana ärenden. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot ovanstående beslutet till förmån för eget yrkande. 2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ansvarar för beslut i ärenden och tillståndshantering enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara, att fastställa kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 31 augusti 2010 till taxa för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 1 oktober 2010 samt att tidigare taxa för tillståndsgivning därmed upphör att gälla, att taxan årligen justeras med SCB:s konjunkturstatistik avseende löner inom kommuner (KLK Preliminär månadslön, M 08), att fastställa föreslagen giltighetstid för tillstånd enlig lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara till ett år för nytt tillstånd och till tre år alternativt fem år för förnyat tillstånd för explosiv vara.

19 Kommunstyrelsen KS 149 Dnr KS (forts) Riksdagen beslutade den 23 juni 2010 att en ny lag om hantering av brandfarlig och explosiv vara ska gälla från och med den 1 september Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn för hantering av explosiv vara, utan övergångsregler, förs över från polismyndigheten till kommunen från och med den 1 september Lagen föreskriver även att kommunfullmäktige får besluta om avgift för hanteringen av verksamheten. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 31 augusti 2010 att kommunstyrelsen beslutar att beslut i ärenden och tillståndshantering enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara delegeras till biträdande kommundirektören samt att denne får rätt att i sin tur delegera till annan att fatta beslut i sådana ärenden. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ansvarar för beslut i ärenden och tillståndshantering enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara, att fastställa kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 31 augusti 2010 till taxa för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 1 oktober 2010 samt att tidigare taxa för tillståndsgivning därmed upphör att gälla, att taxan årligen justeras med SCB:s konjunkturstatistik avseende löner inom kommuner (KLK Preliminär månadslön, M 08), att fastställa föreslagen giltighetstid för tillstånd enlig lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara till ett år för nytt tillstånd och till tre år alternativt fem år för förnyat tillstånd för explosiv vara. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september 2010, 274 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 31 augusti 2010.

20 Kommunstyrelsen KS 149 Dnr KS (forts) ande sammanträde Yrkanden Elisabeth Björk (S) att beslut i ärenden och tillståndshantering enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara delegeras till räddningschefen samt att denne får rätt att i sin tur delegera till annan att fatta beslut i sådana ärenden. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kjell Jansson (M) bifall arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

21 Kommunstyrelsen KS 150 Dnr KS Nedläggning av Häverö gymnasium med anledning av ansökan om friskola 1. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att lägga ner Häverö kommunala gymnasieskola: att försäljning av samtliga inventarier och överlåtelse av det immateriella värdet till den fristående gymnasieskolan, Carl Wahrens gymnasieskola, sker till marknadsmässigt pris om 2 mkr. 2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att lägga ner Häverö gymnasieskola från och med den 1 augusti 2011 under förutsättning att skolinspektionen godkänner start av friskola. En privatperson har hos skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående friskola från och med läsåret 2011/2012. Under förutsättning att skolinspektionen godkänner ansökan beslutade utbildningsnämnden den 4 maj 2010, 40, att rekommendera att kommunfullmäktige beslutar att Häverö kommunala gymnasieskola läggs ner från och med den 1 augusti I skrivelse daterad den 31 augusti 2010 meddelar Roslagens Education AB att de övertar privatpersonens ansökan om friskola samt att de önskar överta Häverö kommunala gymnasieskolas inventarier och utbildningsverksamhet till ett pris om 2 mkr med en avbetalningsplan inom 6 månader från tillträdesdatum. Av skrivelsen framgår också att den nya ägaren avser att utveckla utbildningen i samarbete med det lokala och regionala näringslivet. Gymnasieskolans verksamhet är i huvudsak förlagd till lokaler, som ägs av NIHAB.

22 Kommunstyrelsen KS 150 Dnr KS (forts) Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 31 augusti 2010 att kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att lägga ner Häverö kommunala gymnasieskola, att försäljning av samtliga inventarier och överlåtelse av det immateriella värdet till den fristående gymnasieskolan, Carl Wahrens gymnasieskola, sker till marknadsmässigt pris om 2 mkr. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att lägga ner Häverö gymnasieskola från och med den 1 augusti 2011 under förutsättning att skolinspektionen godkänner start av friskola. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september 2010, 275 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 31 augusti 2010.

23 Kommunstyrelsen KS 151 Dnr KS Godkännande av preliminärt markanvisningsavtal och förkalkyl gällande exploatering av kv Förrådet m fl, Trädgårdsstaden i Norrtälje 1. Kommunstyrelsen beslutar: att godkänna ett preliminärt markanvisningsavtal med JM AB avseende del av kv Förrådet samt fastigheterna Vaktmästaren 9 och 10 i Norrtälje stad samt att föreslå kommunfullmäktige godkänna en förkalkyl gällande de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid genomförande av projektet. 2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en förkalkyl gällande de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid genomförande av projektet. Den 25 november 2009 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott ett förfrågningsunderlag för en markanvisningstävling för del av kv Förrådet och fastigheterna Vaktmästaren 9 och 10 baserat på ett samrådsförslag från den 2 juni 2008, reviderat den 2 november Efter genomförd markanvisningstävling föreslås att ett preliminärt markanvisningsavtal tecknas med JM AB. Avtalet villkoras av att det godkänns av kommunstyrelsen senast den 13 september 2010 samt att kommunfullmäktige godkänner förkalkylen senast den 27 september Det slutliga mark- och exploateringsavtalet tecknas i samband med att slutligt förslag till detaljplan antas senast den 30 juni 2012.

24 Kommunstyrelsen KS 151 Dnr KS Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2010 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett preliminärt markanvisningsavtal med JM AB avseende del av kv Förrådet samt fastigheterna Vaktmästaren 9 och 10 i Norrtälje stad samt att föreslå kommunfullmäktige godkänna en förkalkyl gällande de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid genomförande av projektet. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 juni 2010, 241 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 3 juni 2010.

25 Kommunstyrelsen KS 152 Dnr KS Antagande av detaljplan för Bromskärs hamn, Oxhalsö 1:125 i Blidö församling 1. Kommunstyrelsen beslutar: att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5: Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av PBL 5:29 anta detaljplan för Bromskärs hamn, Oxhalsö 1:125 i Blidö församling. Planförslagets huvudsyfte är att möjliggöra en utbyggnad av Bromskärs hamn, dels med en yrkesdel, dels med en hamn för småbåtar, som används för färd till utanförliggande öar. Till båda delarna föreslås parkeringsplatser. I planförslaget finns även en tomt för småindustri, en för bostäder kombinerat med verksamhet och en tomt för kiosk, restaurang od. Planförslaget har varit utställt två gånger. Vid senaste utställningen inkom 12 yttranden, varav 3 utan erinran. Länsstyrelsen har i ett separat beslut den 2 juli 2010 beslutat att upphäva strandskyddet inom kvartersmark i detaljplanen enligt kommunens ansökan. Bromskär är en av kommunens sju replipunkter. Arbetet med framtagande av detaljplan och underlag för ansökan om tillstånd från miljödomstolen sker i samarbete med Bromskärs Hamnförening, som ansvarar för delen med småbåtshamn. Kommunen ansvarar för yrkesdelen, utom den allmänna bryggan som är Trafikverkets ansvar.

26 Kommunstyrelsen KS 152 Dnr KS (forts) Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 5 juli 2010 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, 251 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 5 juli 2010.

27 Kommunstyrelsen KS 153 Dnr KS Antagande av detaljplan för fastigheten Göken 5 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad 1. Kommunstyrelsen beslutar: att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5: Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av PBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Göken 5 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad. Planen innebär en ändring av nuvarande detaljplan i syfte att pröva lämpligheten av flerbostadsbebyggelse med fyra våningar i stället för ett friliggande enbostadshus i två våningar, som nu gällande plan avser. Därutöver ingår en utökning av kvartersmarken på grönområdet öster om Göken 5 för föreslagen parkering och även grönområdet bakom Göken 2 och 4 för att få med befintlig parkering för Göken 2. Planförslaget har varit utställt och inkomna synpunkter redovisas i redogörelse reviderad den 7 juni Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 juni 2010 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

28 Kommunstyrelsen KS 153 (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, 252 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 8 juni 2010.

29 Kommunstyrelsen KS 154 Dnr KS Antagande av detaljplan för fastigheterna Hårnacka 2:7 och del av Hårnacka 3:2 i Estuna och Söderby-Karls församling 1. Kommunstyrelsen beslutar: att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5: Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av PBL 5:29 anta detaljplan för fastigheterna Hårnacka 2:7 och del av Hårnacka 3:2 i Estuna och Söderby-Karls församling. Reservation Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Planens syfte är att presentera förutsättningarna för att etablera ny högkvalitativ villamiljö i anslutning till befintlig bebyggelse och Räfsja skogsoch jordbruksområde. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare bifallit förfrågan om att upprätta detaljplan för ca 14 tomter samt att pröva 24 tomter. Detaljplanen har föregåtts av ett programskede, som varit ute på samråd våren Detaljplanen har varit ute på samråd vintern 2009/2010 och utställt under maj och juni Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 juni 2010 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna denna till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

30 Kommunstyrelsen KS 154 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, 253 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 28 juni Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. ande sammanträde Yrkanden Elisabeth Björk (S) avslag. Kjell Jansson (M) bifall arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer pro proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.