Utredning av Pedagogiska Centralen i Malmö stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av Pedagogiska Centralen i Malmö stad"

Transkript

1 Utredning av Pedagogiska Centralen i Malmö stad Bakgrund Under år 2009 beslöts att Pedagogiska Centralen skulle bli föremål för en utredning av en extern bedömare. Denna utredning ska kunna ligga till grund för beslut angående enhetens fortsatta arbete och samtidigt utgöra inspiration för den egna verksamhetsutvecklingen. Utredningsarbetet påbörjades i augusti En slutrapport Utredning av Pedagogiska centralen i Malmö stad lämnades av utredaren Docent Fredrik Schoug den 19 februari Vid Utbildningsnämndens sammanträde beslöts att skicka utredningen på remiss. Inkomna remissvar Remissvar har inkommit från stadsdelsfullmäktige Centrum, Fosie, Husie, Hyllie, Kirseberg, Limhamn-Bunkeflo, Oxie, Rosengård, Södra Innerstaden, Västra Innerstaden samt Lärarförbundet, SACO, Kulturnämnden, Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fritidsnämnden, ABF Malmö, Malmö Högskola lärarutbildningen, Rönnens gymnasium, Malmö Latinskola. Utredningens åtgärdsförslag Utredaren konstaterar att Pedagogiska Centralens utbud avseende IT- och mediepedagogik, biblioteksutveckling och utomhuspedagogik är tydligt efterfrågat inom skolorna, men pekar också på områden som skulle kunna utvecklas: specialpedagogik och språkutveckling. Utredaren föreslår hur den centrala stödfunktionen skulle kunna se ut i Malmö inom sex områden. 1) Pedagogiska Centralen ska styras av en ledningsgrupp/styrgrupp, bestående av Utbildningsförvaltningens direktör och barn- och ungdomscheferna. Till denna grupp knyts en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till nya verksamhetsplaner. Utredaren ser inget självklart lokaliseringsalternativ i den kommunala förvaltningsstrukturen, och menar att frågan om lokalisering inte bör överdrivas. 2) PedNet och marknadsföring Oavsett om man väljer att fortsätta satsa på PedNet eller på andra alternativ bör marknadsföringen bli mer nischad och därmed brukaranpassad. Utskick bör kategoriseras efter målgrupper, så att dessa kan prenumerera på de delar av informationen som berör dem själva utan att få allt annat på köpet. 3) Alla pedagoger och bibliotekarier på Pedagogiska Centralen bör regelbundet ge sig ut i skolverksamheten, t.ex. i samband med studiedagar. En del av Pedagogiska Centralens budget bör avsättas för tidsbegränsade projekt, för vilka man kan anlita utvecklingsintresserade lärare och bibliotekarier från skolorna 4) Pedagogiska Centralens bibliotekarier bör få en central uppgift när det gäller att kommunicera bibliotekets roll som pedagogiskt instrument och bör därvid mer aktivt söka upp skolledarna. En viktig uppgift skulle kunna vara att spela en ledande roll i utvecklande av arbetsplaner, som tydligt och överskådligt belyser hur skolbibliotekets pedagogiska arbete faktiskt går till och utvärderar resultaten av de insatser som görs. På Pedagogiska Centralen bör man utveckla fler kurser som vänder sig till både lärare och bibliotekarier

2 Pedagogiska Centralen kan med fördel ta över arbetsuppgifter vad gäller systemhantering och upphandling av databaser, i dem mån resurserna finns. 5) För att kunna lägga ner eller begränsa utlåningsverksamheten krävs en avvecklingsplan. Så länge utlåningsverksamheten existerar bör det också finnas centrala transporter. 6) Centrum för Pedagogisk Utveckling (CPU)? Namnet på Pedagogiska Centralen föreslås ändrat till Centrum för Pedagogisk Utveckling (CPU) Sammanfattning av remissvaren (Se utförligare sammanfattning av remissvaren i bilaga 1) Det stora flertalet remissinstanser betonar att det finns ett fortsatt behov av ett centralt skolstöd. De är också i stort positiva till utredarens förslag. Det enda undantaget är att många remissvar inte håller med om att den organisatoriska inplaceringen är av mindre betydelse. Dessa remissvar pekar på fördelar med en inplacering inom Avdelningen för Barn- och Ungdom, för att skapa en bra koppling till RMS/FoU-enheten. 1) Tankarna om styr- och arbetsgrupp stöds genomgående i remissvaren. Stadsdelsfullmäktige Limhamn-Bunkeflo och stadsdelsfullmäktige Fosie menar att antalet ledamöter i styrgruppen bör minskas, för att uppnå ett effektivare arbete. Stadsdelfullmäktige Rosengård föreslår att en referensgrupp bestående av skolbibliotekarier och IT-ansvariga på skolorna ska knytas till styrgruppen. Miljönämnden anser att styrgruppen inte ska bestå av barn- och ungdomschefer utan av ombud med tydlig förankring i verkligheten Utredaren nämner också möjligheten att Pedagogiska Centralen skulle kunna knytas till Avdelningen för Barn och Ungdom, och därigenom kunna förbättra samverkan med RMS. Denna tanke släpps dock med motivet att RMS inte ingick i utredningsuppdraget. Frågan om anknytning till Avdelningen för Barn och Ungdom lyfts dock upp i många remissvar. Flertalet stadsdelar förespråkar en sådan organisation, liksom även Malmö Latinskola. 2) PedNet och marknadsföring De remissinstanser som kommenterat denna punkt instämmer i utredarens förslag. 3) En majoritet av remissinstanserna är principiellt positiva till detta. Flera remissinstanser pekar dock på ett behov av att vidare utreda/ ha en dialog om hur detta praktiskt ska kunna genomföras. Stadsdelsfullmäktige Limhamn-Bunkeflo pekar på svårigheter med den finansiella lösningen och med bemanningssituationen i den ordinarie verksamheten. Stadsdelsförvaltning Hyllie menar att möjligheterna att genomföra detta bör ses över av styr- och arbetsgrupp. 4) Remissvaren är i stort positiva till förslagen, och i många svar understryks vikten av ett centralt skolstöd på denna punkt. Stadsdelsfullmäktige Limhamn-Bunkeflo pekar dock i sitt svar på att det, med tanke på de stora variationerna i skolbibliotekens organisation och resurser, kan bli svårt att anpassa och svårt att utnyttja utbudet.

3 5) Flertalet remissinstanser förespråkar att utlåningen på sikt ska avvecklas, men att det under tiden fram till detta ska finnas centrala transporter. Stadsdelsfullmäktige Oxie ställer sig tveksamma till den delen av uppdraget som handlar om utlåning av böcker, dvd-skivor och videokassetter. 6) Centrum för Pedagogisk Utveckling (CPU)? De remissinstanser som kommenterat namnbytet är positiva till detta.

4 Bilaga 1 Sammanställning av remissvar Förslag/Remissinstans Stadsdelsfullmäktige Centrum Stadsdelsfullmäktige Fosie Stadsdelsfullmäktige Husie Organisatorisk placering är inte betydande. Utbildningsförvaltningen bör tillsammans med stadsdelarna utveckla och finna former för styrningen. Idén med styrgrupp är riktig, men det kan kanske räcka att styrgruppen är sammansatt av utbildningsdirektören + två representanter för barn- och ungdomscheferna.. Organisatorisk inplacering är inte avgörande. Instämmer i förslaget om styrgrupp och arbetsgrupp Förespråkas. Särskild tonvikt bör läggas vid PedNet och marknadsföring Inget att erinra Ser gärna att det skapas möjlighet till tidsbegränsade projekt där t.ex. lärare kan vara en resurs under en tid inom Pedagogiska Centralen. Inget att erinra detta. Idéer väl värda ytterligare studier och praktiska försök. Idéer väl värda ytterligare studier och praktiska försök. Idéer väl värda ytterligare studier och praktiska försök. Inget att erinra Bör avvecklas på sikt men under tiden bör transportfrågorna för utlånade media lösas bättre än i dag Centrum för Pedagogisk Utveckling Förespråkas Förespråkas Förespråkas Funktionen med ett centralt skolstöd ska finnas kvar. Allmän IT-utbildning, IT-stöd kring t.ex. specialpedagogik och Naturskolan bör fortsätta att utvecklas. Biträder förslaget om riktade utskick Biträder förslagen och föreslår att prioritering ska ske efter stadsdelarnas eller skolornas intresse av motfinansiering Biträder utredningens förslag avseende uppsökande förhållningssätt till lärare och skolledning, fler kurser för både lärare och bibliotekarier samt centralt stöd för upphandling av databaser. Avvecklingsplan bör tas fram men under tiden bör transporterna centraliseras. Avvecklingsplanen måste anpassas till att nivån på den informationsteknologiska strukturen i kommunens skolor är så ojämn.

5 Förslag/Remissinstans Stadsdelsfullmäktige Hyllie Stadsdelsfullmäktige Kirseberg Positiv till förslaget om styrgrupp. Anser att även någon representant för avdelningen för barn- och ungdom ska ingå i gruppen. Instämmer i förslaget om styr- och arbetsgrupp. Instämmer i behovet av en verksamhetsplan för Pedagogiska Centralen. Framhåller vikten av att uppdragen och de olika delarna i verksamheterna för RMS och PedC tydliggörs, och att det är angeläget att Stadsdelsfullmäktige Limhamn Bunkeflo Instämmer i förslaget om styr/ledningsgrupp, men förespråkar att antalet ledamöter begränsas Organisatoriskt bör PedC, på samma sätt som RMS, ligga under avdelningen Barn och ungdom visa sambandet dem emellan Föreslår att Etniska Relationer och RMS organiseras i FOU Malmö PedNet och marknadsföring Biträder förslaget om riktade utskick Positiv till förslagen Instämmer i förslaget om riktade utskick Centrum för Pedagogisk Utveckling Möjligheterna att göra detta bör ses över av styr- och arbetsgrupp Samordning i utvecklingsarbetet välkomnas Positiv till förslaget, men pekar på ett behov av dialog om hur detta ska genomföras praktiskt Positiv till förslagen men påpekar att biblioteken i Kirseberg är väl fungerande. Instämmer i förslaget om att personal från PedC regelbundet ska ge sig ut i skolverksamheten. Anser att tanken med personalrotation är god, men ser hinder i den finansiella lösningen och problem i bemanningssituationen i den ordinarie verksamheten Konstaterar att skolbibliotekens organisation och resurser är mycket varierande varför det kan bli svårt att anpassa och svårt att utnyttja utbudet. Instämmer i förslaget om gemensamma transporter Namnbyte kan vara relevant om man vill markera en nystart för verksamheten Inget att invända Instämmer i förslaget Stort behov av stöd till förskolor och skolor i att utveckla IT frågor.

6 Förslag/Remissinstans Stadsdelsfullmäktige Oxie Stadsdelsfullmäktige Rosengård Referensgrupp bestående av skolbibliotekarier och IT-ansvariga på skolorna, bör knytas till ledningsgruppen i syfte att tillföra ett undervisningsperspektiv Det operativa stödet måste ha förankring i den senaste pedagogiska forskningen. Möjligheten att organisatoriskt sett knyta den kommungemensamma stödfunktionen till RMS/ FoU-enheten bör därför övervägas. PedNet och marknadsföring Behov av förstärkta informationsinsatser Positiva till förslaget. Föreslår att det inom en stödfunktion finns ett antal tjänster som ger möjlighet för verksamma i skolan att under tidsbegränsade perioder delta i utvecklingsprojekt. en bör finansieras med centrala utvecklingsmedel. Tveksamma till den delen av Pedagogiska Centralens uppdrag som handlar om utlåning av böcker, dvd-skivor och videokassetter. Centrum för Pedagogisk Utveckling Positiva till namnändringen Positiva till Pedagogiska Centralens verksamhet. Den kommungemensamma stödfunktionen bör vara pådrivande i utnyttkande av IT för att utveckla verksamheten. Inte minst när det gäller användning av IT som pedagogiskt verktyg inom språk- och matematikundervisningen. Pekar på vikten av att utvecklingsintresserade pedagoger och bibliotekarier får möjlighet att delta i tidsbegränsade utvecklingsprojekt Pekar på vikten av att PedC utgör ett stöd för skolbibliotekarierna Utredaren har pekat på viktiga utvecklingsoch förändringsområden som Rosengårds stadsdelsfullmäktige instämmer med. Stadsdelsfullmäktige Södra Innerstaden Viktigt att ledningsgruppen är väl förankrad och speglar de olika verksamheternas intresseområden. Ställer sig positiv till utredningens förslag och förespråkar att Servicenämndens resurser ska anlitas vid behov. Naturskolans verksamhet och stöd till skolorna när det gäller IT som verktyg framhålls som viktigt.

7 Förslag/Remissinstans PedNet och marknadsföring Centrum för Pedagogisk Utveckling Stadsdelsfullmäktige Västra Innerstaden Lärarförbundet SACO Organisatorisk tillhörighet är av Organisatorisk tillhörighet är egentligen underordnad betydelse. Pedagogiska oviktig, men den bör ligga under Centralens uppdrag ska styras av skolors och Utbildningsförvaltningen eller under en av förskolors behov av service. stadsdelarna. Kopplingen mellan Pedagogiska Centralens verksamhet och RMS/ FoU-enheten måste bli ännu tydligare Biträder förslaget om riktad information men anser att denna även ska läggas på ikoner. PedNet bör finnas kvar. En mix av fast anställda personer och möjlighet för aktiva pedagoger att periodvis knytas till verksamheten, borde vara den optimala lösningen Biträder utredarens förslag. Uppdraget som stöd till skolbiblioteken är viktig. Pedagogiska Centralens slutliga avveckling som AV-central kan påskyndas Pedagogiska Centralen bör säkerställa den IT-pedagogiska kompetensen i stadens skolor och förskolor. Pedagogiska Centralen bör utvecklas mot ett Skoldatatek, där man kan pröva och låna tekniska hjälpmedel för att stödja lärandet Pekar på skolbibliotekens centrala roll för måluppfyllelsen. En biblioteksutveckling på PedC kan bidra till att biblioteken får högre status och gör att rektorerna ser vikten av att behålla och utveckla dessa. Fysisk utlåning av klassuppsättningar och temapaket måste fortsätta under överskådlig tid. Ett centralt finansierat transportsystem måste etableras. Ett ökat samarbete mellan bibliotek och pedagogisk personal skulle innebära väsentliga framsteg för skolan som helhet. Utredarens förslag innebär en strukturerad och kvalitativ kompetensutveckling, något som välkomnas. En dialog med SACO:s medlemsgrupper om hur detta arbete ska fortskrida förväntas. Utredarens förslag är mycket bra och förtjänar uppmärksamhet. Särskilt poängteras att flera delar av Pedagogiska Centralens verksamhet skulle kunna bidra med synergieffekter om man utvecklade samarbetet med motsvarande verksamheter på Kultur- och Miljöförvaltningen, så också på Gatukontoret.

8 Förslag/Remissinstans Kulturnämnden Miljönämnden PedNet och marknadsföring Centrum för Pedagogisk Utveckling Det finns redan i dag samarbeten som förekommer mellan PedC och bl.a. Kulturförvaltningen. En dialog om skolans stödfunktioner bör omfatta samtliga andra stödfunktioner inom Malmö stads organisation. UF, i egenskap av huvudman för PedC är bäst lämpad att leda en sådan dialog. En gemensam huvudman för stödfunktionerna är inte en självklar lösning Även inom biblioteksområdet kan ett vidareutvecklat samarbete vara fruktbart Som exempel på befintliga samarbeten anges Naturskolan och Kulturproduren Rent organisatoriskt spelar det troligen mindre roll vilken förvaltning PedC tillhör. Viktigare är att återkopplingen mellan PedC och skolornas personal underlättas. Styrgruppen ska inte utgöras av Barn- och Ungdomscheferna, utan av ombud med tydlig förankring i verksamheten. Ett utökat samarbete mellan Naturskolan, och pedagoger från Malmö museer, Miljöförvaltningen, Gatukontoret, VA-syd och SYSAV förespråkas, liksom samverkan med liknande pedagogiska verksamheter utanför den kommunala organisationen, t. ex. SEA-U. Det är viktigt att kommunens egna skolor och friskolorna behandlas lika Naturskolan skulle tillsammans med Malmö Museer bli ett nav för det pedagogiska arbetet med miljö och hållbar utveckling. Tekniska nämnden, fastighetskontoret Fastighetskontoret är inte berört och kan därför inte lämna relevanta synpunkter

9 Förslag/Remissinstans Stadsbyggnadsnämnden Fritidsnämnden ABF Malmö PedNet och marknadsföring Positiva till förslaget om att kunna prenumerera på information kring vissa specifika pedagogiska teman Centrum för Pedagogisk Utveckling Nämnden bedömer att utredningens förslag inte har någon inverkan på den fysiska planeringen och har därför inget att erinra. Eftersom Pedagogiska Centralen särskilt riktar sig till skolan och pedagoger, påverkas fritidsnämndens uppdrag eller verksamhet inte avsevärt. Negativt att inte kunna ta del av strömmande medier. Utbudet av fysiska titlar är ej tillfredsställande. Utredaren har satt fingret på många viktiga punkter

10 Förslag/Remissinstans Malmö Högskola, lärarutbildningen Rönnens Gymnasium Malmö Latinskola Stödjer tanken på en ledningsgrupp. Det naturliga vore att samordna PedC med RMS/FoU-enheten under samma ledning. Rollfördelningen skulle kunna vara att FoUavdelningen utreder och beforskar medan CPU är operativa gentemot skolorna. Den gemensamma ledningsgruppen ansvara för prioritering av de tjänster som ska utföras. PedNet och marknadsföring Förslaget om riktade utskick är bra. Att byta kommunikationssystem från PedNet till exempel Google apps, skulle kunna förenkla kommunikationen. Utvecklingsarbete med deltagare från skolan och från Pedagogiska Centralen, kräver ett aktivt engagemang från båda parter, tydliga roller och finansiering. Behoven bör bottna i enheternas Centrum för Pedagogisk Utveckling Stödjer förslaget Förslagen om uppsökande verksamhet och ökat utbud av kurser är utmärkta. De bör kompletteras med inrättandet av mötesplatser, seminarier, konferenser där skolbiblioteket som pedagogiskt verktyg avhandlas.. Samarbetet kring biblioteksfrågor mellan Malmö Högskola och Pedagogiska Centralen skulle kunna utvecklas ytterligare Betonar behovet av centralt stöd för att frilägga tid för skolbibliotekarien, som kan användas i det pedagogiska arbetet. Stödet ska omfatta administration/prenumeration av databaser, bokbeställningar och gemensamt anordnad fortbildning. resp. förvaltningens kvalitetsredovisningar. Det borde finnas en förteckning över vilka servicefunktioner Selmasupport kan hjälpa till med (katalogisering, framtagande av användarstatistik osv) Kurser i Millennium är viktiga. Riktlinjer för hur utbildning i informationssökning och källkritik för elever i olika årskurser kan se ut, borde tas fram. Upphandling av databaser kunde med fördel ske hos Pedagogiska Centralen. Det är beklagligt att vissa skolor måste avstå från att beställa material från PedC på grund av att kostnaden upplevs som för hög. Lärarnas kunskap om strömmande media brister i många fall. Centrum för utveckling kan bara finnas där utvecklingen äger rum. Organisationen kan fungera som en samordningscentral för utvecklingsarbete.

Ärende: Ärende 3 Dnr Organisationsförslag avseende nuvarande Pedagogisk Central

Ärende: Ärende 3 Dnr Organisationsförslag avseende nuvarande Pedagogisk Central Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (6) Datum 2011-03-09 Vår referens Matz Nilsson Direkttelefon 040-34 30 16 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 3 Dnr 2010-115 Organisationsförslag avseende nuvarande Pedagogisk

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Underlag för utformning av lokal digital plan

Underlag för utformning av lokal digital plan Underlag för utformning av lokal digital plan Börja med att scanna QR-koden eller klicka på länken: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xoctf2rl9oe Inledning I avsikt att tydliggöra och synliggöra

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Sophia.sollen@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare APU - omvårdnad/sjukvård Syftet med avtalet är att höja kvaliteten inom omvårdnadsprogrammet genom att förbättra den arbetsplatsförlagda utbildningen både i

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

IKT-PEDAGOGISK PLAN ORUST KOMMUN/ VERKSAMHET FÖR LÄRANDE 2012-2016 ( version 111206 )

IKT-PEDAGOGISK PLAN ORUST KOMMUN/ VERKSAMHET FÖR LÄRANDE 2012-2016 ( version 111206 ) IKT-PEDAGOGISK PLAN ORUST KOMMUN/ VERKSAMHET FÖR LÄRANDE 2012-2016 ( version 111206 ) 1 VISION 2 ALLMÄNT 3 MÅL 4 RIKTLINJER 5 DATAUTVECKLINGSSCHEMA 6 DATAKÖRKORT 7 REVIDERINGSPROCESS 8 FASTSTÄLLANDE 1

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-20 DNR BUN 2014.158 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE BARN- OCH

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Kommittédirektiv Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sammanslagning av FoU Nordost och FoU Seniorium samt införande av verksamhetsområdet funktionsnedsättning som ett nytt FoUuppdrag

Tjänsteskrivelse Sammanslagning av FoU Nordost och FoU Seniorium samt införande av verksamhetsområdet funktionsnedsättning som ett nytt FoUuppdrag TERHI B ERLIN SID 1/7 U T REDARE 08-587 85 4 5 8 T E RHI.BERLIN @VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Sammanslagning av FoU Nordost och FoU Seniorium samt införande av verksamhetsområdet funktionsnedsättning

Läs mer

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERG RIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-195/2013 SID 1 (8) 2013-02-27 Handläggare: Carina Cannertoft/ Christina Grönberg Telefon: 08-508 43 028/ 508

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-26 Handläggare: Björn Johansson Heléne Wallerstedt Telefon: 08 508 33 818 076 12 90 780 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Styrdokument, plan Skolstrateg 2014-02-04 Per Kornhall 08-590 976 50 Dnr SVV/2013:112 per.kornhall@upplandsvasby.se IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Finansiell samordning. Trollhättan. 20 februari 2015

Finansiell samordning. Trollhättan. 20 februari 2015 Finansiell samordning Trollhättan 20 februari 2015 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor.

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2015-03-24 Robert Handläggare Lundh Telefon:08 Robert Lundh 508 33 638 Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 för VästKom Beslutad i styrelsen den 28 november 2014 1 1. Inledning VästKoms verksamhetsplan beskriver huvuddragen i de verksamheter och aktiviteter som vi ser framför oss för 2015.

Läs mer

Garaget Verksamhetsplan 2010

Garaget Verksamhetsplan 2010 Garaget Verksamhetsplan 2010 INNEHÅLL INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 PARTNERSKAPET 2 MÖTESPLATS 2 DIALOGMÖTEN 3 HÅLLBAR UTVECKLING 3 SAMVERKAN 3 VERKSAMHETSIDÉ... 3 SYFTE 4 VISION 4 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 Bilaga Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 stockholm.se Juni 2015 Dnr: 171-1405/2015 Utgivare: Stadsledningskontoret Kontaktperson: Johanna Löfvenius 4 (10) Syfte

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND 2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND GENOMFÖRD VÅREN 2014 INOM RAMEN FÖR SKL MATEMATIK PISA 2015 2 (15) Innehållsförteckning Försättsblad sid 1 Innehållsförteckning sid 2 Sammanfattning

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar inom BUP - organisationsförslag

Intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar inom BUP - organisationsförslag 1(7) Intensiva öppenvårdsinsatser (13-11-5) Intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar inom BUP - organisationsförslag Innehållsförteckning 1. Sammanfattning.... Bakgrund... 3. Syfte... 3 4. Mål...

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund. Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor

En skola på vetenskaplig grund. Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor En skola på vetenskaplig grund Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor Bakgrund Diskussioner mellan ett antal kommuner och Malmö högskola om s.k. verksamhetsnära

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5) REMISSVAR DATUM BETECKNING 2001-06-15 620-299-2001 ERT DATUM ER BETECKNING Ku2001/341/Ka Kulturdepartementet Enheten för kulturarvsfrågor 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Skolbibliotekets roll i dagens skola

Skolbibliotekets roll i dagens skola GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Skolbibliotekets roll i dagens skola Karin Öjebrink LAU350 Handledare: Maj Asplund Carlsson Examinator: Anna Nordenstam Rapportnummer:

Läs mer

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre.

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre. PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Deltagande Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre F län Lars Brudin H län Claes Hallert E län Inger

Läs mer

Flerspråkiga barn i förskolan

Flerspråkiga barn i förskolan Flerspråkiga barn i förskolan Riktlinjer och organisation NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Inledning Dessa riktlinjer är i första hand tänkta att fungera som ett stöd i det pedagogiska arbetet på förskolan.

Läs mer

Utvecklingsplan för IT inom BUN

Utvecklingsplan för IT inom BUN Utvecklingsplan för IT inom BUN 2006 2009 Godkänd i BUN 060615, 104 Inledning Med visionen i fokus; Barnet/eleven i centrum för bildning och fostran, är det av största vikt att man följer med i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Matematikstrategi 2012-2015

Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Avsiktsförklaring Luleå kommun som huvudman prioriterar kompetensutvecklingsinsatser i matematik inom samtliga verksamhetsområden för att därigenom

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Strategi för nästa generations lärande

Strategi för nästa generations lärande Strategi för nästa generations lärande Med lärande i fokus från förskola till gymnasium. Varför: När vi besöker våra förskolor och skolor ska vi se barn, elever och lärare som kommunicerar effektivt, mot

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

2015-03-16 Dnr: 2015/173-FSN-600. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se. Förskolenämnden

2015-03-16 Dnr: 2015/173-FSN-600. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se. Förskolenämnden Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-16 Dnr: 2015/173-FSN-600 Förskolenämnden Utreda behovet av utbildning och rådande kunskapsläge för

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Deltagare från Umeå, Sverige, i det nordiska projektet om utbildning för hållbar utveckling:

Deltagare från Umeå, Sverige, i det nordiska projektet om utbildning för hållbar utveckling: Deltagare från Umeå, Sverige, i det nordiska projektet om utbildning för hållbar utveckling: Annika Manni Universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer