Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/ /Utkast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast"

Transkript

1 Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/ /Utkast Ansvarig: Projektgrupp 3B/ Projektledare Patrizia Strandman

2 Innehåll Inledning... 4 Projektets bakgrund och syfte och mål samt måldefinition... 4 Läge och projektavgränsning... 5 Sammanställning... 5 Sammanställningens roll i processen... 5 Projektets organisation... 6 Projektets roll/relation till stadens uppdrag... 6 Delprojektens funktioner... 6 Detta dokuments relation till FÖP/DP... 7 Situationen idag... 8 Stationsområdet... 8 Historik... 8 Kvarter... 8 Kontor och Bostäder... 8 Området förutsättningar i mark... 9 Stråk koppling staden och Mälaren Platser Passager Kultur Handel Tillgänglighet, jämlikhet och trygghet/säkerhet Resandeanläggningen Historik Huvuddisposition Service i stationshuset Layoutproblem/brister Service i stationsområdet Bussgods Trafikstrukturer Kollektivtrafik Tågtrafik och personbangården Spårväg Fjärrbuss Tågersättningsbuss Turistbussar Övrig trafik Taxi Personbilstrafik Parkering bil Cykel Fotgängare Lasttrafik Färjor

3 Figurförteckning Figur 1 Projekt 3B's geografiska område... 5 Figur 2 Gator och kvarter, hämtat från google maps... 8 Figur 3 3B Icke flyttbara media inom området... 9 Figur 4 Dagens kopplingar mellan norr o söder. Passager under järnvägen vid Hamngatan, via bro över järnvägen vid Resecentrum och under järnvägen vid Pilgatan Figur 5 Flygfoto över stationsområdet. Vasaparken och planerad park/torg vid kajen intill RoRo-lägret Figur 6 Förslag i parallellt uppdrag rörande passager. SWECO Architects AB föreslag med passage under järnväg med öppna sluttande platser på båda sidor om spårområdet Figur 7 Förslag i parallellt uppdrag rörande passager. White föreslår passage under järnväg som även omfattar passage under ringvägen Figur 8 Västerås Stationshus Figur 9 Stationshusets disposition hämtad från 14 Figur 10 Gång- och cykeltrafik mängder Figur 11 Biltrafikmängder nuläge (Källa: SWECO) Figur 12 Disposition av Västerås C hämtad från 17 Figur 13 Nuvarande bussterminal Västerås central med lista på angörande linjer hösten Figur 14 Cykelparkering Västerås C, lokalisering och antal

4 Inledning Projektets bakgrund och syfte och mål samt måldefinition Västerås stad har antagit en Vision 2026 med Staden utan gränser som huvudbudskap, en stad vi skapat tillsammans, som vi är stolta över, som skapar gemenskap, har en naturlig kontakt med Mälaren. En utvecklad stadsdel med nytt resecentrum och moderna kommunikationsmedel skall verka för Västerås i världen, världen i Västerås. För mer information om Vision 2026, se och Projektkontrakt ver 3.0. För utveckling av stationsområdet inklusive resecentrum har projekt 3B skapats. Nedan beskrivs målsättningar med utvecklingen av stationsområdet. Ytterligare beskrivningar av målsättningar återfinns i Projektkontrakt och projektbeskrivning 3B. Attraktivt och effektivt resecentrum Ett attraktivt och effektivt resecentrum ska leva upp till följande parametrar: - Resenären i centrum - Funktionell tillgänglighet - Begripligt - Byteseffektivit - Mötespunkt - Tryggt och säkert - Västerås skyltfönster - Flöde - Välkomnande - Två framsidor - God gestaltning - Hög servicegrad - Kapacitetsstarkt - Levande Expanderbart Området ska bli en tydlig och självklar länk mellan city, centrala mälarstranden och Mälaren För att gränserna mellan city, centrala mälarstranden och Mälaren ska suddas ut behöver projekt 3B jobba med att: - bygga bort barriärerna. - måna om de visuella kontakter med Mälaren som är möjliga. - förstärka sambandet genom gestaltning och funktion som fungerar även när resecentrum är stängt. - etablera och förstärka stråk. Området ska bidra till en utvidgad citykärna Området ska bidra till en utvidgad citykärna genom att: - öka områdets mångfald i användningen - en citykänsla tillskapas genom olika funktioner, gestaltning och flöden - vila området på tre ben: kultur, handel, rekreation med resan som sammanhållande kitt. Området ska innehålla attraktiva kvartersytor Attraktiva kvartersytor skapas genom: - att ge förutsättningar för en hög exploateringsgrad - att ge förutsättning för skapandet av A+lägen för kommersiella fastigheter - en funktionell och nyskapande gestaltning - en balans mellan bevarande och nyskapande. Områdets historiska atmosfär skapas av, för området, markanta byggnader som ångkraftverket, Lantmännens silo och Mimerkvarteren. Området måste kännas modernt. 4

5 Området ska innehålla attraktiva allmänna ytor Attraktiva allmänna ytor skapas genom att: - måna om god funktion och estetik. - ge förutsättningar för en stadsdel som är levande 24 h om dygnet. - ge förutsättningar för mötespunkter. Läge och projektavgränsning Figur 1 Projekt 3B's geografiska område Sammanställning Sammanställningens roll i processen Det stationsnära området har ett stort antal funktioner gällande både stadsmiljö och resandefunktioner. Framgångsrik utveckling av området kräver både att utveckla de enskilda funktionerna och att tillvarata samspelet mellan resecentrum och den omkringliggande staden. Syftet med detta dokument är att sammanställa kända förutsättningar, pågående utredningar samt möjligheter och ambitioner med utvecklingen av stationsområdet. 5

6 Projektets organisation Projektets roll/relation till stadens uppdrag På uppdrag av stadsledningskontoret skall 3B arbeta för utveckling av stadsdelen som utgörs av stationsområdet inklusive resecentrum i enlighet med projektets mål. Delprojektens funktioner Uppgift för delprojekt Stadsbyggnad Delprojektets uppgift är att ha en sammanhållande funktion för stadsbyggandet inom området och således för de planer och bygglov som sker inom området och i angränsande områden och som har bäring på 3B. Arbetet innebär även ansvaret för att fördjupad översiktsplan och relevanta detaljplaner tas fram enligt projektets tidplan. Delprojektledaren ska leverera av projektledaren beställda arbetsuppgifter (produkter) på avtalad tid och kostnad och med rätt kvalitet. 6

7 Uppgift för delprojekt Trafik Delprojektets uppgift är att samordna de olika trafikslagens funktioner inom området så att det blir en väl fungerande lösning för området och det nya resecentrumet med väl fungerande anpassning till angränsande områden. Detta innebär att ansvara för underlag, prognoser och funktionalitet rörande samtliga trafikslag. Delprojektledaren ska leverera av projektledaren beställda arbetsuppgifter (produkter) på avtalad tid och kostnad och med rätt kvalitet. Uppgift för delprojekt Kommunikation Delprojektets uppgift är att tillse att kommunikation, information kring och marknadföring av 3B på ett sätt att det underlättar arbetet internt och externt 3B. Delprojektledaren ska leverera av projektledaren beställda arbetsuppgifter (produkter) på avtalad tid och kostnad och med rätt kvalitet. Uppgift för delprojekt Nuläge Under perioden som löper fram till 2017 och vi har en ny resecentrumanläggning ska befintligt område med resecentrum fungera, underhållas och förbättras. Delprojektledarens uppgift är att bevaka och samordna stadens intressen samt vara kommunikationslänken mellan projektgrupp och de som ingår i delprojekt Nuläge. Delprojektledaren ska leverera av projektledaren beställda arbetsuppgifter (produkter) på avtalad tid och kostnad och med rätt kvalitet. För utförligare beskrivning av projektet se Projektkontrakt och projektbeskrivning 3B. Detta dokuments relation till FÖP/DP Stadsdelens utveckling ställer krav på kunskaper av mång skilda slag. Perspektiven är både kortsiktiga och långsiktiga, intressenterna är många och influenserna är både av lokal, regional och nationell karaktär. Insamlandet av förutsättningar är en kumulativ process och detta dokument har till uppgift att på ett samlat vis redogöra för de kunskaper, krav och målsättningar som 3B överblickar i det inledande skedet. 3B kommer i enlighet med PBL att ta fram handlingar för fördjupad översiktsplan, FÖP och erforderliga detaljplaner DP. Projektet är komplext med många pågående parallella processer. Detta dokument innehåller till viss del den kunskap som även kommer att återfinnas i andra dokument såsom projektkontraktet FÖP och DP. Som konsekvens av den kumulativa kunskapsprocessen kan förutsättningar som anges i detta dokument i ett senare skede att omprövas. 7

8 Situationen idag Stationsområdet Historik Västra Aros, sedermera Västerås, har funnits där Svartån mynnar ut i Mälaren i mer än 1000 år. Stationsområdet har en industriell historia och ett turbinhus vid Svartån bidrog till att Svenska elektriska aktiebolaget, ASEA etablerade sig i Västerås. Elektrifieringen blev en stor och viktig industri, ASEA byggde verkstäder i centrala Västerås bland annat i kvarteren Mimer norr om järnvägen och Sigurd, söder om järnvägen. Kvarter Kvarteret Mimer Kvarteret Sigurd Figur 2 Gator och kvarter, hämtat från google maps Kontor och Bostäder De gamla industriområdena i kvarteren Mimer och Sigurd har på senare år omvandlats till kontorsområden både genom bevarande av de gamla industrilokalerna och genom nybyggnationer. Andra verksamheter såsom butiker och museer finns också i områdena. Kvarteret Mimer ligger inte inom projekt 3B men är ett stort influensområde med avseende på pendlare som jobbar eller bor i området. Söder om järnvägen med lägen nära Mälaren har ca st bostäder etablerats under de senaste 10 åren. Ytterligare bostäder är planerade att byggas (varav ca 500 är under byggnation ). 8

9 I området Kungsängen ligger stadens reningsverk. Bostäder närmare än 200 m är i dag ej möjligt. Eventuell övertäckning av anläggningen kan förändra förutsättningarna. Inom 3B planeras för en förtätad blandstad. Exploateringsgrad ca 2,5. Området förutsättningar i mark Geologi: Området består till ungefär lika delar lera och fyllnadsmassor. Fyllnadsmassorna finns i den södra delen av området, mot Mälaren, och ligger ovanpå leran. Leran har ett högt porvattentryck vilket försvårar all form av anläggande under markytan. Arkeologi: I kvarteret Sigurd har det påträffats rester av båtar. I övrigt har det gjorts en del små titthål inom området i samband med olika mindre arbetsföretag. Dessa gropar har då inte påvisat någon större förekomst av arkeologiska intressen. Miljö: Området har, på grund av sin industriella historia, en mycket hög miljöskuld avseende bland annat arsenik, tungmetaller och PAHer. SWECO har gjort en miljökartering av området. Media: Området är i sina delar hårt belastade av olika media som är så pass dyra att flytta att de betraktas som icke flyttbara. Tre olika geografiska delar urskiljer sig speciellt: 1) Kungsängsgatan Här finns olika sorters media i hela gatans bred och i ett varierande djup från en till sex meter. Kungsängsgatan är en pulsåder för Fjärrvärme, VA och El. Fjärrvärmen ligger i en kulvert om 3 x 1,5 meter, färskvattenledningen är en av stadens pulsådror, avlopp ligger med en stamledning 6 meter ner med en diameter om 1200mm och elen ligger med en av sina viktigaste 130 kv jordkabel här. Jordkabeln behöver dock förnyas inom en tioårsperiod. 2) Korsning med järnvägen Ett stort ledningspaket korsar järnvägen (se bild). Här finns försörjningen av Fjärrvärme och Fjärrkyla till centrum, fjärrvärmeledningen är dock väldigt gammal. Här korsar även en av stadens stamledningar för avlopp som leds till reningsverket samt en stor regnvattenkulvert som leds från Pilgatan och vidare ut i Mälaren vid Lantmännen. Regnvattenkulverten som ligger 4 m under markytan är ursprungligen en gammal bäck. 3) Central mottagningsstation (CM) finns i området (se bild) och är hjärtat i den centrala stadens el-fördelning. Uthomhusdelen är ABBs och är möjlig att flytta. Inomhusdelen är den del som anses oflyttbar. Figur 3 3B Icke flyttbara media inom området 9

10 Stråk koppling staden och Mälaren Figur 4 Dagens kopplingar mellan norr o söder. Passager under järnvägen vid Hamngatan, via bro över järnvägen vid Resecentrum och under järnvägen vid Pilgatan. Platser Direkt norr om järnvägen mellan Västerås centralstation och Västerås stadshus ligger Vasaparken, en Kungsträdgård/Slottsträdgård som Gustav Vasa anlade uppläts parken till staden och blev då en promenadpark för stadens innevånare. Parken har stora parkträd, böljande gräsmattor, slingrande promenadvägar och en dam som tar emot dagvatten från stadens centrala delar uppfördes ett Konserthus i parkens östra del, ett inslag som bidragit till att parken är mer levande även på kvällstid. Parkens kulturmiljö är av stort värde och ska värnas även om parkens gångstråk i allra högsta grad ingår i GC-flöden till/från stationen och som sådan ska ingå i utvecklingsarbetet. Söder om järnvägen mellan Sigurdsområdet och kajen planeras för en park eller torgmiljö, intill Roro-lägret, som ska kunna ge ett stråk från dagens centrala stad som fortsätter ner mot Mälaren. 10

11 RoRo Park/ Torg Figur 5 Flygfoto över stationsområdet. Vasaparken och planerad park/torg vid kajen intill RoRo-lägret. Passager En studie av möjliga passager har genomförts under sommaren 2011 i form av parallella uppdrag. Två arkitektteam har tagit fram förslag på möjliga utformningar för att koppla samman staden med Mälaren och i läget för resecentrum. Båda förslagen förordar passage under spåren. Ett av huvudskälen är att passage över spår kräver långa ramper vilket är svårt att infoga i staden. Ytterligare behov av passager med eller utan koppling till resandeanläggningens plattformar ska utredas. Figur 6 Förslag i parallellt uppdrag rörande passager. SWECO Architects AB föreslag med passage under järnväg med öppna sluttande platser på båda sidor om spårområdet. 11

12 Figur 7 Förslag i parallellt uppdrag rörande passager. White föreslår passage under järnväg som även omfattar passage under ringvägen. Kultur I området för 3B finns förutom en intressant kulturhistoria idag även ett rikt kulturliv. I Sigurdkvarteret finns Sigurdsgatan 25, en restaurang och café verksamhet som arrangerar konserter i en intim miljö med 3 scener. I direkt närhet i östra delen av Vasaparken finns Västerås konserthus med två scener den stora rymmer 912 platser och den lilla 200 platser. Konserthuset har även restaurang, butik och turistbyrå. I Mimer kvarteret finns länsmuseum och konstmuseum på Karlsgatan 2. I det gamla ångkraftverket planeras för ett upplevelsecentrum, Kokpunkten, för äventyr, lärande och kultur med bland annat äventyrsbad och ett energicentrum för lärande om intelligent energianvändning och klimatfrågor. Områdets närhet till kollektivtrafik gör området väl lämpat för utveckling av verksamheter med stora besöksmängder. Handel I Sigurdsområdet finns butiker av lite olika slag exempelvis skeppshandel, badrumsinredning och sportfiske. Området inom 3B har ingen direkt koppling med stadskärnans handelsstråk. Området kan tillåtas viss handel av kompletterande art till de verksamheter som etableras i området. Handel och verksamheter bidrar till det sociala livet och upplevd trygghet. Tillgänglighet, jämlikhet och trygghet/säkerhet Tillgänglighet är bra för alla liksom trygghet och säkerhet. Att planera för tillgänglighet i tidiga skeden bidrar till ökade möjligheter att även använda lösningar för tillgänglighet som en del i designen istället för korrigerande åtgärder i sent skede. Dagens stationsområde innehåller flera delar som upplevs otrygga. Även stationsdelen kan upplevas otrygg vissa tider av dygnet och parkeringsytorna på södra sidan om järnvägen upplevs väldigt stora och ödsliga på kvällar och nätter. Flera olika angreppssätt kan behövas för att skapa både tillgänglighet och trygghet. 12

13 Västerås C är en viktig offentlig anläggning och ska vara tillgänglig för alla. Stadens mål att koppla och tillgängliggöra de centrala stadsdelarna med Mälaren avser tillgänglighet för alla. I arbetet med att utveckla det framtida resecentrat ska tillgänglighetsperspektivet respekteras. En metod för att öka kunskapen om detta kan vara att samverka med intressentgrupper som representerar samhället i dessa frågor. Byggda miljöer kan ibland motverka jämlikhet. Tillexempel så undviks otrygga miljöer oftast av kvinnor vilket då innebär en exkludering av en stor del av befolkningen. I arbetet med att utveckla det framtida resecentrat ska alla perspektiv av jämlikhet respekteras. Exempel på perspektiv är barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv med flera. En metod för att öka kunskapen om detta kan vara att samverka med intressentgrupper som representerar samhället i dessa frågor. Resandeanläggningen Historik Stationshuset flyttades till nuvarande läge Motivet för flytten var bland annat att placera stationshuset till ett mer synligt läge i änden av Kopparbergsvägen. Det gamla stationshuset revs och ersattes med en replika. Figur 8 Västerås Stationshus Huvuddisposition Information om stationshuset och Västerås Central finns på webbplatsen med adress: 13

14 Figur 9 Stationshusets disposition hämtad från Entréer till stationshuset finns runtom på alla fyra sidorna. Entrén mot T-korsningen vid Södra ringvägen- Kopparbergsvägen skärmas av med ett lågt plank för att besökarna inte ska kliva rakt ut i trafiken. Entrén mot söder har direkt access till spår 1. Övriga spår nås via passage över spåren. Västerås station har ca 8000 besökare på vardagar och ca 4600 på helger. Vid 07:00 och 16:00 har man de största besöksmängderna. Räkning av besökare avser antal som har passerat dörrarna till stationen. De resenärer som inte har passerat stationshuset när de rest via plattform 1 finns alltså inte med i statistiken. Service i stationshuset I dagens stationshus finns biljettservice för SJ och VL, en pressbyrå och ett kafé. För besökare på stationen finns två toaletter med myntinkast. I mitten av stationshuset finns trappa och rulltrappor för att nå passagen över spår. Sittbänkar finns placerade på bottenvåningen för ca 20 personer. I kaféet finns plats för ca 20 personer. I passagen över spår finns fasta sittbänkar utmed sidorna för ca personer (beroende på hur tätt man ska förutsätta att människor vill sitta). Öppettider i stationshuset är 05:00-22:30 (öppnar 07:30 på lör, 08:30 på sön). Mellan 01:15 och 04:15 hålls gångbron stängd. Biljett automater finns placerade på övre plan i gångbron. Två typer av automater finns att tillgå. Den vanliga SJ automaten för köp eller hämtning av bokade biljetter samt en automat som hanterar regional pendlingstrafik med möjlighet att ladda olika typer av pendlarkort. 14

15 Layoutproblem/brister Den centrala placeringen av trappa och rulltrappa (se figur 9) är mycket utrymmeskrävande och lämnar endast utrymme för smala gångvägar runt trappkonstruktionen. Vertikalkommunikationerna till mellanplattformar och passagen över spår består av en östlig del med rulltrappor och en västlig del med trappa och hiss. På grund av begränsad plattformsbredd och att hisschaktet tar halva utrymmet är trappan väldigt smal (ca 1 meter). Tömning av tåg, det vill säga ankommande resenärer som är på väg uppför trapporna innebär ofta en konflikt med resenärer som ska till avgående tåg. De smala plattformarna begränsar även möjligheten att bygga plattformstak. Plattformskurar är utplacerade på mittplattformarna för vind och regnskydd. Passagen över spår fungerar som ett varmt väderskyddat väntutrymme vid plattformarna. Stationen har tillgänglighetsanpassats för synskadade med så kallad ledstråk och taktila skyltar. Hissar finns för tillgång till samtliga spår men har relativt undanskymda placeringar. I ett framtida resecenter ska resenären ges möjlighet att vänta i en trygg, orienterbar, väderskyddad och trivsam miljö. Sommartid är det svårt att hålla en komfortabel temperatur i passagen då glasfönstren bokstavligen har skapat en växthuseffekt med mycket höga temperaturer. Passager över eller under spår för koppling mellan vertikalförbindelser kan även fungera för att koppla staden norr-söder. Trafikutredning pågår där möjlighet till breddning av plattformar är en målsättning. Befintliga uppställningsspår kan komma att utgå till förmån för bredare plattformar samt en ny sidoplattform i söder, på Mälarsidan. Säker och funktionell passage från de östra ändarna av mittplattformar till stadens norra och södra stadsdelar bör skapas. Bidrar till fördelning av resande strömmar vid tömning av plattformar, skapar ytterligare koppling mellan norr och söder samt ersätter den idag vanligen använda vägen avsedd för underhållsfordon. Service i stationsområdet Bussgods Västerås Bussgods finns på adress Södra Ringvägen 3. Oklart hur stor verksamheten är och vilka krav den ställer på samlokalisering av angöring för olika typer av busstransporter och bussbolag. Trafikstrukturer Inom området förekommer alla trafikslag och olika insatser har gjorts för att kartlägga flöden och mängder. Detta har sammanställts och redovisas nedan. 15

16 Figur 10 Gång- och cykeltrafik mängder Under våren/sommaren 2011 genomfördes manuell räkning av punkt 1-9. Pilgatan ingår i stadens ordinarie mätprogram som genomförs årligen (enbart cykeltrafik). Detta har gjorts varje år sedan 2000 i september månad. Antalet varierar mellan ca 5700 och ca 8700 cyklar vilket verkar ha en viss koppling till den aktuella väderleken. 16

17 Figur 11 Biltrafikmängder nuläge (Källa: SWECO) Kollektivtrafik Det nationella fördubblingsmålet, det vill säga att kollektivt resande bör ökas med minst det dubbla har accepterats såväl regionalt som lokalt. Västerås stad driver ett projekt, SMART-koll, för ökat kollektivt resande. Inom projektet har ett förslag för stomlinjer för lokalbussar utarbetats. Beslut har tagits om genomförande med start av ett första skede under hösten Figur 12 Disposition av Västerås C hämtad från 17

18 Tågtrafik och personbangården. För trafiken på järnvägen har under hösten 2011 påbörjats en utredning, Idéstudie Framtida utformning av Västerås bangård, som skall vara färdig i februari Utredningen omfattar prognosarbete för framtida person- och godstrafik, nuläge samt brist och åtgärdsstudier. Arbetet med järnvägsutredningen skall ske i nära samarbete med 3B och övriga utredningar inom projektet. I den inledande nulägesbeskrivningen konstateras att Västerås C trafikeras av cirka 130 tåg per vardagsdygn och på helgen betydligt färre tåg, cirka 50 per dygn. Västerås C trafikeras främst av persontrafik som gör uppehåll på stationen. Godstrafik finns, men i betydligt mindre omfattning, och dessa gör inte uppehåll på stationen. På en måndag (det vardagsdygn som har mest trafik) trafikeras Västerås C av 132 tåg. 104 av dessa tåg är persontåg, 23 är godståg och 5 är tjänstetåg. Godstrafiken är utspridd över hela dygnet men främst koncentrerad till mitt på dagen eller kvällen. Mest trafik är det mellan klockan 6-9 och 16-19, då det går 27 (varav 3 godståg) respektive 26 tåg (varav 3 är godståg). I maxtimmen, mellan 7 och 8, trafikeras stationen som mest av 11 tåg. I antalet resenärer beräknas detta utgöra ca resenärer en vardag enligt 2008 års resanderäkning. Fördelningen är något större antal inpendlare än utpendlare. Ökning av resande beräknas vara 5% per år. Spårväg Inom projektet SMART-koll har man utgått ifrån principen tänka spårväg och köra buss. Avsikten är att inte omöjliggöra ett framtida införande av spårväg i staden. 3B har betraktat konsekvenserna av SMART-koll för framtida spårväg. I stationsområdet innebär detta i första hand att inte omöjliggöra framtida hållplatser för spårväg. Spårvägsangöring i resecentrumområdet anses vara mest realistisk och tänket som används i SMART-koll tar vi med oss i 3B. Nuvarande trafik på bussterminalen (hämtat från rapport Danielsondosk juni 2011) Det finns behov av att angöra Västerås central både för genomgående linjer men också för linjer med ändhållplats på centralen. Figur 13 Nuvarande bussterminal Västerås central med lista på angörande linjer hösten Förklaring tabell nedan: Visar fördelning av linjer per läge för trafiken hösten Antal turer per timme avser för det mesta morgonrusningen kl. 7-8 samt ifall det finns en siffra till, rusningen på eftermiddagen efter kl

19 Aroslinjer har bara trafik dagtid mellan kl då de flesta daglinjer har ett lägre utbud. Många av landsbygdslinjerna har någon tur mer på eftermiddagen än på morgonen. Stadstrafiken trafikerar lägena A, B, C och D som ligger runt en mittö där bussarna mot centrum kör i vänstertrafik (läge C och D). Men stadstrafiken har även linjer som angör lägen E och F där även landsbygdstrafik angör samt att stadslinjer angör de relativt nya lägena J och K som ligger utanför terminalen. K ligger på andra sidan Södra Ringvägen. Fjärrbuss Flygbuss, bussar till färjor och liknande har idag hållplatslägen på bussterminalen. G är hållplats för bussar till Enköping/Uppsala, H är flygbussar till Arlanda och Västerås flygplats, hållplats I är Expressbussar, färjor m.m. Eventuell alternativ angöringsplats för dessa bussar måste utredas. Tågersättningsbuss Tågersättningsbuss har hållplatsläge väster om taxi-uppställning väster om stationshuset. Turistbussar Turistbussar bedöms angöra och ställa upp på andra platser i staden, ej på bussterminalen. 19

20 Övrig trafik Västerås stad har under 2011 beställt en trafikmodell för hela staden. Modellen möjliggör teoretiska beräkningar av trafikmängder utifrån olika scenarier. Indata till dessa teoretiska beräkningar samt resultat återfinns i annan utredning och redovisas därför inte i denna sammanställning. Taxi Se figur 12. Taxikö finns väster om stationshuset. Personbilstrafik Angöring, se figur 12. För att hämta och lämna finns angöring på båda sidor om spåranläggningen. I utvecklingen ingår att hitta nya smarta lösningar. Möjlighet till laddning av elbilar, bilpooler, biluthyrning av miljöbilar och liknande koncept förväntas få ett självklart utrymme i stationsområdet. Parkering bil Dagens parkeringar inom området för 3B är en blandning av kort och långtidsparkering med parkeringsautomater avsedda för resecentrets resenärer, abonnerade parkeringsplatser vanligen hyrda av pendlare, platser med parkeringstillstånd vanligen använda av anställda på kontoren i eller i närheten av området. Det totala antalet parkeringar i området är ca Handikapparkering finns väster om stationshuset samt på parkering på andra sidan järnvägsspåret. Inventering parkeringsytor 2011 Parkeringsytor, siffrorna motsvarar: allmänna/hyrda/handel P= ytor med parkeringsautomater Allmänna P-ytor i direkt anslutning till RC 350 st + 75 för handel 20

21 I beräkning av parkeringskvot eftersträvas en nivå som kan anses hållbar. Cykel och gångtrafik ska prioriteras i området. Hur många finns nära RC, hur många vill vi ha nära RC? Cykel Cykelstaden 2014? Utdrag ur cykelkartan (2011) Passage mellan norr och söder finns under järnvägen vid Hamngatan och under järnvägen vid Pilgatan (se figur 4). Figur 14 Cykelparkering Västerås C, lokalisering och antal Idag finns ca 1025 st platser för cykel i direkt anslutning till resecentret fördelad enligt bild. Med ambitionen att prioritera cykel i cykelstaden Västerås och ett dubblerat kollektivt resande beräknas det framtida behovet av cykelparkeringar vara fyra gånger så stort som idag. I en cykelstad förväntas också att tjänster som vänder sig till cyklisterna utvecklas. Olika former av cykelförvaring från traditionella cykelställ under bar himmel till bevakad cykelförvaring under tak eller i cykelgarage bör erbjudas. Förvaring av cykelhjälm och omklädningsrum kan vara ny service som erbjuds. Möjlighet till underhåll, reparationer och 21

22 inköp av reservdelar eller tillbehör i anslutning till cykelparkering bör kunna erbjudas. Cykeluthyrning är ett annat koncept som kan vara möjligt i ett framtida resecenter. Möjlighet att ta cykeln med på tåg eller buss är i dagsläget i stort sett obefintlig men utreds av andra initiativ i Västmanland. Fotgängare Gångvägar via Vasaparken och längs Kopparbergsvägen och Södra Ringvägen leder till stationshuset. På den södra sidan finns gångvägar som mer upplevs som bakgator. Passage mellan norr och söder finns under järnvägen vid Hamngatan, över järnvägen via gångbron vid stationshuset samt under järnvägen vid Pilgatan (se figur 4). Lasttrafik Trafikföring, varumottagning, hämtning av avfall/återvinningsmaterial; dagens situation är något oklar. Dessa funktioner skall lösas tidigt och i samspel med övriga funktioner för att undvika konflikter. Färjor Mälaren trafikeras av några olika färjebolag. Västerås har marknadsförts som Mälarstaden och kopplingen till vattnet och trafiken på Mälaren är viktig. I dagsläget finns inget direkt samband mellan RC och färjekajen. I en framtida RC ska kopplingen vara tydlig och orienterbar. Västerås Färjeläger 22

23 23