Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/ /Utkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast"

Transkript

1 Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/ /Utkast Ansvarig: Projektgrupp 3B/ Projektledare Patrizia Strandman

2 Innehåll Inledning... 4 Projektets bakgrund och syfte och mål samt måldefinition... 4 Läge och projektavgränsning... 5 Sammanställning... 5 Sammanställningens roll i processen... 5 Projektets organisation... 6 Projektets roll/relation till stadens uppdrag... 6 Delprojektens funktioner... 6 Detta dokuments relation till FÖP/DP... 7 Situationen idag... 8 Stationsområdet... 8 Historik... 8 Kvarter... 8 Kontor och Bostäder... 8 Området förutsättningar i mark... 9 Stråk koppling staden och Mälaren Platser Passager Kultur Handel Tillgänglighet, jämlikhet och trygghet/säkerhet Resandeanläggningen Historik Huvuddisposition Service i stationshuset Layoutproblem/brister Service i stationsområdet Bussgods Trafikstrukturer Kollektivtrafik Tågtrafik och personbangården Spårväg Fjärrbuss Tågersättningsbuss Turistbussar Övrig trafik Taxi Personbilstrafik Parkering bil Cykel Fotgängare Lasttrafik Färjor

3 Figurförteckning Figur 1 Projekt 3B's geografiska område... 5 Figur 2 Gator och kvarter, hämtat från google maps... 8 Figur 3 3B Icke flyttbara media inom området... 9 Figur 4 Dagens kopplingar mellan norr o söder. Passager under järnvägen vid Hamngatan, via bro över järnvägen vid Resecentrum och under järnvägen vid Pilgatan Figur 5 Flygfoto över stationsområdet. Vasaparken och planerad park/torg vid kajen intill RoRo-lägret Figur 6 Förslag i parallellt uppdrag rörande passager. SWECO Architects AB föreslag med passage under järnväg med öppna sluttande platser på båda sidor om spårområdet Figur 7 Förslag i parallellt uppdrag rörande passager. White föreslår passage under järnväg som även omfattar passage under ringvägen Figur 8 Västerås Stationshus Figur 9 Stationshusets disposition hämtad från 14 Figur 10 Gång- och cykeltrafik mängder Figur 11 Biltrafikmängder nuläge (Källa: SWECO) Figur 12 Disposition av Västerås C hämtad från 17 Figur 13 Nuvarande bussterminal Västerås central med lista på angörande linjer hösten Figur 14 Cykelparkering Västerås C, lokalisering och antal

4 Inledning Projektets bakgrund och syfte och mål samt måldefinition Västerås stad har antagit en Vision 2026 med Staden utan gränser som huvudbudskap, en stad vi skapat tillsammans, som vi är stolta över, som skapar gemenskap, har en naturlig kontakt med Mälaren. En utvecklad stadsdel med nytt resecentrum och moderna kommunikationsmedel skall verka för Västerås i världen, världen i Västerås. För mer information om Vision 2026, se och Projektkontrakt ver 3.0. För utveckling av stationsområdet inklusive resecentrum har projekt 3B skapats. Nedan beskrivs målsättningar med utvecklingen av stationsområdet. Ytterligare beskrivningar av målsättningar återfinns i Projektkontrakt och projektbeskrivning 3B. Attraktivt och effektivt resecentrum Ett attraktivt och effektivt resecentrum ska leva upp till följande parametrar: - Resenären i centrum - Funktionell tillgänglighet - Begripligt - Byteseffektivit - Mötespunkt - Tryggt och säkert - Västerås skyltfönster - Flöde - Välkomnande - Två framsidor - God gestaltning - Hög servicegrad - Kapacitetsstarkt - Levande Expanderbart Området ska bli en tydlig och självklar länk mellan city, centrala mälarstranden och Mälaren För att gränserna mellan city, centrala mälarstranden och Mälaren ska suddas ut behöver projekt 3B jobba med att: - bygga bort barriärerna. - måna om de visuella kontakter med Mälaren som är möjliga. - förstärka sambandet genom gestaltning och funktion som fungerar även när resecentrum är stängt. - etablera och förstärka stråk. Området ska bidra till en utvidgad citykärna Området ska bidra till en utvidgad citykärna genom att: - öka områdets mångfald i användningen - en citykänsla tillskapas genom olika funktioner, gestaltning och flöden - vila området på tre ben: kultur, handel, rekreation med resan som sammanhållande kitt. Området ska innehålla attraktiva kvartersytor Attraktiva kvartersytor skapas genom: - att ge förutsättningar för en hög exploateringsgrad - att ge förutsättning för skapandet av A+lägen för kommersiella fastigheter - en funktionell och nyskapande gestaltning - en balans mellan bevarande och nyskapande. Områdets historiska atmosfär skapas av, för området, markanta byggnader som ångkraftverket, Lantmännens silo och Mimerkvarteren. Området måste kännas modernt. 4

5 Området ska innehålla attraktiva allmänna ytor Attraktiva allmänna ytor skapas genom att: - måna om god funktion och estetik. - ge förutsättningar för en stadsdel som är levande 24 h om dygnet. - ge förutsättningar för mötespunkter. Läge och projektavgränsning Figur 1 Projekt 3B's geografiska område Sammanställning Sammanställningens roll i processen Det stationsnära området har ett stort antal funktioner gällande både stadsmiljö och resandefunktioner. Framgångsrik utveckling av området kräver både att utveckla de enskilda funktionerna och att tillvarata samspelet mellan resecentrum och den omkringliggande staden. Syftet med detta dokument är att sammanställa kända förutsättningar, pågående utredningar samt möjligheter och ambitioner med utvecklingen av stationsområdet. 5

6 Projektets organisation Projektets roll/relation till stadens uppdrag På uppdrag av stadsledningskontoret skall 3B arbeta för utveckling av stadsdelen som utgörs av stationsområdet inklusive resecentrum i enlighet med projektets mål. Delprojektens funktioner Uppgift för delprojekt Stadsbyggnad Delprojektets uppgift är att ha en sammanhållande funktion för stadsbyggandet inom området och således för de planer och bygglov som sker inom området och i angränsande områden och som har bäring på 3B. Arbetet innebär även ansvaret för att fördjupad översiktsplan och relevanta detaljplaner tas fram enligt projektets tidplan. Delprojektledaren ska leverera av projektledaren beställda arbetsuppgifter (produkter) på avtalad tid och kostnad och med rätt kvalitet. 6

7 Uppgift för delprojekt Trafik Delprojektets uppgift är att samordna de olika trafikslagens funktioner inom området så att det blir en väl fungerande lösning för området och det nya resecentrumet med väl fungerande anpassning till angränsande områden. Detta innebär att ansvara för underlag, prognoser och funktionalitet rörande samtliga trafikslag. Delprojektledaren ska leverera av projektledaren beställda arbetsuppgifter (produkter) på avtalad tid och kostnad och med rätt kvalitet. Uppgift för delprojekt Kommunikation Delprojektets uppgift är att tillse att kommunikation, information kring och marknadföring av 3B på ett sätt att det underlättar arbetet internt och externt 3B. Delprojektledaren ska leverera av projektledaren beställda arbetsuppgifter (produkter) på avtalad tid och kostnad och med rätt kvalitet. Uppgift för delprojekt Nuläge Under perioden som löper fram till 2017 och vi har en ny resecentrumanläggning ska befintligt område med resecentrum fungera, underhållas och förbättras. Delprojektledarens uppgift är att bevaka och samordna stadens intressen samt vara kommunikationslänken mellan projektgrupp och de som ingår i delprojekt Nuläge. Delprojektledaren ska leverera av projektledaren beställda arbetsuppgifter (produkter) på avtalad tid och kostnad och med rätt kvalitet. För utförligare beskrivning av projektet se Projektkontrakt och projektbeskrivning 3B. Detta dokuments relation till FÖP/DP Stadsdelens utveckling ställer krav på kunskaper av mång skilda slag. Perspektiven är både kortsiktiga och långsiktiga, intressenterna är många och influenserna är både av lokal, regional och nationell karaktär. Insamlandet av förutsättningar är en kumulativ process och detta dokument har till uppgift att på ett samlat vis redogöra för de kunskaper, krav och målsättningar som 3B överblickar i det inledande skedet. 3B kommer i enlighet med PBL att ta fram handlingar för fördjupad översiktsplan, FÖP och erforderliga detaljplaner DP. Projektet är komplext med många pågående parallella processer. Detta dokument innehåller till viss del den kunskap som även kommer att återfinnas i andra dokument såsom projektkontraktet FÖP och DP. Som konsekvens av den kumulativa kunskapsprocessen kan förutsättningar som anges i detta dokument i ett senare skede att omprövas. 7

8 Situationen idag Stationsområdet Historik Västra Aros, sedermera Västerås, har funnits där Svartån mynnar ut i Mälaren i mer än 1000 år. Stationsområdet har en industriell historia och ett turbinhus vid Svartån bidrog till att Svenska elektriska aktiebolaget, ASEA etablerade sig i Västerås. Elektrifieringen blev en stor och viktig industri, ASEA byggde verkstäder i centrala Västerås bland annat i kvarteren Mimer norr om järnvägen och Sigurd, söder om järnvägen. Kvarter Kvarteret Mimer Kvarteret Sigurd Figur 2 Gator och kvarter, hämtat från google maps Kontor och Bostäder De gamla industriområdena i kvarteren Mimer och Sigurd har på senare år omvandlats till kontorsområden både genom bevarande av de gamla industrilokalerna och genom nybyggnationer. Andra verksamheter såsom butiker och museer finns också i områdena. Kvarteret Mimer ligger inte inom projekt 3B men är ett stort influensområde med avseende på pendlare som jobbar eller bor i området. Söder om järnvägen med lägen nära Mälaren har ca st bostäder etablerats under de senaste 10 åren. Ytterligare bostäder är planerade att byggas (varav ca 500 är under byggnation ). 8

9 I området Kungsängen ligger stadens reningsverk. Bostäder närmare än 200 m är i dag ej möjligt. Eventuell övertäckning av anläggningen kan förändra förutsättningarna. Inom 3B planeras för en förtätad blandstad. Exploateringsgrad ca 2,5. Området förutsättningar i mark Geologi: Området består till ungefär lika delar lera och fyllnadsmassor. Fyllnadsmassorna finns i den södra delen av området, mot Mälaren, och ligger ovanpå leran. Leran har ett högt porvattentryck vilket försvårar all form av anläggande under markytan. Arkeologi: I kvarteret Sigurd har det påträffats rester av båtar. I övrigt har det gjorts en del små titthål inom området i samband med olika mindre arbetsföretag. Dessa gropar har då inte påvisat någon större förekomst av arkeologiska intressen. Miljö: Området har, på grund av sin industriella historia, en mycket hög miljöskuld avseende bland annat arsenik, tungmetaller och PAHer. SWECO har gjort en miljökartering av området. Media: Området är i sina delar hårt belastade av olika media som är så pass dyra att flytta att de betraktas som icke flyttbara. Tre olika geografiska delar urskiljer sig speciellt: 1) Kungsängsgatan Här finns olika sorters media i hela gatans bred och i ett varierande djup från en till sex meter. Kungsängsgatan är en pulsåder för Fjärrvärme, VA och El. Fjärrvärmen ligger i en kulvert om 3 x 1,5 meter, färskvattenledningen är en av stadens pulsådror, avlopp ligger med en stamledning 6 meter ner med en diameter om 1200mm och elen ligger med en av sina viktigaste 130 kv jordkabel här. Jordkabeln behöver dock förnyas inom en tioårsperiod. 2) Korsning med järnvägen Ett stort ledningspaket korsar järnvägen (se bild). Här finns försörjningen av Fjärrvärme och Fjärrkyla till centrum, fjärrvärmeledningen är dock väldigt gammal. Här korsar även en av stadens stamledningar för avlopp som leds till reningsverket samt en stor regnvattenkulvert som leds från Pilgatan och vidare ut i Mälaren vid Lantmännen. Regnvattenkulverten som ligger 4 m under markytan är ursprungligen en gammal bäck. 3) Central mottagningsstation (CM) finns i området (se bild) och är hjärtat i den centrala stadens el-fördelning. Uthomhusdelen är ABBs och är möjlig att flytta. Inomhusdelen är den del som anses oflyttbar. Figur 3 3B Icke flyttbara media inom området 9

10 Stråk koppling staden och Mälaren Figur 4 Dagens kopplingar mellan norr o söder. Passager under järnvägen vid Hamngatan, via bro över järnvägen vid Resecentrum och under järnvägen vid Pilgatan. Platser Direkt norr om järnvägen mellan Västerås centralstation och Västerås stadshus ligger Vasaparken, en Kungsträdgård/Slottsträdgård som Gustav Vasa anlade uppläts parken till staden och blev då en promenadpark för stadens innevånare. Parken har stora parkträd, böljande gräsmattor, slingrande promenadvägar och en dam som tar emot dagvatten från stadens centrala delar uppfördes ett Konserthus i parkens östra del, ett inslag som bidragit till att parken är mer levande även på kvällstid. Parkens kulturmiljö är av stort värde och ska värnas även om parkens gångstråk i allra högsta grad ingår i GC-flöden till/från stationen och som sådan ska ingå i utvecklingsarbetet. Söder om järnvägen mellan Sigurdsområdet och kajen planeras för en park eller torgmiljö, intill Roro-lägret, som ska kunna ge ett stråk från dagens centrala stad som fortsätter ner mot Mälaren. 10

11 RoRo Park/ Torg Figur 5 Flygfoto över stationsområdet. Vasaparken och planerad park/torg vid kajen intill RoRo-lägret. Passager En studie av möjliga passager har genomförts under sommaren 2011 i form av parallella uppdrag. Två arkitektteam har tagit fram förslag på möjliga utformningar för att koppla samman staden med Mälaren och i läget för resecentrum. Båda förslagen förordar passage under spåren. Ett av huvudskälen är att passage över spår kräver långa ramper vilket är svårt att infoga i staden. Ytterligare behov av passager med eller utan koppling till resandeanläggningens plattformar ska utredas. Figur 6 Förslag i parallellt uppdrag rörande passager. SWECO Architects AB föreslag med passage under järnväg med öppna sluttande platser på båda sidor om spårområdet. 11

12 Figur 7 Förslag i parallellt uppdrag rörande passager. White föreslår passage under järnväg som även omfattar passage under ringvägen. Kultur I området för 3B finns förutom en intressant kulturhistoria idag även ett rikt kulturliv. I Sigurdkvarteret finns Sigurdsgatan 25, en restaurang och café verksamhet som arrangerar konserter i en intim miljö med 3 scener. I direkt närhet i östra delen av Vasaparken finns Västerås konserthus med två scener den stora rymmer 912 platser och den lilla 200 platser. Konserthuset har även restaurang, butik och turistbyrå. I Mimer kvarteret finns länsmuseum och konstmuseum på Karlsgatan 2. I det gamla ångkraftverket planeras för ett upplevelsecentrum, Kokpunkten, för äventyr, lärande och kultur med bland annat äventyrsbad och ett energicentrum för lärande om intelligent energianvändning och klimatfrågor. Områdets närhet till kollektivtrafik gör området väl lämpat för utveckling av verksamheter med stora besöksmängder. Handel I Sigurdsområdet finns butiker av lite olika slag exempelvis skeppshandel, badrumsinredning och sportfiske. Området inom 3B har ingen direkt koppling med stadskärnans handelsstråk. Området kan tillåtas viss handel av kompletterande art till de verksamheter som etableras i området. Handel och verksamheter bidrar till det sociala livet och upplevd trygghet. Tillgänglighet, jämlikhet och trygghet/säkerhet Tillgänglighet är bra för alla liksom trygghet och säkerhet. Att planera för tillgänglighet i tidiga skeden bidrar till ökade möjligheter att även använda lösningar för tillgänglighet som en del i designen istället för korrigerande åtgärder i sent skede. Dagens stationsområde innehåller flera delar som upplevs otrygga. Även stationsdelen kan upplevas otrygg vissa tider av dygnet och parkeringsytorna på södra sidan om järnvägen upplevs väldigt stora och ödsliga på kvällar och nätter. Flera olika angreppssätt kan behövas för att skapa både tillgänglighet och trygghet. 12

13 Västerås C är en viktig offentlig anläggning och ska vara tillgänglig för alla. Stadens mål att koppla och tillgängliggöra de centrala stadsdelarna med Mälaren avser tillgänglighet för alla. I arbetet med att utveckla det framtida resecentrat ska tillgänglighetsperspektivet respekteras. En metod för att öka kunskapen om detta kan vara att samverka med intressentgrupper som representerar samhället i dessa frågor. Byggda miljöer kan ibland motverka jämlikhet. Tillexempel så undviks otrygga miljöer oftast av kvinnor vilket då innebär en exkludering av en stor del av befolkningen. I arbetet med att utveckla det framtida resecentrat ska alla perspektiv av jämlikhet respekteras. Exempel på perspektiv är barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv med flera. En metod för att öka kunskapen om detta kan vara att samverka med intressentgrupper som representerar samhället i dessa frågor. Resandeanläggningen Historik Stationshuset flyttades till nuvarande läge Motivet för flytten var bland annat att placera stationshuset till ett mer synligt läge i änden av Kopparbergsvägen. Det gamla stationshuset revs och ersattes med en replika. Figur 8 Västerås Stationshus Huvuddisposition Information om stationshuset och Västerås Central finns på webbplatsen med adress: 13

14 Figur 9 Stationshusets disposition hämtad från Entréer till stationshuset finns runtom på alla fyra sidorna. Entrén mot T-korsningen vid Södra ringvägen- Kopparbergsvägen skärmas av med ett lågt plank för att besökarna inte ska kliva rakt ut i trafiken. Entrén mot söder har direkt access till spår 1. Övriga spår nås via passage över spåren. Västerås station har ca 8000 besökare på vardagar och ca 4600 på helger. Vid 07:00 och 16:00 har man de största besöksmängderna. Räkning av besökare avser antal som har passerat dörrarna till stationen. De resenärer som inte har passerat stationshuset när de rest via plattform 1 finns alltså inte med i statistiken. Service i stationshuset I dagens stationshus finns biljettservice för SJ och VL, en pressbyrå och ett kafé. För besökare på stationen finns två toaletter med myntinkast. I mitten av stationshuset finns trappa och rulltrappor för att nå passagen över spår. Sittbänkar finns placerade på bottenvåningen för ca 20 personer. I kaféet finns plats för ca 20 personer. I passagen över spår finns fasta sittbänkar utmed sidorna för ca personer (beroende på hur tätt man ska förutsätta att människor vill sitta). Öppettider i stationshuset är 05:00-22:30 (öppnar 07:30 på lör, 08:30 på sön). Mellan 01:15 och 04:15 hålls gångbron stängd. Biljett automater finns placerade på övre plan i gångbron. Två typer av automater finns att tillgå. Den vanliga SJ automaten för köp eller hämtning av bokade biljetter samt en automat som hanterar regional pendlingstrafik med möjlighet att ladda olika typer av pendlarkort. 14

15 Layoutproblem/brister Den centrala placeringen av trappa och rulltrappa (se figur 9) är mycket utrymmeskrävande och lämnar endast utrymme för smala gångvägar runt trappkonstruktionen. Vertikalkommunikationerna till mellanplattformar och passagen över spår består av en östlig del med rulltrappor och en västlig del med trappa och hiss. På grund av begränsad plattformsbredd och att hisschaktet tar halva utrymmet är trappan väldigt smal (ca 1 meter). Tömning av tåg, det vill säga ankommande resenärer som är på väg uppför trapporna innebär ofta en konflikt med resenärer som ska till avgående tåg. De smala plattformarna begränsar även möjligheten att bygga plattformstak. Plattformskurar är utplacerade på mittplattformarna för vind och regnskydd. Passagen över spår fungerar som ett varmt väderskyddat väntutrymme vid plattformarna. Stationen har tillgänglighetsanpassats för synskadade med så kallad ledstråk och taktila skyltar. Hissar finns för tillgång till samtliga spår men har relativt undanskymda placeringar. I ett framtida resecenter ska resenären ges möjlighet att vänta i en trygg, orienterbar, väderskyddad och trivsam miljö. Sommartid är det svårt att hålla en komfortabel temperatur i passagen då glasfönstren bokstavligen har skapat en växthuseffekt med mycket höga temperaturer. Passager över eller under spår för koppling mellan vertikalförbindelser kan även fungera för att koppla staden norr-söder. Trafikutredning pågår där möjlighet till breddning av plattformar är en målsättning. Befintliga uppställningsspår kan komma att utgå till förmån för bredare plattformar samt en ny sidoplattform i söder, på Mälarsidan. Säker och funktionell passage från de östra ändarna av mittplattformar till stadens norra och södra stadsdelar bör skapas. Bidrar till fördelning av resande strömmar vid tömning av plattformar, skapar ytterligare koppling mellan norr och söder samt ersätter den idag vanligen använda vägen avsedd för underhållsfordon. Service i stationsområdet Bussgods Västerås Bussgods finns på adress Södra Ringvägen 3. Oklart hur stor verksamheten är och vilka krav den ställer på samlokalisering av angöring för olika typer av busstransporter och bussbolag. Trafikstrukturer Inom området förekommer alla trafikslag och olika insatser har gjorts för att kartlägga flöden och mängder. Detta har sammanställts och redovisas nedan. 15

16 Figur 10 Gång- och cykeltrafik mängder Under våren/sommaren 2011 genomfördes manuell räkning av punkt 1-9. Pilgatan ingår i stadens ordinarie mätprogram som genomförs årligen (enbart cykeltrafik). Detta har gjorts varje år sedan 2000 i september månad. Antalet varierar mellan ca 5700 och ca 8700 cyklar vilket verkar ha en viss koppling till den aktuella väderleken. 16

17 Figur 11 Biltrafikmängder nuläge (Källa: SWECO) Kollektivtrafik Det nationella fördubblingsmålet, det vill säga att kollektivt resande bör ökas med minst det dubbla har accepterats såväl regionalt som lokalt. Västerås stad driver ett projekt, SMART-koll, för ökat kollektivt resande. Inom projektet har ett förslag för stomlinjer för lokalbussar utarbetats. Beslut har tagits om genomförande med start av ett första skede under hösten Figur 12 Disposition av Västerås C hämtad från 17

18 Tågtrafik och personbangården. För trafiken på järnvägen har under hösten 2011 påbörjats en utredning, Idéstudie Framtida utformning av Västerås bangård, som skall vara färdig i februari Utredningen omfattar prognosarbete för framtida person- och godstrafik, nuläge samt brist och åtgärdsstudier. Arbetet med järnvägsutredningen skall ske i nära samarbete med 3B och övriga utredningar inom projektet. I den inledande nulägesbeskrivningen konstateras att Västerås C trafikeras av cirka 130 tåg per vardagsdygn och på helgen betydligt färre tåg, cirka 50 per dygn. Västerås C trafikeras främst av persontrafik som gör uppehåll på stationen. Godstrafik finns, men i betydligt mindre omfattning, och dessa gör inte uppehåll på stationen. På en måndag (det vardagsdygn som har mest trafik) trafikeras Västerås C av 132 tåg. 104 av dessa tåg är persontåg, 23 är godståg och 5 är tjänstetåg. Godstrafiken är utspridd över hela dygnet men främst koncentrerad till mitt på dagen eller kvällen. Mest trafik är det mellan klockan 6-9 och 16-19, då det går 27 (varav 3 godståg) respektive 26 tåg (varav 3 är godståg). I maxtimmen, mellan 7 och 8, trafikeras stationen som mest av 11 tåg. I antalet resenärer beräknas detta utgöra ca resenärer en vardag enligt 2008 års resanderäkning. Fördelningen är något större antal inpendlare än utpendlare. Ökning av resande beräknas vara 5% per år. Spårväg Inom projektet SMART-koll har man utgått ifrån principen tänka spårväg och köra buss. Avsikten är att inte omöjliggöra ett framtida införande av spårväg i staden. 3B har betraktat konsekvenserna av SMART-koll för framtida spårväg. I stationsområdet innebär detta i första hand att inte omöjliggöra framtida hållplatser för spårväg. Spårvägsangöring i resecentrumområdet anses vara mest realistisk och tänket som används i SMART-koll tar vi med oss i 3B. Nuvarande trafik på bussterminalen (hämtat från rapport Danielsondosk juni 2011) Det finns behov av att angöra Västerås central både för genomgående linjer men också för linjer med ändhållplats på centralen. Figur 13 Nuvarande bussterminal Västerås central med lista på angörande linjer hösten Förklaring tabell nedan: Visar fördelning av linjer per läge för trafiken hösten Antal turer per timme avser för det mesta morgonrusningen kl. 7-8 samt ifall det finns en siffra till, rusningen på eftermiddagen efter kl

19 Aroslinjer har bara trafik dagtid mellan kl då de flesta daglinjer har ett lägre utbud. Många av landsbygdslinjerna har någon tur mer på eftermiddagen än på morgonen. Stadstrafiken trafikerar lägena A, B, C och D som ligger runt en mittö där bussarna mot centrum kör i vänstertrafik (läge C och D). Men stadstrafiken har även linjer som angör lägen E och F där även landsbygdstrafik angör samt att stadslinjer angör de relativt nya lägena J och K som ligger utanför terminalen. K ligger på andra sidan Södra Ringvägen. Fjärrbuss Flygbuss, bussar till färjor och liknande har idag hållplatslägen på bussterminalen. G är hållplats för bussar till Enköping/Uppsala, H är flygbussar till Arlanda och Västerås flygplats, hållplats I är Expressbussar, färjor m.m. Eventuell alternativ angöringsplats för dessa bussar måste utredas. Tågersättningsbuss Tågersättningsbuss har hållplatsläge väster om taxi-uppställning väster om stationshuset. Turistbussar Turistbussar bedöms angöra och ställa upp på andra platser i staden, ej på bussterminalen. 19

20 Övrig trafik Västerås stad har under 2011 beställt en trafikmodell för hela staden. Modellen möjliggör teoretiska beräkningar av trafikmängder utifrån olika scenarier. Indata till dessa teoretiska beräkningar samt resultat återfinns i annan utredning och redovisas därför inte i denna sammanställning. Taxi Se figur 12. Taxikö finns väster om stationshuset. Personbilstrafik Angöring, se figur 12. För att hämta och lämna finns angöring på båda sidor om spåranläggningen. I utvecklingen ingår att hitta nya smarta lösningar. Möjlighet till laddning av elbilar, bilpooler, biluthyrning av miljöbilar och liknande koncept förväntas få ett självklart utrymme i stationsområdet. Parkering bil Dagens parkeringar inom området för 3B är en blandning av kort och långtidsparkering med parkeringsautomater avsedda för resecentrets resenärer, abonnerade parkeringsplatser vanligen hyrda av pendlare, platser med parkeringstillstånd vanligen använda av anställda på kontoren i eller i närheten av området. Det totala antalet parkeringar i området är ca Handikapparkering finns väster om stationshuset samt på parkering på andra sidan järnvägsspåret. Inventering parkeringsytor 2011 Parkeringsytor, siffrorna motsvarar: allmänna/hyrda/handel P= ytor med parkeringsautomater Allmänna P-ytor i direkt anslutning till RC 350 st + 75 för handel 20

21 I beräkning av parkeringskvot eftersträvas en nivå som kan anses hållbar. Cykel och gångtrafik ska prioriteras i området. Hur många finns nära RC, hur många vill vi ha nära RC? Cykel Cykelstaden 2014? Utdrag ur cykelkartan (2011) Passage mellan norr och söder finns under järnvägen vid Hamngatan och under järnvägen vid Pilgatan (se figur 4). Figur 14 Cykelparkering Västerås C, lokalisering och antal Idag finns ca 1025 st platser för cykel i direkt anslutning till resecentret fördelad enligt bild. Med ambitionen att prioritera cykel i cykelstaden Västerås och ett dubblerat kollektivt resande beräknas det framtida behovet av cykelparkeringar vara fyra gånger så stort som idag. I en cykelstad förväntas också att tjänster som vänder sig till cyklisterna utvecklas. Olika former av cykelförvaring från traditionella cykelställ under bar himmel till bevakad cykelförvaring under tak eller i cykelgarage bör erbjudas. Förvaring av cykelhjälm och omklädningsrum kan vara ny service som erbjuds. Möjlighet till underhåll, reparationer och 21

22 inköp av reservdelar eller tillbehör i anslutning till cykelparkering bör kunna erbjudas. Cykeluthyrning är ett annat koncept som kan vara möjligt i ett framtida resecenter. Möjlighet att ta cykeln med på tåg eller buss är i dagsläget i stort sett obefintlig men utreds av andra initiativ i Västmanland. Fotgängare Gångvägar via Vasaparken och längs Kopparbergsvägen och Södra Ringvägen leder till stationshuset. På den södra sidan finns gångvägar som mer upplevs som bakgator. Passage mellan norr och söder finns under järnvägen vid Hamngatan, över järnvägen via gångbron vid stationshuset samt under järnvägen vid Pilgatan (se figur 4). Lasttrafik Trafikföring, varumottagning, hämtning av avfall/återvinningsmaterial; dagens situation är något oklar. Dessa funktioner skall lösas tidigt och i samspel med övriga funktioner för att undvika konflikter. Färjor Mälaren trafikeras av några olika färjebolag. Västerås har marknadsförts som Mälarstaden och kopplingen till vattnet och trafiken på Mälaren är viktig. I dagsläget finns inget direkt samband mellan RC och färjekajen. I en framtida RC ska kopplingen vara tydlig och orienterbar. Västerås Färjeläger 22

23 23

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM

PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM PLACERING Dagens resandenav bör ligga i den mest frekventerande punkten där de mest frekventerade stråken skär varandra. Skälet för detta är förutom resenärens bekvämlighet och

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Vad är en station? Stationen förr 2 2011-06-20 Stationen idag Kommunikationsnod Transportslagsövergripande Mötesplats i det stora och lilla Del av

Läs mer

Lägesrapport för planeringsprojekt "Omvandling av Västerås stationsområde med närområde" PROJEKTBESKRIVNING AV VERKSAMHETEN HITTILLS

Lägesrapport för planeringsprojekt Omvandling av Västerås stationsområde med närområde PROJEKTBESKRIVNING AV VERKSAMHETEN HITTILLS Lägesrapport för planeringsprojekt "Omvandling av Västerås stationsområde med närområde" SAMMANFATTNING Projektet fick en nystart under oktober 2010 i och med att en projektledare tillsattes och projektets

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby.

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby. Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad Upplands Väsby kommun Läge: Mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda Airport i den snabbast

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Kallhäll Jakobsberg Allén Barkarby Kista Annedal Järnvägsgatan Spånga Ulriksdal Sundbyberg C Solna Sundbybergbe Tomteboda Bällstavägen Landsvägen Beskrivningen omfattar sträckan

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Byggstart juni 2013

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Byggstart juni 2013 falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Byggstart juni 0 Följ med på resan! Byggstart för Resecentrum Falun Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor!

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum Trafikstrategi för Karlskrona Vision stråk i Landbrogatan Vy över Landbrogatan norrut mot stationen en tidig sommarmorgon. Landbrogatan är en mycket vacker gata med ett storslaget perspektiv från Ronnebygatan

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Etapp 1. Etapp 2. Stationsskärm 1,5 m över omgivande mark.

Etapp 1. Etapp 2. Stationsskärm 1,5 m över omgivande mark. Ny bro för dubbelriktad biltrafik ersätter den gamla bilbron i Skälbyvägens förlängning. Den nya bron ansluts i en första etapp till Enköpingsvägen och byggs bara i halva sin bredd. Barkarby station flyttas

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

STRÄNGNÄS RESECENTRUM - GESTALTNINGSPROGRAM

STRÄNGNÄS RESECENTRUM - GESTALTNINGSPROGRAM . Foto bef. station ersätts av nytt resecentrum STRÄNGNÄS RESECENTRUM - GESTALTNINGSPROGRAM ANTAGANDEHANDLING 2013-12-09 INLEDNING BUSS STATION UTGÅNG CENTRALA STRÄNGNÄS TAXI/DROP OFF PERRONG UTGÅNG LÅNGBERGET

Läs mer

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan Södertälje stadskärna 2009-2029 Program Bebyggelseförslag Stadskärnan 1 1. Mötet med stadskärnan från Mälarbron bör i framtiden få en mer stadslik utformning, där framförallt omdaningen av Turingegatan

Läs mer

Parkeringsutredning för västra Saltängen

Parkeringsutredning för västra Saltängen Parkeringsutredning för västra Saltängen 2009-08-18 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 NULÄGE... 3 2.1 Bebyggelse... 3 2.2 Trafik... 4 2.3 Parkering... 5 2.4 Kommentarer... 6 3 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR... 7 3.1

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

2.4 FRAMTIDA TRAFIK. 2.4.1 Kollektivtrafi k HALMSTAD RESECENTRUM FÖRUTSÄTTNINGAR

2.4 FRAMTIDA TRAFIK. 2.4.1 Kollektivtrafi k HALMSTAD RESECENTRUM FÖRUTSÄTTNINGAR HALMSTAD RESECENTRUM FÖRUTSÄTTNINGAR 2.4 FRAMTIDA TRAFIK 2.4.1 Kollektivtrafi k Utveckling av tågtrafiken Ett antagande om de framtida resandeströmmarna är viktigt att göra om än vanskligt. Ändrade beteendemönster

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Hede Station Utveckling 2025

Hede Station Utveckling 2025 Hede Station Utveckling 2025 Masterplan för stationsområdet med närmaste omgivningar Uppdraget Förutsättningar Analys / Alternativ Förslag - Masterplan Etapper Januari 2016 Uppdraget Uppdraget: Uppdraget

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

En trevligare plats för helsingborgarna

En trevligare plats för helsingborgarna O m r å d e t Å n g f ä r j a n En trevligare plats för helsingborgarna Mer stadsliv närmare vattnet Målet är ett tilldragande, livaktigt men också tryggare område än i dag. För att uppmuntra till en levande

Läs mer

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun 2013-06-05 Upprättad av: Anneli Bellinger Granskad av: Catharina Rosenkvist Godkänd av: Anneli Bellinger Handläggare: Anneli Bellinger

Läs mer

Detaljplan för Knislinge Resecenter

Detaljplan för Knislinge Resecenter Dnr: KS 2011/447.343 LAGA KRAFT 2014-10-25 Antagen i KS 2014-10-01 150 Planbeskrivning Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län www.ostragoinge.se

Läs mer

Fem förslag har blivit ett

Fem förslag har blivit ett Fem förslag har blivit ett Minskat geografiskt område Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg Bullerdämpande åtgärder längs

Läs mer

RegionCity Workshop 3

RegionCity Workshop 3 RegionCity Workshop 3 Förslag från Kanozi Arkitekter, mars 2013 Workshop Retail Workshop 3 har fokus på retailskiktet och rörelsen uppåt samt ska nedanstående feedback på Workshop 2 inarbetas. Feedbacken

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Planprogram för Stationsområdet. Yttrande

Planprogram för Stationsområdet. Yttrande Planprogram för Stationsområdet Yttrande Inledning Stationsområdet är ett av Ängelholms kommuns viktigaste utvecklingsprojekt. I centrala Ängelholm med närhet till såväl stadens utbud och service som stationen

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23.

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. Arkitekt SAR/MSA Kent Eriksson DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. NORSJÖ SAMHÄLLE, NORSJÖ KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄN Busstationstomten före branden GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-29

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-02-18 Diarienummer BUN-2013-0105.60 Ärende färdigställs efter diskussion på AU pga två alternativa förslag

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Sedan tilläggsavtal nr 1 träffades har Trafikverket i nära samarbete med kontoren utrett ett antal olika lägen för cykelparkeringar

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer