Biogasproduktionens möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biogasproduktionens möjligheter"

Transkript

1 Referat från Biogasproduktionens möjligheter , ett seminarium inom Partnerskap Alnarp Av Jan Larsson, Sven Norup: Hållbara tankar om biogas Norups Gård är ett konventionellt lantbruk som sedan länge dessutom bl.a. haft biodiesel och Sven har själv bl.a. varit mycket aktiv i Lyckeby Stärkelsen. Nu är Sven hårt engagerad med att utveckla biogas, dels för egen del och dels som konsult åt andra lantbrukare m.fl. Det gäller att välja rätt teknik, enligt Sven. Som konsult vänder sig han mot större djurbesättningar och målet bör vara att alla jordbrukare på något sätt är kopplat till biogasproduktion. Sven medverkar med sitt företag till att projektera anläggningar, varvid man om möjligt använder diverse begagnade komponenter för att hålla investeringen nere. Ensilagetorn och begagnade cisterner från industrin är välkommet. Till potentiella blivande biogasproducenter från jordbrukarkåren ger Sven rådet att starta smått och testa, det går att få ekonomi i små anläggningar om man kan nyttja diverse begagnad utrustning. Visionen är att alla lantbruk med medelstora besättningar och/eller tillgång till annat biomaterial inom en inte alltför avlägsen framtid också är biogasproducenter. Sven håller själv på att bygga en reaktor för biogas varvid viktiga kontakter är tagna gentemot reningsverk, köpare av gas m.fl. Om möjligt ska biogasproduktion kombineras med annan industriell verksamhet, inte minst för att effektiviteten blir bättre om stallgödsel blandas med andra substart.. Han ser möjligheter i att flera lantbrukare går samman i stora anläggningar förutsatt att stor hänsyn tas till hygienisering, dvs investering i att hindra t.ex. smittospridning. En gårdsanläggning kostar i storleksordningen 1,5 till 10 milj kronor. Pål Börjesson, Miljö och energisystem, LTH: Biogasens positiva miljöeffekter Tillgången på biogas från restprodukter är i första hand gödsel från lantbruk. Tillsammans med andra restprodukter är tillgången ca 8 TWh/år i Sverige. En speciell god faktor med biogas, speciellt i södra Sverige, är att förutom att det tillför energi så minskas samtidigt utsläppen av metan (som är mycket växthuseffektdrivande) från den gödsel som rötas. Oerhört viktigt är i detta sammanhang att dock att rötningen sker utan läckage av metan. Ska man ersätta 1 % av jordens energibehov behövs ca 1% av matarealen, därför är det så oerhört viktigt med restprodukterna.

2 Wrams Gunnarsstorp ett praktikfall. Slam från Findus är den största källan och det som gör denna speciellt intressant i detta fall är att den pumpas dit i stället för att köras med lastbil. Totalt sett är anläggningen mycket klimateffektiv reduktionen av växthusgaser för producerad energi är ca 95%. En stor miljönytta är att mineralgödsel ersätts med slammet som blir kvar efter rötningen. Ett problem med detta är att spridningen sker med stora ekipage som innebär markpackning. På Wrams Gunnnarstorp har man emellertid slangspridning, dvs man har delvis tagit bort utkörning med gödseltunna. Slamspridning har en nackdel då det föreligger risk för övergödning och ammoniakavgång i samband med spridningen, beroende på hur spridningen sker. Förbättringsåtgärder: tak på biogaslager innebär att ammoniakavgången minskar och är ofta lönsam då gödselvärdet är så mycket bättre. Genom att ersätta uppvärmningen av processen med egenproducerad gas med flis görs en emissionsminskning av CO2. Oxidering av metanläckage innebär i högsta grad till att minska växthusgasbelastningen liksom en extra gasuppsamling. Att pumpa biogasgödsel i stället för att köra innebär ytterligare förbättringspotential. Slutsatserna är att biogas idag är det bästa biobränslet avseende miljö. Hot spot är emellertid metanläckage samt ammoniakförluster. Biogas har även andra positiva miljöfördelar som t.ex. renare avgaser och minimerade luktproblem. Allt detta talar för en positiv utveckling av biogasproduktionen och det är lätt att förstå motiven till att samhället nu stöder biogas. Lovisa Björnsson, Miljöbioteknik och bioenergi, LTH: Mikrobiell metanproduktion LU Biofuels är ett tvärvetenskapligt nätverk för bl.a. biogasfrågor. Ungefär 10% av fordonsbränslet ska vara förnybar 2020 enligt EU direktiv. De potentiella källorna från lantbruket är halm, nötgödsel och svingödsel i nämnd ordning. Utöver dessa kan även andra gödselslag (häst och får och fjäderfä) komma ifråga liksom odlade energigrödor. Begränsningar i gödselrötning är att det kan vara för torrt eller för vått eller konkurrens mot annan användning, t.ex. strö. Nu är det våta processer som gäller, men det finns även torra processer (som dock inte är speciellt utvecklat i dagsläget). Halm som biogas är besvärligt då det är svårnedbrytbart. Materialet måste finhackas och det måste vara i rötkammare under jämförelsevis mycket lång tid. Det innebär också att stor halminblandning i gödsel innebär problem vid biogasframställning. Ett annat problem är låga gasutbyten. Exempelvis svinflytgödsel innehåller mycket vatten. Genom att kombinera flera råvaror,.t.ex. svingödsel med potatis, så kan mycket goda kombinationseffekter uppnås. Rötning av enbart gödsel ger lågt metanutbyte. För den som står i begrepp att starta en anläggning baserad på gödsel så bör man söka efter även andra råvaror. Ny teknik behövs för att hantera torra fraktioner av gödsel och odlingsrester. Johan Thuresson Gårdsbaserad biogasproduktion

3 Johan redovisade ett examensarbete som utgör beslutsunderlag för en ev. framtida satsning i en biogasanläggning. På företaget finns bl.a ca årssvin. Två stora frågor: vad har man för råvaror och vad ska man göra av gasen. I Johans fall finns m3 svinflyt, betblast och gräsensilage. Dessutom råvaror från omgivningen i form av t.ex. grönsaksavfall. Vad göra av gasen: gårdens behov blir mer än väl tillgodosett så gas måste säljas externt. I orten Löderup byggs f.n. ett halmeldat fjärrvärmeverk som kan vara en potentiell kund, dock inte just nu. Uppvärmning innebär svårigheter utan fordonsgas verkar mer intressant. Men denna klösning kräver en uppgradering av gasen, en investering som inte kan bäras av detta företag. Det ideala hade varit en infrastrukturlösning där icke uppgraderad gas kunde pumpas till en uppgraderingsanläggning. Intäkter borde bli ca 40 öre per kwh gas och även viss intäkt från rötresten. Men slutsatsen är att en infrastruktur är närmast ett måste för att det ska bli en stor tillväxt av småskalig biogas, enligt Johan. Enligt Johans beräkningar är biogasinvesteringen mycket intressant under förutsättning att avsättningen är löst. Kjell Christensson, Biogas Syd: Lönsamhetspotential vid biogasproduktion I Skåne finns en biogasanläggning baserad på enbart lantbruk och tre i kombination med annat. Totala antalet anläggningar är betydligt fler. Vem har makten över energin: råvaruproducenten eller köparen av biogas, svaret är en kombination. Lönsamheten påverkas av ett antal faktorer. Fråga nr 1 är hur stor anläggningen ska vara. Avsättningsmöjligheterna och tillgången på råvara ger svaret på denna fråga. I viss mån kan även avsättningsmöjligheten för rötresten styra. Avsättning av biogas är kraft/värme, fordonsgas och el. Tyvärr har Sverige en mycket litet gasnät jämfört med övriga Europa. Även antalet tankställen för gas är mycket begränsat, ett 20 tal i Skåne. En avsättningsmöjlighet är att lantbrukaren förbrukar gas i sin traktor, tyvärr går det inte f.n. att registrera en traktor som är biogasdriven. Investeringsnivåer i Sverige visades i diagram där det tydligt framgår att stora anläggningar blir betydligt lägre per m3 reaktorvolym, vilket talar för att lönsamheten blir betydligt bättre i stora anläggningar. Produktionskostnad i en m3 anläggning blir öre / kwh medan den blir öre per kwh i en anläggning på m3. Det man får rikta in sig på är i de flesta fall el tillverkning. En tredjedel blir el av tillförd energi och två tredjedelar varmvatten. Det kritiska är att få tillräckligt betalt för varmvattnet. Har man själv avsättning för el (och varmvatten) är det idealet eftersom man då sparar in nätavgifter. Biogas Syd genomför ett antal kurser, studiebesök m.m. inom biogasområdet, se vidare

4 Johannes Elamzon, Miljö och energistrateg, Länsstyrelsen: Kraftsamling biogas Skåne Skånes förutsättningar för biogas är generellt mycket goda med stora råvarutillgångar till biogasanläggning och tillgång till den enda gasledning som finns i landet. I länet finns även en stabil efterfrågan på biogas. I Skåne finns totalt 44 biogasanläggningar. Länsstyrelsen roll i biogassamhället är mest miljömässiga. Vidare den fysiska planeringen och tillståndsärenden. Länsstyrelsen har även möjlighet att ge bidrag via landsbygdsprogrammen. Det som hänt hittills är bl.a. att biogas prioriteras i Region Skånes klimatberedning. Man arbetar med att få till stånd stora anläggningar. Kraftsamling Biogas Skåne syftar främst till att få till stånd en kraftsamling, att öka takten i utvecklingen av biogasproduktion och biogasanvändning. Hittills har tio delprojekt startats på tillsammans 7 milj. Kronor. Projekt 1 handlar om ett regionalt biogasnät. Andra projekt handlar om teknikstudie, referensanläggningar, samordnad upphandling och kluster/affärsutveckling. Förstudien avseende ett regionalt biogasnät innebär en inventering av vilka resurser som finns typ grödor, gödsel etc. och var dessa finns koncentrerade för att utreda biogaspotential. Vidare görs en kartläggning av efterfrågan. Nu arbetar man tillsammans med Biogas Syd i en rapport Hinder för ökad biogasanvändning i Skåne, är mycket populär och finns på hemsidan. Nytt regionalt miljömål för biogas. Det nationella målet är 10% förnybar energi i transportsektorn år 2020 för att vara 100% år För Skåne finns ett ambitiöst mål på att biogasproduktionen ska uppgå till 2,5 TWh Aktuella och kommande stöd till biogas: det finns ett investeringsstöd på 30% inom landsbygdsprogrammet (max 1,6 milj/projekt). Dessutom finns kompetensutvecklingsinsatser som dessutom kommer att expandera. Via energimyndigheten kommer det att finnas 50 milj. kr/år för att utveckla effektiv användning av förnybara gaser. Det kan innebära stöd till produktion och distribution, stödet är dock inte beslutat ännu. innehåller mer info! Biogas i Lunds kommun, Sofie Wardestam, Lunds Energikoncernen AB Lunds Energikoncernen ägs av fyra kommuner (Lund, Lomma, Eslöv och Hörby) och har därmed en stark lokal förankring. 450 anställda och ca 3 mdr i omsättning varav gas ca 130 milj. Man satsar på biogas därför att klimatfrågan engagerar och man ser potential i biogas. Efterfrågan på fordonsgas ökar kraftigt i och med att allt fler bilmodeller finns på marknaden. Lunds Energi är främst intresserade av att uppgradera tillgänglig gas till fordonsgas.

5 Naturgasnätet finns utmed västkusten ner i västra Skåne startade stadsbussarna i Lund att köra på gas, främst för att minska utsläppen i stadsmiljön. I dag säljs 17 GWh fordonsgas, i dagsläget naturgas. Man bygger nu en uppgraderingsanläggning som ger 7 GWh och under utredning ytterligare en och mycket större anläggning. Biogas Källby är en satsning där biogas från renhållningen kommer att uppgraderas och gasen kommer snart att finnas ute på marknaden från denna satsning. Nu projekteras en anläggning där råvaran är restprodukter som gödsel. Bland fördelarna finns minskade luktproblem, trygga lokal energiförsörjning m.m. Anläggningen blir sannolikt på ca 60 GWh och innebär en investering på ca 70 milj kr. Det man önskar för framtiden är en fortsatt satsning på biogas Torgil Johansson, Skånska Biobränslebolaget: Biogas på Jordberga Syftet för bolaget är att förädla jordbruksprodukter till energi och ägs av fyra gods + en lokalföreningen. Det innebär att kompetens inom odling finns, man har ca ha åker inom ägarkretsen. Man sökte en partner och det blev E.ON som har stort industriellt kunnande och dessutom gasnätet och marknaden. En tredje part är Nordic Sugar som tillför Jordberga sockerbruk och har kompetens i förädling av beta. En fjärde positiv sak är att Trelleborgs kommun har en stark miljöprofil. Bolaget ska producera biogas på sockerbetor från ca ha betor. Dessutom kommer man att ta vara på sockerbetsblasten, även från andra betfält. Från anläggningen kommer ton restprodukt som passar bra till odlarnas åkrar. E.On s stora engagemang anser Torgil beror på att naturgasen är en ändlig resurs och att det gäller att vara med från början om vill vara en viktig aktör på marknaden. Jordberga är en utmärkt plats att anlägga en biogasanläggning eftersom resurser finns på detta tidigare sockerbruk som dessutom ligger placerad mitt i ett jordbruksdistrikt. Sockerbetan är en utmärkt gröda eftersom den ger en hög ts skörd, ca 3 gånger mer gas per ha jämfört med spannmål. Sockerbetan är bra i växtföljden. De mängder det handlar om är ton betor (5 200 ha) + blast ca ton. Dessutom ensilerad majs, ton motsvarande ha. Ytterligare input till gasproduktionen kan vara råg och vallensilage. Betan som råvara har för och nackdelar. Ett problem är att det följer med mycket jord och just nu strävar man mot tvättning hos sockerbetsproducenten. Sockerbetan föredras före energibetor, främst för att erfarenheten är större med sockerbeta. Majs som råvara har också sina för och nackdelar. Man vill ha sen sådd och skörd, slutet av maj resp. nov/dec. För att få en fungerande anläggning måste fabriken förses med råvara hela året. Därför varierar källan över året, tidvis färsk råvara, tidvis t.ex. stuklagrad beta.

6 En viktig ingrediens är den biogödsel som blir en restprodukt från produktionen, speciellt om den kan spridas genom att pumpas ut på åkrarna. Paneldiskussion. Debattledare: Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland, Sven Erik Svensson, SLU Hur går vi från ord till handling med gårdsbiogas. Det Johan Thuresson fått ut är att det är intressant men ser gärna mer pilotinsatser, gärna ett biogasnätverk i den skånska myllan och kanske mindre konsultarvoden. Johannes Elamzon har inget emot stöd, men betonar att det även är viktigt med kunskap. Det är många lantbrukare som genomgått en grundkurs i biogas med Biogas Syd. Vad händer med dessa lantbrukare. Kjell Christensson anser det är mycket viktigt att spetskompetensen ytterligare stärks med fler välutbildade rådgivare. Vad är optimalt: producera gas på småanläggningar och transportera gasen eller transportera råvaran till stora anläggningar? Torkil Johansson menar det finns ytterligare en variant där man avvattnar gödsel. Lovisa Björnsson menar att det inte går att svara på generellt. Kjell Christensson menar att teknikutvecklingen inom hanteringen av gödsel bör prioriteras eftersom det finns så stora mängder. Hur är logistiken till jätteanläggningen i Malmö hamn, varför ska sockerbetorna från ha transporteras till centrala Malmö och sedan ska restprodukten transporteras därifrån. Torgil tror dock inte att det blir sockerbetor utan en annan råvara. En annan lösning är att man har en mottagningsanläggning långt från Malmö hamn, där råvaran behandlas och därefter pumpas in till Malmö hamn. Restprodukten kan också den pumpas i andra riktningen. Djuren i Skåne finns i första hand i nordöstra delen av länet. Det är inte där gasledningarna finns. Lovisa anser att samhällsnyttiga projekt som gasledningar borde vara betalda av samhället, varför ska denna samhällsnytta bekostas av privatpersoner som dessutom står för risktagandet? Kjell Christensson menar att det inte finns någon miljönytta som kan driva utvecklingen, utan utvecklingen måste drivas genom att det finns ekonomiska skäl för olika företag att verka inom biogas. I alla lägen måste alltså ekonomin stå i centrum. Hur kan man tekniskt använda fordonsgas direkt på gården, dvs hur ska motorer tekniskt modifieras, finns det forskning på detta område. Sven Erik Svensson menar att man relativt lätt kan göra om en dieselmotor till att drivas med biogas. Problemet ligger inte där utan problemet ligger mest om hur man lagrar biogasen. Bl.a. innebär dagens volym på biogas att en traktor svårligen kan ha med sig mer gas än för någon timmas arbete. Ytterligare en mycket märklig sak i sammanhanget är att det inte går att få tillstånd att konvertera traktorer till biogas. Stadsbussar har normalt konverterats från dieselmotorer där man tänder i cylindern med lite diesel men energin (80%) kommer från gas. Uppgradering från naturgas från biogas är tekniskt fullt möjlig. Det kräver en anläggning som kostar minst 15 miljoner kronor och tyvärr är energiinnehållet lite lägre i den uppgraderade biogasen jämfört med naturgas, varför man spetsar med propan, vilket kanske är lite tveksamt miljömässigt.

7 Regeringens nuvarande inställning är att gasnät inte ska finansieras med offentliga medel. I dagsläget är detta alltså politiskt inte så lätt att genomföra. Hur kan man bäst göra för att få växtnäringen från biogas tillbaka i kretsloppet. Ett exempel från betor är att ca 90% av energin i betan blir biogas. Vad gäller näringsämnena så finns i princip 100% kvar, möjligen svavel undantaget. Vad gäller hampa är motsvarande siffra ca 70%. Vid etanolframställning är effektiviteten betydligt sämre. Biogödsel är dessutom mycket effektiv. 100 kg N från biogasrestens gödsel motsvarar ca 140 kg N som gödslats via mineralgödsel. Vad kan göras just nu. Svar från Kjell Christensson säger att elproduktion mycket väl kan vara lönsam med rätt förutsättningar. I ekologisk produktion kan värdet på biogasen utgöra en väsentlig del av intäkten som gör en anläggning lönsam m3 gödsel är ofta minimum för att få lönsamhet i en uppgraderingsanläggning m3 är väldigt mycket, typ all gödsel i Ystads kommun.

Hållbara tankar om biogas

Hållbara tankar om biogas Hållbara tankar om biogas Hur många grisar går det på en Mercedes? Idag kan vi fråga :Hur många grisar går det på en MWh Det går åt gödsel från 4 grisplatser för att producera 1 MWh Gödseln från en grisplats

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Fordonsgas/Biogas - historik

Fordonsgas/Biogas - historik 1 Biogas i Lunds Kommun Hans Kjellvander Start 1995 med stadsbussarna i Lund Ungefär samtidigt öppnades den första publika gasmacken i Lund Renhållningsfordonen börjar övergå till gasdrift 1997 Lunds Energi

Läs mer

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Peter Berglund, Mathias Bohman, Magnus Svensson, Grontmij AB Johan Benjaminsson, Gasefuels AB 1. INLEDNING Intresset för biogas

Läs mer

Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss?

Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss? Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss? Kjell Christensson kjell.christensson@agellus.se Avdelningen för Bioteknik LTH www.biotek.lu.se Agellus Miljökonsulter www.agellus.se

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning

Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN... 4 3. EKONOMI... 7 Total investering... 7 Miljörelaterad investering... 8 Minskad

Läs mer

Vårgårda Herrljunga Biogas....med naturen i tanken... VHbiogas

Vårgårda Herrljunga Biogas....med naturen i tanken... VHbiogas Vårgårda Herrljunga Biogas Varför bygga biogasanläggning Förbättrad miljöprofil Minskat beroende av konstgödning Mindre lukt vid spridning av biogödsel Bättre näringsinnehåll och markstruktur med biogödsel

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas.

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas. Uppgradering och förvätskning av biogas möjliggör att biogasen når marknaden Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden morgan.larsson@biofrigas.se Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria

Läs mer

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné Biogas från skogen potential och klimatnytta marita@biomil.se 046-101452 2011-02-10 Konsulttjänster inom biogas och miljö Över 30 års erfarenhet av biogas Unika expertkunskaper Erbjuder tjänster från idé

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas

Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas 1(5) Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas Projektmöte Göteborg 18 augusti kl. 10 14, Deltagarlista: Ragni Andersson Karin Eliasson Peter Eriksson Petter T. Vattekar

Läs mer

Den ledande biogasregionen 2020

Den ledande biogasregionen 2020 Skåne Den ledande biogasregionen 2020 I din hand håller du en sammanfattad version av Skånes färdplan för biogas den ledande biogasregionen 2020, reviderad november 2011. På följande sidor ges en överblick

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Stockholms stads biogasanläggningar

Stockholms stads biogasanläggningar Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Välkommen till LTH Vad är på gång inom biogasforskningen? LOVISA BJÖRNSSON

Välkommen till LTH Vad är på gång inom biogasforskningen? LOVISA BJÖRNSSON Välkommen till LTH Vad är på gång inom biogasforskningen? LOVISA BJÖRNSSON LTH en fjärdedel av Lunds universitet Grundat 1961 Ca 9 800 studenter 16 civilingenjörsprogram 1 500 anställda 181 professorer

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur?

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Anneli Andersson Chan, Sundets processingenjör avlopp och biogas VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen avloppsreningsverk 5 år prövotid Sundets avloppsreningsverk

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogasanläggning Hushåll Restaurang, storkök Biogas värme, el, fordonsgas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Energigrödornas ekonomi. Håkan Rosenqvist Billeberga

Energigrödornas ekonomi. Håkan Rosenqvist Billeberga Energigrödornas ekonomi Håkan Rosenqvist Billeberga Vem är jag och vem finansierar min presentation Håkan Rosenqvist Arbetar huvudsakligen med forskning, utredning och undervisning som egenföretagare Huvudområden

Läs mer

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogas - en väg till det hållbara transportsamhället 60 TWh 10 TWh FFF-utredningens syn på biodrivmedlens roll För att nå 80 % reduktion av klimatutsläppen

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Biogasutbildning i Kalmar län

Biogasutbildning i Kalmar län Biogasutbildning i Kalmar län - Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi 2010-01-21 Ola Rosén Grontmij 1 Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi Agenda Aktuell statistik över biogas i Sverige Intresset

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion

Gårdsbaserad biogasproduktion inbjuder till kvalificerad utbildning i Gårdsbaserad biogasproduktion Utbildningen omfattar ett kurspaket om 4 utbildningsdagar. Övergripande målsättning för de 4 dagarna: Utbildningen skall ge deltagarna

Läs mer

Biogas Sydöstra Skåne. Produktion av biogas - Förslag

Biogas Sydöstra Skåne. Produktion av biogas - Förslag Biogas Sydöstra Skåne Produktion av biogas - Förslag 1 Biogasprojekt För framtidens lastvagnar och för bättre miljö och ekonomi Inledning Föreningen Biogas Färs har sedan 2008 arbetat med att skapa förutsättningar

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

10 år. 10 år med minimal klimatpåverkan

10 år. 10 år med minimal klimatpåverkan 10 år 10 år med minimal klimatpåverkan 1999-2009 I november 2009 hade det gått 10 år sedan den första gasbilen tankades i Kristianstad. Samma månad sattes de tre första gröna stadsbussarna i drift. Under

Läs mer

MoreBiogas Småland AB

MoreBiogas Småland AB Miljönytta, klimatnytta och tillväxt Lennart Svenzén, More Biogas Småland AB 2007-2008 2009-2010 2011 2012 2013 2014 2015-16 Hur Biogaslotsar 5 delt Leaderprojekt 21 delt Bolag 19 delägare Nyemission 22

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby E.ON Värme Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för drygt hälften av all uppvärmning. Det är inte svårt att förstå. Fjärrvärme är bekvämt,

Läs mer

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Energigas Sverige Leif Holmberg, Energigas Sverige 2 Hållbar och långsiktig energipolitik

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion

Gårdsbaserad biogasproduktion Gårdsbaserad biogasproduktion Fördjupningskurs inom ekonomi, teknik och biologi OBS! Med reservation för eventuella mindre ändringar (version 2010-01-14) Datum 15-16 februari (Del1) 1-2 mars (Del 2) 17

Läs mer

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB Biogas till tung trafik Hans Johansson FordonsGas Sverige AB FordonsGas Sverige AB Bildades: 1998 Antal anställda: 33 stycken Ägare: Air Liquide 42 CNG-stationer 2 BiGreen (LBG) stationer 4 bussdepåer

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

Cecilia Wahlberg Roslund Hushållningssällskapet Kunskap för Landets Framtid

Cecilia Wahlberg Roslund Hushållningssällskapet Kunskap för Landets Framtid Cecilia Wahlberg Roslund Hushållningssällskapet Kunskap för Landets Framtid Tradition - Utveckling Samhällsnytta Affärer Fria Tillsammans Verksamhetsidé Främja landsbygdens utveckling genom att utveckla

Läs mer

Region Skåne. Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015. Beviljade utvecklingsprojekt hösten 2015. Löpnr Projektnamn Sökande Sökt belopp

Region Skåne. Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015. Beviljade utvecklingsprojekt hösten 2015. Löpnr Projektnamn Sökande Sökt belopp Oddvar Fiskesjö Processledare 044-309 32 92 Pia.AC.sandell@skane.se Bilaga Sammanfattning Datum 2015-12-16 Dnr 1501271 1 (10) Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015 Beviljade utvecklingsprojekt

Läs mer

Biogasstrategin och biogasutlysningen

Biogasstrategin och biogasutlysningen Biogasstrategin och biogasutlysningen Energimyndighetens aktiviteter inom biogasområdet 2010 (och 2011) Kalle Svensson Handläggare Regeringens uppdrag Öka användningen av biogas Ta till vara sektorövergripande

Läs mer

vid biogasproduktion Samhälle och näringsliv stödjer Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se Biogasanläggningar i Skåne

vid biogasproduktion Samhälle och näringsliv stödjer Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se Biogasanläggningar i Skåne Lönsamhetspotential vid biogasproduktion Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se -Biogas Syd är ett regionalt samverkansprojekt för biogasintressenter i södra Sverige - Projektet har som mål att

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Åkerenergi & affärsmöjligheter för de gröna näringarna

Åkerenergi & affärsmöjligheter för de gröna näringarna Åkerenergi & affärsmöjligheter för de gröna näringarna Biogasseminarium med workshop 13 april 2011, Stockholm Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Bioenergianvändning i Sverige

Läs mer

Cecilia Wahlberg Roslund Affärsutvecklare, projektledare Hushållningssällskapet. Kunskap för Landets Framtid

Cecilia Wahlberg Roslund Affärsutvecklare, projektledare Hushållningssällskapet. Kunskap för Landets Framtid Cecilia Wahlberg Roslund Affärsutvecklare, projektledare Hushållningssällskapet Kunskap för Landets Framtid Tradition - Utveckling Samhällsnytta Affärer Fria Tillsammans Verksamhetsidé Främja landsbygdens

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

Diskussion om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i jordbruket

Diskussion om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i jordbruket Grupparbete på kursen Jordbruket och klimatet mars 2014 Sida 1(5) Diskussion om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i jordbruket Inför diskussionen visades följande bilder: Grupparbete på

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion

Gårdsbaserad biogasproduktion juni 2008 Gårdsbaserad biogasproduktion Den stora råvarupotentialen för en ökad biogasproduktion finns i lantbruket. Det är dels restprodukter som gödsel och skörderester, men den största potentialen kommer

Läs mer

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012 Strategi för biogas i regionen 28 augusti 2012 Mats Håkansson www.affu.se Disposition Beslutsläget Kort om gasproduktion och användning Mål för utredningen Strategi före beslut (förslag) Affärsmodellen

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

Lars Kjellstedt, process och automationkonsult. Rådgivare, Biogasaffärer på gården för HS & LRF

Lars Kjellstedt, process och automationkonsult. Rådgivare, Biogasaffärer på gården för HS & LRF Lars Kjellstedt, process och automationkonsult. Rådgivare, Biogasaffärer på gården för HS & LRF 35 år inom VA-teknik, praktiskt och teoretiskt. Mitten av 80-talet metangasteknik. Rötningsteknik från 2002.

Läs mer

Biogasnätverk och rådgivning i Sverige

Biogasnätverk och rådgivning i Sverige Biogasnätverk och rådgivning i Sverige Kjell Christensson kjell.christensson@agellus.se Avdelningen för Bioteknik LTH www.biotek.lu.se Agellus Miljökonsulter www.agellus.se Svenska Biogasföreningen är

Läs mer

Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas

Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200663 Sammanfattande beskrivning Projektet ska kartlägga nya tekniska och ekonomiska

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Jordbrukets roll som biogasproducent för kollektivtrafiken Rapport åt AgroVäst Livsmedel AB/Energigården

Jordbrukets roll som biogasproducent för kollektivtrafiken Rapport åt AgroVäst Livsmedel AB/Energigården Jordbrukets roll som biogasproducent för kollektivtrafiken Rapport åt AgroVäst Livsmedel AB/Energigården Författare: Kjell Christensson, Biogas Syd Maria Hammar, Vattenfall Power Consultant Chris Hellström,

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Slutrapport Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Karin Eliasson Energirådgivare Rådgivarna Sjuhärad Box 5007 514 05 Länghem Direkt & mobil: 0325-618 612 SMS: 0708-290483

Läs mer

Framtidens lantbruk i Skåne

Framtidens lantbruk i Skåne Framtidens lantbruk i Skåne Per-Göran Andersson Hushållningssällskapet Malmöhus Alnarp 2014-03-20 Citat om framtiden Att sia är svårt särskilt om framtiden. Alice Roosevelt Longworth Jag tror att det finns

Läs mer

Förutsättningar för hållbar slamhantering i SITE-kommunerna

Förutsättningar för hållbar slamhantering i SITE-kommunerna Förutsättningar för hållbar slamhantering i SITE-kommunerna 14 januari 2014 Slam ett exempel på SITE-samarbetet Ordförer i Trysil lyfte frågan om utmaning med slam våren 2013. Intresserad av att undersöka

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Mathias Edstedt, chef Gasförsörjning och Strategisk utveckling Stockholm Gas AB 1 Vad är Stockholm Gas AB? Anor sedan 1853 Helägt dotterbolag till

Läs mer

Småskalig biogasproduktion

Småskalig biogasproduktion Småskalig biogasproduktion Martin Fransson martin.fransson@biomil.se Biogas Norr 6 april 2011 Var kommer BioMil in i bilden? Förstudie Förprojektering Detaljprojektering Tillståndsansökan Upphandling Byggnadsfas

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Vad är power to gas? Integrerar energisystemen till Ett smart energisystem! ELSYSTEM - ELINFRASTRUKTUR Billig el BIOMASSA Elektrolys Rötning / Förgasning Gas O2

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas GASOL Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om gasol Gasolen är en viktig del av energigasutbudet i Sverige. Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling

Läs mer

När oljan blivit för dyr- det svenska lantbrukets framtida drivmedelsförsörjning - Slutrapport

När oljan blivit för dyr- det svenska lantbrukets framtida drivmedelsförsörjning - Slutrapport När oljan blivit för dyr- det svenska lantbrukets framtida drivmedelsförsörjning - Slutrapport Bakgrund Det svenska jordbruket är helt beroende av traktorn som kraftkälla. År 2007 använde det svenska jordbruket

Läs mer

Förnybar gas Avrapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige

Förnybar gas Avrapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige Utlåtande 2008:63 RI (Dnr 309-1115/2007) Förnybar gas Avrapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk Öresundsverket Ett av världens effektivaste kraftverk En hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen Öresundsverket, som togs i drift hösten 2009, är en hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen.

Läs mer

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial 1. Målsä(ning 2. Ägare och Styrelse 3. Posi:v miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Förslag :ll företagsstruktur 5. Marknadsförutsä(ningar 6. Råvaruförsörjning och

Läs mer

SLC:s kommande miljöprogram har nu gått på utlåtanderunda

SLC:s kommande miljöprogram har nu gått på utlåtanderunda SLC:s kommande miljöprogram har nu gått på utlåtanderunda Utkastet till nytt miljöprogram för SLC följer i stort sett tidigare ståndpunkter i GMO-frågan, men när det gäller kärnkraften innebär texten i

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2016-02- 19 REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm Till Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag COM(2015)614/2

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet

Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Sol, vind, vatten och bio kraftsamling sydost, 30 maj 2016 Med

Läs mer

Fjärrvärme Ängelholm. Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012

Fjärrvärme Ängelholm. Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012 Fjärrvärme Ängelholm Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012 Agenda Fjärrvärme i Ängelholm Ny prismodell i Ängelholm Pris 2013 och prisutveckling 2014 Filbornaverket Kundsidorna Tävling! Om värmen

Läs mer

Den linjära ekonomins utveckling

Den linjära ekonomins utveckling Cirkulär ekonomi Maria Långberg Hållbarhetsdirektör SSAB 12 november, 2015 Den linjära ekonomins utveckling Industriella revolutionen möjliggjorde utvinning av råvaror och produktion till låg kostnad I

Läs mer