Biogasanläggning i Sävsjö kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biogasanläggning i Sävsjö kommun"

Transkript

1 1 (15) Underlag till samråd Biogasanläggning i Sävsjö kommun

2 2 (15) Sammanfattning Sävsjö Biogas AB bildades år 2006 av fem lantbrukare. Tillsammans med Sävsjö Kommun sökte Bolaget bidrag ur KLIMP, som beviljades Lantbrukarna i Sävsjö Biogas har tecknat ett samarbetsavtal med Göteborg Energi AB om biogasproduktionen. Göteborg Energi AB gör stora satsningar på biogas i Västsverige och tillför resurser för att genomföra förstudien i Sävsjö. Sävsjö Biogas AB planerar att söka tillstånd enligt Miljöbalken för rötning av högst ton gödsel och andra restprodukter. Dessutom söks tillstånd för en produktion av rågas motsvarande rötning av ovan nämnda volymer. Uppskattningsvis innebär det ca 6 miljoner Nm 3 eller 35 GWh biogas. Rötningsanläggningen kommer att bestå av mottagning, hygienisering, rötning, rötrestlager och efterlagring. Utförandet kommer att indelas i etapper där etapp 1 är grundfasen med rötning av ca ton gödsel och 4000 ton slakteriavfall per år, etapp 2 är en utökning av verksamheten inom gränsen för tillståndsgivna mängder/volymer och etapp 3 innefattar en förädling av biogödseln efter rötningsanläggningen. Gasen leds från rötkammaren och restlagret till en anläggning där rågasen uppgraderas till komprimerad metangas av fordonskvalitet. Efter uppgraderingen fylls gasen i gaslager på flak i en kompressorstation med växelsystem och transporteras successivt bort allteftersom flaken fylls. En lokaliseringsutredning pågår och två lokaliseringsalternativ finns. Alternativa placeringar är Ljungakrysset och Södra industriområdet. Plats kommer att väljas efter att en lokaliseringsutredning är färdig. Information som framkommer under samrådsprocessen kommer att tas med som underlag till lokaliseringsutredningen. En viktig aspekt för lokaliseringsutredningen är avståndet till de gårdar som gödseln skall transporteras från och till. Den största miljöpåverkan från anläggningen kommer att vara transporter, utsläpp till luft och lukt. Anläggningen kommer att utformas för att ge en så liten störning på omgivningen som möjligt. Till tillståndsansökan kommer en miljökonsekvensbeskrivning att bifogas. Totalt sett kommer anläggningen att innebära en minskad negativ växthuspåverkan, då den producerade biogasen kommer att användas som fordonsbränsle och därmed minska utsläppen av växthusgaser.

3 3 (15) Innehållsförteckning 1. Administrativa uppgifter Om Sävsjö biogas AB Verksamhetens omfattning och utformning Verksamhetens omfattning och tillståndsplikt Anläggningens utformning Lokalisering Lokaliseringsalternativ... 7 Lokaliseringsalternativ 1, Norra Ljungakrysset... 7 Lokaliseringsalternativ 2, Södra industriområdet Planbestämmelser Val av plats Omgivningsbeskrivning Intilliggande verksamheter Närliggande bostäder Vattentäkter och vattenskyddsområden Natur Riksintressen, naturreservat, fornlämningar Miljöpåverkan Miljökvalitetsnormer, MKN Utsläpp till luft Utsläpp till mark och vatten Transporter Buller och lukt Energi Kemikalier Avfall... 15

4 4 (15) 1. Administrativa uppgifter Verksamhetsutövare: Adress: Faktureringsadress: (Endast för kungörelse, tillståndsavgiften betalas av Sävsjö Biogas AB) Telefon: Sävsjö Biogas AB Att. Krister Ek Komstad Lidgården Sävsjö Göteborg Energi AB Att: Tisse Jarlsvik Box Göteborg Anges på fakturan: PCTIJA (Christer Strömblad, ordförande) (Krister Ek, projektledare) (Göteborg Energi AB) Organisationsnummer: Kontaktperson miljöfrågor: Verksamhetskoder enligt MB: Kod för farliga ämnen (Seveso): Tillsynsmyndighet: B Anläggning för framställning av mer än kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall där den tillförda mängden är större än 500 ton, men inte större än ton, per år. - Länsstyrelsen i Jönköpings län 2. Om Sävsjö biogas AB Sävsjö Biogas AB har ingen tidigare verksamhet, utan har bildats för det aktuella biogasprojektet. Ett 20-tal lantbrukare i Sävsjö, däribland de nuvarande delägarna i Sävsjö Biogas AB, intresserade sig för biogas efter en utredning av länsstyrelsen I denna utredning påvisades möjligheterna att utvinna biogas från gödsel

5 5 (15) och att sälja gasen som fordonsgas. För ändamålet bildades Sävsjö Biogas AB år 2006 av fem lantbrukare och under våren samma år genomförde bolaget en förstudie. Tillsammans med Sävsjö Kommun sökte Bolaget bidrag ur KLIMP, som beviljades Lantbrukarna i Sävsjö Biogas har tecknat ett samarbetsavtal med Göteborg Energi AB om biogasproduktionen. Göteborg Energi AB gör stora satsningar på biogas i Västsverige och tillför resurser för att genomföra förstudien i Sävsjö. För Göteborg Energi AB är samarbetet med lantbrukssektorn viktigt för att kunna lyckas med biogassatsningen. 3. Verksamhetens omfattning och utformning 3.1 Verksamhetens omfattning och tillståndsplikt Sävsjö Biogas AB planerar att söka tillstånd enligt Miljöbalken för rötning av högst ton gödsel och andra restprodukter. Enligt bilagan till Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd klassas sådan verksamhet som anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton, men inte större än ton, per kalenderår. Dessutom söks tillstånd för en produktion av rågas motsvarande ovan nämnda volymer för rötning av gödsel och eventuellt annat substrat. Uppskattningsvis innebär det ca 6 miljoner Nm 3 eller 35 GWh biogas, vilket motsvarar klassning enligt kod 40.10, anläggning för framställning av mer än kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår. Enligt Förordningen om MKB (1998:905) 3 punkt 1 skall verksamheter som omfattas av dessa verksamhetsbeskrivningar alltid antas medför betydande miljöpåverkan. Därmed krävs att en miljökonsekvensbeskrivning bifogas tillståndsansökan. Avfallet som ska rötas kommer huvudsakligen att utgöras av gödsel från lantbruk inom en radie av 15 km från Sävsjö samt slakteriavfall från ett lokalt slakteri. Transporten kommer att ske med lastbil. Som en utökning av projektet (etapp 2) kan inblandning av gröda eller matavfall bli aktuellt. För att möjliggöra längre transporter av slutprodukten kan en även en avvattning/förädling av biogödseln bli aktuell (etapp 3). I dokumentet kommer miljöpåverkan i de tre olika etapperna (där etapp 1 är grundfasen med rötning av ca ton gödsel och ton slakteriavfall per år) redovisas separat för tydlighets skull. För logistiken rörande transporter från och till berörda lantbruk ingår en översyn av gödselbrunnarna ute på lantbruken i projektet. På några ställen kan nya gödselbrunnar behövas. För detta krävs en anmälan till kommunen. Anmälan görs av den enskilda lantbrukaren och denna fråga kommer därför inte tas upp vidare i

6 6 (15) tillståndsansökan. Däremot kommer gödselcisternen för slutlagring av den rötade produkten tillhörande biogasanläggningen innefattas av ansökan. I Sävsjö finns ett lokalt gasolnät (10-12 GWh). I Sävsjö Biogas förstudie ingår en gasledning in till detta och Klimp-bidrag finns för ledningen. I dagsläget planeras dock ingen gasledning. Anläggning av gasledning är ej tillståndspliktigt enligt miljöbalken, men samråd med Länsstyrelsen bör hållas om det åter blir aktuellt, då verksamheten kan påverkas av lagstiftning kring vattenverksamhet, skyddade natur och kulturminnen. 3.2 Anläggningens utformning Rötningsanläggning Rötningsanläggningen kommer att bestå av mottagning, hygienisering, rötning, rötrestlager och efterlagring. Genomförande av etapp 3 innebär även en förädling av biogödseln efter rötningsanläggningen. Mottagning kommer att bestå av en del för våta substrat som våt gödsel och slakteriavfall och en del för torra substrat, såsom torr gödsel, vall och restprodukter från jordbruket. Mottagningen av gödseln kommer att ske i en byggnad med möjlighet till avspolning och desinficering av fordonet. Efter mottagning lagras substratet i en bufferttank för att åstadkomma en jämn matning av hygienisering och rötkammare. Buffertanken är dimensionerad för att klara lagring av inkommande substrat under sammanlagt fyra dagar. Allt substrat kommer att hygieniseras till 70ºC i en timme. Detta kommer att ske i tre parallellkopplade tankar med värmeväxling med hetvatten eller med ånga. Från hygieniseringen pumpas substratet vidare till en rötkammare med totalomblandning. Rötresten pumpas över till ett rötrestlager för utrötning i syfte att avstanna metanproduktionen och som buffert för vidare avvattning/avhämtning av biogödsel. Rötrestlagret dimensioneras för en volym som rymmer minst 8 dagars produktion. Biogödseln kommer att provtas innan uttransport och mängd återlämnas till lantbrukaren i förhållande till hur mycket fosfor som lämnades i den färska gödseln. Gassystem och uppgradering Gasen leds från rötkammaren och rötrestlagret till en anläggning där rågasen uppgraderas till komprimerad metangas av fordonskvalitet. Det finns olika typer av uppgraderingsteknik och val av teknik kommer att göras efter upphandling utifrån funktionskrav. Efter uppgraderingen fylls gasen i gaslager på flak i en kompressorstation med växelsystem.

7 7 (15) En av lokaliseringarna ligger i anslutning till ett gasolnät. Möjligheten att koppla biogasproduktionen till gasolnätet kommer att undersökas. Biogödselförädling Vid genomförande av etapp 3 avvattnas delar av rötresten till en fast del som kan lagras på platta och transporteras ut på flak och till en våt fas som går vidare till förädling. Avvattningen kan ske i en skruvpress eller centrifug samt med eller utan polymer beroende på efterföljande kvalitetskrav för förädlingssteget. Syftet är att ur den våta fasen erhålla ett flytande näringskoncentrat och ett rent vatten som kan släppas till recipient. Tekniken för förädling är ännu relativt oprövad när det gäller drifterfarenheter och kostnader från just biogödselförädling. Förädlingen av biogödseln förväntas innebära en betydande fördyring av investeringen. Driftkostnaderna är inte kända, men troligen också stora. Det innebär att denna del i anläggningen måste utvärderas separat. Lagring av gödsel Rötresten från rötningsanläggningen kan komma att lagras i ett säsongslager på anläggningen och pumpas då över till ett slutlager. Slutlagret täcks med flytkroppar eller motsvarande för att motverka ammoniakavgång. Läs även om rötrestlagret under rubriken Rötningsanläggning ovan. Vid genomförande av etapp 3 kommer fast gödsel lagras på anläggningen på en hårdgjord platta (i storleksordningen m 2 ) med täckning, alternativt lokalt ute på gårdarna (se även avsnitt Biogödselförädling ovan). För lagringen av biogödseln på gårdarna kan det komma att krävas ombyggnader på vissa gårdar, för t ex nya brunnar. 4. Lokalisering 4.1 Lokaliseringsalternativ En lokaliseringsutredning pågår och två lokaliseringsalternativ finns. Alternativa placeringar är Norra Ljungakrysset och Södra industriområdet. Nedan redovisas för- och nackdelar med de olika placeringarna. Lokaliseringsalternativ 1, Norra Ljungakrysset Ljungakrysset ligger ca 3 km väster om Sävsjö längs väg 127. Vägen norrut leder till Komstad (ca 1 km) och vägen söderut leder till Norra Ljunga kyrkby, med anor från järnåldern, ca en halv kilometer därifrån. En av Sävsjö Biogas ABs grundare äger den mark som utgör lokaliseringsalternativ 1. Om beslut tas om etablering på platsen kommer marken att arrenderas eller köpas upp av Sävsjö Biogas AB.

8 8 (15) Bild. Karta över lokaliseringsalternativ vid Norra Ljungakrysset. Den röda ringen representerar den tänkta placeringen. Fördelar med lokaliseringen Marken ägs av en av bolagets delägare, med stora arealer skog runtom, vilket gör att t.ex. bullerdämpande skogsgardin kan garanteras. Området är glest befolkat. Närmsta by ligger på ca 500 meters avstånd, nordväst om lokaliseringen. I den dominerande vindriktningen (västlig vind) finns ingen bebyggelse på 2 km. Lokaliseringen innebär en optimering av transporterna (dvs så korta transporter som möjligt), utifrån de gödsellager (lantbruk) som kommer anslutas till anläggningen. Nackdelar med lokaliseringen En mindre sommarstuga ligger på bara ca 100 meters avstånd, men utöver den ligger närmsta hus på ca 500 meters avstånd.

9 9 (15) Anläggningen ligger bara 600 m från Ljungaån som är intressant som fiskevatten. Platsen ligger strax utanför gränsen för Norra Ljunga riksintresse för kulturvård. Närmsta kulturminne (milsten som ligger utanför riksintresset) ligger på drygt 50 meters avstånd. Lokaliseringsalternativ 2, Södra industriområdet Det huvudsakliga lokaliseringsalternativet ligger inom Södra industriområdet, som är detaljplanelagt som industrimark. Önskemål har dock kommit från kommunens sida om att även titta på en lokalisering en knapp kilometer väster om det huvudsakliga lokaliseringsalternativet. De två platserna ligger så nära varandra att de i hanteras som en och samma placering, även om detaljplanen inte sträcker sig så långt västerut i nuläget. Bild. Lokaliseringsalternativ 2 i Södra industriområdet. Ringen är preliminär. En placering väster om markeringen kan även bli aktuell.

10 10 (15) Fördelar med lokaliseringen Inom detaljplanelagt industriområde (gäller ej det mer västliga förslaget) och därmed bör frågor rörande spill- och dagvatten samt el- och värme kunna lösas på ett bra sätt. God tillgänglighet och i stort sett lika korta transportavstånd som för alternativ 1. Närhet till befintligt lokalt gasnät. Även om biogasen är avsedd för fordonsgasmarknaden kan det vara bra att ha en alternativ avsättning vid produktionstoppar etc. Sävsjö kommun planerar väg för att avleda industriområdets transporter från tätorten. Nackdelar med lokaliseringen Närheten till tätorten kan innebära risker för luktstörningar vid driftstörningar eller vid incident i samband med transporten av gödseln (t.ex. lossning). Större andel transporter genom Sävsjö samhälle, dock framför allt längsmed industriområden. 4.1 Planbestämmelser För området vid Ljungakrysset finns ingen detaljplan. Däremot finns en detaljplan framtagen för Södra industriområdet. I översiktsplanen finns ytterligare områden runt Södra industriområdet utpekade som framtida industrimark. I Boverkets allmänna råd, 95:5 Bättre plats för arbete anges inga riktvärden för skyddsavstånd mellan bostäder och biogasanläggningar. För områdesskydd enligt miljöbalken, se kapitel Val av plats Plats kommer att väljas efter att en lokaliseringsutredning tagits fram. Information som framkommer under samrådsprocessen kommer att tas med som underlag till lokaliseringsutredningen. En viktig aspekt för lokaliseringsutredningen är avståndet till de gårdar som gödseln skall transporteras från och till. På kartan nedan finns aktuella gårdar utritade. De stora gröna prickarna är de två aktuella lokaliseringarna. Blå markeringar är de gårdar som har skrivit gödselavtal med Sävsjö Biogas AB. Röda prickar visar gårdar som är kontaktade, men som ännu inte skrivit under något avtal. Lila prick visar på potential för fler gårdar i Vetlanda kommun.

11 11 (15) Bild. Karta över Sävsjö med lantbruk som har gödselhantering utmärkta som blå och röda prickar, samt de två lokaliseringsalternativen som gröna prickar. 5. Omgivningsbeskrivning 5.1 Intilliggande verksamheter Ljungakrysset I området kring Ljungakrysset förekommer främst skogs-, lantbruks- och täktverksamhet. Någon större industri eller liknande verksamhet finns ej. Södra industriområdet Förutom reningsverk finns ett flertal mindre industrier i närområdet. Närmaste anläggningarna är ett asfaltsverk och en biobränsleeldad panncentral. Dessutom finns minst en planerad verksamhet. En dryg kilometer norr om platsen ligger en skola.

12 12 (15) 5.2 Närliggande bostäder Norra Ljungakrysset Närmsta bostad är ett mindre fritidshus på ca 50 meters avstånd. Om platsen blir aktuell för lokalisering måste fastigheten köpas in eller avtal med fastighetsägaren upprättas. Avstånd till närmaste permanentboende är ca 400m. Närmsta samanhållna bebyggelse är Norra Ljunga. Södra industriområdet Ca 1 km norr om lokaliseringsalternativet ligger de närmsta bostadsområdena, Nyhem, med ett drygt tiotal bostäder och Hägneområdet, som är ett större sammanhängande bostadsområde. Den närmsta enskilda bostaden ligger ca en kilometer nordväst om platsen. 5.3 Vattentäkter och vattenskyddsområden Inget av lokaliseringsalternativen ligger inom vattenskyddsområde eller i direkt närhet till reservvattentäkt. Lokaliseringen vid industriområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA. I Norra Ljunga finns endast enskilt vatten och avlopp. 5.4 Natur Norraljungakrysset domineras av planterad skog med stråk av flackt odlingslandskap i omgivningarna kring Norra Ljunga kyrkby, vägen norrut mot Komstad och längs Ljungaån. Ljungaån passerar Ljungakrysset på ca 600 meters avstånd på sin väg från Sävsjön nära Komstad. Några kilometer nedströms byter ån namn till Vrigstadsån som passerar Lundholmssjön alldeles intill Vrigstad och sedan fortsätter vidare söderut för att slutligen mynna i Rusken. Ett större sammanhängande område som täcker Norraljungakrysset innefattas av ett naturvårdsprogram som tidigare har inventerats. I utkanten av lokaliseringsalternativ 1 ligger en sumpskog (i två separata delar). Denna skog bör inte behöva påverkas. Inom Södra industriområdet har markarbeten för att iordningställa industrimarken redan påbörjats, vilket gör att den i nuläget utgörs av en stor grusplan. I anslutning till området finns skogsmark. Utifrån en översiktlig studie av kartmaterial, och det faktum att området har avsatt som industrimark, är utgångspunkten i nuläget att ingen skyddsvärd natur finns. Innan ett eventuellt beslut om etablering på platsen kommer dock en mer ingående studie av förutsättningarna ut ett naturvårdsperspektiv att göras.

13 13 (15) 5.5 Riksintressen, naturreservat, fornlämningar Det närmsta naturreservatet ligger knappt 1,5 km väster om Norraljungakrysset eller drygt 4 km väster om Sävsjö tätort. Ca 2 km norr om Norraljungakrysset ligger Komstad som är riksintresser för kultur- och naturmiljön samt Natura område. Strax sydväst om Norraljungakrysset ligger Norra Ljunga riksintresse för kulturvård. Närmsta kulturminne ligger på drygt 50 meters avstånd till lokaliseringsalternativ 1 (utanför området för riksintresse). Norra Ljunga har en historiskt kontinuerlig bebyggelseutveckling från järnåldern till nutid. Inom riksintresset ligger bland annat Sunagårds gravfält som innehåller 110 fornlämningar. Norra Ljunga kyrka uppfördes under 1100-talet. Vägen mellan Vallsjön och Norra Ljunga, som korsar väg 127 vid Ljungakrysset, har utsetts till kommunintresse för kulturmiljövården. Målet är att verka för bevarande av vägsträckan med omgivande miljöer. Marken för lokaliseringsalternativ 1 är naturklassad grusförekomst enligt Länsstyrelsen. Klassningen finns dock ej med i kommunens översiktsplan. Liksom i avsnitt 5.4 Natur ovan har en översiktlig bedömning gällande kulturmiljön gjorts, utifrån kartmaterial och vetskapen om att området avsatts som industriområde. Innan ett eventuellt beslut om etablering på platsen kommer dock en mer ingående studie av förutsättningarna ut ett kulturvårdsperspektiv att göras. 6. Miljöpåverkan 6.1 Miljökvalitetsnormer, MKN Anläggningen riskerar inte att påverka några miljökvalitetsnormer. 6.2 Utsläpp till luft Råbiogasen består av ca 60 % metan, ca 40% koldioxid och små mängder andra ämnen t ex svavelväte. Metangasen samlas in för vidare användning, medan koldioxiden avges till luften. Då koldioxiden kommer från gödsel är den dock koldioxidneutral (lika stora volymer har tidigare bundits från luften till fodret). Vissa förluster sker även av metan, men denna andel är väldigt liten i sammanhanget. Genom att ta gödseln färsk till rötningsanläggningen och där hantera den i ett slutet system reduceras ca 60 % av metanutsläppen från gödselhanteringen. 6.3 Utsläpp till mark och vatten I kommunen finns en dagvattenpolicy som bolaget har för avsikt att följa. Inget utsläpp till vatten kommer att ske i etapp 1 och 2. Om etapp 3 genomförs kommer

14 14 (15) avvattningen av gödseln leda till en ren vattenfas som kommer behöva släppas ut, t.ex. via en infiltrationsanläggning. 6.4 Transporter Så långt det är möjligt kommer fulla returtransporter att eftersträvas, genom att samma lastbil både lämnar och hämtar gödsel. Med drygt m 3 gödsel och avfall och 30 m 3 per transport blir det i snitt 10 transporter per arbetsdag. Mer detaljerade beräkningar kommer att tas fram i miljökonsekvensbeskrivningen som kommer att bifogas tillståndsansökan. 6.5 Buller och lukt I normalfallet sker inga utsläpp av luktande luft från den planerade typen av biogasanläggning. Det kommer att finnas ett ventilationssystem där luften behandlas med t.ex. biofilter eller jonisering. På så sätt fås en god kontroll av luftflödena och de ämnen som luktar tas bort innan luften släpps ut. Luktproblem kan dock uppstå vid driftproblem eller vid incidenter som ger luktutsläpp utanför anläggningen. Den dominerande vindriktningen i södra Sverige är västlig till sydvästlig vind. För placeringen vid Norra Ljungakrysset innebär detta att vindläget sällan är sådant att Norra Ljunga kyrkby eller bostäder rakt norr om platsen kommer att påverkas av eventuell lukt. Sävsjö samhälle ligger dock rakt väster om platsen, på ca 3 kilometers avstånd. Normalt anges 500 m som ett tillräckligt skyddsavstånd för den planerade verksamheten. En eventuell driftstörning eller ett tillbud som orsakar luktproblem skulle sannolikt inte märkas inne i samhället i och med det stora skyddsavståndet. Närmsta bostad i väst- till sydvästlig vindriktning ligger på ca 2 kilometers avstånd. Vid en placering i Södra industriområdet skulle en sydvästlig vind i samband med ett lukttillbud eventuellt kunna påverka boende i bostadsområdet Norra Hägnen som ligger på ca en kilometers avstånd. I rakt östlig riktning (som påverkas vid västlig vind) finns enstaka hus, med det närmsta på ca en kilometers avstånd. I närområdet finns ett flertal industrier. 6.6 Energi Uppvärmningsalternativ för anläggningen utreds. De i nuläget troligaste alternativen är pellets, flis, värmeväxlare eller anslutning till lokal fjärrvärmeanläggning. Sannolikt kommer inte uppvärmning att ske med gas, då det är onödigt att använda en så förädlad och ren energiform till uppvärmning. Ur miljösynpunkt ger biogasen större miljönytta då den används som fordonsbränsle.

15 15 (15) 6.7 Kemikalier Kemikaliebeskrivning Troligen kommer järnklorid att användas för att fälla ut svavel, så att svavelvätehalten blir låg i uppgraderingsanläggningen för biogasen. Inom anläggningen kommer vanliga rengöringsmedel att användas. För tvätt av transportfordon kommer livsmedelsgodkända desinfektionsmedel att användas. Dessutom tillkommer vanliga kemikalier för underhåll, t.ex. smörjoljor, målarfärg mm. Vid genomförande av etapp 2 kan en polymer tillsättas för avvattningen och vid etapp 3 kan det tillkomma en fällningskemikalie för att koncentrera ammonium. Lagring av kemikalier Kemikalier kommer att förvaras i låst utrymme under tak, med invallning. Järnkloriden kommer att förvaras i syrafast tank med invallning. 6.8 Avfall Inga större mängder av avfall kommer att uppkomma från anläggningen. Det farliga avfall som kan förväntas är små mängder av spillolja, lysrör, färgrester och annat avfall som uppstår vid normalt underhåll. Avfall kommer att lämnas till godkänd transportör och mottagare. Farligt avfall kommer att förvaras låst och invallat.

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Underlagsmaterial samråd

Underlagsmaterial samråd 1. Administrativa uppgifter Cold Lake AB org.nr 559037-1141 C/o Jens Nilsson Heleneborgsgatan 12a 11732 Stockholm Underlagsmaterial samråd Fastighet: Västgård 1:1 (i Kall) Fastighetsägare: Erik Alexandersson

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Stockholms stads biogasanläggningar

Stockholms stads biogasanläggningar Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist UNDERLAG FÖR SAMRÅD (6 KAP 4 MB) Ansökan om ändringstillstånd för Bergtäkt Gladö kvarn inom fastigheterna i Björksättra 1:3 och Gladö 76:5 i Huddinge kommun, Swerock AB. 2012-07-04 Upprättad av: Jenny

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Slutrapport Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Karin Eliasson Energirådgivare Rådgivarna Sjuhärad Box 5007 514 05 Länghem Direkt & mobil: 0325-618 612 SMS: 0708-290483

Läs mer

Underlag till samråd. Biogasanläggning i Strängnäs

Underlag till samråd. Biogasanläggning i Strängnäs Underlag till samråd Biogasanläggning i Strängnäs Sammanfattning Strängnäs Biogas AB bildades år 2010 av nio företagare, huvudsakligen lokala lantbrukare. Bolaget planerar att söka tillstånd enligt Miljöbalken

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Anläggning för behandling av matavfall i Högdalen

Anläggning för behandling av matavfall i Högdalen Anläggning för behandling av matavfall i Högdalen Underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken Stockholm 2016-05-27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Administrativa uppgifter...

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012 Strategi för biogas i regionen 28 augusti 2012 Mats Håkansson www.affu.se Disposition Beslutsläget Kort om gasproduktion och användning Mål för utredningen Strategi före beslut (förslag) Affärsmodellen

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB Miljörapport 2014 Sävsjö biogasanläggning Diarienummer 40-2015-0002

SÄVSJÖ BIOGAS AB Miljörapport 2014 Sävsjö biogasanläggning Diarienummer 40-2015-0002 Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten vid Sävsjö biogasanläggning under 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellen nedan. Till anläggningen inkommet

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Peter Berglund, Mathias Bohman, Magnus Svensson, Grontmij AB Johan Benjaminsson, Gasefuels AB 1. INLEDNING Intresset för biogas

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Tumba, maj 2013 Behovsbedömningen av detaljplan vid Rågången är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är att avgöra

Läs mer

Fordonsgas/Biogas - historik

Fordonsgas/Biogas - historik 1 Biogas i Lunds Kommun Hans Kjellvander Start 1995 med stadsbussarna i Lund Ungefär samtidigt öppnades den första publika gasmacken i Lund Renhållningsfordonen börjar övergå till gasdrift 1997 Lunds Energi

Läs mer

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 UPPHÄVANDE AV Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun Antagen av MBN 2010-03-04 Laga kraft 2010-04-03 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22 HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalen Tillstånd UPPDRAGSNUMMER 1644764000 SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-22 ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSICA RAFTSJÖ LINDBERG Sammanfattning Enligt Härjedalens översiktsplan för Funäsdals-området

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(9) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Anläggningens

Läs mer

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER1644649000 SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSIC RAFTSJÖ LINDBERG HELENA FUREMAN 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov 2013 Bild:BioMil AB Projekt stödjs av 20131120 www.piteabiogas.se 2 Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 10-11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Om ni ska starta miljöfarlig verksamhet måste ni lämna in en anmälan till samhällsnämnden.

Läs mer

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 RGS 90 Sverige AB 813-139 Samrådsunderlag, myndigheter Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 1 Bakgrund 1.1 Ansökan om nytt miljötillstånd RGS 90 Sverige AB (RGS

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser Anmälan enligt miljöbalken STADSBYGGNAD Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 245 80 Staffanstorp ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1.Företaget 1.1 Administrativa data Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Datum 2013-08-20 Ärendenummer 2012-000854 Sida 1 av 9 Till fastighetsägare i Envikens verksamhetsområde för vatten och avlopp Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Här kommer

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Ändring genom tillägg

Ändring genom tillägg Ändring genom tillägg till Detaljplan för utvidgning av Södra Industriområdet i Sävsjö stad, Sävsjö kommun, (lagakraftdatum 1992-04-09) TILLÄGGET ANTAGET 2014-12-02 LAGA KRAFT 2014-12-30 Gällande planer,

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras.

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras. 213-6-24 Underlag inför samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken med anledning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Heljestorp:s avfallsanläggning, Vänersborgs kommun Saken Ragn-Sells Heljestorp

Läs mer

Detaljplan för Frösö Camping och stugby Valla 11:50 m fl Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö Camping och stugby Valla 11:50 m fl Östersunds kommun Detaljplan för Frösö Camping och stugby Valla 11:50 m fl Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1837/2008 Dnr planmodul: P 08/0026 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas.

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas. Uppgradering och förvätskning av biogas möjliggör att biogasen når marknaden Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden morgan.larsson@biofrigas.se Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar INFORMATION TILL TVÄTTINRÄTTNINGAR Den här vägledningen riktar sig till nya och nuvarande verksamhetsinnehavare, övriga berörda i branschen samt andra myndigheter. Den beskriver miljöförvaltningens policy

Läs mer

~TIERPS ~KOMMUN. Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana på Tierp Arena, fastighet Svanby 5:18

~TIERPS ~KOMMUN. Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana på Tierp Arena, fastighet Svanby 5:18 ~TIERPS ~KOMMUN Dokumentnamn Skrivelse Datum 2012-05-03 I(S) Diarienummer Dnr.2012-0231-5 Adress Utskottet Samhällsbyggnad Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29. Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17.

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29. Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17.214 PLANBESKRIVNING Bild som visar planområdet

Läs mer

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20 Detaljplan för Rockebro 7:137 m.fl, Sommens samhälle, Tranås kommun Dnr 330/2008 Upprättad i april 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planområde Sjön Sommen Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län

Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län Plankarta med översikt Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Behovsbedömning

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad -

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Dnr 2011SBN1258 1 (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

MoreBiogas Småland AB

MoreBiogas Småland AB Miljönytta, klimatnytta och tillväxt Lennart Svenzén, More Biogas Småland AB 2007-2008 2009-2010 2011 2012 2013 2014 2015-16 Hur Biogaslotsar 5 delt Leaderprojekt 21 delt Bolag 19 delägare Nyemission 22

Läs mer

ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken

ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken sida 1(11) ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälans omfattning Anmälan avser: Ny verksamhet Beräknad byggstart: Ändring av befintlig verksamhet. Beräknad byggstart: Anmälan

Läs mer

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering EM2000 W-4.0, 2010-11-17 MANUAL 1 (8) Datum Analysavdelningen Enheten för energisystem Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering Välkommen till statsstödsrapporteringen! Den här manualen innehåller

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015.

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömning Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömningen av detaljplan för Alby Gård, del av Alby 15:32, är framtagen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

Samrådsyttrande från föreningen Rädda Ältasjön gällande tillståndsansökan för produktion av biogas på fastigheten Solvärmen 1

Samrådsyttrande från föreningen Rädda Ältasjön gällande tillståndsansökan för produktion av biogas på fastigheten Solvärmen 1 Susanna Nilsson Älta 2010-04-30 WSP Samhällsbyggnad Landskap och miljö 121 88 Stockholm Samrådsyttrande från föreningen Rädda Ältasjön gällande tillståndsansökan för produktion av biogas på fastigheten

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan 541 Stadsplan för del av Billesholmsgård 1:79 Storgatan (västra delen) i Billesholm Bjuvs kommun Dnr 2012.0361 Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK SUNE CARLSSONS ÅKERI AB L:\3801\Växjö\Asfaltbolaget Sverige AB\10161040_Ändringstillstånd asfaltsverk\4_dokument, egna\samråd\samrådsunderlag

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde)

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 22 oktober 2010 A N

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Torpartäppan 6 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer