1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11"

Transkript

1 WM-DATA ÅRSREDOVISNING 2004

2 NYA VILLKOR PÅ EN MOGEN MARKNAD 1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S MER NYTTA MED MINDRE RESURSINSATS. S SERVICE BLIR EN ALLT STÖRRE DEL AV VÅRT ÅTAGANDE. S VÅR BRANSCH BLIR ALLTMER INDUSTRIELL. S.24

3 MED FOKUS PÅ SERVICE, KVALITET OCH EFFEKTIVITET MÖTER VI MARKNADENS BEHOV.

4 VD HAR ORDET Omsättningen för koncernen ökade under 2004 från MSEK till MSEK och vinstmarginalen EBITA steg till 6,2 (5,6) procent. Förvärvet av finska Novo den 1 januari 2004 och integrationen med WM-data genomfördes helt enligt plan, och vi kan redan efter det första verksamhetsåret konstatera att detta var såväl industriellt som finansiellt en god affär. Trots ett omfattande integrationsarbete, vilket alltid tar fokus från marknad och kunder, har ledningen och organisationen förmått ta ett stort ansvar för kundåtaganden och leveranser. Den finska verksamheten har en lönsamhetsnivå som motsvarar WM-datas långsiktiga mål. Det är glädjande för koncernen i sin helhet, eftersom det visar att målet är möjligt att nå om vi kan öka graden av förpackade tjänster och fokuseringen på utvalda branschområden. Efterfrågan har under året stabiliserats till följd av en allmänt positiv konjunkturutveckling. En stark fordonsindustri har bland annat varit gynnsamt för vårt design- och produktutvecklingsbolag Caran. Efterfrågan har under året stabiliserats till följd av en allmänt positiv konjunkturutveckling. förvärv stärker viktiga branschområden Under 2004 gjordes också viktiga förvärv inom branschområdena hälso- och sjukvård, utilities och lön/hr. Det danska bolaget B-data tillförde unik kompetens och lösningar avseende bland annat elektroniska patientjournaler, vilket redan resulterat i ett antal stora affärer inom området. För att bredda kundbasen och stärka vår kompetens inom utilities förvärvades i oktober samtliga aktier i finska Komartek, ett bolag som utvecklat lösningar inom el- och fjärrvärmeområdet. WM-data omsätter därefter inom branschområdet cirka 500 MSEK i de nordiska länderna samt Polen. Köpet av det svenska lön/hr-bolaget Parere kompletterade den tidigare starka närvaron inom den statliga och kommunala sektorn med en stor kundbas inom privat industri och landsting. WM-data är en av Nordens största aktörer inom lön/hr med en omsättning på cirka 750 MSEK. nödvändig kostnadsanpassning i sverige Den svenska IT-konsultverksamheten har, framförallt i Stockholm, drabbats av en obalans mellan kostnader och intäkter. Under lång tid har efterfrågan varit större än tillgången vilket resulterat i en prissättning baserad på kostnad, det vill säga i huvudsak på lönekostnaden för konsulter. I dag bestäms priserna av efterfrågan och konkurrens, vilket betyder att prisnivån har sjunkit medan lönerna ligger kvar på en högre nivå. Detta förhållande har lett till en fallande lönsamhet, framförallt i Stockholmsregionen där prisnivån varit högre än i övriga landet. WM-data åtgärdar detta med såväl neddragningar som individuella lönesänkningar. Åtgärderna kommer att ge effekt först under senare delen av verksamhetsåret I övrigt är efterfrågan på WM-datas tjänster och lösningar god och priserna har stabiliserats under 2004 med vissa tendenser till förbättringar. Den svenska ITkonsultverksamheten har, framförallt i Stockholm, drabbats av en obalans mellan kostnader och intäkter. 3

5 VD HAR ORDET WM-data har en tro på att framtida applikationsutveckling kommer att baseras på en ökande andel standardkomponenter. WM-data har en stark position på en alltmer konkurrensutsatt marknad. industrialisering och standardisering En alltmer mogen marknad ställer ökande krav på industrialisering och standardisering. WM-data har under 2004 tagit stora steg i riktning mot alltmer industrialiserade processer för såväl utveckling som förvaltning av applikationssystem. Vi har inlett samarbete med ett indiskt offshore-företag men har också startat en aktiv uppbyggnad av den egna leveranskapaciteten i Estland för att kunna tillgodose kunders behov av kostnadseffektiv utveckling och förvaltning. WM-data har en tro på att framtida applikationsutveckling kommer att baseras på en ökande andel standardkomponenter. De flesta branschlösningar som WM-data marknadsför är baserade på etablerade standardkomponenter från ledande tillverkare. Med en stark nordisk närvaro och en stor och lojal kundbas är WM-data en attraktiv samarbetspartner för de flesta internationella tillverkare. Redan 2003 tog WM-data ett viktigt steg när det gäller industrialiseringen av IT-driften genom etablerandet av ett, tillsammans med danska DMdata, gemensamägt driftbolag WDM Nordic Computer Management (NCM). DMdata förvärvades nyligen av IBM, vilket vi ser som ett naturligt steg i en pågående konsolidering av framförallt stordatordrift. konkurrenssituationen i norden Många av de mindre och medelstora nordiska företagen i vår bransch har svårt att nå sina lönsamhetsmål och tillväxten är begränsad. Kundernas krav på ökat risktagande och en högre grad av åtaganden ställer också stora krav på ekonomisk stabilitet och starka balansräkningar. Det är därför rimligt att räkna med en fortsatt strukturomvandling i riktning mot färre och större aktörer. För globala nordiska företag är det naturligt att söka sina leverantörer bland de globala aktörerna. Men för stora delar av den nordiska marknaden, bland annat stat och kommun, hälso- och sjukvård, handel, banker, försäkringsbolag och många servicefunktioner, är en stor nordisk aktör att föredra. Alla leverantörer har idag förutsättningar att leverera samma tekniska lösningar, ofta till likartade prisnivåer. Alltmer avgörande blir förmågan att anpassa sin leverans och sin affärsrelation till just den unika förutsättning som råder för kunden inom kundens hemmamarknader. WM-data har med sin långa nordiska tradition och sin förmåga till närhet, pålitlighet och resultat, en stark position på en alltmer konkurrensutsatt marknad. 4

6 VD HAR ORDET utsikter för 2005 Efterfrågan kommer att fortsätta öka i takt med ett växande behov av att frigöra resurser, som idag används till förvaltning av äldre befintliga system, för nödvändiga nyinvesteringar. En växande andel av dessa investeringar kommer att avse outsourcing och lösningar baserade på standardkomponenter. WM-data fortsätter att fokusera utvalda branschområden och utveckla kvalificerade lösningar och koncept. Under 2005 förväntas en ökad efterfrågan på Business Process Outsourcing, ett område där WM-data har en stark position inom lön/hr. En ökande andel av uppdragen kommer att baseras på offshore/ nearshore-lösningar och WM-data har därför startat en aktiv uppbyggnad av egen leveranskapacitet i Estland. Detta kommer långsiktigt att öka WM-datas konkurrenskraft. Priserna har under 2004 stabiliserats och förväntas långsamt öka under Vidtagna åtgärder i Stockholmsregionen kommer successivt att förbättra lönsamheten i den svenska IT-konsultverksamheten. Den finska verksamheten kommer att fortsätta leverera god lönsamhet. Övriga verksamheter väntas fortsätta att förbättra sin lönsamhet. Det är dock inte realistiskt att förvänta sig att koncernen i sin helhet når det långsiktiga målet under Men marginalerna kommer att fortsätta att stiga och WM-data kan med en stark marknadsposition och stabila finanser ta en aktiv del i den fortsatta omstruktureringen av den nordiska marknaden. Priserna har under 2004 stabiliserats och förväntas långsamt öka under Stockholm i februari Crister Stjernfelt VD och koncernchef 5

7 SAGT Vi ska med en aktiv förvärvsstrategi säkra en fortsatt tillväxt på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Vi ska aktivt utveckla vår verksamhet i riktning mot flera och större helhetsåtaganden där vi ansvarar för både egna leveranser och underleverantörers tjänster. Vi ska möta marknadens ökande krav på kostnadseffektivitet med alltmer industrialiserade processer. Vi ska successivt förbättra lönsamheten för att långsiktigt nå koncernens mål om en EBITA-marginal på minst 10 procent. Vi ska öka andelen förpackade tjänster och utveckla konkurrenskraftiga lösningar inom våra branschområden. 6

8 GJORT Under 2004 förvärvades, utöver finska Novo, bland annat bolagen B-data i Danmark, Parere och Validation i Sverige, samt Komartek i Finland. Tillsammans med ett antal mindre förvärv bidrog detta till en tillväxt på 25 procent. Utvecklingen av Prime Portal med tillhörande processer och stödsystem har skapat förutsättningar för affärer där WM-data agerar som prime contractor. Nya processer för utveckling och förvaltning på distans har införts, samtidigt som ett samarbete inletts med en indisk offshore-leverantör och en egen uppbyggnad av en leveransorganisation i Estland har påbörjats. Årets resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) blev 502 MSEK jämfört med 366 MSEK för 2003 och EBITA-marginalen blev 6,2 procent jämfört med 5,6 procent. WM-data har under året vunnit ett flertal stora affärer, till exempel inom hälso- och sjukvårdsområdet där våra lösningar och standardkomponenter varit avgörande. 7

9 VÅR EGEN EFFEKTIVITET ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT HÖJA VÅRA KUNDERS EFFEKTIVITET.

10 affärsidé Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar WM-data ökad effektivitet och konkret nytta för de kundsegment vi valt att fokusera på. Väl fungerande och värdeskapande lösningar kräver en effektiv samverkan mellan människor och teknik. WM-data tar ett helhetsansvar och levererar tjänster och lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft. mål Det övergripande målet är att skapa värde för aktieägarna genom att ge en överavkastning på investerat kapital. Det ska bland annat ske genom att WM-data, över en konjunkturcykel, ska ha en tillväxt på minst 10 procent per år och en vinstmarginal (EBITA) på minst 10 procent. Lönsamhet ska prioriteras framför tillväxt och finansiell stabilitet ska utgöra grunden för företagets utveckling. strategi Vi ska skapa långvariga och lönsamma affärsrelationer, utan att göra avkall på våra kunders behov av konkurrens och handlingsfrihet. Vi ska i aktiv handling visa att vi är den leverantör som bäst förstår vad våra kunder vill ha, och är flexibla nog att anpassa våra lösningar till deras behov. Vi ska fokusera på ett antal utvalda branschsegment för att uppnå högsta kvalitet i vår leverans. Vi ska i största möjliga utsträckning utnyttja standardkomponenter från världsledande leverantörer. Vi ska industrialisera våra processer för att kunna leverera kostnadseffektiva lösningar till våra kunder. Vi ska aktivt utnyttja möjligheterna till effektivisering genom offshore/ nearshore. Vi ska expandera vår verksamhet genom nya områden, som till exempel Business Process Outsourcing. 9

11 1DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. Det räcker inte längre att bara kunna IT, man måste förstå de sammanhang där IT verkar. Vårt fokus på en rad utvalda branscher gör att vi förstår kundens affärsmiljö väl och har erfarenhet av de funktioner som styr verksamheten.

12 KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. I dagens integrerade lösningar är kvalitet avgörande, eftersom störningar i ett system kan få förödande effekter för helheten. Nu är kvalitet viktigare än att alltid ha den 2senaste tekniska lösningen.

13 VI SKAPAR VÄRDE FÖR VÅRA KUNDER GENOM ATT INTEGRERA IT OCH AFFÄRER.

14 WM-DATAS ERBJUDANDE BANK & FÖRSÄKRING. WM-data har en stark position inom både personförsäkringar och så kallade non-life försäkringsprodukter. Inom bankområdet, där det fi nns ett behov av nya modulära applikationssystem byggda med internetanpassade verktyg, har ett samarbete inletts med ett indiskt företag som utvecklat världens mest installerade banksystem. HANDEL & LOGISTIK. Långvariga affärsrelationer med några av Nordens största företag inom handel, distribution, logistik, transport och resor har utvecklat ett stort kunnande och ett antal lösningar. En egenutvecklad lösning för hantering av betal-, kund- och lojalitetskort är ett av de starkaste erbjudandena, och WM-data hanterar årligen över 500 miljoner korttransaktioner åt några av Nordens största detaljhandelskedjor. Vi verkar inom utvalda BRANSCHER INDUSTRI. Inom varumärket Caran ryms WM-datas design- och produkt utvecklingskompetens från idé till färdig prototyp och fokus ligger exempelvis på fordons-, förpacknings-, läkemedels-, fl yg- och elektronikbranscherna. På IT-området är de främsta kundsegmenten processindustri, till exempel skog och stål, verkstadsindustri samt grafi sk industri. OFFENTLIG SEKTOR. Den offentliga sektorn står inför stora utvecklingsbehov, främst rationalisering av processer och ökad självservice samt tillgänglighet för medborgare. Lösningar för 24-timmarsmyndigheten riktar sig främst mot kommuner, hälso- och sjukvård, myndigheter och försvar. Förvärvet av fi nska Novo har kraftigt stärkt WM-datas position inom hela den offentliga sektorn. UTILITIES. Energiområdet genomgår för närvarande en stor förändring till följd av avregleringen, nya krav på avläsningssystem samt anpassning till europeiska myndighetskrav. WM-data har drivit utvecklingen av dessa lösningar och tjänster i samarbete med ett av Europas ledande energiföretag, EON/Sydkraft, och förvärvet av fi nska Komartek kommer att bidra till möjligheten att även bearbeta övriga marknader runt Östersjön. 13

15 WM-DATAS ERBJUDANDE SERVICE. På en mogen marknad övergår kundernas intresse från teknik och tekniskt innehåll i lösningarna till service i alla dess former. Det handlar inte bara om support i form av servicedesk och snabba svar på användarfrågor, utan i sin vidaste bemärkelse är service en fråga om närhet och förståelse för kundens affärsverksamhet och marknad. WM-data har i över 35 år haft närhet som ett av tre värdeord, vilka varit styrande i utvecklingen av tjänster och lösningar. Det handlar såväl om geografi sk närhet som om att aktivt kunna lyssna och tolka kunders behov. Tekniska lösningar kan ersätta många manuella funktioner, men endast människor kan ge service. KVALITET. IT-branschen har varit en ung teknikorienterad tillväxtbransch med ständiga teknikskiften och nya lösningar, och fokus har legat på andra faktorer än kvalitet. Nu har branschen mognat. Och när alla delar och möter olika BEHOV i värdekedjan från leverantörernas leverantörer till kundernas kunder knyts samman i en integrerad process och allt baserar sig på just-in-time, då får bristande kvalitet förödande konsekvenser. Inte bara ekonomiskt utan också när det gäller kundlojalitet och affärsutveckling. För WM-data är pålitlighet ett värdeord som lyfter fram kvalitet när det gäller såväl medarbetare som lösningar och processer. EFFEKTIVITET. Effektivitet handlar inte bara om sänkta kostnader, utan även om ökad konkurrenskraft och förbättrad service. Nya lösningar måste kunna implementeras till lägre kostnad och ge högre avkastning, vilket WM-data möter med ökande industrialisering och standardisering. Vårt tredje värdeord, resultat, handlar om att skapa mervärde och kundnytta i de lösningar och åtaganden som WM-data gör. Liksom i andra mogna branscher kommer tillverkning i ökande grad att läggas ut på länder med låg arbetskraftskostnad, exempelvis Indien. Och genom samarbeten med ledande tillverkare av standardkomponenter kan WM-data hjälpa kunder till effektivare lösningar som ger förväntade resultat. 14

16 WM-DATAS ERBJUDANDE FLEXIBLA LEVERANSSÄTT. WM-data erbjuder ett komplett utbud av design- och IT-relaterade tjänster och produkter. I växande grad söker marknaden aktörer som kan utveckla och ta ansvar för lösningar som stöder kundernas affärsmässiga mål. Det kan antingen vara som prime contractor för helheten, med både egen leverans och ansvar för underleverantörer, eller som huvudleverantör för en del av IT-processen. För att hantera alltmer komplexa åtaganden har WM-data under året utvecklat Prime Portal. Det är en internetbaserad lösning som knyter samman olika standardkomponenter och processer till en unik miljö för övervakning, administration och styrning av prime contracting-åtaganden. Lösningen används bland annat för ett stort outsourcingprojekt för svenska Apoteket. Samma behov av leverantörer som kan ta ansvar för hela processen från idé till färdig prototyp fi nns inom design- och produktutvecklingsområdet. med effektiva LÖSNINGAR Det gäller särskilt för många industri- och läkemedelsföretag. Fordonsindustrin ligger långt framme i denna utveckling, och WM-data Carans Total Design-koncept har skapats just för att svara mot marknadens krav. STRATEGISKA SAMARBETEN. Starka partners är en förutsättning för att tillgodose behovet av komplexa helhetslösningar, ingen leverantör kan ensam vara bäst på alla delar i en sammansatt lösning. Med en geografi sk täckning i hela Norden och en stark och lojal kundbas är WM-data en attraktiv samarbetspartner för många ledande komponenttillverkare. Microsoft, IBM, SAP, HP, Oracle, iflex, Cognos med fl era, samarbetar alla med WM-data i syfte att skapa starka lösningar för den lokala nordiska marknaden. Ett viktigt strategiskt samarbete är det avtal WM-data ingick 2003 med danska DMdata, där syftet var att långsiktigt säkra en konkurrenskraftig och högkvalitativ IT-drift för WM-datas nordiska kunder. I december 2004 förvärvades DMdata av IBM vilket WM-data ser som ett naturligt steg i konsolideringen av stordatordrift. Utvecklingen går alltmer i riktning mot kapacitetstjänster, eller on demand, och WM-data får nu en ökad konkurrenskraft genom samarbetet med IBM. 15

17 WM-DATAS ERBJUDANDE STRUKTURKAPITAL. I takt med att branschen mognat har också kraven på WM-data och våra tjänster, produkter och lösningar ökat. Branschen industrialiseras i allt högre grad och kraven på effektivitet och kvalitet ökar. WM-data möter dessa utmaningar genom en aktiv processutveckling och genom att fortsätta bygga varumärket WM-data. FINANSKAPITAL. Kundernas ökade och förändrade krav ställer även krav på fi nansiell styrka. WM-datas tjänster är idag kritiska delar av våra kunders löpande affärer, vilket kräver stora investeringar och uthållighet. Ett starkt fi nanskapital är en förutsättning för att kunna dra nytta av de möjligheter som fi nns i branschen. WM-datas framgång och välstånd är därför även i allra högsta grad en konkurrensfördel. som kombinerar våra olika RESURSER KUNDKAPITAL. Kundkapitalet är det samlade värdet av WM-datas affärsrelationer. Dessa har varit och kommer att förbli en av de främsta styrkorna, och de långa kundrelationerna vittnar om vår förmåga att hjälpa och bidra till kundens affär. I takt med att kundrelationerna blir alltmer komplexa blir denna styrka tillsammans med vår branschfokusering allt viktigare i den hårdnande konkurrensen. INDIVIDKAPITAL. För att kunna erbjuda de affärskritiska tjänster som WM-data gör, krävs både dedikerade och kunniga medarbetare. Det som emellertid främst utmärker dem är en stark servicevilja och lojalitet med kunderna. WM-data arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla medarbetarna för att säkerställa rätt kompetensmix för att möta marknadens förväntningar. 16

18 i ett starkt och tydligt ERBJUDANDE INDUSTRY SOLUTIONS Bank & Försäkring Handel & Logistik Industri Offentlig sektor Utilities > Pensions- och livförsäkringssystem > Sakförsäkringssystem (individuell/grupp) > System för elektronisk reglering av glas skador > Leasing- och av be talningssystem > Retail & Corporate Banking-system > Portföljhanteringssystem för investment bolag > Clearing- och settlement system för värdepappershantering > Treasury Managementsystem för internbanker > Stiftelsehanteringssystem > Transaktionshanteringssystem för elektronisk dokument hantering > Kredit-, lojalitetsoch betalkortssystem > Retailsystem (front-/backoffi ce) > Point-of-Sale-system för butikskedjor > Varuförsörjningsoch lagerhanteringssystem > Kompletta e-handelslösningar > Mobila lösningar för lagerstyrning och lagerhantering > Säkerhetslösningar för e-handel > Tredjepartslogistiklösningar > Resursplaneringslösningar (ERP) baserade på Microsoft, SAP- och Oracleplattformar > Resursplaneringslösningar för tillverkande, tjänste-, service-, skogs-, stålsamt grafi sk industri > Process- och kontrollsystem för virkesfl ödeshantering, sågverk & läkemedelsindustri > Planerings-, produktions- och lagersystem (MES) för sågverksoch massa & pappersindustri > Underhålls- & servicesystem för flyg-, process- samt tillverkande industri > Total Design Center för fordons-, elektroniksamt telekom industri > Lösningar för 24- timmarsmyndigheten (e-tjänster, e-id, SHS) > Ärende- och dokument - hanterings system > Verksamhetssystem för kommuner (vård & omsorg, socialtjänst, teknik, GIS) > Verksamhetssystem för hälso- & sjukvård (patientadministration, operationsplanering, kliniska vårdlösningar, gemensam vårddokumentation) > Verksamhetsstöd för statliga myndigheter (skattehantering, tulldeklarering, domstolsväsende) > Beslutsstödsystem > Studieadministrativa system > Affärssystem för debitering, CRM, kundtjänst och leverantörsbyte > System för mätvärdeshantering (fjärravläsning och estimering) > Plattform för internetbank för utilityföretag > System för insamling av mätvärden > Helhetsåtagande kring fjärravläsning > Akustiklösningar för fl yg- och fordonsindustri > Product Lifecycle Management-lösningar > SAP Competence Center CROSS INDUSTRY SOLUTIONS Affärssystem, beslutsstödsystem, dokument- och ärendehanteringssystem, lön- och personaladministrativa system, kompetens- och karriärplaneringssystem, tidrapporteringssystem, utveckling, integration och förvaltning, m.m. INFRA SOLUTIONS Mainframe- och serverbaserad IT-drift, Server- & Storage-lösningar, Service Desk, teknisk support, kommunikation, m.m. 17

19 MER NYTTA MED MINDRE RESURSINSATS. För att möta våra kunders krav på ökad kostnadseffektivitet söker vi ständigt nya sätt att leverera hög nytta med 3mindre resursinsats.

20 SERVICE BLIR EN ALLT STÖRRE DEL AV VÅRT ÅTAGANDE. I takt med att marknaden mognar blir service allt viktigare. Med vår närhet i både geografisk, kunskapsmässig och kulturell bemärkelse kan 4vi möta kundernas krav.

21 ETT ÖKAT KVALITETS- TÄNKANDE KOMMER ATT PRÄGLA IT-BRANSCHEN FRAMÖVER.

22 MARKNAD OCH KONKURRENS Halva det nya decenniet har gått, och vi kan konstatera att inte mycket är sig likt. Millennieskiftet blev dramatiskt för IT-branschen, om än inte som vi trodde. Efterfrågan föll till en nivå långt under rådande utbud med fallande priser som följd och har inte återhämtat sig till sina gamla nivåer, trots en påtaglig konjunkturförbättring. Och än viktigare efterfrågan och bakomliggande behov har ändrat karaktär, och därmed också villkoren för IT-företagen. Faktum är att förutsättningarna för IT-branschen under 2000-talets inledning ändrats så fundamentalt att det är motiverat att tala om ett paradigmskifte. När en industri är ung är den i hög grad teknikdriven. Kunderna efterfrågar innovationer och nya lösningar. När marknaden mognar förändras behoven. Det gäller att ta hand om det som har byggts, att koordinera, skärpa prestanda, effektivisera, se till att allt fungerar. Kunden överlåter en större del till sina betrodda IT-leverantörer för att istället ägna sig åt sin kärnverksamhet. Detta är IT-industrins situation idag. Det handlar i allt större utsträckning om att ta ansvar för affärskritiska lösningar. I denna miljö vinner teknologin kunskapen om hur man använder tekniken över tekniken i sig. IT-industrin har gått från att vara en teknikdriven tillväxtbransch till något som alltmer påminner om en traditionell serviceindustri. IT har blivit en standardtjänst man kan köpa nästan varsomhelst. Det räcker inte längre att kunna IT. Man måste förstå IT i sitt sammanhang. IT finns idag överallt i samhället, det är en del av vardagen och dess industrialiserade processer måste fungera. Därför ökar kraven på dokumenterad funktionalitet, liksom förmågan att samverka med andra system. Det innebär att applikationsutveckling framöver kommer att baseras på en ökande andel beprövade standardkomponenter. De flesta branschlösningar som WM-data marknadsför är redan idag baserade på etablerade standardkomponenter från ledande tillverkare. Kvalitet är inte vad IT-branschen historiskt sett gjort sig känd för, lika lite som andra teknikdrivna tillväxtbranscher. Kunderna har inte heller i första hand efterfrågat kvalitet. I unga branscher efterfrågas snarare den senaste tekniken, hellre än en som är dokumenterat beprövad. Allt detta ändras i takt med att systemen integreras. När flera system är sammankopplade och beroende av varandra fortplantar sig störningar snabbt i hela komplexet, i värsta fall med driftsstopp som resultat. Marginalerna för att göra fel minskar hela tiden. Därför kommer kvalitet att bli avgörande för framtidens IT, och de driftslösningar som IT ingår i. Alla leverantörer har idag förutsättningar att leverera samma tekniska lösningar, ofta till likartade prisnivåer. För globala nordiska företag är det naturligt att söka sina leverantörer bland de globala aktörerna. Men för stora delar av IT-industrin handlar i allt större utsträckning om att ta ansvar för affärskritiska lösningar. I unga branscher efterfrågas snarare den senaste tekniken, hellre än en som är dokumenterat beprövad. 21

23 MARKNAD OCH KONKURRENS Förmågan att anpassa sin leverans och affärsrelation till kundens unika förutsättningar är avgörande. den nordiska marknaden, bland annat stat och kommun, hälso- och sjukvård, handel, banker, försäkringsbolag och många servicefunktioner, är en stor nordisk aktör att föredra. Alltmer avgörande blir förmågan att anpassa sin leverans och affärsrelation till just den unika förutsättning som råder för kunden på kundens hemmamarknader. Marknad Omsättning MSEK Antal medarbetare per land För att kunna ge service måste man förstå kundernas affär och den affärsmiljö där de verkar. I takt med att en industri mognar flyttas fokus från kunskap till service. Kunskap är givetvis fortfarande grunden till allt, men även kunskapen får nya fokusområden. Erfarenhet får större betydelse, liksom förmågan att hantera komplexa lösningar och de sammanhang vari de verkar. Service handlar i hög grad om att avlasta kunderna. Det kan man göra i olika omfattning alltifrån den tillfälliga insatsen till att ta över ansvaret för en hel funktion i ett funktionsåtagande eller outsourcingupplägg. För att kunna ge service måste man förstå kundernas affär och den affärsmiljö där de verkar. Att specialisera sig på utvalda branscher är en förutsättning för sådan förståelse. Ingen kan kunna allt. WM-data valde för ett antal år sedan att fokusera sina erbjudanden till ett antal utvalda branscher där vår affärsförståelse löpande fördjupats. På en standardiserad marknad blir också varumärket allt viktigare. Goda relationer, ett gott rykte och en dokumenterad leveransförmåga bidrar till att stärka varumärket. 22

24 MARKNAD OCH KONKURRENS Kunderna efterfrågar effektivitet mer effekt för mindre pengar. Det gäller IT-lösningarna i sig samt de funktioner de upprätthåller. Vi kan möta kundens krav på effektivitet enbart genom egen effektivitet. Standardisering och industrialisering av den egna verksamheten blir därför lika viktigt som för de applikationer vi utvecklar och förvaltar för kundernas räkning. Offshoreutvecklingen kan också ses i detta sammanhang. IT-kunskapen är universell och kompetens kan köpas där den är som mest prisvärd. Allt detta innebär att WM-data idag ser annorlunda ut än före millennieskiftet. Till allt större del är WM-data idag ett serviceföretag. Under talet ökade vår intjäning ju fler konsulter vi hade. Idag ökar vår intjäning ju större nytta vi levererar med så lite resursinsats som möjligt var i många avseenden ett normalår utifrån de nya förutsättningarna. En rimlig balans har uppnåtts mellan utbud och efterfrågan. Intresset att investera i IT har ökat i takt med att det går bättre för de flesta företag. Trots vissa tecken på en förbättrad prisutveckling dämpas denna av global konkurrens och inslaget av offshore, liksom av fortsatt standardisering och industrialisering. Marknaden har vant sig vid en lägre prisnivå och en högre kvalitets- och servicenivå. Bara de som långsiktigt anpassar sig till detta kommer att lyckas. Konkurrentbilden har inte påtagligt förändrats under det gångna året. Bland de internationella aktörerna är IBM den största konkurrenten på den nordiska marknaden. IBM:s köp av Mærsk Data minskade konkurrensen på den danska marknaden i den meningen att två av de största aktörerna gick samman och därmed öppnade upp för andra, exempelvis WM-data, att ta större marknadsandelar. Bland övriga internationella leverantörer märks HP, CSC, Accenture och CAP vilka alla har verksamhet i samtliga nordiska länder, samt Atos Origin med verksamhet främst i Sverige. Störst bland de lokala konkurrenterna är TietoEnator, som har en mycket stark position i Finland men även en omfattande verksamhet i Sverige. Norska EDB, ägt till största delen av Telenor, har under året stärkt sin position inom IT-driftsområdet, som är det område där EDB främst konkurrerar med WM-data. I övrigt finns ett stort antal mindre lokala företag inom IT-sektorn, vilka alla konkurrerar på de regionala marknaderna. Inom design- och produktuvecklingsområdet är Semcon den viktigaste konkurrenten. Vår intjäning ökar ju större nytta vi levererar med så lite resursinsats som möjligt. Offentlig sektor 25% Omsättning Branscher 2004 Övriga branscher 9% Industri 36% Handel & Logistik 18% Utilites 6% Bank & Försäkring 6% En rimlig balans har uppnåtts mellan utbud och efterfrågan. Intresset att investera i IT har ökat i takt med att det går bättre för de flesta företag. 23

25 VÅR BRANSCH BLIR ALLTMER INDUSTRIELL. Med standardkomponenter och integration bygger vi väl fungerande lösningar. Vår effektivitet i form av processer och metoder är en förutsättning för att hjälpa våra kunder till högre effektivitet.

26 och vad tycker WM-datas KUNDER Sven-Erik Andreasson, Anders Bröthlin och Magnus Frödin, Lunds Energi, Sverige BÄTTRE SERVICE OCH HÖGRE TILLGÄNGLIGHET När Lunds Energi samlar allt som rör debitering i ett kundinformationssystem istället för fyra blir både tids- och kostnadsbesparingar högst påtagliga. Den integrerade lösningen bygger på WM-datas affärssystem för energiförsäljning och avräkning, Lettera, och avtalet omfattar installation, utbildning, kundanpassningar, migrering samt förvaltning. Många manuella processer kan nu istället automatiseras vilket gör att man kan fokusera på andra delar, bättre kundservice till exempel. Målet är att större delen av koncernens data ska vara samlad i en och samma plattform under första delen av Den största fördelen med integreringen är att vi kan öka vår tillgänglighet gentemot kunderna. Det innebär även att vi kan höja vår servicenivå, vilket är något som gynnar båda parter, säger Anders Bröthlin, försäljningschef för Lunds Energi. FÖRSTÅELSE OCH KUNSKAP GER HÖG FLEXIBILITET UNI-C ligger under danska utbildningsdepartementet och är ett utvecklingscenter som erbjuder allt ifrån tekniska anslutningar till pedagogiska verktyg riktade mot utbildnings- och forskningsvärlden. UNI-C har fler än användare av sina IT-system, och WM-data har utvecklat en stor del av dessa. Administrativ personal för yrkesförberedande skolor samt college kan få hjälp med till exempel antagning och planering, lärare med pedagogiska verktyg samt utbildningsplaner, och studenter kan lägga upp individuella program och välja kurser. Via systemet kan även studenternas praktikföretag följa sina lärlingars utveckling. WM-data valdes främst på grund av sin tekniska kunskap om administrativa och pedagogiska verktyg, samt en mycket god insyn i den danska utbildningssektorn och dess behov. Mängden kompetenta medarbetare på WM-data borgar för hög flexibilitet, menar Dorte Olesen på UNI-C. Dorte Olesen, administrationschef UNI-C, Danmark Hannu Linnoinen, Vice VD Pohjola, Finland WM-DATA KOM MED ETT HELT NYTT ANGREPPSSÄTT Försäkringsbolaget Pohjola och WM-data samägde under sex år IT-driftbolaget Pohjolan ATK-palvelu Oy, men 2004 tecknades ett avtal som innebär att Pohjola sålde sin andel till WM-data. Från 2005 ingår verksamheten i WM-data Finland, och Pohjola köper in driftjänster från WM-data via ett outsourcingupplägg. Det har bland annat inneburit att Pohjola kan fokusera på sin kärnverksamhet medan WM-data tar ansvar för IT-driften som prime contractor. Till de höga krav som ställs på en prime contractor hör bland annat service dygnet runt, kostnadseffektiviseringar, geografi sk närhet samt ett tydligt kundfokus genom hela processen. WM-data valdes främst för att man kunde erbjuda ett helt nytt angreppssätt, vilket gav Pohjola en högre kapacitets- och servicenivå med hög fl exibilitet, hög kvalitet, samt en attraktiv prisbild.

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

> Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade. > Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick för tredje

> Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade. > Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick för tredje WM-data delårsrapport 1 januari - 30 september 2004 > Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade med 85 procent och uppgick under tredje kvartalet 2004 till 89 (48) MSEK. Motsvarande resultat

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson MIKAEL NACHEMSON Vd på Bure från den 1 februari 2005 Född 1959 Civilekonom HHS, 1984 Vd på E.Öhman J:or AB, 2001 Vd på Custos AB, 2004 2 INNEHÅLL Vad har skett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (7) Kvartal

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation Addnode Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation till industrin Ledande på verksamhetssystem och ärendehantering med kartan som stöd till offentlig sektor Verksamhetskritiska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB 13 juni 2011 Extra bolagsstämma i Securitas AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning 5. Val av justerare

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

26 okt 2016 Q VD och koncernchef Staffan Hanstorp

26 okt 2016 Q VD och koncernchef Staffan Hanstorp 26 okt 2016 Q3 2016 VD och koncernchef Staffan Hanstorp 1 Agenda Sammanfattning Q3 2016 Väsentliga händelser Verksamheten Finansiell ställning 2 Sammanfattning Q3 2016: VD-succession vid årsstämman 2017.

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer