1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11"

Transkript

1 WM-DATA ÅRSREDOVISNING 2004

2 NYA VILLKOR PÅ EN MOGEN MARKNAD 1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S MER NYTTA MED MINDRE RESURSINSATS. S SERVICE BLIR EN ALLT STÖRRE DEL AV VÅRT ÅTAGANDE. S VÅR BRANSCH BLIR ALLTMER INDUSTRIELL. S.24

3 MED FOKUS PÅ SERVICE, KVALITET OCH EFFEKTIVITET MÖTER VI MARKNADENS BEHOV.

4 VD HAR ORDET Omsättningen för koncernen ökade under 2004 från MSEK till MSEK och vinstmarginalen EBITA steg till 6,2 (5,6) procent. Förvärvet av finska Novo den 1 januari 2004 och integrationen med WM-data genomfördes helt enligt plan, och vi kan redan efter det första verksamhetsåret konstatera att detta var såväl industriellt som finansiellt en god affär. Trots ett omfattande integrationsarbete, vilket alltid tar fokus från marknad och kunder, har ledningen och organisationen förmått ta ett stort ansvar för kundåtaganden och leveranser. Den finska verksamheten har en lönsamhetsnivå som motsvarar WM-datas långsiktiga mål. Det är glädjande för koncernen i sin helhet, eftersom det visar att målet är möjligt att nå om vi kan öka graden av förpackade tjänster och fokuseringen på utvalda branschområden. Efterfrågan har under året stabiliserats till följd av en allmänt positiv konjunkturutveckling. En stark fordonsindustri har bland annat varit gynnsamt för vårt design- och produktutvecklingsbolag Caran. Efterfrågan har under året stabiliserats till följd av en allmänt positiv konjunkturutveckling. förvärv stärker viktiga branschområden Under 2004 gjordes också viktiga förvärv inom branschområdena hälso- och sjukvård, utilities och lön/hr. Det danska bolaget B-data tillförde unik kompetens och lösningar avseende bland annat elektroniska patientjournaler, vilket redan resulterat i ett antal stora affärer inom området. För att bredda kundbasen och stärka vår kompetens inom utilities förvärvades i oktober samtliga aktier i finska Komartek, ett bolag som utvecklat lösningar inom el- och fjärrvärmeområdet. WM-data omsätter därefter inom branschområdet cirka 500 MSEK i de nordiska länderna samt Polen. Köpet av det svenska lön/hr-bolaget Parere kompletterade den tidigare starka närvaron inom den statliga och kommunala sektorn med en stor kundbas inom privat industri och landsting. WM-data är en av Nordens största aktörer inom lön/hr med en omsättning på cirka 750 MSEK. nödvändig kostnadsanpassning i sverige Den svenska IT-konsultverksamheten har, framförallt i Stockholm, drabbats av en obalans mellan kostnader och intäkter. Under lång tid har efterfrågan varit större än tillgången vilket resulterat i en prissättning baserad på kostnad, det vill säga i huvudsak på lönekostnaden för konsulter. I dag bestäms priserna av efterfrågan och konkurrens, vilket betyder att prisnivån har sjunkit medan lönerna ligger kvar på en högre nivå. Detta förhållande har lett till en fallande lönsamhet, framförallt i Stockholmsregionen där prisnivån varit högre än i övriga landet. WM-data åtgärdar detta med såväl neddragningar som individuella lönesänkningar. Åtgärderna kommer att ge effekt först under senare delen av verksamhetsåret I övrigt är efterfrågan på WM-datas tjänster och lösningar god och priserna har stabiliserats under 2004 med vissa tendenser till förbättringar. Den svenska ITkonsultverksamheten har, framförallt i Stockholm, drabbats av en obalans mellan kostnader och intäkter. 3

5 VD HAR ORDET WM-data har en tro på att framtida applikationsutveckling kommer att baseras på en ökande andel standardkomponenter. WM-data har en stark position på en alltmer konkurrensutsatt marknad. industrialisering och standardisering En alltmer mogen marknad ställer ökande krav på industrialisering och standardisering. WM-data har under 2004 tagit stora steg i riktning mot alltmer industrialiserade processer för såväl utveckling som förvaltning av applikationssystem. Vi har inlett samarbete med ett indiskt offshore-företag men har också startat en aktiv uppbyggnad av den egna leveranskapaciteten i Estland för att kunna tillgodose kunders behov av kostnadseffektiv utveckling och förvaltning. WM-data har en tro på att framtida applikationsutveckling kommer att baseras på en ökande andel standardkomponenter. De flesta branschlösningar som WM-data marknadsför är baserade på etablerade standardkomponenter från ledande tillverkare. Med en stark nordisk närvaro och en stor och lojal kundbas är WM-data en attraktiv samarbetspartner för de flesta internationella tillverkare. Redan 2003 tog WM-data ett viktigt steg när det gäller industrialiseringen av IT-driften genom etablerandet av ett, tillsammans med danska DMdata, gemensamägt driftbolag WDM Nordic Computer Management (NCM). DMdata förvärvades nyligen av IBM, vilket vi ser som ett naturligt steg i en pågående konsolidering av framförallt stordatordrift. konkurrenssituationen i norden Många av de mindre och medelstora nordiska företagen i vår bransch har svårt att nå sina lönsamhetsmål och tillväxten är begränsad. Kundernas krav på ökat risktagande och en högre grad av åtaganden ställer också stora krav på ekonomisk stabilitet och starka balansräkningar. Det är därför rimligt att räkna med en fortsatt strukturomvandling i riktning mot färre och större aktörer. För globala nordiska företag är det naturligt att söka sina leverantörer bland de globala aktörerna. Men för stora delar av den nordiska marknaden, bland annat stat och kommun, hälso- och sjukvård, handel, banker, försäkringsbolag och många servicefunktioner, är en stor nordisk aktör att föredra. Alla leverantörer har idag förutsättningar att leverera samma tekniska lösningar, ofta till likartade prisnivåer. Alltmer avgörande blir förmågan att anpassa sin leverans och sin affärsrelation till just den unika förutsättning som råder för kunden inom kundens hemmamarknader. WM-data har med sin långa nordiska tradition och sin förmåga till närhet, pålitlighet och resultat, en stark position på en alltmer konkurrensutsatt marknad. 4

6 VD HAR ORDET utsikter för 2005 Efterfrågan kommer att fortsätta öka i takt med ett växande behov av att frigöra resurser, som idag används till förvaltning av äldre befintliga system, för nödvändiga nyinvesteringar. En växande andel av dessa investeringar kommer att avse outsourcing och lösningar baserade på standardkomponenter. WM-data fortsätter att fokusera utvalda branschområden och utveckla kvalificerade lösningar och koncept. Under 2005 förväntas en ökad efterfrågan på Business Process Outsourcing, ett område där WM-data har en stark position inom lön/hr. En ökande andel av uppdragen kommer att baseras på offshore/ nearshore-lösningar och WM-data har därför startat en aktiv uppbyggnad av egen leveranskapacitet i Estland. Detta kommer långsiktigt att öka WM-datas konkurrenskraft. Priserna har under 2004 stabiliserats och förväntas långsamt öka under Vidtagna åtgärder i Stockholmsregionen kommer successivt att förbättra lönsamheten i den svenska IT-konsultverksamheten. Den finska verksamheten kommer att fortsätta leverera god lönsamhet. Övriga verksamheter väntas fortsätta att förbättra sin lönsamhet. Det är dock inte realistiskt att förvänta sig att koncernen i sin helhet når det långsiktiga målet under Men marginalerna kommer att fortsätta att stiga och WM-data kan med en stark marknadsposition och stabila finanser ta en aktiv del i den fortsatta omstruktureringen av den nordiska marknaden. Priserna har under 2004 stabiliserats och förväntas långsamt öka under Stockholm i februari Crister Stjernfelt VD och koncernchef 5

7 SAGT Vi ska med en aktiv förvärvsstrategi säkra en fortsatt tillväxt på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Vi ska aktivt utveckla vår verksamhet i riktning mot flera och större helhetsåtaganden där vi ansvarar för både egna leveranser och underleverantörers tjänster. Vi ska möta marknadens ökande krav på kostnadseffektivitet med alltmer industrialiserade processer. Vi ska successivt förbättra lönsamheten för att långsiktigt nå koncernens mål om en EBITA-marginal på minst 10 procent. Vi ska öka andelen förpackade tjänster och utveckla konkurrenskraftiga lösningar inom våra branschområden. 6

8 GJORT Under 2004 förvärvades, utöver finska Novo, bland annat bolagen B-data i Danmark, Parere och Validation i Sverige, samt Komartek i Finland. Tillsammans med ett antal mindre förvärv bidrog detta till en tillväxt på 25 procent. Utvecklingen av Prime Portal med tillhörande processer och stödsystem har skapat förutsättningar för affärer där WM-data agerar som prime contractor. Nya processer för utveckling och förvaltning på distans har införts, samtidigt som ett samarbete inletts med en indisk offshore-leverantör och en egen uppbyggnad av en leveransorganisation i Estland har påbörjats. Årets resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) blev 502 MSEK jämfört med 366 MSEK för 2003 och EBITA-marginalen blev 6,2 procent jämfört med 5,6 procent. WM-data har under året vunnit ett flertal stora affärer, till exempel inom hälso- och sjukvårdsområdet där våra lösningar och standardkomponenter varit avgörande. 7

9 VÅR EGEN EFFEKTIVITET ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT HÖJA VÅRA KUNDERS EFFEKTIVITET.

10 affärsidé Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar WM-data ökad effektivitet och konkret nytta för de kundsegment vi valt att fokusera på. Väl fungerande och värdeskapande lösningar kräver en effektiv samverkan mellan människor och teknik. WM-data tar ett helhetsansvar och levererar tjänster och lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft. mål Det övergripande målet är att skapa värde för aktieägarna genom att ge en överavkastning på investerat kapital. Det ska bland annat ske genom att WM-data, över en konjunkturcykel, ska ha en tillväxt på minst 10 procent per år och en vinstmarginal (EBITA) på minst 10 procent. Lönsamhet ska prioriteras framför tillväxt och finansiell stabilitet ska utgöra grunden för företagets utveckling. strategi Vi ska skapa långvariga och lönsamma affärsrelationer, utan att göra avkall på våra kunders behov av konkurrens och handlingsfrihet. Vi ska i aktiv handling visa att vi är den leverantör som bäst förstår vad våra kunder vill ha, och är flexibla nog att anpassa våra lösningar till deras behov. Vi ska fokusera på ett antal utvalda branschsegment för att uppnå högsta kvalitet i vår leverans. Vi ska i största möjliga utsträckning utnyttja standardkomponenter från världsledande leverantörer. Vi ska industrialisera våra processer för att kunna leverera kostnadseffektiva lösningar till våra kunder. Vi ska aktivt utnyttja möjligheterna till effektivisering genom offshore/ nearshore. Vi ska expandera vår verksamhet genom nya områden, som till exempel Business Process Outsourcing. 9

11 1DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. Det räcker inte längre att bara kunna IT, man måste förstå de sammanhang där IT verkar. Vårt fokus på en rad utvalda branscher gör att vi förstår kundens affärsmiljö väl och har erfarenhet av de funktioner som styr verksamheten.

12 KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. I dagens integrerade lösningar är kvalitet avgörande, eftersom störningar i ett system kan få förödande effekter för helheten. Nu är kvalitet viktigare än att alltid ha den 2senaste tekniska lösningen.

13 VI SKAPAR VÄRDE FÖR VÅRA KUNDER GENOM ATT INTEGRERA IT OCH AFFÄRER.

14 WM-DATAS ERBJUDANDE BANK & FÖRSÄKRING. WM-data har en stark position inom både personförsäkringar och så kallade non-life försäkringsprodukter. Inom bankområdet, där det fi nns ett behov av nya modulära applikationssystem byggda med internetanpassade verktyg, har ett samarbete inletts med ett indiskt företag som utvecklat världens mest installerade banksystem. HANDEL & LOGISTIK. Långvariga affärsrelationer med några av Nordens största företag inom handel, distribution, logistik, transport och resor har utvecklat ett stort kunnande och ett antal lösningar. En egenutvecklad lösning för hantering av betal-, kund- och lojalitetskort är ett av de starkaste erbjudandena, och WM-data hanterar årligen över 500 miljoner korttransaktioner åt några av Nordens största detaljhandelskedjor. Vi verkar inom utvalda BRANSCHER INDUSTRI. Inom varumärket Caran ryms WM-datas design- och produkt utvecklingskompetens från idé till färdig prototyp och fokus ligger exempelvis på fordons-, förpacknings-, läkemedels-, fl yg- och elektronikbranscherna. På IT-området är de främsta kundsegmenten processindustri, till exempel skog och stål, verkstadsindustri samt grafi sk industri. OFFENTLIG SEKTOR. Den offentliga sektorn står inför stora utvecklingsbehov, främst rationalisering av processer och ökad självservice samt tillgänglighet för medborgare. Lösningar för 24-timmarsmyndigheten riktar sig främst mot kommuner, hälso- och sjukvård, myndigheter och försvar. Förvärvet av fi nska Novo har kraftigt stärkt WM-datas position inom hela den offentliga sektorn. UTILITIES. Energiområdet genomgår för närvarande en stor förändring till följd av avregleringen, nya krav på avläsningssystem samt anpassning till europeiska myndighetskrav. WM-data har drivit utvecklingen av dessa lösningar och tjänster i samarbete med ett av Europas ledande energiföretag, EON/Sydkraft, och förvärvet av fi nska Komartek kommer att bidra till möjligheten att även bearbeta övriga marknader runt Östersjön. 13

15 WM-DATAS ERBJUDANDE SERVICE. På en mogen marknad övergår kundernas intresse från teknik och tekniskt innehåll i lösningarna till service i alla dess former. Det handlar inte bara om support i form av servicedesk och snabba svar på användarfrågor, utan i sin vidaste bemärkelse är service en fråga om närhet och förståelse för kundens affärsverksamhet och marknad. WM-data har i över 35 år haft närhet som ett av tre värdeord, vilka varit styrande i utvecklingen av tjänster och lösningar. Det handlar såväl om geografi sk närhet som om att aktivt kunna lyssna och tolka kunders behov. Tekniska lösningar kan ersätta många manuella funktioner, men endast människor kan ge service. KVALITET. IT-branschen har varit en ung teknikorienterad tillväxtbransch med ständiga teknikskiften och nya lösningar, och fokus har legat på andra faktorer än kvalitet. Nu har branschen mognat. Och när alla delar och möter olika BEHOV i värdekedjan från leverantörernas leverantörer till kundernas kunder knyts samman i en integrerad process och allt baserar sig på just-in-time, då får bristande kvalitet förödande konsekvenser. Inte bara ekonomiskt utan också när det gäller kundlojalitet och affärsutveckling. För WM-data är pålitlighet ett värdeord som lyfter fram kvalitet när det gäller såväl medarbetare som lösningar och processer. EFFEKTIVITET. Effektivitet handlar inte bara om sänkta kostnader, utan även om ökad konkurrenskraft och förbättrad service. Nya lösningar måste kunna implementeras till lägre kostnad och ge högre avkastning, vilket WM-data möter med ökande industrialisering och standardisering. Vårt tredje värdeord, resultat, handlar om att skapa mervärde och kundnytta i de lösningar och åtaganden som WM-data gör. Liksom i andra mogna branscher kommer tillverkning i ökande grad att läggas ut på länder med låg arbetskraftskostnad, exempelvis Indien. Och genom samarbeten med ledande tillverkare av standardkomponenter kan WM-data hjälpa kunder till effektivare lösningar som ger förväntade resultat. 14

16 WM-DATAS ERBJUDANDE FLEXIBLA LEVERANSSÄTT. WM-data erbjuder ett komplett utbud av design- och IT-relaterade tjänster och produkter. I växande grad söker marknaden aktörer som kan utveckla och ta ansvar för lösningar som stöder kundernas affärsmässiga mål. Det kan antingen vara som prime contractor för helheten, med både egen leverans och ansvar för underleverantörer, eller som huvudleverantör för en del av IT-processen. För att hantera alltmer komplexa åtaganden har WM-data under året utvecklat Prime Portal. Det är en internetbaserad lösning som knyter samman olika standardkomponenter och processer till en unik miljö för övervakning, administration och styrning av prime contracting-åtaganden. Lösningen används bland annat för ett stort outsourcingprojekt för svenska Apoteket. Samma behov av leverantörer som kan ta ansvar för hela processen från idé till färdig prototyp fi nns inom design- och produktutvecklingsområdet. med effektiva LÖSNINGAR Det gäller särskilt för många industri- och läkemedelsföretag. Fordonsindustrin ligger långt framme i denna utveckling, och WM-data Carans Total Design-koncept har skapats just för att svara mot marknadens krav. STRATEGISKA SAMARBETEN. Starka partners är en förutsättning för att tillgodose behovet av komplexa helhetslösningar, ingen leverantör kan ensam vara bäst på alla delar i en sammansatt lösning. Med en geografi sk täckning i hela Norden och en stark och lojal kundbas är WM-data en attraktiv samarbetspartner för många ledande komponenttillverkare. Microsoft, IBM, SAP, HP, Oracle, iflex, Cognos med fl era, samarbetar alla med WM-data i syfte att skapa starka lösningar för den lokala nordiska marknaden. Ett viktigt strategiskt samarbete är det avtal WM-data ingick 2003 med danska DMdata, där syftet var att långsiktigt säkra en konkurrenskraftig och högkvalitativ IT-drift för WM-datas nordiska kunder. I december 2004 förvärvades DMdata av IBM vilket WM-data ser som ett naturligt steg i konsolideringen av stordatordrift. Utvecklingen går alltmer i riktning mot kapacitetstjänster, eller on demand, och WM-data får nu en ökad konkurrenskraft genom samarbetet med IBM. 15

17 WM-DATAS ERBJUDANDE STRUKTURKAPITAL. I takt med att branschen mognat har också kraven på WM-data och våra tjänster, produkter och lösningar ökat. Branschen industrialiseras i allt högre grad och kraven på effektivitet och kvalitet ökar. WM-data möter dessa utmaningar genom en aktiv processutveckling och genom att fortsätta bygga varumärket WM-data. FINANSKAPITAL. Kundernas ökade och förändrade krav ställer även krav på fi nansiell styrka. WM-datas tjänster är idag kritiska delar av våra kunders löpande affärer, vilket kräver stora investeringar och uthållighet. Ett starkt fi nanskapital är en förutsättning för att kunna dra nytta av de möjligheter som fi nns i branschen. WM-datas framgång och välstånd är därför även i allra högsta grad en konkurrensfördel. som kombinerar våra olika RESURSER KUNDKAPITAL. Kundkapitalet är det samlade värdet av WM-datas affärsrelationer. Dessa har varit och kommer att förbli en av de främsta styrkorna, och de långa kundrelationerna vittnar om vår förmåga att hjälpa och bidra till kundens affär. I takt med att kundrelationerna blir alltmer komplexa blir denna styrka tillsammans med vår branschfokusering allt viktigare i den hårdnande konkurrensen. INDIVIDKAPITAL. För att kunna erbjuda de affärskritiska tjänster som WM-data gör, krävs både dedikerade och kunniga medarbetare. Det som emellertid främst utmärker dem är en stark servicevilja och lojalitet med kunderna. WM-data arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla medarbetarna för att säkerställa rätt kompetensmix för att möta marknadens förväntningar. 16

18 i ett starkt och tydligt ERBJUDANDE INDUSTRY SOLUTIONS Bank & Försäkring Handel & Logistik Industri Offentlig sektor Utilities > Pensions- och livförsäkringssystem > Sakförsäkringssystem (individuell/grupp) > System för elektronisk reglering av glas skador > Leasing- och av be talningssystem > Retail & Corporate Banking-system > Portföljhanteringssystem för investment bolag > Clearing- och settlement system för värdepappershantering > Treasury Managementsystem för internbanker > Stiftelsehanteringssystem > Transaktionshanteringssystem för elektronisk dokument hantering > Kredit-, lojalitetsoch betalkortssystem > Retailsystem (front-/backoffi ce) > Point-of-Sale-system för butikskedjor > Varuförsörjningsoch lagerhanteringssystem > Kompletta e-handelslösningar > Mobila lösningar för lagerstyrning och lagerhantering > Säkerhetslösningar för e-handel > Tredjepartslogistiklösningar > Resursplaneringslösningar (ERP) baserade på Microsoft, SAP- och Oracleplattformar > Resursplaneringslösningar för tillverkande, tjänste-, service-, skogs-, stålsamt grafi sk industri > Process- och kontrollsystem för virkesfl ödeshantering, sågverk & läkemedelsindustri > Planerings-, produktions- och lagersystem (MES) för sågverksoch massa & pappersindustri > Underhålls- & servicesystem för flyg-, process- samt tillverkande industri > Total Design Center för fordons-, elektroniksamt telekom industri > Lösningar för 24- timmarsmyndigheten (e-tjänster, e-id, SHS) > Ärende- och dokument - hanterings system > Verksamhetssystem för kommuner (vård & omsorg, socialtjänst, teknik, GIS) > Verksamhetssystem för hälso- & sjukvård (patientadministration, operationsplanering, kliniska vårdlösningar, gemensam vårddokumentation) > Verksamhetsstöd för statliga myndigheter (skattehantering, tulldeklarering, domstolsväsende) > Beslutsstödsystem > Studieadministrativa system > Affärssystem för debitering, CRM, kundtjänst och leverantörsbyte > System för mätvärdeshantering (fjärravläsning och estimering) > Plattform för internetbank för utilityföretag > System för insamling av mätvärden > Helhetsåtagande kring fjärravläsning > Akustiklösningar för fl yg- och fordonsindustri > Product Lifecycle Management-lösningar > SAP Competence Center CROSS INDUSTRY SOLUTIONS Affärssystem, beslutsstödsystem, dokument- och ärendehanteringssystem, lön- och personaladministrativa system, kompetens- och karriärplaneringssystem, tidrapporteringssystem, utveckling, integration och förvaltning, m.m. INFRA SOLUTIONS Mainframe- och serverbaserad IT-drift, Server- & Storage-lösningar, Service Desk, teknisk support, kommunikation, m.m. 17

19 MER NYTTA MED MINDRE RESURSINSATS. För att möta våra kunders krav på ökad kostnadseffektivitet söker vi ständigt nya sätt att leverera hög nytta med 3mindre resursinsats.

20 SERVICE BLIR EN ALLT STÖRRE DEL AV VÅRT ÅTAGANDE. I takt med att marknaden mognar blir service allt viktigare. Med vår närhet i både geografisk, kunskapsmässig och kulturell bemärkelse kan 4vi möta kundernas krav.

21 ETT ÖKAT KVALITETS- TÄNKANDE KOMMER ATT PRÄGLA IT-BRANSCHEN FRAMÖVER.

22 MARKNAD OCH KONKURRENS Halva det nya decenniet har gått, och vi kan konstatera att inte mycket är sig likt. Millennieskiftet blev dramatiskt för IT-branschen, om än inte som vi trodde. Efterfrågan föll till en nivå långt under rådande utbud med fallande priser som följd och har inte återhämtat sig till sina gamla nivåer, trots en påtaglig konjunkturförbättring. Och än viktigare efterfrågan och bakomliggande behov har ändrat karaktär, och därmed också villkoren för IT-företagen. Faktum är att förutsättningarna för IT-branschen under 2000-talets inledning ändrats så fundamentalt att det är motiverat att tala om ett paradigmskifte. När en industri är ung är den i hög grad teknikdriven. Kunderna efterfrågar innovationer och nya lösningar. När marknaden mognar förändras behoven. Det gäller att ta hand om det som har byggts, att koordinera, skärpa prestanda, effektivisera, se till att allt fungerar. Kunden överlåter en större del till sina betrodda IT-leverantörer för att istället ägna sig åt sin kärnverksamhet. Detta är IT-industrins situation idag. Det handlar i allt större utsträckning om att ta ansvar för affärskritiska lösningar. I denna miljö vinner teknologin kunskapen om hur man använder tekniken över tekniken i sig. IT-industrin har gått från att vara en teknikdriven tillväxtbransch till något som alltmer påminner om en traditionell serviceindustri. IT har blivit en standardtjänst man kan köpa nästan varsomhelst. Det räcker inte längre att kunna IT. Man måste förstå IT i sitt sammanhang. IT finns idag överallt i samhället, det är en del av vardagen och dess industrialiserade processer måste fungera. Därför ökar kraven på dokumenterad funktionalitet, liksom förmågan att samverka med andra system. Det innebär att applikationsutveckling framöver kommer att baseras på en ökande andel beprövade standardkomponenter. De flesta branschlösningar som WM-data marknadsför är redan idag baserade på etablerade standardkomponenter från ledande tillverkare. Kvalitet är inte vad IT-branschen historiskt sett gjort sig känd för, lika lite som andra teknikdrivna tillväxtbranscher. Kunderna har inte heller i första hand efterfrågat kvalitet. I unga branscher efterfrågas snarare den senaste tekniken, hellre än en som är dokumenterat beprövad. Allt detta ändras i takt med att systemen integreras. När flera system är sammankopplade och beroende av varandra fortplantar sig störningar snabbt i hela komplexet, i värsta fall med driftsstopp som resultat. Marginalerna för att göra fel minskar hela tiden. Därför kommer kvalitet att bli avgörande för framtidens IT, och de driftslösningar som IT ingår i. Alla leverantörer har idag förutsättningar att leverera samma tekniska lösningar, ofta till likartade prisnivåer. För globala nordiska företag är det naturligt att söka sina leverantörer bland de globala aktörerna. Men för stora delar av IT-industrin handlar i allt större utsträckning om att ta ansvar för affärskritiska lösningar. I unga branscher efterfrågas snarare den senaste tekniken, hellre än en som är dokumenterat beprövad. 21

23 MARKNAD OCH KONKURRENS Förmågan att anpassa sin leverans och affärsrelation till kundens unika förutsättningar är avgörande. den nordiska marknaden, bland annat stat och kommun, hälso- och sjukvård, handel, banker, försäkringsbolag och många servicefunktioner, är en stor nordisk aktör att föredra. Alltmer avgörande blir förmågan att anpassa sin leverans och affärsrelation till just den unika förutsättning som råder för kunden på kundens hemmamarknader. Marknad Omsättning MSEK Antal medarbetare per land För att kunna ge service måste man förstå kundernas affär och den affärsmiljö där de verkar. I takt med att en industri mognar flyttas fokus från kunskap till service. Kunskap är givetvis fortfarande grunden till allt, men även kunskapen får nya fokusområden. Erfarenhet får större betydelse, liksom förmågan att hantera komplexa lösningar och de sammanhang vari de verkar. Service handlar i hög grad om att avlasta kunderna. Det kan man göra i olika omfattning alltifrån den tillfälliga insatsen till att ta över ansvaret för en hel funktion i ett funktionsåtagande eller outsourcingupplägg. För att kunna ge service måste man förstå kundernas affär och den affärsmiljö där de verkar. Att specialisera sig på utvalda branscher är en förutsättning för sådan förståelse. Ingen kan kunna allt. WM-data valde för ett antal år sedan att fokusera sina erbjudanden till ett antal utvalda branscher där vår affärsförståelse löpande fördjupats. På en standardiserad marknad blir också varumärket allt viktigare. Goda relationer, ett gott rykte och en dokumenterad leveransförmåga bidrar till att stärka varumärket. 22

24 MARKNAD OCH KONKURRENS Kunderna efterfrågar effektivitet mer effekt för mindre pengar. Det gäller IT-lösningarna i sig samt de funktioner de upprätthåller. Vi kan möta kundens krav på effektivitet enbart genom egen effektivitet. Standardisering och industrialisering av den egna verksamheten blir därför lika viktigt som för de applikationer vi utvecklar och förvaltar för kundernas räkning. Offshoreutvecklingen kan också ses i detta sammanhang. IT-kunskapen är universell och kompetens kan köpas där den är som mest prisvärd. Allt detta innebär att WM-data idag ser annorlunda ut än före millennieskiftet. Till allt större del är WM-data idag ett serviceföretag. Under talet ökade vår intjäning ju fler konsulter vi hade. Idag ökar vår intjäning ju större nytta vi levererar med så lite resursinsats som möjligt var i många avseenden ett normalår utifrån de nya förutsättningarna. En rimlig balans har uppnåtts mellan utbud och efterfrågan. Intresset att investera i IT har ökat i takt med att det går bättre för de flesta företag. Trots vissa tecken på en förbättrad prisutveckling dämpas denna av global konkurrens och inslaget av offshore, liksom av fortsatt standardisering och industrialisering. Marknaden har vant sig vid en lägre prisnivå och en högre kvalitets- och servicenivå. Bara de som långsiktigt anpassar sig till detta kommer att lyckas. Konkurrentbilden har inte påtagligt förändrats under det gångna året. Bland de internationella aktörerna är IBM den största konkurrenten på den nordiska marknaden. IBM:s köp av Mærsk Data minskade konkurrensen på den danska marknaden i den meningen att två av de största aktörerna gick samman och därmed öppnade upp för andra, exempelvis WM-data, att ta större marknadsandelar. Bland övriga internationella leverantörer märks HP, CSC, Accenture och CAP vilka alla har verksamhet i samtliga nordiska länder, samt Atos Origin med verksamhet främst i Sverige. Störst bland de lokala konkurrenterna är TietoEnator, som har en mycket stark position i Finland men även en omfattande verksamhet i Sverige. Norska EDB, ägt till största delen av Telenor, har under året stärkt sin position inom IT-driftsområdet, som är det område där EDB främst konkurrerar med WM-data. I övrigt finns ett stort antal mindre lokala företag inom IT-sektorn, vilka alla konkurrerar på de regionala marknaderna. Inom design- och produktuvecklingsområdet är Semcon den viktigaste konkurrenten. Vår intjäning ökar ju större nytta vi levererar med så lite resursinsats som möjligt. Offentlig sektor 25% Omsättning Branscher 2004 Övriga branscher 9% Industri 36% Handel & Logistik 18% Utilites 6% Bank & Försäkring 6% En rimlig balans har uppnåtts mellan utbud och efterfrågan. Intresset att investera i IT har ökat i takt med att det går bättre för de flesta företag. 23

25 VÅR BRANSCH BLIR ALLTMER INDUSTRIELL. Med standardkomponenter och integration bygger vi väl fungerande lösningar. Vår effektivitet i form av processer och metoder är en förutsättning för att hjälpa våra kunder till högre effektivitet.

26 och vad tycker WM-datas KUNDER Sven-Erik Andreasson, Anders Bröthlin och Magnus Frödin, Lunds Energi, Sverige BÄTTRE SERVICE OCH HÖGRE TILLGÄNGLIGHET När Lunds Energi samlar allt som rör debitering i ett kundinformationssystem istället för fyra blir både tids- och kostnadsbesparingar högst påtagliga. Den integrerade lösningen bygger på WM-datas affärssystem för energiförsäljning och avräkning, Lettera, och avtalet omfattar installation, utbildning, kundanpassningar, migrering samt förvaltning. Många manuella processer kan nu istället automatiseras vilket gör att man kan fokusera på andra delar, bättre kundservice till exempel. Målet är att större delen av koncernens data ska vara samlad i en och samma plattform under första delen av Den största fördelen med integreringen är att vi kan öka vår tillgänglighet gentemot kunderna. Det innebär även att vi kan höja vår servicenivå, vilket är något som gynnar båda parter, säger Anders Bröthlin, försäljningschef för Lunds Energi. FÖRSTÅELSE OCH KUNSKAP GER HÖG FLEXIBILITET UNI-C ligger under danska utbildningsdepartementet och är ett utvecklingscenter som erbjuder allt ifrån tekniska anslutningar till pedagogiska verktyg riktade mot utbildnings- och forskningsvärlden. UNI-C har fler än användare av sina IT-system, och WM-data har utvecklat en stor del av dessa. Administrativ personal för yrkesförberedande skolor samt college kan få hjälp med till exempel antagning och planering, lärare med pedagogiska verktyg samt utbildningsplaner, och studenter kan lägga upp individuella program och välja kurser. Via systemet kan även studenternas praktikföretag följa sina lärlingars utveckling. WM-data valdes främst på grund av sin tekniska kunskap om administrativa och pedagogiska verktyg, samt en mycket god insyn i den danska utbildningssektorn och dess behov. Mängden kompetenta medarbetare på WM-data borgar för hög flexibilitet, menar Dorte Olesen på UNI-C. Dorte Olesen, administrationschef UNI-C, Danmark Hannu Linnoinen, Vice VD Pohjola, Finland WM-DATA KOM MED ETT HELT NYTT ANGREPPSSÄTT Försäkringsbolaget Pohjola och WM-data samägde under sex år IT-driftbolaget Pohjolan ATK-palvelu Oy, men 2004 tecknades ett avtal som innebär att Pohjola sålde sin andel till WM-data. Från 2005 ingår verksamheten i WM-data Finland, och Pohjola köper in driftjänster från WM-data via ett outsourcingupplägg. Det har bland annat inneburit att Pohjola kan fokusera på sin kärnverksamhet medan WM-data tar ansvar för IT-driften som prime contractor. Till de höga krav som ställs på en prime contractor hör bland annat service dygnet runt, kostnadseffektiviseringar, geografi sk närhet samt ett tydligt kundfokus genom hela processen. WM-data valdes främst för att man kunde erbjuda ett helt nytt angreppssätt, vilket gav Pohjola en högre kapacitets- och servicenivå med hög fl exibilitet, hög kvalitet, samt en attraktiv prisbild.