KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden 70

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70"

Transkript

1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning Nr Information 4 Information från kommunservice Måltidsordning Klimatsmart ekomat Utveckling av växel - kontaktcenter 5 Information från medborgarservice Samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen- trädgårdsmästartjänst Investeringsplan 6 Verksamhetsrapport/månadsrapport 7 Övrig information Nöjd medarbetar index förvaltningsövergripande Nr Ärenden Handl. Sid 8 Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd STN/:32 KW 22 9 Yttrande över granskning av samverkan kring äldre STN/:17 HP Yttrande över övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförande STN/:21 HP 47 Nr Anmälningsärenden Sid 11 Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden 70 Johan Hartman Ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 1

2 2 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Februari 2

3 3 Service- och teknikförvaltningen 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Service- och teknikförvaltningen INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr. Arbetet med att få ekonomin i balans fortsätter. Förvaltningen ägnar sig åt ständiga översyner, organisatoriska såväl som inköpsrelaterade åtgärder samt metodutveckling. Gata/Park har, tack vare den milda och snöfattiga vintern, kommit ingång med både egna investeringar och de som är uppdrag från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sandupptagningen kom igång i slutet på februari och beräknas vara klar i slutet av april, om det inte blir några bakslag i vädret. För Kommunservice så innebär det nya arbetet med de interna spelreglerna kring beställare och utförare mer arbete. 3 2

4 4 Service- och teknikförvaltningen Det totala matsvinnet har minskat med 14 % jämfört med mätningen för våren Arbetet med förändrad måltidsordning fick till viss del börja om med information och möten, starten av måltidsförändringen kommer att ske 31 mars. Nutritionsrådet planerar nästa stora nattfastemätning i Sörmland under och parallellt jobbar man med att kartlägga hur avvikelser runt mat/måltider och nutrition rapporteras i kommuner och landsting i Sörmland. Dietistarbetet i Vingåker fortsätter. Nattfastan har förbättrats och dietiststöd för att lägga upp utbildning i Saperemetoden efterfrågas. Den nya kostorganisationen trädde i kraft i mitten av februari. Problemet med det uppsagda ramavtalet för arbetstider har krävt mycket arbete. Kostnaderna ökar då flexibiliteten försvinner för såväl arbetstagare som arbetsgivare och en konsekvensbeskrivning har tagits fram med frågor kring hur framtiden skall hanteras. Rekrytering av en gruppledare till vaktmästeriet pågår. De 4 mars startades inkopplingen av Vingåkerssamtalen till Katrineholms kommun växel. Arbetet inför telefoniupphandlingen har påbörjats. Det nya avtalet ska träda i kraft 1 april Projektet Klimatsmart Ekomat pågår. Det går mycket tid till att kommunicera ut innebörden av projektet och de förändringar som sker med matsedel och inköp av livsmedel i kommunen. Olika möten har hållits både på dag- och kvällstid (t.ex. elevråd, matråd, arbetsplatsträffar). Möten med politiker från både Bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden pågår parallellt. Sportcentrum fortsätter att ha god beläggning med cuper och läger. En ny arbetsledareledare på Duveholmshallen har anställts för att ta vid när nuvarande arbetsledare går i pension. Aktuellt Ett samverkansavtal mellan Katrineholm och Vingåker gällande kosten har beslutats. Det pågår även ett försök med gemensam telefonväxel för Katrineholms- och Vingåkers kommuner. Arbetet med livsmedelsupphandlingen pågår. Investeringar Renoveringen av omklädningsrummen i läktaren på Backavallen är klar och arbetet har slutbesiktigats. 4 3

5 5 Service- och teknikförvaltningen 2 Uppföljning enhet Förvaltningschef INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr. Förvaltningschefens resultat följer budget. 4 5

6 6 Service- och teknikförvaltningen Kommunservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr. De nya ekonomiska spelreglerna har legat i fokus för det övergripande arbetet. Verksamheten behöver bra och tydliga uppföljningssystem och en bra struktur för fakturering. Det är tidskrävande men under måste tid och resurser läggas på detta för att resultatet ska bli bra. Möten med berörda förvaltningarna hålls med uppföljning Efter två månader är det tydligt att vissa brister finns i kostdataprogrammet Aivo. Idag krävs mycket manuell hantering och en koppling direkt mellan Aivo och ekonomisystemet Agresso behövs. I övrigt så följer resultatet budgeten bra. Måltidsutveckling 6 5

7 7 Service- och teknikförvaltningen Den återkommande svinnmätningen visar på fortsatta positiva resultat. I mätningen hösten 2013 uppgick det totala matsvinnet till 49 g per portion. Det totala matsvinnet har därmed minskat med 14 % jämfört med mätningen från våren Även Laga mat från grunden, där man tittar på statistik över andelen inköpta livsmedel av halv- eller helfabrikat visar på ett bra resultat. I dag används endast ett fåtal sådana artiklar. Uppdraget med livsmedelhygien pågår fortlöpande och senast har fokus legat på internrevision för Resurscenter. Ett uppdrag mot Sportcentrum med utveckling av ett egenkontrollprogram är en nytillkommen del i livsmedelsuppdraget och görs internt inom förvaltningen. Arbetet med förändrad måltidsordning fick till viss del börja om med information och möten, då man politiskt backade efter en del synpunkter från enstaka boende och anhöriga. Starten av måltidsförändringen kommer att ske den 31 mars. Viss förskjutning av måltiderna har skett från ursprungsförslaget. Berörda boenden är Strandgården, Norrgläntan, Furuliden och Lövåsgården. Ur ett helhetsperspektiv ställer det här krav på viss förändring med transporter och tillagning av mat i Lövåsens kök. Eventuellt kan personalscheman på vårdboenden påverkas. Parallellt har ett intensivt arbete med utbildning och information pågått mot vårdpersonal, nattpersonal och chefer inom vård och omsorg. Personalgrupperna har fått praktisk utbildning i med recept för lämpliga mellan- och nattmål, utifrån en broschyr som tagits fram för att underlätta vårdpersonalens arbete. Dietist omvärldsbevakar via olika nätverk och styrelser utvecklingen inom nutritionsarbetet. Dietist kommer också att delta på socialstyrelsens dialogmöte för öppna jämförelser. Nutritionsrådet planerar nästa stora nattfastemätning i Sörmland under och parallellt jobbar man med att kartlägga hur avvikelser runt mat/måltider och nutrition rapporteras i kommuner och landsting i Sörmland. Ett utbildningsprogram med inriktning på trycksår har arbetats fram av dietist tillsammans med andra professioner inom äldrevården och kommer att genomföras med en tvärprofessionell inriktning under hela våren. Arbetet med handikappomsorgen har fortsatt med vidmakthållande av Sapermetoden och nyanställd personal samt sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter har utbildats. På Resurscenter har en del åtgärder gjorts med matsedel, mellanmål och dryck för att bättre anpassa maten i enlighet med Nordiska näringsrekommendationer. Dietistarbetet i Vingåker fortsätter. Nattfastan har förbättrats och dietiststöd för att lägga upp utbildning i Saperemetoden efterfrågas. 7 6

8 8 Service- och teknikförvaltningen Kost Katrineholm INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Budgeten för de nya tjänsteintäkterna ligger idag inte utlagd per enhet. Det gör endast de gamla intäkterna (tilläggstjänsterna). Ny intäktsbudget beräknas vara klar till aprilresultatet. Avvikelsen är på externa intäkter beror på att lägerverksamheten på Duveholmskolan ej är periodiserad. Den nya kostorganisationen trädde i kraft i mitten av februari. Intern ansökningsprocess för de sju kökschefstjänsterna inleddes i december och direkt efter julhelgerna drogs anställningsintervjuerna igång. Uppstarten har gått fantastiskt bra och de nya kökscheferna har snabbt hittat sina roller. Enhetschef har arbetet intensivt med problemet som skapas av det uppsagda ramavtalet om arbetstider. Kostnaderna ökar då flexibiliteten försvinner för såväl arbetstagare som arbetsgivare 8 7

9 9 Service- och teknikförvaltningen och en konsekvensbeskrivning har tagits fram med frågor kring hur framtiden skall hanteras. Under sportlovet genomfördes personalutbildningar med interna resurser, bland annat inom matlagningskunskap, sallad och bakning (Klimatsmart Ekomat). 9 8

10 10 Service- och teknikförvaltningen Verksamhetsservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avvikelsen på intäktssidan kommer att jämna ut sig efter några månader. Bilsamordningen har reviderat underlaget till mätningen av miljöbilsstatistiken som tas fram av miljöfordon syd. Åtta nya bilar har beställts, varav två har levererats. Ytterligare sex är på ingång. Av dessa är fyra gasbilar och övriga dieselbilar till Vård- och omsorgsförvaltningen. Rekrytering av en gruppledare till vaktmästeriet pågår (totalt 48 sökande). Intervjuer genomfördes under vecka 12 och 13. Vaktmästare har även arbetat med iordningställande av den nya förskolan regndroppen. Transportservice/omlastningen för en utökad dialog och arbete med lokala leverantörer. Första testet av viltkött sker vecka 13. Vildsvinskött från Båltsnäs gård utanför Strångsjö kommer att först samlas på omlastningen för att sedan levereras ut till köksenheterna och 10 9

11 11 Service- och teknikförvaltningen serveras i köken under vecka 14. De 4 mars startades, efter många turer, inkoppling av Vingåkerssamtalen i Katrineholms kommuns växel. Arbetet har påbörjats inför ny telefoniupphandling. Nytt avtal ska träda i kraft 1 april Utbyggnad av IP-telefoninätet med fokus på Sandbäcksskolan, Södra skolan samt Tallåsskolan. Arbetet fortsätter med ett kontaktcenter i Katrineholm. Förslaget är nu att växeln ska utökas. En projektgrupp kommer att starta upp under våren. Administrationen arbetar med, och får till bra rutiner kring, fakturering inom ramen för de nya ekonomiska spelreglerna

12 12 Service- och teknikförvaltningen Städverksamheten INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Städcontrollerns arbete pågår för fullt med att möta upp de nya entreprenörerna, och skapa ett bra upplägg inför starten den 1 juli

13 13 Service- och teknikförvaltningen Klimatsmart ekomat INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Här ligger personalkostnader för kostsamordnare och kostkompetens samt en preliminär uppbokning av ökade livsmedelskostnader. Ett intensivt arbete pågår med att kommunicera ut innebörden av projektet och de förändringar som sker med matsedel och inköp av livsmedel i kommunen. Möten har skett både dag och kvällstid i olika former (till exempel elevråd, matråd, arbetsplatsträffar). Möten med politiker både från Bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden pågår parallellt. Arbetet ute i köken med kompetenshöjning av personal är ett måste men också mycket uppskattat. Kostsamordnaren åker ut till köken varje vecka och deltar med stöttning/undervisning i den dagliga matlagningen med nya livsmedel och recept. Under sportlovet utbildades kökspersonalen i klimatsmart matlagning. Även Vingåkers personal deltog

14 14 Service- och teknikförvaltningen Statistik för januari-februari visar att den ekologiska procenten ligger på 30.2 % och andelen närodlat 8.1 %. Ett omfattande arbete med uppföljning och förhandling gällande grossisters prissättning samt förarbete med att ta fram nytt anbud med inriktning mot ekologiska och närodlad livsmedel pågår parallellt. Förutom anbud och priser visar det sig att insatser i form av personresurser tar stor del i projektet

15 15 Service- och teknikförvaltningen Medborgarservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr. Avdelningen har gått in i det nya året med den nya tjänstemannaorganisation som sattes under 2013, och har i år redan från start ett fungerande tidrapporteringssystem. Jämfört med förra året har avdelningen även tydliga rutiner och är väl förberedda inför planeringsarbetet av investeringar och anläggningsarbeten. Till detta kommer att vintern hittills har varit mild. Det har medfört en mindre krävande vinterväghållning, färre skador och potthål i vägarna, möjlighet att inleda sandupptagningen tidigare och även möjlighet att inleda säsongen för anläggningsarbeten tidigare än normalt. Sammantaget ger detta en bra början och goda förutsättningar för. Upphandling av maskiner och fordon pågår, bland annat traktorkärra, sandupptagare, 15 14

16 16 Service- och teknikförvaltningen personalvagnar två elbilar och två traktorer. Vintersäsongen har medfört färre klagomål, och istället innehållit fler positiva och konstruktiva kontakter med kommunmedborgarna. Orsakerna till detta kan vara flera - en mild vinter, ett gott arbete och kanske den satsning som gjorts på relationsmarknadsföring tillsammans med informationskontoret. I relationsmarknadsföringen synliggörs våra medarbetare för kommunmedborgarna och vi arbetar aktivt med kommunikation och bra bemötande. Föreningskonsulenten som har en ny roll från den 1 januari inledde sitt arbete med en stor föreningsträff där alla kommunens föreningar var inbjudna. Träffen kommer att följas upp med flera mindre träffar för specifika föreningsområden, till exempel idrott och kultur. Även tjänstemän i berörda förvaltningar har mötts upp för att diskutera hantering av föreningsbidrag. Allaktivitetsdag, med möjlighet att prova på olika idrotter, arrangerades på Sportcentrum under vecka 8 för sportlovslediga barn och ungdomar

17 17 Service- och teknikförvaltningen Drift- och underhåll INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Gata Styrningen av fjärrvärmen i Lövatunneln har gått sönder och ersatts av modernare teknik med fler möjligheter som förhoppningsvis kan minska förbrukningen av fjärrvärme kommande vinter. En rännstensbrunn som gick till avloppet i Äsköping har kopplats om med en nydragen ledning och släpps i ett kommunalt ägt grönområde (enligt krav från SVAAB). I Valla har gatubelysningsarmaturer bytts ut från högtrycksnatrium till LED-belysning. Ett antal potthålslagningar är genomförda och sandupptagningsredskapen har servats i kommunens verkstad. Avdelningen medverkar i arbetet med kommunens kommande cykelplan och förbereder upphandlingar av asfalt och extern vinterväghållning. Park Under vintermånaderna har underhållsbeskärning av träd och buskar genomförts, och gatuträden 17 16

18 18 Service- och teknikförvaltningen har stammats upp så att lastbilar och bussar kan passera fritt under dem. Reparation och renovering av parkmöbler har genomförts och vårstädningen är påbörjad. Planering inför kommande sommarsäsong pågår med rekrytering av säsongsanställda (i år drygt 120 ansökande). Skog och natur Nuvarande arbetscentral med personalutrymmen på Kerstinboda ska rivas och det är nu klart med tillfälliga ersättningslokaler vid Barken på Lövåsenområdet. Rivningsarbete åt KIAB pågår (Heden), liksom renovering på kanotklubben och tillverkning av nya avbytarbås till Björkviksvallen. Skogsgallring bakom Åsliden och röjning vid svartbäcken pågår

19 19 Service- och teknikförvaltningen Anläggning INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Anläggningsverksamhetens budget är inte periodiserad, därav budgetavvikelser. Året har inletts med planering och projektering inför kommande anläggningssäsong. Den milda vintern har möjliggjort att flera projekt har kunnat startas upp tidigare än planerat, bland annat arbetas det för fullt med den nya gång- och cykelvägen på Lövåsen, utmed Stockholmsvägen. Dessutom byts södra sidan av växthusets plasttak ut. I Bie planeras det för rasering och uppbyggnad av nytt elljusspår, en aktivitetspark med träningsredskap för äldre ska flyttas från Lövåsgården till Stadsparken, en ny helt ny aktivitetspark ska anläggas vid Strandgården och markarbeten ska utföras vid Djulö inför uppsättning av ett orangeri

20 20 Service- och teknikförvaltningen Vinterväghållning INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Nivån har höjts gällande framkomlighet för rullstolsburna på genomfarten, vilket också uppskattas. Den milda vintern har möjliggjort en rekordtidig start (26/2) av sandupptagningen, ett vårtecken som uppskattas av kommunmedborgarna. En ny sandupptagare är upphandlad och beställd. Periodens negativa utfall beror på en periodisering av budget som inte matchar nuvarande arbetssätt och tidsrapporteringssystem. För att få en periodisering som är mer rättvisande ska tidsrapporteringssystemet användas för att under året ta fram en ny periodiseringsnyckel

21 21 Service- och teknikförvaltningen Sportcentrum INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER Budget Helår 0 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Sportcentrum har på grund av en pensionsavgång rekryterat en ny arbetsledare för sporthallen. Sporthallen har drabbats av ett antal anlagda bränder i omklädningsrummen, situationer som hanterats väl utan stora förödelser. Simundervisningen är populär och fullbokad. Ett antal större läger har arrangerats (fotboll, futsal, jiu-jiutsu), även kulturskolans teater Brustna vingar, samtidigt som det är högtryck i de lokala seriesystemen i flertal idrotter. Renoveringen av läktaren på Backavallen (etapp 2) är slutbesiktigad. Förberedelser inför renovering av själva publikläktaren pågår, en ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer har skickats in till Länsstyrelsen. Sportcentrum följer planerad budget där det behövs ett överskott inför sommarperioden, då genererar lägre intäkter

22 22 Dnr STN/: Handläggare: Karin Wadman Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden godkänner det av förvaltningen upprättade förslaget till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd. Ärendebeskrivning Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden och som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. I årets budget finns kronor att fördela. Nio föreningar har lämnat in ansökningar på sammanlagt kronor. Ärendets handlingar Service- och teknikförvaltningens skrivelse, , med bilaga. 22

23 23 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN STN/: Medborgarservice Vår handläggare Karin Wadman Ert datum Er beteckning Service- och tekniknämnden Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd Sammanfattning Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. I årets budget finns kronor att fördela. 9 föreningar har inkommit med ansökningar på sammanlagt kronor. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd. Ärendebeskrivning Föreningarna har möjlighet att få upp till 50 % av sökt belopp för kontorsinredning och administrativa hjälpmedel, 75 % för verksamhetsanknuten investering och 100 % för energiinvestering. Ansökan kan lämnas in en gång per år och behandlas vanligtvis på nämnden i mars. Ärendets handlingar En sammanställning av föreningarnas ansökningar och förvaltningens förslag till fördelning bifogas. Karin Wadman S:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\\140403\Anläggningsstöd - ärendetext.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 23

24 Anläggningsstöd 24 Budget kr Bidragsber akt Ändamål Ansöker Summor Förslag Beslut på anl -13 Föreningens egen prio Björkviks IF 72+74=146 Fotbollsmål 5-manna, 2 st ej sökt Nät t 5-mannamål, 2 st Hjulsats t 5-mannamål, 2 st Julita GoIF 46+33=79 Gräsklippare Gräsklippare Katrineholms Scoutkår =294 Ny golvbeläggning ej sökt ej sökt Katrineholms Simsällskap =407 Tidtagningsanläggning ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt Färdigkonfig dator/laptop Startsystem Katrineholms Vatttenskidklubb 0+0=0 Båt ej sökt ej sökt ej sökt För sent inkommen! Byggbod Startmotor och generator Solceller Anläggningsutrustning KFUM Bordtennis 94+41=135 Bordtennisbord med nät, 6 upps ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt Korpen KFV 0+0=0 Bevattningståg ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt

25 Anläggningsstöd 25 Valla IF =300 Gräsklippare ej sökt 0 Fotbollsmål 7-manna, 2 st+hjul Nät t 7-mamma, 2 st Värmbols FC =1186 Avbytarbås, 2 st ej sökt ej sökt ej sökt Fotbollsmål 7-manna, 2 st Röjsåg Högtryckstvätt Ansökt totalt i kronor Förslag till beslut Budget Beslut Kvar att fördela

26 26 Dnr STN/: Handläggare: Håkan Pettersson Yttrande över granskning av samverkan kring äldre Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande och ta detta som sitt eget samt att vidaresända yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan kommunens nämnder för att nå en god samhällsplanering för de äldre. Granskningen visar att det finns underlag för en långsiktig samhällsplanering där insatser för de äldre har lyfts. Detta har dock inte i tillräcklig omfattning resulterat i konkreta beslut och åtgärder. Det har inte heller skapats formella samverkansgrupper gällande framtida behov avseende de äldre. Ärendets handlingar Service- och teknikförvaltningens skrivelse, Revisionsrapport Samverkan kring äldre, Revisionsrapport Samverkan kring äldre, PwC 26

27 27 1 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN STN/: Stab Vår handläggare Håkan Pettersson Ert datum Er beteckning Yttrande över granskning av samverkan kring äldre Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan kommunens nämnder för att nå en god samhällsplanering för de äldre. Granskningen visar att det finns underlag för en långsiktig samhällsplanering där insatser för de äldre har lyfts. Detta har dock inte i tillräcklig omfattning resulterat i konkreta beslut och åtgärder. Det har inte heller skapats formella samverkansgrupper gällande framtida behov avseende de äldre. Service- och teknikförvaltningens yttrande Service- och tekniknämnden förekommer mycket sparsamt i revisionsrapporten. I huvudsak består förekomsten av att Service- och tekniknämndens samarbete med Vård- och omsorgsnämnden nämns på sidan 11. Bland annat nämns att nämnderna samarbetar kring en tjänst av typen Fixarmalte. Denna tjänst finns inte längre i Service- och tekniknämndens regi, utan hör sedan ett antal år till Västra Sörmlands räddningstjänst. Däremot stämmer det att Service- och tekniknämnden och Vård- och omsorgsnämnden samarbetar kring dietisttjänster. Nämnderna har gemensamma åtaganden i kommunplanen som syftar till att korta nattfastan och motverka undernäring hos äldreomsorgens brukare. Detta arbete inkluderar bland annat att utbilda, informera och driva/delta i förändringsarbeten för att uppnå åtagandenas målnivåer. Service- och teknikförvaltningen ansvarar även för måltiderna inom äldreomsorgen, både i de särskilda boendena och genom matdistribution till boende i hemmen, samt levererar vaktmästartjänster till kommunens äldreboenden. Det kommer att skapas en trädgårdsmästarfunktion med uppdrag att förhöja upplevelsen av äldreomsorgens utemiljöer. Planering pågår i en gemensam arbetsgrupp med representanter från Service- och teknikförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen utför även anläggning av aktivitetsparker för äldre. Furulidens aktivitetspark var först. Under ska det anläggas en ny vid Strandgårdens äldreboende och en aktivitetspark ska flyttas från Lövåsgården till stadsparken. S:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\\140403\17-14\Samverkan äldre - remissvar.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholms kommun Telefax: E-post: 27

28 28 2 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN STN/: Stab I och med ovanstående är Service- och teknikförvaltningen delaktiga i samverkan kring äldre, och välkomnar därför samarbete i tvärgrupper för att stärka den kommunala organisationen för att möta framtida behov. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendets handlingar Revisionsrapporten Samverkan kring äldre bifogas som separat bilaga. S:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\\140403\17-14\Samverkan äldre - remissvar.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholms kommun Telefax: E-post: 28

29 29 KATRINEHOLMS KO~VII~7UN Kammunst~refs~n ~ _ l~atrineholms kommun ~ Revisorerna Granskning av samverkan kring äldre Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Service- och tekniknämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden Q i ä På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan kommunens nämnder för att nå en god samhällsplanering för de äldre. Granskningen visar att det finns underlag för en långsiktig samhällsplanering där insatser för de äldre har lyfts. Detta har dock inte i tillräcklig omfattning resulterat i konkreta beslut och åtgärder. Det har inte heller skapats formella samverkansgrupper gällande framtida behov avseende de äldre. Finanseringen är en stor svårighet och vi bedömer att den fördröjer processen. Granskningen har lett till att vi vill lyfta några områden där konkreta åtgärder behövs: Kompetensförsörjning behov av utbildad pesonal Tillgänglighetsplan för kvarboende i hyreshus Förtydligande kring uppdragsgivning vad avser samverkan kring de äldre. Men framför allt ser vi att ett antal frågor kan behöva ställas kring hur det ambitiösa planeringsunderlag som tagits fram ska kunna leda till en verkligt god samhällsplanering för de äldre. Revisorerna inbjuder därför till ett seminarium den 26 mars kl , plats meddelas senare i separat inbjudan. Vi kommer då att ge vår bild utifrån granskningen samt ge tillfälle till diskussion. Vid granskningen gjorda iakttagelser redovisas i bilagda rapport, som härmed överläirulas för yttrande och åtgärder. Svar önskas senast den 28 februari. RE ISORERNA Karl Kållander rita engts Ordförande ~J 29

30 30 Katrineholms kommun Revisorerna Distribution av rapport Granskning Samverkan kring äldre. Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Service- och tekniknämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden För kännedom till: Kommunfullmäktiges presidium Kommunchefen Ekonomichefen Personalchefen 2 30

31 31 Revisionsrapport Samverkan kring äldre Lena Brönnert Ingrid Norman Certifierad kommunal revisor December 2013 Katrineholms kommun 31

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 211-4-2 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 7 april 211, kl 15. Plats Rum 66, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska vara

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-03-16 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 29 mars 2012 kl 13.15 Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Sammanträdande organ Tid Plats

Sammanträdande organ Tid Plats KALLELSE Datum VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-12-02 Sammanträdande organ Tid Plats Vård- och omsorgsnämnden Torsdagen den 10 december 2015 kl 13.00 OBS! Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden Politisk organisation 2013-01-01 2014-12-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer ärendebeskrivningens alternativ 1, vilket innebär att endast

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Körschema för Service- och Tekniknämnden 2011 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tid Dag Ärendestopp Beredning Utskick, nämnd 17 17 28 9 Nämnd 1) 24 31 5 16 Samverkan 21 28 2 13 tisd

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA Revisionsplan 2014 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till kommunstyrelsen och nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

SERVICE O TEKNIK

SERVICE O TEKNIK SERVICE O TEKNIK 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 20 206 10 671 Interna intäkter 12 069 21 164 SUMMA 32 275 31 835 34% Anlägg o underh.mtrl -2 875-4 135 Bidrag -2 479-2 506 Entreprenad o köp av verk

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Ny förvaltningsorganisation

Ny förvaltningsorganisation www.pwc.se Översiktlig granskning Joanna Hägg Ny förvaltningsorganisation Solna stads förtroendevalda revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utredare Lars-Erik Backlund, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Granskning av Fullmäktigeberedningarna

Granskning av Fullmäktigeberedningarna Revisionsrapport Granskning av Fullmäktigeberedningarna Tierps kommun Augusti 2010 Roger Burström Johan Spåre (1) 1. INLEDNING...3 1.1 UPPDRAG OCH BAKGRUND...3 1.2 REVISIONSFRÅGA...3 1.3 METOD...4 2. ORGANISATIONEN

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014 1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 37 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 38 3 Ekonomi och verksamhetsinformation

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Hantering av kommunala bidrag Smedjebackens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionella bedömningar... 2 2. Bakgrund... 4 2.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Uppdrag till samtliga nämnder. Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev styrdokument. KS/KF Uppföljning. kommentar

Uppdrag till samtliga nämnder. Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev styrdokument. KS/KF Uppföljning. kommentar Kultur- och turismnämndens handling nr 9/2009 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-09-15 28. Bilaga till 2009:96 Bilaga 1 Uppdragsredovisning I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer