KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden 70

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70"

Transkript

1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning Nr Information 4 Information från kommunservice Måltidsordning Klimatsmart ekomat Utveckling av växel - kontaktcenter 5 Information från medborgarservice Samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen- trädgårdsmästartjänst Investeringsplan 6 Verksamhetsrapport/månadsrapport 7 Övrig information Nöjd medarbetar index förvaltningsövergripande Nr Ärenden Handl. Sid 8 Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd STN/:32 KW 22 9 Yttrande över granskning av samverkan kring äldre STN/:17 HP Yttrande över övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförande STN/:21 HP 47 Nr Anmälningsärenden Sid 11 Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden 70 Johan Hartman Ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 1

2 2 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Februari 2

3 3 Service- och teknikförvaltningen 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Service- och teknikförvaltningen INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr. Arbetet med att få ekonomin i balans fortsätter. Förvaltningen ägnar sig åt ständiga översyner, organisatoriska såväl som inköpsrelaterade åtgärder samt metodutveckling. Gata/Park har, tack vare den milda och snöfattiga vintern, kommit ingång med både egna investeringar och de som är uppdrag från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sandupptagningen kom igång i slutet på februari och beräknas vara klar i slutet av april, om det inte blir några bakslag i vädret. För Kommunservice så innebär det nya arbetet med de interna spelreglerna kring beställare och utförare mer arbete. 3 2

4 4 Service- och teknikförvaltningen Det totala matsvinnet har minskat med 14 % jämfört med mätningen för våren Arbetet med förändrad måltidsordning fick till viss del börja om med information och möten, starten av måltidsförändringen kommer att ske 31 mars. Nutritionsrådet planerar nästa stora nattfastemätning i Sörmland under och parallellt jobbar man med att kartlägga hur avvikelser runt mat/måltider och nutrition rapporteras i kommuner och landsting i Sörmland. Dietistarbetet i Vingåker fortsätter. Nattfastan har förbättrats och dietiststöd för att lägga upp utbildning i Saperemetoden efterfrågas. Den nya kostorganisationen trädde i kraft i mitten av februari. Problemet med det uppsagda ramavtalet för arbetstider har krävt mycket arbete. Kostnaderna ökar då flexibiliteten försvinner för såväl arbetstagare som arbetsgivare och en konsekvensbeskrivning har tagits fram med frågor kring hur framtiden skall hanteras. Rekrytering av en gruppledare till vaktmästeriet pågår. De 4 mars startades inkopplingen av Vingåkerssamtalen till Katrineholms kommun växel. Arbetet inför telefoniupphandlingen har påbörjats. Det nya avtalet ska träda i kraft 1 april Projektet Klimatsmart Ekomat pågår. Det går mycket tid till att kommunicera ut innebörden av projektet och de förändringar som sker med matsedel och inköp av livsmedel i kommunen. Olika möten har hållits både på dag- och kvällstid (t.ex. elevråd, matråd, arbetsplatsträffar). Möten med politiker från både Bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden pågår parallellt. Sportcentrum fortsätter att ha god beläggning med cuper och läger. En ny arbetsledareledare på Duveholmshallen har anställts för att ta vid när nuvarande arbetsledare går i pension. Aktuellt Ett samverkansavtal mellan Katrineholm och Vingåker gällande kosten har beslutats. Det pågår även ett försök med gemensam telefonväxel för Katrineholms- och Vingåkers kommuner. Arbetet med livsmedelsupphandlingen pågår. Investeringar Renoveringen av omklädningsrummen i läktaren på Backavallen är klar och arbetet har slutbesiktigats. 4 3

5 5 Service- och teknikförvaltningen 2 Uppföljning enhet Förvaltningschef INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr. Förvaltningschefens resultat följer budget. 4 5

6 6 Service- och teknikförvaltningen Kommunservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr. De nya ekonomiska spelreglerna har legat i fokus för det övergripande arbetet. Verksamheten behöver bra och tydliga uppföljningssystem och en bra struktur för fakturering. Det är tidskrävande men under måste tid och resurser läggas på detta för att resultatet ska bli bra. Möten med berörda förvaltningarna hålls med uppföljning Efter två månader är det tydligt att vissa brister finns i kostdataprogrammet Aivo. Idag krävs mycket manuell hantering och en koppling direkt mellan Aivo och ekonomisystemet Agresso behövs. I övrigt så följer resultatet budgeten bra. Måltidsutveckling 6 5

7 7 Service- och teknikförvaltningen Den återkommande svinnmätningen visar på fortsatta positiva resultat. I mätningen hösten 2013 uppgick det totala matsvinnet till 49 g per portion. Det totala matsvinnet har därmed minskat med 14 % jämfört med mätningen från våren Även Laga mat från grunden, där man tittar på statistik över andelen inköpta livsmedel av halv- eller helfabrikat visar på ett bra resultat. I dag används endast ett fåtal sådana artiklar. Uppdraget med livsmedelhygien pågår fortlöpande och senast har fokus legat på internrevision för Resurscenter. Ett uppdrag mot Sportcentrum med utveckling av ett egenkontrollprogram är en nytillkommen del i livsmedelsuppdraget och görs internt inom förvaltningen. Arbetet med förändrad måltidsordning fick till viss del börja om med information och möten, då man politiskt backade efter en del synpunkter från enstaka boende och anhöriga. Starten av måltidsförändringen kommer att ske den 31 mars. Viss förskjutning av måltiderna har skett från ursprungsförslaget. Berörda boenden är Strandgården, Norrgläntan, Furuliden och Lövåsgården. Ur ett helhetsperspektiv ställer det här krav på viss förändring med transporter och tillagning av mat i Lövåsens kök. Eventuellt kan personalscheman på vårdboenden påverkas. Parallellt har ett intensivt arbete med utbildning och information pågått mot vårdpersonal, nattpersonal och chefer inom vård och omsorg. Personalgrupperna har fått praktisk utbildning i med recept för lämpliga mellan- och nattmål, utifrån en broschyr som tagits fram för att underlätta vårdpersonalens arbete. Dietist omvärldsbevakar via olika nätverk och styrelser utvecklingen inom nutritionsarbetet. Dietist kommer också att delta på socialstyrelsens dialogmöte för öppna jämförelser. Nutritionsrådet planerar nästa stora nattfastemätning i Sörmland under och parallellt jobbar man med att kartlägga hur avvikelser runt mat/måltider och nutrition rapporteras i kommuner och landsting i Sörmland. Ett utbildningsprogram med inriktning på trycksår har arbetats fram av dietist tillsammans med andra professioner inom äldrevården och kommer att genomföras med en tvärprofessionell inriktning under hela våren. Arbetet med handikappomsorgen har fortsatt med vidmakthållande av Sapermetoden och nyanställd personal samt sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter har utbildats. På Resurscenter har en del åtgärder gjorts med matsedel, mellanmål och dryck för att bättre anpassa maten i enlighet med Nordiska näringsrekommendationer. Dietistarbetet i Vingåker fortsätter. Nattfastan har förbättrats och dietiststöd för att lägga upp utbildning i Saperemetoden efterfrågas. 7 6

8 8 Service- och teknikförvaltningen Kost Katrineholm INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Budgeten för de nya tjänsteintäkterna ligger idag inte utlagd per enhet. Det gör endast de gamla intäkterna (tilläggstjänsterna). Ny intäktsbudget beräknas vara klar till aprilresultatet. Avvikelsen är på externa intäkter beror på att lägerverksamheten på Duveholmskolan ej är periodiserad. Den nya kostorganisationen trädde i kraft i mitten av februari. Intern ansökningsprocess för de sju kökschefstjänsterna inleddes i december och direkt efter julhelgerna drogs anställningsintervjuerna igång. Uppstarten har gått fantastiskt bra och de nya kökscheferna har snabbt hittat sina roller. Enhetschef har arbetet intensivt med problemet som skapas av det uppsagda ramavtalet om arbetstider. Kostnaderna ökar då flexibiliteten försvinner för såväl arbetstagare som arbetsgivare 8 7

9 9 Service- och teknikförvaltningen och en konsekvensbeskrivning har tagits fram med frågor kring hur framtiden skall hanteras. Under sportlovet genomfördes personalutbildningar med interna resurser, bland annat inom matlagningskunskap, sallad och bakning (Klimatsmart Ekomat). 9 8

10 10 Service- och teknikförvaltningen Verksamhetsservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avvikelsen på intäktssidan kommer att jämna ut sig efter några månader. Bilsamordningen har reviderat underlaget till mätningen av miljöbilsstatistiken som tas fram av miljöfordon syd. Åtta nya bilar har beställts, varav två har levererats. Ytterligare sex är på ingång. Av dessa är fyra gasbilar och övriga dieselbilar till Vård- och omsorgsförvaltningen. Rekrytering av en gruppledare till vaktmästeriet pågår (totalt 48 sökande). Intervjuer genomfördes under vecka 12 och 13. Vaktmästare har även arbetat med iordningställande av den nya förskolan regndroppen. Transportservice/omlastningen för en utökad dialog och arbete med lokala leverantörer. Första testet av viltkött sker vecka 13. Vildsvinskött från Båltsnäs gård utanför Strångsjö kommer att först samlas på omlastningen för att sedan levereras ut till köksenheterna och 10 9

11 11 Service- och teknikförvaltningen serveras i köken under vecka 14. De 4 mars startades, efter många turer, inkoppling av Vingåkerssamtalen i Katrineholms kommuns växel. Arbetet har påbörjats inför ny telefoniupphandling. Nytt avtal ska träda i kraft 1 april Utbyggnad av IP-telefoninätet med fokus på Sandbäcksskolan, Södra skolan samt Tallåsskolan. Arbetet fortsätter med ett kontaktcenter i Katrineholm. Förslaget är nu att växeln ska utökas. En projektgrupp kommer att starta upp under våren. Administrationen arbetar med, och får till bra rutiner kring, fakturering inom ramen för de nya ekonomiska spelreglerna

12 12 Service- och teknikförvaltningen Städverksamheten INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Städcontrollerns arbete pågår för fullt med att möta upp de nya entreprenörerna, och skapa ett bra upplägg inför starten den 1 juli

13 13 Service- och teknikförvaltningen Klimatsmart ekomat INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Här ligger personalkostnader för kostsamordnare och kostkompetens samt en preliminär uppbokning av ökade livsmedelskostnader. Ett intensivt arbete pågår med att kommunicera ut innebörden av projektet och de förändringar som sker med matsedel och inköp av livsmedel i kommunen. Möten har skett både dag och kvällstid i olika former (till exempel elevråd, matråd, arbetsplatsträffar). Möten med politiker både från Bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden pågår parallellt. Arbetet ute i köken med kompetenshöjning av personal är ett måste men också mycket uppskattat. Kostsamordnaren åker ut till köken varje vecka och deltar med stöttning/undervisning i den dagliga matlagningen med nya livsmedel och recept. Under sportlovet utbildades kökspersonalen i klimatsmart matlagning. Även Vingåkers personal deltog

14 14 Service- och teknikförvaltningen Statistik för januari-februari visar att den ekologiska procenten ligger på 30.2 % och andelen närodlat 8.1 %. Ett omfattande arbete med uppföljning och förhandling gällande grossisters prissättning samt förarbete med att ta fram nytt anbud med inriktning mot ekologiska och närodlad livsmedel pågår parallellt. Förutom anbud och priser visar det sig att insatser i form av personresurser tar stor del i projektet

15 15 Service- och teknikförvaltningen Medborgarservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr. Avdelningen har gått in i det nya året med den nya tjänstemannaorganisation som sattes under 2013, och har i år redan från start ett fungerande tidrapporteringssystem. Jämfört med förra året har avdelningen även tydliga rutiner och är väl förberedda inför planeringsarbetet av investeringar och anläggningsarbeten. Till detta kommer att vintern hittills har varit mild. Det har medfört en mindre krävande vinterväghållning, färre skador och potthål i vägarna, möjlighet att inleda sandupptagningen tidigare och även möjlighet att inleda säsongen för anläggningsarbeten tidigare än normalt. Sammantaget ger detta en bra början och goda förutsättningar för. Upphandling av maskiner och fordon pågår, bland annat traktorkärra, sandupptagare, 15 14

16 16 Service- och teknikförvaltningen personalvagnar två elbilar och två traktorer. Vintersäsongen har medfört färre klagomål, och istället innehållit fler positiva och konstruktiva kontakter med kommunmedborgarna. Orsakerna till detta kan vara flera - en mild vinter, ett gott arbete och kanske den satsning som gjorts på relationsmarknadsföring tillsammans med informationskontoret. I relationsmarknadsföringen synliggörs våra medarbetare för kommunmedborgarna och vi arbetar aktivt med kommunikation och bra bemötande. Föreningskonsulenten som har en ny roll från den 1 januari inledde sitt arbete med en stor föreningsträff där alla kommunens föreningar var inbjudna. Träffen kommer att följas upp med flera mindre träffar för specifika föreningsområden, till exempel idrott och kultur. Även tjänstemän i berörda förvaltningar har mötts upp för att diskutera hantering av föreningsbidrag. Allaktivitetsdag, med möjlighet att prova på olika idrotter, arrangerades på Sportcentrum under vecka 8 för sportlovslediga barn och ungdomar

17 17 Service- och teknikförvaltningen Drift- och underhåll INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Gata Styrningen av fjärrvärmen i Lövatunneln har gått sönder och ersatts av modernare teknik med fler möjligheter som förhoppningsvis kan minska förbrukningen av fjärrvärme kommande vinter. En rännstensbrunn som gick till avloppet i Äsköping har kopplats om med en nydragen ledning och släpps i ett kommunalt ägt grönområde (enligt krav från SVAAB). I Valla har gatubelysningsarmaturer bytts ut från högtrycksnatrium till LED-belysning. Ett antal potthålslagningar är genomförda och sandupptagningsredskapen har servats i kommunens verkstad. Avdelningen medverkar i arbetet med kommunens kommande cykelplan och förbereder upphandlingar av asfalt och extern vinterväghållning. Park Under vintermånaderna har underhållsbeskärning av träd och buskar genomförts, och gatuträden 17 16

18 18 Service- och teknikförvaltningen har stammats upp så att lastbilar och bussar kan passera fritt under dem. Reparation och renovering av parkmöbler har genomförts och vårstädningen är påbörjad. Planering inför kommande sommarsäsong pågår med rekrytering av säsongsanställda (i år drygt 120 ansökande). Skog och natur Nuvarande arbetscentral med personalutrymmen på Kerstinboda ska rivas och det är nu klart med tillfälliga ersättningslokaler vid Barken på Lövåsenområdet. Rivningsarbete åt KIAB pågår (Heden), liksom renovering på kanotklubben och tillverkning av nya avbytarbås till Björkviksvallen. Skogsgallring bakom Åsliden och röjning vid svartbäcken pågår

19 19 Service- och teknikförvaltningen Anläggning INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Anläggningsverksamhetens budget är inte periodiserad, därav budgetavvikelser. Året har inletts med planering och projektering inför kommande anläggningssäsong. Den milda vintern har möjliggjort att flera projekt har kunnat startas upp tidigare än planerat, bland annat arbetas det för fullt med den nya gång- och cykelvägen på Lövåsen, utmed Stockholmsvägen. Dessutom byts södra sidan av växthusets plasttak ut. I Bie planeras det för rasering och uppbyggnad av nytt elljusspår, en aktivitetspark med träningsredskap för äldre ska flyttas från Lövåsgården till Stadsparken, en ny helt ny aktivitetspark ska anläggas vid Strandgården och markarbeten ska utföras vid Djulö inför uppsättning av ett orangeri

20 20 Service- och teknikförvaltningen Vinterväghållning INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Nivån har höjts gällande framkomlighet för rullstolsburna på genomfarten, vilket också uppskattas. Den milda vintern har möjliggjort en rekordtidig start (26/2) av sandupptagningen, ett vårtecken som uppskattas av kommunmedborgarna. En ny sandupptagare är upphandlad och beställd. Periodens negativa utfall beror på en periodisering av budget som inte matchar nuvarande arbetssätt och tidsrapporteringssystem. För att få en periodisering som är mer rättvisande ska tidsrapporteringssystemet användas för att under året ta fram en ny periodiseringsnyckel

21 21 Service- och teknikförvaltningen Sportcentrum INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER Budget Helår 0 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Sportcentrum har på grund av en pensionsavgång rekryterat en ny arbetsledare för sporthallen. Sporthallen har drabbats av ett antal anlagda bränder i omklädningsrummen, situationer som hanterats väl utan stora förödelser. Simundervisningen är populär och fullbokad. Ett antal större läger har arrangerats (fotboll, futsal, jiu-jiutsu), även kulturskolans teater Brustna vingar, samtidigt som det är högtryck i de lokala seriesystemen i flertal idrotter. Renoveringen av läktaren på Backavallen (etapp 2) är slutbesiktigad. Förberedelser inför renovering av själva publikläktaren pågår, en ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer har skickats in till Länsstyrelsen. Sportcentrum följer planerad budget där det behövs ett överskott inför sommarperioden, då genererar lägre intäkter

22 22 Dnr STN/: Handläggare: Karin Wadman Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden godkänner det av förvaltningen upprättade förslaget till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd. Ärendebeskrivning Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden och som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. I årets budget finns kronor att fördela. Nio föreningar har lämnat in ansökningar på sammanlagt kronor. Ärendets handlingar Service- och teknikförvaltningens skrivelse, , med bilaga. 22

23 23 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN STN/: Medborgarservice Vår handläggare Karin Wadman Ert datum Er beteckning Service- och tekniknämnden Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd Sammanfattning Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. I årets budget finns kronor att fördela. 9 föreningar har inkommit med ansökningar på sammanlagt kronor. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd. Ärendebeskrivning Föreningarna har möjlighet att få upp till 50 % av sökt belopp för kontorsinredning och administrativa hjälpmedel, 75 % för verksamhetsanknuten investering och 100 % för energiinvestering. Ansökan kan lämnas in en gång per år och behandlas vanligtvis på nämnden i mars. Ärendets handlingar En sammanställning av föreningarnas ansökningar och förvaltningens förslag till fördelning bifogas. Karin Wadman S:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\\140403\Anläggningsstöd - ärendetext.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 23

24 Anläggningsstöd 24 Budget kr Bidragsber akt Ändamål Ansöker Summor Förslag Beslut på anl -13 Föreningens egen prio Björkviks IF 72+74=146 Fotbollsmål 5-manna, 2 st ej sökt Nät t 5-mannamål, 2 st Hjulsats t 5-mannamål, 2 st Julita GoIF 46+33=79 Gräsklippare Gräsklippare Katrineholms Scoutkår =294 Ny golvbeläggning ej sökt ej sökt Katrineholms Simsällskap =407 Tidtagningsanläggning ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt Färdigkonfig dator/laptop Startsystem Katrineholms Vatttenskidklubb 0+0=0 Båt ej sökt ej sökt ej sökt För sent inkommen! Byggbod Startmotor och generator Solceller Anläggningsutrustning KFUM Bordtennis 94+41=135 Bordtennisbord med nät, 6 upps ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt Korpen KFV 0+0=0 Bevattningståg ej sökt ej sökt ej sökt ej sökt

25 Anläggningsstöd 25 Valla IF =300 Gräsklippare ej sökt 0 Fotbollsmål 7-manna, 2 st+hjul Nät t 7-mamma, 2 st Värmbols FC =1186 Avbytarbås, 2 st ej sökt ej sökt ej sökt Fotbollsmål 7-manna, 2 st Röjsåg Högtryckstvätt Ansökt totalt i kronor Förslag till beslut Budget Beslut Kvar att fördela

26 26 Dnr STN/: Handläggare: Håkan Pettersson Yttrande över granskning av samverkan kring äldre Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande och ta detta som sitt eget samt att vidaresända yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan kommunens nämnder för att nå en god samhällsplanering för de äldre. Granskningen visar att det finns underlag för en långsiktig samhällsplanering där insatser för de äldre har lyfts. Detta har dock inte i tillräcklig omfattning resulterat i konkreta beslut och åtgärder. Det har inte heller skapats formella samverkansgrupper gällande framtida behov avseende de äldre. Ärendets handlingar Service- och teknikförvaltningens skrivelse, Revisionsrapport Samverkan kring äldre, Revisionsrapport Samverkan kring äldre, PwC 26

27 27 1 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN STN/: Stab Vår handläggare Håkan Pettersson Ert datum Er beteckning Yttrande över granskning av samverkan kring äldre Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan kommunens nämnder för att nå en god samhällsplanering för de äldre. Granskningen visar att det finns underlag för en långsiktig samhällsplanering där insatser för de äldre har lyfts. Detta har dock inte i tillräcklig omfattning resulterat i konkreta beslut och åtgärder. Det har inte heller skapats formella samverkansgrupper gällande framtida behov avseende de äldre. Service- och teknikförvaltningens yttrande Service- och tekniknämnden förekommer mycket sparsamt i revisionsrapporten. I huvudsak består förekomsten av att Service- och tekniknämndens samarbete med Vård- och omsorgsnämnden nämns på sidan 11. Bland annat nämns att nämnderna samarbetar kring en tjänst av typen Fixarmalte. Denna tjänst finns inte längre i Service- och tekniknämndens regi, utan hör sedan ett antal år till Västra Sörmlands räddningstjänst. Däremot stämmer det att Service- och tekniknämnden och Vård- och omsorgsnämnden samarbetar kring dietisttjänster. Nämnderna har gemensamma åtaganden i kommunplanen som syftar till att korta nattfastan och motverka undernäring hos äldreomsorgens brukare. Detta arbete inkluderar bland annat att utbilda, informera och driva/delta i förändringsarbeten för att uppnå åtagandenas målnivåer. Service- och teknikförvaltningen ansvarar även för måltiderna inom äldreomsorgen, både i de särskilda boendena och genom matdistribution till boende i hemmen, samt levererar vaktmästartjänster till kommunens äldreboenden. Det kommer att skapas en trädgårdsmästarfunktion med uppdrag att förhöja upplevelsen av äldreomsorgens utemiljöer. Planering pågår i en gemensam arbetsgrupp med representanter från Service- och teknikförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen utför även anläggning av aktivitetsparker för äldre. Furulidens aktivitetspark var först. Under ska det anläggas en ny vid Strandgårdens äldreboende och en aktivitetspark ska flyttas från Lövåsgården till stadsparken. S:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\\140403\17-14\Samverkan äldre - remissvar.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholms kommun Telefax: E-post: 27

28 28 2 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN STN/: Stab I och med ovanstående är Service- och teknikförvaltningen delaktiga i samverkan kring äldre, och välkomnar därför samarbete i tvärgrupper för att stärka den kommunala organisationen för att möta framtida behov. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendets handlingar Revisionsrapporten Samverkan kring äldre bifogas som separat bilaga. S:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\\140403\17-14\Samverkan äldre - remissvar.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholms kommun Telefax: E-post: 28

29 29 KATRINEHOLMS KO~VII~7UN Kammunst~refs~n ~ _ l~atrineholms kommun ~ Revisorerna Granskning av samverkan kring äldre Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Service- och tekniknämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden Q i ä På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan kommunens nämnder för att nå en god samhällsplanering för de äldre. Granskningen visar att det finns underlag för en långsiktig samhällsplanering där insatser för de äldre har lyfts. Detta har dock inte i tillräcklig omfattning resulterat i konkreta beslut och åtgärder. Det har inte heller skapats formella samverkansgrupper gällande framtida behov avseende de äldre. Finanseringen är en stor svårighet och vi bedömer att den fördröjer processen. Granskningen har lett till att vi vill lyfta några områden där konkreta åtgärder behövs: Kompetensförsörjning behov av utbildad pesonal Tillgänglighetsplan för kvarboende i hyreshus Förtydligande kring uppdragsgivning vad avser samverkan kring de äldre. Men framför allt ser vi att ett antal frågor kan behöva ställas kring hur det ambitiösa planeringsunderlag som tagits fram ska kunna leda till en verkligt god samhällsplanering för de äldre. Revisorerna inbjuder därför till ett seminarium den 26 mars kl , plats meddelas senare i separat inbjudan. Vi kommer då att ge vår bild utifrån granskningen samt ge tillfälle till diskussion. Vid granskningen gjorda iakttagelser redovisas i bilagda rapport, som härmed överläirulas för yttrande och åtgärder. Svar önskas senast den 28 februari. RE ISORERNA Karl Kållander rita engts Ordförande ~J 29

30 30 Katrineholms kommun Revisorerna Distribution av rapport Granskning Samverkan kring äldre. Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Service- och tekniknämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden För kännedom till: Kommunfullmäktiges presidium Kommunchefen Ekonomichefen Personalchefen 2 30

31 31 Revisionsrapport Samverkan kring äldre Lena Brönnert Ingrid Norman Certifierad kommunal revisor December 2013 Katrineholms kommun 31