Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun"

Transkript

1

2

3

4

5 Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

6 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 Det finns tillfredställande rutiner avseende avskrivning av kundfordringar?... 5 Support och stöd avseende frågor som inkommer kring fakturor?... 5 Det finns en tillfredställande hantering av backuper Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Revisionskriterier Metod Avgränsning Granskningsresultat Tillfredsställande styrande och stödjande dokument finns och är tillräckligt kommunicerade Regelbundna utbildningar genomförs för att stödja olika roller tillräcklig kunskap Risker analyseras systematiskt och det sker uppföljning Det finns en tillfredställande hantering av behörigheter Den löpande hanteringen av taxor och avgifter är tillförlitlig Tillfredställande kontroll avseende den årliga revideringen av taxor Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av underlag för fakturering från verksamhetssystem Treserva och till ekonomisystemet? Det finns tillfredställande rutiner avseende avskrivning av kundfordringar? Support och stöd avseende frågor som inkommer kring fakturor? Det finns en tillfredställande hantering av backuper Tester av den interna kontrollen Bilaga 1 Kontroller via registeranalys Gävle kommun 1 av 36

7 1. Sammanfattande bedömning har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gävle kommun genomfört en granskning avseende avgiftshanteringen och omvårdnadsförvaltningens informationssäkerhet i anslutning till Treserva. Informationssäkerhet berör dels användningen av Treserva-systemet generellt men även avgiftshandläggningen specifikt (t ex kring behörighetshanteringen). Granskningen har syftat till att besvara om den interna kontrollen inom ovanstående området är tillfredställande. Som underlag har vi genomfört kontroller inom olika kontrollområden (se rapportens avsnitt). Vår sammanfattande bedömning inom de kontroller vi utfört är att resultatet delvis är tillfredställande. Det som varit positivt är t ex att Det finns många bra dokument som stöd för en god informationssäkerhet. De kontroller vi gjort avseende behörighetshanteringen visar till stor del på ett gott resultat. Det finns medvetenhet kring olika risker och det sker förbättringsarbeten på olika sätt, t ex en förbättrad kontroll av loggar. Inom områden där vi uppmärksammat behov pågår förbättringar och/eller är ett förbättringsarbete initerat. Det har initierats ett arbete med att förbättra kommunens övergripande ledningssystem för informationssäkerhet. Arbetet kommer sannolikt att tydliggöra krav, arbetssätt, ansvar och roller för ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete inom hela kommunen. Inom förvaltningen pågår ett arbete med ett ledningssystem (kvalitétsystem). Detta arbete kommer sannolikt att bidra till ett tydliggörande av verksamhetens krav på IT-avdelningen, andra IT-resurser, IT-infrastrukturen och det ovan omnämnda informationssäkerhetsarbetet. Brister/förbättringsbehov vi uppmärksammat är t ex Dokumenten som berör informationssäkerhet behöver implementeras bättre till olika roller. Det finns behov av en mer regelbunden utbildning för en säker användning av treserva och hur information ska hanteras. Uppföljning avseende tillämpningen av de styrande dokument inom IThanteringen bör förbättras. Risker som berör informationssäkerhet och avgiftshandläggningen bör analyseras mer systematiskt. Resultatet från vårt frågeformulär till användare indikerar att det finns Itstörningar som inte är acceptabla. Dock har vi konstaterat att det pågår ett förbättringsarbete. Gävle kommun 2 av 36

8 Nedan sammanfattas mer av de kommentarer och de rekommendationer som finns intagna i rapporten. Styrande och stödjande dokument och är dessa kommunicerade Vi rekommenderar att användare i förvaltningens system (treserva m.fl.) ska bekräfta att de tagit del av viktiga informationssäkerhetsinstruktioner. Vi har haft svårt att överskåda olika dokument och hur de hänger samman, t ex vilken beslutsnivå som fastställt olika dokument och/eller om de är fastställda på politiskt nivå. Vi kan dock konstatera att det pågår förbättringsarbeten 1. Eftersom några2 av de svarande angett att de inte skrivit på något sekretessavtal rekommenderar vi att detta ses över. Regelbunden utbildning inom informationssäkerhet Enligt vår bedömning finns det ett behov av mer utbildning till olika roller (dvs att kontinuerlig utbilda olika roller i användning av treserva och vad som är viktig för en säker användning). Vi rekommenderar att behovet kartläggs inom förvaltningen. Vi har noterat att det finns planer att använda intranätet som medel för att effektivt kunna genomföra utbildningar med regelbundenhet. I vår mening synes detta vara en god idé att arbeta vidare med. Vi rekommenderar att det förtecknas vilka som gått utbildningar och inte. Information om detta bör lämnas regelbundet till nämnden. Risker analyseras systematiskt och det sker uppföljning Vi bedömer att det finns behov att regelbundet analysera risker inom information/it-hanteringen och inom avgifts och fakturahanteringen. Vi rekommenderar därför att avgiftshandläggare och systemförvaltare medverkar mer systematiskt. Avseende risker inom avgiftshandläggningen har vi noterat att det bör finnas möjlighet att reducera risker effektivare genom mer stöd från systemet. (Det kan handla om maskinella förebyggande och upptäckande kontroller avseende antal, belopp och ologiska samband). Vi kan se behov av översyn avseende ansvar och rutiner för uppföljning av de aktiviteter som utförs i systemet av systemförvaltare och avgiftshandläggare 3 (loggar). Vi rekommenderar att det sker en regelbunden test av det skydd som ska säkerställa att inte externa tar del av information och/eller gör andra oönskade aktiviteter som påverkar kommunens system (Treserva m.fl.). 1 Det arbete som sker inom förvaltningen med ledningssystemet. Det pågående arbetet med ITsäkerhetshandboken. Förbättringar av kommunens ledningssystem för informationssäkerhet. 2 Fem verksamhetschefer/områdeschefer anger att de inte skrivit på. Två vid privata utförare 3 Systemförvaltare har rättigheter att utföra allt i systemet. Uppföljning hindrar t ex från oberättigade misstankar. Gävle kommun 3 av 36

9 Kommunledningen bör kommunicera detta krav/behov med ITavdelningen. (d.v.s. testa att skyddet för att reducera olika risker är tillförlitligt t ex skydd för externa intrång via s.k. penetrationstest 4 ) Avseende avgiftshandläggningen rekommenderar vi att förvaltningen gör en översyn av hur uppföljningen5 med syftet att fånga onormala avvikelser kring inkomster, avlidna personer, och bostadskostnader m.m. kan förenklas. (t ex göra detta årsvis). Det finns en tillfredställande behörighetshantering Utifrån vad vi kontrollerat synes behörighetshantering utföras på ett i huvudsak tillfredställande sätt (detta innefattar även den teknik som används). Vi rekommenderar att hanteringen dokumenteras bättre. Det är viktigt att det säkerställs att chefer meddelar när anställda avslutar/erhåller tjänstledig/omflyttas enligt de fastställda arbetssätten. I vårt frågeformulär till användare har flera angett att det finns risker att utskrifter når obehöriga. Vi har dock konstaterat att det pågår förbättringar. En tillfredställande behörighetshantering är relaterad till andra avsnitt i rapporten. Se 3.1 avseende styrande dokument, 3.2 avseende utbildning 3. 3 avseende uppföljning och en regelbunden analys av risker 6 Den löpande hanteringen av taxor och avgifter är tillförlitlig Avgiftshandläggaren kan få uppgift från RSV om kapitalintäkt som summa. I det beloppet är det bara ränteintäkter och utdelningar som påverkar avgiftsutrymmet. Det skulle kunna ligga med en kapitalvinst som inte ska räknas med. Om avgiftshandläggaren inte får in inkomstdeklarationen från brukaren kan denne inte justera kapitalintäktsbeloppet med kapitalvinsten. Det måste i så fall kunden upptäcka och påpeka. Om kraven att få in inkomstdeklarationen görs starkare skulle denna risk reduceras. Vi rekommenderar därför att det ställs högre krav på att få in inkomstdeklarationen. Vi rekommenderar att det fastställs via en riktlinje för hur jävssituationer ska hanteras då avgiftshandläggare ska administrera avgifter till närstående eller bekanta. Avseende den manuella hantering som sker mellan TES (systemet som registrerar utförd tid hos kund) och Treserva ser vi att det finns risker för felaktigheter. Vi rekommenderar att möjligheten till maskinell integration ses över. Det går att tillfälligt ändra avgiften i samband med fakturering och ändra tillbaka. Ändringen ska dock framgå av loggen. Vi rekommenderar att det 4 Bör inte göras av IT-avdelningen själva (oberoende penetrationstest) 5 Vi menar att transaktioner skrivs ut ur systemet som underlag för uppföljande aktiviteter med hjälp av IT. 6 D.v.s. området bör analyseras och följas upp med regelbundenhet, t ex vilka risker finns, bör dessa reduceras och kan t ex en förbättrad behörighetshantering medverka till att reducera risken Gävle kommun 4 av 36

10 sker en regelbunden uppföljning/kontroll av loggarna för att minska risken för detta. Genomgången av loggarna ska inte göras av avgiftshandläggarna. För att underlätta spårbarheten rekommenderar vi att avgiftshandläggare alltid dokumenterar i Treserva om uppgifter, t ex inkomster/kapitalinkomster har inkommit på annat sätt än per brev/mail. Tillfredställande kontroll avseende den årliga revideringen av taxor Vi rekommenderar att de nya omräknade beloppen/ändrade taxtillämpningar för året även kvalitetssäkras av en annan person/roll inom förvaltningen. (En roll som finns vid sidan av avgifthandläggarfunktionen). Finns tillfredställande rutiner för kvalitetssäkring och överföring av underlag för fakturering från verksamhetssystem Treserva och till ekonomisystemet? Vi har konstaterat att det sker kontroller på olika sätt. Vi rekommenderar dock att hanteringen ses över och att det därefter tas fram riktlinje kring hur aktiviteter ska utföras, t ex bör den innefatta de kontroller/avstämningar som ska utföras inom omvårdnadsförvaltningen och vad som krävs av KLKekonomi. Efter att KLK ekonomi genomfört sina avstämningar ska KLK informera att avstämningen är utförd. (den information som ges om att avstämning är utförd bör sparas och gallras utifrån fastställda regler). Det finns tillfredställande rutiner avseende avskrivning av kundfordringar? Det pågår ett arbete med att förändra hanteringen. När detta genomförts är vår bedömning att detta görs på ett tillfredställande sätt. Support och stöd avseende frågor som inkommer kring fakturor? Vi uppfattar att kommunen har ett tillfredsställande system att fånga oklarheter och ge support till både interna och externa kunder. Det finns en tillfredställande hantering av backuper Utifrån de krav som ställts idag av omvårdnadsförvaltningen synes backuptagning i allt väsentligt ske på tillfredställande sätt. Då Treserva är ett verksamhetskritiskt system, finns enligt vår uppfattning skäl att se över kraven. Vad som skulle kunna inträffa (risker) och utifrån detta göra en bedömning av när backuper är det skydd som reducerar risker (konsekvensen). Detta innefattar att värdera den tid som det får ta innan systemet är tillgängligt på nytt och eller att information finns på nytt. Vi föreslår även att det sker tester med regelbundenhet att skyddet fungerar på ett tillräckligt bra sätt utifrån de ställda kraven. (återställningstester, t ex från återläsning till att systemet fungerar på nytt). Det är även viktigt att det säkerställs att den hyrda lokalen för backuptagning är tillräcklig utifrån ställda krav. Gävle kommun 5 av 36

11 2. Inledning 2.1. Bakgrund Omvårdnadsnämnden är systemägare och systemförvaltare för verksamhetssystemet Treserva. Systemet hanterar biståndsbeslut och underlag för fakturering av avgifter i ordinärt boende (hemtjänst) och särskilt boende. Systemet används dels av kommunens egna anställda, men även av de externa entreprenörerna inom särskilda boenden och hemtjänst. I systemet hanteras sekretess enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. För system som hanterar patientuppgifter ställs också uttryckliga krav på regelbundna återläsningstester i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14). Fakturering och betalningsbevakning ligger i kommunens ekonomisystem som hanteras av Kommunledningskontorets ekonomiavdelning (KLK ekonomi). ITavdelningen ansvarar för kommunens övergripande IT-hanteringen. De sköter även driften, backuphanteringen m.m., avseende Treserva. Den servicedesk som finns inom IT-avdelningen tar emot ärenden från användare som finns inom Omvårdnad Gävle. KLK-ekonomi och IT-avdelningen finns inom Kommunstyrelsen. Inom kommunstyrelsens ansvar finns även säkerhetsenheten som arbetar med ett övergripande informationssäkerhetsarbete inom hela kommunen. har fått i uppdrag från de förtroendevalda revisorerna i Gävle kommun att genomföra denna granskning Syfte och revisionsfrågor Ett av granskningens syften är att bedöma den interna kontrollen avseende taxdebiteringen och hanteringen av IT/information. I första hand avseende hantering av sekretess, men även skyddet för tillgänglighet. Frågeställningar är bl.a. om rutiner och system för hantering av taxor och avgifter är tillförlitliga. Om lagkrav avseende sekretess och återskapande av information följs? Om behörighetshanteringen stödjer fastställda delegationsbeslut? 2.3. Revisionskriterier Revisionskriterier utgörs av flera olika lagar t.ex. offentlighet och sekretesslagen, patientdatalagen, personuppgiftslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14). Delegations-/attestregler, internt kontrollreglemente och kommunkoncernens IT-säkerhetshandbok. Gävle kommun 6 av 36

12 2.4. Metod Vi har studerat dokumentation som berör området, t ex policys och riktlinjer. Vi har intervjuat ansvariga vid IT-avdelningen (avseende behörigheter, backuper) avgiftshandläggare, systemförvaltare för Treserva, avdelningschefer, ansvarig sjuksköterska MAS, kvalitetscontroller, ansvarig vid kommunens övergripande informationssäkerhetsfunktion. Anställda som arbetar med Treserva systemet har erbjudits att besvara ett webbaserat frågeformulär med frågor som är viktiga för en säker/effektiv IT hantering. Frågeformuläret skickades till anställda som gör aktiviteter i Treserva. Av dessa valde 226 att besvara formuläret (från de privata utförarna besvarande 16 formuläret) Nedan visas en fördelning av svarsgruppen utifrån verksamhetsområde Nedan visas en fördelning av svarsgruppen utifrån roll/befattning I rapporten finns grafik införd från formuläret. Färgerna i grafiken ska tolkas enligt följande. Värden till vänster innebär att användare besvarat frågan med instämmer inte alls eller till viss del. Värden till höger innebär att användare besvarat med i huvudsak eller helt. Siffror i liggande staplar visar antalet svarande. Gråvit färg innebär att användare besvarat med vet ej Avgränsning Granskningen avser Omvårdnadsnämnden, men berör även Kommunstyrelsen. Granskningen är även avgränsat till de ställda kontrollfrågorna. Till stor del har granskningen genomförts översiktligt. Gävle kommun 7 av 36

13 3. Granskningsresultat 3.1. Tillfredsställande styrande och stödjande dokument finns och är tillräckligt kommunicerade Detta avsnitt syftar i huvudsak till att ge en övergripande bild över vilka riktlinjer, överenskommelser samt dokumenterade process- och/eller rutinbeskrivningar som finns fastställda för att bidra till en god intern styrning och kontroll inom IThanteringen (Dokument som styrning och stöd för en god informationssäkerhet). Med dokument menar vi här även sidor med instruktioner och anvisningar som återfinns på kommunens intranät. Iakttagelser I granskningen har vi har tagit del av ett flertal styrande och stödjande dokument. Exempel på dokument som vi tagit del av omnämns nedan: Kommunens IT-säkerhetshandbok (som upprättats utifrån standarden ISO/IEC 27001). Dokumentet är fastställt av kommunstyrelsen. Dokumentet innefattar roller och ansvar och hur kommunens ska arbeta med sitt informationssäkerhetsarbete. Informationshantering och journalföring i kommunal hälso- och sjukvård. Dokumentet är upprättat inom omvårdnadsförvaltningen och tydliggör ansvaret och vad som är viktigt att säkerställa utifrån bl.a. patientdatalagen och socialstyrelsens föreskrifter. (t ex kring krav på säker åtkomst till uppgifter i IT-systemen, kontroll av loggar för att reducera risk för att oönskade aktiviteter sker. I dokumentet hänvisas till kommunens säkerhetshandbok. Dokumentet har nyligen reviderats och enligt uppgift kommer det att fastställas av förvaltningsledningen. Dokument avseende Sekretess och tystnadsplikt. Dokumentet berör vad som ska gälla avseende handlingar som omfattas av sekretess och förbud att muntligen lämna ut vissa uppgifter (tystnadsplikt). De anställda som tagit del av dokumentet ska bekräfta detta via namnteckning på en speciell blankett (förbindelse). Checklista vid avslut av anställning. I denna formaliseras chefens ansvar för bl.a. hanteringen kring behörigheter och återlämnande av datorer och säkerhetsutrustning. Personuppgiftsbiträdesavtal. Det tecknas ett avtal mellan Gävle kommun och de privata vårdgivarna, vilket är ett krav enligt personuppgiftslagen. Ett syfte med avtalet är att säkerställa att de privata vårdgivarna tillämpar lagar och regler. En överenskommelse med IT-avdelningen, (s.k. SLA Service Level Agreement). Dokumentet behandlar vad som IT-avdelningen utfäster sig att leverera till omvårdnadsförvaltningen (tjänster och servicenivå). Dokumentet innehåller t ex hur förvaltningens backuper hanteras. Se backuper i avsnitt Gävle kommun 8 av 36

14 Välkomstbrev till nya användare. Alla nyanställda inom kommunen informeras kring om behörighet till kommunens nät, viktigt att tänka på samt hur de kan erhålla nytt lösenord om det tappas bort. Hänvisning till ITsäkerhetshandboken finns. Sidor på intranätet som beskriver omvårdnadsförvaltningens behörighetshantering. Det pågår ett arbete 7 med framtagande av en riktlinje för loggkontroll vid informationshantering och journalföring i omvårdnads dokumentations- och verksamhetssystem. Det kommer att kommuniceras inom förvaltningsledningen för att slutligen fastställas. I dokumentet tydliggörs syftet med riktlinjen och ansvaret kring tillämpningen av denna (verksamhetschefer, systemförvaltaren och användarens ansvar). Ett syfte med riktlinjen är att reducera risker för att oönskade aktiviteter genomförs (förebyggande kontrollaktivitet). Ett arbete är initierat med att ytterligare förbättra verksamhetens processer (Ledningssystem för omvårdnad). Vi har tagit del av en beskrivning (dokument) som visar en övergripande struktur avseende genomförande. I beskrivningen finns bl.a. intaget att dokumentstrukturen ska ses över (t ex vem har fattat beslut och hur kan dokumenten relateras till olika processer). Dokumentet anger även att risker ska analyseras mer systematiskt. Avseende den omnämnda IT-säkerhetshandboken (från 2007) är ett förbättringsarbete initierat. Innehållet i nuvarande säkerhetshandbok ska revideras och i samband med detta kommer ansvar, roller och processer att ses över. Syftet med förbättringsarbetet är att på ett förnya (etablera bättre) kommunens ledningssystem för informationssäkerhet. Detta för att tillgodose olika förvaltningars/verksamheters krav på informationssäkerheten. 8 Enligt uppgifter kommer samtliga förvaltningar engageras i arbetet med det nya regelverket och den förbättrade processen. Arbetet drivs av kommunens informationssäkerhetssamordnare som finns inom säkerhetsfunktionen. Vid intervjuer har det framkommit att det finns behov av att i ökad grad kommunicera ut de idag gällande stödjande dokumenten till olika roller som berörs inom förvaltningen. Se avsnitt utbildning 3.2. Anställda bekräftar inte att de tagit del av dokument/information som rör informationssäkerhet. Det har funnits en rutin att nyanställda ska skriva på en blankett kring vad de ska tänka på i samband med att de mottog sitt lösenord. Iakttagelser - webenkät till olika roller I granskningen ställdes frågor till olika roller kring om vad de känner till avseende de stödjande dokumenten. Bilden varierar där många anger att de är tillräckligt kända, andra anger att det finns behov att tydliggöra vilka dokument som de bör ta del av, innehåll och var dokumenten återfinns. I vårt frågeformulär ställdes en fråga om man har skrivit på en sekretessförbindelse. Några av de svarande angav att de inte skrivit på någon förbindelse. 7 Arbetet är till stor del utfört. Vi har tagit del av ett utkast som kommer att fastställas av förvaltningsledningen, 8 LIS (ledningssystem för informationssäkerhet) Gävle kommun 9 av 36

15 Grafiken visar frågor informationssäkerhetsrelaterade dokument Våra kommentarer Vi har noterat att det finns många bra dokument som stödjer informationssäkerheten och IT-hanteringen inom kommunen och förvaltningen. Det finns förbättringsbehov men vi kan samtidigt konstatera att det pågår olika förbättringsarbeten. Enligt vår bedömning är de befintliga dokumenten inte tillräckligt kommunicerade till de roller som berörs av dem. (En utgångspunkt är givetvis att rätt information når rätt målgrupp, att den är aktuell och förstås). Vi rekommenderar att det genomförs ytterligare aktiviteter för att nå ut med dokument till olika roller. Se även avsnitt 3.2 avseende utbildning. Vi rekommenderar att användare i förvaltningens system (treserva m.fl.) ska bekräfta att det tagit del av viktiga informationssäkerhetsinstruktioner. Vi har haft svårt att överskåda olika dokument och hur de hänger samman, t ex vilken beslutsnivå som fastställd för olika dokument, till exempel om de är fastställda på politiskt nivå. Vi kan dock konstater att det pågår förbättringsarbeten 9. Eftersom några10 av de svarande angett att de inte skrivit på något sekretessavtal föreslår vi att detta ses över. Avseende det påbörjade arbetet med kommunens övergripande informationssäkerhetsarbete11 ser vi det som viktigt att detta genomförs som planerat. Arbetetet kommer sannolikt att tydliggöra ansvar, roller, arbetssätt och krav på olika sätt för ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete inom hela kommunen. 9 Det arbete som sker inom förvaltningen med ledningssystemet. Det pågående arbetet med ITsäkerhetshandboken. Förbättringar av kommunens ledningssystem för informationssäkerhet. 10 Fem verksamhetschefer/områdeschefer anger att de inte skrivit på. Två vid privata utförare 11 Kommunen ledningssystem för informationssäkerhet Gävle kommun 10 av 36

16 3.2. Regelbundna utbildningar genomförs för att stödja olika roller tillräcklig kunskap Avsnittet syftar till att bedöma om olika roller har tillräcklig kunskap för att utföra uppgifter med stöd av Treserva. Vidare syftar avsnittet till att kontrollera att det sker en regelbunden utbildning som stöd för en säker användning/hantering av IT. Iakttagelser Utbildningar som berör informationssäkerhet inom omvårdnadsförvaltningen ges på olika sätt och med olika utbildningsansvariga. T ex utbildar omvårdnadsförvaltningens medicinsk ansvariga sjuksköterskor, verksamhetschefer i informationshantering och journalföring i kommunal hälso- och sjukvård. (Detta omfattar även de privata vårdgivarna). Varje verksamhetschef har sedan ett ansvar att genomföra utbildningsaktiviteter till sina underställda. I samband med sin lokala introduktion utbildas nyanställda i informationssäkerhet. Vid större förändringar utbildar förvaltningens systemansvariga först chefer på olika nivåer för att de i sin tur ska utbilda och informera vidare till sin personal. Avseende de privata vårdgivarna så utbildar förvaltningen systemansvariga vårdgivares verksamhetsansvariga. Därefter har de själva ett ansvar att genomföra utbildningar. När hemsjukvården togs över av kommunen genomförde förvaltningens systemförvaltare en utbildning till alla medarbetare i användningen av Treserva. I samband med detta fick medarbetarna information om riktlinjen för journalföring inom kommunal hälso- och sjukvård. Några regelbundna utbildningar i informationssäkerhet sker inte övergripande inom Gävle kommun. De intervjuade ser behov av mer utbildning kring användningen av Treserva samt inom informationssäkerhet. Det förs diskussioner inom ledningen kring att utarbeta en utbildning som kan nås via intranätet. 12 Detta skulle underlätta att kontinuerligt genomföra utbildningsaktiviteter på effektivt och enhetligt sätt. Iakttagelser - webenkät till olika roller Frågor ställdes till olika roller kring om de anser att de har tillräckligt kunskap att använda Treserva säkert. En fråga ställdes även om det är känt vad man ska tänka på avseende sitt lösenord. En övervägande del anger att de har tillräckligt kunskap, Flera har dock uttryckt behov av mer kunskap. 12 Det förs resonemang kring att även kunna ställa frågor för att får feedback kring om man förstått. Även hur man kan beakta att det finns användare som kan behöva stöd att förstå svenska språket. Systemförvaltare har lämnat för slag om detta. Gävle kommun 11 av 36

17 Grafiken nedan visar svar på fråga om de har tillräcklig kunskap Våra kommentarer Enligt vår bedömning finns det ett behov av mer utbildning till olika roller (dvs att kontinuerlig utbilda olika roller). Vi föreslår att behovet kartläggs inom förvaltningen. 13 Se även styrande och stödjande dokument 14. De planer som finns kring att använda intranätet som medel för att effektivt kunna genomföra utbildningar med regelbundenhet verkar vara en god idé att arbetat vidare med. Vi rekommenderar att det förtecknas vilka som gått utbildningar och inte. Information om detta bör lämnas regelbundet till nämnden. 13 Systemförvaltare, tillsammans med ex MAS, kvalitetsutvecklar, chefer och användare. Rådgörande med IT-avdelningen och informationssäkerhetsfunktionen. 14 Avsnittet är starkt relaterat till området kring behov att implementera olika dokument. Se 3.1 styrande och stödjande dokument. Gävle kommun 12 av 36

18 3.3. Risker analyseras systematiskt och det sker uppföljning Avsnittet syftar till att svara på om risker analyseras systematiskt och om det sker uppföljning. Dels inom IT-hanteringen (informationssäkerhet) generellt vid förvaltningen (kommunen) och dels inom avgiftshanteringen. Med uppföljning menar vi t ex att uppföljning av de aktiviter som ska reducera risker fungerar som tänkt, t ex att ett styrande dokument tillämpas/är känt. Att omvårdnadsnämnden ska arbeta med värdering av risker anges i kommunens internkontrollreglemente som är fastställt av kommunfullmäktige år Alla kommunens nämnder ska enligt kommunledningens anvisningar stödja sig på ett ramverk för intern kontroll (COSO). Detta innefattar vikten av att kontinuerligt arbeta med att identifiera och värdera risker. Iakttagelser Det sker årligen en övergripande riskanalys inom förvaltningen som baseras på de övergripande riktlinjerna och anvisningarna som finns inom kommunen 15. Detta arbete resulterar bl.a. i en intern kontrollplan som exempelvis innehåller prioriterade uppföljande aktiviteteter. Vi har noterat att planen innehåller aktiviteter avseende tillämpning av förvaltningens styrande dokument. Det finns inte något specifikt som beskriver uppföljning mot de i avsnitt 3.1 angivna dokumenten avseende informationssäkerhet. Det finns uppföljningsaktiviteter som berör avgiftshandläggningen intagna i planen. Avgiftshandläggare eller systemförvaltare deltar inte med regelbundenhet i arbetet med planen. Det finns en medvetenhet hos både avgiftshandläggare och systemförvaltare avseende risker. Vi har även noterat att de kommunicerat olika risker uppåt i organisationen för beslut om åtgärder. Olika förbättringar har skett och/eller pågår utifrån att risker identifierats inom förvaltningen 16 t ex den nedan nämnda förbättringen avseende chefers uppföljande kontroller. I den ovan omnämnda17 utkast till riktlinje för loggkontroller vid informationshantering och journalföring beskrivs hur en systematisk stickprovskontroll ska genomföras via loggar 18, samt vad som gäller när begäran görs av brukare om loggutdrag. Det pågår ett arbete med en förbättring i Treservasystemet som innebär att chefer på ett lätthanterligt sätt ska kunna göra uppföljande kontroller som syftar till att säkerställa att användare har rätt behörighet för sina arbetsuppgifter. Om något avvikande upptäcks, t ex att någon slutat ska systemförvaltaren meddelas. Enligt uppgift kommer det att genomföras uppföljningar för att säkerställa att alla chefer tillämpar det nya arbetssättet. 15 Ramverket COSO och reglemente. 16 En granskning gjord av kommunens revisorer avseende behörighetshanteringen har bidragit till förbättringsarbetet. 17 Se 3.1 styrande dokument 18 Loggkontroller ska göras enligt lag Gävle kommun 13 av 36

19 Det har i granskningen framkommit att det finns ett behov av att förbättra uppföljningen på de styrande dokumenten avseende informationssäkerheten (är de kända, tillämpas dessa). Förbättringsarbete pågår inom det specifika området. Se exempelvis det pågående arbetet kring IT-säkerhetshandboken avsnitt 3.1. Det sker dock en regelbunden uppföljning av de privata vårdgivarna att de följer det avtal som tecknats med kommunen. Det har initierats ett arbete med att revidera förvaltningens ledningssystem. Detta omfattar att i ökad grad identifiera processer, olika krav och målsättningar samt beroenden av information och IT-stöd. Detta arbete ska även stödja att risker analyseras utifrån krav och mål på olika processer. I utkast till det dokument vi tagit del av finns omnämnt att riskanalyser 19 kommer att ske. Arbetet omfattar även att förbättra avvikelsehanteringen generellt inom förvaltningen, t ex att avvikelser mot fastställda arbetssätt når rätt nivå inom organisationen. Vid problem ska användare vända sig till IT-avdelningen. Många användare vänder sig dock direkt till systemförvaltare vid (IT-omvårdnad). IT-avdelningen loggar alla ärenden i system som ger möjlighet till proaktivt arbete. Ärenden som inte kan åtgärdas av IT-avdelningen vidarebefordras till IT-omvårdnad (via kommunens helpdesksystem). Systemförvaltare dokumenterar även driftsproblem som inkommer till dem. Olika fel och problem kommuniceras mellan systemförvaltare och IT-avdelningen t ex vad är problemets grundorsak och hur kan det åtgärdas. Förvaltningsledningen och systemförvaltarna har tillsammans regelbundna avstämningsmöten med IT-avdelningen). Det pågår en översyn kring hur kommunikationen kan förbättras ytterligare (t.ex. avstämning mot överenskommelser, problem, risker, förbättringar som krävs och hur de ska genomföras). Förvaltningsledningen har uppmärksammat att det finns många IT-relaterade störningar. Av den anledningen har det påbörjats ett förbättringsarbete med att ta fram en bättre dokumenterad bild av problemen tillsammans med IT-avdelningen (t ex konsekvenser, orsaker om och hur det kan åtgärdas). I granskningen har det framkommit att inga systematiska tester genomförs avseende tillförlitlighet för extern åtkomst till kommunens system. Det pågår ett arbete kring kommunens kontinuitetsplanering. Det innebär en översyn/inventering av vilka behov hos förvaltningarna som finns angående katastrofsäkring runt IT-driften inom kommunen. 19 Riskanalyser ska genomföras fortlöpande inom Omvårdnad Gävles verksamheter. En riskanalys är proaktiv; vilket innebär att den utförs i förebyggande syfte för att identifiera svagheter och brister som skulle kunna bidra till att uppställda krav och målsättningar inte uppfylls. Riskanalyser genomförs både på verksamhetsnivå och på förvaltningsnivå, vilket beskrivs nedan. Risker som identifieras inom ramen för riskanalys kan leda till direkta förbättringsåtgärder. Gävle kommun 14 av 36

20 Iakttagelser - webenkät till olika roller Frågor ställdes till olika roller kring om det är tydligt vart man vänder sig avseende störningar och problem samt rapportering avseende brister/risker. En övervägande del av de svarande anger att det är tydlig, medan ca 10 % av respondenterna anger det inte är tillräckligt tydligt. Fig. Svar på fråga avseende tydlighet i processer kring rapportering av fel, problem brister m.m. I webformuläret ställdes även frågor om förekomst av IT-relaterade störningar. Många av de svarande angav att det förekommer störningar i hög utsträckning. Våra kommentarer Vi har noterat att risker analyseras på olika sätt. Olika förbättringar har skett utifrån olika ansvarigas riskmedvetenhet vilket är positivt. Vi bedömer dock att det finns behov att regelbundet analysera risker 20 inom information/it-hanteringen och inom avgifts och fakturahanteringen. Vi rekommenderar därför att avgiftshandläggare och systemförvaltare medverkar mer systematiskt. Resultatet av analyser bör dokumenteras och kommuniceras uppåt i organisationen 21. Detta är extra viktigt då de själva inte har möjlighet att genomföra åtgärder för att reducera eventuella risker 22. Arbetet bör relateras till arbetet med interna kontrollplanen, t ex avseende skydd där det är extra viktigt att det bevakas/följas upp och/eller att aktiviter för att reducera risken beaktas. Avseende avgiftshandläggningen har vi noterat att det bör finnas möjlighet att reducera risker effektivare genom mer stöd från systemet Det kan handla om maskinella kontroller avseende antal, belopp och ologiska samband. Enligt vår bedömning sker inte en tillräcklig uppföljning avseende tillämpning av de styrande dokumenten kring informationssäkerheten idag. Vi konstaterar att det pågår förbättringar. (Det i avsnitt 3.1 omnämna arbetet 20 Avseende systemförvaltare bör samarbete ske med IT-avdelningen. (se även avsnitt avseende backuper). Avseende avgiftshandläggare bör samarbetet ske med systemförvaltare. 21 För att exempelsvis ta ställning om risken ska accepteras 22 T ex då det kostar pengar att åtgärda. Gävle kommun 15 av 36