DOM Meddelad i VÄXJÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2009-12-18 Meddelad i VÄXJÖ"

Transkript

1 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Meddelad i VÄXJÖ Mål nr PARTER KÄRANDE JobbXtra OÜ, Pärnu mnt Tallinn Estland Ombud: Advokat Åsa Lennmor LEX Advokatbyrå HB Box Stockholm SVARANDE Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Skogsudden VÄXJÖ Ombud: 1. Advokat Stefan Wendén 2. Advokat Mirja Ekdahl Moll Wendén Advokatbyrå AB Stortorget Malmö DOMSLUT 1. Käromålet ogillas. 2. JobbExtra OÜ skall ersätta Södra Skogsägarna ekonomisk förening för rättegångskostnader med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) på beloppet från dagen för denna dom, allt till dess betalning sker. Av rättegångskostnaderna avser kr avser ombudsarvode. 3. JobbExtra OÜ skall stå sina egna rättegångskostnader. 4. Tingsrätten avvisar JobbXtras för sent inkomna yrkande om ersättning för rättegångskostnader avseende parts- och vittnesersättning. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 81 Kungsgatan måndag fredag VÄXJÖ E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 YRKANDEN JobbXtra OÜ (JobbXtra) har yrkat att tingsrätten skall förpliktiga Södra Skogsägarna ekonomisk förening (Södra) att till JobbXtra utge kr jämte ränta på beloppet kr från den 16 juni 2005 samt ränta på kr från den 1 september 2008, allt till dess betalning sker. Södra har bestritt JobbXtras talan i dess helhet. Inga belopp har vitsordats som skäliga. Beräkning av ränta har vitsordats som skälig i sig, dock inte såvitt avser tilläggsyrkandet om kr. JobbXtra har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Södra har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Södra har även yrkat ersättning för rättegångskostnader oavsett utgången i målet i enlighet med 18 kap 6 rättegångsbalken, under åberopande att JobbXtra genom försumlig processföring har orsakat kostnader för Södra bland annat genom en inställd huvudförhandling år BAKGRUND Den 8 och 9 januari 2005 övergick en ovanligt kraftig storm stora delar av södra Sverige. Till de mest drabbade områdena hörde Kronobergs län, särskilt trakterna kring Ljungby. Stormen, som kom att benämnas Gudrun, medförde omfattande skadeverkningar, bl.a. genom att stora mängder skog fälldes. För att man skulle undvika att de fallna träden angreps av skadeinsekter var det angeläget att så snart som möjligt avverka träden och transportera timret till sågverk. Många av skogsägarna är medlemmar i den ekonomiska föreningen Södra Skogsägarna. Föreningen ombesörjde i stor omfattning åt medlemmarna att avtala med entreprenörer om avverkning av den stormfällda skogen. I det följande lämnas en redogörelse för den teknik som används vid avverkning av skog, särskilt vad som gäller arbetet i stormfälld skog. Trädstammarna kapas (apteras)

3 3 först i längder samt kvistas, av hjulgående skördare. I stället för skördare används ibland bandgående grävare med gripsåg alternativt avverkningsaggregat. När träden är stormfällda är det i stor utsträckning nödvändigt att först kapa loss dem från roten med motorsåg, s.k. motormanuellt arbete. Detta arbete utförs av skogsarbetare, s.k. losskapare, vilka samarbetar med en skördarförare. Därefter transporteras stockarna med skotare till plats där de kan avhämtas av lastbil för transport till sågverk. Det estniska bolaget JobbXtra och Södra inträdde i en avtalsrelation under början av år 2005 med anledning av stormen Gudruns verkningar. I målet är det ostridigt att JobbXtra och Södra ingått avtal angående losskapare samt provisionsersättning för förmedlade estniska maskinsystem för skogsavverkning. Stridigt i målet är bl.a. vilka avtal som ingåtts, vad som utgör avtalsinnehåll, omfattningen av utfört arbete, hur ersättningen till JobbXtra skall beräknas och i vilken mån fakturor från JobbXtra har betalats. GRUNDER JobbXtra Enligt avtal mellan JobbXtra och Södra skall JobbXtra mot provision förmedla kontakt avseende skogsavverkning till Södra. Södra skall erlägga provision till JobbXtra om 40 till 300 kr per G15-timme och maskin avseende av JobbXtra förmedlade maskinsystems avverkningsarbete. Södra har inte erlagt fakturerad provisionsersättning till JobbXtra utifrån de antal timmar som entreprenörerna arbetat. JobbXtra har enligt avtal med Södra tillhandahållit losskapare till Södra mot ersättning om 250 kr per timme och 300 kr per timme i fall där JobbXtra och Södra träffat särskild överenskommelse därom. Södra har inte betalat fakturerad ersättning avseende de antal timmar som losskapare arbetat. Såsom grund för ränteyrkandet anges 4 och 6 räntelagen.

4 4 Som grund för ränteyrkandet avseende tilläggsyrkandet om kr yrkas ränta från dag då Södra delgivits krav om utgivande av betalning till dess betalning sker (4 och 6 räntelagen). Södra Påstått utfört arbete av losskapare och avverkningsentreprenörer, vilka legat till grund för beräkning av JobbXtras ersättning, överensstämmer varken med verkligt utfört arbete eller med vad som avtalats mellan parterna. Provisionen avseende skördare skall beräknas utifrån utförda G15-timmar. Ersättningen för losskapare skall grundas på verkligt utfört arbete i skogen, d.v.s. det räcker inte med att vara på plats. Den av JobbXtra yrkade ersättningen tillsammans med redan erhållen betalning är inte skälig. Två av fakturorna avseende den yrkade ersättningen är dessutom betalda av Södra. JobbXtra har redan genom av Södra erlagd betalning erhållit full och skälig ersättning i enlighet med avtal. SAKFRAMSTÄLLAN UTVECKLING AV TALAN JobbXtra Det yrkade beloppet kr består av en summering av förfallna och obetalda fakturor. Faktureringen grundas på avtal om ersättning för utfört arbete i form av losskapning samt avtal om att utge provision avseende maskinsystem, vilka förmedlats av JobbXtra. Avtal avseende Timberston, se bilaga 1-2. Det av JobbXtra yrkade beloppet fördelar sig enligt följande.

5 5 Losskapning: kr enligt fakturor med nr 15017, 15040, 15047, 15048, 15053, 15082, och Av detta belopp avser kr losskapning enligt särskilt avtal, faktura Provision: kr enligt fakturor med nr 15033, 15041, 15042, 15043, och Södra har gjort gällande att en betalning skett avseende fakturorna (på kr) och (på kr), om sammanlagt kr. JobbXtra anser att betalningen avser delbetalning av faktura på kr. För varje faktura har JobbXtra till Södra redovisat varje nedlagd timme avseende både losskapning och provision. Avverkningssystemens nedlagda tid rapporterades fortlöpande till Södra genom tidur och datafiler som registrerade tiden i skogsmaskinerna. Dessa underlag har Södra erhållit i samband med entreprenörernas fakturering. Även vilken produktion som skett under de fakturerade timmarna har framgått av de underlag Södra erhållit. Södra har haft insikt i och accepterat hur entreprenörernas maskiner var utrustade och hur tidmätning gått till. Entreprenörerna har i sina fakturor till Södra redovisat arbetad tid. Utifrån samma tidredovisning har också JobbXtra, fram till de i målet tvistiga fakturorna, fakturerat Södra och erhållit betalning enligt parternas avtal. Losskaparnas nedlagda tid redovisas genom arbetsrapporter som sammanställdes av JobbXtra och sedan redovisades till Södra tillsammans med fakturorna. Dessa arbetsrapporter åberopas som skriftlig bevisning. Den genomsnittliga arbetstiden för de av JobbXtra uthyrda losskaparna har varit 8,6 timmar per arbetsdag. Södra har från första början haft tillgång till kostnaderna för avverkningen. Avtalsrelationen Samarbetet mellan bolagen organiserades på så sätt att JobbXtra och Södra kom överens om vilket pris som skulle erläggas avseende losskapare och de olika

6 6 maskinsystemen som JobbXtra förmedlade. JobbXtra kontrakterade ett antal skogsentreprenörer i Estland, nämligen OÜ Setler Trans, OÜ Timberston, OÜ M.M.M.E., OÜ Baltic Forest Group, A.M. Metsatööd OÜ och OÜ Aroko New, se exempel bilaga 1. Södra tecknade därefter avtal avseende maskinsystem direkt med anvisad entreprenör till ett mellan Södra och JobbXtra i förhand bestämt entreprenörspris. Mellanskillnaden mellan entreprenörspriset och det pris Södra överenskommit som totalpris med JobbXtra skulle erläggas i form av provision till JobbXtra. På grund av att arbetet med skogsavverkningen skulle komma igång fortast möjligt utfärdade Södra handskrivna avtal med JobbXtra avseende JobbXtras provision för samtliga entreprenörer vilka förmedlades av JobbXtra. Avtalen mellan Södra och respektive entreprenör hänvisade till avtalen mellan Södra och JobbXtra både avseende provision och den losskaparpersonal som JobbXtra försåg entreprenörernas avverkningssystem med. Avtalen mellan JobbXtra och respektive entreprenör hänvisade i sin tur till avtalen med Södra. De avtal som JobbXtra gör gällande är följande Avtal av den 14 januari 2005 som träffades mellan JobbXtra och Södra genom Urban Olsson och Björn Karlsson vilket delvis dokumenterats via e-post och faxbekräftelse. Avtalet är en generell överenskommelse mellan Södra och JobbXtra och avser förmedling av maskinsystem samt uthyrning av losskapare till Södra. Av e- postmeddelandet från JobbXtra till Södra av den 14 januari 2005 rubricerat bekräftelse på överenskommelse framgår vilka priser som parterna var överens om rörande entreprenadsystem som förmedlades, men även priset avseende losskaparpersonal, vilket bestämdes till 250 kr. Södra accepterade innehållet i bekräftelse på överenskommelse genom att Urban Olsson svarade via e-post att han accepterade innehållet. Vidare skrev Urban Olsson ut e-postmeddelandet och undertecknade detsamma för att sedan faxa det till JobbXtra. Detta skedde ytterligare en gång då Björn Karlsson undertecknade och faxade ett av honom handskrivet tillägg med innehåll att JobbXtra skulle ansvara för att all personal skulle vara utbildad för de

7 7 uppgifter som Södra köpte samt att, om Södra förhandlade om villkor med entreprenör, skulle JobbXtra ange taxan. Allmänna bestämmelser avseende bemanningsuppdrag. JobbXtra har presenterat de allmänna bestämmelserna i sina kontakter med Södra före det att avtalen ingicks och dessa finns också på JobbXtras hemsida varför dessa måste anses utgöra avtalsinnehåll. Den 15 januari 2005 föreslog JobbXtra via e-post till Södra ett antal system av skogsmaskiner. I e-postmeddelandet angavs inte vem entreprenören var utan endast vilka maskiner som förmedlingen avsåg. Björn Karlsson svarade på e-postmeddelandet och bekräftade de förmedlade maskinsystem samt hänvisade till villkoren i parternas avtal av den 14 januari Samma sak skedde då Södra accepterade ytterligare maskinsystem som erbjöds från JobbXtra. Ramavtalet av den 17 januari 2005 vilket framtagits i samförstånd i enlighet med vad JobbXtra och Södra redan avtalat muntligen. I Södras avtal med entreprenörerna Agreement for Clearing Wind-Felled Forest hänvisas till ramavtalet i punkten alt 5.1.4: Motor-manual work (SEK/hour), other services and remuneration by Södra to JobbXtra OÜ is regulated in a separate agreement between Södra and JobbXtra OÜ. Södra har undertecknat samtliga Agreement for Clearing Wind-Felled Forest. Genom att avtalen hänvisar till varandra saknar det betydelse att Södra inte påtecknat ramavtalet. Härutöver har Södra under hela avtalsrelationen agerat utefter innehållet i avtalet och är sålunda bundna även genom konkludent handlande. Ensidiga förpliktelser från Södra samt från respektive entreprenör har vidare ingåtts gentemot JobbXtra. Dessa förpliktelser går ut på att entreprenörerna förbinder sig att inte teckna avtal direkt med Södra utan JobbXtras medverkan. Södra och JobbXtra tecknade separata avtal avseende förmedlingsprovision samt pris för bemanning i de fall pris för bemanning avviker från vad som anges i avtalet av den 14 januari 2005, se exempel bilaga 2.

8 8 Södra tecknade efter att ovan angivna avtal ingåtts avtal med respektive förmedlad entreprenör Agreement for Clearing Wind-Felled Forest, se exempel bilaga 3. I varje Agreement for Clearing Wind-Felled Forest mellan Södra och respektive entreprenör hänvisas till att Södra och JobbXtra tecknat särskilt avtal avseende losskapningspersonal. På ovan redovisade sätt har JobbXtra till Södra kontrakterat sex entreprenörer (OÜ Aroko New, OÜ Baltic Forest Group, OÜ Timberston, Setler Trans OÜ, A.M. Metsatööd OÜ och OÜ M.M.M.E.) med ett flertal maskinsystem. Avtalsrelationen mellan parterna utgörs således av sammanflätade avtal vilka tillkommit genom successiv avtalsbindning. Arbetet med skogsavverkningen löpte inledningsvis på i enlighet med avtalen och Södra erlade betalning både till entreprenörer för nedlagt arbete och till JobbXtra avseende provision och losskaparpersonal. Södra fick efter en tid insikt i att de från början uppskattade behoven av avverkningssystemen varit grovt överskattade från Södras sida. Detta medförde att Södra hamnade i en ohållbar situation där Södra kontrakterat entreprenörer på långtidskontrakt utan att ha behov därav, eftersom omfattningen av stormfälld skog var mindre än vad som förutsatts från början. För att komma ur den ohållbara situationen bröt Södra utan vidare avtalen med ett flertal av JobbXtra förmedlade entreprenörer utan giltiga skäl. Därefter har samtliga de entreprenörer som kontrakterats via JobbXtra tvingats välja mellan att åka hem till Estland eller att påteckna nya avtal med Södra. Detta har skett på ett möte med entreprenörerna utan att JobbXtra fått tillfälle att delta. Södra har på detta sätt rundat JobbXtra och därefter försökt köpa ut JobbXtra ur avtalskonstruktionen. Södra har förmått respektive entreprenör att skriftligen vitsorda att de inte lyckats prestera i enlighet med de avtal som ingåtts inledningsvis. Södra har härefter låtit smutskasta JobbXtra inför de estniska entreprenörerna och avslöja avtalsinnehållet

9 9 mellan Södra och JobbXtra för att på så sätt förmå entreprenörerna att bryta sina respektive avtal med JobbXtra. Angående förmedlingsprovisionen Förmedlingsprovisionen har inte gjorts beroende av entreprenörers avverkningsvolym. JobbXtras ersättning är beräknad per timme enligt avtalen. Södras påstådda rätt till avräkning kan endast ske gentemot entreprenör. Avtalen med entreprenörerna anger i och för sig inte något volymkrav varför det kan ifrågasättas om Södra ens äger rätt att göra avräkningar gentemot entreprenörerna. JobbXtra har haft en mäklarroll. För det fall mäklaruppdraget görs beroende av kvaliteten i den förmedlade prestationen måste detta avtalas särskilt, eftersom detta i så fall är ett undantag från en generell regel. Södra måste därför ersätta JobbXtra med förmedlingsprovision för antalet fakturerade timmar. Angående losskapare JobbXtras ersättning för tillhandahållen bemanning har inte från Södras sida gjorts beroende av avverkningsvolym. Södra och entreprenörerna har haft arbetsledaransvar över losskaparpersonalen, varvid eventuella brister måste falla tillbaka på den part som har det arbetsledande ansvaret och därmed kontrollen över bemanningen. Eventuell avräkning vid underprestation borde regleras i avtalet mellan Södra och respektive entreprenör och kan i vart fall aldrig drabba JobbXtra. Reklamation m.m. JobbXtra har i avtalet med Södra förbehållit sig rätten att byta ut entreprenörer och losskapare för det fall Södra ansåg att det förelåg någon typ av brist i prestationen. Södra har aldrig gjort gällande en begäran att få någon entreprenör ersatt. I fråga om den bemanning för losskapning som JobbXtra hyrt ut till Södra kan inte Södra

10 10 framföra några invändningar i fråga om avverkade volymer. Södra har inte tidigare framfört någon reklamation avseende den uthyrda personalens kvalifikationer samt utförda arbeten och har tidigare erlagt betalning utan invändning. Enligt parternas avtal av den 17 januari 2005 skulle Södra hålla JobbXtra informerad om hur arbetet fortlöpte. JobbXtra har skriftligen, via e-post, besvarat de frågor som kommit upp. Södra har från det att arbetet inleddes i skogen haft tillgång till arbetsrapporter och underlag rörande avverkningsvolymer. Det framgår av Södras eget ekonomisystem att Södra redan från början registrerade uppgifter om antal timmar och avverkad volym. Södra har således redan från början kunnat överblicka hur arbetet fortskridit och från första entreprenörsfakturan varit medveten om avverkningskostnad per kubikmeter. I slutet av februari 2005 framförde Södra synpunkter rörande att en skördare av modell Valmet hade dålig produktion. JobbXtra diskuterade detta med Södra och entreprenören och fick återkoppling från entreprenören att maskinen inte fungerade i den sortens bestånd som Södra placerat maskinen i. JobbXtra framförde till Södra (muntligen och skriftligen) att de kunde byta ut maskinsystem som var uppenbarligen olämpliga. Södra bestämde sig dock för att placera maskinen i ett bättre lämpat bestånd och produktionen steg. Det av Södra inte utnyttjade erbjudandet om att byta ut systemet i fråga låg helt i linje med utbytesrätten i parternas avtal av den 17 januari Det bör noteras att det är Södra, och inte entreprenörer och/eller JobbXtra, som fattat beslut och lämnat instruktioner, bl.a. i form av traktdirektiv, rörande vilka skogsbestånd maskinsystemen och av Södra från JobbXtra inhyrda losskapare skall utföra arbete i samt att det varit stor variation i förutsättningar i de olika bestånden. Genom punkten 7.5 i Agreement for Clearing Wind-Felled Forest har Södra förbundit sig att utge betalning till entreprenör efter att ha bedömt arbetets kvalitet. Södra har även godtagit entreprenörernas arbete fortlöpande genom att löpande betala deras fakturor.

11 11 Södras och entreprenörers arbetsledaransvar JobbXtra har fortlöpande efterkommit Södras önskemål om placering och gruppering av bemanningen. JobbXtra hade två personer anställda i Ljungby för att kunna vara Södra behjälpliga med översättningen då detta erfordrades. Arbetsledande ansvar har som grundförutsättning åvilat Södra. Södra har förvisso genom avtal med respektive entreprenör i sin tur avtalat vidare ansvaret för arbetsledning till entreprenörerna. Detta framgår av Agreement for Clearing Wind-Felled Forest i punkten och Att JobbXtra vid något tillfälle skjutsat losskapare till ett avverkningsområde innebär inte att de påtagit sig något arbetsledaransvar. Södra har hela tiden varit medvetna om att JobbXtra var ett bemanningsföretag utan kunskaper om skogsavverkning. Arbetsmiljöverket som bevakade och hade tillsynsansvar över arbetet skulle aldrig ha godkänt JobbXtra såsom arbetsledare i skogen eftersom det rörde sig om en riskfylld verksamhet som krävde speciell kompetens. Denna kompetens besatt Södra och skogsentreprenörerna varför arbetsledande ansvar åvilade dem. Arbetsmiljöverket har vid inspektioner i sina protokoll angivit vem som var arbetsledare. Avverkningsvolym Södra har påstått att tidsangivelsen i G15-tid skulle innebära ett implicit volymkrav. Den officiella betydelsen av G15-timme utgör endast en tidsangivelse oavsett om volym avverkas eller inte. Södra har således feltolkat innebörden av G15-timme. Södra påstår att entreprenörerna påtagit sig ett uttryckligt volymåtagande i punkten 4 i Agreement for Clearing Wind-Felled Forest och att detta volymåtagande också skulle gälla ersättningen som avtalats i förhållande till JobbXtra. Resonemanget är orimligt eftersom JobbXtra inte är part i avtalet samt genom det förhållandet att JobbXtra och Södra långt före Agreement for Clearing Wind-Felled Forest avtalat om beräkningsgrunden för JobbXtras ersättning. JobbXtras ersättning för både

12 12 losskapning och förmedling av maskinsystem var redan den 14 och 17 januari 2005 avtalad att utgå per timme. JobbXtra har i sin roll såsom mäklare enligt gällande rätt inte något ansvar för kvaliteten i den förmedlade underliggande prestationen. JobbXtras uppfattning är för övrigt att avfattningen av punkten 4 är så avhållen att inte ens entreprenörerna kan anses ha påtagit sig någon viss avverkningsvolym. Det framgår även att avverkningsvolymen skall utgöra ett snitt mätt över hela avtalsperioden. Det bör noteras att Södra inte kunnat visa att varje enskilt hektar haft en genomsnittstam om 0,3 kbm vilket anges som förutsättning i punkten 4.2 i avtalet samt att varje enskilt hektar haft en avverkningsvolym om minst 250 kbm. Södra bringade avtalen att upphöra i förtid varvid någon snittvolym över avtalsperioden inte kunnat uppmätas. Skogsavverkningsavtal som bygger på avverkningsvolym utformas enligt en helt annan avtalsmodell än den Södra tillämpat gentemot de förmedlade entreprenörerna. Såsom tidigare har framförts i målet har också Södra i ett tidigt skede gått ut med information till allmänheten, Arbetsmiljöverket och andra berörda att Södra av säkerhetsskäl inte tecknade avtal med volymkrav utan med G15-timmar som beräkningsgrund. Södra har genom löpande utbetalningar under avtalstiden till entreprenörer och JobbXtra accepterat arbetsprestationerna. Södras påståenden om att entreprenörerna till dem bekräftat att de givit in felaktigt underlag avseende avverkad volym kan inte vitsordas. Även om så skulle ha skett saknar den omständigheten betydelse i fråga om Södras skyldighet att utge betalning till JobbXtra, eftersom JobbXtras förmedlingsprovision grundas på antal arbetade timmar. Det saknar helt och hållet betydelse om justeringar skett i fråga om avverkad volym från entreprenörens sida.

13 13 Södra tycks mena att avverkad volym i efterhand kan räknas om till antal avverkningstimmar (G15) och att en sådan i efterhand företagen omräkning skulle utgöra avtalsinnehåll mellan Södra och JobbXtra, vilket inte är fallet, eftersom JobbXtras ersättning endast beräknas per timme. JobbXtra är inte part i avtalet mellan Södra och entreprenörerna, vari Södra påstår att ett volymkrav avtalats. Södra har ensamt haft rådighet över vad de olika avverkningssystemen skulle placeras och Södra har medvetet och omedvetet placerat avverkningssystem i dåliga bestånd med lägre produktivitet som resultat. Södra kan inte i efterhand påstå att vare sig entreprenörer eller JobbXtra skall vara utan sin avtalade ersättning pga. omständigheter som Södra själv haft rådighet över. I Stormen Per 2007 föll ungefär 15 miljoner kbm skog. I den stormen föll alla träd åt samma håll. I Stormen Gudrun föll 80 miljoner kbm skog. Här var det mer komplicerade bråtar, då träden låg huller om buller. Det är svårt att ange normalprestation för losskapare i stormfälld skog, eftersom prestationen mätt i kbm fub varierar beroende på bland annat medelvolym per stam, markförhållanden, stormfällningens struktur och vilka arbetsinstruktioner som givits. Övrigt Punkten (alternativt 5.1.4) i Agreement for Clearing Wind-Felled Forest hänvisade till att avtal mellan Södra och JobbXtra upprättats separat vilket också redan skett genom att Södra och JobbXtra kommit överens om vad som skulle gälla dem emellan i fråga om ersättning för förmedling av maskinsystem jämte bemanning. JobbXtra är inte part i Agreement for Clearing Wind-Felled Forest. Däremot har JobbXtra bekräftat punkten (5.1.4). Hänvisningen i punkten avser parternas överenskommelse av den 14 januari 2005 samt ramavtalet av den 17 januari Avtalet av den 14 januari 2005 är det enda ställe där det framgår att Södra skall betala 250 kronor per timme för de losskapare JobbXtra hyrt ut. Detta visar att referensen i och är till just detta avtal av den 14 januari 2005 och inte till något annat

14 14 avtal. I ramavtalet framgår att om annan överenskommelse som avviker från det avtal som ingicks den 14 januari 2005 träffas skall sådan överenskommelse dokumenteras skriftligt. Södra har missuppfattat betydelsen av hänvisningarna i både Agreement for Clearing Wind-Felled Forest samt i de handskrivna avtalen. Hänvisningarna i de handskrivna avtalen pekade på de avtal som upprättats mellan JobbXtra och respektive i avtalen namngiven entreprenör. Södras påstådda virkesuppmätningar kan inte vitsordas och kan innehålla ett antal felkällor. Påstådda virkesmätningar utgör i vart fall inte avtalsinnehåll mellan Södra och JobbXtra och kan inte heller anses utgöra avtalsinnehåll mellan Södra och de förmedlade entreprenörerna. Södra Den 8-9 januari 2005 drog stormen Gudrun fram. 80 miljoner skogskubikmeter skog föll. Av detta föll 40 miljoner kbm hos Södras medlemmar. Värdet på skogen var totalt 30 miljarder kr. Extrakostnaden för avverkningen uppgick till 12 miljarder kr. Av Södras medlemmars skog utgjorde 6 miljoner skogskubikmeter leveransvirke, d.v.s. skogsägaren avverkar själv skogen men säljer virket till Södra. Ungefär personer engagerades utöver Södras personal, och som mest var ungefär 500 avverkningsgrupper igång samtidigt. Ungefär 2 miljoner skogskubikmeter avverkades per månad. När det gäller stående skog sker avverkning nästan helt maskinellt. I stormfälld skog krävs losskapare. En losskapare kapar av trädet vid roten. Träden låg huller om buller. Losskapning är ett tungt, riskfyllt, men ganska okomplicerat arbete. Det blir snabbt stora volymer. Losskapare får av säkerhetsskäl inte arbeta ensamma. Skördaren tar de träd som står upp och de liggande som är losskapade. En avverkningsgrupp består av två losskapare och en skördare. Att ha fler losskapare framför en skördare är bortkastat. Tre losskapare framför två maskiner är optimalt. En losskapare får inte arbeta i mörker. Skördare och skotare kör i skift dygnet runt. Efter stormen Gudrun var det en stor efterfrågan på maskiner.

15 15 Södra vitsordar att de fakturor som omfattas av JobbXtras yrkande med undantag för fakturorna och i målet i och för sig är obetalda. JobbXtra har dock genom vad som tidigare erlagts erhållit full betalning för sin fordran. Södra konstaterar att JobbXtras fördelning av fakturorna på provision och arvode för losskapning inte är rätt fördelat men gör ingen invändning om detta då slutsumman blir densamma. Efter stormen Gudrun erbjöd JobbXtra sig att från Estland förmedla dels maskinsystem, d.v.s. skördare och skotare, dels att åt dessa maskinsystem tillhandahålla tjänsten losskapare. Kontakterna med JobbXtra resulterade i att Södra tecknade kontrakt med sex estniska företag (avverkningsentreprenörer) benämnda Agreement for Clearing Wind-Felled Forest. Därjämte har enkla handskrivna avtal upprättats mellan Södra och JobbXtra avseende provision. JobbXtra har tillhandahållit ett för Södra okänt antal losskapare som tillsammans utgjort tolv avverkningsgrupper, vilka påbörjade sitt arbete i slutet av januari Arbetet fortlöpte dock inte friktionsfritt. Efter en tid framstod det nämligen allt mer klart att just dessa grupper presterade betydligt sämre än vad andra avverkningsgrupper gjorde. Främst berodde detta på att de av JobbXtra tillhandahållna losskaparna var kraftigt underpresterande. Produktiviteten i avverkningsgrupperna blev lidande och diskussioner uppstod mellan Södra, JobbXtra och avverkningsentreprenörerna. Problemen med de estländska avverkningsgrupperna diskuterades därefter fortlöpande mellan de inblandade parterna. Inmätning av avverkat virke skedde fortlöpande. På grund av den stora mängden skog dröjde det emellertid några månader innan en säker mätning kunde göras beträffande de tolv estniska avverkningsgrupperna. Denna inmätning har visat att de tolv avverkningsgrupperna t.o.m. den 8 maj 2005 tillsammans avverkat totalt kbm fub ( kbm). I praktiken innebär detta att maskinsystemen (skördare och

16 16 skotare) har hanterat totalt denna volym. De av JobbXtra tillhandahållna losskaparna däremot har hanterat maximalt denna volym, eftersom viss del av den stormfällda skogen hanterats direkt av skördarna utan losskaparnas förarbete. Beräkningen på kbm fub bygger på en kombination av inmätningar av VMF och Södras egna inspektörer. Under hösten 2006 har samtliga inmätningar efter stormen Gudrun avslutats och säkerställts, vilket resulterat i en totalt inmätt volym på kbm fub. Den sistnämnda redovisningen av total avverkningsvolym är fullständigt säker och motsvarar exakt de volymer som skogsägarna faktiskt fått betalt för. Dessa volymer utgör sålunda maximalt vad de tolv estniska avverkningsgrupperna skulle kunna ha avverkat. I praktiken är det dock mindre, troligen i den storleksordning Södra tidigare redovisat, d.v.s kbm fub. Även om man skulle utgå ifrån att avverkningsentreprenörerna och losskaparna hanterat kbm fub innebär detta alltjämt JobbXtra redan erhållit skälig ersättning i enlighet med avtalen med Södra. I synnerhet gäller detta med beaktande av att Södra till JobbXtra erlagt kr (faktura nummer och 15033) mer än vad JobbXtra vidgått i tvisten. Södras personal hade inte rollen att kontinuerligt kontrollmäta avverkningsgruppernas prestationer. Avverkad skog mäts i stället av den oberoende organisationen Virkesmätningsföreningen (VMF), för att slutligen fastställa avverkade volymer och ersättningar. En bättre bedömning och inmätning av de aktuella avverkningsområdena har tillsammans med VMF kunnat göras först en bit in på våren, på grund av den mycket stora mängden avverkad stormfälld skog i södra Sverige. Det var först i samband med denna som Södra kunde konstatera att avverkningsgrupperna i fråga hade underpresterat. Tvisten handlar om att JobbXtra krävt ersättning av Södra som vida överstiger den korrekta ersättningen för det arbete som verkligen utförts, inte om olika initiala bedömningar av omfattningen av den stormfällda skogen, Södras förväntade produktion eller karaktären på avverkningsplatserna. Vidare handlar det inte om något

17 17 funktionsansvar eller mäklaransvar utan om att JobbXtra bara skall få provision och ersättning för det fall det underliggande arbetet verkligen utförts. Närmare angående yrkad ersättning för losskapning Under perioden den 21 januari 2005 t.o.m. den 7 april 2005 har JobbXtra fakturerat och Södra betalat ett belopp om kr avseende arvode för losskapning. I målet yrkar JobbXtra därutöver ersättning för losskapning med kr avseende perioden den 7 april 2005 t.o.m. den 8 maj Sålunda begärde JobbXtra ersättning för tillhandahållande av losskapare under perioden den 21 januari 2005 t.o.m. den 8 maj 2005 med totalt kr. kr. Södra bestrider att JobbXtras arbetare utfört det arbete som framgår av JobbXtras fakturor, såväl redan betalda som obetalda enligt yrkandet i detta mål. JobbXtra har inte presterat något underlag som visar att arbete faktiskt utförts eller att losskaparna ens varit på plats. Arvode till JobbXtra för losskapningsarbetet förutsätter att JobbXtras losskapare varit på plats och utfört ett fackmannamässigt ersättningsgillt arbete. Faktura nr på kr, vilken omfattas av JobbXtras yrkande i målet, har dessutom redan betalats av Södra. Det orimliga i JobbXtras krav kan åskådliggöras med följande räkneexempel. Vedertagen kostnad för en normalpresterande losskapare i stormfälld skog ligger mellan 15 och 20 kr per kbm. Detta innebär att om JobbXtras losskapare skulle ha hanterat maximala kbm ( kbm), vilket de omöjligt kan ha gjort, motsvarar detta en kostnad på mellan kr och kr. Om man för enkelhetens skull säger att normal kostnad ligger på ett medelvärde om 17,50 kr per kbm ger detta vid hanteringen av den maximala volymen en kostnad på kr. Detta skall jämföras med att Södra redan betalat kr för losskapning och att JobbXtra för detta arbete begär kr. Södra hävdar att JobbXtra redan genom betalda fakturor erhållit mer än skälig ersättning för utfört losskapningsarbete.