DOM Meddelad i VÄXJÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2009-12-18 Meddelad i VÄXJÖ"

Transkript

1 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Meddelad i VÄXJÖ Mål nr PARTER KÄRANDE JobbXtra OÜ, Pärnu mnt Tallinn Estland Ombud: Advokat Åsa Lennmor LEX Advokatbyrå HB Box Stockholm SVARANDE Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Skogsudden VÄXJÖ Ombud: 1. Advokat Stefan Wendén 2. Advokat Mirja Ekdahl Moll Wendén Advokatbyrå AB Stortorget Malmö DOMSLUT 1. Käromålet ogillas. 2. JobbExtra OÜ skall ersätta Södra Skogsägarna ekonomisk förening för rättegångskostnader med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) på beloppet från dagen för denna dom, allt till dess betalning sker. Av rättegångskostnaderna avser kr avser ombudsarvode. 3. JobbExtra OÜ skall stå sina egna rättegångskostnader. 4. Tingsrätten avvisar JobbXtras för sent inkomna yrkande om ersättning för rättegångskostnader avseende parts- och vittnesersättning. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 81 Kungsgatan måndag fredag VÄXJÖ E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 YRKANDEN JobbXtra OÜ (JobbXtra) har yrkat att tingsrätten skall förpliktiga Södra Skogsägarna ekonomisk förening (Södra) att till JobbXtra utge kr jämte ränta på beloppet kr från den 16 juni 2005 samt ränta på kr från den 1 september 2008, allt till dess betalning sker. Södra har bestritt JobbXtras talan i dess helhet. Inga belopp har vitsordats som skäliga. Beräkning av ränta har vitsordats som skälig i sig, dock inte såvitt avser tilläggsyrkandet om kr. JobbXtra har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Södra har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Södra har även yrkat ersättning för rättegångskostnader oavsett utgången i målet i enlighet med 18 kap 6 rättegångsbalken, under åberopande att JobbXtra genom försumlig processföring har orsakat kostnader för Södra bland annat genom en inställd huvudförhandling år BAKGRUND Den 8 och 9 januari 2005 övergick en ovanligt kraftig storm stora delar av södra Sverige. Till de mest drabbade områdena hörde Kronobergs län, särskilt trakterna kring Ljungby. Stormen, som kom att benämnas Gudrun, medförde omfattande skadeverkningar, bl.a. genom att stora mängder skog fälldes. För att man skulle undvika att de fallna träden angreps av skadeinsekter var det angeläget att så snart som möjligt avverka träden och transportera timret till sågverk. Många av skogsägarna är medlemmar i den ekonomiska föreningen Södra Skogsägarna. Föreningen ombesörjde i stor omfattning åt medlemmarna att avtala med entreprenörer om avverkning av den stormfällda skogen. I det följande lämnas en redogörelse för den teknik som används vid avverkning av skog, särskilt vad som gäller arbetet i stormfälld skog. Trädstammarna kapas (apteras)

3 3 först i längder samt kvistas, av hjulgående skördare. I stället för skördare används ibland bandgående grävare med gripsåg alternativt avverkningsaggregat. När träden är stormfällda är det i stor utsträckning nödvändigt att först kapa loss dem från roten med motorsåg, s.k. motormanuellt arbete. Detta arbete utförs av skogsarbetare, s.k. losskapare, vilka samarbetar med en skördarförare. Därefter transporteras stockarna med skotare till plats där de kan avhämtas av lastbil för transport till sågverk. Det estniska bolaget JobbXtra och Södra inträdde i en avtalsrelation under början av år 2005 med anledning av stormen Gudruns verkningar. I målet är det ostridigt att JobbXtra och Södra ingått avtal angående losskapare samt provisionsersättning för förmedlade estniska maskinsystem för skogsavverkning. Stridigt i målet är bl.a. vilka avtal som ingåtts, vad som utgör avtalsinnehåll, omfattningen av utfört arbete, hur ersättningen till JobbXtra skall beräknas och i vilken mån fakturor från JobbXtra har betalats. GRUNDER JobbXtra Enligt avtal mellan JobbXtra och Södra skall JobbXtra mot provision förmedla kontakt avseende skogsavverkning till Södra. Södra skall erlägga provision till JobbXtra om 40 till 300 kr per G15-timme och maskin avseende av JobbXtra förmedlade maskinsystems avverkningsarbete. Södra har inte erlagt fakturerad provisionsersättning till JobbXtra utifrån de antal timmar som entreprenörerna arbetat. JobbXtra har enligt avtal med Södra tillhandahållit losskapare till Södra mot ersättning om 250 kr per timme och 300 kr per timme i fall där JobbXtra och Södra träffat särskild överenskommelse därom. Södra har inte betalat fakturerad ersättning avseende de antal timmar som losskapare arbetat. Såsom grund för ränteyrkandet anges 4 och 6 räntelagen.

4 4 Som grund för ränteyrkandet avseende tilläggsyrkandet om kr yrkas ränta från dag då Södra delgivits krav om utgivande av betalning till dess betalning sker (4 och 6 räntelagen). Södra Påstått utfört arbete av losskapare och avverkningsentreprenörer, vilka legat till grund för beräkning av JobbXtras ersättning, överensstämmer varken med verkligt utfört arbete eller med vad som avtalats mellan parterna. Provisionen avseende skördare skall beräknas utifrån utförda G15-timmar. Ersättningen för losskapare skall grundas på verkligt utfört arbete i skogen, d.v.s. det räcker inte med att vara på plats. Den av JobbXtra yrkade ersättningen tillsammans med redan erhållen betalning är inte skälig. Två av fakturorna avseende den yrkade ersättningen är dessutom betalda av Södra. JobbXtra har redan genom av Södra erlagd betalning erhållit full och skälig ersättning i enlighet med avtal. SAKFRAMSTÄLLAN UTVECKLING AV TALAN JobbXtra Det yrkade beloppet kr består av en summering av förfallna och obetalda fakturor. Faktureringen grundas på avtal om ersättning för utfört arbete i form av losskapning samt avtal om att utge provision avseende maskinsystem, vilka förmedlats av JobbXtra. Avtal avseende Timberston, se bilaga 1-2. Det av JobbXtra yrkade beloppet fördelar sig enligt följande.

5 5 Losskapning: kr enligt fakturor med nr 15017, 15040, 15047, 15048, 15053, 15082, och Av detta belopp avser kr losskapning enligt särskilt avtal, faktura Provision: kr enligt fakturor med nr 15033, 15041, 15042, 15043, och Södra har gjort gällande att en betalning skett avseende fakturorna (på kr) och (på kr), om sammanlagt kr. JobbXtra anser att betalningen avser delbetalning av faktura på kr. För varje faktura har JobbXtra till Södra redovisat varje nedlagd timme avseende både losskapning och provision. Avverkningssystemens nedlagda tid rapporterades fortlöpande till Södra genom tidur och datafiler som registrerade tiden i skogsmaskinerna. Dessa underlag har Södra erhållit i samband med entreprenörernas fakturering. Även vilken produktion som skett under de fakturerade timmarna har framgått av de underlag Södra erhållit. Södra har haft insikt i och accepterat hur entreprenörernas maskiner var utrustade och hur tidmätning gått till. Entreprenörerna har i sina fakturor till Södra redovisat arbetad tid. Utifrån samma tidredovisning har också JobbXtra, fram till de i målet tvistiga fakturorna, fakturerat Södra och erhållit betalning enligt parternas avtal. Losskaparnas nedlagda tid redovisas genom arbetsrapporter som sammanställdes av JobbXtra och sedan redovisades till Södra tillsammans med fakturorna. Dessa arbetsrapporter åberopas som skriftlig bevisning. Den genomsnittliga arbetstiden för de av JobbXtra uthyrda losskaparna har varit 8,6 timmar per arbetsdag. Södra har från första början haft tillgång till kostnaderna för avverkningen. Avtalsrelationen Samarbetet mellan bolagen organiserades på så sätt att JobbXtra och Södra kom överens om vilket pris som skulle erläggas avseende losskapare och de olika

6 6 maskinsystemen som JobbXtra förmedlade. JobbXtra kontrakterade ett antal skogsentreprenörer i Estland, nämligen OÜ Setler Trans, OÜ Timberston, OÜ M.M.M.E., OÜ Baltic Forest Group, A.M. Metsatööd OÜ och OÜ Aroko New, se exempel bilaga 1. Södra tecknade därefter avtal avseende maskinsystem direkt med anvisad entreprenör till ett mellan Södra och JobbXtra i förhand bestämt entreprenörspris. Mellanskillnaden mellan entreprenörspriset och det pris Södra överenskommit som totalpris med JobbXtra skulle erläggas i form av provision till JobbXtra. På grund av att arbetet med skogsavverkningen skulle komma igång fortast möjligt utfärdade Södra handskrivna avtal med JobbXtra avseende JobbXtras provision för samtliga entreprenörer vilka förmedlades av JobbXtra. Avtalen mellan Södra och respektive entreprenör hänvisade till avtalen mellan Södra och JobbXtra både avseende provision och den losskaparpersonal som JobbXtra försåg entreprenörernas avverkningssystem med. Avtalen mellan JobbXtra och respektive entreprenör hänvisade i sin tur till avtalen med Södra. De avtal som JobbXtra gör gällande är följande Avtal av den 14 januari 2005 som träffades mellan JobbXtra och Södra genom Urban Olsson och Björn Karlsson vilket delvis dokumenterats via e-post och faxbekräftelse. Avtalet är en generell överenskommelse mellan Södra och JobbXtra och avser förmedling av maskinsystem samt uthyrning av losskapare till Södra. Av e- postmeddelandet från JobbXtra till Södra av den 14 januari 2005 rubricerat bekräftelse på överenskommelse framgår vilka priser som parterna var överens om rörande entreprenadsystem som förmedlades, men även priset avseende losskaparpersonal, vilket bestämdes till 250 kr. Södra accepterade innehållet i bekräftelse på överenskommelse genom att Urban Olsson svarade via e-post att han accepterade innehållet. Vidare skrev Urban Olsson ut e-postmeddelandet och undertecknade detsamma för att sedan faxa det till JobbXtra. Detta skedde ytterligare en gång då Björn Karlsson undertecknade och faxade ett av honom handskrivet tillägg med innehåll att JobbXtra skulle ansvara för att all personal skulle vara utbildad för de

7 7 uppgifter som Södra köpte samt att, om Södra förhandlade om villkor med entreprenör, skulle JobbXtra ange taxan. Allmänna bestämmelser avseende bemanningsuppdrag. JobbXtra har presenterat de allmänna bestämmelserna i sina kontakter med Södra före det att avtalen ingicks och dessa finns också på JobbXtras hemsida varför dessa måste anses utgöra avtalsinnehåll. Den 15 januari 2005 föreslog JobbXtra via e-post till Södra ett antal system av skogsmaskiner. I e-postmeddelandet angavs inte vem entreprenören var utan endast vilka maskiner som förmedlingen avsåg. Björn Karlsson svarade på e-postmeddelandet och bekräftade de förmedlade maskinsystem samt hänvisade till villkoren i parternas avtal av den 14 januari Samma sak skedde då Södra accepterade ytterligare maskinsystem som erbjöds från JobbXtra. Ramavtalet av den 17 januari 2005 vilket framtagits i samförstånd i enlighet med vad JobbXtra och Södra redan avtalat muntligen. I Södras avtal med entreprenörerna Agreement for Clearing Wind-Felled Forest hänvisas till ramavtalet i punkten alt 5.1.4: Motor-manual work (SEK/hour), other services and remuneration by Södra to JobbXtra OÜ is regulated in a separate agreement between Södra and JobbXtra OÜ. Södra har undertecknat samtliga Agreement for Clearing Wind-Felled Forest. Genom att avtalen hänvisar till varandra saknar det betydelse att Södra inte påtecknat ramavtalet. Härutöver har Södra under hela avtalsrelationen agerat utefter innehållet i avtalet och är sålunda bundna även genom konkludent handlande. Ensidiga förpliktelser från Södra samt från respektive entreprenör har vidare ingåtts gentemot JobbXtra. Dessa förpliktelser går ut på att entreprenörerna förbinder sig att inte teckna avtal direkt med Södra utan JobbXtras medverkan. Södra och JobbXtra tecknade separata avtal avseende förmedlingsprovision samt pris för bemanning i de fall pris för bemanning avviker från vad som anges i avtalet av den 14 januari 2005, se exempel bilaga 2.

8 8 Södra tecknade efter att ovan angivna avtal ingåtts avtal med respektive förmedlad entreprenör Agreement for Clearing Wind-Felled Forest, se exempel bilaga 3. I varje Agreement for Clearing Wind-Felled Forest mellan Södra och respektive entreprenör hänvisas till att Södra och JobbXtra tecknat särskilt avtal avseende losskapningspersonal. På ovan redovisade sätt har JobbXtra till Södra kontrakterat sex entreprenörer (OÜ Aroko New, OÜ Baltic Forest Group, OÜ Timberston, Setler Trans OÜ, A.M. Metsatööd OÜ och OÜ M.M.M.E.) med ett flertal maskinsystem. Avtalsrelationen mellan parterna utgörs således av sammanflätade avtal vilka tillkommit genom successiv avtalsbindning. Arbetet med skogsavverkningen löpte inledningsvis på i enlighet med avtalen och Södra erlade betalning både till entreprenörer för nedlagt arbete och till JobbXtra avseende provision och losskaparpersonal. Södra fick efter en tid insikt i att de från början uppskattade behoven av avverkningssystemen varit grovt överskattade från Södras sida. Detta medförde att Södra hamnade i en ohållbar situation där Södra kontrakterat entreprenörer på långtidskontrakt utan att ha behov därav, eftersom omfattningen av stormfälld skog var mindre än vad som förutsatts från början. För att komma ur den ohållbara situationen bröt Södra utan vidare avtalen med ett flertal av JobbXtra förmedlade entreprenörer utan giltiga skäl. Därefter har samtliga de entreprenörer som kontrakterats via JobbXtra tvingats välja mellan att åka hem till Estland eller att påteckna nya avtal med Södra. Detta har skett på ett möte med entreprenörerna utan att JobbXtra fått tillfälle att delta. Södra har på detta sätt rundat JobbXtra och därefter försökt köpa ut JobbXtra ur avtalskonstruktionen. Södra har förmått respektive entreprenör att skriftligen vitsorda att de inte lyckats prestera i enlighet med de avtal som ingåtts inledningsvis. Södra har härefter låtit smutskasta JobbXtra inför de estniska entreprenörerna och avslöja avtalsinnehållet

9 9 mellan Södra och JobbXtra för att på så sätt förmå entreprenörerna att bryta sina respektive avtal med JobbXtra. Angående förmedlingsprovisionen Förmedlingsprovisionen har inte gjorts beroende av entreprenörers avverkningsvolym. JobbXtras ersättning är beräknad per timme enligt avtalen. Södras påstådda rätt till avräkning kan endast ske gentemot entreprenör. Avtalen med entreprenörerna anger i och för sig inte något volymkrav varför det kan ifrågasättas om Södra ens äger rätt att göra avräkningar gentemot entreprenörerna. JobbXtra har haft en mäklarroll. För det fall mäklaruppdraget görs beroende av kvaliteten i den förmedlade prestationen måste detta avtalas särskilt, eftersom detta i så fall är ett undantag från en generell regel. Södra måste därför ersätta JobbXtra med förmedlingsprovision för antalet fakturerade timmar. Angående losskapare JobbXtras ersättning för tillhandahållen bemanning har inte från Södras sida gjorts beroende av avverkningsvolym. Södra och entreprenörerna har haft arbetsledaransvar över losskaparpersonalen, varvid eventuella brister måste falla tillbaka på den part som har det arbetsledande ansvaret och därmed kontrollen över bemanningen. Eventuell avräkning vid underprestation borde regleras i avtalet mellan Södra och respektive entreprenör och kan i vart fall aldrig drabba JobbXtra. Reklamation m.m. JobbXtra har i avtalet med Södra förbehållit sig rätten att byta ut entreprenörer och losskapare för det fall Södra ansåg att det förelåg någon typ av brist i prestationen. Södra har aldrig gjort gällande en begäran att få någon entreprenör ersatt. I fråga om den bemanning för losskapning som JobbXtra hyrt ut till Södra kan inte Södra

10 10 framföra några invändningar i fråga om avverkade volymer. Södra har inte tidigare framfört någon reklamation avseende den uthyrda personalens kvalifikationer samt utförda arbeten och har tidigare erlagt betalning utan invändning. Enligt parternas avtal av den 17 januari 2005 skulle Södra hålla JobbXtra informerad om hur arbetet fortlöpte. JobbXtra har skriftligen, via e-post, besvarat de frågor som kommit upp. Södra har från det att arbetet inleddes i skogen haft tillgång till arbetsrapporter och underlag rörande avverkningsvolymer. Det framgår av Södras eget ekonomisystem att Södra redan från början registrerade uppgifter om antal timmar och avverkad volym. Södra har således redan från början kunnat överblicka hur arbetet fortskridit och från första entreprenörsfakturan varit medveten om avverkningskostnad per kubikmeter. I slutet av februari 2005 framförde Södra synpunkter rörande att en skördare av modell Valmet hade dålig produktion. JobbXtra diskuterade detta med Södra och entreprenören och fick återkoppling från entreprenören att maskinen inte fungerade i den sortens bestånd som Södra placerat maskinen i. JobbXtra framförde till Södra (muntligen och skriftligen) att de kunde byta ut maskinsystem som var uppenbarligen olämpliga. Södra bestämde sig dock för att placera maskinen i ett bättre lämpat bestånd och produktionen steg. Det av Södra inte utnyttjade erbjudandet om att byta ut systemet i fråga låg helt i linje med utbytesrätten i parternas avtal av den 17 januari Det bör noteras att det är Södra, och inte entreprenörer och/eller JobbXtra, som fattat beslut och lämnat instruktioner, bl.a. i form av traktdirektiv, rörande vilka skogsbestånd maskinsystemen och av Södra från JobbXtra inhyrda losskapare skall utföra arbete i samt att det varit stor variation i förutsättningar i de olika bestånden. Genom punkten 7.5 i Agreement for Clearing Wind-Felled Forest har Södra förbundit sig att utge betalning till entreprenör efter att ha bedömt arbetets kvalitet. Södra har även godtagit entreprenörernas arbete fortlöpande genom att löpande betala deras fakturor.

11 11 Södras och entreprenörers arbetsledaransvar JobbXtra har fortlöpande efterkommit Södras önskemål om placering och gruppering av bemanningen. JobbXtra hade två personer anställda i Ljungby för att kunna vara Södra behjälpliga med översättningen då detta erfordrades. Arbetsledande ansvar har som grundförutsättning åvilat Södra. Södra har förvisso genom avtal med respektive entreprenör i sin tur avtalat vidare ansvaret för arbetsledning till entreprenörerna. Detta framgår av Agreement for Clearing Wind-Felled Forest i punkten och Att JobbXtra vid något tillfälle skjutsat losskapare till ett avverkningsområde innebär inte att de påtagit sig något arbetsledaransvar. Södra har hela tiden varit medvetna om att JobbXtra var ett bemanningsföretag utan kunskaper om skogsavverkning. Arbetsmiljöverket som bevakade och hade tillsynsansvar över arbetet skulle aldrig ha godkänt JobbXtra såsom arbetsledare i skogen eftersom det rörde sig om en riskfylld verksamhet som krävde speciell kompetens. Denna kompetens besatt Södra och skogsentreprenörerna varför arbetsledande ansvar åvilade dem. Arbetsmiljöverket har vid inspektioner i sina protokoll angivit vem som var arbetsledare. Avverkningsvolym Södra har påstått att tidsangivelsen i G15-tid skulle innebära ett implicit volymkrav. Den officiella betydelsen av G15-timme utgör endast en tidsangivelse oavsett om volym avverkas eller inte. Södra har således feltolkat innebörden av G15-timme. Södra påstår att entreprenörerna påtagit sig ett uttryckligt volymåtagande i punkten 4 i Agreement for Clearing Wind-Felled Forest och att detta volymåtagande också skulle gälla ersättningen som avtalats i förhållande till JobbXtra. Resonemanget är orimligt eftersom JobbXtra inte är part i avtalet samt genom det förhållandet att JobbXtra och Södra långt före Agreement for Clearing Wind-Felled Forest avtalat om beräkningsgrunden för JobbXtras ersättning. JobbXtras ersättning för både

12 12 losskapning och förmedling av maskinsystem var redan den 14 och 17 januari 2005 avtalad att utgå per timme. JobbXtra har i sin roll såsom mäklare enligt gällande rätt inte något ansvar för kvaliteten i den förmedlade underliggande prestationen. JobbXtras uppfattning är för övrigt att avfattningen av punkten 4 är så avhållen att inte ens entreprenörerna kan anses ha påtagit sig någon viss avverkningsvolym. Det framgår även att avverkningsvolymen skall utgöra ett snitt mätt över hela avtalsperioden. Det bör noteras att Södra inte kunnat visa att varje enskilt hektar haft en genomsnittstam om 0,3 kbm vilket anges som förutsättning i punkten 4.2 i avtalet samt att varje enskilt hektar haft en avverkningsvolym om minst 250 kbm. Södra bringade avtalen att upphöra i förtid varvid någon snittvolym över avtalsperioden inte kunnat uppmätas. Skogsavverkningsavtal som bygger på avverkningsvolym utformas enligt en helt annan avtalsmodell än den Södra tillämpat gentemot de förmedlade entreprenörerna. Såsom tidigare har framförts i målet har också Södra i ett tidigt skede gått ut med information till allmänheten, Arbetsmiljöverket och andra berörda att Södra av säkerhetsskäl inte tecknade avtal med volymkrav utan med G15-timmar som beräkningsgrund. Södra har genom löpande utbetalningar under avtalstiden till entreprenörer och JobbXtra accepterat arbetsprestationerna. Södras påståenden om att entreprenörerna till dem bekräftat att de givit in felaktigt underlag avseende avverkad volym kan inte vitsordas. Även om så skulle ha skett saknar den omständigheten betydelse i fråga om Södras skyldighet att utge betalning till JobbXtra, eftersom JobbXtras förmedlingsprovision grundas på antal arbetade timmar. Det saknar helt och hållet betydelse om justeringar skett i fråga om avverkad volym från entreprenörens sida.

13 13 Södra tycks mena att avverkad volym i efterhand kan räknas om till antal avverkningstimmar (G15) och att en sådan i efterhand företagen omräkning skulle utgöra avtalsinnehåll mellan Södra och JobbXtra, vilket inte är fallet, eftersom JobbXtras ersättning endast beräknas per timme. JobbXtra är inte part i avtalet mellan Södra och entreprenörerna, vari Södra påstår att ett volymkrav avtalats. Södra har ensamt haft rådighet över vad de olika avverkningssystemen skulle placeras och Södra har medvetet och omedvetet placerat avverkningssystem i dåliga bestånd med lägre produktivitet som resultat. Södra kan inte i efterhand påstå att vare sig entreprenörer eller JobbXtra skall vara utan sin avtalade ersättning pga. omständigheter som Södra själv haft rådighet över. I Stormen Per 2007 föll ungefär 15 miljoner kbm skog. I den stormen föll alla träd åt samma håll. I Stormen Gudrun föll 80 miljoner kbm skog. Här var det mer komplicerade bråtar, då träden låg huller om buller. Det är svårt att ange normalprestation för losskapare i stormfälld skog, eftersom prestationen mätt i kbm fub varierar beroende på bland annat medelvolym per stam, markförhållanden, stormfällningens struktur och vilka arbetsinstruktioner som givits. Övrigt Punkten (alternativt 5.1.4) i Agreement for Clearing Wind-Felled Forest hänvisade till att avtal mellan Södra och JobbXtra upprättats separat vilket också redan skett genom att Södra och JobbXtra kommit överens om vad som skulle gälla dem emellan i fråga om ersättning för förmedling av maskinsystem jämte bemanning. JobbXtra är inte part i Agreement for Clearing Wind-Felled Forest. Däremot har JobbXtra bekräftat punkten (5.1.4). Hänvisningen i punkten avser parternas överenskommelse av den 14 januari 2005 samt ramavtalet av den 17 januari Avtalet av den 14 januari 2005 är det enda ställe där det framgår att Södra skall betala 250 kronor per timme för de losskapare JobbXtra hyrt ut. Detta visar att referensen i och är till just detta avtal av den 14 januari 2005 och inte till något annat

14 14 avtal. I ramavtalet framgår att om annan överenskommelse som avviker från det avtal som ingicks den 14 januari 2005 träffas skall sådan överenskommelse dokumenteras skriftligt. Södra har missuppfattat betydelsen av hänvisningarna i både Agreement for Clearing Wind-Felled Forest samt i de handskrivna avtalen. Hänvisningarna i de handskrivna avtalen pekade på de avtal som upprättats mellan JobbXtra och respektive i avtalen namngiven entreprenör. Södras påstådda virkesuppmätningar kan inte vitsordas och kan innehålla ett antal felkällor. Påstådda virkesmätningar utgör i vart fall inte avtalsinnehåll mellan Södra och JobbXtra och kan inte heller anses utgöra avtalsinnehåll mellan Södra och de förmedlade entreprenörerna. Södra Den 8-9 januari 2005 drog stormen Gudrun fram. 80 miljoner skogskubikmeter skog föll. Av detta föll 40 miljoner kbm hos Södras medlemmar. Värdet på skogen var totalt 30 miljarder kr. Extrakostnaden för avverkningen uppgick till 12 miljarder kr. Av Södras medlemmars skog utgjorde 6 miljoner skogskubikmeter leveransvirke, d.v.s. skogsägaren avverkar själv skogen men säljer virket till Södra. Ungefär personer engagerades utöver Södras personal, och som mest var ungefär 500 avverkningsgrupper igång samtidigt. Ungefär 2 miljoner skogskubikmeter avverkades per månad. När det gäller stående skog sker avverkning nästan helt maskinellt. I stormfälld skog krävs losskapare. En losskapare kapar av trädet vid roten. Träden låg huller om buller. Losskapning är ett tungt, riskfyllt, men ganska okomplicerat arbete. Det blir snabbt stora volymer. Losskapare får av säkerhetsskäl inte arbeta ensamma. Skördaren tar de träd som står upp och de liggande som är losskapade. En avverkningsgrupp består av två losskapare och en skördare. Att ha fler losskapare framför en skördare är bortkastat. Tre losskapare framför två maskiner är optimalt. En losskapare får inte arbeta i mörker. Skördare och skotare kör i skift dygnet runt. Efter stormen Gudrun var det en stor efterfrågan på maskiner.

15 15 Södra vitsordar att de fakturor som omfattas av JobbXtras yrkande med undantag för fakturorna och i målet i och för sig är obetalda. JobbXtra har dock genom vad som tidigare erlagts erhållit full betalning för sin fordran. Södra konstaterar att JobbXtras fördelning av fakturorna på provision och arvode för losskapning inte är rätt fördelat men gör ingen invändning om detta då slutsumman blir densamma. Efter stormen Gudrun erbjöd JobbXtra sig att från Estland förmedla dels maskinsystem, d.v.s. skördare och skotare, dels att åt dessa maskinsystem tillhandahålla tjänsten losskapare. Kontakterna med JobbXtra resulterade i att Södra tecknade kontrakt med sex estniska företag (avverkningsentreprenörer) benämnda Agreement for Clearing Wind-Felled Forest. Därjämte har enkla handskrivna avtal upprättats mellan Södra och JobbXtra avseende provision. JobbXtra har tillhandahållit ett för Södra okänt antal losskapare som tillsammans utgjort tolv avverkningsgrupper, vilka påbörjade sitt arbete i slutet av januari Arbetet fortlöpte dock inte friktionsfritt. Efter en tid framstod det nämligen allt mer klart att just dessa grupper presterade betydligt sämre än vad andra avverkningsgrupper gjorde. Främst berodde detta på att de av JobbXtra tillhandahållna losskaparna var kraftigt underpresterande. Produktiviteten i avverkningsgrupperna blev lidande och diskussioner uppstod mellan Södra, JobbXtra och avverkningsentreprenörerna. Problemen med de estländska avverkningsgrupperna diskuterades därefter fortlöpande mellan de inblandade parterna. Inmätning av avverkat virke skedde fortlöpande. På grund av den stora mängden skog dröjde det emellertid några månader innan en säker mätning kunde göras beträffande de tolv estniska avverkningsgrupperna. Denna inmätning har visat att de tolv avverkningsgrupperna t.o.m. den 8 maj 2005 tillsammans avverkat totalt kbm fub ( kbm). I praktiken innebär detta att maskinsystemen (skördare och

16 16 skotare) har hanterat totalt denna volym. De av JobbXtra tillhandahållna losskaparna däremot har hanterat maximalt denna volym, eftersom viss del av den stormfällda skogen hanterats direkt av skördarna utan losskaparnas förarbete. Beräkningen på kbm fub bygger på en kombination av inmätningar av VMF och Södras egna inspektörer. Under hösten 2006 har samtliga inmätningar efter stormen Gudrun avslutats och säkerställts, vilket resulterat i en totalt inmätt volym på kbm fub. Den sistnämnda redovisningen av total avverkningsvolym är fullständigt säker och motsvarar exakt de volymer som skogsägarna faktiskt fått betalt för. Dessa volymer utgör sålunda maximalt vad de tolv estniska avverkningsgrupperna skulle kunna ha avverkat. I praktiken är det dock mindre, troligen i den storleksordning Södra tidigare redovisat, d.v.s kbm fub. Även om man skulle utgå ifrån att avverkningsentreprenörerna och losskaparna hanterat kbm fub innebär detta alltjämt JobbXtra redan erhållit skälig ersättning i enlighet med avtalen med Södra. I synnerhet gäller detta med beaktande av att Södra till JobbXtra erlagt kr (faktura nummer och 15033) mer än vad JobbXtra vidgått i tvisten. Södras personal hade inte rollen att kontinuerligt kontrollmäta avverkningsgruppernas prestationer. Avverkad skog mäts i stället av den oberoende organisationen Virkesmätningsföreningen (VMF), för att slutligen fastställa avverkade volymer och ersättningar. En bättre bedömning och inmätning av de aktuella avverkningsområdena har tillsammans med VMF kunnat göras först en bit in på våren, på grund av den mycket stora mängden avverkad stormfälld skog i södra Sverige. Det var först i samband med denna som Södra kunde konstatera att avverkningsgrupperna i fråga hade underpresterat. Tvisten handlar om att JobbXtra krävt ersättning av Södra som vida överstiger den korrekta ersättningen för det arbete som verkligen utförts, inte om olika initiala bedömningar av omfattningen av den stormfällda skogen, Södras förväntade produktion eller karaktären på avverkningsplatserna. Vidare handlar det inte om något

17 17 funktionsansvar eller mäklaransvar utan om att JobbXtra bara skall få provision och ersättning för det fall det underliggande arbetet verkligen utförts. Närmare angående yrkad ersättning för losskapning Under perioden den 21 januari 2005 t.o.m. den 7 april 2005 har JobbXtra fakturerat och Södra betalat ett belopp om kr avseende arvode för losskapning. I målet yrkar JobbXtra därutöver ersättning för losskapning med kr avseende perioden den 7 april 2005 t.o.m. den 8 maj Sålunda begärde JobbXtra ersättning för tillhandahållande av losskapare under perioden den 21 januari 2005 t.o.m. den 8 maj 2005 med totalt kr. kr. Södra bestrider att JobbXtras arbetare utfört det arbete som framgår av JobbXtras fakturor, såväl redan betalda som obetalda enligt yrkandet i detta mål. JobbXtra har inte presterat något underlag som visar att arbete faktiskt utförts eller att losskaparna ens varit på plats. Arvode till JobbXtra för losskapningsarbetet förutsätter att JobbXtras losskapare varit på plats och utfört ett fackmannamässigt ersättningsgillt arbete. Faktura nr på kr, vilken omfattas av JobbXtras yrkande i målet, har dessutom redan betalats av Södra. Det orimliga i JobbXtras krav kan åskådliggöras med följande räkneexempel. Vedertagen kostnad för en normalpresterande losskapare i stormfälld skog ligger mellan 15 och 20 kr per kbm. Detta innebär att om JobbXtras losskapare skulle ha hanterat maximala kbm ( kbm), vilket de omöjligt kan ha gjort, motsvarar detta en kostnad på mellan kr och kr. Om man för enkelhetens skull säger att normal kostnad ligger på ett medelvärde om 17,50 kr per kbm ger detta vid hanteringen av den maximala volymen en kostnad på kr. Detta skall jämföras med att Södra redan betalat kr för losskapning och att JobbXtra för detta arbete begär kr. Södra hävdar att JobbXtra redan genom betalda fakturor erhållit mer än skälig ersättning för utfört losskapningsarbete.

18 18 Närmare angående yrkad provisionsersättning På motsvarande sätt har JobbXtra fakturerat och Södra erlagt betalning avseende provision för avverkningsentreprenörerna under perioden den 21 januari 2005 t.o.m. den 7 april 2005 med ett belopp om kr. I målet har JobbXtra därutöver yrkat provision under perioden den 7 april 2005 t.o.m. den 8 maj 2005 med kr. Detta ger en total provision under perioden den 21 januari 2005 t.o.m. den 8 maj 2005 om kr. Faktura nr på kr, vilken omfattas av JobbXtras yrkande i målet, har dessutom redan betalats av Södra. JobbXtras rätt till provision grundar sig på de G15-timmar entreprenörerna faktiskt har utfört i enlighet med sina respektive avtal. Begreppet G15-timme innebär enkelt uttryckt den tid som åtgår för en arbetsuppgifts lösande jämte smärre uppehåll, vilkas längd inte överskrider 15 minuter. Outnyttjad tid som t.ex. raster ingår inte i en G15- timme liksom inte heller avbrottstid t.ex. i form av reparation, skötsel eller annan störning. Vid Södras kontrollmätning av de volymer som avverkats fram t.o.m. den 8 maj 2005, sålunda totalt kbm ( kbm), har det visat sig att avverkningsentreprenörerna angett felaktigt antal G15-timmar i förhållande till sin verkliga prestation. Detta har bekräftats av avverkningsentreprenörerna. JobbXtra har därmed grundat sina provisionsfakturor på felaktiga underlag. Detta gäller såväl de fakturor som redan betalts av Södra som de i detta mål tvistiga fakturorna. På grund av undermålig prestation och uppenbart felaktigt redovisade tider måste ersättningen istället baseras på en normalprestation med utgångspunkt från faktiskt avverkade volymer för att på så sätt räkna fram skälig ersättningsnivå. En beräkning utgående från den totala volymen som avverkats t.o.m. den 8 maj 2005 och med beaktande av respektive avverkningsentreprenörs avtalade volymkrav per G15-timme samt de olika provisionssatser som överenskommits mellan Södra och JobbXtra ger vid handen att Södra skall utge en total provision till JobbXtra med kr (justerat till maximalt kr efter senare tillkommen uppgift om uppmätt volym). I förhållande till det belopp som Södra erlagt per den 7 april 2005 på

19 kr återstår sålunda i denna del endast kr ( kr) för Södra att betala. Detta belopp understiger med största sannolikhet det belopp varmed JobbXtra överdebiterat Södra för losskaparna. Därmed har JobbXtra redan erhållit skälig ersättning även vad gäller provision för avverkningsentreprenörerna. Arbetsledning m.m. Det var aldrig tal om att JobbXtra enbart var ett bemanningsföretag. JobbXtra har tillhandahållit tjänsten losskapning och dessa losskapare har arbetat i avverkningsgrupper tillsammans med de maskinsystem som förmedlats av JobbXtra. JobbXtra har tillsammans med avverkningsentreprenörerna kommit överens om antalet losskapare samt vilka personer (losskapare) som skall ingå i respektive avverkningsgrupp. Denna samordning av arbetet har sålunda skett helt och hållet mellan JobbXtra och de estniska avverkningsentreprenörerna, utan inblandning av Södra. JobbXtra har också fakturerat Södra för tjänsten losskapning. Arbetsledningen på avverkningsplatsen i skogen ligger alltid på den entreprenör som utför arbetet. Det är just dessa entreprenörer som bekräftat att avverkningsgrupperna underpresterat och att detta huvudsakligen berott på de av JobbXtra tillhandahållna losskaparna. JobbXtra har överdebiterat enligt samtliga sina fakturor, såväl betalda som nu tvistiga, och JobbXtra har erhållit mer än skälig ersättning genom redan betalade fakturor. Närmare angående avtalsrelationen mellan JobbXtra och Södra Ett antal mycket enkla handskrivna avtal har upprättats mellan Södra och JobbXtra, innebärande att Södra till JobbXtra skall utge dels provision på mellan 100 kr och 500 kr per G15-timme utförd av de estniska maskinsystemen, dels 300 kr per timme i arvode för de losskapare som JobbXtra tillhandahållit dessa maskinsystem. Några andra materiella villkor framgår inte av handlingarna. I varje avtal finns en hänvisning till relevant entreprenadavtal mellan Södra och respektive entreprenör. Syftet med denna hänvisning var dels att kunna identifiera vilket maskinsystem provisionen avsåg,

20 20 dels att koppla de båda avtalen till varandra såtillvida att ersättningen till JobbXtra bara skulle utgå om avtalsenligt arbete utfördes. De handskrivna dokumenten har upprättats av JobbXtras Hubert Johansson och undertecknats av Södras produktionschef Björn Karlsson. Södra har vidare tecknat entreprenadkontrakt med de sex estniska avverkningsentreprenörerna, benämnda Agreement for Clearing Wind-Felled Forest. Avtalen bygger på ett standarddokument som används av Södra vid avverkning av stormfälld skog. Varje avtal har ett uttryckligt volymåtagande/prestationskrav (punkten 4) som, i likhet med prisklausulen, knutits till begreppet G15-timme. Volymkravet/prestationskravet innebär inte ett ackordsavtal (ersättning per avverkad kbm). Entreprenörerna skulle ha ersättning per G15-timme, men normalprestation förutsattes. I avtalen anges att varje enskilt hektar skall ha en genomsnittsstam om 0,3 kbm samt att varje enskilt hektar skall ha en avverkningsvolym om minst 250 kbm. JobbXtra verkar mena att detta inte var uppfyllt, vilket är felaktigt. Tillgången på slutavverkningsvolymer har varit mycket god i det aktuella området. Parter i nämnda avtal är Södra och respektive entreprenör, inte JobbXtra. Däremot finns en koppling mellan dessa avtal och de handskrivna avtalen mellan Södra och JobbXtra, innebärande att entreprenadavtalen ligger till grund för JobbXtras rätt till ersättning samt att ersättning till JobbXtra förutsätter avtalsenlig prestation av entreprenörerna i enlighet med entreprenadavtalen. Innebörden av volymåtagande och dess koppling till prisklausulen diskuterades ingående med Hubert Johansson och representanter för entreprenörerna innan avtalen tecknades. Hubert Johansson har också för JobbXtras räkning undertecknat entreprenadavtalen som en bekräftelse härpå. Södra har därmed enbart träffat två typer av avtal, varvid endast de handskrivna avtalen utgör avtalsinnehåll mellan Södra och JobbXtra och entreprenadavtalen utgör avtalsinnehåll mellan Södra och respektive avverkningsentreprenör. Dock finns en koppling mellan avtalen såtillvida att JobbXtra bara kan få ersättning för timmar som är ersättningsgilla för entreprenadsystem. Provisionsersättning till JobbXtra förutsätter därmed att fullgoda G15-timmar utförts i enlighet med gällande entreprenadavtal.

DOM 2011-02-22 Jönköping

DOM 2011-02-22 Jönköping 1 Rotel 31 Jönköping Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom 2009-12-18 i mål T 998-05, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART JobbXtra OÜ, 11039287, Pärnu mnt. 20, 10141 Tallin, Estland Ombud: 1. Advokaten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

PROTOKOLL 2015-10-29 muntlig förberedelse i Alingsås

PROTOKOLL 2015-10-29 muntlig förberedelse i Alingsås muntlig förberedelse i Alingsås Aktbilaga 44 Mål nr Sid 1 (5) Tid: 09.00 09.55 RÄTTEN Tingsfiskalen Lisa Waltersson (ordförande) FÖRARE Tingsnotarien Kristin Rydenståhl PARTER Kärande Systemteknik i Lerum

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm KLAGANDE C P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice Björkö Ombud: advokaten T Ö, T Ö Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 2,

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-04- ^ T 6198-12 Rotel 020108 Stockholm Sid l (7) KÄRANDE Independent Finans Aktiebolags konkursbo, 556117-6560 Adress hos ombuden Ombud: Advokaten Bill Kronqvist och jur.kand.

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut. Sida 1 (7) Aktbilaga 28 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 december 2016 T 2841-15 KLAGANDE GB Ombud: Advokat JP MOTPART ÅE Ombud: Jur.kand. EA SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008)

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008) SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2011-04-08 T 740-10 Rotel 020105 Stockholm Sid l (8) KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande

Läs mer

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg Avdelning 2 muntlig förberedelse i Göteborg Aktbilaga 31 Mål nr Sid 1 (10) Tid: 09.00-10.50 RÄTTEN Chefsrådmannen Henrik Winman (ordförande) FÖRARE Tingsnotarien Malin Bengtsson PARTER Kärande Appro Aktiebolag,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Göteborg Mål nr KLANDRAT AVGÖRANDE Skiljedom meddelad i Göteborg den 20 oktober 2003, se bilaga KÄRANDE Dentirol AB, 556541-1716 Box 24046 400 22 Göteborg Ombud Advokaten Mats Dahlgren Box 11017 404

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 Sammanfattning Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 KÄRANDE Leanback Sweden Aktiebolag, Box 3, 721 03 VÄSTERÅS Ombud: jur. kand. J. Ö., Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 UPPSALA SVARANDE mypaper

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 maj 2008 T 3070-06 KLAGANDE Haninge kommun 136 81 Haninge Ombud: Chefsjurist CN MOTPART MHF Ombud: Advokat BP SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 Sammanfattning Frågor om förhandlingsvägran. Arbetsdomstolen finner att kravet, i 4 kap. 7 lagen om rättegången i arbetstvister, på förhandling för att få väcka

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 30 PARTER Kärande Kungliga biblioteket Box 5039 102 41 STOCKHOLM DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm Ombud: verksjuristen Susanna Broms, adress som ovan Sid 1 (5) Mål nr

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15 Fråga om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom haft rätt till lön. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm KÄRANDE Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd

Läs mer

DOM 2010-10-21 Jönköping

DOM 2010-10-21 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 35 DOM 2010-10-21 Jönköping Mål nr T 434-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Norrköpings tingsrätts dom 2010-01-22 i mål T 3291-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Rid- och fritidsaktiebolaget

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 KÄRANDE Taxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666 Box 154, 581 02 Linköping Ombud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater, Drottninggatan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. Fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2015 T 2895-13 KLAGANDE Europeiska Motor AB, 556406-5448 Box 2097 174 02 Sundbyberg Ombud: Advokat FZ MOTPART Stockholm Yrkesmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

DOM 2010-12-10 Jönköping

DOM 2010-12-10 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 11 2010-12-10 Jönköping Mål nr FT 229-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 17 december 2009 i mål FT 5032-09, se bilaga A KLAGANDE Yellow Register On Line

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 Mål nr T 4509-02 KLAGANDE RW Ombud: förbundsjuristen JM MOTPART LS Ombud: advokaten ME SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 december 2007 T 2403-06 KLAGANDE Frevik Consult Aktiebolag, 556471-5182 Box 15076 750 15 Uppsala Ombud: Advokat KO MOTPARTER 1. NZ 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 24 juni 2004 04-3682 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART SAKEN 1. B L 2. I L Växjö kommun Ombud: Kommunjuristen A WB L Brukningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S. Hemström Föredragande DOM 2012-10-03 Meddelad i Falun Mål nr 285-12 1 SÖKANDE Sebastian Hugo, 730403-5053, med firma Hugo Buss Målaregatan 10 784 33 Borlänge MOTPART Borlänge kommun 781 81 Borlänge

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Svenska Diabetesförbundet, 802007-6512 Box 1107 172 77 Sundbyberg Svarande Storstockholms Diabetesförening, 802005-8650 Torsgatan 8 111 23 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna 1 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna Mål nr T 6879-08 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur. kand. Jonas Öjelid och Nils Lansing Law

Läs mer