MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdag Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB Näringslivsrapport Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista Delgivningar Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av utskottsprotokoll Utskottsordförandena informerar Statusrapport Inköp av datorer till personal inom skolan Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB Utökad grundbemanning på Margaretas Park Policy för anslutning av avlopp i Jönköpings län Reglemente för Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner Reglemente för socialnämnden Överföring av ram mellan programområden Motion om etablering av familjecentral i Mullsjö - svar Taxekonstruktion inom förskolan/fritidshemmen Begäran om tilläggsanslag till driftbudgeten Försäljning av fastigheten Sjöryd 1: Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Månadsrapport per den 31 mars Hälsans miljömål åtgärdsprogram svar på remiss Motion gällande ändring av Mullsjö kommuns ordningsföreskrifter Förteckning över diarieförda medborgarförslag som inte slutbehandlats till och med Förteckning över diarieförda motioner som inte slutbehandlats till och med Lägesbeskrivning angående flytt till alternativa lokaler, Trollehöjdskolan Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Mullsjö kommun Trafiksäkerhetsprogram

2 Medborgarförslag Ombyggnad av Kyrkvägen för byggnation av flerbostadshus Medborgarförslag Framtida buffertzon för väg mellan centrumleden och korsningen Kyrkvägen - Ängsgatan Medborgarförslag Nytt kompletterande torg istället för park Årsredovisning 2014 Regionförbundet Jönköpings län Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2014 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län Underlag för beslut Avtalshantering Arbetssituationen på tekniska kontoret

3 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl ande Övriga närvarande Linda Danielsson, ordförande (S) Henrik Jansson (M) Annika Carlsson (M) Christer Rube (S) ersättare för Tomas Elf (S) Liza Oswald (S) ersättare för Kent Oskarsson (S) Jens Mattsson (MP) Eva Götbrink (MP) Thore Thorstensson (FP) Joseph Tornell (KD) ersättare för Staffan Bäckelid (KD) Lars Eriksson (KD) ersättare för Berith Abrahamsson (KD) Leif Andersson (MF) Johnny Nilsen (MF) Mikael Johansson (V) Harrieth Carlsson Cajfeldt (S) Katarina Karlsson (S) Ingemar Davidsson (MP) Gun Nilsson (C) Jimmie Larsson (M) Pernilla Jovanovic (MP) Margareta Levin, sekreterare Lennie Johansson, kommunchef Utses att justera Johnny Nilsen (MF) och Liza Oswald (S) Justeringsplats och tid Omedelbar justering Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Levin Linda Danielsson Johnny Nilsen Liza Oswald Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret Mullsjö Margareta Levin

4 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl ande Linda Danielsson, ordförande (S) Henrik Jansson (M) Jävig 148 Annika Carlsson (M) Christer Rube (S) ersättare för Tomas Elf (S) Jävig 149 Liza Oswald (S) ersättare för Kent Oskarsson (S) Jens Mattsson (MP) Eva Götbrink (MP) Thore Thorstensson (FP) Joseph Tornell (KD) ersättare för Staffan Bäckelid (KD) Lars Eriksson (KD) ersättare för Berith Abrahamsson (KD) Leif Andersson (MF) Johnny Nilsen (MF) Mikael Johansson (V) Jimmie Larsson (M) ersättare för Henrik Jansson Harrieth Cajfeldt Carlsson (S) ersättare för Christer Rube 149 Övriga närvarande Harrieth Cajfeldt Carlsson (S) Jävig 150 Katarina Karlsson (S) Ingemar Davidsson (MP) Gun Nilsson (C) Jimmie Larsson (M) Jävig 150 Pernilla Jovanovic (MP) Margareta Levin, sekreterare Lennie Johansson, kommunchef Utses att justera Johnny Nilsen (MF) och Liza Oswald (S) Justeringsplats och tid Kommunalrådets tjänsterum den 19/5 kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Levin Linda Danielsson Johnny Nilsen Liza Oswald Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret Mullsjö Margareta Levin

5 Dnr 2015/1099 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att aktiekapitalet i Mullsjö Bostäder AB ändras och ska utgöra lägst 10 mkr och högst 40 mkr i 5, att i 6 ska det ändras att i bolaget ska finnas lägst 100 tusen aktier och högst 400 tusen aktier att 14 tas bort ur bolagsordningen och att godkänna Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB. Denna paragraf justeras omedelbart. Revidering av bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB har bearbetats av kommunchefen sedan allmänna utskottet föregående sammanträde. Föreslagna ändringar är rödmarkerade. Lars Eriksson (KD) informerade på allmänna utskottet om, 14 Upplösning av bolaget, om bolaget ska upplösas kan inte dess behållna tillgångar tillfalla Mullsjö kommun. sunderlag Reviderad utgåva av bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB Protokoll från allmänna utskottet den 25 mars 2015, 66 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 82 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB med ändringen att 14 tas bort ur bolagsordningen. på sammanträdet Lars Eriksson (KD) föreslår att aktiekapitalet ändras och ska utgöra lägst 10 mkr och högst 40 mkr i 5 och 6 ska det ändras att varje aktie ska lyda på lägst 100 tusen aktier och högst 400 tusen aktier. Christer föreslår att denna paragraf justeras omedelbart. Ordförande finner att båda förslagen till ändringar ska läggas till, till förslaget till beslut.

6 forts. et skickas till Kommunfullmäktige

7 Dnr 2015/1100 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att aktiekapitalet i Mullsjö Energi & Miljö AB ändras och ska utgöra lägst 7 mkr och högst 28 mkr i 5, att i 6 ska det ändras att i bolaget ska finnas lägst 70 tusen aktier och högst 280 tusen aktier att 14 tas bort ur bolagsordningen och att godkänna Bolagsordning för Mullsjö Miljö & Energi AB. Denna paragraf justeras omedelbart. Revidering av bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB har bearbetats av kommunchefen sedan allmänna utskottet föregående sammanträde. Föreslagna ändringar är rödmarkerade. Lars Eriksson (KD) informerade på allmänna utskottet om, 14 Upplösning av bolaget, om bolaget ska upplösas kan inte dess behållna tillgångar tillfalla Mullsjö kommun. Allmänna utskottet beslutade också att se över 5 Aktiekapital till kommunstyrelsens möte den 13 maj. sunderlag Reviderad utgåva av bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB Protokoll från allmänna utskottet den 25 mars 2015, 68 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 85 Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB med ändringen att 14 tas bort ur bolagsordningen. på sammanträdet Lars Eriksson (KD) föreslår att aktiekapitalet ändras och ska utgöra lägst 7 mkr och högst 28 mkr i 5 och 6 ska det ändras att varje aktie ska lyda på lägst 70 tusen aktier och högst 280 tusen aktier. Christer föreslår att denna paragraf justeras omedelbart.

8 forts. Ordförande finner att båda förslagen till ändringar ska läggas till, till förslaget till beslut. et skickas till Kommunfullmäktige

9 Dnr 2015/1010 Näringslivsrapport Björn Sanner från Visium är inbjuden att informera om företaget. Visium hjälper verksamheter och organisationer att växa lönsamt genom att tillsammans med ledning och medarbetare utveckla kompetens och strategier, baserade på verksamheternas unika förutsättningar. Visium erbjuder kompetensutveckling genom konsultinsatser, coaching, resursförstärkning samt kurs- och utbildningsverksamhet. Insatsen skräddarsys och anpassas efter kundens behov för varje enskilt uppdrag. Kommunutvecklingschef Sara Vennström informerar om att samordning angående fiber med företagen och Telia är aktuellt. Hon hjälper nyföretagarna igång med nya verksamheter och informerar också företagen om att utvecklingsbolaget finns och vad det kan hjälpa till med. Ordförande tackar för informationen.

10 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan efter nedanstående ändringar. Tillkommande ärenden Underlag till beslut Avtalshantering Arbetssituationen på tekniska kontoret

11 Delgivningar Kommunstyrelsen beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. Delgivningar kopieras inte i kallelsen om inte särskilt beslut fattas om det, men kopieras/mejlas på begäran före eller efter sammanträdet. Övriga delgivningsärenden se i protokoll från respektive utskott. Följande handlingar har kommit in till kommunstyrelsen: a) Miljönämndens protokoll 21 den 23 april 2015, Tertial uppföljning för miljönämndens verksamhet b) Länsstyrelsen i Jönköpings län. om dispens för hästbad inom fågelskyddsområdet Tunarps mader vid Stråken, Tunarps Säteri AB c) Sveriges kommuner och landsting. SKL:s sammanträdesplan för 2016 d) Jönköpings kommun. Årsredovisning 2014, Jönköpings kommun e) Skandia. Utanförskapets pris. En bok om förebyggande sociala investeringar f) Skandia. Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? g) Riksbyggen. En hållbar berättelse Kommunstyrelsens beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

12 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Följande delegationsbeslut anmäls: a) Delegationsbeslut i enlighet med kommunstyrelens delegationsordning, fattat av kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson, gällande tillstånd enligt ordningslagen om penninginsamling med insamlingsbössa avseende Radiohjälpens samtliga kampanjer. Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

13 Anmälan av utskottsprotokoll Kommunstyrelsens beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna. Följande utskottsprotokoll anmäls: Allmänna utskottet Kultur- och fritidsutskottet Personalutskottet Tekniska utskottet Protokollen finns utlagda på kommunens intranät dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord. Kommunstyrelsens beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

14 Dnr 2015/1011 Utskottsordförandena informerar Tekniska utskottet Kent Oskarsson (S) inte närvarande på sammanträdet. Det ska vara ett öppet samråd angående bygglov av paviljongerna i kommunfullmäktigesalen på måndag eftermiddag. Ägaren till Frendo ska träffa representanter från kommunen angående eventuell nybyggnation av en tvätthall vid Ingo (Statoil). Personalutskottet Tomas Elf (S) inte närvarande på sammanträdet. Kultur- och fritidsutskottet Jens Mattsson (MP) Informerar om en träff som varit med biblioteket. Man gick igenom biblioteksplanen och densamma är nu utskickad till nämnderna för att få synpunkter. Den 23 maj ändras öppettiderna på biblioteket och kallas hädanefter öppna biblioteket. Föreningsstipendiater ska utses Man tittar på en förlängning av avtalet med Nyhemshallen. Allmänna utskottet Linda Danielsson (S) Det är mycket diskussioner angående fiberutbyggnaden i kommunen och även avfallssamverkan. Bron fyller 10 år och det ska bli kalas när det är Mullsjö marknad. Tårta och kaffe ska det bjudas på. I mångdags den 11 maj var ordförande och kommunchef på kommundialog med Arbetsförmedlingen i Jönköping angående unga och arbetslösheten. Man har för avsikt att skriva på ett avtal för att jobba med ungdomsarbetslösheten. För detta kan kommunen söka pengar om cirka kr. Socialnämnden Christer Rube (S) På nämndens sammanträde den 12 maj hade man en genomgång vad de befinner sig ekonomiskt. Man ligger väl till. Följer ekonomin nogsamt. fattades i rätt ordning om behovet för att kunna anställa en socialchef. Man har lämnat svar till revisionen angående anmälningsplikt av barn som far illa. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Karlsson (S) En inspektion av fristående förskolor är genomförd. Den har skjutits upp av olika anledningar. Det är meningen att de ska göras vartannat år. Vissa föreläggande ska göras bland annat av kvalitetsarbetet. Motionen om vårdnadsbidrag ska tas upp nästa möte. Man arbetar långsiktigt med en omorganisation. Nyrekryteringar är på gång.

15 Statusrapport Kommunstyrelsen beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna. Statusrapport för pågående ärenden i kommunstyrelsen redovisas.

16 Dnr 2015/1162 Inköp av datorer till personal inom skolan Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja tilläggsinvestering med 750 tkr för inköp av datorer till personalen vid grundskolan i Mullsjö kommun. Det har framkommit att personalens datorer behöver bytas. Datorerna köptes in för cirka fyra år sedan och personalen upplever att de inte fyller sin funktion längre. Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2015 att uppdra åt barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist att, inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde, inhämta rektorernas beskrivning av behovet av nya datorer till personalen. IT-strateg Dejan Nedic informerade på allmänna utskottets sammanträde om inköpet som gäller begagnade datorer. De gamla datorerna samlas in och säljs enligt ett avtal med Inrego. Upphandling behövs inte. sunderlag Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist den 2 april 2015 Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 mars 2015, 2 Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 13 april 2015, 59 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 72 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja tilläggsinvestering med 750 tkr för inköp av datorer till personalen vid grundskolan i Mullsjö kommun och att teckna samarbetsavtal med Inrego. et skickas till Kommunfullmäktige

17 Dnr 2015/1099 Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag enligt förslaget med ändringen att prisbasbeloppet under punkten 7 Underställningsplikt ska vara 35 istället för 15. Revidering av ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag har bearbetats av kommunchefen sedan allmänna utskottet föregående sammanträde. Föreslagna ändringar är rödmarkerade. Diskussion fördes på allmänna utskottet om punkten 7. Underställningsplikt, tredje punkten förvärv av fastigheter till en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 15 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring om man ska ändra prisbasbeloppet till 35 istället för 15. sunderlag Reviderad utgåva av ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag. Protokoll från allmänna utskottet den 25 mars 2015, 67 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 83 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag enligt förslaget med ändringen att prisbasbeloppet under punkten 7 Underställningsplikt ska vara 35 istället för 15. et skickas till Kommunfullmäktige

18 Dnr 2015/1100 Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB. Revidering av ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB har bearbetats av kommunchefen sedan allmänna utskottet föregående sammanträde. Föreslagna ändringar är rödmarkerade. sunderlag Reviderad utgåva av ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB. Protokoll från allmänna utskottet den 25 mars 2015, 69 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 86 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB. et skickas till Kommunfullmäktige

19 Dnr 2015/1138 Utökad grundbemanning på Margaretas Park Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anvisa 600 tkr för att möjliggöra en utökning av grundbemanningen på Margaretas Park under 2015 och att man beslutar om en återkoppling av vikariefrågan och sjuktalet. Bemanningen är idag 0,59 årsarbetare/plats på Margaretas Park och behöver höjas till 0,65 årsarbetare/plats för att ge personalen en bra arbetsmiljö och att få ner den höga korttidsfrånvaron. I tjänsteskrivelsen föreslås socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att besluta att få resurser för utökad grundbemanning på Margaretas Park i form av 2,5 årsarbetare. Socialnämnden beslutade den 7 april 2015 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att höja grundbemanningen till 0,65 årsarbetare/plats vilket motsvarar ca 2,5 årsarbetare till en kostnad av kronor. Ärendet har beretts i allmänna utskottet. sunderlag Tjänsteskrivelse från programområdeschefen för hälso- och sjukvård och äldreomsorg den 24 mars 2015 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 25 mars 2015, 37 Protokoll från socialnämnden den 7 april 2015, 65 Protokoll från kommunstyrelsen den 8 april 2015, 110 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 87 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anvisa 600 tkr för att möjliggöra en utökning av grundbemanningen på Margaretas Park under på sammanträdet Christer Rube (S), Lars Eriksson (M) och Joseph Tornell (KD) föreslår att förslaget ska godkännas. Thore Thorstensson (KD) föreslår att man beslutar om en återkoppling av vikariefrågan och sjuktalet. Ordförande finner att beslut tas enligt förslag med Thore Thorstensson tillägg om en återkoppling av vikariefrågan och sjuktalet.

20 forts. et skickas till Kommunfullmäktige

21 Dnr 2015/1150 Policy för anslutning av avlopp i Jönköpings län Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta policyn för anslutning av avlopp i Jönköpings län. Representanter för kommunerna i Jönköpings län har tagit fram ett förslag till dokument för anslutning av avlopp till kommunalt vatten. Målet är att dokumentet ska antas av alla kommuner så att förutsättningar för företagen blir lika i hela länet, samtidigt som mängden oönskade ämnen som tillförs avloppsreningsverken minskar. Policyn innebär att anslutningen till kommunalt avlopp likställs i Jönköpings län så att alla kommunerna har gemensamma miljövärden. Mullsjö Energi & Miljö AB följer redan idag denna policy när frågan ställs om vilka förutsättningarna är för att ansluta industrier och anläggningar till de kommunala avloppsreningsverken i Mullsjö och Sandhem. sunderlag Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län. Råd och krav vid utsläpp av avloppsatten från industrier och andra verksamheter Förslag om beslut att anta Jönköpings läns policy för anslutning av avlopp i Jönköpings län. Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 91 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta policyn för anslutning av avlopp i Jönköpings län. et skickas till Kommunfullmäktige

22 Dnr 2015/1134 Reglemente för Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. I samband med ny mandatperiod har kommunstyrelsens och alla nämnders, inklusive miljönämndens reglemente setts över. Reglementena utgår nu från ett nytt grundförslag från SKL, Sveriges Kommuner & Landsting. Ändringar mot tidigare reglemente är främst att paragraferna har förtydligats och hamnat i en annan ordning. Föreslagna ändringar i reglementet är gulmarkerade. sunderlag Förslag till reglemente för Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. Protokoll från miljönämnden den 26 mars 2015, 11 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 92 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. et skickas till Kommunfullmäktige

23 Dnr 2015/1159 Reglemente för socialnämnden Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av socialnämndens reglemente. Föreligger förslag till revidering av Reglemente för socialnämnden. Socialnämnden beslutade den 10 mars 2015 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagen revidering av socialnämndens reglemente. sunderlag Reglemente för socialnämnden med förslag till revidering. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 25 februari 2015, 30 Protokoll från socialnämnden den 10 mars 2015, 51 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 93 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av socialnämndens reglemente. et skickas till Kommunfullmäktige

24 Dnr 2014/1188 Överföring av ram mellan programområden Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna en överföring av ram på totalt kronor från ledning/utredning till äldreomsorg (hemtjänst). Överföring av ram från ledning/utredning till äldreomsorg (hemtjänst). För att kunna genomföra en traditionell budget med ram för hemtjänsten måste budgetmedel föras över från ledning/utredning till hemtjänst. Totalt budgeterades hemtjänstinsatser för kronor på ledning/utrednings budget förra året I tjänsteskrivelsen föreslås socialnämnden godkänna en överföring av ram på totalt kronor från ledning/utredning till äldreomsorg (hemtjänst). sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchef och ekonom den 10 mars 2015 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 25 mars 2015, 35 Protokoll från socialnämnden den 7 april 2015, 62 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 98 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna en överföring av ram på totalt kronor från ledning/utredning till äldreomsorg (hemtjänst). på sammanträdet Mikael Johansson (V) föreslår att man beslutar enligt förslaget. et skickas till Kommunfullmäktige

25 Dnr 2013/1137 Motion om etablering av familjecentral i Mullsjö - svar Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunchefen uppdraget att tillsammans med personal från IFO, skolan och regionen att jobba fram ett förslag på placering och förutsättningar för en familjecentral, att förslaget överlämnas till budgetberedningen under hösten för ställningstagande och att därmed anse att motionen är besvarad. Berit Abrahamsson och Eva Friberg har kommit in med en motion om etablering av familjecentral i Mullsjö den 25 mars Kommunchefen fick i uppdrag av allmänna utskottet den 26 februari 2014 att höra med kommunerna i länet för att få en mer fördjupad analys om hur familjecentral har fungerat och ta upp ärendet på ett kommande möte. Mullsjö kommun ser positivt på motionen och ger kommunchefen uppdraget att tillsammans med personal från IFO, skolan och regionen att jobba fram ett förslag på placering och förutsättningar och att förslaget överlämnas till budgetberedningen under hösten för ställningstagande. Berit Abrahamsson (KD) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande och undrar varför motionen ännu inte är besvarad. sunderlag Motion om etablering av familjecentral i Mullsjö Protokoll från kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 31 Protokoll från kommunfullmäktige den 23 april 2013, 51 Protokoll från kommunstyrelsen den 12 juni 2013, 129 Protokoll från allmänna utskottet den 29 augusti 2013, 175 Protokoll från allmänna utskottet den 26 februari 2014, 35 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande från Berit Abrahamsson den 13 april Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 99 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

26 forts. att ge kommunchefen uppdraget att tillsammans med personal från IFO, skolan och regionen att jobba fram ett förslag på placering och förutsättningar för en familjecentral, att förslaget överlämnas till budgetberedningen under hösten för ställningstagande och att därmed anse att motionen är besvarad. et skickas till Kommunfullmäktige

27 Dnr 2015/1160 Taxekonstruktion inom förskolan/fritidshemmen Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxekonstruktionen inom förskolan/fritidshemmen enligt följande: förskolan ska ange två alternativa scheman för allmän förskola som föräldrarna får välja emellan, avgiften utgår från all vistelse i förskolan som ligger utanför den schemalagda allmänna förskolan, ge barnomsorgshandläggaren i uppdrag att jämt fördela årsavgiften för barn som har rätt till allmän förskola under perioden 1 augusti 31 juli, höja föräldraavgiften i både förskola och på fritidshemmen till nivån i de regler för maxtaxa som kommer att gälla från och med 1 juli Ett nytt tidrapporteringssystem (Tempus) har börjat användas inom förskolan och fritidshemmen. Med anledning av detta behöver taxekonstruktionen ses över. Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2015 att uppdra åt barn- och utbildningschefen och verksamhetsekonomen att komma in med förslag till ny taxekonstruktion för förskolan/fritidshemmen. sunderlag Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist den 2 april 2015 Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 mars 2015, 3 Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 13 april 2015, 58 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 100 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxekonstruktionen inom förskolan/fritidshemmen enligt följande: förskolan ska ange två alternativa scheman för allmän förskola som föräldrarna får välja emellan, avgiften utgår från all vistelse i förskolan som ligger utanför den schemalagda allmänna förskolan,

28 forts. ge barnomsorgshandläggaren i uppdrag att jämt fördela årsavgiften för barn som har rätt till allmän förskola under perioden 1 augusti 31 juli, höja föräldraavgiften i både förskola och på fritidshemmen till nivån i de regler för maxtaxa som kommer att gälla från och med 1 juli et skickas till Kommunfullmäktige

29 Dnr 2015/1163 Begäran om tilläggsanslag till driftbudgeten 2015 Kommunstyrelsen beslutar enligt Henrik Janssons (M) tilläggsförslag att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag till driftbudgeten 2015 med kronor för att förstärka bemanningen inom förskolan från och med hösten 2015 och att det finansieras genom att reducera det budgeterade resultatet. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 april framkom att resurserna är små för grundbemanningen inom förskolan. Detta kan resultera i att barn kan komma att behöva särskilt stöd. Ett önskemål finns om en ambulerande specialpedagog som kan handleda personal och hjälpa till med att påvisa olika sätt att arbeta. sunderlag Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 mars 2015, 8 Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 13 april 2015, 62 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 101 Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag till driftbudgeten 2015 med kronor för att förstärka bemanningen inom förskolan från och med hösten på sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att man beslutar enligt förslaget med tillägget att det finansieras genom att reducera det budgeterade resultatet. et skickas till Kommunfullmäktige

30 Dnr 2015/1151 Försäljning av fastigheten Sjöryd 1:20 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Sjöryd 1:20 till Mullsjö Bostäder AB enligt bifogat köpekontrakt. Mullsjö kommun förvärvade fastigheten Sjöryd 1:20 (torpet, Järnvägsgatan 7, Mullsjö) för bostadsändamål Köpeskillingen var 650 tkr. Mullsjö Bostäder AB vill köpa fastigheten och har presenterat ett byggnationsförslag om totalt 10 lägenheter. sunderlag Tjänsteskrivelse från tekniska chefen den 14 april 2015 Köpekontrakt inklusive karta och fastighetsinformation Protokoll från tekniska utskottet den 22 april 2015, 64 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 109 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten till Mullsjö Bostäder AB enligt bifogat köpekontrakt. et skickas till Kommunfullmäktige

31 Dnr 2015/1067 Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner har upprättat ett förslag till ändring i föreskrifterna som tidigare är beslutade i de båda kommunerna Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 mars att med små redaktionella ändringar översända yttrande om föreskrifterna. Nytt ändrat förslag har kommit för antagande. sunderlag Tjänsteskrivelse med förslag från miljöinspektören den 30 januari 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 25 februari 2015, 33 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 mars 2015, 66 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 111 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. et skickas till Kommunfullmäktige