MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdag Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB Näringslivsrapport Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista Delgivningar Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av utskottsprotokoll Utskottsordförandena informerar Statusrapport Inköp av datorer till personal inom skolan Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB Utökad grundbemanning på Margaretas Park Policy för anslutning av avlopp i Jönköpings län Reglemente för Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner Reglemente för socialnämnden Överföring av ram mellan programområden Motion om etablering av familjecentral i Mullsjö - svar Taxekonstruktion inom förskolan/fritidshemmen Begäran om tilläggsanslag till driftbudgeten Försäljning av fastigheten Sjöryd 1: Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Månadsrapport per den 31 mars Hälsans miljömål åtgärdsprogram svar på remiss Motion gällande ändring av Mullsjö kommuns ordningsföreskrifter Förteckning över diarieförda medborgarförslag som inte slutbehandlats till och med Förteckning över diarieförda motioner som inte slutbehandlats till och med Lägesbeskrivning angående flytt till alternativa lokaler, Trollehöjdskolan Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Mullsjö kommun Trafiksäkerhetsprogram

2 Medborgarförslag Ombyggnad av Kyrkvägen för byggnation av flerbostadshus Medborgarförslag Framtida buffertzon för väg mellan centrumleden och korsningen Kyrkvägen - Ängsgatan Medborgarförslag Nytt kompletterande torg istället för park Årsredovisning 2014 Regionförbundet Jönköpings län Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2014 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län Underlag för beslut Avtalshantering Arbetssituationen på tekniska kontoret

3 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl ande Övriga närvarande Linda Danielsson, ordförande (S) Henrik Jansson (M) Annika Carlsson (M) Christer Rube (S) ersättare för Tomas Elf (S) Liza Oswald (S) ersättare för Kent Oskarsson (S) Jens Mattsson (MP) Eva Götbrink (MP) Thore Thorstensson (FP) Joseph Tornell (KD) ersättare för Staffan Bäckelid (KD) Lars Eriksson (KD) ersättare för Berith Abrahamsson (KD) Leif Andersson (MF) Johnny Nilsen (MF) Mikael Johansson (V) Harrieth Carlsson Cajfeldt (S) Katarina Karlsson (S) Ingemar Davidsson (MP) Gun Nilsson (C) Jimmie Larsson (M) Pernilla Jovanovic (MP) Margareta Levin, sekreterare Lennie Johansson, kommunchef Utses att justera Johnny Nilsen (MF) och Liza Oswald (S) Justeringsplats och tid Omedelbar justering Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Levin Linda Danielsson Johnny Nilsen Liza Oswald Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret Mullsjö Margareta Levin

4 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl ande Linda Danielsson, ordförande (S) Henrik Jansson (M) Jävig 148 Annika Carlsson (M) Christer Rube (S) ersättare för Tomas Elf (S) Jävig 149 Liza Oswald (S) ersättare för Kent Oskarsson (S) Jens Mattsson (MP) Eva Götbrink (MP) Thore Thorstensson (FP) Joseph Tornell (KD) ersättare för Staffan Bäckelid (KD) Lars Eriksson (KD) ersättare för Berith Abrahamsson (KD) Leif Andersson (MF) Johnny Nilsen (MF) Mikael Johansson (V) Jimmie Larsson (M) ersättare för Henrik Jansson Harrieth Cajfeldt Carlsson (S) ersättare för Christer Rube 149 Övriga närvarande Harrieth Cajfeldt Carlsson (S) Jävig 150 Katarina Karlsson (S) Ingemar Davidsson (MP) Gun Nilsson (C) Jimmie Larsson (M) Jävig 150 Pernilla Jovanovic (MP) Margareta Levin, sekreterare Lennie Johansson, kommunchef Utses att justera Johnny Nilsen (MF) och Liza Oswald (S) Justeringsplats och tid Kommunalrådets tjänsterum den 19/5 kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Levin Linda Danielsson Johnny Nilsen Liza Oswald Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret Mullsjö Margareta Levin

5 Dnr 2015/1099 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att aktiekapitalet i Mullsjö Bostäder AB ändras och ska utgöra lägst 10 mkr och högst 40 mkr i 5, att i 6 ska det ändras att i bolaget ska finnas lägst 100 tusen aktier och högst 400 tusen aktier att 14 tas bort ur bolagsordningen och att godkänna Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB. Denna paragraf justeras omedelbart. Revidering av bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB har bearbetats av kommunchefen sedan allmänna utskottet föregående sammanträde. Föreslagna ändringar är rödmarkerade. Lars Eriksson (KD) informerade på allmänna utskottet om, 14 Upplösning av bolaget, om bolaget ska upplösas kan inte dess behållna tillgångar tillfalla Mullsjö kommun. sunderlag Reviderad utgåva av bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB Protokoll från allmänna utskottet den 25 mars 2015, 66 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 82 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB med ändringen att 14 tas bort ur bolagsordningen. på sammanträdet Lars Eriksson (KD) föreslår att aktiekapitalet ändras och ska utgöra lägst 10 mkr och högst 40 mkr i 5 och 6 ska det ändras att varje aktie ska lyda på lägst 100 tusen aktier och högst 400 tusen aktier. Christer föreslår att denna paragraf justeras omedelbart. Ordförande finner att båda förslagen till ändringar ska läggas till, till förslaget till beslut.

6 forts. et skickas till Kommunfullmäktige

7 Dnr 2015/1100 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att aktiekapitalet i Mullsjö Energi & Miljö AB ändras och ska utgöra lägst 7 mkr och högst 28 mkr i 5, att i 6 ska det ändras att i bolaget ska finnas lägst 70 tusen aktier och högst 280 tusen aktier att 14 tas bort ur bolagsordningen och att godkänna Bolagsordning för Mullsjö Miljö & Energi AB. Denna paragraf justeras omedelbart. Revidering av bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB har bearbetats av kommunchefen sedan allmänna utskottet föregående sammanträde. Föreslagna ändringar är rödmarkerade. Lars Eriksson (KD) informerade på allmänna utskottet om, 14 Upplösning av bolaget, om bolaget ska upplösas kan inte dess behållna tillgångar tillfalla Mullsjö kommun. Allmänna utskottet beslutade också att se över 5 Aktiekapital till kommunstyrelsens möte den 13 maj. sunderlag Reviderad utgåva av bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB Protokoll från allmänna utskottet den 25 mars 2015, 68 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 85 Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB med ändringen att 14 tas bort ur bolagsordningen. på sammanträdet Lars Eriksson (KD) föreslår att aktiekapitalet ändras och ska utgöra lägst 7 mkr och högst 28 mkr i 5 och 6 ska det ändras att varje aktie ska lyda på lägst 70 tusen aktier och högst 280 tusen aktier. Christer föreslår att denna paragraf justeras omedelbart.

8 forts. Ordförande finner att båda förslagen till ändringar ska läggas till, till förslaget till beslut. et skickas till Kommunfullmäktige

9 Dnr 2015/1010 Näringslivsrapport Björn Sanner från Visium är inbjuden att informera om företaget. Visium hjälper verksamheter och organisationer att växa lönsamt genom att tillsammans med ledning och medarbetare utveckla kompetens och strategier, baserade på verksamheternas unika förutsättningar. Visium erbjuder kompetensutveckling genom konsultinsatser, coaching, resursförstärkning samt kurs- och utbildningsverksamhet. Insatsen skräddarsys och anpassas efter kundens behov för varje enskilt uppdrag. Kommunutvecklingschef Sara Vennström informerar om att samordning angående fiber med företagen och Telia är aktuellt. Hon hjälper nyföretagarna igång med nya verksamheter och informerar också företagen om att utvecklingsbolaget finns och vad det kan hjälpa till med. Ordförande tackar för informationen.

10 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan efter nedanstående ändringar. Tillkommande ärenden Underlag till beslut Avtalshantering Arbetssituationen på tekniska kontoret

11 Delgivningar Kommunstyrelsen beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. Delgivningar kopieras inte i kallelsen om inte särskilt beslut fattas om det, men kopieras/mejlas på begäran före eller efter sammanträdet. Övriga delgivningsärenden se i protokoll från respektive utskott. Följande handlingar har kommit in till kommunstyrelsen: a) Miljönämndens protokoll 21 den 23 april 2015, Tertial uppföljning för miljönämndens verksamhet b) Länsstyrelsen i Jönköpings län. om dispens för hästbad inom fågelskyddsområdet Tunarps mader vid Stråken, Tunarps Säteri AB c) Sveriges kommuner och landsting. SKL:s sammanträdesplan för 2016 d) Jönköpings kommun. Årsredovisning 2014, Jönköpings kommun e) Skandia. Utanförskapets pris. En bok om förebyggande sociala investeringar f) Skandia. Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? g) Riksbyggen. En hållbar berättelse Kommunstyrelsens beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

12 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Följande delegationsbeslut anmäls: a) Delegationsbeslut i enlighet med kommunstyrelens delegationsordning, fattat av kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson, gällande tillstånd enligt ordningslagen om penninginsamling med insamlingsbössa avseende Radiohjälpens samtliga kampanjer. Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

13 Anmälan av utskottsprotokoll Kommunstyrelsens beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna. Följande utskottsprotokoll anmäls: Allmänna utskottet Kultur- och fritidsutskottet Personalutskottet Tekniska utskottet Protokollen finns utlagda på kommunens intranät dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord. Kommunstyrelsens beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

14 Dnr 2015/1011 Utskottsordförandena informerar Tekniska utskottet Kent Oskarsson (S) inte närvarande på sammanträdet. Det ska vara ett öppet samråd angående bygglov av paviljongerna i kommunfullmäktigesalen på måndag eftermiddag. Ägaren till Frendo ska träffa representanter från kommunen angående eventuell nybyggnation av en tvätthall vid Ingo (Statoil). Personalutskottet Tomas Elf (S) inte närvarande på sammanträdet. Kultur- och fritidsutskottet Jens Mattsson (MP) Informerar om en träff som varit med biblioteket. Man gick igenom biblioteksplanen och densamma är nu utskickad till nämnderna för att få synpunkter. Den 23 maj ändras öppettiderna på biblioteket och kallas hädanefter öppna biblioteket. Föreningsstipendiater ska utses Man tittar på en förlängning av avtalet med Nyhemshallen. Allmänna utskottet Linda Danielsson (S) Det är mycket diskussioner angående fiberutbyggnaden i kommunen och även avfallssamverkan. Bron fyller 10 år och det ska bli kalas när det är Mullsjö marknad. Tårta och kaffe ska det bjudas på. I mångdags den 11 maj var ordförande och kommunchef på kommundialog med Arbetsförmedlingen i Jönköping angående unga och arbetslösheten. Man har för avsikt att skriva på ett avtal för att jobba med ungdomsarbetslösheten. För detta kan kommunen söka pengar om cirka kr. Socialnämnden Christer Rube (S) På nämndens sammanträde den 12 maj hade man en genomgång vad de befinner sig ekonomiskt. Man ligger väl till. Följer ekonomin nogsamt. fattades i rätt ordning om behovet för att kunna anställa en socialchef. Man har lämnat svar till revisionen angående anmälningsplikt av barn som far illa. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Karlsson (S) En inspektion av fristående förskolor är genomförd. Den har skjutits upp av olika anledningar. Det är meningen att de ska göras vartannat år. Vissa föreläggande ska göras bland annat av kvalitetsarbetet. Motionen om vårdnadsbidrag ska tas upp nästa möte. Man arbetar långsiktigt med en omorganisation. Nyrekryteringar är på gång.

15 Statusrapport Kommunstyrelsen beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna. Statusrapport för pågående ärenden i kommunstyrelsen redovisas.

16 Dnr 2015/1162 Inköp av datorer till personal inom skolan Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja tilläggsinvestering med 750 tkr för inköp av datorer till personalen vid grundskolan i Mullsjö kommun. Det har framkommit att personalens datorer behöver bytas. Datorerna köptes in för cirka fyra år sedan och personalen upplever att de inte fyller sin funktion längre. Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2015 att uppdra åt barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist att, inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde, inhämta rektorernas beskrivning av behovet av nya datorer till personalen. IT-strateg Dejan Nedic informerade på allmänna utskottets sammanträde om inköpet som gäller begagnade datorer. De gamla datorerna samlas in och säljs enligt ett avtal med Inrego. Upphandling behövs inte. sunderlag Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist den 2 april 2015 Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 mars 2015, 2 Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 13 april 2015, 59 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 72 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja tilläggsinvestering med 750 tkr för inköp av datorer till personalen vid grundskolan i Mullsjö kommun och att teckna samarbetsavtal med Inrego. et skickas till Kommunfullmäktige

17 Dnr 2015/1099 Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag enligt förslaget med ändringen att prisbasbeloppet under punkten 7 Underställningsplikt ska vara 35 istället för 15. Revidering av ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag har bearbetats av kommunchefen sedan allmänna utskottet föregående sammanträde. Föreslagna ändringar är rödmarkerade. Diskussion fördes på allmänna utskottet om punkten 7. Underställningsplikt, tredje punkten förvärv av fastigheter till en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 15 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring om man ska ändra prisbasbeloppet till 35 istället för 15. sunderlag Reviderad utgåva av ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag. Protokoll från allmänna utskottet den 25 mars 2015, 67 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 83 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag enligt förslaget med ändringen att prisbasbeloppet under punkten 7 Underställningsplikt ska vara 35 istället för 15. et skickas till Kommunfullmäktige

18 Dnr 2015/1100 Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB. Revidering av ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB har bearbetats av kommunchefen sedan allmänna utskottet föregående sammanträde. Föreslagna ändringar är rödmarkerade. sunderlag Reviderad utgåva av ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB. Protokoll från allmänna utskottet den 25 mars 2015, 69 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 86 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB. et skickas till Kommunfullmäktige

19 Dnr 2015/1138 Utökad grundbemanning på Margaretas Park Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anvisa 600 tkr för att möjliggöra en utökning av grundbemanningen på Margaretas Park under 2015 och att man beslutar om en återkoppling av vikariefrågan och sjuktalet. Bemanningen är idag 0,59 årsarbetare/plats på Margaretas Park och behöver höjas till 0,65 årsarbetare/plats för att ge personalen en bra arbetsmiljö och att få ner den höga korttidsfrånvaron. I tjänsteskrivelsen föreslås socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att besluta att få resurser för utökad grundbemanning på Margaretas Park i form av 2,5 årsarbetare. Socialnämnden beslutade den 7 april 2015 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att höja grundbemanningen till 0,65 årsarbetare/plats vilket motsvarar ca 2,5 årsarbetare till en kostnad av kronor. Ärendet har beretts i allmänna utskottet. sunderlag Tjänsteskrivelse från programområdeschefen för hälso- och sjukvård och äldreomsorg den 24 mars 2015 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 25 mars 2015, 37 Protokoll från socialnämnden den 7 april 2015, 65 Protokoll från kommunstyrelsen den 8 april 2015, 110 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 87 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anvisa 600 tkr för att möjliggöra en utökning av grundbemanningen på Margaretas Park under på sammanträdet Christer Rube (S), Lars Eriksson (M) och Joseph Tornell (KD) föreslår att förslaget ska godkännas. Thore Thorstensson (KD) föreslår att man beslutar om en återkoppling av vikariefrågan och sjuktalet. Ordförande finner att beslut tas enligt förslag med Thore Thorstensson tillägg om en återkoppling av vikariefrågan och sjuktalet.

20 forts. et skickas till Kommunfullmäktige

21 Dnr 2015/1150 Policy för anslutning av avlopp i Jönköpings län Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta policyn för anslutning av avlopp i Jönköpings län. Representanter för kommunerna i Jönköpings län har tagit fram ett förslag till dokument för anslutning av avlopp till kommunalt vatten. Målet är att dokumentet ska antas av alla kommuner så att förutsättningar för företagen blir lika i hela länet, samtidigt som mängden oönskade ämnen som tillförs avloppsreningsverken minskar. Policyn innebär att anslutningen till kommunalt avlopp likställs i Jönköpings län så att alla kommunerna har gemensamma miljövärden. Mullsjö Energi & Miljö AB följer redan idag denna policy när frågan ställs om vilka förutsättningarna är för att ansluta industrier och anläggningar till de kommunala avloppsreningsverken i Mullsjö och Sandhem. sunderlag Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län. Råd och krav vid utsläpp av avloppsatten från industrier och andra verksamheter Förslag om beslut att anta Jönköpings läns policy för anslutning av avlopp i Jönköpings län. Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 91 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta policyn för anslutning av avlopp i Jönköpings län. et skickas till Kommunfullmäktige

22 Dnr 2015/1134 Reglemente för Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. I samband med ny mandatperiod har kommunstyrelsens och alla nämnders, inklusive miljönämndens reglemente setts över. Reglementena utgår nu från ett nytt grundförslag från SKL, Sveriges Kommuner & Landsting. Ändringar mot tidigare reglemente är främst att paragraferna har förtydligats och hamnat i en annan ordning. Föreslagna ändringar i reglementet är gulmarkerade. sunderlag Förslag till reglemente för Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. Protokoll från miljönämnden den 26 mars 2015, 11 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 92 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. et skickas till Kommunfullmäktige

23 Dnr 2015/1159 Reglemente för socialnämnden Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av socialnämndens reglemente. Föreligger förslag till revidering av Reglemente för socialnämnden. Socialnämnden beslutade den 10 mars 2015 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagen revidering av socialnämndens reglemente. sunderlag Reglemente för socialnämnden med förslag till revidering. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 25 februari 2015, 30 Protokoll från socialnämnden den 10 mars 2015, 51 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 93 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av socialnämndens reglemente. et skickas till Kommunfullmäktige

24 Dnr 2014/1188 Överföring av ram mellan programområden Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna en överföring av ram på totalt kronor från ledning/utredning till äldreomsorg (hemtjänst). Överföring av ram från ledning/utredning till äldreomsorg (hemtjänst). För att kunna genomföra en traditionell budget med ram för hemtjänsten måste budgetmedel föras över från ledning/utredning till hemtjänst. Totalt budgeterades hemtjänstinsatser för kronor på ledning/utrednings budget förra året I tjänsteskrivelsen föreslås socialnämnden godkänna en överföring av ram på totalt kronor från ledning/utredning till äldreomsorg (hemtjänst). sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchef och ekonom den 10 mars 2015 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 25 mars 2015, 35 Protokoll från socialnämnden den 7 april 2015, 62 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 98 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna en överföring av ram på totalt kronor från ledning/utredning till äldreomsorg (hemtjänst). på sammanträdet Mikael Johansson (V) föreslår att man beslutar enligt förslaget. et skickas till Kommunfullmäktige

25 Dnr 2013/1137 Motion om etablering av familjecentral i Mullsjö - svar Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunchefen uppdraget att tillsammans med personal från IFO, skolan och regionen att jobba fram ett förslag på placering och förutsättningar för en familjecentral, att förslaget överlämnas till budgetberedningen under hösten för ställningstagande och att därmed anse att motionen är besvarad. Berit Abrahamsson och Eva Friberg har kommit in med en motion om etablering av familjecentral i Mullsjö den 25 mars Kommunchefen fick i uppdrag av allmänna utskottet den 26 februari 2014 att höra med kommunerna i länet för att få en mer fördjupad analys om hur familjecentral har fungerat och ta upp ärendet på ett kommande möte. Mullsjö kommun ser positivt på motionen och ger kommunchefen uppdraget att tillsammans med personal från IFO, skolan och regionen att jobba fram ett förslag på placering och förutsättningar och att förslaget överlämnas till budgetberedningen under hösten för ställningstagande. Berit Abrahamsson (KD) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande och undrar varför motionen ännu inte är besvarad. sunderlag Motion om etablering av familjecentral i Mullsjö Protokoll från kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 31 Protokoll från kommunfullmäktige den 23 april 2013, 51 Protokoll från kommunstyrelsen den 12 juni 2013, 129 Protokoll från allmänna utskottet den 29 augusti 2013, 175 Protokoll från allmänna utskottet den 26 februari 2014, 35 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande från Berit Abrahamsson den 13 april Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 99 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

26 forts. att ge kommunchefen uppdraget att tillsammans med personal från IFO, skolan och regionen att jobba fram ett förslag på placering och förutsättningar för en familjecentral, att förslaget överlämnas till budgetberedningen under hösten för ställningstagande och att därmed anse att motionen är besvarad. et skickas till Kommunfullmäktige

27 Dnr 2015/1160 Taxekonstruktion inom förskolan/fritidshemmen Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxekonstruktionen inom förskolan/fritidshemmen enligt följande: förskolan ska ange två alternativa scheman för allmän förskola som föräldrarna får välja emellan, avgiften utgår från all vistelse i förskolan som ligger utanför den schemalagda allmänna förskolan, ge barnomsorgshandläggaren i uppdrag att jämt fördela årsavgiften för barn som har rätt till allmän förskola under perioden 1 augusti 31 juli, höja föräldraavgiften i både förskola och på fritidshemmen till nivån i de regler för maxtaxa som kommer att gälla från och med 1 juli Ett nytt tidrapporteringssystem (Tempus) har börjat användas inom förskolan och fritidshemmen. Med anledning av detta behöver taxekonstruktionen ses över. Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2015 att uppdra åt barn- och utbildningschefen och verksamhetsekonomen att komma in med förslag till ny taxekonstruktion för förskolan/fritidshemmen. sunderlag Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist den 2 april 2015 Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 mars 2015, 3 Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 13 april 2015, 58 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 100 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxekonstruktionen inom förskolan/fritidshemmen enligt följande: förskolan ska ange två alternativa scheman för allmän förskola som föräldrarna får välja emellan, avgiften utgår från all vistelse i förskolan som ligger utanför den schemalagda allmänna förskolan,

28 forts. ge barnomsorgshandläggaren i uppdrag att jämt fördela årsavgiften för barn som har rätt till allmän förskola under perioden 1 augusti 31 juli, höja föräldraavgiften i både förskola och på fritidshemmen till nivån i de regler för maxtaxa som kommer att gälla från och med 1 juli et skickas till Kommunfullmäktige

29 Dnr 2015/1163 Begäran om tilläggsanslag till driftbudgeten 2015 Kommunstyrelsen beslutar enligt Henrik Janssons (M) tilläggsförslag att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag till driftbudgeten 2015 med kronor för att förstärka bemanningen inom förskolan från och med hösten 2015 och att det finansieras genom att reducera det budgeterade resultatet. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 april framkom att resurserna är små för grundbemanningen inom förskolan. Detta kan resultera i att barn kan komma att behöva särskilt stöd. Ett önskemål finns om en ambulerande specialpedagog som kan handleda personal och hjälpa till med att påvisa olika sätt att arbeta. sunderlag Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 mars 2015, 8 Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 13 april 2015, 62 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 101 Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag till driftbudgeten 2015 med kronor för att förstärka bemanningen inom förskolan från och med hösten på sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att man beslutar enligt förslaget med tillägget att det finansieras genom att reducera det budgeterade resultatet. et skickas till Kommunfullmäktige

30 Dnr 2015/1151 Försäljning av fastigheten Sjöryd 1:20 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Sjöryd 1:20 till Mullsjö Bostäder AB enligt bifogat köpekontrakt. Mullsjö kommun förvärvade fastigheten Sjöryd 1:20 (torpet, Järnvägsgatan 7, Mullsjö) för bostadsändamål Köpeskillingen var 650 tkr. Mullsjö Bostäder AB vill köpa fastigheten och har presenterat ett byggnationsförslag om totalt 10 lägenheter. sunderlag Tjänsteskrivelse från tekniska chefen den 14 april 2015 Köpekontrakt inklusive karta och fastighetsinformation Protokoll från tekniska utskottet den 22 april 2015, 64 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 109 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten till Mullsjö Bostäder AB enligt bifogat köpekontrakt. et skickas till Kommunfullmäktige

31 Dnr 2015/1067 Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner har upprättat ett förslag till ändring i föreskrifterna som tidigare är beslutade i de båda kommunerna Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 mars att med små redaktionella ändringar översända yttrande om föreskrifterna. Nytt ändrat förslag har kommit för antagande. sunderlag Tjänsteskrivelse med förslag från miljöinspektören den 30 januari 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 25 februari 2015, 33 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 mars 2015, 66 Protokoll från allmänna utskottet den 29 april 2015, 111 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. et skickas till Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-09-09 Innehåll 199 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 253 200 Näringslivsrapport... 254 201 Delgivningar... 256 202 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-06-10 Innehåll 154 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 198 155 Delgivningar... 199 156 Anmälan av utskottsprotokoll... 200 157 Utskottsordförandena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-02-26 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 26 24 Redovisning av delegationsbeslut... 27 25 Delgivningar...

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015- Innehåll 81 Godkännande av ärendelista... 98 82 Statusrapport... 99 83 Sjukfrånvaro... 100 84 Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 38 Studiebesök... 54 39 Godkännande av ärendelista... 55 40 Delgivningar... 56 41 Anmälan av delegationsbeslut... 57 42 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 58

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-03-26 Innehåll 42 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 47 43 Redovisning av delegationsbeslut... 48 44 Delgivningar...

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista 5 2 Motion angående asylinvandringen och boende 6 3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 8 4 Taxa för hemsjukvård 9 5 Revisionsrapport Granskning

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-11-10 Innehåll 150 Godkännande av ärendelista... 177 151 Redovisning av delegationsbeslut... 178 152 Anmälan av utskottsprotokoll... 179 153 Delgivningar... 180 154 Statusrapport...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök på Kronängskolan... 3 2 Godkännande av ärendelista... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Lägesbeskrivning per programområde... 6 5 Statusrapport för tekniska utskottets pågående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 101 Godkännande av ärendelista... 138 102 Skolskjutsupphandling... 139 103 Delgivningar... 141 104 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden 142 105 Detaljplan för Sjöryd

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-10-06 Innehåll 133 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 158 134 Redovisning av delegationsbeslut... 159 135 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 40 Godkännande av ärendelista... 54 41 Att skriva sig till läsning... 55 42 Delgivningar... 56 43 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 57 44 Ansökan om bidrag

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 66 51 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 67 52 Information om barn- och utbildningsverksamhetens ekonomi... 68 53 Ung Företagsamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll Innehåll 90 Godkännande av ärendelista... 114 91 Delgivningar... 115 92 Anmälan av delegationsbeslut... 116 93 Statusrapport över pågående ärenden i allmänna utskottet... 117 94 Ordföranden informerar...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 36 28 Anmälan av delegationsbeslut... 37 29 Delgivningar... 38 30 Lägesbeskrivning per programområde... 39 31 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-29 Innehåll Sammanträdesdag 18 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 22 19 Statusrapport... 23 20 Månadsuppföljning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-09-08 Innehåll 118 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 142 119 Redovisning av delegationsbeslut... 143 120 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 17 Godkännande av ärendelista 36 18 Information från barn- och utbildningsnämnden 37 19 Anställningsstopp revidering av regler 38 20 Motion, kunskap är makt - svar 39 21 Avgifter för kopiering,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 151 Godkännande av ärendelista... 188 152 Månadsuppföljning 2016... 189 153 Framtida behov inom äldreomsorgen Björkgården... 190 154 Anmälan av delegationsbeslut... 191 155 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-12-14 Innehåll 181 Godkännande av ärendelista... 211 182 Aktuell sjukfrånvaro Margaretas Park... 212 183 Avgifter gällande hemsjukvård från och med den 1 mars 2016...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 58 Godkännande av ärendelista... 73 59 Klämdagar 2017 och del 2018... 74 60 Eliminering av delade turer inom äldreomsorgen... 75 61 Förlängt avtal Pensionsadministration 2017-01-01... 76 62 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-04-22 Innehåll 59 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 66 60 Anmälan av delegationsbeslut... 67 61 Lägesbeskrivning

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 11 Godkännande av ärendelista... 16 12 Ensamkommande flyktingbarn, budget och organisation... 17 13 Budget 2017... 18 14 Delgivningar... 19 15 Anmälan av delegationsbeslut... 20 16 Statusrapport

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-13 Innehåll 56 Budget 2016... 62 57 Lägesrapport ny förskola (Skogsgläntan)... 63 58 Taxekonstruktion inom förskolan/fritidshemmen... 64 59 Inköp av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott s arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-03-25 Innehåll 34 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 40 35 Överföring av ram mellan programområden... 41 36 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-02-11 Innehåll 14 Föregående mötes protokoll... 16 15 Tillkommande/utgående ärenden... 17 16 Anmälan av delegationsbeslut... 18 17 Anmälan av utskottsprotokoll... 19 18 Revisionsrapport gällande granskning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-02-28 18 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef 18.30 19.05 Tage Dalteg, kommunchef

Läs mer

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 15.11, 15.14-17.00 1 (19) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 66 Verksamhetsplan 2013 för miljönämndens verksamhet... 95 67 Behovsutredning 2013 för miljönämndens verksamhet... 96 68 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012...

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 41 Godkännande av ärendelista... 62 42 Delgivningar... 63 43 Anmälan av utskottsprotokoll... 64 44 Ordförandenas rapport... 65 45 Statusrapport över pågående ärenden i kommunstyrelsen... 68 46

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08 Sammanträdesdag Innehåll 96 Godkännande av ärendelista... 113 97 Bidrag till Valborgsmässofirande... 114 98 Ytterligare beslut om fördelning av investeringsbidrag...

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Plats 2016-11-09 15:00-17:00 Rådsalen ande ledamöter Ronny Larsson (S) (ordförande) Jan-Olov Carlsson (S) Anna Gransten (MP) Fredrik Lundquist (M) Kjell Johansson (C) Per-Henrik Jerlström

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 50 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.35 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Utses att justera Annika Malmer, miljöchef Ulrika Larsson, miljöstrateg Jan Österberg,

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer