Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION RESULTATREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr A Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION RESULTATREDOVISNING Etikprövningsverksamhet Återrapporteringskrav avseende etikprövningsverksamhet Övriga återrapporteringskrav Oredlighet i forskning Återrapporteringskrav avseende oredlighet i forskning Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen Återrapporteringskrav avseende tillsyn RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Upplysningar om avvikelser Värderingsprinciper Ersättningar och andra förmåner Noter SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE Centrala etikprövningsnämnden c/o Vetenskapsrådet Box Stockholm Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3 Telefon: Telefax: E-post: Hemsida:

3 VERKSAMHETENS BAKGRUND 3 (26) I regeringens proposition 2002/03:50 s. 28 angavs bl.a. följande skäl för att en svensk lag om etikprövning av forskning med människor skulle införas. Flera skäl talar för att det behövs en rättslig reglering av etikprövning av forskning där enskilda människor är forskningsobjekt. Ett sådant skäl är att människor som medverkar i forskning som försökspersoner eller liknande behöver skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt. I den mån som viss forskning kan innebära en risk för försökspersonerna bör en prövning göras som innefattar bl.a. en avvägning mellan risker och kunskapsvinster. Det bör ställas höga krav på forskningens kvalitet och på att försökspersonerna har förstått och accepterat villkoren för sitt deltagande. Det är dessutom befogat att allmänheten ges insyn i och inflytande över den forskningsetiska prövningen, eftersom det finns ett allmänintresse av att människovärdet skyddas och att människors integritet värnas. En rättslig reglering som garanterar att allmänföreträdare ges möjlighet att delta i den forskningsetiska prövningen torde långsiktigt stärka allmänhetens förtroende för forskningen. [...] Skyddet för människor som deltar i medicinsk forskning har också aktualiserats genom Sveriges undertecknande av Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin. För att Sverige skall kunna ratificera denna konvention, som uppställer vissa krav på hur etikprövning av medicinsk forskning skall gå till och hur den skall bedrivas, krävs en rättslig reglering av den forskningsetiska granskningen. Svensk lagstiftning behöver också anpassas till direktivet om tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av läkemedel avsedda för människor (2001/20/EG). Mot bakgrund härav inrättades sex regionala etikprövningsnämnder och en central etikprövningsnämnd den 1 januari 2004 för forskningsetisk prövning som avser människor.

4 VERKSAMHET OCH ORGANISATION 4 (26) Den statliga myndigheten Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) inrättades den 1 januari 2004 med uppgift att pröva ansökningar om etikprövning av forskning som avser människor och utöva tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen, EPL), som trädde i kraft den 1 januari Vissa ändringar i lagen som bl.a. innebär en utvidgning av tillämpningsområdet trädde i kraft den 1 juni 2008 (SFS 2008:192). Nämnden har även till uppgift att pröva vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., t.ex. vid inrättande av biobanker för forskning eller klinisk prövning. Nämndens verksamhet regleras ytterligare genom förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor och förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden. CEPN prövar ärenden som en regional etikprövningsnämnd har lämnat över enligt 29 etikprövningslagen och överklaganden enligt 36 samma lag av en regional nämnds beslut. Det finns sex regionala etikprövningsnämnder vars kanslier ligger vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt vid Karolinska Institutet i Stockholm. Den centrala nämnden består av ordförande och sex övriga ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskaplig kompetens och två företräda allmänna intressen. För samtliga ledamöter i nämnden finns personliga ersättare. Alla ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid. Ordföranden utser en av ledamöterna till vetenskaplig sekreterare på bestämd tid. Den vetenskapliga sekreteraren förbereder ärenden inför nämndens sammanträden och bistår med vetenskaplig kompetens. Ärendena avgörs av nämnden efter föredragning. Den vetenskapliga sekreteraren eller dennes ersättare är föredragande i nämnden men även personal vid nämndens kansli kan vara föredragande i nämnden. Nämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm. Vetenskapsrådet, som är CEPN:s värdmyndighet, tillhandahåller kansliresurser. För nämndens ekonomiadministration svarar Kammarkollegiet. Kansliet består av en kanslichef/chefsjurist, tre biträdande jurister och en administrativ sekreterare (samtliga heltidsanställda) samt en vetenskaplig sekreterare (cirka 35 procent av heltid). Kanslipersonalen är anställd vid Vetenskapsrådet och tillhör administrativa avdelningen men är placerad vid CEPN. Vetenskapsrådet har av regeringen fått i uppdrag att svara för utbildning av ledamöter och ersättare i etikprövningsnämnderna samt att ge ut föreskrifter för verkställighet av etikprövningslagen och förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Från och med den 1 januari 2010 har CEPN en ny uppgift. I enlighet med 9 förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden har det vid CEPN inrättats en expertgrupp för oredlighet i forskning. Expertgruppen ska på begäran av ett universitet eller högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning, konstnärligt

5 5 (26) utvecklingsarbete och annat utvecklingsarbete (SFS 2009:1069). Expertgruppen för oredlighet i forskning består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk sakkunskap. För samtliga ledamöter i expertgruppen finns personliga ersättare. Alla ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

6 RESULTATREDOVISNING 6 (26) Etikprövningsverksamhet Under 2011 har 47 1 ärenden slutbehandlats efter sammanlagt tolv sammanträden varav tre per capsulam. Under 2010 slutbehandlades 29 2 ärenden efter sammanlagt tio sammanträden varav tre per capsulam. Under 2009 slutbehandlades 40 3 ärenden efter sammanlagt 13 sammanträden varav fem per capsulam. Under 2008 slutbehandlades 31 4 ärenden efter sammanlagt elva sammanträden varav fyra per capsulam. För 2007 uppgick antalet slutbehandlade ärenden till 39 5 efter sammanlagt tio sammanträden varav tre per capsulam. Vid sammanträdena har i hög grad såväl de ordinarie ledamöterna som deras ersättare deltagit. Diskussionerna har varit omfattande och berört viktiga principiella frågor i anslutning till verksamhetens regelverk. För att sprida diskussionen till de regionala nämnderna har CEPN:s beslut tillsänts samtliga regionala nämnder. Även andra myndigheter som t.ex. Datainspektionen och Läkemedelsverket har tillsänts besluten. En huvuduppgift för nämnden är att avgöra om de risker som forskningen kan medföra för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet som kan vara förenade med en studie, uppvägs av forskningens vetenskapliga värde. Detta kan föranleda intrikata frågor huruvida forskningen har planerats på ett sådant sätt att den kan ge vetenskapligt hållbara resultat. Exempel på svåra gränsdragningsfrågor av mer formellt slag är om en studie ska definieras som forskning eller internt utvecklingsarbete på eller utan vetenskaplig grund eller som kvalitetssäkring. Med anledning av att ett relativt stort antal ärenden fortfarande aktualiserar prövningar huruvida ett projekt innefattar forskning enligt etikprövningslagen eller inte har många diskussioner inom nämnden och även med de regionala nämnderna handlat om forskningsbegreppet. Nämnden har med anledning av denna problematik publicerat en sammanfattning av sin praxis på sin hemsida, vilket synes ha lett till att antalet ärenden av detta slag minskat något jämfört med tidigare år. Med ikraftträdande den 1 juni 2008 ändrades etikprövningslagens definition av forskningsbegreppet vilket knappast har inneburit något klargörande utan snarast inneburit ytterligare tolkningssvårigheter för forskare och läkemedelsindustrin när det gäller frågan om ett visst projekt ska anses behöva etikprövas eller ej. I ett antal ärenden har frågor om risker vid invasiv forskning aktualiserats. Etiska frågor med anledning av upprättande av stora databaser har också varit föremål för prövning liksom frågor rörande under vilka omständigheter upprättandet av sådana databaser skulle kunna anses utgöra forskning. Det gäller här spörsmål som även varit föremål för diskussion vid seminarier samt i media. Frågor rörande ekonomisk ersättning till forskningspersoner samt internetbaserad forskning har också behandlats. Forskning utan samtycke, t.ex. registerforskning eller forskning med personer som saknar egen beslutskompetens på grund av sjukdom, har varit föremål för principdiskussioner och ställningstaganden i nämnden. Denna fråga har även debatterats flitigt i media. Nämnden har tillsänt regeringen beslut som åskådningsexempel på nackdelar med den nuvarande regleringen. Med anledning av den problematik som rör främst forskning beträffande akut medvetslösa personer där adekvat lagstiftning om företrädare saknas har nämnden, tillsammans med ett flertal myndigheter och organisationer, överlämnat en skrivelse till regeringen med krav på samordning för att få till 1 Av dessa 47 ärenden inkom 42 under 2011 och 5 under Av dessa 29 ärenden inkom 27 under 2010 och 2 under Av dessa 40 ärenden inkom 33 under 2009 och 7 under Av dessa 31 ärenden inkom 26 under 2008 och 5 under Av dessa 39 ärenden inkom 35 under 2007 och 4 under 2006.

7 7 (26) stånd en sammanhållen reglering rörande ställföreträdare för patienter med bristande beslutsförmåga. Det kan konstateras att antalet inkomna etikprövningsärenden minskade något under åren 2008, 2009 och 2010 i förhållande till tidigare år. En tänkbar förklaring kan vara att en del problem rörande etikprövningslagens tolkning som uppkommit under de första åren efter hand fått sin lösning genom nämndens praxis, vilket medfört att inte så många av de regionala nämndernas beslut behövt överklagas. Under 2011 skedde en relativt stor ökning av antalet inkomna ärenden. Möjligtvis kan detta bero på att antalet ansökningar också ökade hos de flesta regionala nämnderna under Med hänsyn till det anförda är den framtida utvecklingen när det gäller antalet ärenden svår att förutse. Det föreligger fortfarande ett stort behov av information hos allmänheten om etikprövning vid forskning med människor. Den vetenskapliga sekreteraren liksom även ordföranden och flera andra av nämndens ledamöter och ersättare samt kanslichefen har inbjudits att föreläsa i olika sammanhang, t.ex. på universitet och vid samverkansorgan om etikprövning samt lämnat information till myndigheter och forskare om hur nämnden ser på olika frågor som är av intresse för verksamheten. Kanslipersonalen har hållit föredrag om etikprövning och efterfrågan härom har varit och är fortfarande mycket stor. För information till allmänheten är även CEPN:s hemsida viktig. Nämndens kanslichef är ansvarig för etikprövningsnämndernas hemsida där kontinuerligt uppdaterad information om etikprövning finns att tillgå, både på svenska och engelska. Nämndens samtliga beslut finns tillgängliga på nämndens hemsida i en intern beslutskatalog som kanslipersonal, ledamöter och ersättare i etikprövningsnämnderna har tillgång till (genom tilldelade inloggningsuppgifter). Besluten är indelade årsvis och katalogerna uppdateras fortlöpande med nya beslut som nämnden fattar. Förutom beslutskatalogen finns även en intern söktjänst där besluten ämnesvis har kategoriserats för att underlätta sökandet. Det finns även möjlighet att ta del av ett urval av nämndens beslut genom ett externt söksystem, som inte kräver några inloggningsuppgifter, som också kan användas av allmänheten. Detta söksystem utvecklas fortlöpande, t.ex. vad gäller antalet beslut och kategorier i syfte att förenkla sökandet och spridningen av CEPN:s praxisgivande beslut. CEPN, som lägger stor vikt vid att försöka skapa förståelse mellan sökandena/klagandena och nämnderna genom att beskriva principerna för verksamheten och dess regelverk, har i mycket stor omfattning besvarat frågor från allmänheten, enskilda forskare, läkemedelsbolag och andra myndigheter. CEPN har besvarat ett antal remisser i frågor som rört dess verksamhetsområde samt ett antal enkäter, från t.ex. Ekonomistyrningsverket och Statistiska Centralbyrån. Information och samverkan med andra myndigheter Nämndens kansli har deltagit i möten med de regionala nämndernas administrativa sekreterare för att diskutera frågor av bl.a. administrativt innehåll. Kansliet har under året arrangerat det årliga nordiska sekretariatsmötet för utbyte av information av aktuella verksamhets- och forskningsetiska frågor. CEPN har medverkat i diskussioner med de regionala etikprövningsnämnderna, t.ex. vid det årliga nationella mötet för etikprövningsnämnderna. Kansliet, inkluderande den vetenskapliga sekreteraren, har också medverkat i en av Vetenskapsrådet tillsatt referensgrupp där representanter från samtliga etikprövningsnämnder deltar kring forskningsetisk prövning

8 8 (26) med anledning av rådets uppdrag att svara för utbildning av nämndernas ledamöter och ersättare samt att utforma föreskrifter och allmänna råd. Även representanter från Läkemedelsverket och Datainspektionen har deltagit. På uppdrag av Vetenskapsrådet och dess referensgrupp har en uppdaterad och förtydligad version av den blankett som används vid ansökan om etikprövning framarbetats av CEPN:s kansli tillsammans med nämndens vetenskapliga sekreterare. Vägledningen till ansökan har samtidigt grundligt omarbetats för att underlätta ansökningsförfarandet för forskarna. I maj 2011 anordnade Vetenskapsrådet med hjälp av nämndens kansli en utbildningsdag för etikprövningsnämndernas ledamöter och ersättare där bl.a. nämndens ordförande, vetenskapliga sekreterare och ytterligare några ledamöter och ersättare från nämnden höll föredrag och deltog i paneldiskussioner. I Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, som bl.a. bereder forskningsetiska frågor, ingår nämndens vetenskapliga sekreterare som adjungerad ledamot och en av nämndens ersättare (för vetenskaplig sekreterare) som ordinarie ledamot. Kansliet har också arrangerat en utbildningsdag (internat) för CEPN:s ledamöter och ersättare. Internationell samverkan Forskningen är i hög grad internationell. CEPN följer aktivt internationella konferenser om forskningsetiska frågor. Samarbetet, t.ex. i form av utbyte av information av forskningsetiska frågor, som inleddes 2005 med de nordiska och de baltiska länderna, har fortsatt under CEPN deltar genom sin vetenskapliga sekreterare i ett europeiskt nätverk av nationella etikkommittéer, EURECNET. CEPN är partner i projektet, som arbetar för erfarenhetsbyte och harmonisering av den forskningsetiska prövningsverksamheten i Europa. Under 2011 höll Nordiska kommittén för bioetik en konferens i Köpenhamn där nämndens vetenskapliga sekreterare deltog. CEPN har genom representant från nämnden även deltagit i möte i The Ad hoc group for the development of implementing guidelines for the clinical trials directive 2001/20/EC. Sammanfattningsvis anser CEPN att nämnden har utfört sina uppgifter effektivt, rättssäkert och noggrant samt med en hög grad av service och tillgänglighet. Det är CEPN:s intryck att möjligheten till överklagande och överlämnande enligt etikprövningssystemet har varit uppskattad av såväl forskningshuvudmän och forskare som de regionala nämnderna. Lagens syfte att söka den rätta en mellan skydd för enskilda forskningspersoner och för samhället viktig kunskapstillväxt synes därmed ha uppnåtts. Återrapporteringskrav avseende etikprövningsverksamhet Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa för de fem senaste åren - antal inkomna och avgjorda ärenden och genomsnittlig handläggningstid. Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras. Ingående av ärenden 2011 (fem) behandlades enligt följande: - två ärenden avgjordes i februari 2011, och - tre ärenden avgjordes i mars 2011 Under 2011 inkom 45 ärenden varav 42 avgjordes före den 31 december De övriga tre ärendena avgjordes i januari Av de 45 inkomna ärendena 2011 är fyra ärenden överlämnanden, resterande överklaganden, se Tabell 1. Under 2010 var det av 32 inkomna ärenden ett (1) överlämnande, resterande

9 9 (26) överklaganden, under 2009 var det av 35 inkomna ärenden fyra överlämnanden, resterande överklaganden, under 2008 var det av 33 inkomna ärenden fem överlämnanden, resterande överklaganden, och under 2007 var det av 40 inkomna ärenden fyra överlämnanden, se Tabell 1. Antal överlämnande ärenden anges inom parentes ( ) i Tabell 1.Vilken ärendekategori överlämnandena tillhör framgår också av tabellen. Tabell 1. Inkomna och avgjorda ärenden (antal överlämnade ärenden inom parantes). Kat. * Ing (Utg. 2006) Inkom 2007 Avgjorda 2007 Ing (Utg. 2007) Inkom 2008 Avgjorda 2008 Ing (Utg. 2008) Inkom 2009 Avgjorda (3) 22 (3) 2 18 (4) 16 (4) 4 17 (3) 20 (3) (1) 5 6 (1) 1 7 (1) 6 (1) 2 10 (1) 12 (1) (1) 2 (1) Tot: 4 (1) 40 (4) 39 (5) 5 33 (5) 31 (5) 7 35 (4) 40 (4) ( ) = antal överlämnade ärenden *De olika kategorierna (Kat.) bygger på de regionala nämndernas redovisning enligt bilaga 2 i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor, vilket innebär att varje ärende endast redovisas under en kategori. Eftersom kategorierna inte är varandra uteslutande, d.v.s. ett forskningsprojekt kan falla under flera kategorier, blir redovisningen inte så klar och upplysande som skulle ha varit önskvärt. Kategorierna är följande: 1. En forskningshuvudman 2. Mer än en forskningshuvudman 3. Mer än en forskningshuvudman men där samtliga forskningspersoner eller forskningsobjekt har ett omedelbart samband med endast en av forskningshuvudmännen 4. Behandling av personuppgifter 5. Klinisk läkemedelsprövning 6. Ansökan om ändring 7. Övrig kategori (lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.) Tabell 1. forts. Kat. * Ing (Utg. 2009) Inkom 2010 Avgjorda 2010 Ing (Utg. 2010) Inkom 2011 Avgjorda 2011 Utg (2) 22 (2) (1) 4 (1) (1) 6 (1) 0 4 (1) 3 1 (1) Tot: 2 32 (1) 29 (1) 5 45 (4) 47 (3) 3 (1) Av de 45 inkomna ärendena under året behandlades nio ärenden vid de regionala etikprövningsnämndernas avdelningar för övrig forskning, och de resterande vid medicinska avdelningar. Under 2010 behandlades tio av de 32 inkomna ärendena vid de regionala etikprövningsnämndernas avdelningar för övrig forskning, och resterande vid medicinska avdelningar. Under 2009 behandlades fyra av de 35 inkomna ärendena vid de regionala etikprövningsnämndernas avdelningar för övrig forskning, och resterande vid medicinska avdelningar. Under 2008 behandlades sex av de 33 inkomna ärendena vid de regionala etikprövningsnämndernas avdelningar för övrig forskning, och resterande vid medicinska avdelningar. Under 2007 behandlades tolv av de 40 inkomna ärendena vid de regionala etikprövningsnämndernas avdelningar för övrig forskning, och resterande vid medicinska avdelningar, se Tabell 1 a. Antal ärenden övrig forskning anges inom parentes ( ) i Tabell 1 a. Vilken ärendekategori överlämnandena tillhör framgår också av tabellen.

10 Tabell 1 a. Inkomna och avgjorda ärenden (antal ärenden övrig forskning inom parantes). Kat. * Ing (Utg. 2006) Inkom 2007 Avgjorda 2007 Ing (Utg. 2007) Inkom 2008 Avgjorda 2008 Ing (Utg. 2008) Inkom 2009 Avgjorda (9) 22 (9) 2 18 (3) 16 (3) 4 17 (4) 20 (3) (1) 2 (1) (1) 4 (1) (2) 3 (2) 0 2 (1) 2 (1) (1) 2 (1) Tot: 4 40 (12) 39 (12) 5 33 (6) 31 (6) 7 35 (4) 40 (3) ( ) = antal ärenden övrig forskning *De olika kategorierna (Kat) se ovan under Tabell 1 Tabell 1 a. forts. Kat. * Ing (Utg. 2009) Inkom 2010 Avgjorda 2010 Ing (Utg. 2010) Inkom 2011 Avgjorda 2011 Utg (3) 14 (3) 2 21 (8) 22 (7) 1 (1) (1) 3 (1) (1) 2 (1) (4) 6 (4) 0 4 (1) 3 (1) (1) 2 (1) Tot: 2 32 (10) 29 (10) 5 45 (9) 47 (8) 3 (1) 10 (26) Under 2011 var den genomsnittliga handläggningstiden per ärende 5 veckor, oavsett ärendekategori (se * vid Tabell 1). Med anledning av bl.a. nya, effektivare kanslirutiner har den genomsnittliga handläggningstiden minskat ytterligare under 2011 jämfört med åren Även under 2011 har det i många av ärendena aktualiserats svåra och ibland nya forskningsetiska frågor som krävt fortsatta diskussioner inom nämnden inte bara gällande sakfrågorna utan även kring utformningen av besluten bl.a. med hänsyn till CEPN:s praxisbildande funktion. Enligt nämndens arbetsordning bör handlingarna i ett ärende översändas till ledamöterna och ersättarna senast en vecka före sammanträdet. Målsättningen är att ett ärende ska vara slutbehandlat inom två veckor efter ett sammanträde. Tabell 2. Genomsnittlig handläggningstid, år År Genomsnittlig handläggningstid per ärende oavsett ärendekategori (se * vid Tabell 1) veckor veckor veckor veckor veckor

11 11 (26) Övriga återrapporteringskrav Vidare ska Centrala etikprövningsnämnden redovisa - nämndens kostnader, - genomsnittlig handläggningskostnad per ansökan, och - antal sammanträden inom nämnden. Nämndens totala kostnader under 2011 uppgick till kr. Dessa kostnader framgår av resultaträkningen. Vad gäller övriga driftskostnader utgörs dessa dels av värdmyndighetens kostnader (t.ex. löner och hyra), dels av s.k. övriga kostnader (t.ex. resor, representation och kontorsmaterial). De totala kostnaderna har fördelats på etikprövningsverksamhet och tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen respektive oredlighet i forskning. Från och med 2010 redovisas verksamheten oredlighet i forskning under egen anslagspost (ap.2), se anslagsredovisningen. Som kostnadsfördelningsnyckel har använts antal inkomna ärenden fördelat på etikprövning och tillsyn vilken visat sig vara den mest rättvisande fördelningsgrunden 6. Beräkningsunderlag avseende etikprövning och tillsyn: etikprövningsärenden 45 7 och tillsynsärenden 5 8, totalt antal ärenden: 50. För ärendena angående oredlighet har ingen kostnadsfördelningsnyckel använts. Tabell 3. Kostnader och intäkter fördelade på verksamheten, år Kostnader fördelade på verksamheten, tkr Etikprövning Tillsyn av efterlevnad av EPL Oredlighet i forskning Totala kostnader Intäkter av anslag fördelat på verksamheten, tkr Etikprövning Tillsyn av efterlevnad av EPL Kansliet redovisar nedlagd arbetstid enligt ett tidrapporteringssystem av vilket framgår att kansliets nedlagda tid avseende tillsyn för 2011 inte föranleder ett frångående av hittills tillämpad kostnadsfördelningsnyckel. Ett tillsynsärende har under 2011 behandlats av nämnden vid sammanträde. 7 Inkomna etikprövningsärenden under 2011, se Tabell 1, 1 a. 8 Inkomna tillsynsärenden under 2011, se sid 15, sjätte stycket x 40/46 = x 33/39 = x 35/40 = x 32/41 = x 45/50 = x 6/46 = x 6/39 = x 5/40 = x 9/41 = x 5/50 = Anslagsutfall ap tkr 20 Anslagsutfall ap tkr 21 Fördelningsgrund enligt not Fördelningsgrund enligt not Fördelningsgrund enligt not Fördelningsgrund enligt not Fördelningsgrund enligt not Fördelningsgrund enligt not Fördelningsgrund enligt not Fördelningsgrund enligt not Fördelningsgrund enligt not Fördelningsgrund enligt not 18.

12 12 (26) Oredlighet i forskning Totala intäkter av anslag Intäkter (andra än av anslag) fördelade på verksamheten, tkr Etikprövning Tillsyn av efterlevnad av EPL Oredlighet i forskning Totala intäkter (andra än av anslag) Den genomsnittliga handläggningskostnaden per ansökan, etikprövningsverksamheten under 2011 (CEPN:s kostnader avseende etikprövningsverksamhet, se Tabell 3/antalet etikprövningsärenden, se sid. 11) är /45 = kr. Tabell 4. Genomsnittlig handläggningskostnad per ansökan, år År Genomsnittlig handläggningskostnad per ansökan oavsett ärendekategori * Kostnaden har beräknats per inkommet ärende 1) se beräkningsgrund i text ovanför Tabell kr * kr * kr * kr * kr 1) * Minskningen av den genomsnittliga handläggningskostnaden för 2011 och 2012 jämfört med tidigare år som redovisas beror huvudsakligen på att CEPN:s kostnader fördelats på anlagsposterna "Centrala etikprövningsnämnden" (anslagspost 1) respektive "Oredlighet i forskning" (anslagspost 2) samt att inkomna etikprövningsärenden ökat med 16 procent. Anslagspost 1 avser verksamhet etikprövning och tillsyn. Anslagspost 2 avser verksamhet oredlighet i forskning. Under 2011 har CEPN hållit tolv sammanträden, varav tre sammanträden per capsulam. Tabell 5. Antal sammanträden inom nämnden, år År 2007 Tio sammanträden, varav tre sammanträden per capsulam År 2008 Elva sammanträden, varav fyra sammanträden per capsulam År 2009 Tretton sammanträden, varav fem sammanträden per capsulam År 2010 Tio sammanträden, varav tre sammanträden per capsulam År 2011 Tolv sammanträden, varav tre sammanträden per capsulam 31 Fördelningsgrund enligt not Fördelningsgrund enligt not Se not Se not Se not Se not Se not Se not Se not Se not Se not Se not Se not Se not 32.

13 13 (26) Oredlighet i forskning CEPN har i enlighet med regeringens proposition Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) fått ett nytt uppdrag gällande oredlighet i forskning. Enligt 9 förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden, som trädde i kraft den 1 januari 2010 (SFS 2009:1069), ska det vid nämnden finnas en expertgrupp för oredlighet i forskning som på begäran av ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ska yttra sig i ärenden som rör misstankar om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och annat utvecklingsarbete. Regeringen fattade beslut om förordnande av ledamöter och ersättare i expertgruppen i mars Det första oredlighetsärendet inkom i april 2010 och därefter inkom under 2010 ytterligare två ärenden. Sammanlagt har tre yttranden hittills avgivits av expertgruppen för oredlighet i forskning. CEPN:s kansli har bl.a., i samråd med expertgruppens ordförande, upprättat kanslirutiner och arbetsordning för den nya verksamheten samt vidtagit diverse andra förberedande åtgärder. Information om expertgruppen för oredlighet i forskning har lagts ut på CEPN:s hemsida. Kansliet har under året besvarat frågor från allmänhet, massmedia samt universitet och högskolor avseende expertgruppen för oredlighet i forskning och det nya förfarandet. Många principfrågor kommer att aktualiseras efter hand som fler ärenden avgörs. Juristerna vid Centrala etikprövningsnämndens kansli deltar som observatörer, och undersöker förutsättningarna för ett framtida medlemskap, i European Network of Research Integrity Offices (ENRIO). Möten med ENRIO-gruppen hålls ungefär två gånger om året och Centrala etikprövningsnämnden följer verksamheten i denna grupp i syfte att ha tillgång till ett internationellt forum för att uppdatera sig om och diskutera frågor som rör oredlighet i forskning. Det torde ännu vara för tidigt att bedöma hur den framtida tillströmningen av oredlighetsärenden kommer att se ut, eftersom Centrala etikprövningsnämndens uppdrag vad avser detta område fortfarande är relativt nytt. Återrapporteringskrav avseende oredlighet i forskning Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa - antal inkomna ärenden och antal yttranden, - handläggningstid per ärende, och - antal sammanträden inom expertgruppen för oredlighet. Ingående av ärenden 2011 (ett) behandlades enligt följande: - ärendet avgjordes i april 2011 Under 2011 inkom inga oredlighetsärenden men med anledning av ett (1) av de ärenden som inkom under 2010 avgav expertgruppen för oredlighet i forskning under 2011 ett (1) yttrande (se ovan). Under 2010 inkom tre oredlighetsärenden och med anledning av dessa avgav expertgruppen för oredlighet i forskning under 2010 två yttranden.

14 Tabell 6. Inkomna ärenden och antal yttranden, år Ingående 2009 Inkom 2009 Yttranden 2009 Ingående 2010 Inkom 2010 Yttranden 2010 Ingående 2011 Inkom (26) Yttranden Under 2011 handlades endast ett (1) ärende (O ) och handläggningstiden för detta var 21 veckor (jfr dock kommentar i fotnot 49). Under 2010 handlades två ärenden (O resp. O ). Handläggningstiden var 6 veckor för O och 12 veckor för O Tabell 7. Handläggningstid per ärende, år År Handläggningstid per ärende - veckor 6 47 resp veckor veckor Tabell 8. Antal sammanträden för expertgruppen, år År År År Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen Återrapporteringskrav avseende tillsyn Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa - tillsynens omfattning och inriktning och hur tillsynsarbetet har bedrivits, - antalet tillsynsärenden och antalet ärenden som har initierats av nämnden, och - sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder. Enligt 34 etikprövningslagen har den centrala nämnden tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Detta gäller dock inte i den mån tillsynen faller inom någon annan myndighets ansvarsområde. I regeringens proposition 2002/03:50 s. 164 och 206, anges att den forskning som behöver tillsyn enligt etikprövningslagen är den forskning som inte täcks av det tillsynsansvar som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Datainspektionen har. Vidare anges att den forskning som bl.a. blir kvar att utöva tillsyn över är medicinsk och psykologisk grundforskning som bedrivs av annan huvudman än vårdgivare inom hälso- och sjukvården, t.ex. i anslutning till lärosätenas medicinska institutioner. Detta innebär att det är ett mindre område som det återstår att utöva tillsyn över. 45 Expertgruppen för oredlighet i forskning inrättades vid CEPN den 1 januari Med anledning härav finns inga siffror att redovisa från år Ibid. 47 Siffran avser handläggningstiden för ärende med dnr. O Siffran avser handläggningstiden för ärende med dnr. O Ärendet (O ) inkom till CEPN i november 2010, innan universitetet slutfört den egna utredningen. I väntan på universitetets egna utredning (som bl.a. ligger till grund för expertgruppens yttrande) kunde ärendet inte handläggas, därav den långa handläggningstiden. Universitetets egen utredning inkom till CEPN i februari 2011, 87 dagar efter att begäran om yttrande inkom till CEPN. Den faktiska handläggningstiden för expertgruppen är därför (145-87=) 58 dagar. Genomsnittlig handläggningstid är således 58/1/7=8,285 (8 veckor). 50 Expertgruppen för oredlighet i forskning inrättades vid CEPN den 1 januari Med anledning härav finns inga siffror att redovisa från år 2009.

15 15 (26) CEPN:s tillsynsansvar är begränsat i ytterligare en aspekt. Etikprövningslagen trädde i kraft den 1 januari 2004 och kan endast tillämpas på forskning vars utförande påbörjats efter detta datum. Beslut vid etikgranskning som till och med den 31 december 2003 fattats i de tidigare etikkommittéerna hos olika statliga myndigheter ska gälla även för forskning som börjat utföras först efter den 1 januari Forskning som har börjat utföras före den 1 januari 2004 omfattas inte heller av lagen, vilket innebär att denna forskning också faller utanför nämndens tillsynsansvar. Centrala etikprövningsnämndens tillsyn syftar till att förebygga att forskning som omfattas av lagen bedrivs utan att ha godkänts vid etikprövning eller i strid med villkor som meddelats i samband med godkännande vid etikprövning. För att förhindra att sådan forskning ändå sker har nämnden vissa befogenheter, t.ex. att utfärda förbud. Nämnden är också skyldig att göra åtalsanmälan om det finns skälig misstanke om straffbelagd överträdelse av etikprövningslagen. I sistnämnda hänseende gäller att endast uppsåtliga överträdelser kan medföra straffansvar. Med anledning av den gränsdragningsproblematik som kan uppstå beträffande de olika myndigheternas tillsynsansvar har vid behov anordnats möten med ovan nämnda myndigheter, för att gemensamt utreda och diskutera relevanta frågor, t.ex. tillsynsområde, policy, åtgärder. Senast ett sådant möte anordades var med Datainspektionen i november Då ett ärende inkommer och det råder osäkerhet om vilken myndighet som kan anses ha tillsynsansvaret tas kontakt med de övriga myndigheterna. Kontaktperson på respektive myndighet har utsetts. Två jurister från Datainspektionen var inbjudna för att föreläsa vid CEPN:s årliga utbildningsdag för nämndens ledamöter (internat) 2011, och representanter från både Datainspektionen och Läkemedelsverket deltog på Vetenskapsrådets referensgruppmöte, tillsammans med representanter från samtliga etikprövningsnämnder. Vid dessa möten diskuterades vissa tillsynsfrågor. Enligt CEPN:s arbetsordning utreds frågor som rör nämndens tillsynsverksamhet (exempelvis fråga huruvida ett ärende omfattas av nämndens tillsynsansvar eller ej), om inte ordföranden bestämmer annat, i första hand genom kanslichefen som har att vid nästkommande sammanträde med nämnden anmäla resultatet av vidtagna utredningsåtgärder. Frågor om förelägganden, förbud och åtalsanmälan beslutas av nämnden. Kanslichefen är föredragande i nämndens tillsynsärenden. Under 2011 har fortsatt fokus legat på att bedriva förebyggande tillsyn i form av informationsverksamhet, t.ex. genom att avge skriftliga och/eller muntliga råd, ge vägledning m.m. till enskilda forskare, myndigheter, läkemedelsbolag m.fl. Definitionen av forskningsbegreppet (se sid. 6) innebär att många forskare är osäkra på huruvida ett projekt kräver etikprövning eller ej p.g.a. tolkningssvårigheter. Centrala etikprövningsnämndens kanslipersonal har bl.a. hållit föreläsning för, och besvarat frågor från forskare om etikprövningslagen samt CEPN:s verksamhet och tillsyn. Under 2011 inkom fem tillsynsärenden, samtliga är under utredning varav ett (1) är vilande på anmälarens begäran. Under 2010 inkom nio tillsynsärenden, varav sju avgjordes under 2011 (inga av dessa ärenden aktualiserade någon åtgärd inom ramen för nämndens tillsynsverksamhet) och två är under utredning varav ett (1) är vilande på anmälarens begäran.

16 16 (26) Under 2009 inkom fem tillsynsärenden till nämnden varav fyra avgjordes under 2010 och ett (1) avgjordes under 2011 (inga av dessa ärenden aktualiserade någon åtgärd inom ramen för nämndens tillsynsverksamhet). Under 2008 inkom sex tillsynsärenden varav fyra avgjordes under 2009 och två avgjordes under 2010 (inga av dessa ärenden aktualiserade någon åtgärd inom ramen för nämndens tillsynsverksamhet). Under 2007 inkom sex tillsynsärenden varav två avgjordes 2008 och ett (l) avgjordes under 2009, övriga tre ärenden avgjordes under 2010 (inga av dessa ärenden aktualiserade någon åtgärd inom ramen för nämndens tillsynsverksamhet). Under året har inte framkommit något som föranlett nämnden att själv initiera tillsynsärenden. Nämnden har dock företagit viss egeninitierad tillsynsverksamhet, bl.a. i form av fortsatt granskning av efterlevnaden av sådana villkor med vilka nämnden har förenat ett godkännande genom att vid behov kontakta ansvarig forskare för uppföljning angående att det av CEPN uppställda villkoret efterföljs. En annan form av egeninitierad tillsynsverksamhet som bedrivs och fortsätter att utvecklas är att granska annonser i vilka forskningshuvudmän söker forskningspersoner för att ställa upp i ett forskningsprojekt och kontrollera bl.a. genom kontakt med ansvarig forskare att etikgodkännande inhämtats där så krävs. Det bör framhållas att den informationsverksamhet som nämnden enligt det föregående bedriver får ses som en viktig del av tillsynsverksamheten. Det är nämndens uppfattning att de som bedriver forskning är mycket måna om att informera sig om och följa de bestämmelser, direktiv, riktlinjer m.m. som omfattar forskningen. Ett beslut om godkännande eller ett rådgivande yttrande med positivt innehåll av etikprövningsnämnd ger forskningsprojektet en kvalitetsstämpel.

17 17 (26) RESULTATRÄKNING (tkr) Not Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Summa Verksamhetsutfall 0 0

18 18 (26) BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Fordringar Fordringar hos andra myndigheter Summa Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Summa Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Summa Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Summa SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Skulder m.m. Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Summa SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

19 19 (26) ANSLAGSREDOVISNING Redovisning mot anslag Anslag Ing. över- Årets till- Indrag- Totalt Utgifter Utgående (tkr) förings- delning ning disponi- överbelopp enl. regl. belt föringsbrev belopp belopp Not Uo 16 3:10 Ramanslag Centrala etikprövningsnämnden ap.1 Centrala etikprövningsnämnden ap. 2 Oredlighet i forskning Summa

20 20 (26) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper Centrala etikprövningsnämndens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Brytdagen föregående år var den 10 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Upplysningar om avvikelser Nämnden har ingen egen anställd personal varför uppgift om anställdas sjukfrånvaro, årsarbetskrafter och medelantalet anställda inte kan lämnas. Kanslipersonalen är anställd av utförda tjänster, lokalhyror och användning av kontorsmaskiner. Nämnden har inte några egna anläggningstillgångar varför lån i Riksgäldskontoret ej är aktuellt. Värderingsprinciper Omsättningstillgångar Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. Skulder Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4 RESULTATREDOVISNING

Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4 RESULTATREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2008 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr A 9-2009 Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4 RESULTATREDOVISNING...5-15 Mål: Verksamhetsområde Forskningens infrastruktur...

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnden 2 (23) Årsredovisning 2014. Sid. VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 3-4 RESULTATREDOVISNING... 5-11

Centrala etikprövningsnämnden 2 (23) Årsredovisning 2014. Sid. VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 3-4 RESULTATREDOVISNING... 5-11 ÅRSREDOVISNING 2014 2 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr A 10-2015 Sid. VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 3-4 RESULTATREDOVISNING... 5-11 Etikprövningsverksamhet... 5 Återrapporteringskrav avseende etikprövningsverksamhet...

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder; SFS 2003:616 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder; SFS 2007:1069 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Centrala etikprövningsnämnden 2 Årsredovisning Dnr A Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Centrala etikprövningsnämnden 2 Årsredovisning Dnr A Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND 3 ÅRSREDOVISNING 212 2 Årsredovisning 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr A 12-213 VERKSAMHETENS BAKGRUND 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION 4-5 RESULTATREDOVISNING 6-14 Etikprövningsverksamhet 6-7 Information och samverkan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2004 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM Postadress Besöksadress Telefon Fax E-Mail Box 289 Nobels väg 12 A 08-524 864 00 (vx) 08-524 866 99 kansli@stockholm.epn.se 171 77 STOCKHOLM

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Centrala etikprövningsnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Centrala etikprövningsnämnden Regeringsbeslut III:44 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05993/F Centrala etikprövningsnämnden c/o Vetenskapsrådet, Box 1035 101 38 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Forskningsetikprövning varför och hur? Margareta Möller Vetenskaplig sekreterare

Forskningsetikprövning varför och hur? Margareta Möller Vetenskaplig sekreterare Forskningsetikprövning varför och hur? World Medical Association Declaration of Helsinki Recommendations guiding physicians in biomedical research involving human subjects. 18th WMA General Assembly, Helsinki,

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård. Dir.

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård. Dir. Kommittédirektiv Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård Dir. 2016:45 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Sammanfattning

Läs mer

tfsl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2)

tfsl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2) tfsl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2) - C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dm- Ö 24-2009 2009-11-02 KLAGANDE Karolinska Institutet Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 11-2005 2005-03-31

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 11-2005 2005-03-31 Sid 1(2) CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 11-2005 2005-03-31 KLAGANDE Landstinget Västernorrland FoU-Centrum Sundsvalls sjukhus 851 86 Sundsvall ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning 2013 POD 19/2014

Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013 Årsredovisning avseende år 2013 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 FINANSIELLA DOKUMENT 5 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder Regeringsbeslut III:3 Utbildningsdepartementet 2016-10-13 U2016/00358/F U2016/04020/F U2016/04022/F m.fl. Se bilaga 1 regionala etikprövningsnämnder Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala

Läs mer

SAKEN Prövning enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

SAKEN Prövning enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Sid 1(3) CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dm Ö 3-2004 2004-06-29 KLAGANDE Västerbottens läns landsting 901 89 Umeå ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Umeå beslut den 26 februari 2004

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3)

Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3) Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3)» C E N T R A L ETHICAL REVIEW B O A R D 2011-02-04 Dnr O 31-2010 KLAGANDE Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala ÖVERKLAGAT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnd en

Centrala etikprövningsnämnd en Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (2) ^W- C E N T R A L ETHICAL REVIEW B O A R D BESLUT 2013-04-25 Dnr O 14-2013 KLAGANDE Stockholms läns landsting Andrologiskt Centrum Karolinska universitetssjukhuset,

Läs mer

"0 l Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2)

0 l Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2) "0 l Centrala Sid 1 (2) - ^ ^ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dm- Ö 39-2007 2008-10-14 KLAGANDE Mountain Medical Åre AB Kurortsvägen 20 830 13 Åre ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala s

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnden

Centrala etikprövningsnämnden ifsl Centrala etikprövningsnämnden Dnr C Sid 1 (3) CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT DM Ö 24-2007 2007-09-20 SÖKANDE FORSKNINGSHirvnLJDMAN Lunds universitet Institutionen för psykologi 221 00 Lund SAKEN

Läs mer

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 30-2004 2004-10-18

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 30-2004 2004-10-18 Sid 1(2) CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 30-2004 2004-10-18 KLAGANDE Region Skåne Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund, genom ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Lund, avd

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 3, beslut den 22 februari 2006 Dnr 2006/143-31

ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 3, beslut den 22 februari 2006 Dnr 2006/143-31 C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D SM 1(2) BESLUT Dnr Ö 15-2006 2006-05-22 KLAGANDE AGO Hud Nordic AB Box 622 194 26 Upplands Väsby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm,

Läs mer

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige. Nürnbergskoden 1947

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige.  Nürnbergskoden 1947 Etikprövningslagen www.epn.se Charlotta Dabrosin Vetenskaplig sekreterare REPN Linköping Reglering efter 2:a världskriget Nürnbergskoden 1947 Helsingforsdeklarationen 1964 Revisions: 1975, 1983, 1996,

Läs mer

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö Sid 1(2) CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 15-2005 2005-05-23 KLAGANDEN Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Box 500 405 30 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö Sid 1 (3) CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 25-2004 2004-10-18 KLAGANDE Neurotech Institutionen Sektionen för sjukgymnastik Huddinge sjukhus 141 83 Huddinge, genom Ersta sjukhus Stortorpsvägen

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3)

Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) * ^^W- C E N T R A L E T H I C A L REVIEW B O A R D 2014-06-18 Dnr O 14-2014 KLAGANDE Skogforsk Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut Uppsala Science Park 751

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3)

Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3) Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3) C E N T R A L ETHICAL REVIEW B O A R D BESLUT 2012-09-21 Dnr O 33-2012 KLAGANDE Region Skåne J A Hedlunds väg 291 89 Kristianstad ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

^fsl Centrala etikprövningsnämnden Sid l (3) CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD

^fsl Centrala etikprövningsnämnden Sid l (3) CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD ^fsl Centrala etikprövningsnämnden Sid l (3) CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT Dm Ö 13-2010 2010-07-13 KLAGANDE Karolinska Institutet Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se

Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se Vad är viktigast? Information på www.epn.se Punkt 2:1 sammanfattande beskrivning av projektet Försökspersonsinformationen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT - Dnr Ö 37-2004 2004-12-09

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT - Dnr Ö 37-2004 2004-12-09 Sid 1(2) CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT - Dnr Ö 37-2004 2004-12-09 KLAGANDE Hälsouniversitet 581 85 Linköping ÖVERKLAGADE BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Linköping beslut den 1 oktober och

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

4141- Centrala etikprövningsnämnden

4141- Centrala etikprövningsnämnden 4141- Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) BESLUT Dnr Ö 4-2017 SÖKANDE 581 83 Linköping ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings beslut den 31 januari 2017, dnr 2016/478-31, se

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

0 S l Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3)

0 S l Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) 0 S l Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) * ^ ^ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dnr Ö 27-2009 2009-12-11 KLAGANDE Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala ÖVERKLAGAT

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

SAKEN Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprö vningslagen)

SAKEN Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprö vningslagen) : 0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2) - ^ ^ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dnr Ö 30-2007 2007-10-22 KLAGANDE Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541

HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541 HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541 Yttrande över departementspromemorian (Ds 2001:62) Etikprövning av forskning som avser människor (2 bilagor) ÄRENDET Stockholms läns

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

"ffåkl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) - ^ ^ ~ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D

ffåkl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) - ^ ^ ~ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D "ffåkl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) - ^ ^ ~ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dm- Ö 25-2008 2009-04-08 KLAGANDE Umeå universitet Institutionen för socialt arbete 901 87

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Ulf Malmqvist Läkare 046-17 33 33 Ulf.Malmqvist@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-08 Dnr 1601969 1 (6) Remissvar: Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning. har genom remiss

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnden CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT DflT 0 21-2007 2007-07-25

Centrala etikprövningsnämnden CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT DflT 0 21-2007 2007-07-25 ##. Sid 1(3) Centrala etikprövningsnämnden CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT DflT 0 21-2007 2007-07-25 KLAGANDE Karolinska Institutet Öron-, Näs-, Hals- och Cochlea kliniken Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 9-2004 2004-06-02

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 9-2004 2004-06-02 Sid 1 (2) CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 9-2004 2004-06-02 KLAGANDE Jämtlands läns landsting Bräcke basområde PV Norrlandsgatan 19 840 60 Bräcke, Allergicentrum i Östergötland Universitetssjukhuset

Läs mer

SAKEN Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen)

SAKEN Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen) .^^. Sid 1 (3) #3&2 Centrala etikprövningsnämnden - ^ # CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT DllT Ö 40-2005 2005-12-06 SÖKANDE FORSKNINGSHUVUDMAN Mälardalens högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap

Läs mer

0Skl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) - ^ ^ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D

0Skl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) - ^ ^ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D 0Skl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) - ^ ^ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dm-Ö 18-2009 2009-07-21 KLAGANDE Örebro läns landsting Box 1613 701 16 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3)

Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3) Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3) CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT 2011-12-12 Dnr 0 42-2011 SÖKANDE FORSKNINGSHUVUDMAN Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:6 2016-06-16 U2016/02876/UH Utbildningsdepartementet Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

j j f j j p Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3)

j j f j j p Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) j j f j j p Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) - ^ ^ ~ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dm- Ö 3-2009 2009-05-08 KLAGANDE Region Skåne Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund

Läs mer

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ ÅRSREDOVISNING 2015 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Inledning... 3 Uppgifter... 3 Organisation... 3 Verksamhetsmål... 3 Verksamheten... 4 Inledning...

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Riksdagen

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 5-2004 2004-06-02

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 5-2004 2004-06-02 Sid 1(3) CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN BESLUT Dnr Ö 5-2004 2004-06-02 KLAGANDE Stockholms universitet Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm, genom ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnden

Centrala etikprövningsnämnden Centrala etikprövningsnämnden CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD Sid 1 (2) BESLUT 2017-04-19 Dnr Ö 6-2017 SÖKANDE Örebro universitet 701 82 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2009 1 Årsredovisningen omfattar totalt 19 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 5/2010 2010-02-17 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04408/UH m.fl. Se bilaga 1 Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

En ny organisation för etikprövning av forskning

En ny organisation för etikprövning av forskning En ny organisation för etikprövning av forskning Utbildningsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

^fsl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3)

^fsl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) ^fsl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) - *"* ~ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dnr Ö 8-2007 2007-04-04 KLAGANDE Brottsförebyggande rådet Box 1386 11193 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

^rse^ Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3)

^rse^ Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) ^rse^ Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) * - ^ ^ CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT Dnr Ö 16-2009 2009-06-18 KLAGANDE Malmö högskola Hälsa och samhälle 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

Etikprövning av kliniska prövningar

Etikprövning av kliniska prövningar Etikprövning av kliniska prövningar PETER HÖGLUND Etikprövning Forskningsetikkommittéer fram till 2003-12-31 Direktiv 2001/20/EG Krav på lagreglering Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnden

Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2) Centrala etikprövningsnämnd en Dnr Ö 35-2012 ^^F- C E N T R A L ETHICAL REVIEW B O A R D BESLUT 2012-10-12 KLAGANDE Lunds universitet Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut I:6 Socialdepartementet 2013-12-19 S2013/4269/SAM S2013/9047/SAM (delvis) Inspektionen för vård och omsorg Box45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Cirkulär beslutade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ ÅRSREDOVISNING 2014 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 RESULTATREDOVISNING... 3 Inledning... 3 Uppgifter... 3 Organisation... 3 Verksamhetsmål... 3 Verksamheten...

Läs mer

jjfjj^ Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3)

jjfjj^ Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) jjfjj^ Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) - ^ ^ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dm-Ö 19-2009 2009-08-06 KLAGANDE Region Skåne Skånehuset i Kristianstad J A Hedlunds väg 291

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnden

Centrala etikprövningsnämnden Centrala etikprövningsnämnden ^V^F- C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D 1 (3) BESLUT 2013-07-12 Dnr O 25-2013 FORSKNINGSHUVUDMAN Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet Avd. för samhällsmedicin

Läs mer