Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT"

Transkript

1 din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN HÖGT Sunda vanor ger bonus INGER UNEBACK är personalchef på Akzo Nobel i Stenungsund.

2 Innehåll PRIMA TEMA HÄLSA 02. Vad är det som gör vissa organisationer friskare än andra? Studien Hälsa och framtid har identifierat faktorerna som ger en positiv effekt på sjukfrånvaron. PÅ AKZO NOBEL i Stenungsund tar sig omsorgen om medarbetarna många uttryck. Friskvårdsaktiviteter på arbetstid är ett. 05. På H&M Mailorder genomsyrar hälsoarbetet hela organisationen. Resultatet: en sund arbetsplats med högt i tak och låg sjukfrånvaro. 08. Akzo Nobel i Stenungsund har inkluderat friskvård i bonussystemet för de anställda. Effekten är positiv på sjukfrånvaron och trivseln. 10. Håll formen i sommar. Sju smarta övningar som håller dig i trim. 12. Diplomering säkrar arbetsmiljöarbetet. 14. Trafikbranschen lever med extra höga krav på säkerhet. Hälso- och arbetsmiljöarbetet på trafikföretagen kräver därför kompetens med både bredd och spets. 16. I en stor satsning ska Folksam halvera antalet långtidssjukskrivna. 18. Previas tjänster inom hälsofrämjande arbete. previa prima ansvarig utgivare harald abelin redaktion katrin malm, evalena andersson produktion spoon publishing ab omslagsfoto adam haglund tryck vtt grafiska issn välkommen att kontakta prima via: Hemligheten friska företag Gör personalen delaktig, se dem som en resurs och rekrytera chefer internt. Det är några av de råd man kan utläsa av ny forskning om vad som utmärker riktigt friska företag. text jesper harrie foto adam haglund 2 prima nr

3 » Vi ville titta på friskfaktorer på organisatorisk nivå. Resultaten talar för att det går att påverka sjuktalen med rätt ledning och kloka strategier«bakom antalet sjukskrivningsdagar i Sverige minskade med 12 procent 2007, enligt statistik från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Den högljudda debatten om landets höga sjuktal börjar ge resultat. Åtskilliga politiker och opinionsbildare har försökt förklara varför så många är hemma från arbetet, samtidigt som vår folkhälsa och arbetsmiljö ur ett internationellt perspektiv är mycket god. Vissa talar om att sjukförsäkringssystemet varit felaktigt utformat och lett till ineffektiv behandling och överutnyttjande. Andra lyfter fram de senaste årens kraftiga produktivitetsökning som drivit upp arbetstempot och lett till utslagning. Många har sökt förklaringar på individnivå; att vi tar mindre ansvar för vår egen hälsa, att vi känner efter mer när vi inte är fullt friska. Nu kommer ny forskning som vänder på perspektivet. I stället för att studera sjuka individer riktar man sökljuset mot friska organisationer. Forskningsprojektet Hälsa och framtid lade nyligen fram den andra av fyra delstudier som analyserar vad som kännetecknar företag med låg sjukfrånvaro. Drivkraften bakom forskningsprojektet är de höga sjuktalen men vi ville titta på friskfaktorer på organisatorisk nivå eftersom vi redan har mycket kunskap om individnivån, säger Gunnel Ahlberg, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och ansvarig för delstudie 2. Resultaten av vår studie talar för att det går att påverka sjuktalen med rätt ledning och kloka strategier. Delstudien omfattar 200 intervjuer med 38 privata företag, i olika branscher och i olika delar av landet, med fler än 75 anställda. Hälften av företagen hade normal och hälften påfallande låg sjukfrånvaro. Analysen visar att friska företag har ett antal gemensamma drag GUNNEL AHLBERG är forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid KI. som skiljer dem från mindre friska. En kort sammanfattning visar på vikten av gott ledarskap, värdering av personalen, god kommunikation, delaktighet, kunskap om sjukfrånvaron och långsiktighet. I friska företag rekryteras ledarna i större utsträckning internt och deras kännedom om verksamheten och företagets värderingar anses viktig. Här finns också i större utsträckning en generell ledarskapsfilosofi. Bland annat framhålls ledarnas sociala kompetens oftare. När det gäller medarbetarna ses de i högre grad som en resurs, kompetensutveckling ses som personligt utvecklande och styrs inte enbart av verksamhetens direkta behov. när det gäller kommunikation använder de friska företagen inte enbart formella informationsvägar. Ledningen försöker ha mer direktkontakt med medarbetarna och är öppen för kritik och diskussion. Värderingarna i de friska företagen är väl kända och präglar i större grad verksamheten än i mindre prima nr

4 FOTO: SCANPIX CARL BENNET är ordförande i Hälsa och framtids intressentgrupp.» Det är viktigt att ledare och anställda är synliga och att det finns en närhet mellan dem«friskfaktorer Friska företag är bättre på att: Vara tydliga med vilket ansvar ledarna har Se medarbetarna som en resurs Få medarbetarna delaktiga i beslut och ta vara på deras idéer Värdera social kompetens friska företag. Här finns oftare en uttalad förväntan om att medarbetarna ska vara delaktiga i det löpande förbättringsarbetet och rutiner för detta. friska företag har god kunskap om sin kortoch långtidsfrånvaro och har i större utsträckning strategier för att arbeta med de frågorna. Friska företag arbetar dessutom mer långsiktigt och har tydligare gränser för sina medarbetares befogenheter och begränsningar. Gunnel Ahlberg varnar för att se studien som ett smörgåsbord där man kan välja åtgärder efter tycke och smak. Se till att företagets värderingar är välkända för alla Planera verksamheten långsiktigt Vara öppna för diskussion och kritik Rekrytera ledare och medarbetare internt Ha kunskap om sjukfrånvaron. Studiens viktigaste budskap är att allt hänger ihop. Resultaten presenteras under kända rubriker som till exempel ledarskap men fynden är integrerade med varandra. Man kan inte bara ta en sak och jobba med den. Hon menar att en bra början kan vara skapa ett öppet samtalsklimat. Studien visar att det är högt i tak i de friska företagen. Åtskilliga intervjupersoner berättade om hur anställda kunde gå in till sin vd och säga ifrån. I en organisation som har beredskap att ta emot kritik och viljan att göra något åt saken får man reda på anledningen till sådant som inte fungerar. Forskningsprojektet Hälsa och framtid finansieras främst av AFA Försäkring och tjänstepensionsföretaget Alecta, ur vilkas register de intervjuade företagen har hämtats, men stöds också av ett antal fackförbund, Svenskt Näringsliv och Företagarna. Medfinansiär och ordförande för projektet är industrimannen Carl Bennet. Hälsofrämjande arbete är en sällsynt viktig fråga av många skäl. Ett är att det är viktigt för att personalen mår bra, ett annat att det är viktigt för företagets utveckling och konkurrenskraft, säger han. Carl Bennet menar att studien ger vetenskapligt stöd till många erfarenheter han gjort som företagsledare. Det viktigaste är att man förstår att ledarskap och organisation har betydelse för personalens hälsa. Att det är viktigt att ledare och anställda är synliga och att det finns en närhet mellan dem. Det gäller att arbeta förebyggande och ge den här frågan stor uppmärksamhet. stella triches, hälsoutvecklare på Previa, är inte heller förvånad över studiens resultat. Jag känner igen det mesta men det är väldigt positivt att få det bekräftat. Hon är ekonom i botten och använder emellanåt sin bakgrund för att motivera hälsofrämjande åtgärder när hon talar med chefer. Man tycker att det ska räcka att säga att personal som mår bra presterar bättre på jobbet men ibland får jag lyfta fram ekonomiska incitament. Hon håller kurser för chefer om hälsofrämjande ledarskap men påpekar att även om Previa erbjuder flera tjänster som kan hjälpa företag att bli friskare på organisationsnivå, så är grunden för ett samarbete ett förutsättningslöst samtal. När företag frågar mig vad vi kan erbjuda så frågar jag vad de vill uppnå. När jag får en helhetsbild av företaget och ser vilka insatser som redan görs så ser jag var vi kan vara med och hjälpa. läs mer om projektet och alla rapporter: 4 prima nr

5 EWA CRONEHAG är arbetsmiljöansvarig på H&M Mailorder. Frispråkig personal gör h&m mailorder sundare Frispråkiga medarbetare och prestigelösa chefer. Det är h&m Mailorders recept för en friskare organisation. text jesper harrie foto adam haglund vi träffas i ett mötesrum kallat Trend och det är kanske inte så konstigt. HR-ansvariga Helen Fleetwood arbetar trots allt i ett modeföretag. Men det hälsofrämjande arbetet på H&M Mailorder i Borås styrs av annat än trender. Vi ser hälsofrämjande arbete på organisationsnivå som en helhet; hälsa, ledarskap, arbetsmiljö och bra kommunikation. Vi har inte några hierarkiska kommunikationsvägar, det är oerhört prestigelöst inom H&M. Det är vår företagskultur, säger hon. Textilstaden Borås har länge förknippats med postorder. Men tiderna förändras och Sveriges största modeföretag kallar i dag sin distanshandelsenhet på orten för H&M Mailorder. Här arbetar cirka 500 personer med att ta emot beställningar och skicka ut mjuka paket till kunder i hela Norden. Ett arbete som kan vara både stressigt och oförutsägbart. I modebranschen händer det saker hela tiden, man vet aldrig vad som kommer att sälja. Kollektionerna byts ut hela tiden. Att ha rätt vara på rätt plats i rätt tid det är svårigheten i distanshandel, säger Ewa Cronehag, arbetsmiljöansvarig. Hon har bland annat haft till uppgift att få bukt med en relativt hög sjukfrånvaro. Dagens nivå på under fem procent är en minskning med två procentenheter på två år. Men inriktningen på det hälsofrämjande arbetet har förändrats. Vi har gått från ett sjukvårdstänk till ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Från traditionella hälsokontroller till att ta ett större grepp, berättar hon. år 2005 började H&M Mailorder samarbeta med Previa. Anledningen var en stor hälsoprofilundersökning som H&M Sverige genomförde året innan. Många telefonbeställningar blir det. prima nr

6 » Det är viktigt att det inte blir korta insatser utan att man håller intresset vid liv och gör hälsoarbetet till en del av vardagen«jaana ENGLUND, hälsopedagog på Previa. Resultatet visade på behovet av livsstilsförändringar hos personalen, i synnerhet hur man förhöll sig till kost, motion och rökning. Tillsammans med Previa arrangerade man föreläsningar för personal och ledare på temat Friskare arbetsplatser. Bland personalen rekryterades särskilda hälsocoacher som fick utbildning under arbetstid. Det var viktigt att få med personer som brinner för hälsoarbete så att de i sin tur kunde få med sig andra, berättar Ewa Cronehag. Hälsoarbetet bedrivs med ett nytt tema för varje år för att motivera och stimulera personalen. Det är viktigt att det inte blir korta insatser utan att man håller intresset vid liv och gör hälsoarbetet till en del av vardagen, säger Ewa Cronehag. Temat 2005 var Kost och motion, 2006 Balans mellan familj och arbete, och i dag arbetar man med Styrka och ergonomi. h&m mailorder arbetar även för att göra själva organisationen hälsofrämjande. Under våren får alla chefer utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Sedan tre år arbetar man även för att göra de regelbundna utvecklingssamtalen mellan chef och anställd till ett verktyg för att öka trivseln och åtgärda problem. Cheferna utbildas i att ge feedback med utgångspunkt i en modell för det optimala utvecklingssamtalet. Samtalet blir nästan en medarbetarenkät fast i dialogform och hjälper oss att prioritera rätt saker, säger Helen Fleetwood. Alla samtal hålls inom en kort tidsperiod för att vi ska få en bra värdemätare på hur företaget mår. Vi från personalavdelningen hjälper till att formulera aktuella övergripande frågor som till exempel arbetsgemenskap och trivsel. Det individuella samtalet föregås av möten i arbetsgruppen där man diskuterar frågor som kan ge näring till det enskilda mötet senare. En sammanställning av alla utvecklingssamtal ger en bra bild av organisationen och behovet av förbättring. jaana englund, hälsopedagog vid Previa och kundansvarig för H&M Mailorder i Borås, tycker att företaget arbetar bra med hälsofrämjande insatser. Oftast jobbar företag med individer och grupper men H&M Mailorder har höjt ribban. De har ställt sig frågan hur organisationen kan bidra när det gäller hälsa och insett att hälsofrämjande arbete inte bara handlar om kost och motion. Men den hälsofaktor som kanske är allra viktigast finns på plats sedan länge: företagets värderingar. 6 prima nr

7 HELEN FLEETWOOD, HR-ansvarig på H&M Mailorder, arbetar för en helhetssyn på hälsofrämjande arbete. H&M:s värderingar är väldigt sunda, det är en bas för allt vi gör, berättar Helen Fleetwood. Hon torde veta vad hon talar om. Efter ett 16 år långt mellanspel hos konkurrenten Kappahl kom hon förra året tillbaka till H&M där karriären en gång började. Och hon känner igen sig. Vi har alltid uppmuntrat medarbetare att lägga sig i och ta egna initiativ. En nyanställd kan uppleva det som väldigt rörigt i början men det finns en ordning i röran, säger Helen Fleetwood. Syftet är att stimulera personalen att ständigt förbättra verksamheten men också att främja personlig utveckling. Vi vill internrekrytera så mycket som möjligt så att människor kan växa i företaget. Vi tycker det är viktigt att man lär sig verksamheten från grunden. En miljö där anställda uppmuntras att vara frispråkiga förutsätter trygga chefer som inte ägnar sig åt att försvara revir, säger Helen Fleetwood. Vi har aldrig haft problem med det. H&M har väldigt bra internutbildningar som formar de ledare vi vill ha. Hon märker en stor attitydförändring till hälsofrämjande arbete i dagens arbetsliv. Tidigare kunde det vara ett problem att cheferna glömde bort de mjuka frågorna men sedan man började mäta hälsoeffekterna har de blivit mer intresserade. Mitt arbete handlar mycket om att visa sådana effekter, säger hon. Men det blir fel när man delar upp frågor i hälsa, ekonomi och annat. Frågorna går in i varandra. Det handlar om ledarskap, medarbetarskap, vad vi ska vara kända för och vilket arbetsklimat vi ska ha. Ewa Cronehag märker att ämnet börjar dyka upp redan vid anställningsintervjun. Vi får inte sällan frågan vid rekryteringar: Hur har ni det med hälsoarbetet? SÅ GJORDE H&M MAILORDER I BORÅS UTMANING: H&M Mailorder i Borås brottades med en relativt hög sjukfrånvaro på cirka sju procent. LÖSNING: Hela organisationen engagerades i att gå från ett sjukvårdstänk till hälsofrämjande och förebyggande arbete. Tillsammans med Previa anordnades föreläsningar på temat friskare arbetsplatser, utbildning av hälsocoacher och utbildning av alla chefer i hälsofrämjande ledarskap. RESULTAT: Hälsoarbetet blir en naturlig del av vardagen och sjukfrånvaron har hittills minskat med två procent på två år. LÄS MER: Om Previas tjänster på sidan 18. prima nr

8 Kemiföretaget som satsar på fysiken Medarbetarna trivs och få är sjuka. Akzo Nobel i Stenungsund fortsätter att satsa på hälsoarbete. Gympapass på arbetstid och motionsmål i bonusprogrammet ska göra personalen ännu friskare. text jesper harrie foto adam haglund LOTTA RAHM är hälsoutvecklare på Previa och kontaktperson gentemot Akzo Nobel i friskvårds- och hälsofrämjande frågor. upp och sträck, rulla axlarna och skaka loss! Och så tar vi den där övningen för händerna som är så viktig när vi sitter och jobbar vid våra datorer! Personalchef Inger Uneback leder morgongympan med ett stort leende på läpparna. Tio medarbetare böjer, sträcker och tänjer framför panoramafönster med hänförande utsikt över Askeröfjärden och Tjörnbron. I Akzo Nobels kontorshus i Stenungsund gympas det några minuter varje morgon, en grupp på varje våning. På eftermiddagen plockar man fram hantlarna och kör ett kort pass till. Gympan är frivillig och hälften av de två hundra medarbetarna i kontorshuset brukar delta. Gympan betyder oerhört mycket för dem som inte rör på sig annars. Vi har ganska hög medelålder i företaget, många har stillasittande och stressiga jobb. Men bra kondition sänker stressnivån, säger Karin Axelsson, motionsledare och medlem av företagets friskvårdskommitté. Vi slår oss ner i Inger Unebacks tjänsterum efter gympan; Inger, Karin, motionsledaren Stig Karlsson och Lotta Rahm, hälsoutvecklare på Previa och kontaktperson gentemot Akzo Nobel i friskvårds- och hälsofrämjande frågor. Företaget har mycket eget friskvårdsarbete. Min uppgift är att hjälpa dem få en bra struktur på allt de gör, berättar Lotta Rahm. Vid kemijättens anläggningar i Stenungsund finns även ett antal hälsoinspiratörer anställda med friskvårdsutbildning som har till uppgift att informera och inspirera kollegor till ett sundare liv. Till stöd för samtalen har de resultaten av företagets regelbundet återkommande medarbetarenkäter som fångar upp hur personalen mår, hur de trivs på jobbet och vad de tycker om arbetsmiljön. men trots att enkäterna visar att personalen trivs och sjukfrånvaron ligger på under tre procent så är inte Inger Uneback nöjd. Man kan fråga sig varför vi ska jobba så mycket med friskvård när personalen ändå trivs och mår bra, säger hon. Men min utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet är frågan varför vi går till jobbet. Det handlar om att medarbetarna ska känna motivation och entusiasm. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats, det är viktigt eftersom vi konkurrerar med många företag om personalen. Friskvård kan vara en av de saker som lockar nya medarbetare. Inger Uneback har medverkat till att friskvården letat sig in i företagets bonusprogram. För att få det maximala bonusbeloppet på kronor ska medarbetaren, förutom att nå förbättrings- och prestationsmål, motionera minst två gånger trettio minuter i veckan. 8 prima nr

9 INGER UNEBACK är personalchef på Akzo Nobel i Stenungsund,» Min utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet är frågan varför vi går till jobbet. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats«så GJORDE AKZO NOBEL UTMANING: Att vara en attraktiv arbetsplats för medarbetarna är viktigt i konkurrensen om personalen. Friskvård är ett sätt att behålla medarbetare och locka nya. LÖSNING: Integration av det hälsofrämjande arbetet i organisationen. Ett kollektivt hälsomål för alla anställda och ett bonussystem som inkluderar motion. RESULTAT: Motiverade och friska medarbetare, samt en konstant låg sjukfrånvaro på under tre procent. LÄS MER: Om Previas tjänster på sid 18. Hälsomålet är kollektivt, minst 80 procent av personalen ska nå målet för att alla medarbetare ska få full pott: 20 procent av bonusbeloppet. Man får välja aktivitet själv, ta en rask promenad eller delta i någon aktivitet vi själva arrangerar, säger Inger Uneback och visar upp ett imponerande schema där företagets egna motionsledare håller i spinning, gympa, innebandy, callanetics, yoga och mycket annat. Satsningen på friskvård är kanske det tydligaste tecknet på att Akzo Nobel har integrerat det hälsofrämjandet arbetet i sin organisation. Men omsorgen om personalen tar sig fler uttryck. Jag tycker att en organisation måste stödja individen på ett bra sätt. Här kan man inte nog betona vikten av ett gott ledarskap. Cheferna har väldigt många uppdrag och det är lätt att det personliga ledarskapet naggas i kanten, säger Inger Uneback. hos akzo nobel har cheferna bland annat till uppgift att göra upp handlingsplaner för att avhjälpa de brister som framkommit i de återkommande medarbetarenkäterna. En färsk enkät visade till exempel att medarbetarna önskade mer feedback. Stickprovsuppföljningar visar om cheferna har gjort vad de ska. Till stöd får cheferna utbildning bland annat i så kallade svåra samtal, som kan handla om att ge en medarbetare konstruktiv kritik eller vid förändrade arbetsuppgifter. I höst inleds även utbildningar i coachande ledarskap. vad gäller sjukskrivningar har cheferna hjälp av ett tidrapporteringssystem och en rehabiliteringspolicy. Det är viktigt att chefen vet varför personal är borta och när de väntas tillbaka. Företaget har en policy för rekrytering av chefer internt men Inger Uneback ser fördelar med att hämta ledare utifrån. Jag tror att det är bra att få in nytt blod. Internrekryteringar är bra när det gäller organisationskunskap men ibland är nytänkande viktigare. Hon berättar att företaget genomfört stora organisationsförändringar under de senaste åren. Personalen har blivit vana vid förändringar. Vid större organisationsförändringar gör vi på HR-avdelningen, chefer, fack och skyddsombud riskanalyser vad gäller den personalsociala situationen. Lotta Rahm ser att attityden till hälsofrämjande arbete i näringslivet har förändrats. Hos Akzo Nobel är friskvårdsarbetet en strategisk fråga som är förankrad i ledningsgruppen. Man ser kopplingen mellan god hälsa och medarbetare som presterar bra. Den attityden fanns inte när jag började arbeta med hälsofrågor i början av 90-talet. AKZO NOBEL i Stenungsund tillverkar beståndsdelar till tvättmedel, foder och vägbeläggningar. prima nr

10 Sommar, sol och... träning CRUNCH: Tränar magmusklerna. Små rörelser räcker och du behöver inte gå ända upp. Lägg inte ner huvudet och vila mellan repetitionerna utan håll i gång övningen hela setet. Njut av sommaren men lägg inte av med träningen. Cykla, simma, paddla och spela brännboll så håller du formen. text helena lundberg foto janne danielsson JONAS LISSJANIS, Sverigeansvarig för individuell träning inom SATS. solen skiner från klarblå himmel. Det är 25 plusgrader och äntligen är sommaren här. Lata dagar i solstolen med picknickkorg och en god bok. Nu är det dags att njuta av slappa dagar och insupa ny energi av ljuset, värmen och ledigheten. Men sommaren är även ett perfekt tillfälle att verkligen komma i form. Förutsättningarna är perfekta med ljusa och ljumma kvällar. Träning kan inte vara enklare än under sommaren. Passa på att göra det som du tycker är kul. Tennis, golf, cykling eller något liknande. Och är du redan i form, våga ta det lugnare under sommaren och var nöjd med det, säger Jonas Lissjanis, Sverigeansvarig för individuell träning inom träningskedjan SATS. Sätt upp mål för sommarträningen oavsett om det är att komma igång eller att ta det lite lugnare. Men lägg inte av helt, utan se till att underhållsträna. Det kan ske i många olika former och behöver» Passa på att göra det som du tycker är kul. Och är du redan i form, våga ta det lugnare och var nöjd med det«inte vara på gymmet. Om det passar bättre kan du göra övningar hemma i stället. Du tappar inte all styrka och kondition och det går fort att återfå samma styrka när hösten kommer. Att vila och prova andra former av motion är också viktigt, både för kroppen och för motivationen. Ett tips är att ta på sig ett par sköna skor under sommarresan och gå på upptäcktsfärd på semesterorten. Det är en perfekt motionsform som samtidigt är rolig och enkel. form är en färskvara men behöver å andra sidan inte så mycket för att underhållas. Hur mycket man behöver träna varje vecka varierar naturligtvis beroende på person. Ett till tre pass per vecka är ganska lämpligt under sommaren för att det inte ska bli alltför jobbigt i höst. Naturligtvis ska vi njuta av sommaren och att vardagsmotionen fungerar bra under den årstiden. Men lägger du av helt under sommaren blir tröskeln hög i höst och det känns kämpigt att komma i gång. 10 prima nr

11 HÖFTLYFT: Tränar baksidan av lår och rumpa. Det ben som är i marken ska vara så nära rumpan som möjligt, då blir övningen tyngre. Lyft så långt det går och spänn rumpan. BREDA ARMHÄVNINGAR: Tränar de främre axelmusklerna och bröst. Ha rak rygg och nacke och svanka inte. Puta inte upp med rumpan utan försök vara rak i hela kroppen. Dra in magen och spänn. SAMLA STYRKA UNDER SEMESTERN Carina Lindgren som är personlig tränare på SATS Täby visar sex enkla övningar som ger kroppen styrka och som är perfekta att göra utomhus. GÖR TRE SET med 15 repetitioner. Om du är osäker på hållning, ta hjälp av en spegel hemma eller på gymmet där du kan se att du gör rätt. Tänk på att göra övningarna lugnt och kontrollerat. Glöm inte att andas, det ska kännas jobbigt och pulsen kommer att öka. Ett styrkeset: 1. Höftlyft 2. Utfallsgång 3a. Breda armhävningar 3b. Smala armhävningar 4. Plankan 5. Ryggresning 6. Crunch SMALA ARMHÄVNINGAR: Tränar triceps. Se till att armbågarna pekar rakt bakåt under hela övningen. PLANKAN: Tränar de inre, djupa magmusklerna och ger stabilisering åt hela kroppen likt en korsett. Ha en plan rygg och spänn kroppen. Håll så länge du orkar eller cirka 3x30 sekunder. RYGGRESNING: Tränar den nedre delen av ryggen, ländryggen. Håll blicken ner i marken. Lyft upp och gå aldrig ända ner i marken med huvudet. För mer motstånd, lyft också benen. UTFALLSGÅNG: Tränar fram- och baksida av lår och rumpa. Spänn bålen, dra in naveln och undvik svank. Tänk att du kliver över en lina för att få en bra rörelse. Böj till 90-grader i knäet. prima nr

12 Arbetsmiljödiplomering lönar sig Genom att arbetsmiljöcertifiera cheferna visar företag och organisationer att de medvetet och aktivt arbetar med sin arbetsmiljö. text kristina grandin illustration andrea sjöström ett systematiskt arbetsmiljöarbete minskar kostnaderna, eftersom förebyggande åtgärder är billigare än korrigerande. Det förbättrar också produktiviteten och ökar möjligheterna att behålla och rekrytera kompetent personal. Dessutom kan den bevisade omsorgen om de anställda vara till fördel både i marknadsföringen och i kommunikationen med ägarna. Arbetsmiljöcertifiering förutspås bli lika eftertraktat som miljö- och kvalitetscertifiering. I flera länder, bland andra Storbritannien, är arbetsmiljöcertifiering redan ett villkor för anbudsprövning. För att cheferna i en organisation ska kunna ta ansvar för arbetsmiljö och hälsa behövs en grundläggande kunskap och förståelse för betydelsen av arbetsmiljöns regelverk och om de psykosociala faktorer som inverkar. Cheferna som blir diplomerade i ar- betsmiljö får alla dessa grundläggande kunskaper som sedan kan förvaltas genom att driva ett strategiskt och resurseffektivt arbetsmiljöarbete. Det skapar förutsättningar för hälsosamma och lönsamma arbetsplatser. Arbetsmiljödiplomering är en utbildning som ger ledningen kvitto på att de chefer som de delegerat arbetsmiljöuppgifter och ansvar till, har tillräckliga kunskaper och kan tillämpa dessa i enlighet med företagets egna policys och rutiner inom arbetsmiljö och rehabilitering, säger Cecilia Fridblom, beteendevetare på Previa i Stockholm. Utbildningen, som ofta genomförs under två dagar, består av två delar. Den första delen behandlar arbetsmiljölagen, förordningar och föreskrifter. Syftet ERFARENHETER AV AKTIVT ARBETSMILJÖARBETE Minskat antal sjukskrivningar. Minskad risk för utbrändhet. Ökad trivsel på arbetsplatsen. Nöjdare kunder tack vare ett positivt bemötande. Nöjdare medarbetare. Ökat förtroende för ledningen. 12 prima nr

13 KRAVEN ENLIGT AFS 2001:1 FOTO: SCANPIX AFS 2001:1 är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla företag måste följa dessa för att inte bryta mot lagen. Nedan följer några av kraven: Alla medarbetare ska ha möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur förhållandena i verksamheten ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Rutiner ska beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållanden och göra en riskbedömning. Nödvändiga åtgärder ska genomföras så snart det är praktiskt möjligt. Om en åtgärd inte omedelbart genomförs ska en skriftlig handlingsplan upprättas. En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska göras årligen. är att cheferna ska bli medvetna om vad arbetsmiljöansvaret innebär och förstå lagens intention. Den andra delen behandlar de psykosociala faktorerna. Förutom den rent fysiska arbetsmiljön och olika faktorer i den som kan ge upphov till skador, är chefer enligt arbetsmiljölagen skyldiga att ha kunskap om hur de förebygger stress, om rehabilitering, kris- och konflikthantering. De måste också veta hur de hanterar frågor rörande kränkande särbehandling och personal med alkohol- och drogproblem. Dessutom är det viktigt för dem att förstå vilka konsekvenser omorganisationer och annat förändringsarbete kan få på arbetsmiljön. stress är en fråga som ofta får stort fokus. Under utbildningen diskuterar deltagarna hur man fångar upp tidiga signaler på stress, hur man hanterar och motverkar stress och vad man som chef kan göra rent organisatoriskt. Även rehabiliteringsprocessen gås igenom och deltagarna får olika verktyg att jobba med. Andra ämnen som behandlas är hur man genomför ett samtal, när det finns misstanke om att en medarbetare har alkohol- eller drogproblem eller har utsatts för mobbning. Arbetsmiljöutbildningen avslutas med en tentamen, som består dels av ett kunskapstest, dels av ett exempel som deltagarna tillsammans diskuterar och presenterar. Utbildningen ger goda effekter inte bara genom sänkta kostnader för ohälsa utan den stärker också de enskilda medarbetarna. Cheferna blir säkrare i sina roller och lär sig hantera arbetsmiljöfrågor i vardagen. Dessutom träffar de kollegor och kan bilda nätverk för att diskutera likartade problem, säger Cecilia Fridblom. I de fall cheferna inte vill eller kan diskutera ett enskilt fall med personalavdelningen eller kollegor kan de få stöd för detta via sin kontakt med Previa. TELIASONERA är ett företag som sedan flera år arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor. Något som gett mycket goda resultat. Från 2004 till 2007 minskade kostnaderna för sjukfrånvaron med över en miljon kronor. I dag ligger sjukfrånvaron på låga 4,2 procent, vilket enligt TeliaSonera är att betrakta som ett»friskt företag«. Agneta von Segebaden, chef för Hälsa och Arbete, en specialistenhet inom TeliaSoneras HRCenter Sverige, berättar att arbetsmiljöcertifiering är obligatoriskt för företagets chefer. För oss är det viktigt att arbeta med arbetsmiljön på ett strukturerat sätt och att samtliga 800 chefer har rätt kompetens. Det handlar om att ta ansvar, både arbetsmiljömässigt och rättsligt, säger hon. För den som har utsetts till chef är det obligatoriskt att inom sex månader genomgå en arbetsmiljöutbildning och certifiering. Här samarbetar TeliaSonera Minskade kostnader för sjukfrånvaro och chefer som är säkrare i sina roller är bara några av fördelarna av TeliaSoneras systematiska arbetsmiljöarbete. AKTIVT ARBETSMILJÖARBETE HAR GETT GODA RESULTAT HOS TELIASONERA med Previa. Efter fem år krävs en omcertifiering för att komplettera kompetensen. Detta sker via ett webbaserat verktyg. För oss var det viktigt med en rikstäckande leverantör, som har kompetens inom alla de områden vi är intresserade av. TeliaSonera ställer stora krav på våra leverantörer. Därför valde vi Previa, säger Agneta von Segebaden. CERTIFIERINGEN är för ledare en väg att skapa en god arbetsmiljö och ett mycket bra verktyg i arbetet med att ständigt utveckla och förbättra den. Vi ska inte heller glömma att det handlar om samarbete mellan ledare och medarbetare och att varje individ, ledare som medarbetare, har ett eget ansvar för sitt»jag AB«för att nå och behålla balans i livet. Dessutom är förebyggande åtgärder mindre kostsamma än de åtgärder som krävs, när något redan blivit ett problem, säger Agneta von Segebaden. prima nr

14 Säkerheten framför allt Trafikföretagens hälsokrav är mycket höga. Utöver de egna målen måste företagen leva upp till samhällets behov av säkerhet i trafiken. text gabriel arthur foto adam haglund få branscher har lika lång erfarenhet av att arbeta systematiskt med hälsofrågor som trafikbranschen. Redan på 1950-talet kom de första statliga föreskrifterna kring hälsa inom järnvägen. Orsaken är enkel. Exempelvis en lokförare med nedsatt syn eller alkoholproblem skulle kunna orsaka en svår olycka med konsekvenser inte bara för de direkt inblandade utan även för företagen och samhället i stort. Genom decennierna har regelsamlingen vuxit i takt med att infrastrukturen blivit alltmer komplex. I dag måste trafikföretagen också leva upp till EU:s normer. Hälsokraven har inte bara kommit utifrån. De har varit led i trafikföretagens arbete med att ge kunderna den trygghet de efterfrågar. Kvalitetssystem som ISO 9001 är numera självklarheter inom de flesta branscher. Lägg sedan till saker som fysiskt krävande arbetsmiljöer, tung teknik, obekväma arbetstider och det är lätt att inse att hälsofrågan varit och är mycket viktig. Våra företagsläkare och sjuksköterskor kollar inte bara syn, hörsel och så vidare, utan utreder också mer komplexa frågor som huruvida en nervskada kan leda till bristande muskelfunktioner, säger HANS-ERIK NORBECK är företagsläkare och Previas specialist inom trafikmedicin. företagsläkaren Hans-Erik Norbeck, Previas specialist inom området som kallas trafikmedicin. Han och hans kollegor som är inriktade på trafikmedicin arbetar i dag med omfattande hälsoprojekt åt företag som SJ, Green Cargo, Banverket och Swebus. Med vår spetskompetens och bredd kan vi hjälpa trafikföretagen i deras systematiska hälsoarbete, säger Hans-Erik Norbeck. Att vara spärrvakt i ett utsatt bostadsområde är inte enkelt. Lokförare tvingas ibland se människor begå självmord på spåren. Sådana aspekter ställer höga krav på hälsoarbetet. En kombination av bredd och spetskunskaper är avgörande för att hälsoarbetet inom trafikmedicin ska bli framgångsrikt. Vi måste kunna, och det kan vi, erbjuda hela spektrumet från sjuksköterskor till beteendevetare och psykologer, säger Hans-Erik Norbeck. läs mer om xxxxx på sidan xx.» Att vara spärrvakt i ett utsatt bostadsområde är inte enkelt. Lokförare tvingas ibland se människor begå självmord på spåren«trafikföretagen arbetar i dag mer aktivt med psykosociala hälsofrågor. Personer som arbetar på tåg, inom lokaltrafiken och som taxichaufförer möter mycket hot och våld. Arbetet är ofta ensamt och utsatt. 14 prima nr

15 » För att nå långsiktiga resultat krävs system, rutiner och ledarstöd«sj:s STRATEGI FÖR BÄTTRE HÄLSA TRAFIKFÖRETAGENS hälsoarbete styrs delvis av lagar. Men företagen kan vinna mycket på att göra mer än vad lagarna kräver. För två år sedan hade SJ en hög sjukfrånvaro, nästan var tionde anställd var borta en vanlig dag. I dag har sjukfrånvaron minskat till sex procent. SJ beslutade 2006 att ta ett samlat, stort grepp kring hälsoarbetet. Försäkringskassan och företag som Previa involverades. SJ startade också en central enhet för strategiska frågor kring arbetsmiljö och hälsa. För att nå långsiktiga resultat krävs system, rutiner och ledarstöd, säger Anna Johnsson, som är ansvarig för enheten. SJ har tillsammans med Previa tagit fram statistik kring problem som kan drabba tågpersonal, såsom förslitningar i knän, nedre rygg, nacke och axlar. Anna Johnssons enhet bygger nu upp ett ledarstöd kring arbetsmiljö- och hälsofrågor, vilket ska finnas på SJ:s intranät. SJ har även arbetat förebyggande, med personalprojekt för bättre kost och motion. Parallellt gäller det att SJ fortsätter utveckla arbetet med den lagstadgade trafiksäkerheten, menar Anna Johnsson. Även detta leder till bättre hälsotal. Företagen vi anlitar måste ha stor kunskap om vår verksamhet och arbetsmiljö. PREVIA HAR NU personal som har fördjupat sin kompetens kring SJ:s hälsoundersökningar. En annan viktig uppgift är att bistå när lokförare och ombordpersonal råkat ut för traumatiska upplevelser. Previas läkare måste kunna avgöra om personerna är redo att börja arbeta direkt igen, eller om rehabilitering krävs, berättar Anna Johnsson och tillägger: SJ arbetar på bred front både med säkerhetsarbetet och andra arbetsmiljöfrågor. Det finns idag ett stort engagemang kring dessa frågor i hela organisationen. ANNA JOHNSSON arbetar med strategiska arbetsmiljöfrågor på SJ. FOTO: SAMIR SOUDAH prima nr

16 Folksams hälsosatsning Folksams långtidssjuka personal ska få hjälp att komma tillbaka i arbete, och långtidssjukfrånvaron ska sänkas med 50 procent. Det är målet för ett nytt projekt som drivs av Folksam och Previa. text kristina grandin foto linus hallgren, samir soudah folksam arbetar offensivt med hälsofrågor och är mån om att ta sitt arbetsgivaransvar. Därför startar Folksam nu tillsammans med Previa ett projekt för att hjälpa företagets runt 150 långtidssjuka tillbaka i arbete. Orsaken till sjukskrivningarna varierar, men gemensamt är att sjukskrivningstiden är lång. Folksam tar nu ett samlat grepp om detta. Det här är en möjlighet för oss på Folksam att ge våra sjukskrivna medarbetare rätt stöd och ta vara på deras arbetsförmåga, säger Lars Sundberg, förhandlingschef på Folksam. Att personerna kommer tillbaka i lämpligt arbete efter de egna förutsättningarna anser vi är till stor nytta både för dem själva, för företaget och ytterst också för samhället. Folksam hade år 2007 ett sjuktal på 5,6 procent. Av de sjukskrivna var 60 procent långtidssjuka, det vill säga hade en frånvaro på mer än 60 dagar. Målet är att samarbetsprojektet med Previa ska resultera i att långtidssjukfrånvaron sänks med 50 procent. Det här är både ett mycket intressant och ansvarsfullt projekt för Previa att delta i. Det gäller att ta ett helhetsgrepp och visa på resultat, säger Karin Strandsten, affärspartneransvarig på Previa. Ett av skälen till att Folksam valde Previa är att företaget finns representerat med enheter över hela landet. Folksam vill att de långtidssjukskrivna ska få samma bedömning oavsett om de bor i Kiruna, Stockholm eller Ronneby. Var och en av de 150 sjukskrivna personernas medicinska förutsättningar och rehabiliteringsmöjligheter utreds. Varje individ får träffa ett tvärvetenskapligt team bestående av rehabsamordnare, läkare, beteendevetare/psykolog och sjukgymnaster. Tyngdpunkten läggs på vilka möjligheter som finns, inte vilka arbetsuppgifter de sjukskrivna inte kan utföra. Previa har tagit fram en särskild process för dessa arbetsförmågebedömningar. Det unika är att varje ärende drivs av en rehabsamordnare som stöttar arbetsgivaren och coachar individen. Vissa personer har kanske inte tidigare fått rätt hjälp, säger Karin Strandsten. Previas personal kan gå in och stärka individen både psykiskt och fysiskt. Det kan handla om att ta fram åtgärder som leder tillbaka till arbete eller att coacha individen till att våga något nytt. själva bedömningen tar cirka en månad i anspråk. Därefter lägger teamet tillsammans med individen upp ett åtgärdsprogram. I ett rehabmöte med den sjukskrivne och ett kompetensteam bestående av personer från Folksam, Försäkringskassan och Previa går man sedan gemensamt igenom resultatet av bedömningen och vilka åtgärder som behövs för KARIN STRANDSTEN är affärspartneransvarig på Previa. att återgå i arbete. Om de tidigare arbetsuppgifterna inte längre är möjliga för personen att utföra finns kanske andra passande på FOLKSAM ÄGS AV SINA KUNDER företaget. Kommer gruppen fram till att det inom Folksam inte finns några passande arbetsuppgifter alls, går man vidare för att se om det finns lämpliga arbetsuppgifter hos annan arbetsgivare. För att hitta rätt möjligheter för detta har Folksam ett samarbetsavtal med företaget Arbetslivsresurs. Ett alternativ kan då vara att hjälpa medarbetaren att kompetensutveckla sig för att komma vidare. vissa personer kanske inte kan återgå i arbete alls. Om gruppen gemensamt och enligt arbetsförmågebedömningen konstaterar detta, utgör rehabmötet och bedömningen grunden för sjukersättning. Projektet med de långtidssjukskrivna är en del av ett större samarbete mellan de två företagen. Previa kommer också att ta över Folksams interna företagshälsovård, vilket innebär att Previa kan hantera företagets sjukfrånvaro från dag ett. Vår ambition är att fånga upp de här personerna på ett tidigare stadium. Genom samarbetet med Previa tar vi ett helhetsgrepp kring sjukfrånvaron, säger Lars Sundberg. Projektet som startade i april löper under 1,5 år och kommer sedan att utvärderas. Folksam grundades 1908 och har i dag omkring anställda. Bolaget är kundägt, vilket innebär att det ägs av kunderna och att vinsten inte går till aktieägare utan stannar inom bolaget. Vd är Anders Sundström. Folksam erbjuder försäkringslösningar och kapitalförvaltningtjänster. Till exempel är ungefär varannan person och vartannat hem i Sverige försäkrat hos Folksam. Folksams personalidé: Att Folksams kunder ska möta branschens bästa lag av kompetenta och engagerade medmänniskor. 16 prima nr

17 » Det här är en möjlighet för oss på Folksam att ge våra sjukskrivna medarbetare rätt stöd och ta vara på deras arbetsförmåga«lars SUNDBERG förhandlingschef på Folksam, vill halvera antalet långtidssjukrivna. EFFEKTIVARE REHABILITERING REGERINGENS FÖRESLAGNA rehabiliteringskedja, som enligt planerna ska införas 1 juli, syftar till att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete. Under de första 90 dagarna av sjukskrivningen ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade har förmåga att återgå till sitt vanliga arbete eller annat lämpligt tillfälligt arbete hos arbetsgivaren. Efter de första 90 dagarna bedöms om det finns andra lämpliga arbetsuppgifter hos arbetsgivaren och efter 180 dagar ska sökningen vidgas till hela arbetsmarknaden. En nyhet i förslaget är att arbetsgivaren blir skyldig att bevilja tjänstledighet till en anställd som varit sjukskriven längre än 30 dagar och som vill prova på ett nytt arbete. Tjänstledigheten kan vara högst nio månader. Reformens övergångsregler innebär att sjukskrivna som påbörjat sin sjukskrivningsperiod före den 1 juli i år omfattas av reformen först efter 1 januari MICHAEL MCKEOGH, företagsläkare på Previa, säger att rehabiliteringskedjan får stora konsekvenser för Previas kunder. Den tydliggör arbetsgivarens ansvar framförallt i början av rehabiliteringsprocessen. Det är just här, i början av en sjukskrivning som störst rehabiliteringspotential finns och arbetsgivarens (och våra) insatser är mest effektiva. Vi tar nu fram nya rutiner för att stödja våra kunder på ett bra sätt, tidigare i processen.» Det är just i början av en sjukskrivning som störst rehabiliteringspotential finns och arbetsgivarens insatser är mest effektiva«flera REMISS- INSTANSER har krävt särskilda insatser för personer med begränsad arbetsförmåga. Regeringen har tillsatt en intern arbetsgrupp som ska ge förslag på sådana insatser för personer som varit sjukskrivna längre än 30 månader.» Att sköta sig är att se till att man hinner med det roliga«margareta KROOK prima nr

18 Vi har lösningen på dina TEMA HÄLSA: Nedan är ett urval av våra tjänster inom området hälsa och hälsofrämjande arbete. Previa är Sveriges ledande rikstäckande leverantör av företagshälsovård. Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med både små och stora företag och organisationer. Vi är experter på allt som rör hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap. Låt oss få hjälpa också ditt företag att bli friskare. mål Få ett hälsostrategiskt arbetssätt tjänst FRISKARE ARBETSPLATSER Genom att ta fram, förankra och implementera ett hälsostrategiskt arbetssätt får organisationen en ökad frisknärvaro och effektivitet. Ledningen får förutsättningar och kunskap i syfte att leda ett arbete som bidrar till friskare arbetsplatser. Alla chefer och medarbetare deltar i utbildning/workshop där det ges kunskaper om människan och dennes livsvillkor med hälsoinriktning på organisations-, grupp-, och individnivå. mål Åstadkomma livsstilsförändring tjänst HÄLSOFORM Genom att i grupp och individuellt utbilda och coacha medarbetare i hur kost och motion påverkar hälsan kan medarbetaren åstadkomma varaktiga livsstilsförändringar som ger organisationen ökad effektivitet. Hälsoform pågår i nio månader då beteendeförändring är en process som tar tid. Under denna tid ges deltagarna möjlighet att medvetandegöra sina beteenden och genomföra en beteendeförändring samt befästa beteendet. mål Skapa en positiv hälsoutveckling tjänst HÄLSOSTEGEN Hälsostegen är ett livsstilsprogram med åtta grupptillfällen innehållande olika teoretiska och praktiska teman. Därefter följer tre individuella hälsosamtal. En processledare följer individen genom hela programmet. En individuell handlingsplan för hälsoutveckling/livsstilsutveckling utformas vid det första hälsosamtalet, vilken sedan följs upp vid de senare två uppföljningssamtalen. mål Utbilda nyckelpersoner tjänst HÄLSOINSPIRATÖRSUTBILDNING Utbildade nyckelpersoner på arbetsplatsen skall ge sina arbetskamrater inspiration och motivation att aktivt välja en bra livsstil. Dessa personer ska se till att hålla företagets hälsostrategi levande och är därför en viktig kontakt mellan ledningsgrupp och arbetskamrater på företaget, men också en länk till företagshälsovården. Previa utbildar och definierar rollen och är behjälplig att H&M MAILORDER i Borås har integrerat arbetsmiljöarbetet i vardagen. upprätta en handlingsplan så att hälsoinspiratörerna får struktur på sin uppgift och roll i friskvårdsarbetet. Previas hälsoutvecklare kan fungera som stöd och bollplank för hälsoinspiratörernas aktiva arbete. mål Motivation att stärka sin hälsa tjänst INSPIRATIONSFÖRELÄSNING För att företaget ska vara framgångsrikt på sikt är det en förutsättning i dag att det finns medarbetare som kan, orkar och vill prestera. Det är svårt att förändra ett beteende, men det går om det är roligt. För att lyckas krävs individuella lösningar utan pekpinnar. Inspirationsföreläsningen möjliggör också att nå alla i organisationen. 18 prima nr

19 problem mål Kartlägga friskfaktorer tjänst BALANSPROFIL Balansprofilen är en enkät som syftar till att kartlägga friskfaktorer för individen och organisationen. Denna utgör ett underlag för företagets fortsatta hälsofrämjande arbete. Företaget får en analys som sammanställs i en rapport. Rapporten innehåller rekommendationer och förslag på åtgärder. Det finns möjlighet att ett halvår senare mäta de förändringar som skett. mål Skapa förutsättningar för ett systematiskt och framgångsrikt arbetsmiljöarbete tjänst: ARBETSMILJÖDIPLOMERING AV CHEFER Diplomeringen är en utbildning som ger ledningen kvitto på att chefer och arbetsledare har tillräckliga kunskaper och förståelse för att kunna ta ansvar för och leda det systematiska arbetsmiljöarbetet inom sitt arbetsområde. Utbildningens innehåll planeras tillsammans med ledningen och anpassas till specifika behov. Utbildningen avslutas med tentamen och diplomering. Hör av dig!... så kan vi berätta mer om vad vi kan göra för ditt företag eller din organisation. Du når oss på telefon eller BEHOVET AV FÖRETAGS - HÄLSOVÅRD BARA VÄXER TIDIG REHABILITERING, struktur runt sjukskrivningar och större antal flerpartsbedömningar av arbetsförmågan. Det är företagsläkaren Ing-Marie Tengwalls framtidsvision. Företagshälsovården kan hjälpa företagen med detta redan i dag och i framtiden kan vi få en ännu bredare roll. Hon är företagsläkare på Previa sedan nio år tillbaka och har tidigare arbetat många år som specialist i allmänmedicin i den öppna vården. Hur skiljer sig företagshälsovården från den vanliga vården som du kommer från? Som företagsläkare har vi mycket större kunskap om vad som sker ute i arbetslivet. Vi känner till arbetsmiljön och de arbetsmoment som medarbetaren utför. Vi har daglig kontakt med företagen och vet mycket om dem, säger Ing-Marie. Dessutom har vi kontakt med personalsamordnare för att kunna hitta alternativa arbetsuppgifter för dem som har förslitningsskador eller andra besvär. Som företagsläkare på Previa i Kista arbetar Ing-Marie också tätt med företagssköterskor, sjukgymnaster, psykologer och arbetsmiljöingenjörer. Det gör att våra bedömningar kan göras på ett mer fullständigt underlag och därigenom blir resultatet av högre kvalitet. Vi har ett bredare perspektiv ur arbetssynpunkt och på bedömning av arbetsförmåga. Hur mycket kan medarbetaren belastas? Vilka begränsningar finns? Behövs bedömning av arbetsmiljön eller ergonomiska faktorer? Vilka är de vanligaste sjukdomarna på landets arbetsplatser? Det är mycket förslitningar, hjärtoch kärlsjukdomar samt stressrelaterade problem. Det är ju sådant som jag kommit i kontakt med under alla år som läkare. Det har jag haft mycket nytta av och det är en stor fördel för mig i dag att kunna se på helheten och förstå vad det handlar om. FRAMTIDEN DÅ? Företagshälsovården står inför nya spännande utmaningar. Sjukskrivning i relation till arbetet är en grundtanke som Ing-Marie förordar. Behovet av företagshälsovård kommer att bli ännu större och man diskuterar att göra företagshälsovården till den första linjens sjukvård för den arbetande befolkningen, säger hon. Det kommer att krävas ett ökat antal flerpartsbedömningar av arbetsförmågan för att kunna slussa medarbetarna rätt i rehabiliteringsprocessen. Balans i livet, både på arbetet och under fritiden, är viktigt. Och där lever Ing-Marie verkligen som hon lär. Jag tränar två-tre gånger i veckan, blandad träning med både kondition och styrka. ING-MARIE TENGWALL, företagsläkare på Previa, har en helhetssyn på hälsa. I sitt arbete ser hon hur behovet av en bred företagshälsovård med arbetsförmågan i fokus blir allt större. prima nr

20 posttidning B returadress: AB Previa box Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på PREVIA FINNS PÅ FÖLJANDE ORTER BLEKINGE LÄN: Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg DALARNAS LÄN: Borlänge, Falun GOTLANDS LÄN: Visby GÄVLEBORGS LÄN: Gävle HALLANDS LÄN: Falkenberg, Halmstad, Hyltebruk, Kungsbacka, Varberg JÖNKÖPINGS LÄN: Eksjö, Forserum, Habo, Jönköping, Nässjö KALMAR LÄN: Borgholm, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn KRONOBERGS LÄN: Alvesta, Tingsryd Lenhovda, Lessebo, Ljungby, Växjö, Älmhult NORRBOTTENS LÄN: Boden, Gällivare, Haparanda, Kiruna, Luleå, Piteå SKÅNE LÄN: Bjuv, Broby, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Ängelholm STOCKHOLMS LÄN: Arlanda, Märsta, Huddinge, Kista, Liljeholmen, Solna Strand, Stockholm/Gullmarsplan, Stockholm/Vasastan, Stockholm/City, Stockholm/Östermalm, Södertälje SÖDERMANLANDS LÄN: Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs UPPSALA LÄN: Uppsala VÄRMLANDS LÄN: Arvika, Karlstad VÄSTERBOTTENS LÄN: Lycksele, Skellefteå, Storuman, Umeå, Vindeln VÄSTERNORRLANDS LÄN: Härnösand, Sundsvall VÄSTMANLANDS LÄN: Enköping, Köping, Västerås VÄSTRA GÖTALANDS LÄN: Borås, Falköping, Göteborg/Hisingen, Göteborg/Postgatan, Göteborg/Gårdatorget, Göteborg/ Rosenlundsgatan, Karlsborg, Skövde, Smögen, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tidaholm, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla ÖREBRO LÄN: Hallsberg, Karlskoga, Nora, Örebro ÖSTERGÖTLANDS LÄN: Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Vadstena Du når oss på telefon eller H&M Mailorder i Borås har minskat sjukfrånvaron med två procent på två år. Läs mer på sidan 5. FOTO: ADAM HAGLUND

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Välmående medarbetare har stort strategiskt värde

Välmående medarbetare har stort strategiskt värde Välmående medarbetare har stort strategiskt värde Ett stadigt grepp om arbetsmiljön ger välmående medarbetare och har ett stort strategiskt värde. Svenska företag är bra på att skapa en god fysisk arbetsmiljö,

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra 1 Personalpolitiken angår oss alla Personalpolitiken leder till en god service Personalpolitiken är både en förutsättning

Läs mer