Protokoll. Miljöskyddsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41"

Transkript

1 Miljöskyddsnämnden OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret.

2 Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april Information... 2 Godkännande av föredragningslista... 3 Val av justerare... 3 Delegationsbeslut... 4 Årsredovisning Miljöskyddsnämndens verksamhet Uppdrag med anledning av årsredovisningen... 6 Implementering av tjänstedirektivet... 7 Åtgärdsplan för omställning Uppföljning kvartal 1, Vindbruk, förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen för Alingsås kommun Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om upphävande av villkor för täktverksamhet österäng, Östads stiftelse Förslag till detaljplan för Nolhaga Park Samråd - detaljplan för Alingsås, bostäder vid Enevägen Detaljplan för förskola vid Ingareds skolgata Föreläggande om bortforsling av träsliprar... 23

3 Miljöskyddsnämnden Sida 1 (25) Plats och tid kl: Information & föredragningar: Gruppmöten: Beslutsammanträde Paragrafer Beslutande Eva Mattson-Hill (fp), ordförande Lotta Axelsson (c), Birgit Börjesson (s),vice ordförande Thomas Petersson (c), Gunno Wallmyr (fp) Anders Strömqvist(s) Margot Skogsäter (m) Jerker Bergh (s) Kjell Magnusson (m) Gudrun Engqvist (s) Bengt Andelius (kd) Leif Kinnvall (v) Övriga deltagare Karl Wrede (m), Lars-Åke Thunberg (fp), Thomas Petersson (c), Bernt Blixt (mp) Catharina Pettersson, miljöskyddschef Susanna Olsson, nämndsekreterare Anders Löfgren, miljöskyddsinspektör, Anna Ebbesson, miljöskyddsinspektör, Jörgen Claesson, miljöskyddsinspektör, Stellan Andersson, naturvårdsplanerare, Utses att justera Anders Strömqvist Justeringens plats och tid Miljöskyddskontoret Sekreterare Ordförande Justerande Susanna Olsson Eva Mattsson-Hill Anders Strömqvist Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljöskyddsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12 Underskrift Utdragsbestyrkande

4 Miljöskyddsnämnden Sida 2 Information 1. Kommunfullmäktige a) Avsägelser och kompletteringsval, KF 2, 4 Dnr: , DIA 01 b) Riktlinjer för arbete med jämställdhet och mångfald, KF 26 Dnr: , DIA 02 c) Beslut om deltagande i Earth hour 2010, KF 35 Dnr: , DIA 812 d) Revidering av budget 2010, KF 23 Dnr: , DIA Miljöskyddskontoret e) Förändringar som rör detaljplaner i Stadsskogen (Stellan A) f) Detaljplan förskola vid Soldatvägen i Västra Bodarna g) Ändrat datum för majsammanträdet (25 maj flyttas till 3 maj) h) Aktuella livsmedelsärenden

5 Miljöskyddsnämnden Sida 3 MN 28 Godkännande av föredragningslista Miljöskyddsnämnden godkänner föredragningslistan. MN 29 Val av justerare Beredning Till justerare av protokollet tillsammans med ordförande föreslås Anders Strömqvist (s). Justering av protokollet sker på miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämnden väljer Anders Strömqvist (s) att jämte ordföranden justera protokollet.

6 Miljöskyddsnämnden Sida 4 MN 30 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationsbeslut 52/10-94/10 har fattats sedan förra sammanträdet. Beredning En förteckning över besluten som fattats sedan förra mötet har upprättats och skickats ut tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och vid nämndens möten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet Miljöskyddsnämnden tar del av delegationsbesluten. Exp: Delegationsbeslutspärmen

7 Miljöskyddsnämnden Sida 5 MN , DIA 07 Årsredovisning Miljöskyddsnämndens verksamhet 2009 Ärendebeskrivning Miljöskyddsnämnden redovisar varje år nämndens verksamhet som ett komplement till den ekonomiska redovisningen. Beredning Miljöskyddskontoret har sammanställt verksamheten för Miljöskyddsnämnden godkänner årsredovisningens verksamhetsdel. Exp: Akten Bilaga: Årsredovisning 2009

8 Miljöskyddsnämnden Sida 6 MN , DIA 07 Uppdrag med anledning av årsredovisningen Ärendebeskrivning Miljöskyddskontoret har sammanställt en årsredovisning av verksamheten 2009 där det framgår att år 2009 var ett intensivt år med hög arbetsbelastning. Antalet ärenden har fortsatta att öka medan antalet handläggare var lägre än planerat på grund av den besparing som gjordes under året. All planerad tillsyn av miljöfarliga verksamheter och kontroll av livsmedelsverksamheter kunde inte genomföras. Den taxeöversyn som gjordes under 2009 kommer att ge en viss intäktsökning men för att möjliggöra att all planerad tillsyn och kontroll ska kunna göras behövs en resursförstärkning. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för vilka extra resurser som skulle behövas för 2011 för att kontoret ska hinna med att behandla de inkommande ärendena utan att tillsynen blir lidande samt att avloppsinventeringen kan fortsätta i en rimlig omfattning.

9 Miljöskyddsnämnden Sida 7 MN , DIA 02 Implementering av tjänstedirektivet Ärendebeskrivning Den 28 december 2006 antogs direktivet 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, det så kallade tjänstedirektivet. Dess huvudsyfte är att undanröja de rättsliga och administrativa hinder som finns i medlemsstaterna så att tjänstehandeln inom EU kan öka, till gagn för tillväxten och sysselsättningen. Tjänstedirektivet skall vara genomfört i alla EU-länder den 28 december Tjänstedirektivet gäller kommunen i dess egenskap av tillstånds- eller tillsynsmyndighet över tjänsteverksamhet inte i egenskap av upphandlande enhet eller producent av välfärdstjänster. De konsekvenser av tjänstedirektivet som berör miljöskyddsnämndens verksamhet är Översyn av samtliga kommunala föreskrifter som rör tjänster Ändrade handläggningsrutiner genom ändringar i lagstiftning och förordningar Kommunstyrelsen har gett samtliga nämnder i uppdrag att genomföra översyn av sina föreskrifter i enlighet med första punkten samt att vara uppmanar nämnderna att vara uppmärksamma på förändringar i speciallagstiftningar med anledning av den andra punkten. Beredning Översyn av nämndens föreskrifter som rör tjänster Inom miljöskyddsnämndens område finns två föreskrifter som berörs av tjänstedirektivet: 1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 2. Renhållningsordningen Därutöver finns riktlinjer och policies som kan beröras av tjänstedirektivet: 3. Riktlinjer för enskilda avlopp 4. Biltvättspolicy Översynen skall genomföras som ett sk EG-test. Det innebär att de krav som ställs på tjänsteleverantören måste uppfylla följande kriterier: De får inte vara diskriminerande De måste vara nödvändiga för att uppnå vissa mål eller för att vissa hänsyn ska beaktas De måste vara proportionerliga till det som ska uppnås, dvs det eftersträvade målet ska inte kunna nås med en mindre begränsad åtgärd Generellt för hanteringen inom miljöskyddsnämnden gäller att alla sökanden behandlas lika. Handläggarna tar in de uppgifter som behövs för att göra en korrekt bedömning utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

10 Miljöskyddsnämnden Sida 8 MN 33 Blad 2 De fyra dokumenten ovan innehåller föreskrifter eller krav med syftet att vissa hänsyn ska tas, närmare bestämt miljöhänsyn enligt miljöbalken. Biltvättspolicyn baseras dessutom på EU-normer. Ändrade handläggningsrutiner genom ändringar i lagstiftning och förordningar Vid ansökan om tillstånd eller anmälan skickas idag ett mottagningsbevis ut till sökanden inom tre dagar efter ansökan eller anmälan kommit till miljöskyddsnämnden. Sökanden behöver eventuellt komplettera sin ansökan eller anmälan när handläggningen har påbörjats och handläggaren upptäcker att komplettering är nödvändig. Tjänstedirektivet medför att rutinen för detta måste ändras, så att mottagningsbevis skickas ut först när en komplett ansökan eller anmälan har kommit in. Detta medför att kvalitetsdeklarationen för nämnden måste revideras. Miljöskyddsnämnden överlämnar yttrandet till kommunledningskontoret. Exp: Kommunledningskontoret

11 Miljöskyddsnämnden Sida 9 MN , DIA 07 Åtgärdsplan för omställning 2011 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen gav i beslut , 196 samliga nämnder i uppdrag att omedelbart påbörja omställningen av sin verksamhet i enlighet med ekonomisk ram En åtgärdsplan skall föreläggas kommunstyrelsen senast i mars månad Beredning Miljöskyddsnämnden har påbörjat arbetet med omställningen inför 2011 och en översiktlig plan har presenterats för nämnden dels i budgeten, dels i verksamhetsplanen för Enligt kommunbudgeten som togs av kommunfullmäktige , 204 är kommunbidraget för år 2011 cirka 100 tkr lägre än På grund av kostnadshöjningar under perioden innebär detta i praktiken en neddragning med ca en tjänst jämfört med För att möjliggöra omställningsarbetet utökades nämndens budget 2010 med 500 tkr i s k omställningsbudget. Åtgärder som genomförs under 2010: 1. Scanning av handlingar inkomna innan Översyn av rutiner, mallar och checklistor 3. Undersökning av möjligheten att använda handdatorer vid livsmedelskontrollen 4. Förändrat tidrapporteringssystem 5. Översyn av miljöövervakningsprogrammet Åtgärderna kommenteras nedan. 1. Scanning av handlingar inkomna innan 1993 Alla diarieförda handlingar som kommer in till nämnden scannas och är därigenom lätt åtkomliga digitalt för alla handläggare vilket effektiviserar handläggningen av ärendena. Detta system infördes Nämnden har ett stort arkiv med äldre handlingar, dvs handlingar inkomna innan För ett effektivt arbetssätt måste även dessa finnas digitalt. Bland annat i samband med ärenden rörande enskilda avlopp är det nödvändigt att söka information i äldre handlingar. Scanning av äldre handlingar pågår och beräknas vara klart under För detta arbete har nämnden avsatt ca 75% av en assistenttjänst. 2. Översyn av rutiner, mallar och checklistor Nämnden använder skrivna rutiner, mallar och checklistor för att säkerställa en hög kvalitet på arbetet och att beslut m m följer gällande lagstiftning. Nämnden har ca 30 rutiner som beskriver hur arbetet ska bedrivas. Mallar och blanketter är framtagna för olika ärendetyper. En översyn av rutiner, mallar och blanketter görs för att se om förenklingar är möjliga. Checklistor används inom vissa områden. Detta gäller framförallt för livsmedelskontrollen som styrs helt av checklistorna, vilka ligger till grund för nämndens årliga rapportering till Livsmedelsverket.

12 Miljöskyddsnämnden Sida 10 MN 34 Blad 2 Miljöskyddskontoret arbetar på att få fram checklistor för kontrollen som underlättar rapporteringen till Livsmedelsverket samtidigt som de är lättförståeliga för verksamhetsutövarna. 3. Undersökning av möjligheten att använda handdatorer vid livsmedelskontrollen Checklistor som används vid livsmedelskontrollen kan läggas in i en handdator som kan tas med vid besök. Den ifyllda checklistan ligger sedan till grund för inspektionsrapporten som skrivs samt för den årliga rapporteringen till Livsmedelsverket. Utredning pågår om hur användning av handdatorer kan effektivisera arbetet. Kostnader för handdatorer och utbildning som uppstår vid ett eventuellt införande kommer att finansieras från investeringsbudgeten respektive omställningsbudgeten. 4. Förändrat tidrapporteringssystem Tid som läggs på verksamheten dokumenteras, dels för uppföljning, dels som underlag för planering för kommande år. Från och med 2010 använder kontoret ärendehanteringssystemet Miljöreda även för tidrapportering. Detta innebär en förenkling på sikt eftersom använd tid tidigare rapporterades i ett separat system. 5. Miljöövervakningsprogrammet ses över Miljöskyddsnämnden har sedan början av 1990-talet tagit vattenprov i vattendrag i Alingsås kommun som en del av miljöövervakningen. Resultaten ger ett underlag för uppföljning, planering och förslag till åtgärder som krävs för att uppnå och behålla en god status på kommunens sjöar och vattendrag. Under 2010 kommer provtagningsprogrammet att utvärderas och eventuellt förändras, fortfarande med syfte att ge ett gott underlag för beslut om åtgärder. Nämnden ansvarar för provtagning som kommunen ålagts med anledning av miljökvalitetsnormer. För närvarande gäller detta luftprovtagning. Att göra förändringar i provtagningsprogrammet för luft bedöms svårare, men en utvärdering av detta kommer också att göras. Slutsatser Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med omställningsarbetet pågår. Förändringar i rutiner, mallar m m används så snart de är klara och godkända. Utöver de åtgärder som beskrivits eftersträvar nämnden att öka intäktsfinansieringen av verksamheten. Miljöskyddsnämnden antar åtgärdsplanen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

13 Miljöskyddsnämnden Sida 11 MN , DIA 07 Uppföljning kvartal 1, 2010 Ärendebeskrivning Miljöskyddsnämnden har upprättat en kvartalsredovisningsrapport för första kvartalet Rapporten ska vara inlämnad till kommunledningen den 9 april Beredning En preliminär redovisning lämnas på arbetsutskottets sammanträde Miljöskyddsnämnden godkänner kvartalsrapporten. Exp: Bilaga: KLK Kvartalsrapporten

14 Miljöskyddsnämnden Sida 12 MN , DIA 21 Vindbruk, förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen för Alingsås kommun Ärendemening Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till tematiskt tillägg om vindbruk till översiktsplanen för Alingsås kommun (ÖP 95). Syftet med planförslaget är att underlätta utbyggnad av vindkraft och att främja en god lokalisering och utformning av vindbruket inom kommunen. Planförslaget var ute på samrådsremiss under perioden 2 februari 26 mars I planen föreslås nio områden i kommunen som lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Samrådsförslaget innehöll fjorton områden fördelade på primära och sekundära områden. Denna fördelning har ersatts av enbart primära områden i nu liggande utställningsförslag. Fem områden har tagits bort, främst med anledning av påverkan på landskapsbilden och bättre möjligheter till utveckling av bostäder på landsbygden. Planförslaget har även kompletterats med sådana områden där etablering av vindkraft ska undvikas och motiven till detta anges. I övriga delar av kommunen föreslås även fortsättningsvis att enstaka vindkraftverk ska kunna prövas. Beredning Miljöskyddskontorets yttrande Miljöskyddskontoret tillstyrker det föreslagna tematiska tillägget för vindbruk och anser att förslaget är mycket väl genomarbetat och att det framgår tydligt var vindkraftverk kan placeras, vilka begränsningar som finns på dessa platser, rekommendationer och motiv för ställningstagandet. Dock vill miljöskyddskontoret framhålla vissa synpunkter och förslag till ändringar, t ex generella rekommendationer och hänsyn till särskilda intressen. Generella rekommendationer Det generella ansvar för artskydd som Artskyddsförordningen (2007:845), anger, bör tydligt framhållas. Detta gäller även marklevande arter som påverkas av utbyggda vägar och ledningar. Enligt handboken för artskyddsförordningen bör artskyddet komma in tidigt i infrastrukturprojekt, t ex vägar, järnvägar och vindkraftsanläggningar. Hänsyn till särskilda intressen Planen bör ange de krav som kommunen har beträffande den hänsyn som ska visas naturvärden och friluftslivet. Eventuella kompensationsåtgärder redovisas. Utöver redovisning av hur hinderbelysning ska skärmas, bör belysningens påverkan på bostadsbebyggelse och landskapsbild också redovisas.

15 Miljöskyddsnämnden Sida 13 MN 36 Blad 2 Kalkning av sjöar och våtmarker sker som regel med helikopter i annars svårtillgängliga skogsmarker. Vindkraftverk och mätmaster i sådana områden kan innebära försvårande av kalkningen och en olycksrisk. Hur helikopterkalkning påverkas av vindkraftverksetablering bör redovisas. Kommentarer till föreslagna områden för vindkraft Område 2, Alemossen, och område 3, Ränne mosse Områdesvisa rekommendationer och konsekvensbeskrivning pekar på att landskapsbilden påverkas negativt på ett betydande sätt om det blir större etableringar på båda sidor av Mellbyåns dalgång. På grund av de restriktioner som Vara väderradar-station medför, anses det dock inte möjligt att för närvarande tillåta grupper av vindkraftverk i något av dessa områden. Stationen kan dock komma att flyttas till annan plats eller bli överflödig varför risken för ett framtida etableringsanspråk i båda områdena inte kan uteslutas. Man bör därför vara tydligare (mycket tydlig) om att etablering av vindkraftverk i det ena området medför att etablering i det andra området är utesluten. Det småskaliga och varierade jordbrukslandskapet vid Svalbacken, Järboden, Hökatorp och Ränne by utgör en känslig landskapsbild. Område 4, Erska och område 5, Gräfsnäs Ett stort sammanhängande, opåverkat och sjörikt skogsområde. Strandskyddsområden. Förekomst av skyddade djurarter enligt Artskyddsförordningen, inom området måste utredas. En omfattande skogsavverkning inom området, ca 92 ha, har nyligen anmälts till Skogsstyrelsen. Område 6, Ekes mosse Sjön Lången ligger öster om föreslaget område. Under rubriken landskapsanalys bör även anges hur synliga eventuella verk skulle bli i t ex Bergstena by och Östadskulle i Vårgårda kommun. Område 7, Rödene nordvästsluttning Området är mycket sjörikt. Merparten av området omfattas av strandskydd. För dispens från strandskyddet krävs något av de särskilda skäl som anges i Miljöbalken 7 kap 18c, 1-6 punkterna. Byggande av vindkraftverk kan inte anses omfattas av någon av dessa punkter. Området omfattas av restriktioner på grund av försvarsintressen. Förekomst av skyddade djurarter enligt Artskyddsförordningen, inom området måste utredas. Risken för störningar från vindkraftverkens hinderbelysning på delar av höglänt bostadsbebyggelse i bl a Alingsås stad, är överhängande. Sjöar och våtmarker i området kalkas med helikopter. Hur mycket kalkningen skulle försvåras av en gruppstation för vindkraft har dock inte utretts. Återstående platser inom området där det är möjligt att placera vindkraftverk är små och spridda. Det är uppenbart att det blir svårt att placera vindkraftverk i en sammanhållen grupp. Andra svårigheter vid uppförande av vindkraftverk i området är att nya vägar måste byggas, i vissa fall befintliga vägar breddas, rätas ut och förstärkas.

16 Miljöskyddsnämnden Sida 14 MN 36 Blad 3 Den kuperade terrängen torde medföra att nödvändiga vägbyggnadsarbeten till stora delar blir så omfattande att de omfattas av strandskyddet. Den inom kommunens gränser markant avgränsade Rödeneplatån är ett väl synligt blickfång och med sina särpräglade parallella sprickdalar och varierande topografi en stor tillgång för friluftslivet med mängder av sjöar och utsiktsplatser. Både länsstyrelsen och kommunen anger högsta klass, enligt kommunens naturvårdsprogram. Sammantaget medför ovanstående att området bör utgå som område för gruppstationer. Möjligen kan plats hittas för enstaka vidkraftverk. Område 8, Rödeneplattån Detta område är mycket likt område 7, Rödene nordvästsluttning, med bl a kuperad terräng, ett omfattande strandskydd, helikopterkalkning och känsliga fågelarter. Förekomst av skyddade djurarter enligt Artskyddsförordningen, inom området måste utredas. Den inom kommunens gränser markant avgränsade Rödeneplatån är ett väl synligt blickfång och med sina särpräglade parallella sprickdalar och varierande topografi en stor tillgång för friluftslivet med mängder av sjöar och utsiktsplatser. Både länsstyrelsen och kommunen anger högsta klass, enligt kommunens naturvårdsprogram. Även här torde det vara svårt att placera verk i en sammanhållen grupp. Svårigheternas art är i stort sett desamma som i område 7. Omfattningen av dem är svårare att bedöma. De bör studeras närmare och eventuellt bör också detta område utgå som område för gruppstationer. Område 9, Kroksjömossen Det bitvis sjö- och mosserika området hyser sannolikt skyddsvärda arter enligt Artskyddsförordningen. Inventeringar krävs. Förutom båtkalkning av sjön Gasslången, helikopterkalkas flera våtmarker i området, bl a Trane mader. Biotopskydd och nyckelbiotop med naturskogskaraktär i områdets södra delar. Det är angeläget att eventuella vindkraftverk placeras så att det vildmarksintryck som de östra delarna av det blivande naturreservatet i Hjortmarka ger, inte spolieras.

17 Miljöskyddsnämnden Sida 15 MN 36 Blad 4 Miljöskyddsnämnden tillstyrker fortsatt arbete med det tematiska tillägget om vindbruk till översiktsplanen för Alingsås kommun (ÖP 95) med utgångspunkt från utställningsförslaget och de synpunkter som kommer fram under utställningen. De synpunkter som kontorets lämnat ovan ska beaktas. Nämnden vill särskilt framhålla följande: Det generella ansvar för artskydd som Artskyddsförordningen (2007:845) anger, måste tydligt framhållas. Detta gäller förutom fåglar och fladdermöss även marklevande arter som påverkas av utbyggda vägar och ledningar. Med hänsyn till ovanstående argument bör område 7 och eventuellt 8 på Rödeneplatån utgå ur förslaget som plats för gruppstationer för vindkraft. Eventuellt kan enstaka verk accepteras i väl valda lägen. Vid utformning och placering av gruppstationer inom område 9 behöver hänsyn tas till vildmarkskaraktären i det blivande naturreservatet i Hjortmarka. Exp: Kommunstyrelsen Akten

18 Miljöskyddsnämnden Sida 16 MN Ålanda 3:1 Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om upphävande av villkor för täktverksamhet österäng, Östads stiftelse Ärendebeskrivning Östads stiftelse har tillstånd att till täkt på fastigheterna Östräng 1:2 och 1:3 och Ålanda 3:1. Östads stiftelse begär i skrivelse till länsstyrelsen att villkor 6 i tillståndet upphävs. Villkor 6 reglerar buller mot sjön Mjörn. Miljöskyddsnämnden har fått handlingarna från länsstyrelsen för yttrande. Beredning Östadtäkten har två bullervillkor, nr 6 och 7. Nr 7 rör de vanliga villkoren angående industribuller för bostäder, medan nr 6 reglerar buller mot sjön Mjörn. Nr 6 förbjuder bullrande verksamheter från borrning, sprängning och förkross under sommarmånaderna och reglar den till tiderna kl 7-16 helgfria vardagar övrig del på året. Östads stiftelse protesterade mot det villkoret vid prövningen och anförde problem att möta efterfrågan framförallt under sommarmånaderna. De menade att det inte bullrade så mycket mot sjön. Länsstyrelsen motiverade sitt beslut med att faktiska mätningar måste till för att få omprövat detta villkor. Östads stiftelse har utfört mätningar på ett par punkter i sjön och menar nu att de kan visa att det bullrar max 40 db från täkten till sjön och att villkor 6 då helt kan tas bort. Miljöskyddskontoret bedömer att bolagets utredningar visar att buller till sjön kan begränsas och att villkoret därmed kan omprövas. Miljöskyddskontoret bedömer dock att villkor 6 inte kan tas bort helt, eftersom bullerfrågan mot sjön Mjörn då blir helt oreglerad. I länsstyrelsens motivering till villkor 6 framgår att Mjörn skall skyddas från störande buller. Kontoret föreslår avslag av bolagets begäran, men föreslår istället att förbudet under sommarmånaderna tas bort, att ett riktvärde för buller vid sjön Mjörn läggs till och att arbetstiderna kl 7-16 behålls från den gamla formuleringen. Tysta sommarkvällar utan trafik eller med fågelsång skyddas då även fortsättningsvis, men bolagets önskemål om att kunna möta kunders efterfrågan även sommartid tillmötesgås ändå. Miljöskyddskontoret bedömer att ett riktvärde för buller till Mjörn även bör övervägas om villkor 6 skall ändras. Som vägledning till var riktvärdet bör ligga bedömer Miljöskyddskontoret att 5 db lägre än riktvärden för buller till bostäder bör vara lämpligt. Naturvårdsverket rekommenderar 5 db lägre riktvärden än riktvärden till bostäder för områden där tystnaden är av betydelse för upplevelsen. För buller dagtid 7-16 ger detta ett riktvärde på 45dB(A), vilket bolagets utredningar dessutom visar att de med marginal kan klara. Miljöskyddskontorets förslag till formulering blir därmed: Starkt bullrande verksamhet såsom borrning, sprängning, grovkrossning och skutknackning får bedrivas endast helgfria vardagar måndag till fredag kl

19 Miljöskyddsnämnden Sida 17 MN 37 Blad 2 Buller från ovan nämnda verksamhet skall begränsas så att de inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid sjön Mjörn än 45dB(A). Finkrossning, sortering, lastning, uttransport och andra mindre bullrande verksamheter får ske även på andra tider. Miljöskyddsnämnden avstyrker bolagets begäran om upphävande av villkor 6, men föreslår istället att förbudet under sommarmånaderna tas bort, att ett riktvärde på 45dB(A) ekvivalent ljudnivå för buller vid sjön Mjörn läggs till och att den nu gällande formuleringen av villkor 6 i övrigt kvarstår. Exp: Länsstyrelsen i Västra Götaland Östads stiftelse Akten

20 Miljöskyddsnämnden Sida 18 MN , DIA 21 Förslag till detaljplan för Nolhaga Park Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har ställt ut ovannämnda detaljplan under tiden 29 januari 29 mars Syftet med planen är att ge förutsättningar för att öka Nolhagaparkens attraktivitet för alingsåsare, gäster, verksamhetsutövare och föreningar. Detaljplaneförslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan enligt planförfattaren. Under perioden 3 mars 4 maj 2009 var planförslaget ute på en samrådsremiss. Beredning Planförfattaren har beaktat följande synpunkter som miljöskyddsnämnden framhöll vid samrådet 2009: att lyfta ur alkärret Kongo ur planförslaget eftersom kärret redan ingår i det befintliga naturreservatet Nolhagaviken, att även lyfta ur Nolhaga berg ur planförslaget, då det kommer att inrättas som naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken under 2010, att förtydliga planbeskrivningen eftersom byggnaderna på Sörhaga 2:2 och 2:3 innehåller höga radonhalter och måste ersättas med ny(a) byggnad(er) innan annan användning, att lekplatsen bör ligga kvar i nuvarande läge, att antalet parkeringsplatser vid Nolhagahallen bör begränas så att den nya lokalgatan inte kräver avverkning av flera stora lövträd vid Nolhaga berg, att inte byta plats mellan lantgården och orangeriet/trädgårdarna, att en fast scen utgår ut förslaget. Däremot har planförfattaren inte tagit hänsyn till miljöskyddsnämndens påpekande att den föreslagna GC-vägen nordost om ångbåtsvarvet bör anpassas efter den befintliga vägen. Man står fast vid det ursprungliga förslaget med motivet att en promenadväg och ett cykelstråk har olika syften och hastigheter och att det finns utrymme att separera de båda funktionerna. Kruxet är att denna separering bara kommer att fungera ca 100 m, därefter kommer de båda funktionerna ändå att samsas på resterande befintliga GC-vägar i parken. Nämnden står därför fast vid sin uppfattning att den planerade bron och GCvägen bör anpassas till den befintliga vägen utefter Säveån, i synnerhet som man dessutom sparar den värdefulla lilla lövskogsudden vid Säveån. Vid växthuset har bekämpningsmedel påträffats i grundvattnet. Planförfattaren anser att ett klargörande av föroreningens omfattning och vilken saneringsåtgärd som behövs, kan avvakta tills planen ska genomföras.

21 Miljöskyddsnämnden Sida 19 MN 38 Blad 2 Detta skulle i så fall innebära att detaljplanen antas utan att man har säkerställt att marken är lämplig för angivet ändamål. För att tillgodose tillgängligheten till Säveån för t ex bilburna rörelsehindrade, bör möjligheten till korttidsparkering i anslutning till den föreslagna vändplatsen vid reningsverket tillvaratas. Slutligen påpekar planförfattaren att konsekvenserna av biltrafik till parkområdet finns beskrivna i den parkeringsutredning som tillhör planhandlingarna. Yrkanden Esso Larsson (v) yrkar på att möjligheten att bygga ett extra nedsänkt parkeringsplan under den nuvarande parkeringsytan bör utredas. Miljöskyddsnämnden tillstyrker föreliggande utställda förslag till detaljplan för Nolhaga park. Nämnden står dock fast vid uppfattningen att GC-vägen och den nya GC-bron bör kunna anpassas till befintlig väg utefter Säveån. Förslaget att av trafiksäkerhetsskäl separera promenadväg och cykelstråk ca 100 m och därför fragmentisera det lilla grönområdet vid Säveån, verkar otillräckligt. I synnerhet som övrig gång- och cykeltrafik i parken samsas på gemensamma GC-vägar. En översiktlig teknisk undersökning av förorenad mark behöver utföras inom parkförvaltningens område. Denna får utvisa om ytterligare undersökningar behövs för att klarlägga föroreningarnas omfattning, eventuellt saneringsbehov och för ställningstagande om marken är lämplig för angiven användning eller inte. För att tillgodose tillgängligheten till Säveån för t ex bilburna rörelsehindrade, bör möjligheten till korttidsparkering i anslutning till den föreslagna vändplatsen vid reningsverket tillvaratas. Möjligheten att bygga ett extra nedsänkt parkeringsplan under den nuvarande parkeringsytan bör utredas. Exp: Kommunledningskontoret Akten

22 Miljöskyddsnämnden Sida 20 MN , DIA 21 Samråd - detaljplan för Alingsås, bostäder vid Enevägen 10 Ärendebeskrivning Plan- och byggkontoret ställer ut förslag till detaljplan för Alingsås. Området kallas allmänt Hasseln men omfattar även fastigheter med andra fastighetsbeteckningar. Planområdet ligger i Sörhagas västra del invid Säveån. Planens syfte är att möjliggöra byggande av bostäder i en till tre våningar. Nya bostäder föreslås på fastigheterna Sörhaga 1:16, Sörhaga 1:18, Sörhaga 1:19 samt Hasseln 13. Ett samrådsförslag behandlades av Miljöskyddsnämnden enligt 7/2009. Beredning I samrådet lämnade nämnden en rad synpunkter varav några har beaktats: Översvämningsrisken har utretts vilket medfört att bestämmelse om miniminivå för vattentät konstruktion och lägsta marknivå justerats upp 0,2 m. Befintliga bostadshus har utgått ur planen. Miljötekniska markundersökningar utförs inte innan planen antas. Enekroken 2 utgår ur planen. Byggnadernas avstånd till Säveån ändras inte. Viss högvuxen vegetation sparas. Bestämmelse införs om trädplantering mellan huskropparna. Erosionsskydd ska utföras så att befintliga träd skyddas. Den norra udden utgår ur planen. Bestämmelse om aktivitetsytor har kompletterats med angiven plats på plankartan. Exploateringsgraden ändras inte. Man pekar istället på fördelar med varierande exploateringsgrad och en tät stad. Planbeskrivningens text om dagvattenhantering har ändrats. Här anges att mark som idag inte är hårdgjord, bör inte heller hårdgöras i samband med exploateringen. Exempelvis kan det ske med sedumväxter på tak och god genomsläpplighet i kör- och parkeringsytor. För grupper av hus anges att vattenmagasin ska finnas för tak- och ytvatten. Dräneringsvatten kan ledas direkt till Säveån. För grupphusen är anslutning till fjärrvärme villkor för att få köpa marken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning tas inte fram. De i detta sammanhang väsentliga frågorna, översvämningsrisk och förorenad mark, behandlas utförligt i separata dokument. Synpunkter Att inte utföra miljötekniska markundersökningar innebär att man inte säkerställer att marken på Sörhaga 1:16 är lämplig för bostadsbebyggelse innan detaljplanen antas. Indikation på att marken där är avsevärt svårare att sanera än Sörhaga 1:18 finns dock inte.