Protokoll. Miljöskyddsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41"

Transkript

1 Miljöskyddsnämnden OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret.

2 Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april Information... 2 Godkännande av föredragningslista... 3 Val av justerare... 3 Delegationsbeslut... 4 Årsredovisning Miljöskyddsnämndens verksamhet Uppdrag med anledning av årsredovisningen... 6 Implementering av tjänstedirektivet... 7 Åtgärdsplan för omställning Uppföljning kvartal 1, Vindbruk, förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen för Alingsås kommun Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om upphävande av villkor för täktverksamhet österäng, Östads stiftelse Förslag till detaljplan för Nolhaga Park Samråd - detaljplan för Alingsås, bostäder vid Enevägen Detaljplan för förskola vid Ingareds skolgata Föreläggande om bortforsling av träsliprar... 23

3 Miljöskyddsnämnden Sida 1 (25) Plats och tid kl: Information & föredragningar: Gruppmöten: Beslutsammanträde Paragrafer Beslutande Eva Mattson-Hill (fp), ordförande Lotta Axelsson (c), Birgit Börjesson (s),vice ordförande Thomas Petersson (c), Gunno Wallmyr (fp) Anders Strömqvist(s) Margot Skogsäter (m) Jerker Bergh (s) Kjell Magnusson (m) Gudrun Engqvist (s) Bengt Andelius (kd) Leif Kinnvall (v) Övriga deltagare Karl Wrede (m), Lars-Åke Thunberg (fp), Thomas Petersson (c), Bernt Blixt (mp) Catharina Pettersson, miljöskyddschef Susanna Olsson, nämndsekreterare Anders Löfgren, miljöskyddsinspektör, Anna Ebbesson, miljöskyddsinspektör, Jörgen Claesson, miljöskyddsinspektör, Stellan Andersson, naturvårdsplanerare, Utses att justera Anders Strömqvist Justeringens plats och tid Miljöskyddskontoret Sekreterare Ordförande Justerande Susanna Olsson Eva Mattsson-Hill Anders Strömqvist Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljöskyddsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12 Underskrift Utdragsbestyrkande

4 Miljöskyddsnämnden Sida 2 Information 1. Kommunfullmäktige a) Avsägelser och kompletteringsval, KF 2, 4 Dnr: , DIA 01 b) Riktlinjer för arbete med jämställdhet och mångfald, KF 26 Dnr: , DIA 02 c) Beslut om deltagande i Earth hour 2010, KF 35 Dnr: , DIA 812 d) Revidering av budget 2010, KF 23 Dnr: , DIA Miljöskyddskontoret e) Förändringar som rör detaljplaner i Stadsskogen (Stellan A) f) Detaljplan förskola vid Soldatvägen i Västra Bodarna g) Ändrat datum för majsammanträdet (25 maj flyttas till 3 maj) h) Aktuella livsmedelsärenden

5 Miljöskyddsnämnden Sida 3 MN 28 Godkännande av föredragningslista Miljöskyddsnämnden godkänner föredragningslistan. MN 29 Val av justerare Beredning Till justerare av protokollet tillsammans med ordförande föreslås Anders Strömqvist (s). Justering av protokollet sker på miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämnden väljer Anders Strömqvist (s) att jämte ordföranden justera protokollet.

6 Miljöskyddsnämnden Sida 4 MN 30 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationsbeslut 52/10-94/10 har fattats sedan förra sammanträdet. Beredning En förteckning över besluten som fattats sedan förra mötet har upprättats och skickats ut tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och vid nämndens möten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet Miljöskyddsnämnden tar del av delegationsbesluten. Exp: Delegationsbeslutspärmen

7 Miljöskyddsnämnden Sida 5 MN , DIA 07 Årsredovisning Miljöskyddsnämndens verksamhet 2009 Ärendebeskrivning Miljöskyddsnämnden redovisar varje år nämndens verksamhet som ett komplement till den ekonomiska redovisningen. Beredning Miljöskyddskontoret har sammanställt verksamheten för Miljöskyddsnämnden godkänner årsredovisningens verksamhetsdel. Exp: Akten Bilaga: Årsredovisning 2009

8 Miljöskyddsnämnden Sida 6 MN , DIA 07 Uppdrag med anledning av årsredovisningen Ärendebeskrivning Miljöskyddskontoret har sammanställt en årsredovisning av verksamheten 2009 där det framgår att år 2009 var ett intensivt år med hög arbetsbelastning. Antalet ärenden har fortsatta att öka medan antalet handläggare var lägre än planerat på grund av den besparing som gjordes under året. All planerad tillsyn av miljöfarliga verksamheter och kontroll av livsmedelsverksamheter kunde inte genomföras. Den taxeöversyn som gjordes under 2009 kommer att ge en viss intäktsökning men för att möjliggöra att all planerad tillsyn och kontroll ska kunna göras behövs en resursförstärkning. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för vilka extra resurser som skulle behövas för 2011 för att kontoret ska hinna med att behandla de inkommande ärendena utan att tillsynen blir lidande samt att avloppsinventeringen kan fortsätta i en rimlig omfattning.

9 Miljöskyddsnämnden Sida 7 MN , DIA 02 Implementering av tjänstedirektivet Ärendebeskrivning Den 28 december 2006 antogs direktivet 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, det så kallade tjänstedirektivet. Dess huvudsyfte är att undanröja de rättsliga och administrativa hinder som finns i medlemsstaterna så att tjänstehandeln inom EU kan öka, till gagn för tillväxten och sysselsättningen. Tjänstedirektivet skall vara genomfört i alla EU-länder den 28 december Tjänstedirektivet gäller kommunen i dess egenskap av tillstånds- eller tillsynsmyndighet över tjänsteverksamhet inte i egenskap av upphandlande enhet eller producent av välfärdstjänster. De konsekvenser av tjänstedirektivet som berör miljöskyddsnämndens verksamhet är Översyn av samtliga kommunala föreskrifter som rör tjänster Ändrade handläggningsrutiner genom ändringar i lagstiftning och förordningar Kommunstyrelsen har gett samtliga nämnder i uppdrag att genomföra översyn av sina föreskrifter i enlighet med första punkten samt att vara uppmanar nämnderna att vara uppmärksamma på förändringar i speciallagstiftningar med anledning av den andra punkten. Beredning Översyn av nämndens föreskrifter som rör tjänster Inom miljöskyddsnämndens område finns två föreskrifter som berörs av tjänstedirektivet: 1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 2. Renhållningsordningen Därutöver finns riktlinjer och policies som kan beröras av tjänstedirektivet: 3. Riktlinjer för enskilda avlopp 4. Biltvättspolicy Översynen skall genomföras som ett sk EG-test. Det innebär att de krav som ställs på tjänsteleverantören måste uppfylla följande kriterier: De får inte vara diskriminerande De måste vara nödvändiga för att uppnå vissa mål eller för att vissa hänsyn ska beaktas De måste vara proportionerliga till det som ska uppnås, dvs det eftersträvade målet ska inte kunna nås med en mindre begränsad åtgärd Generellt för hanteringen inom miljöskyddsnämnden gäller att alla sökanden behandlas lika. Handläggarna tar in de uppgifter som behövs för att göra en korrekt bedömning utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

10 Miljöskyddsnämnden Sida 8 MN 33 Blad 2 De fyra dokumenten ovan innehåller föreskrifter eller krav med syftet att vissa hänsyn ska tas, närmare bestämt miljöhänsyn enligt miljöbalken. Biltvättspolicyn baseras dessutom på EU-normer. Ändrade handläggningsrutiner genom ändringar i lagstiftning och förordningar Vid ansökan om tillstånd eller anmälan skickas idag ett mottagningsbevis ut till sökanden inom tre dagar efter ansökan eller anmälan kommit till miljöskyddsnämnden. Sökanden behöver eventuellt komplettera sin ansökan eller anmälan när handläggningen har påbörjats och handläggaren upptäcker att komplettering är nödvändig. Tjänstedirektivet medför att rutinen för detta måste ändras, så att mottagningsbevis skickas ut först när en komplett ansökan eller anmälan har kommit in. Detta medför att kvalitetsdeklarationen för nämnden måste revideras. Miljöskyddsnämnden överlämnar yttrandet till kommunledningskontoret. Exp: Kommunledningskontoret

11 Miljöskyddsnämnden Sida 9 MN , DIA 07 Åtgärdsplan för omställning 2011 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen gav i beslut , 196 samliga nämnder i uppdrag att omedelbart påbörja omställningen av sin verksamhet i enlighet med ekonomisk ram En åtgärdsplan skall föreläggas kommunstyrelsen senast i mars månad Beredning Miljöskyddsnämnden har påbörjat arbetet med omställningen inför 2011 och en översiktlig plan har presenterats för nämnden dels i budgeten, dels i verksamhetsplanen för Enligt kommunbudgeten som togs av kommunfullmäktige , 204 är kommunbidraget för år 2011 cirka 100 tkr lägre än På grund av kostnadshöjningar under perioden innebär detta i praktiken en neddragning med ca en tjänst jämfört med För att möjliggöra omställningsarbetet utökades nämndens budget 2010 med 500 tkr i s k omställningsbudget. Åtgärder som genomförs under 2010: 1. Scanning av handlingar inkomna innan Översyn av rutiner, mallar och checklistor 3. Undersökning av möjligheten att använda handdatorer vid livsmedelskontrollen 4. Förändrat tidrapporteringssystem 5. Översyn av miljöövervakningsprogrammet Åtgärderna kommenteras nedan. 1. Scanning av handlingar inkomna innan 1993 Alla diarieförda handlingar som kommer in till nämnden scannas och är därigenom lätt åtkomliga digitalt för alla handläggare vilket effektiviserar handläggningen av ärendena. Detta system infördes Nämnden har ett stort arkiv med äldre handlingar, dvs handlingar inkomna innan För ett effektivt arbetssätt måste även dessa finnas digitalt. Bland annat i samband med ärenden rörande enskilda avlopp är det nödvändigt att söka information i äldre handlingar. Scanning av äldre handlingar pågår och beräknas vara klart under För detta arbete har nämnden avsatt ca 75% av en assistenttjänst. 2. Översyn av rutiner, mallar och checklistor Nämnden använder skrivna rutiner, mallar och checklistor för att säkerställa en hög kvalitet på arbetet och att beslut m m följer gällande lagstiftning. Nämnden har ca 30 rutiner som beskriver hur arbetet ska bedrivas. Mallar och blanketter är framtagna för olika ärendetyper. En översyn av rutiner, mallar och blanketter görs för att se om förenklingar är möjliga. Checklistor används inom vissa områden. Detta gäller framförallt för livsmedelskontrollen som styrs helt av checklistorna, vilka ligger till grund för nämndens årliga rapportering till Livsmedelsverket.

12 Miljöskyddsnämnden Sida 10 MN 34 Blad 2 Miljöskyddskontoret arbetar på att få fram checklistor för kontrollen som underlättar rapporteringen till Livsmedelsverket samtidigt som de är lättförståeliga för verksamhetsutövarna. 3. Undersökning av möjligheten att använda handdatorer vid livsmedelskontrollen Checklistor som används vid livsmedelskontrollen kan läggas in i en handdator som kan tas med vid besök. Den ifyllda checklistan ligger sedan till grund för inspektionsrapporten som skrivs samt för den årliga rapporteringen till Livsmedelsverket. Utredning pågår om hur användning av handdatorer kan effektivisera arbetet. Kostnader för handdatorer och utbildning som uppstår vid ett eventuellt införande kommer att finansieras från investeringsbudgeten respektive omställningsbudgeten. 4. Förändrat tidrapporteringssystem Tid som läggs på verksamheten dokumenteras, dels för uppföljning, dels som underlag för planering för kommande år. Från och med 2010 använder kontoret ärendehanteringssystemet Miljöreda även för tidrapportering. Detta innebär en förenkling på sikt eftersom använd tid tidigare rapporterades i ett separat system. 5. Miljöövervakningsprogrammet ses över Miljöskyddsnämnden har sedan början av 1990-talet tagit vattenprov i vattendrag i Alingsås kommun som en del av miljöövervakningen. Resultaten ger ett underlag för uppföljning, planering och förslag till åtgärder som krävs för att uppnå och behålla en god status på kommunens sjöar och vattendrag. Under 2010 kommer provtagningsprogrammet att utvärderas och eventuellt förändras, fortfarande med syfte att ge ett gott underlag för beslut om åtgärder. Nämnden ansvarar för provtagning som kommunen ålagts med anledning av miljökvalitetsnormer. För närvarande gäller detta luftprovtagning. Att göra förändringar i provtagningsprogrammet för luft bedöms svårare, men en utvärdering av detta kommer också att göras. Slutsatser Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med omställningsarbetet pågår. Förändringar i rutiner, mallar m m används så snart de är klara och godkända. Utöver de åtgärder som beskrivits eftersträvar nämnden att öka intäktsfinansieringen av verksamheten. Miljöskyddsnämnden antar åtgärdsplanen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

13 Miljöskyddsnämnden Sida 11 MN , DIA 07 Uppföljning kvartal 1, 2010 Ärendebeskrivning Miljöskyddsnämnden har upprättat en kvartalsredovisningsrapport för första kvartalet Rapporten ska vara inlämnad till kommunledningen den 9 april Beredning En preliminär redovisning lämnas på arbetsutskottets sammanträde Miljöskyddsnämnden godkänner kvartalsrapporten. Exp: Bilaga: KLK Kvartalsrapporten

14 Miljöskyddsnämnden Sida 12 MN , DIA 21 Vindbruk, förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen för Alingsås kommun Ärendemening Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till tematiskt tillägg om vindbruk till översiktsplanen för Alingsås kommun (ÖP 95). Syftet med planförslaget är att underlätta utbyggnad av vindkraft och att främja en god lokalisering och utformning av vindbruket inom kommunen. Planförslaget var ute på samrådsremiss under perioden 2 februari 26 mars I planen föreslås nio områden i kommunen som lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Samrådsförslaget innehöll fjorton områden fördelade på primära och sekundära områden. Denna fördelning har ersatts av enbart primära områden i nu liggande utställningsförslag. Fem områden har tagits bort, främst med anledning av påverkan på landskapsbilden och bättre möjligheter till utveckling av bostäder på landsbygden. Planförslaget har även kompletterats med sådana områden där etablering av vindkraft ska undvikas och motiven till detta anges. I övriga delar av kommunen föreslås även fortsättningsvis att enstaka vindkraftverk ska kunna prövas. Beredning Miljöskyddskontorets yttrande Miljöskyddskontoret tillstyrker det föreslagna tematiska tillägget för vindbruk och anser att förslaget är mycket väl genomarbetat och att det framgår tydligt var vindkraftverk kan placeras, vilka begränsningar som finns på dessa platser, rekommendationer och motiv för ställningstagandet. Dock vill miljöskyddskontoret framhålla vissa synpunkter och förslag till ändringar, t ex generella rekommendationer och hänsyn till särskilda intressen. Generella rekommendationer Det generella ansvar för artskydd som Artskyddsförordningen (2007:845), anger, bör tydligt framhållas. Detta gäller även marklevande arter som påverkas av utbyggda vägar och ledningar. Enligt handboken för artskyddsförordningen bör artskyddet komma in tidigt i infrastrukturprojekt, t ex vägar, järnvägar och vindkraftsanläggningar. Hänsyn till särskilda intressen Planen bör ange de krav som kommunen har beträffande den hänsyn som ska visas naturvärden och friluftslivet. Eventuella kompensationsåtgärder redovisas. Utöver redovisning av hur hinderbelysning ska skärmas, bör belysningens påverkan på bostadsbebyggelse och landskapsbild också redovisas.

15 Miljöskyddsnämnden Sida 13 MN 36 Blad 2 Kalkning av sjöar och våtmarker sker som regel med helikopter i annars svårtillgängliga skogsmarker. Vindkraftverk och mätmaster i sådana områden kan innebära försvårande av kalkningen och en olycksrisk. Hur helikopterkalkning påverkas av vindkraftverksetablering bör redovisas. Kommentarer till föreslagna områden för vindkraft Område 2, Alemossen, och område 3, Ränne mosse Områdesvisa rekommendationer och konsekvensbeskrivning pekar på att landskapsbilden påverkas negativt på ett betydande sätt om det blir större etableringar på båda sidor av Mellbyåns dalgång. På grund av de restriktioner som Vara väderradar-station medför, anses det dock inte möjligt att för närvarande tillåta grupper av vindkraftverk i något av dessa områden. Stationen kan dock komma att flyttas till annan plats eller bli överflödig varför risken för ett framtida etableringsanspråk i båda områdena inte kan uteslutas. Man bör därför vara tydligare (mycket tydlig) om att etablering av vindkraftverk i det ena området medför att etablering i det andra området är utesluten. Det småskaliga och varierade jordbrukslandskapet vid Svalbacken, Järboden, Hökatorp och Ränne by utgör en känslig landskapsbild. Område 4, Erska och område 5, Gräfsnäs Ett stort sammanhängande, opåverkat och sjörikt skogsområde. Strandskyddsområden. Förekomst av skyddade djurarter enligt Artskyddsförordningen, inom området måste utredas. En omfattande skogsavverkning inom området, ca 92 ha, har nyligen anmälts till Skogsstyrelsen. Område 6, Ekes mosse Sjön Lången ligger öster om föreslaget område. Under rubriken landskapsanalys bör även anges hur synliga eventuella verk skulle bli i t ex Bergstena by och Östadskulle i Vårgårda kommun. Område 7, Rödene nordvästsluttning Området är mycket sjörikt. Merparten av området omfattas av strandskydd. För dispens från strandskyddet krävs något av de särskilda skäl som anges i Miljöbalken 7 kap 18c, 1-6 punkterna. Byggande av vindkraftverk kan inte anses omfattas av någon av dessa punkter. Området omfattas av restriktioner på grund av försvarsintressen. Förekomst av skyddade djurarter enligt Artskyddsförordningen, inom området måste utredas. Risken för störningar från vindkraftverkens hinderbelysning på delar av höglänt bostadsbebyggelse i bl a Alingsås stad, är överhängande. Sjöar och våtmarker i området kalkas med helikopter. Hur mycket kalkningen skulle försvåras av en gruppstation för vindkraft har dock inte utretts. Återstående platser inom området där det är möjligt att placera vindkraftverk är små och spridda. Det är uppenbart att det blir svårt att placera vindkraftverk i en sammanhållen grupp. Andra svårigheter vid uppförande av vindkraftverk i området är att nya vägar måste byggas, i vissa fall befintliga vägar breddas, rätas ut och förstärkas.

16 Miljöskyddsnämnden Sida 14 MN 36 Blad 3 Den kuperade terrängen torde medföra att nödvändiga vägbyggnadsarbeten till stora delar blir så omfattande att de omfattas av strandskyddet. Den inom kommunens gränser markant avgränsade Rödeneplatån är ett väl synligt blickfång och med sina särpräglade parallella sprickdalar och varierande topografi en stor tillgång för friluftslivet med mängder av sjöar och utsiktsplatser. Både länsstyrelsen och kommunen anger högsta klass, enligt kommunens naturvårdsprogram. Sammantaget medför ovanstående att området bör utgå som område för gruppstationer. Möjligen kan plats hittas för enstaka vidkraftverk. Område 8, Rödeneplattån Detta område är mycket likt område 7, Rödene nordvästsluttning, med bl a kuperad terräng, ett omfattande strandskydd, helikopterkalkning och känsliga fågelarter. Förekomst av skyddade djurarter enligt Artskyddsförordningen, inom området måste utredas. Den inom kommunens gränser markant avgränsade Rödeneplatån är ett väl synligt blickfång och med sina särpräglade parallella sprickdalar och varierande topografi en stor tillgång för friluftslivet med mängder av sjöar och utsiktsplatser. Både länsstyrelsen och kommunen anger högsta klass, enligt kommunens naturvårdsprogram. Även här torde det vara svårt att placera verk i en sammanhållen grupp. Svårigheternas art är i stort sett desamma som i område 7. Omfattningen av dem är svårare att bedöma. De bör studeras närmare och eventuellt bör också detta område utgå som område för gruppstationer. Område 9, Kroksjömossen Det bitvis sjö- och mosserika området hyser sannolikt skyddsvärda arter enligt Artskyddsförordningen. Inventeringar krävs. Förutom båtkalkning av sjön Gasslången, helikopterkalkas flera våtmarker i området, bl a Trane mader. Biotopskydd och nyckelbiotop med naturskogskaraktär i områdets södra delar. Det är angeläget att eventuella vindkraftverk placeras så att det vildmarksintryck som de östra delarna av det blivande naturreservatet i Hjortmarka ger, inte spolieras.

17 Miljöskyddsnämnden Sida 15 MN 36 Blad 4 Miljöskyddsnämnden tillstyrker fortsatt arbete med det tematiska tillägget om vindbruk till översiktsplanen för Alingsås kommun (ÖP 95) med utgångspunkt från utställningsförslaget och de synpunkter som kommer fram under utställningen. De synpunkter som kontorets lämnat ovan ska beaktas. Nämnden vill särskilt framhålla följande: Det generella ansvar för artskydd som Artskyddsförordningen (2007:845) anger, måste tydligt framhållas. Detta gäller förutom fåglar och fladdermöss även marklevande arter som påverkas av utbyggda vägar och ledningar. Med hänsyn till ovanstående argument bör område 7 och eventuellt 8 på Rödeneplatån utgå ur förslaget som plats för gruppstationer för vindkraft. Eventuellt kan enstaka verk accepteras i väl valda lägen. Vid utformning och placering av gruppstationer inom område 9 behöver hänsyn tas till vildmarkskaraktären i det blivande naturreservatet i Hjortmarka. Exp: Kommunstyrelsen Akten

18 Miljöskyddsnämnden Sida 16 MN Ålanda 3:1 Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om upphävande av villkor för täktverksamhet österäng, Östads stiftelse Ärendebeskrivning Östads stiftelse har tillstånd att till täkt på fastigheterna Östräng 1:2 och 1:3 och Ålanda 3:1. Östads stiftelse begär i skrivelse till länsstyrelsen att villkor 6 i tillståndet upphävs. Villkor 6 reglerar buller mot sjön Mjörn. Miljöskyddsnämnden har fått handlingarna från länsstyrelsen för yttrande. Beredning Östadtäkten har två bullervillkor, nr 6 och 7. Nr 7 rör de vanliga villkoren angående industribuller för bostäder, medan nr 6 reglerar buller mot sjön Mjörn. Nr 6 förbjuder bullrande verksamheter från borrning, sprängning och förkross under sommarmånaderna och reglar den till tiderna kl 7-16 helgfria vardagar övrig del på året. Östads stiftelse protesterade mot det villkoret vid prövningen och anförde problem att möta efterfrågan framförallt under sommarmånaderna. De menade att det inte bullrade så mycket mot sjön. Länsstyrelsen motiverade sitt beslut med att faktiska mätningar måste till för att få omprövat detta villkor. Östads stiftelse har utfört mätningar på ett par punkter i sjön och menar nu att de kan visa att det bullrar max 40 db från täkten till sjön och att villkor 6 då helt kan tas bort. Miljöskyddskontoret bedömer att bolagets utredningar visar att buller till sjön kan begränsas och att villkoret därmed kan omprövas. Miljöskyddskontoret bedömer dock att villkor 6 inte kan tas bort helt, eftersom bullerfrågan mot sjön Mjörn då blir helt oreglerad. I länsstyrelsens motivering till villkor 6 framgår att Mjörn skall skyddas från störande buller. Kontoret föreslår avslag av bolagets begäran, men föreslår istället att förbudet under sommarmånaderna tas bort, att ett riktvärde för buller vid sjön Mjörn läggs till och att arbetstiderna kl 7-16 behålls från den gamla formuleringen. Tysta sommarkvällar utan trafik eller med fågelsång skyddas då även fortsättningsvis, men bolagets önskemål om att kunna möta kunders efterfrågan även sommartid tillmötesgås ändå. Miljöskyddskontoret bedömer att ett riktvärde för buller till Mjörn även bör övervägas om villkor 6 skall ändras. Som vägledning till var riktvärdet bör ligga bedömer Miljöskyddskontoret att 5 db lägre än riktvärden för buller till bostäder bör vara lämpligt. Naturvårdsverket rekommenderar 5 db lägre riktvärden än riktvärden till bostäder för områden där tystnaden är av betydelse för upplevelsen. För buller dagtid 7-16 ger detta ett riktvärde på 45dB(A), vilket bolagets utredningar dessutom visar att de med marginal kan klara. Miljöskyddskontorets förslag till formulering blir därmed: Starkt bullrande verksamhet såsom borrning, sprängning, grovkrossning och skutknackning får bedrivas endast helgfria vardagar måndag till fredag kl

19 Miljöskyddsnämnden Sida 17 MN 37 Blad 2 Buller från ovan nämnda verksamhet skall begränsas så att de inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid sjön Mjörn än 45dB(A). Finkrossning, sortering, lastning, uttransport och andra mindre bullrande verksamheter får ske även på andra tider. Miljöskyddsnämnden avstyrker bolagets begäran om upphävande av villkor 6, men föreslår istället att förbudet under sommarmånaderna tas bort, att ett riktvärde på 45dB(A) ekvivalent ljudnivå för buller vid sjön Mjörn läggs till och att den nu gällande formuleringen av villkor 6 i övrigt kvarstår. Exp: Länsstyrelsen i Västra Götaland Östads stiftelse Akten

20 Miljöskyddsnämnden Sida 18 MN , DIA 21 Förslag till detaljplan för Nolhaga Park Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har ställt ut ovannämnda detaljplan under tiden 29 januari 29 mars Syftet med planen är att ge förutsättningar för att öka Nolhagaparkens attraktivitet för alingsåsare, gäster, verksamhetsutövare och föreningar. Detaljplaneförslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan enligt planförfattaren. Under perioden 3 mars 4 maj 2009 var planförslaget ute på en samrådsremiss. Beredning Planförfattaren har beaktat följande synpunkter som miljöskyddsnämnden framhöll vid samrådet 2009: att lyfta ur alkärret Kongo ur planförslaget eftersom kärret redan ingår i det befintliga naturreservatet Nolhagaviken, att även lyfta ur Nolhaga berg ur planförslaget, då det kommer att inrättas som naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken under 2010, att förtydliga planbeskrivningen eftersom byggnaderna på Sörhaga 2:2 och 2:3 innehåller höga radonhalter och måste ersättas med ny(a) byggnad(er) innan annan användning, att lekplatsen bör ligga kvar i nuvarande läge, att antalet parkeringsplatser vid Nolhagahallen bör begränas så att den nya lokalgatan inte kräver avverkning av flera stora lövträd vid Nolhaga berg, att inte byta plats mellan lantgården och orangeriet/trädgårdarna, att en fast scen utgår ut förslaget. Däremot har planförfattaren inte tagit hänsyn till miljöskyddsnämndens påpekande att den föreslagna GC-vägen nordost om ångbåtsvarvet bör anpassas efter den befintliga vägen. Man står fast vid det ursprungliga förslaget med motivet att en promenadväg och ett cykelstråk har olika syften och hastigheter och att det finns utrymme att separera de båda funktionerna. Kruxet är att denna separering bara kommer att fungera ca 100 m, därefter kommer de båda funktionerna ändå att samsas på resterande befintliga GC-vägar i parken. Nämnden står därför fast vid sin uppfattning att den planerade bron och GCvägen bör anpassas till den befintliga vägen utefter Säveån, i synnerhet som man dessutom sparar den värdefulla lilla lövskogsudden vid Säveån. Vid växthuset har bekämpningsmedel påträffats i grundvattnet. Planförfattaren anser att ett klargörande av föroreningens omfattning och vilken saneringsåtgärd som behövs, kan avvakta tills planen ska genomföras.

21 Miljöskyddsnämnden Sida 19 MN 38 Blad 2 Detta skulle i så fall innebära att detaljplanen antas utan att man har säkerställt att marken är lämplig för angivet ändamål. För att tillgodose tillgängligheten till Säveån för t ex bilburna rörelsehindrade, bör möjligheten till korttidsparkering i anslutning till den föreslagna vändplatsen vid reningsverket tillvaratas. Slutligen påpekar planförfattaren att konsekvenserna av biltrafik till parkområdet finns beskrivna i den parkeringsutredning som tillhör planhandlingarna. Yrkanden Esso Larsson (v) yrkar på att möjligheten att bygga ett extra nedsänkt parkeringsplan under den nuvarande parkeringsytan bör utredas. Miljöskyddsnämnden tillstyrker föreliggande utställda förslag till detaljplan för Nolhaga park. Nämnden står dock fast vid uppfattningen att GC-vägen och den nya GC-bron bör kunna anpassas till befintlig väg utefter Säveån. Förslaget att av trafiksäkerhetsskäl separera promenadväg och cykelstråk ca 100 m och därför fragmentisera det lilla grönområdet vid Säveån, verkar otillräckligt. I synnerhet som övrig gång- och cykeltrafik i parken samsas på gemensamma GC-vägar. En översiktlig teknisk undersökning av förorenad mark behöver utföras inom parkförvaltningens område. Denna får utvisa om ytterligare undersökningar behövs för att klarlägga föroreningarnas omfattning, eventuellt saneringsbehov och för ställningstagande om marken är lämplig för angiven användning eller inte. För att tillgodose tillgängligheten till Säveån för t ex bilburna rörelsehindrade, bör möjligheten till korttidsparkering i anslutning till den föreslagna vändplatsen vid reningsverket tillvaratas. Möjligheten att bygga ett extra nedsänkt parkeringsplan under den nuvarande parkeringsytan bör utredas. Exp: Kommunledningskontoret Akten

22 Miljöskyddsnämnden Sida 20 MN , DIA 21 Samråd - detaljplan för Alingsås, bostäder vid Enevägen 10 Ärendebeskrivning Plan- och byggkontoret ställer ut förslag till detaljplan för Alingsås. Området kallas allmänt Hasseln men omfattar även fastigheter med andra fastighetsbeteckningar. Planområdet ligger i Sörhagas västra del invid Säveån. Planens syfte är att möjliggöra byggande av bostäder i en till tre våningar. Nya bostäder föreslås på fastigheterna Sörhaga 1:16, Sörhaga 1:18, Sörhaga 1:19 samt Hasseln 13. Ett samrådsförslag behandlades av Miljöskyddsnämnden enligt 7/2009. Beredning I samrådet lämnade nämnden en rad synpunkter varav några har beaktats: Översvämningsrisken har utretts vilket medfört att bestämmelse om miniminivå för vattentät konstruktion och lägsta marknivå justerats upp 0,2 m. Befintliga bostadshus har utgått ur planen. Miljötekniska markundersökningar utförs inte innan planen antas. Enekroken 2 utgår ur planen. Byggnadernas avstånd till Säveån ändras inte. Viss högvuxen vegetation sparas. Bestämmelse införs om trädplantering mellan huskropparna. Erosionsskydd ska utföras så att befintliga träd skyddas. Den norra udden utgår ur planen. Bestämmelse om aktivitetsytor har kompletterats med angiven plats på plankartan. Exploateringsgraden ändras inte. Man pekar istället på fördelar med varierande exploateringsgrad och en tät stad. Planbeskrivningens text om dagvattenhantering har ändrats. Här anges att mark som idag inte är hårdgjord, bör inte heller hårdgöras i samband med exploateringen. Exempelvis kan det ske med sedumväxter på tak och god genomsläpplighet i kör- och parkeringsytor. För grupper av hus anges att vattenmagasin ska finnas för tak- och ytvatten. Dräneringsvatten kan ledas direkt till Säveån. För grupphusen är anslutning till fjärrvärme villkor för att få köpa marken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning tas inte fram. De i detta sammanhang väsentliga frågorna, översvämningsrisk och förorenad mark, behandlas utförligt i separata dokument. Synpunkter Att inte utföra miljötekniska markundersökningar innebär att man inte säkerställer att marken på Sörhaga 1:16 är lämplig för bostadsbebyggelse innan detaljplanen antas. Indikation på att marken där är avsevärt svårare att sanera än Sörhaga 1:18 finns dock inte.

= = = = = Protokoll. jáäà ëâóççëå ãåçéå== OMMVJMPJPN= =NM=J=OM = = = = = =

= = = = = Protokoll. jáäà ëâóççëå ãåçéå== OMMVJMPJPN= =NM=J=OM = = = = = = jáäà ëâóççëå ãåçéå OMMVJMPJPN NMJOM Miljöskyddsnämndens sammanträde den 31 mars 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Information... 2 Godkännande av föredragningslista... 3 Val av justerare... 3 Delegationsbeslut...

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

= = = = = = = = = = = Protokoll

= = = = = = = = = = = Protokoll jáäà ëâóççëå ãåçéå OMMVJNOJMN SRJTP Version utan personuppgifter för webbpublicering. För att ta del av originalprotokoll och bilagor kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 1

Läs mer

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Datum: 2016-04-13 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Hannes Nilsson Direktnr: Beteckning: 2016.024 SBN Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Ärendebeskrivning Vattenfall Eldistribution

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3 Miljöskyddsnämnden 1-3 2 Val av ledamöter och ersättare till miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2015-2018... 7 Delegation av arbetsmiljöansvar... 8 Uppförande av vindkraftspark på fastigheterna Vekaryd

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 2010 03 02 35 37 Byggnadsnämnden Sida 2 2010 03 02 Byggnadsnämndens sammanträde 2010 03 02 35 Uppföljning av budget 2010 02 28 36 Anslag för lägenhetsregister 37 Remiss överklagande av

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2015-08-03 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, MHN 2015-08-25, p 8 Överklagande av

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd)

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd) Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-10-04 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 13.00 16.00 (extra nämndmöte) ande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén (s) ers. Karl-Fredrik

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämnden 26 Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 26 Plansamråd, förslag till detaljplan för Västra Bodarna, förskola vid Soldatvägen Plats och tid Barn- och ungdomskontoret,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets ljudriktvärden samt mäta och redovisa ljudnivåer (MR )

Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets ljudriktvärden samt mäta och redovisa ljudnivåer (MR ) Tjänsteskrivelse Datum: 2016-02-17 Miljöskyddsnämnden Handläggare: Ygor Geyer Direktnr: 0322-61 72 82 Epost: ygor.geyer@alingsas.se Beteckning: 2016.009 MN Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-10-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:882 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 mars 2009 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Andreas Porswald (MP),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Lars-Ivar Kahl (M) Malcolm Hansson (S) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket)

Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket) Kommunstyrelsen 2009-04-14 86 201 Plan- och tillväxtutskottet 2009-03-23 26 48 Dnr 08.719-341 aprilkf16 Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket)

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 2010-11-02 182-183 Byggnadsnämnden Sida 2 2010-11-02 Byggnadsnämndens sammanträde 2010-11-02 182 Uppföljning av budget 2010-10-31 183 Underrättelse för yttrande Mellby 5:19, Bjärke Byggnadsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2011-10-04 54-59

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2011-10-04 54-59 Miljöskyddsnämnden 54-59 Miljöskyddsnämndens sammanträde den 4 oktober 2011 54 55 56 57 58 59 Information... 2 Godkännande av föredragningslista... 3 Val av justerare... 3 Delegationsbeslut... 4 Ändring

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

KVARTERET ÅKERMANNEN

KVARTERET ÅKERMANNEN DETALJPLAN FÖR KVARTERET ÅKERMANNEN I VADSTENA KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE granskningsstid 7 juli 17 augusti 2016 Granskningsutlåtande 2016-10-27 Pob 2016-47 Projektnr 9320 INNEHÅLL Kvarteret Åkermannen...

Läs mer