Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningar och arvoden till förtroendevalda"

Transkript

1 Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18

2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier 6 6. Ansvarig nämnd/styrelse 6 7. Metod 6 8. Projektorganisation 6 9. Resultat Kommunallagen (1991:900) Kommunens regelverk Organisation och ansvar Medborgarservice Personal Rapportering, attestering och registrering av arvoden och ersättningar Granskning av underlag Resultat av granskningen av underlag 14 2

3 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska ersättningar till de förtroendevalda i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Syftet med granskningen har varit att bedöma om ersättningar och arvoden till kommunens års arvoderade förtroendevalda utbetalas enligt lagstiftning samt lokala reglementen och hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen avser utbetalningar gjorda under 2011 och 2012 till årsarvoderade förtroendevalda som har ett arvode på mer än kronor per år. Granskningen har avgränsats till uppdrag i de nämnder och utskott i kommunen som anges i reglementets bilaga 1 och fokuserat på årsarvode, timarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vi har inte gjort en fullständig bedömning av reglementets ändamålsenlighet och rimlighet. I finns totalt 108 förtroendevalda under mandatperioden som i olika omfattning arvoderas eller ersätts för sitt politiska uppdrag. Av dessa är 66 förtroendevalda årsarvoderade varav 14 stycken med ett arvode över kronor per år. Totalt har, under 2011, betalats ut knappt 4 Mkr i ersättningar till förtroendevalda. Vår övergripande bedömning utifrån den genomförda granskningen visar att det finns tydlig brister såväl i den internkontrollen av utbetalningar av arvoden och ersättningar som i det regelverk som ska styr inom området. Vår granskning visar att arvodesbestämmelserna i för förtroendevalda är uppdaterade, beslutade och kommunicerade till relevanta personer (förtroendevalda och attestansvarige). Dock saknas en beskriven och tillämpad rutin för den interna kontrollen i hanteringen av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Granskningen har visat att man inom kommunen under år 2011 och 2012 utbetalat ersättning för förlorad arbetsinkomst till en utav de aktuella årsarvoderade, som enligt kommunallagen inte är berättigad till ersättning. Utöver ovanstående har det i vår granskning även framkommit att ytterligare felaktiga ersättningar har utbetalts till årsarvoderade förtroendevalda. Vidare har vi funnit brister i intyg och attester som skall garantera att rätt ersättning utbetalas. Mot bakgrund av vad granskningen visat på vill vi ge följande rekommendationer: Kommunstyrelsen bör utreda vilka felaktigheter som kan ha begåtts i utbetalning av arvoden och ersättningar, utöver de som framkommer i denna rapport, och utifrån detta besluta om hur detta ska hanteras mot de som eventuellt erhållit felaktiga utbetalningar. 3

4 Kommunstyrelsen bör överväga att införa ett administrativt stödsystem för hanteringen av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Detta för att hanteringen ska bli mer effektiv men också för att minimera risken för fel samt för ökad intern kontroll. Nuvarande reglemente bör ses över och förtydligas avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst samt timarvode. I dagens format lämnar Reglementet ett allt för stort tolkningsutrymme för den enskilde förtroendevalde. Rutinerna för intern kontroll bör ses över inom detta område. Uppföljande kontroller för arvoden och ersättningar bör införas inom ramen för styrelsens och nämndernas ansvar för uppföljning av den interna kontrollen inom detta område. 4

5 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska ersättningar till de förtroendevalda i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Ersättningsregler för såväl arvoden, förlorad arbetsinkomst och pensionsregler styrs i grunden av Kommunallagen (1991:900). Lagstiftningen kompletteras i kommunen med lokala reglementen och policys, i Arvika med kommunfullmäktiges reglemente Bestämmelser om ersättningar till politiskt förtroendevalda i. Förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner arbetar på medborgarnas uppdrag. Det ligger därför ett stort individuellt ansvar på var och en att i sin roll som förtroendevald agera på ett sådant sätt så att medborgarnas förtroende för myndigheter, styrelser, nämnder och förvaltningar inte rubbas. I finns totalt 108 förtroendevalda under mandatperioden som i olika omfattning arvoderas eller ersätts för sitt politiska uppdrag. Av dessa är 66 förtroendevalda årsarvoderade varav 14 stycken med ett arvode över kronor per år. Totalt har, under 2011, betalats ut knappt 4 Mkr i ersättningar till förtroendevalda. Utifrån ovanstående samt utifrån revisorernas risk- och väsentlighetsanalys bedömer s revisorer därför att rutinerna och handläggningen av ersättningar och arvoden till de årsarvoderade förtroendevalda bör granskas. Syftet med granskningen är att bedöma om ersättningar och arvoden till kommunens års arvoderade förtroendevalda utbetalas enligt lagstiftning samt lokala reglementen och hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Vi avser därför granska: Om man vid utbetalningar följer reglementet för ersättningar och arvoden som beslutades av kommunfullmäktige den 27 februari 2012 Om den interna kontrollen i hanteringen av ersättningar och arvoden till års arvoderade förtroendevalda i är tillräcklig 4. Avgränsning Granskningen avser årsarvoderade förtroendevalda som anges i reglementets bilaga 1 för Bestämmelser om ersättning till politiskt förtroendevalda i. Granskningen är avgränsad till nämnder och utskott i kommunen som anges i reglementets bilaga 1. 5

6 Granskningen har begränsats till förtroendevalda som har ett arvode på mer än kronor per år. Granskningen har begränsats till utbetalningar gjorda under år 2011 och Granskningen har fokuserat på årsarvode, timarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vi har inte gjort en fullständig bedömning av reglementet Bestämmelser om ersättning till politiskt förtroendevalda i ändamålsenlighet och rimlighet. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om verksamheten uppfyller; Kommunallagen (1991:900) Interna regelverk och policys 6. Ansvarig nämnd/styrelse 7. Metod Granskningen avser kommunstyrelsen i. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument Granskning av bokföringsunderlag Intervjuer med berörda tjänstemän och förtroendevalda. 8. Projektorganisation Granskningen genomförs av Anna Tång, konsult under ledning av Anders Naeslund, certifierad kommunal revisor och kundansvarig i. 9. Resultat 9.1 Kommunallagen (1991:900) Enligt kommunallagens (1991:900) fjärde kapitel 12 har förtroendevalda i kommuner och landsting rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. 6

7 Enligt 13 i samma kapitel är det fullmäktige som skall besluta enligt vilka grunder ersättning enligt b skall betalas. Kommunfullmäktige får även enligt 14 i kapitel 4 besluta att förtroendevalda i skälig omfattning skall få ersättning för resekostnader, arvode för det arbete som är förenat med uppdraget, pension, samt andra ekonomiska förmåner. I praktiken innebär detta att förtroendevalda som arbetar 40 procent eller mer av en heltidstjänst som politiker inte är berättigade ersättning för förlorad arbetsinkomst. 9.2 Kommunens regelverk Bestämmelser om ersättning till politiskt förtroendevalda i (Reglemente) antogs av sammanläggningsdelegerade den 1 december 1970, men ändrades senast den 27 februari 2012 av kommunfullmäktige i. I Reglementet anges ersättningsregler för årsarvoden, fasta arvoden, timarvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning för uppdrag inom kommunala organ. Som kommunala organ räknas; Kommunfullmäktige Framtidsgrupper Namnberedning Valberedning Kommunstyrelsen Utskottet Lärande stöd och Komunledningsutskottet Utskottet Vård och omsorg Myndighetsnämnd Överförmyndar nämnd Revision Krisledningsnämnd Patientnämnd Arbetslöshetsnämnd Civilnämnd Drift- och servicenämnd Hjälpmedelsnämnd Värmlands läns Kalkningsförbund Kommunala Pensionärsrådet Kommunala Handikapprådet ARKO(samarb ete mellan elva svensk-norska kommuner). Stiftelsen Glaskogens Naturreservat Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri Arvika Lokal och Mark AB Arvika Fjärrvärme AB Arvika Stadshus AB Arvika Fastighets AB Arvika Teknik AB 7

8 Arvika Näringslivscentrum Delegationer/ beredningar inrättade av KF el nämnd övriga organ i enlighet med fullmäktiges särskilda beslut Intressesammansatta organ Arvodet baseras procentuellt på riksdagsledamotarvodet. Och varje år sker en uppräkning. Reseersättningen baseras på det belopp per kilometer som gäller för kommunens anställda vid användandet av egen bil i tjänsten. Inför varje ny mandatperiod sker politikerutbildning ibland annat reglementet och hur man ansöker om ersättningar och arvoden. Vid den revidering av reglementet som skedde inför den nya mandatperioden 2011 hölls en information för berörda sekreterare och löneassistent om ändringarna i reglementet Årsarvode Årsarvode är avsett att ersätta förtroendevalda för de arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget men som inte är möjligt att tidsmässigt styrka. Årsarvoden betalas ut månadsvis till förtroendevalda. Årsarvode till ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten samt vice ordförande i kommunstyrelsen inkluderar generell ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer med uppdraget som: regelbundna förvaltningskontakter deltagande i sammanträde samt beredning inför sammanträde med kommunala organ som anges under punkt 9.2 ovan. deltagande i protokolljustering avseende kommunala organ som anges under punkt 9.2 deltagande i partigruppsmöte som föregår sammanträde kontakter/möten med allmänheten i frågor som rör de nämnda kommunala organens, som anges under punkt 9.2 ovan, verksamheter, även kontakter/möten med myndigheter, organisationer, föreningar, telefonsamtal, representation, massmedia med mera fatta beslut i delegerade ärenden och underteckna handlingar utförande av uppdrag för kommunstyrelsens ordförande Årsarvode till ordförande i övriga nämnder inkluderar generell ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer med uppdraget som: 8

9 Timarvode regelbundna förvaltningskontakter deltagande i den egna nämndens protokolljustering kontakter/möten med allmänheten i frågor som rör den egna nämndens verksamhet, även kontakter/möten med myndigheter, organisationer, föreningar, telefonsamtal, representation, massmedia med mera fatta beslut i delegerade ärenden och underteckna handlingar Timarvode för år 2012 utbetalas med 152 kronor per timme och registreras med hel- och halvtimme samt utgår med högst 11 timmar per dag. Samtliga förtroendevalda förutom ordförande i kommunfullmäktige kommunstyrelsen och utskotten samt vice ordförande (2 st.) i kommunstyrelsen ges rätt till timarvode för uppdrag med de kommunala organ som anges enligt punkt 9.2 ovan. Dock kan timarvode utgå till förtroendevald som fått ett uppdrag från kommunstyrelsen eller kommunledningsutskottet som inte omfattas av årsarvode. I Reglementet anges att; Förtroendevald som utöver sitt ordinarie uppdrag och sitt årsarvode får till uppgift av kommunstyrelsen eller kommunledningsutskottet att utreda visst uppdrag ersätts med timarvode. Uppdraget ska avgränsas i tid Ersättning för förlorad arbetsinkomst Gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst har man rätt till det faktiska inkomstbortfall som man kan styrka genom intyg från arbetsgivaren. Ersättning betalas ut med max 277 kr/h för år Då man kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp utbetalas schablonersättning motsvarande den sjukpenninggrundade inkomst som finns registrerad hos Försäkringskassan, vilket kräver intyg från vederbörande. Reglementet ger utrymme för att ta ut tid utöver den faktiska tid som sammanträdet äger rum för inställelse till mötet samt om arbete skulle utförts i omedelbar anslutning till mötet Kommentarer I Reglementet finns ingen gräns för antalet timmar en förtroendevald kan begära ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta lämnar utrymme för den enskilde att tolka reglementet. Man anger heller inte om intygen från arbetsgivare måste uppdateras varje år. Reglementet hänvisar inte till kommunallagens bestämmelse om att förtroendevalda som gör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vidare anser vi att man bör tydliggöra i vilken form ett uppdrag från kommunstyrelsen eller kommunledningsutskottet ska lämnas. I dagsläget är det oklart om uppdraget måste vara beslutat i kommunstyrelsen eller kommunledningsutskottet för att timarvode ska betalas ut eller om det räcker med ett muntligt uppdrag. Vår tolkning är att det bör vara formellt beslutade uppdrag i kommunstyrelsen eller i kommunledningsutskottet. 9

10 9.3 Organisation och ansvar Medborgarservice Kommunledningsstabens funktion Medborgarservice i ansvarar för ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Medborgarservice ansvarar för arkiv, information, kansli, kontorsvaktmästeri, kundtjänst och växel. Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt övriga nämnder och ansvarar således för hanteringen av förtroendevaldas arvoden och ersättningar. Inom kommunen finns totalt fem sekreterare som ansvarar för samtliga nämnder och utskott i kommunen. Sekreteraren tillhör nämndens/utskottens tjänstemannaorganisation och ger stöd och service till det politiska organet Personal Varje sekreterare har följande ansvar; Administrera förtroendevaldas grunduppgifter samt deras uppdrag i datasystemet W3D3 s förtroendemannaregister. Vid varje sammanträde dela ut tjänstgöringsrapporten samt granska att den är korrekt ifylld. Efter varje sammanträde föra över uppgifterna i tjänstgöringsrapporten till den tjänstgöringsrapport med fullständiga personuppgifter som sedan skickas till löneassistenten med ansvar för förtroendevaldas ersättningar och arvoden. Personal är en av funktionerna inom kommunledningsstaben och ansvarar för kommunens personalarbete. Bland annat hanterar Personal löneadministrativa uppgifter för anställda och förtroendevalda inom. En löneassistent är utsedd till att hanterar arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Löneassistenten har följande ansvar ; Kommentarer Registrering/uppdatering av årsarvode för förtroendevalda i lönesystemet, e- Companion. Administrera inkomstintyg avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst. Registrera ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättningar, timarvoden och årsarvoden för samtliga förtroendevalda i lönesystemet, e-companion. Vid vår granskning kan vi konstatera att ordförande i nämnder och utskott attesterar förtroendevaldas ersättningar och arvoden i samtliga nämnder och utskott enligt kommunens attestförteckning förutom i kommunfullmäktige. Utifrån våra intervjuer har vi uppfattat det som att det är respektive nämnds eller utskotts sekreterare som närvarar vid sammanträdet ska fylla i rutan för intern kontroll 10

11 på tjänstgöringsrapporterna. I kommunfullmäktiges fall sker inte detta. För kommunfullmäktige fylls rutan för intern kontroll i av en administratör på Kansliet som inte deltar vid kommunfullmäktiges sammanträden. Vår bedömning är att man i kommunens attestförteckning avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda bör ange vem som är berättigad att svara för den interna kontrollen i respektive nämnd och utskott. Idag kan vi inte bedöma om rätt person svarar för den interna kontrollen beträffande arvoden och ersättningar till förtroendevalda då det inte står angivet. 9.4 Rapportering, attestering och registrering av arvoden och ersättningar Förtroendevald Beslutsattesterare Sekreterare Löneassistent Fylla i blankett avseende timarvode, reseersättning eller förlorad arbetsinkomst Attestera blankett 1 Granskningsattestera blankett i och föra över uppgifter från blankett 1 till blankett 2 och granskningsattestera denna Registrera blankett 2 i lönesystemet Figur 1. Figuren visar utbetalningsprocessen vid ersättningar och arvoden till politiskt förtroendevalda i Enligt Reglementet 18 ska sekreterare, ordförande eller ansvarig handläggare ombesörja att rapportering av ersättning inkommer till kommunledningsstaben. I administreras arvoden och ersättningar för förtroendevalda manuellt av ansvarig personal. Inom kommunen använder man en likadan blankett för samtliga utskott och nämnder att fylla i vid timarvode, reseersättning och förlorad arbetsinkomst. Blanketten ansvarar respektive sekreterare eller ansvarig tjänsteman för och den finns tillgänglig i Kansliets mapp på intranätet. Utbetalningar av arvoden och ersättningar sker på grundval av att blanketterna ska vara attesterad av attestberättigad. Efter ifyllande och attest enligt respektive nämnds 11

12 attestförteckning överför sekreteraren uppgifterna till en annan tjänstgöringsrapport med fullständiga personuppgifter som skickas till löneassistenten tillsammans med original tjänstgöringsrapporten för utbetalning. En kopia tas på original tjänstgöringsrapporten som förvaras tillsammans med tjänstgöringsrapporterna för övriga nämnder och utskott i en gemensam pärm på kansliet. Sekreterarna har inget uttalat ansvar att kontrollera att uppgifterna i tjänstgöringsrapporten stämmer. Inte heller löneassistenten har ett uttalat ansvar över detta. Sekreterarna kontrollerar att attest skett enligt nämndens attestförteckning. Löneassistenten verifierar i samband med registrering av arvoden och ersättningar i lönesystemet att blanketten är ifyllda. Ingen tjänsteman gör någon bedömning utifrån Reglementet om de förtroendevalda är berättigade ersättning eller ej. Vid oklarheter tar de kontakt med kanslichefen eller ansvarig ordförande. Enligt reglementet ansvarar kommunstyrelsen för tolkningar av reglementet. En viktig obligatorisk kontroll i kommunens lönerutin är att löneassistenterna granskar alla nettolöneutbetalningar över tkr. Denna särskilda kontrollista skall sparas och signeras av löneassistenterna. Denna kontroll beröra även de förtroendevalda och då specifikt vissa som hamnar över gränsbeloppet. Vid våra intervjuer framkom att man anser det vara dubbelarbete först fylla i en blankett avseende arvoden och ersättningar vid sammanträdet som sedan ansvarig sekreterare skriver över till en mer detaljerad blankett med fullständiga personuppgifter. Denna blankett skickas i sin tur till löneassistenten för inmatning i lönesystemet, e-companion. Kommunen har tagit fram en gemensam blankett för intyg från arbetsgivaren som delas ut till alla förtroendevalda inför varje ny mandatperiod. Sekreterarna lämnar också ut blanketten då nya förtroendevalda utses under mandatperioden. Ifylld blankett ska skickas till löneassistenten. Löneassistenten registrerar inte inkomstintyg i något datasystem utan sätter in det i en pärm som finns på kontoret. Det görs ingen kontroll av tjänstgöringsgrad vid ersättning för förlorad arbetsinkomst och i samband med mottagande av arbetsgivarintyg. Reglementet anger inte med vilken frekvens inkomstintyg ska lämnas men vid våra intervjuer framkom att tanken är att det räcker med en gång per mandatperiod. Då en förtroendevald som anställd i ansöker om ersättning för förlorad arbetsinkomst undersöker löneassistenten om personen i fråga varit frånvarande de timmar som den angett i tjänstgöringsrapporten genom det gemensamma tidrapporteringssystemet. Om man varit frånvarande kan löneassistenten sedan gå vidare och på samma sätt söka inkomstuppgifter på den förtroendevalde genom kommunens gemensamma lönesystem, e-companion. Vi kan dock notera att samtliga förtroendevalda som är anställda i inte är anslutna till kommunens tidsrapporteringssystem. De som inte är anslutna till tidrapporteringssystemet är t.ex. lärare, städerskor, vaktmästare, brandmän, parkpersonal, personliga assistenter och hemtjänstpersonal. 12

13 Vid nya och förändrade uppdrag för förtroendevalda kommer det till sekreterarnas och löneassistens kännedom via protokoll från kommunfullmäktige som skickas till dem. Nya och förändrade uppdrag för förtroendevalda administreras av en assistent på Kansliet i datasystemet W3D Kommentarer Vår bedömning är att det saknas systemetiska rutiner för att säkerställa den interna kontrollen vid hantering av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Idag finns ingen uttalad ansvarsfördelning bland de tjänstemän som administrerar arvoden och ersättningar vilket leder till att ingen fullständig kontroll av attester eller efterlevnad av Reglementet görs. Vi anser också att kommunen bör överväga att införa ett administrativt stödsystem för hantering av arvoden och ersättningar till förtroendevalda för att minimera risken för fel, öka den interna kontrollen samt effektivisera arbetet. Då till exempel sekreterarna idag måste ska skriva av en första blankett till en näst intill identisk blankett som sedan går till en löneassistent för inmatning eller att löneassistenten förvarar intyg från arbetsgivare i en pärm på sitt kontor. Vi anser att intyg från arbetsgivare borde lämnas varje år då det säkerställer att den förtroendevalda får rätt ersättning. I intygen borde även tjänstgöringsgraden för den förtroendevalde anges samt om det är den tjänst som är den förtroendevaldes huvudsakliga inkomst som ska anges eller om man ska ange samtliga arbetsgivare och i tjänstgöringsgrad. Vi anser inte att löneassisten bör eftersöka inkomstuppgifter på de förtroendevalda anställda i som inte inlämnat intyg från arbetsgivare. 9.5 Granskning av underlag Som en del av granskningen har KPMG granskat underlag för; 1. Ersättningar för förlorad arbetsinkomst Utbetalda ersättningar för förlorad arbetsinkomst under 2011 och 2012 för uppdrag inom kommunala organ som nämns under punkt 9.2 av årsarvoderade förtroendevalda som nämns i reglementets bilaga 1 med ett årsarvode över kronor per år. 2. Timarvode Utbetalda timarvoden under 2011 och 2012 för sammanträden inom kommunala organ som nämns under punkt 9.2 av årsarvoderade förtroendevalda som nämns i reglementets bilaga 1 med ett årsarvode över kronor per år. 3. Samtliga utbetalningar under maj 2011 och januari

14 Samtliga utbetalningar i maj 2011 och januari 2012 för uppdrag inom kommunala organ som nämns under punkt 9.2 av årsarvoderade förtroendevalda som nämns i reglementets bilaga 1 med ett årsarvode över kronor per år Resultat av granskningen av underlag 1. Ersättningar för förlorad arbetsinkomst Vi har funnit att en utav de årsarvoderade förtroendevalda under 2011 och 2012 tagit ut ersättning för förlorad arbetsinkomst fast än uppdraget utgörs på mer än 40 procent av en heltidstjänst. Totalt rör det sig om kr fördelat på 449 timmar för uppdrag inom EU samt projektarbete kring den nya arbetsmodellen WEPA. Under 2011 begärde 8 av de 14 förtroendevalda som är aktuella för granskningen ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av dessa hade sju stycken aktuella intyg från arbetsgivare en saknade intyg. Ett utav intygen var inte upprättat på kommunens blankett utan var ett eget intyg från arbetsgivaren. Ingen hade fått ut mer än maxarvodet på 277 kr/h. Under 2012 begärde 9 av de 14 förtroendevalda som är aktuella för granskningen ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av dessa hade åtta intyg från arbetsgivare men dessa var från Inget intyg var från Ett utav intygen var inte kommunens utan ett eget intyg från arbetsgivaren. 2. Timarvode Ordförande för kommunfullmäktige samt vice ordförande för kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen ansökt om och fått sammanträdesarvode fast de enligt Reglementets 5 inte är berättigade till det. Totalt rör det sig om 2572 kr fördelat på 27,5 timmar för en utav kommunstyrelsens vice ordförande, tillika ordförande för kommunstyrelsen utskott för Lärande och stöd, för deltagande i sammanträde för Arvika-Eda samordningsförbund och kommunledningsutskottet. För den andre av kommunstyrelsens vice ordförande, tillika oppositionsråd, rör det sig om 7220 kr fördelat på 47,5 timmar under 2012 för deltagande i sammanträden och konferenser beträffande EU samt gruppledarträff. För ordförande i kommunfullmäktige rör det sig om 6384 kronor i felaktigt utbetalt timarvode fördelat på 42 timmar under 2012 för deltagande i kommunfullmäktiges presidium, kommunledningsutskottet, kommunstyrelsens parlamentariska grupp för föreningsstöd, gruppledarträff samt projektarbete kring den nya arbetsmodellen WEPA. 14

15 Kommentarer 3. Samtliga utbetalningar under maj 2011 och januari Vår granskning har visat att det inte finns något uppenbart fel med de utbetalningar i form av arvoden och ersättningar under maj 2011 och januari 2012 till de 14 förtroendevalda som är aktuella för granskningen. Dock har vi noterat att av de 35 tjänstgöringsrapporter som utgjort underlag för utbetalningarna hade fyra rapporter ingen signatur i rutan för intern kontroll. En av tjänstgöringsrapporterna för kommunfullmäktige var också felaktigt beslutsattesterad. Granskningen visar att man inte följt kommunallagens bestämmelse om ersättning för förlorad arbetsinkomst då en årsarvoderad förtroendevald erhållit ersättning fast än personen i fråga utgör sitt politiska uppdrag på mer än 40 procent. Vid vår granskning av ersättning för förlorad arbetsinkomst fann vi att vissa förtroendevalda ansökt om ersättning för fler timmar än som sammanträdet pågått. Reglementet ger utrymme för att ta ut tid utöver den faktiska tid som sammanträdet äger rum för inställelse till mötet samt om arbete skulle utförts i omedelbar anslutning till mötet. Vi ställer oss dock tveksamma till om man har rätt att ta ut ersättning för förlorad arbetsinkomst om 8 timmar när sammanträdet varat 4,5 timmar och då man har 1,5 mil till sammanträdeslokalen från bostaden. Vår bedömning är att Reglementet bör förtydligas när det gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst med en eventuell reglering av max antal timmar som man har rätt att ta ut per dag för förlorad arbetsinkomst. Vi har även funnit att den förtroendevalde som inte haft intyg från arbetsgivare och ändå erhållit ersättning för förlorad arbetsinkomst är anställd inom kommunen. På så vis har löneassistenten kunnat kontroller både om personen varit frånvarande genom kommunens tidrapporteringssystem samt sökt efter inkomstuppgifter genom kommunens lönesystem. Vårt reslutat vid granskning av timarvoden visar att man i Reglementet bör förtydliga meningen; Förtroendevald som utöver sitt ordinarie uppdrag och sitt årsarvode får till uppgift av kommunstyrelsen eller kommunledningsutskottet att utreda visst uppdrag ersätts med timarvode. Uppdraget ska avgränsas i tid. med att det måste ske ett formellt beslut i kommunstyrelsen eller kommunledningsutskottet innan uppdraget utförs för att få ta ut timarvode. Vi har inte funnit något formellt beslut i kommunstyrelsen eller kommunledningsutskottet om att de tre årsarvoderade förtroendevalda som erhållit 15

16 timarvode har rätt till det då det ligger utanför deras uppdrag som de är årsarvoderade för. KPMG, dag som ovan Anna Tång Konsult Anders Naeslund Platsansvarig/Certifierad kommunal revisor 16

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Arboga kommun Regler vid ersättning Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod och avgränsning... 3 3. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst...

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

Granskning av intern kontroll för utbetalning av arvoden till styrelse-och nämndsordföranden

Granskning av intern kontroll för utbetalning av arvoden till styrelse-och nämndsordföranden www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson, rådgivare och revisionskonsult Fredrik Anderberg, revisionskonsult mars 2014 Granskning av intern kontroll för utbetalning av arvoden till styrelse-och

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 86/2014 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap 12-15 rätt till skälig ekonomisk ersättning för

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Eslövs kommun. Granskning av arvoden till förtroendevalda 2011

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Eslövs kommun. Granskning av arvoden till förtroendevalda 2011 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Eslövs kommun Granskning av arvoden till förtroendevalda 2011 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

ARVODEN M M TILL POLITIKER

ARVODEN M M TILL POLITIKER 01.4.20 ARVODEN M M TILL POLITIKER 2006-12-04, 73 med tillägg 2011-10-31, 99. Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 2 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 2 Ersättningsberättigade sammanträden

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Upprättad: 2014-05-14 Handläggare: Jerker Andersson Liljestrand Antagen av: Kommunfullmäktige 71 Datum för antagande: 2014-06-02 Diarienummer:

Läs mer

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande Inkomstbasbeloppet Förtroendevaldas ersättning grundar sig på inkomstbasbeloppet

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014 1 OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA Gäller fr o m 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...3 2 Ersättningsberättigade sammanträden,

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Förslag reglemente 2011 Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Principer som är vägledande för detta reglemente HSB Malmö Ek. För. är en

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer