Svanenmärkning av Textilservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av Textilservice"

Transkript

1 Svanenmärkning av Textilservice Version december december 2016 Nordisk Miljömärkning

2 Innehåll Vad är en Svanenmärkt textilserviceverksamhet? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bli Svanenmärkt? 5 1 Generella krav 6 2 Energi och vatten 7 3 Tvättkemikalier 13 4 Textil 23 5 Utsläpp, avfall, emballage och retursystem 25 6 Kvalitetskontroll av tvätterier 26 7 Poängsammanställning 27 8 Miljöstyrning inklusive myndighetskrav 27 Marknadsföring 29 Svanenmärkets utformning 29 Efterkontroll 29 Hur länge gäller licensen? 29 Nya kriterier 30 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Marknadsföring av en Svanenmärkt textilserviceverksamhet Textilkategorier Energi- och CO 2 -faktorer för bränsle och el Underleverantör av kemtvätt Bilaga för leverantör av tvättmedel Exempel på beskrivning av tvätteriet 075 Textilservice, version 3.0, 12 december 2012 Detta är en översättning av ett originaldokument på norska. Vid eventuella oklarheter är det originaldokumentet som är gällande. Adresser Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive lands regering. För mer information se webbplatserna: Danmark Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-post: Sverige Miljömärkning Sverige AB SE Stockholm Telefon Fax E-post: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FIN Helsingfors Telefon Fax E-post: Norge Miljømerking Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 Oslo Telefon Fax E-post: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax E-post: Detta dokument får kopieras endast i sin helhet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Miljömärkning omnämns.

3 Vad är en Svanenmärkt textilserviceverksamhet? Textilserviceföretag bidrar till samhällets miljöbelastning främst genom förbrukning av energi till ånga, maskiner och fordon, användning av material och vatten samt utsläpp av olika ämnen i vattenmiljön. Denna påverkan kan få konsekvenser som är globala, regionala och lokala. Det är stor skillnad mellan olika tvätteriers miljöpåverkan. Många anläggningar kan fortfarande göra stora förbättringar inom miljöområdet genom att t.ex. optimera förbrukningen av energi, vatten och kemikalier. Svanen spelar redan idag en viktig roll som verktyg för de företag som efter att ha gjort en extra insats vill dokumentera detta för sina kunder. Det finns flera exempel på att kunder genom sin efterfrågan fått tvätterier att anpassa sig till Svanens regelverk. Genom att revidera kriterierna och bland annat kraftigt skärpa kraven på energieffektivitet kan vi fortsätta att påverka branschen i positiv riktning. Varför välja Svanenmärkning? l l l l l l Textilserviceföretaget kan använda varumärket Svanen i sin marknads föring. Svanenmärket har hög trovärdighet och är väl etablerat i Norden. Svanenmärket erbjuder företag ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att informera kunder och leverantörer om sitt miljöarbete och miljöengagemang. En miljöanpassad verksamhet har ofta lägre kostnader till följd av minskad energiförbrukning och den mindre mängden förpackningar och avfall. En mer miljöanpassad verksamhet förbereder textiltjänstföretag inför kommande miljökrav. Miljöfrågorna är komplicerade och det kan ta lång tid att sätta sig in i specifika problem. Svanenmärkningen fungerar som en vägledning i miljöarbetet. Svanenmärkningen innehåller inte bara miljökrav utan också kvalitetskrav, eftersom miljö och kvalitet ofta går hand i hand. Det innebär att en Svanenlicens också uppfattas som en kvalitetsstämpel. Svanenmärkning av Textilservice (30)

4 Vad kan Svanenmärkas? Kriterierna är en sammanslagning av de tidigare kriterierna för tyghandduksrullar och vattentvätterier. Produktgruppen omfattar hela textilserviceverksamheten. Licens kan beviljas enskilda produktionsenheter eller flera enheter som ingår i en kedja/koncern. Varje enhet måste uppfylla kraven. Vad gäller tyghandduksrullar kan man antingen Svanenmärka hela tvätteriet eller bara den del av verksamheten som hanterar just tyghandduksrullar. Kriterierna gäller inte för företag som endast erbjuder kemtvätt. För dessa företag finns kriterierna för alternativ kemtvätt. Hur söker man? Kriterierna för textilservice består av en kombination av obligatoriska krav och poängkrav. De obligatoriska kraven är markerade med O + nummer och måste alltid uppfyllas. Poängkraven är markerade med P + nummer. För varje sådant krav som uppfylls ges en viss poäng. Poängen räknas samman, och för att licenskraven ska uppfyllas måste företaget uppnå en viss poängsumma. Symboler i texten För varje krav är det beskrivet hur kravet ska styrkas. Det finns också olika symboler som används för att underlätta arbetet. Symbolerna är: Kravet kontrolleras på plats ( Skicka med Om det finns en förklaring till kravet (t.ex. en fotnot) står den direkt efter kravet i kursiv stil. Ansökan Ansökan skickas till Nordisk Miljömärkning i det land där verksamheten bedrivs, se adresser på sidan 2. Ansökan består av en ansökningsblankett och dokumentation som visar att kraven uppfylls (finns specificerat i anslutning till kraven). Mer information och hjälp vid ansökan kan fås på webbplatsen för respektive land. Svanenmärkning av Textilservice (30)

5 Försäljning i övriga Norden Om licensen registreras i något annat nordiskt land ges möjligheten att använda Svanenmärket på en större marknad. Vid sådan registrering ska följande dokument skickas in till Nordisk miljömärkning. l l Ansökningsformulär för registrering av miljömärkt produkt. Intyg som visar att nationella föreskrifter (hygien) uppfylls och att man ingår i ett system för återanvändning av förpackningar. Registreringen är kostnadsfri, men årsavgifter måste betalas enligt respektive lands avgiftsregler. Kontroll på plats Innan licens beviljas kontrollerar Nordisk Miljömärkning på plats att kraven uppfylls. Vid kontrollen ska underlag för beräkningar, original till inskickade intyg, mätprotokoll, inköpsstatistik och liknande, som styrker att kraven uppfylls, kunna uppvisas. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker licens. Utöver det tillkommer en årsavgift baserad på omsättningen av den Svanenmärkta textilservicetjänsten. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Miljömärkning, se adresser på sidan 2. Vad krävs för att bli Svanenmärkt? För att få Svanenlicens krävs att: l l l l l Samtliga obligatoriska krav uppfylls. Minst 15 poäng av den totala poängsumman uppnås. Tabell 20 kan användas för att beräkna den erhållna poängen. Nordisk Miljömärkning har kontrollerat verksamheten på plats. Underleverantörer av tvättservice och kemtvätt ska normalt vara Svanenmärkta. En mindre andel icke Svanenmärkta underleverantörer får användas om dessa lever upp till en rad krav på använda kemikalier. Mängden inkommande textilier samt förbrukning av tvättkemikalier, vatten och energi anges på årsbasis. Svanenmärkning av Textilservice (30)

6 1 Generella krav O1 Beskrivning av verksamheten och dess tjänster Sökanden ska kort beskriva sin verksamhet och den service som erbjuds och som önskas Svanenmärkt i enlighet med bilaga 6. ( Beskriv verksamheten och den service som erbjuds och som önskas Svanenmärkt i enlighet med bilaga 6. ( Dokumentation som visar hur stora mängder textilier som skickas till respektive underleverantör för tvätt/kemtvätt. Ange om en leverantör är Svanenmärkt. O2 Fördelning mellan olika textilkategorier Fördelningen mellan olika textilkategorier ligger till grund för kraven gällande förbrukning av energi, vatten och tvättkemikalier. Endast antal kg tvättgods som levereras in till tvätteriet ska räknas med (inte omtvätt). Ange antal kg tvättgods och procentandel av inkommande textilier på årsbasis (inte omtvätt) inom följande kategorier: (fyll gärna i det elektroniska beräkningsformulär som kan fås från Nordisk Miljömärkning där det görs en ytterligare indelning av vita textilier i lämpliga kategorier): Tabell 1 Textilkategorier Textilkategorier (se bilaga 2): Kg* Procentandel 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande. Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/handel/service Skor 3) Hotell 4) Restaurang 5) Sjukhus/vårdhem 6) Täcken och kuddar 7) Moppar och offshore-mattor 8) Andra mattor 9) Tyghandduksrullar 10) Industritorkdukar 11) Kemtvätt 12) Privata kläder från hushåll/institutioner 13) Övrigt SUMMA *Antal kg tvättgods som kommer in till tvätteriet (baserat på invägning). ( Beskrivning i enlighet med kravet ovan. Definitioner av textilkategorierna finns i bilaga 2. ( Beräkningarna ska dokumenteras med underlag. O3 Underleverantör av ej Svanenmärkt tvätt Andelen tvätt som utförs av underleverantörer utan Svanenmärkning får inte överstiga 1,0 viktprocent. Alla ej Svanenmärkta underleverantörer ska dokumentera att de följer kraven O18 för samtliga kemikalier som används vid tvätt åt den Svanenmärkta kunden (tvätteriet). ( Dokumentation av andelen (vikt-%) som på årsbasis tvättas hos ej Svanenmärkta underleverantörer. Svanenmärkning av Textilservice (30)

7 ( Förteckning över tvättkemikalier som används hos ej Svanenmärkta underleverantörer. Om dessa tvättkemikalier är Svanenmärkta eller redan kända av Nordisk Miljömärkning och tillåtna på Svanenmärkta tvätterier krävs ingen ytterligare dokumentation. I annat fall krävs dokumentation i enlighet med krav O18. O4 Kemtvätt Alla kemikalier som används i kemtvätt ska uppfylla krav O18 avseende ingående ämnen. För tvätterier där kemtvätt utgör mer än 1,0 viktprocent och mindre än 5,0 viktprocent av den totala textilmängden (både internt och externt hos eventuella underleverantörer) får inte halogenerade tvättvätskor (t.ex. perkloretylen) användas. För tvätterier där kemtvätt utgör 5,0 viktprocent eller mer av den totala textilmängden får bara kemtvättsprocesser som uppfyller Nordisk Miljömärknings krav på alternativ kemtvätt, version 1.0 eller senare, användas. ( Mängd och typ av kemikalier som köpts in för kemtvätt, och mängd använda kemikalier levererade till godkänd mottagare, ska dokumenteras med intyg från tvättmedelsleverantör och avfallsmottagare. ( Antal kg textil som kemtvättas, internt i tvätteriet eller externt hos under leverantörer, ska dokumenteras. Vid extern kemtvätt ska leverantör och tvättmetod anges. Underleverantören ska fylla i bilaga 4 eller uppge licensnummer. Ytterligare dokumentation av kemtvätt krävs inte om företaget som utför kemtvätten är Svanenmärkt. ( Dokumentation i enlighet med kraven O18 (intyg bilaga 5) samt säkerhetsdatablad för kemtvättskemikalier i enlighet med gällande lagstiftning i det land licensen söks för, t.ex. Bilaga II i REACH (förordning 1907/2006/EG). P1 Kemtvätt Följande poäng delas ut till tvätterier som har under 5,0 viktprocent kemtvätt och använder sig av Svanenmärkta kemtvättsföretag; l 1 poäng om >70 % av kemtvättsgodset behandlas av en Svanenmärkt kemtvätt l 2 poäng om allt kemtvättsgods behandlas av en Svanenmärkt kemtvätt eller om inga textilier skickas till kemtvätt (internt eller hos underleverantör) ( Licensbevis från underleverantör och årsrapportering (med hänsyn till mängden (viktprocent) kemtvätt) från tvätteriet. 2 Energi och vatten O5 Svavelinnehåll i bränsle Svavelinnehållet i alla slags bränslen* som tvätteriet använder får inte överstiga 0,1 viktprocent svavel. ( Dokumentation om svavelinnehåll i bränsle levererat till tvätteriet, från bränsleleverantören. *Ingen dokumentation krävs för naturgas, LPG, fast biomassa eller andra energikällor för vilka det är allmänt accepterat att svavelinnehållet aldrig överstiger gränsvärdet. Svanenmärkning av Textilservice (30)

8 O6 Energi Använd energi (A energi ) på tvätteriet ska vara mindre än eller lika med tvätteriets gränsvärde för energi (G energi ). Energianvändningen varierar för olika textilkategorier. I tabell 2 anges vilka faktorvärden (F energi ) som ska användas för varje kategori. Beräkning av tvätteriets Genergi och Aenergi görs på årsbasis. Om tvätteriet med hjälp av mätutrustning eller relevanta beräkningar kan skilja ut följande förbrukning, så ingår den inte i beräkningen av Aenergi: - intern reningsanläggning för avloppsvatten, - 35 % av energianvändningen från ev. VOC-stripper på tvätterier som tvättar industritorkdukar, - intern kemtvätt av textilier. Tabell 2 Faktorvärden för energianvändning för olika textilkategorier Textilkategorier (se bilaga 2) 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande. Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/handel/service. Skor F energi [kwh/kg*] (inklusive ventilation, belysning och uppvärmning av lokaler) 2,70 2,60 3) Hotell 1,65 4) Restaurang 2,75 5) Sjukhus/vårdhem 2,50 6) Täcken och kuddar 3,00 7) Moppar och offshore-mattor 1,00 8) Andra mattor 0,90 9) Tyghandduksrullar 1,80 10) Industritorkdukar 3,10 11) Kemtvätt 0,00 12) Privata kläder från hushåll/institutioner 3,20 13) Övrigt 0,90 * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. Omräkningsfaktorer för energi finns i Bilaga 3. Beräkning av G energi och A energi G energi = [(Andel)i * (F energi ) i] A energi = 2,5 A el + A bränsle Krav: A energi G energi (F energi )i = Faktorvärde för energianvändning i kwh/kg per textilkategori. A bränsle = Använt bränsle i kwh/kg tvättgods på tvätteriet (se Bilaga 3 om energifaktorer för olika bränsleslag). A el = Använd el i kwh/kg tvätt på tvätteriet. Svanenmärkning av Textilservice (30)

9 (Andel)i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). G energi = Gränsvärde för total energi i kwh/kg tvättgods på tvätteriet. A energi = Använd energi i kwh/kg tvättgods på tvätteriet. Ta kontakt med Nordisk Miljömärkning om du vill använda ett beräkningsformulär för dessa beräkningar. ( Beräkning som visar att A energi är mindre än eller lika stor som G energi. ( Beräkningarna ska dokumenteras med underlag. P2 Energianvändning Det ges poäng till tvätterier som har en lägre energianvändning än de kravnivåer som anges i tabell 3. Tabell 3 Poäng för låg energianvändning A energi är mindre än 50 % av G energi 10 poäng A energi är mindre än 60 % av G energi 8 poäng A energi är mindre än 70 % av G energi 6 poäng A energi är mindre än 80 % av G energi 4 poäng A energi är mindre än 90 % av G energi 2 poäng A energi är mindre än 95 % av G energi 1 poäng ( Beräkning som visar hur många poäng som uppnås i förhållande till tabell 3. O7 Utsläpp av klimatgaser Mängden klimatgaser(a GWP ) som tvätteriet släpper ut ska vara mindre än eller lika med gränsvärdet för tvätteriets utsläpp av klimatgaser (G GWP ). Utsläppskraven varierar för de olika textilkategorierna. I tabell 4 anges de faktorvärden (F GWP ) som ska användas för respektive textilkategori. Tvätteriets G GWP och A GWP beräknas på årsbasis. Omräkningsfaktorer för energi finns i Bilaga 3. Om tvätteriet med hjälp av mätutrustning eller relevanta beräkningar kan skilja ut följande förbrukning, så ingår den inte i beräkningen av A GWP : - intern reningsanläggning för avloppsvatten, - 35 % av energianvändningen från ev. VOC-stripper på tvätterier som tvättar industritorkdukar, - intern kemtvätt av textilier. Svanenmärkning av Textilservice (30)

10 Tabell 4 Faktorvärden för utsläpp av klimatgaser för olika textil kategorier Textilkategorier (se bilaga 2) 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande. Kökstextilier (torkdukar och handdukar). 2) Arbetskläder, institution/handel/ service. Skor F GWP [gco 2 e/kg*] (inklusive ventilation, belysning och uppvärmning av lokaler) ) Hotell 310 4) Restaurang 540 5) Sjukhus/vårdhem 490 6) Täcken och kuddar 590 7) Moppar och offshore-mattor 180 8) Andra mattor 160 9) Tyghandduksrullar ) Industritorkdukar ) Kemtvätt 0 12) Privata kläder från hushåll/institutioner ) Övrigt 160 * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. Omräkningsfaktorer för energi finns i Bilaga 3. Beräkning av G GWP och A GWP G GWP = [(Andel) i * (F GWP ) i] A GWP beräknas enligt bilaga 3. Krav: A GWP G GWP (F GWP )i = Faktorvärde för utsläpp av klimatgaser i gram CO 2 -ekvivalenter/ kg per textilkategori. A GWP = Mängd CO 2 -ekvivalenter från utsläpp vid energianvändning i gram/ kg tvättgods på tvätteriet (se Bilaga 3 om CO 2 -faktorer för olika bränsleslag). (Andel) i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). G GWP = Gränsvärde för totalt CO 2 -ekvivalent utsläpp i gram/kg tvättgods på tvätteriet. Ta kontakt med Nordisk Miljömärkning om du vill använda ett beräkningsformulär för dessa beräkningar. ( Beräkning som visar att A GWP är mindre än eller lika stor som G GWP. Svanenmärkning av Textilservice (30)

11 P3 Reducerade utsläpp av klimatgaser Det ges poäng till tvätterier som kan dokumentera lägre utsläpp av klimatgaser än det obligatoriska kravet. Se tabell 5. Tabell 5 Poäng för lägre utsläpp av klimatgaser (gram CO 2 /kg textil) A GWP är mindre än 40 % av G GWP 10 poäng A GWP är mindre än 50 % av G GWP 8 poäng A GWP är mindre än 60 % av G GWP 6 poäng A GWP är mindre än 70 % av G GWP 4 poäng A GWP är mindre än 80 % av G GWP 2 poäng A GWP är mindre än 90 % av G GWP 1 poäng Gram CO 2 från energiförbrukning beräknas per kg tvättgods med hjälp av omräkningsfaktorerna i Bilaga 3. Ta kontakt med Nordisk Miljömärkning om du vill använda ett beräkningsformulär för dessa beräkningar. ( Beräkning av gram CO 2 från energianvändning/kg tvättgods, som visar hur många poäng som uppnås i förhållande till tabell 5. O8 Vattenanvändning Använd energi (A vatten ) på tvätteriet ska vara mindre än eller lika med tvätteriets gränsvärde för energi (G vatten ). Vattenanvändningen varierar för olika textilkategorier. I tabell 6 anges vilka faktorvärden (F vatten ) som ska användas för varje kategori. Beräkning av tvätteriets G vatten och A vatten görs på årsbasis. Vattenanvändningen omfattar tvätteriets totala förbrukning av ledningsvatten och ev. vatten från egen brunn. Tabell 6 Faktorvärden för vattenanvändning för olika textil kategorier Textilkategorier (se bilaga 2): 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/handel/service Skor F vatten [l/kg*] 19,5 16,5 3) Hotell 10,0 4) Restaurang 17,0 5) Sjukhus/vårdhem 13,5 6) Täcken och kuddar 24,0 7) Moppar och offshore-mattor 7,0 8) Andra mattor 6,5 9) Tyghandduksrullar 9,5 10) Industritorkdukar 11,0 11) Kemtvätt 0,0 12) Privata kläder från hushåll/institutioner 17,0 13) Övrigt 7,0 * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. Svanenmärkning av Textilservice (30)

12 Beräkning: G vatten = [(Andel) i (F vatten ) i ] Krav: A vatten < G vatten (F vatten ) i = Faktorvärde för vattenanvändning i liter vatten/kg tvättgods per textilkategori. (Andel) i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). G vatten = Gränsvärde för total vattenanvändning i liter/kg tvättgods på tvätteriet. A vatten = Använt vatten i liter/kg tvättgods på tvätteriet. Ta kontakt med Nordisk Miljömärkning om du vill använda ett beräkningsformulär för dessa beräkningar. ( Beräkning som visar att kravet uppfylls. ( Beräkningarna ska dokumenteras med underlag. P4 Vattenanvändning Det ges poäng till tvätterier med lägre vattenanvändning än det obligatoriska kravet. Se poängfördelningen i tabell 7. Tabell 7 Poäng för låg vattenanvändning A vatten är mindre än 50 % av G vatten 5 poäng A vatten är mindre än 60 % av G vatten 4 poäng A vatten är mindre än 70 % av G vatten 3 poäng A vatten är mindre än 80 % av G vatten 2 poäng A vatten är mindre än 90 % av G vatten 1 poäng ( Beräkning som visar hur många poäng som uppnås i förhållande till tabell 7. O9 Transport Kraven avser transport av tvättgods till och från kunderna. Krav om företagets egna fordon används för transport av tvättgods: l Alla chaufförer ska ha genomgått utbildning i miljövänlig/ekonomisk körning anordnad av extern/behörig utbildningsorganisation. Nyanställda chaufförer ska genomgå kursen inom 12 månader från anställningsdagen. l Nyinköpta och nyleasade fordon för textiltransport ska vid tiden för inköp uppfylla den senaste Euronormen (Euroklass). Detta krav gäller från och med den dag då ansökan om Svanenmärkning skickas in. l Kartläggning av mängd och typ av bränsle samt antal körda kilometer. Avser körning i samband med transport av textil, både med egna och externa fordon. Krav om ett annat företag hanterar transporterna: l När avtal nytecknas eller förnyas ska underleverantören dokumentera att samma krav uppfylls som om tvätteriets använder sig av egna fordon och chaufförer. Det gäller hela den del av underleverantörens verksamhet som berör licensinnehavarens transport av textilier. Svanenmärkning av Textilservice (30)

13 ( Intyg från extern/behörig utbildningsorganisation att chaufförerna genomgått kurs i miljöanpassad/ekonomisk körning. ( Intyg från importör/återförsäljare att nyinköpta fordon (från och med ansökningsdagen) uppfyller kraven enligt senast fastställda Euronorm (Euroklass). ( Sammanställning över mängd och typ av bränsle samt antal körda kilometer. P5 Transport tekniknivå Det ges poäng utifrån andelen transporter (beräknat på antalet fordon eller körsträcka) av tvättgods som utförs med en viss andel fordon som uppfyller minst Euro V/5b i enlighet med tabell 8. Om tvätteriet inte använder sig av transporter (OPL-tvätteri) tilldelas 3 poäng. Tabell 8 Andel textiltransporter som uppfyller Euro V/5b Mer än 90 % (andel av antalet fordon eller körsträcka) av transporterna uppfyller Euro V/5b Mer än 60 % (andel av antalet fordon eller körsträcka) av transporterna uppfyller Euro V/5b Mer än 30 % (andel av antalet fordon eller körsträcka) av transporterna uppfyller Euro V/5b 3 poäng 2 poäng 1 poäng ( Ange totalt antal fordon. Dokumentera vilken Euronorm de respektive fordonen uppfyller. Ange antalet och andelen fordon som uppfyller Euro V/5b. Alternativt: ange total körsträcka i km och antal km körda med fordon som uppfyller Euro V/5b. P6 Transport miljömärkt bränsle Det ges poäng för användning av Svanenmärkt bränsle. Se följande tabell. Tabell 9 Svanenmärkt bränsle Svanenmärkt bränsle utgör mer än 15 % av bränsleförbrukningen i textil transporter Svanenmärkt bränsle utgör mer än 10 % av bränsleförbrukningen i textiltransporter Svanenmärkt bränsle utgör mer än 5 % av bränsleförbrukningen i textiltransporter ( Ange typ och mängd av bränsle som använts i textiltransport. 3 poäng 2 poäng 1 poäng 3 Tvättkemikalier Med tvättkemikalier avses alla kemikalier som kommer i kontakt med textilierna före, under och efter processen (t.ex. impregneringsmedel, fläckborttagningsmedel och textilfärgningsmedel). För flera av kemikaliekraven kan det förekomma att Nordisk Miljömärkning tar emot dokumentation direkt och konfidentiellt från kemikalieleverantören. Utifrån den mottagna dokumentationen kan Nordisk Miljömärkning sedan ge sökanden besked om kraven uppfylls eller inte. Som ingående ämnen räknas alla ämnen i tvättkemikalien, även tillsatta additiver i ingredienser (exempelvis konserveringsmedel och stabilisatorer). Föroreningar från råvaruproduktion ingår dock inte. Som föroreningar räknas Svanenmärkning av Textilservice (30)

14 rester från råvaruproduktionen som ingår i tvättkemikalierna i koncentrationer under 0,01 viktprocent. Ämnen som medvetet och med ett visst syfte tillsatts en råvara betraktas inte som föroreningar oavsett koncentration. Förbrukningen av tvättkemikalier anges på årsbasis. O10 Klassificering av tvättkemikalier Använda tvättkemikalier får inte vara klassificerade enligt de faroklasser och riskfraser som anges i tabell 10. Tabell 10 Oönskade faroklassningar/riskfraser för tvättkemikalier Klassificering Faroklasser och riskfraser Mycket giftig Tx med R26, R27, R28, R39 Giftig T med R 23, R24, R25, R39, R48 Hälsoskadlig* Xn med R20, R21, R48, R65*** R68 Allergi framkallande Cancer framkallande Xn med R42** Xi med R43 T med R45 (Carc 1 eller 2) R49 (Carc 1 eller 2) Xn med R40 Mutagent T med R46 (Mut 1 eller Mut2) Xn med R68 (Mut 3) Reproduktions toxiskt T med R60 (Rep 1 eller 2), R61, R64 Xn med R62, R63 CLP Acute Toxicity Category 1 H330 Acute Toxicity Category 2 H330 Acute Toxicity Category 1, H310 Acute Toxicity Category 2, H310 Acute Toxicity Category 1, H300 Acute Toxicity Category 2, H300 Specific Target Organ Toxicity after Single Exposure Category 1, H370 Acute Toxicity Category 3, H331 Acute Toxicity Category 3, H311 Acute Toxicity Category 3, H301 Specific Target Organ Toxicity after Single Exposure Category 1, H371 Specific Target Organ Toxicity after Repeated Exposure Category 1, H372 Acute Toxicity Category 4, H332 Acute Toxicity Category 4, H312 Specific Target Organ Toxicity after Single Exposure Category 2, H373*** Germ Cell Mutagenicity Category 1B, H340 Respiratory Sensitisation Category 1, H334** Skin Sensitisation Category 1, H317 Carcinogenicity Category 1A, H350 Carcinogenicity Category 1B, H350 Carcinogenicity Category 2, H351 Germ Cell Mutagenicity Category 1A, H340 Germ Cell Mutagenicity Category 1B, H340 Germ Cell Mutagenicity Category 2, H341 Reproductive Toxicity Category 1A, H360 Reproductive Toxicity Category 1B, H360 Reproductive Toxicity Category 2, H361 * Undantag görs för produkter där klassificeringen beror på att oxalsyra (CAS ) eller perättiksyra (CAS ) ingår. ** Undantag görs för produkter där klassificeringen beror på att enzymer ingår. *** Undantag görs för fläckborttagningsmedel som används direkt på fläcken innan tvätt. Svanenmärkning av Textilservice (30)

15 Klassificeringen gäller i enlighet med direktivet 1272/2008/EG med senare ändringar och anpassningar. Under övergångsperioden (till den 1 juni 2015) kan den mittersta kolumnen eller CLP-kolumnen i tabell 10 användas. Efter övergångsperioden (från den 1 juni 2015) kan endast klassificeringen i CLP-kolumnen användas. Notera att det är kemikalietillverkaren som ansvarar för klassificeringen. ( Säkerhetsdatablad/produktdatablad i enlighet med gällande lagstiftning i det land som licensen söks för, t.ex. Bilaga II i REACH (förordning 1907/2006/EG) för varje produkt. ( Ifyllt och undertecknat intyg från kemikalieproducent av tvättkemikalie (bilaga 5). ( För Svanenmärkta tvättkemikalier: ange endast produktnamn och licensnummer. O11 Klassificering av ingående ämnen i tvättkemikalier Ingående ämnen i tvättkemikalier får inte vara klassificerade enligt de faroklasser och riskfraser som anges i tabell 11. Klassificering Tabell 11 Oönskad klassificering av innehållsämnen i tvättkemikalier Allergiframkallande Mutagent Respiratory Sensitisation Category 1, H334 gäller endast sprayprodukter* Cancerframkallande Reproduktionstoxiskt Faroklasser och riskfraser Xn med R42 gäller endast sprayprodukter* T med R45 (Carc 1 eller 2) R49 (Carc 1 eller 2) Xn med R40 T med R46 (Mut 1 eller Mut2) Xn med R68 (Mut 3) T med R60 (Rep 1 eller 2), R61 R64 Xn med R62, R63 CLP * Fläckborttagningsmedel med enzymer ska alltså inte sprayas på. Carcinogenicity Category 1A, H350 Carcinogenicity Category 1B, H350 Carcinogenicity Category 2, H351 Germ Cell Mutagenicity Category 1A, H340 Germ Cell Mutagenicity Category 1B, H340 Germ Cell Mutagenicity Category 2, H341 Reproductive Toxicity Category 1A, H360 Reproductive Toxicity Category 1B, H360 Reproductive Toxicity Category 2, H361 Klassificeringen gäller i enlighet med direktiv 1272/2008/EG med senare ändringar och anpassningar. Under övergångsperioden (till den 1 juni 2015) kan den mittersta kolumnen i tabell 11 eller CLP-kolumnen användas. Efter övergångsperioden (från den 1 juni 2015) kan endast klassificeringen i CLP-kolumnen användas. ( Säkerhetsdatablad/produktdatablad i enlighet med gällande lagstiftning i det land som licensen söks för, t.ex. Bilaga II i REACH (förordning 1907/2006/EG) för varje produkt. ( Intyg från kemikalieproducent av tvättkemikalie (bilaga 5). ( För Svanenmärkta tvättkemikalier: ange endast produktnamn och licensnummer. Svanenmärkning av Textilservice (30)

16 O12 Tvättkemikaliers innehåll av miljöfarliga icke lätt nedbrytbara ämnen Användningen av ämnen som är giftiga för vattenmiljön och inte bryts ned lätt i vattenmiljön (ämnen med riskfraserna R50/53(H410), R51/53(H411) och R52/53(H412)) begränsas enligt följande: Krav: A R50/53 eller H410 + A R51/53 eller H411 + A R52/53 eller H412 0,013 g/kg tvättgods*** Tensider som är lätt nedbrytbara* och anaerobt nedbrytbara** och som är klassificerade som H412 undantas. A R50/53 eller H411 är den använda mängden ämnen med R50/53 eller H410 i g per kg tvättgods* A R51/53 är den använda mängden ämnen med R51/53 eller H411 i g per kg tvättgods* A R52/53 är den använda mängden ämnen med R52/53 eller H412 i g per kg tvättgods* (Ämnen som klassificeras som R50/53 (H410) ges med andra ord 100 gånger högre vikt än R52/53 (H412)) ( Sammanställning av tvättkemikaliernas innehåll av R50/53(H410)-, R51/53(H411)- och R52/53(H412)-klassificerade föreningar per kg tvättgods*. Beräkningsformulär från Nordisk Miljömärkning kan användas. ( Beräkningar som visar att kravet uppfylls. * I enlighet med DID-listan eller med testmetod nr 301 A-F eller nr 310 i OECD guidelines for testing of chemicals eller andra motsvarande testmetoder. ** I enlighet med DID-listan eller ISO 11734, ECOTOC nr 28 (juni 1988) eller motsvarande testmetoder, där en nedbrytbarhet på minst 60 % uppnås under anaeroba förhållanden. ***Endast antal kg tvättgods som levereras in till tvätteriet ska räknas med (omtvätt räknas inte med i mängden, men kemikalierna som används till omtvätt inkluderas). O13 Begränsning av tvättkemikaliernas CDV kritisk utspädningsvolym För varje textilkategori anges i tabell 12 faktorvärden för tvättkemikaliernas samlade kritiska utspädningsvolym (F CDV ). Man kan antingen använda akuta värden (CDV akut ) eller kroniska (CDV kronisk ). På grund av ämnenas nedbrytning i tvättprocessen tillämpas särskilda regler för tre ämnen: l Aktivt klor som t.ex. natriumhypoklorit tas inte med i beräkningen av CDV. Användningen av aktivt klor begränsas specifikt i krav O14. l Väteperoxid (H 2 O 2 ) tas inte med i beräkningen av CDV. l Perättiksyra tas med i beräkningen som ättiksyra. För kumensulfonater (DID 139) kan egna data användas för att bestämma nedbrytbarhetsfaktorn (DF) (i stället för DF = 0,5 i DID-listan). Svanenmärkning av Textilservice (30)

17 Tabell 12 Faktorvärden (F) för CDV akut och CDV kronisk för olika textilkategorier Textilkategorier (se bilaga 1): 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/handel/service Skor F CDVakut [liter/kg*] F CDVkronisk [liter/kg*] ) Hotell ) Restaurang ) Sjukhus/vårdhem ) Täcken och kuddar ) Moppar och offshore-mattor ) Andra mattor ) Tyghandduksrullar ) Industritorkdukar ) Kemtvätt ) Privata kläder från hushåll/institutioner ) Övrigt * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. Beräkning av kritisk utspädningsvolym (CDV): G CDV = [(Andel) i (F CDV ) i ] Krav: A CDV G CDV G CDV är gränsvärdet för kemikalieförbrukningens kritiska utspädningsvolym räknat i liter per kg tvättgods. Det är det viktade genomsnittet av faktorvärdena som ger gränsvärdet för ett tvätteri. (Andel)i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). (F CDV )i är faktorvärdet för CDV i liter per kg tvättgods per textilkategori i. A CDV är den kritiska utspädningsvolymen för den använda mängden kemikalier på tvätteriet i liter per kg tvättgods. Dokumentationen ska i första hand referera till DID-listan daterad 2007 eller senare. För ämnen som inte finns med på listan kan annan dokumentation, t.ex. testrapporter eller litteraturreferenser användas. DID-listan: Detergents Ingredients Database. Link: bel/ecolabelled_products/categories/pdf/did_list/didlist_part_a_sv.pdf CDV beräknas enligt dessa dokument och informationen nedan: CDV beräknas med formlerna som följer. CDV beräknas för samtliga ämnen i tvättkemikalien och för alla tvättkemikalier som kravet gäller: CDV akut = CDV i = (dos i x DF i x 1000 / TF akut ), eller CDV kronisk = CDV i = (dos i x DF i x 1000 / TF kronisk ), där dos i = den ingående mängden av det enskilda ämnet i g/kg textil DF i = nedbrytningsfaktorn för ämne i TF akut = akut toxicitetsfaktor TF kronisk = kronisk toxicitetsfaktor Svanenmärkning av Textilservice (30)

18 ( Beräkning av G CDV (gränsvärde för CDV) och A CDV (tvätteriets CDV-värde), som visar att kravet uppfylls. I anslutning till beräkningen ska det för alla produkter uppges fullständigt recept (handelsnamn, kemiskt namn, mängd, CAS-nummer och DID-nummer för varje ingrediens i produkten). Ange om värdena avser CDVakut eller CDVkronisk. P7 Poängmöjlighet för CDV-värden Det ges poäng till tvätterier som uppnår följande resultat: Tabell 13 Kritisk utspädningsvolym (CDV) poäng A CDV är mindre än 40 % av G CDV A CDV är mindre än 50 % av G CDV A CDV är mindre än 60 % av G CDV A CDV är mindre än 70 % av G CDV A CDV är mindre än 80 % av G CDV 5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng ( Beräkning av uppnådd procentandel A CDV av G CDV, som visar hur många poäng som uppnås. Se även 013. O14 Begränsning av tvättkemikaliernas klorinnehåll För varje textilkategori anges i tabell 14 faktorvärden för tvättkemikaliernas klorinnehåll. Tabell 14 Faktorvärden (F) för klor för olika textilkategorier Textilkategorier (se bilaga 2): 1) Arbetskläder industri/kök/ slakteri och liknande Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/ handel/service Skor Vita arbetskläder från t.ex. livsmedelsindustrin etc. F klor [mg/kg*] 1500 Kökstextilier och -handdukar 1875 Färgade arbetskläder och andra textilier 0,0 Vitt 150 Annat 0,0 3) Hotell 115 4) Restaurang Vita dukar 265 Vita servetter 1500 Färgade dukar och andra textilier 5) Sjukhus/vårdhem Blodfläckade textilier 1725 Andra textilier 115 6) Täcken och kuddar 0,0 7) Moppar och offshore-mattor 0,0 8) Andra mattor 0,0 9) Tyghandduksrullar 20 10) Industritorkdukar 0,0 11) Kemtvätt 0,0 12) Privata kläder från hushåll/ institutioner Vitt 150 Annat 0,0 13) Övrigt 0,0 * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. 0 Svanenmärkning av Textilservice (30)

19 Gränsvärdet Gklor beräknas med följande generella formel på årsbasis: Klorberäkning: G klor = [(Andel) i (F klor ) i ] Krav: A klor G klor G klor är gränsvärdet för tvätteriets förbrukning av aktivt klor mätt i mg aktivt klor per kg tvättgods. Det är det viktade genomsnittet av faktorvärdena som ger gränsvärdet för ett tvätteri. (Andel)i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). (F klor )i är faktorvärdet för aktivt klor i mg per kg tvättgods per textilkategori i. A klor är den använda mängden aktivt klor på tvätteriet i mg per kg tvättgods. ( Beräkning av G klor (gränsvärde för klor) och A klor (tvätteriets klorvärde), som visar att kravet uppfylls. P8 Poäng vid låg klorförbrukning Tvätterier kan få poäng för låg klorförbrukning. Se tabell 15 nedan. Antal poäng hänger samman med andelen tvättgods som klor ofta används för (det vill säga högt faktorvärde för klor (F klor, se tabell 14) och relativt låg klorförbrukning (A klor ) i förhållande till detta). Tabell 15 Klorförbrukning och poäng Procentandel A klor : (A klor /G klor ) * 100% Gränsvärde för klor, G klor (beräkning, se O13) 0 G klor < G klor <G klor 500 G klor > 500 A klor utgör mindre än 50% av G klor eller ingen klorförbrukning 2 poäng 5 poäng 8 poäng 10 poäng A klor utgör mindre än 1 poäng 4 poäng 6 poäng 8 poäng 60% av G klor A klor utgör mindre än 1 poäng 3 poäng 5 poäng 6 poäng 70% av G klor A klor utgör mindre än 0 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 80% av G klor A klor utgör mindre än 0 poäng 1 poäng 2 poäng 2 poäng 90% av G klor ( Beräkning av uppnådd procentandel A klor av G klor, som visar hur många poäng som uppnås. Se även 014. Svanenmärkning av Textilservice (30)

20 O15 Begränsning av tvättkemikaliernas fosforinnehåll För varje textilkategori anges i tabell 16 faktorvärden för tvättkemikaliernas fosforinnehåll. Tabell 16 Faktorvärden (F) för fosfor (P) för olika textilkategorier Textilkategorier (se bilaga 2): 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/handel/service Skor F P [g/kg*] 0,60 0,40 3) Hotell 0,25 4) Restaurang 0,35 5) Sjukhus/vårdhem 0,30 6) Täcken och kuddar 0,25 7) Moppar och offshore-mattor 0,35 8) Andra mattor 0,25 9) Tyghandduksrullar 0,25 10) Industritorkdukar 0,50 11) Kemtvätt 0,00 12) Privata kläder från hushåll/institutioner 0,40 13) Övrigt 0,25 * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. Gränsvärdet GP beräknas med följande generella formel på årsbasis: Fosforberäkning: G P = [(Andel) i (F P ) i ] Krav: AP Gp G P är gränsvärdet för tvätteriets förbrukning av P mätt i g P per kg tvättgods. Det är det viktade genomsnittet av faktorvärdena som ger gränsvärdet för ett tvätteri. (Andel)i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). (FP) i är faktorvärdet för P i g per kg tvättgods för textilkategori i. A klor är den använda mängden P på tvätteriet i g per kg tvättgods. Tvättkemikalier som innehåller mer fosfor än tillåtet enligt det norska regelverket får inte säljas i Norge eller i andra länder där det finns regler och förbud mot fosfor i tvättmedel. Produktföreskriften: FOR nr 922: Forskrift om begrensning i bruk av helseog miljøfarlige kjemikalier og andre produkter. Kapittel 3-8. Vaskemidler innhold av fosfor. ( Beräkning av G P (gränsvärde för fosfor) och A P (tvätteriets fosforvärde), som visar att kravet uppfylls. Svanenmärkning av Textilservice (30)