Svanenmärkning av Textilservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av Textilservice"

Transkript

1 Svanenmärkning av Textilservice Version december december 2016 Nordisk Miljömärkning

2 Innehåll Vad är en Svanenmärkt textilserviceverksamhet? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bli Svanenmärkt? 5 1 Generella krav 6 2 Energi och vatten 7 3 Tvättkemikalier 13 4 Textil 23 5 Utsläpp, avfall, emballage och retursystem 25 6 Kvalitetskontroll av tvätterier 26 7 Poängsammanställning 27 8 Miljöstyrning inklusive myndighetskrav 27 Marknadsföring 29 Svanenmärkets utformning 29 Efterkontroll 29 Hur länge gäller licensen? 29 Nya kriterier 30 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Marknadsföring av en Svanenmärkt textilserviceverksamhet Textilkategorier Energi- och CO 2 -faktorer för bränsle och el Underleverantör av kemtvätt Bilaga för leverantör av tvättmedel Exempel på beskrivning av tvätteriet 075 Textilservice, version 3.0, 12 december 2012 Detta är en översättning av ett originaldokument på norska. Vid eventuella oklarheter är det originaldokumentet som är gällande. Adresser Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive lands regering. För mer information se webbplatserna: Danmark Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-post: Sverige Miljömärkning Sverige AB SE Stockholm Telefon Fax E-post: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FIN Helsingfors Telefon Fax E-post: Norge Miljømerking Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 Oslo Telefon Fax E-post: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax E-post: Detta dokument får kopieras endast i sin helhet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Miljömärkning omnämns.

3 Vad är en Svanenmärkt textilserviceverksamhet? Textilserviceföretag bidrar till samhällets miljöbelastning främst genom förbrukning av energi till ånga, maskiner och fordon, användning av material och vatten samt utsläpp av olika ämnen i vattenmiljön. Denna påverkan kan få konsekvenser som är globala, regionala och lokala. Det är stor skillnad mellan olika tvätteriers miljöpåverkan. Många anläggningar kan fortfarande göra stora förbättringar inom miljöområdet genom att t.ex. optimera förbrukningen av energi, vatten och kemikalier. Svanen spelar redan idag en viktig roll som verktyg för de företag som efter att ha gjort en extra insats vill dokumentera detta för sina kunder. Det finns flera exempel på att kunder genom sin efterfrågan fått tvätterier att anpassa sig till Svanens regelverk. Genom att revidera kriterierna och bland annat kraftigt skärpa kraven på energieffektivitet kan vi fortsätta att påverka branschen i positiv riktning. Varför välja Svanenmärkning? l l l l l l Textilserviceföretaget kan använda varumärket Svanen i sin marknads föring. Svanenmärket har hög trovärdighet och är väl etablerat i Norden. Svanenmärket erbjuder företag ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att informera kunder och leverantörer om sitt miljöarbete och miljöengagemang. En miljöanpassad verksamhet har ofta lägre kostnader till följd av minskad energiförbrukning och den mindre mängden förpackningar och avfall. En mer miljöanpassad verksamhet förbereder textiltjänstföretag inför kommande miljökrav. Miljöfrågorna är komplicerade och det kan ta lång tid att sätta sig in i specifika problem. Svanenmärkningen fungerar som en vägledning i miljöarbetet. Svanenmärkningen innehåller inte bara miljökrav utan också kvalitetskrav, eftersom miljö och kvalitet ofta går hand i hand. Det innebär att en Svanenlicens också uppfattas som en kvalitetsstämpel. Svanenmärkning av Textilservice (30)

4 Vad kan Svanenmärkas? Kriterierna är en sammanslagning av de tidigare kriterierna för tyghandduksrullar och vattentvätterier. Produktgruppen omfattar hela textilserviceverksamheten. Licens kan beviljas enskilda produktionsenheter eller flera enheter som ingår i en kedja/koncern. Varje enhet måste uppfylla kraven. Vad gäller tyghandduksrullar kan man antingen Svanenmärka hela tvätteriet eller bara den del av verksamheten som hanterar just tyghandduksrullar. Kriterierna gäller inte för företag som endast erbjuder kemtvätt. För dessa företag finns kriterierna för alternativ kemtvätt. Hur söker man? Kriterierna för textilservice består av en kombination av obligatoriska krav och poängkrav. De obligatoriska kraven är markerade med O + nummer och måste alltid uppfyllas. Poängkraven är markerade med P + nummer. För varje sådant krav som uppfylls ges en viss poäng. Poängen räknas samman, och för att licenskraven ska uppfyllas måste företaget uppnå en viss poängsumma. Symboler i texten För varje krav är det beskrivet hur kravet ska styrkas. Det finns också olika symboler som används för att underlätta arbetet. Symbolerna är: Kravet kontrolleras på plats ( Skicka med Om det finns en förklaring till kravet (t.ex. en fotnot) står den direkt efter kravet i kursiv stil. Ansökan Ansökan skickas till Nordisk Miljömärkning i det land där verksamheten bedrivs, se adresser på sidan 2. Ansökan består av en ansökningsblankett och dokumentation som visar att kraven uppfylls (finns specificerat i anslutning till kraven). Mer information och hjälp vid ansökan kan fås på webbplatsen för respektive land. Svanenmärkning av Textilservice (30)

5 Försäljning i övriga Norden Om licensen registreras i något annat nordiskt land ges möjligheten att använda Svanenmärket på en större marknad. Vid sådan registrering ska följande dokument skickas in till Nordisk miljömärkning. l l Ansökningsformulär för registrering av miljömärkt produkt. Intyg som visar att nationella föreskrifter (hygien) uppfylls och att man ingår i ett system för återanvändning av förpackningar. Registreringen är kostnadsfri, men årsavgifter måste betalas enligt respektive lands avgiftsregler. Kontroll på plats Innan licens beviljas kontrollerar Nordisk Miljömärkning på plats att kraven uppfylls. Vid kontrollen ska underlag för beräkningar, original till inskickade intyg, mätprotokoll, inköpsstatistik och liknande, som styrker att kraven uppfylls, kunna uppvisas. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker licens. Utöver det tillkommer en årsavgift baserad på omsättningen av den Svanenmärkta textilservicetjänsten. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Miljömärkning, se adresser på sidan 2. Vad krävs för att bli Svanenmärkt? För att få Svanenlicens krävs att: l l l l l Samtliga obligatoriska krav uppfylls. Minst 15 poäng av den totala poängsumman uppnås. Tabell 20 kan användas för att beräkna den erhållna poängen. Nordisk Miljömärkning har kontrollerat verksamheten på plats. Underleverantörer av tvättservice och kemtvätt ska normalt vara Svanenmärkta. En mindre andel icke Svanenmärkta underleverantörer får användas om dessa lever upp till en rad krav på använda kemikalier. Mängden inkommande textilier samt förbrukning av tvättkemikalier, vatten och energi anges på årsbasis. Svanenmärkning av Textilservice (30)

6 1 Generella krav O1 Beskrivning av verksamheten och dess tjänster Sökanden ska kort beskriva sin verksamhet och den service som erbjuds och som önskas Svanenmärkt i enlighet med bilaga 6. ( Beskriv verksamheten och den service som erbjuds och som önskas Svanenmärkt i enlighet med bilaga 6. ( Dokumentation som visar hur stora mängder textilier som skickas till respektive underleverantör för tvätt/kemtvätt. Ange om en leverantör är Svanenmärkt. O2 Fördelning mellan olika textilkategorier Fördelningen mellan olika textilkategorier ligger till grund för kraven gällande förbrukning av energi, vatten och tvättkemikalier. Endast antal kg tvättgods som levereras in till tvätteriet ska räknas med (inte omtvätt). Ange antal kg tvättgods och procentandel av inkommande textilier på årsbasis (inte omtvätt) inom följande kategorier: (fyll gärna i det elektroniska beräkningsformulär som kan fås från Nordisk Miljömärkning där det görs en ytterligare indelning av vita textilier i lämpliga kategorier): Tabell 1 Textilkategorier Textilkategorier (se bilaga 2): Kg* Procentandel 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande. Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/handel/service Skor 3) Hotell 4) Restaurang 5) Sjukhus/vårdhem 6) Täcken och kuddar 7) Moppar och offshore-mattor 8) Andra mattor 9) Tyghandduksrullar 10) Industritorkdukar 11) Kemtvätt 12) Privata kläder från hushåll/institutioner 13) Övrigt SUMMA *Antal kg tvättgods som kommer in till tvätteriet (baserat på invägning). ( Beskrivning i enlighet med kravet ovan. Definitioner av textilkategorierna finns i bilaga 2. ( Beräkningarna ska dokumenteras med underlag. O3 Underleverantör av ej Svanenmärkt tvätt Andelen tvätt som utförs av underleverantörer utan Svanenmärkning får inte överstiga 1,0 viktprocent. Alla ej Svanenmärkta underleverantörer ska dokumentera att de följer kraven O18 för samtliga kemikalier som används vid tvätt åt den Svanenmärkta kunden (tvätteriet). ( Dokumentation av andelen (vikt-%) som på årsbasis tvättas hos ej Svanenmärkta underleverantörer. Svanenmärkning av Textilservice (30)

7 ( Förteckning över tvättkemikalier som används hos ej Svanenmärkta underleverantörer. Om dessa tvättkemikalier är Svanenmärkta eller redan kända av Nordisk Miljömärkning och tillåtna på Svanenmärkta tvätterier krävs ingen ytterligare dokumentation. I annat fall krävs dokumentation i enlighet med krav O18. O4 Kemtvätt Alla kemikalier som används i kemtvätt ska uppfylla krav O18 avseende ingående ämnen. För tvätterier där kemtvätt utgör mer än 1,0 viktprocent och mindre än 5,0 viktprocent av den totala textilmängden (både internt och externt hos eventuella underleverantörer) får inte halogenerade tvättvätskor (t.ex. perkloretylen) användas. För tvätterier där kemtvätt utgör 5,0 viktprocent eller mer av den totala textilmängden får bara kemtvättsprocesser som uppfyller Nordisk Miljömärknings krav på alternativ kemtvätt, version 1.0 eller senare, användas. ( Mängd och typ av kemikalier som köpts in för kemtvätt, och mängd använda kemikalier levererade till godkänd mottagare, ska dokumenteras med intyg från tvättmedelsleverantör och avfallsmottagare. ( Antal kg textil som kemtvättas, internt i tvätteriet eller externt hos under leverantörer, ska dokumenteras. Vid extern kemtvätt ska leverantör och tvättmetod anges. Underleverantören ska fylla i bilaga 4 eller uppge licensnummer. Ytterligare dokumentation av kemtvätt krävs inte om företaget som utför kemtvätten är Svanenmärkt. ( Dokumentation i enlighet med kraven O18 (intyg bilaga 5) samt säkerhetsdatablad för kemtvättskemikalier i enlighet med gällande lagstiftning i det land licensen söks för, t.ex. Bilaga II i REACH (förordning 1907/2006/EG). P1 Kemtvätt Följande poäng delas ut till tvätterier som har under 5,0 viktprocent kemtvätt och använder sig av Svanenmärkta kemtvättsföretag; l 1 poäng om >70 % av kemtvättsgodset behandlas av en Svanenmärkt kemtvätt l 2 poäng om allt kemtvättsgods behandlas av en Svanenmärkt kemtvätt eller om inga textilier skickas till kemtvätt (internt eller hos underleverantör) ( Licensbevis från underleverantör och årsrapportering (med hänsyn till mängden (viktprocent) kemtvätt) från tvätteriet. 2 Energi och vatten O5 Svavelinnehåll i bränsle Svavelinnehållet i alla slags bränslen* som tvätteriet använder får inte överstiga 0,1 viktprocent svavel. ( Dokumentation om svavelinnehåll i bränsle levererat till tvätteriet, från bränsleleverantören. *Ingen dokumentation krävs för naturgas, LPG, fast biomassa eller andra energikällor för vilka det är allmänt accepterat att svavelinnehållet aldrig överstiger gränsvärdet. Svanenmärkning av Textilservice (30)

8 O6 Energi Använd energi (A energi ) på tvätteriet ska vara mindre än eller lika med tvätteriets gränsvärde för energi (G energi ). Energianvändningen varierar för olika textilkategorier. I tabell 2 anges vilka faktorvärden (F energi ) som ska användas för varje kategori. Beräkning av tvätteriets Genergi och Aenergi görs på årsbasis. Om tvätteriet med hjälp av mätutrustning eller relevanta beräkningar kan skilja ut följande förbrukning, så ingår den inte i beräkningen av Aenergi: - intern reningsanläggning för avloppsvatten, - 35 % av energianvändningen från ev. VOC-stripper på tvätterier som tvättar industritorkdukar, - intern kemtvätt av textilier. Tabell 2 Faktorvärden för energianvändning för olika textilkategorier Textilkategorier (se bilaga 2) 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande. Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/handel/service. Skor F energi [kwh/kg*] (inklusive ventilation, belysning och uppvärmning av lokaler) 2,70 2,60 3) Hotell 1,65 4) Restaurang 2,75 5) Sjukhus/vårdhem 2,50 6) Täcken och kuddar 3,00 7) Moppar och offshore-mattor 1,00 8) Andra mattor 0,90 9) Tyghandduksrullar 1,80 10) Industritorkdukar 3,10 11) Kemtvätt 0,00 12) Privata kläder från hushåll/institutioner 3,20 13) Övrigt 0,90 * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. Omräkningsfaktorer för energi finns i Bilaga 3. Beräkning av G energi och A energi G energi = [(Andel)i * (F energi ) i] A energi = 2,5 A el + A bränsle Krav: A energi G energi (F energi )i = Faktorvärde för energianvändning i kwh/kg per textilkategori. A bränsle = Använt bränsle i kwh/kg tvättgods på tvätteriet (se Bilaga 3 om energifaktorer för olika bränsleslag). A el = Använd el i kwh/kg tvätt på tvätteriet. Svanenmärkning av Textilservice (30)

9 (Andel)i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). G energi = Gränsvärde för total energi i kwh/kg tvättgods på tvätteriet. A energi = Använd energi i kwh/kg tvättgods på tvätteriet. Ta kontakt med Nordisk Miljömärkning om du vill använda ett beräkningsformulär för dessa beräkningar. ( Beräkning som visar att A energi är mindre än eller lika stor som G energi. ( Beräkningarna ska dokumenteras med underlag. P2 Energianvändning Det ges poäng till tvätterier som har en lägre energianvändning än de kravnivåer som anges i tabell 3. Tabell 3 Poäng för låg energianvändning A energi är mindre än 50 % av G energi 10 poäng A energi är mindre än 60 % av G energi 8 poäng A energi är mindre än 70 % av G energi 6 poäng A energi är mindre än 80 % av G energi 4 poäng A energi är mindre än 90 % av G energi 2 poäng A energi är mindre än 95 % av G energi 1 poäng ( Beräkning som visar hur många poäng som uppnås i förhållande till tabell 3. O7 Utsläpp av klimatgaser Mängden klimatgaser(a GWP ) som tvätteriet släpper ut ska vara mindre än eller lika med gränsvärdet för tvätteriets utsläpp av klimatgaser (G GWP ). Utsläppskraven varierar för de olika textilkategorierna. I tabell 4 anges de faktorvärden (F GWP ) som ska användas för respektive textilkategori. Tvätteriets G GWP och A GWP beräknas på årsbasis. Omräkningsfaktorer för energi finns i Bilaga 3. Om tvätteriet med hjälp av mätutrustning eller relevanta beräkningar kan skilja ut följande förbrukning, så ingår den inte i beräkningen av A GWP : - intern reningsanläggning för avloppsvatten, - 35 % av energianvändningen från ev. VOC-stripper på tvätterier som tvättar industritorkdukar, - intern kemtvätt av textilier. Svanenmärkning av Textilservice (30)

10 Tabell 4 Faktorvärden för utsläpp av klimatgaser för olika textil kategorier Textilkategorier (se bilaga 2) 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande. Kökstextilier (torkdukar och handdukar). 2) Arbetskläder, institution/handel/ service. Skor F GWP [gco 2 e/kg*] (inklusive ventilation, belysning och uppvärmning av lokaler) ) Hotell 310 4) Restaurang 540 5) Sjukhus/vårdhem 490 6) Täcken och kuddar 590 7) Moppar och offshore-mattor 180 8) Andra mattor 160 9) Tyghandduksrullar ) Industritorkdukar ) Kemtvätt 0 12) Privata kläder från hushåll/institutioner ) Övrigt 160 * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. Omräkningsfaktorer för energi finns i Bilaga 3. Beräkning av G GWP och A GWP G GWP = [(Andel) i * (F GWP ) i] A GWP beräknas enligt bilaga 3. Krav: A GWP G GWP (F GWP )i = Faktorvärde för utsläpp av klimatgaser i gram CO 2 -ekvivalenter/ kg per textilkategori. A GWP = Mängd CO 2 -ekvivalenter från utsläpp vid energianvändning i gram/ kg tvättgods på tvätteriet (se Bilaga 3 om CO 2 -faktorer för olika bränsleslag). (Andel) i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). G GWP = Gränsvärde för totalt CO 2 -ekvivalent utsläpp i gram/kg tvättgods på tvätteriet. Ta kontakt med Nordisk Miljömärkning om du vill använda ett beräkningsformulär för dessa beräkningar. ( Beräkning som visar att A GWP är mindre än eller lika stor som G GWP. Svanenmärkning av Textilservice (30)

11 P3 Reducerade utsläpp av klimatgaser Det ges poäng till tvätterier som kan dokumentera lägre utsläpp av klimatgaser än det obligatoriska kravet. Se tabell 5. Tabell 5 Poäng för lägre utsläpp av klimatgaser (gram CO 2 /kg textil) A GWP är mindre än 40 % av G GWP 10 poäng A GWP är mindre än 50 % av G GWP 8 poäng A GWP är mindre än 60 % av G GWP 6 poäng A GWP är mindre än 70 % av G GWP 4 poäng A GWP är mindre än 80 % av G GWP 2 poäng A GWP är mindre än 90 % av G GWP 1 poäng Gram CO 2 från energiförbrukning beräknas per kg tvättgods med hjälp av omräkningsfaktorerna i Bilaga 3. Ta kontakt med Nordisk Miljömärkning om du vill använda ett beräkningsformulär för dessa beräkningar. ( Beräkning av gram CO 2 från energianvändning/kg tvättgods, som visar hur många poäng som uppnås i förhållande till tabell 5. O8 Vattenanvändning Använd energi (A vatten ) på tvätteriet ska vara mindre än eller lika med tvätteriets gränsvärde för energi (G vatten ). Vattenanvändningen varierar för olika textilkategorier. I tabell 6 anges vilka faktorvärden (F vatten ) som ska användas för varje kategori. Beräkning av tvätteriets G vatten och A vatten görs på årsbasis. Vattenanvändningen omfattar tvätteriets totala förbrukning av ledningsvatten och ev. vatten från egen brunn. Tabell 6 Faktorvärden för vattenanvändning för olika textil kategorier Textilkategorier (se bilaga 2): 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/handel/service Skor F vatten [l/kg*] 19,5 16,5 3) Hotell 10,0 4) Restaurang 17,0 5) Sjukhus/vårdhem 13,5 6) Täcken och kuddar 24,0 7) Moppar och offshore-mattor 7,0 8) Andra mattor 6,5 9) Tyghandduksrullar 9,5 10) Industritorkdukar 11,0 11) Kemtvätt 0,0 12) Privata kläder från hushåll/institutioner 17,0 13) Övrigt 7,0 * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. Svanenmärkning av Textilservice (30)

12 Beräkning: G vatten = [(Andel) i (F vatten ) i ] Krav: A vatten < G vatten (F vatten ) i = Faktorvärde för vattenanvändning i liter vatten/kg tvättgods per textilkategori. (Andel) i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). G vatten = Gränsvärde för total vattenanvändning i liter/kg tvättgods på tvätteriet. A vatten = Använt vatten i liter/kg tvättgods på tvätteriet. Ta kontakt med Nordisk Miljömärkning om du vill använda ett beräkningsformulär för dessa beräkningar. ( Beräkning som visar att kravet uppfylls. ( Beräkningarna ska dokumenteras med underlag. P4 Vattenanvändning Det ges poäng till tvätterier med lägre vattenanvändning än det obligatoriska kravet. Se poängfördelningen i tabell 7. Tabell 7 Poäng för låg vattenanvändning A vatten är mindre än 50 % av G vatten 5 poäng A vatten är mindre än 60 % av G vatten 4 poäng A vatten är mindre än 70 % av G vatten 3 poäng A vatten är mindre än 80 % av G vatten 2 poäng A vatten är mindre än 90 % av G vatten 1 poäng ( Beräkning som visar hur många poäng som uppnås i förhållande till tabell 7. O9 Transport Kraven avser transport av tvättgods till och från kunderna. Krav om företagets egna fordon används för transport av tvättgods: l Alla chaufförer ska ha genomgått utbildning i miljövänlig/ekonomisk körning anordnad av extern/behörig utbildningsorganisation. Nyanställda chaufförer ska genomgå kursen inom 12 månader från anställningsdagen. l Nyinköpta och nyleasade fordon för textiltransport ska vid tiden för inköp uppfylla den senaste Euronormen (Euroklass). Detta krav gäller från och med den dag då ansökan om Svanenmärkning skickas in. l Kartläggning av mängd och typ av bränsle samt antal körda kilometer. Avser körning i samband med transport av textil, både med egna och externa fordon. Krav om ett annat företag hanterar transporterna: l När avtal nytecknas eller förnyas ska underleverantören dokumentera att samma krav uppfylls som om tvätteriets använder sig av egna fordon och chaufförer. Det gäller hela den del av underleverantörens verksamhet som berör licensinnehavarens transport av textilier. Svanenmärkning av Textilservice (30)

13 ( Intyg från extern/behörig utbildningsorganisation att chaufförerna genomgått kurs i miljöanpassad/ekonomisk körning. ( Intyg från importör/återförsäljare att nyinköpta fordon (från och med ansökningsdagen) uppfyller kraven enligt senast fastställda Euronorm (Euroklass). ( Sammanställning över mängd och typ av bränsle samt antal körda kilometer. P5 Transport tekniknivå Det ges poäng utifrån andelen transporter (beräknat på antalet fordon eller körsträcka) av tvättgods som utförs med en viss andel fordon som uppfyller minst Euro V/5b i enlighet med tabell 8. Om tvätteriet inte använder sig av transporter (OPL-tvätteri) tilldelas 3 poäng. Tabell 8 Andel textiltransporter som uppfyller Euro V/5b Mer än 90 % (andel av antalet fordon eller körsträcka) av transporterna uppfyller Euro V/5b Mer än 60 % (andel av antalet fordon eller körsträcka) av transporterna uppfyller Euro V/5b Mer än 30 % (andel av antalet fordon eller körsträcka) av transporterna uppfyller Euro V/5b 3 poäng 2 poäng 1 poäng ( Ange totalt antal fordon. Dokumentera vilken Euronorm de respektive fordonen uppfyller. Ange antalet och andelen fordon som uppfyller Euro V/5b. Alternativt: ange total körsträcka i km och antal km körda med fordon som uppfyller Euro V/5b. P6 Transport miljömärkt bränsle Det ges poäng för användning av Svanenmärkt bränsle. Se följande tabell. Tabell 9 Svanenmärkt bränsle Svanenmärkt bränsle utgör mer än 15 % av bränsleförbrukningen i textil transporter Svanenmärkt bränsle utgör mer än 10 % av bränsleförbrukningen i textiltransporter Svanenmärkt bränsle utgör mer än 5 % av bränsleförbrukningen i textiltransporter ( Ange typ och mängd av bränsle som använts i textiltransport. 3 poäng 2 poäng 1 poäng 3 Tvättkemikalier Med tvättkemikalier avses alla kemikalier som kommer i kontakt med textilierna före, under och efter processen (t.ex. impregneringsmedel, fläckborttagningsmedel och textilfärgningsmedel). För flera av kemikaliekraven kan det förekomma att Nordisk Miljömärkning tar emot dokumentation direkt och konfidentiellt från kemikalieleverantören. Utifrån den mottagna dokumentationen kan Nordisk Miljömärkning sedan ge sökanden besked om kraven uppfylls eller inte. Som ingående ämnen räknas alla ämnen i tvättkemikalien, även tillsatta additiver i ingredienser (exempelvis konserveringsmedel och stabilisatorer). Föroreningar från råvaruproduktion ingår dock inte. Som föroreningar räknas Svanenmärkning av Textilservice (30)

14 rester från råvaruproduktionen som ingår i tvättkemikalierna i koncentrationer under 0,01 viktprocent. Ämnen som medvetet och med ett visst syfte tillsatts en råvara betraktas inte som föroreningar oavsett koncentration. Förbrukningen av tvättkemikalier anges på årsbasis. O10 Klassificering av tvättkemikalier Använda tvättkemikalier får inte vara klassificerade enligt de faroklasser och riskfraser som anges i tabell 10. Tabell 10 Oönskade faroklassningar/riskfraser för tvättkemikalier Klassificering Faroklasser och riskfraser Mycket giftig Tx med R26, R27, R28, R39 Giftig T med R 23, R24, R25, R39, R48 Hälsoskadlig* Xn med R20, R21, R48, R65*** R68 Allergi framkallande Cancer framkallande Xn med R42** Xi med R43 T med R45 (Carc 1 eller 2) R49 (Carc 1 eller 2) Xn med R40 Mutagent T med R46 (Mut 1 eller Mut2) Xn med R68 (Mut 3) Reproduktions toxiskt T med R60 (Rep 1 eller 2), R61, R64 Xn med R62, R63 CLP Acute Toxicity Category 1 H330 Acute Toxicity Category 2 H330 Acute Toxicity Category 1, H310 Acute Toxicity Category 2, H310 Acute Toxicity Category 1, H300 Acute Toxicity Category 2, H300 Specific Target Organ Toxicity after Single Exposure Category 1, H370 Acute Toxicity Category 3, H331 Acute Toxicity Category 3, H311 Acute Toxicity Category 3, H301 Specific Target Organ Toxicity after Single Exposure Category 1, H371 Specific Target Organ Toxicity after Repeated Exposure Category 1, H372 Acute Toxicity Category 4, H332 Acute Toxicity Category 4, H312 Specific Target Organ Toxicity after Single Exposure Category 2, H373*** Germ Cell Mutagenicity Category 1B, H340 Respiratory Sensitisation Category 1, H334** Skin Sensitisation Category 1, H317 Carcinogenicity Category 1A, H350 Carcinogenicity Category 1B, H350 Carcinogenicity Category 2, H351 Germ Cell Mutagenicity Category 1A, H340 Germ Cell Mutagenicity Category 1B, H340 Germ Cell Mutagenicity Category 2, H341 Reproductive Toxicity Category 1A, H360 Reproductive Toxicity Category 1B, H360 Reproductive Toxicity Category 2, H361 * Undantag görs för produkter där klassificeringen beror på att oxalsyra (CAS ) eller perättiksyra (CAS ) ingår. ** Undantag görs för produkter där klassificeringen beror på att enzymer ingår. *** Undantag görs för fläckborttagningsmedel som används direkt på fläcken innan tvätt. Svanenmärkning av Textilservice (30)

15 Klassificeringen gäller i enlighet med direktivet 1272/2008/EG med senare ändringar och anpassningar. Under övergångsperioden (till den 1 juni 2015) kan den mittersta kolumnen eller CLP-kolumnen i tabell 10 användas. Efter övergångsperioden (från den 1 juni 2015) kan endast klassificeringen i CLP-kolumnen användas. Notera att det är kemikalietillverkaren som ansvarar för klassificeringen. ( Säkerhetsdatablad/produktdatablad i enlighet med gällande lagstiftning i det land som licensen söks för, t.ex. Bilaga II i REACH (förordning 1907/2006/EG) för varje produkt. ( Ifyllt och undertecknat intyg från kemikalieproducent av tvättkemikalie (bilaga 5). ( För Svanenmärkta tvättkemikalier: ange endast produktnamn och licensnummer. O11 Klassificering av ingående ämnen i tvättkemikalier Ingående ämnen i tvättkemikalier får inte vara klassificerade enligt de faroklasser och riskfraser som anges i tabell 11. Klassificering Tabell 11 Oönskad klassificering av innehållsämnen i tvättkemikalier Allergiframkallande Mutagent Respiratory Sensitisation Category 1, H334 gäller endast sprayprodukter* Cancerframkallande Reproduktionstoxiskt Faroklasser och riskfraser Xn med R42 gäller endast sprayprodukter* T med R45 (Carc 1 eller 2) R49 (Carc 1 eller 2) Xn med R40 T med R46 (Mut 1 eller Mut2) Xn med R68 (Mut 3) T med R60 (Rep 1 eller 2), R61 R64 Xn med R62, R63 CLP * Fläckborttagningsmedel med enzymer ska alltså inte sprayas på. Carcinogenicity Category 1A, H350 Carcinogenicity Category 1B, H350 Carcinogenicity Category 2, H351 Germ Cell Mutagenicity Category 1A, H340 Germ Cell Mutagenicity Category 1B, H340 Germ Cell Mutagenicity Category 2, H341 Reproductive Toxicity Category 1A, H360 Reproductive Toxicity Category 1B, H360 Reproductive Toxicity Category 2, H361 Klassificeringen gäller i enlighet med direktiv 1272/2008/EG med senare ändringar och anpassningar. Under övergångsperioden (till den 1 juni 2015) kan den mittersta kolumnen i tabell 11 eller CLP-kolumnen användas. Efter övergångsperioden (från den 1 juni 2015) kan endast klassificeringen i CLP-kolumnen användas. ( Säkerhetsdatablad/produktdatablad i enlighet med gällande lagstiftning i det land som licensen söks för, t.ex. Bilaga II i REACH (förordning 1907/2006/EG) för varje produkt. ( Intyg från kemikalieproducent av tvättkemikalie (bilaga 5). ( För Svanenmärkta tvättkemikalier: ange endast produktnamn och licensnummer. Svanenmärkning av Textilservice (30)

16 O12 Tvättkemikaliers innehåll av miljöfarliga icke lätt nedbrytbara ämnen Användningen av ämnen som är giftiga för vattenmiljön och inte bryts ned lätt i vattenmiljön (ämnen med riskfraserna R50/53(H410), R51/53(H411) och R52/53(H412)) begränsas enligt följande: Krav: A R50/53 eller H410 + A R51/53 eller H411 + A R52/53 eller H412 0,013 g/kg tvättgods*** Tensider som är lätt nedbrytbara* och anaerobt nedbrytbara** och som är klassificerade som H412 undantas. A R50/53 eller H411 är den använda mängden ämnen med R50/53 eller H410 i g per kg tvättgods* A R51/53 är den använda mängden ämnen med R51/53 eller H411 i g per kg tvättgods* A R52/53 är den använda mängden ämnen med R52/53 eller H412 i g per kg tvättgods* (Ämnen som klassificeras som R50/53 (H410) ges med andra ord 100 gånger högre vikt än R52/53 (H412)) ( Sammanställning av tvättkemikaliernas innehåll av R50/53(H410)-, R51/53(H411)- och R52/53(H412)-klassificerade föreningar per kg tvättgods*. Beräkningsformulär från Nordisk Miljömärkning kan användas. ( Beräkningar som visar att kravet uppfylls. * I enlighet med DID-listan eller med testmetod nr 301 A-F eller nr 310 i OECD guidelines for testing of chemicals eller andra motsvarande testmetoder. ** I enlighet med DID-listan eller ISO 11734, ECOTOC nr 28 (juni 1988) eller motsvarande testmetoder, där en nedbrytbarhet på minst 60 % uppnås under anaeroba förhållanden. ***Endast antal kg tvättgods som levereras in till tvätteriet ska räknas med (omtvätt räknas inte med i mängden, men kemikalierna som används till omtvätt inkluderas). O13 Begränsning av tvättkemikaliernas CDV kritisk utspädningsvolym För varje textilkategori anges i tabell 12 faktorvärden för tvättkemikaliernas samlade kritiska utspädningsvolym (F CDV ). Man kan antingen använda akuta värden (CDV akut ) eller kroniska (CDV kronisk ). På grund av ämnenas nedbrytning i tvättprocessen tillämpas särskilda regler för tre ämnen: l Aktivt klor som t.ex. natriumhypoklorit tas inte med i beräkningen av CDV. Användningen av aktivt klor begränsas specifikt i krav O14. l Väteperoxid (H 2 O 2 ) tas inte med i beräkningen av CDV. l Perättiksyra tas med i beräkningen som ättiksyra. För kumensulfonater (DID 139) kan egna data användas för att bestämma nedbrytbarhetsfaktorn (DF) (i stället för DF = 0,5 i DID-listan). Svanenmärkning av Textilservice (30)

17 Tabell 12 Faktorvärden (F) för CDV akut och CDV kronisk för olika textilkategorier Textilkategorier (se bilaga 1): 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/handel/service Skor F CDVakut [liter/kg*] F CDVkronisk [liter/kg*] ) Hotell ) Restaurang ) Sjukhus/vårdhem ) Täcken och kuddar ) Moppar och offshore-mattor ) Andra mattor ) Tyghandduksrullar ) Industritorkdukar ) Kemtvätt ) Privata kläder från hushåll/institutioner ) Övrigt * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. Beräkning av kritisk utspädningsvolym (CDV): G CDV = [(Andel) i (F CDV ) i ] Krav: A CDV G CDV G CDV är gränsvärdet för kemikalieförbrukningens kritiska utspädningsvolym räknat i liter per kg tvättgods. Det är det viktade genomsnittet av faktorvärdena som ger gränsvärdet för ett tvätteri. (Andel)i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). (F CDV )i är faktorvärdet för CDV i liter per kg tvättgods per textilkategori i. A CDV är den kritiska utspädningsvolymen för den använda mängden kemikalier på tvätteriet i liter per kg tvättgods. Dokumentationen ska i första hand referera till DID-listan daterad 2007 eller senare. För ämnen som inte finns med på listan kan annan dokumentation, t.ex. testrapporter eller litteraturreferenser användas. DID-listan: Detergents Ingredients Database. Link: bel/ecolabelled_products/categories/pdf/did_list/didlist_part_a_sv.pdf CDV beräknas enligt dessa dokument och informationen nedan: CDV beräknas med formlerna som följer. CDV beräknas för samtliga ämnen i tvättkemikalien och för alla tvättkemikalier som kravet gäller: CDV akut = CDV i = (dos i x DF i x 1000 / TF akut ), eller CDV kronisk = CDV i = (dos i x DF i x 1000 / TF kronisk ), där dos i = den ingående mängden av det enskilda ämnet i g/kg textil DF i = nedbrytningsfaktorn för ämne i TF akut = akut toxicitetsfaktor TF kronisk = kronisk toxicitetsfaktor Svanenmärkning av Textilservice (30)

18 ( Beräkning av G CDV (gränsvärde för CDV) och A CDV (tvätteriets CDV-värde), som visar att kravet uppfylls. I anslutning till beräkningen ska det för alla produkter uppges fullständigt recept (handelsnamn, kemiskt namn, mängd, CAS-nummer och DID-nummer för varje ingrediens i produkten). Ange om värdena avser CDVakut eller CDVkronisk. P7 Poängmöjlighet för CDV-värden Det ges poäng till tvätterier som uppnår följande resultat: Tabell 13 Kritisk utspädningsvolym (CDV) poäng A CDV är mindre än 40 % av G CDV A CDV är mindre än 50 % av G CDV A CDV är mindre än 60 % av G CDV A CDV är mindre än 70 % av G CDV A CDV är mindre än 80 % av G CDV 5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng ( Beräkning av uppnådd procentandel A CDV av G CDV, som visar hur många poäng som uppnås. Se även 013. O14 Begränsning av tvättkemikaliernas klorinnehåll För varje textilkategori anges i tabell 14 faktorvärden för tvättkemikaliernas klorinnehåll. Tabell 14 Faktorvärden (F) för klor för olika textilkategorier Textilkategorier (se bilaga 2): 1) Arbetskläder industri/kök/ slakteri och liknande Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/ handel/service Skor Vita arbetskläder från t.ex. livsmedelsindustrin etc. F klor [mg/kg*] 1500 Kökstextilier och -handdukar 1875 Färgade arbetskläder och andra textilier 0,0 Vitt 150 Annat 0,0 3) Hotell 115 4) Restaurang Vita dukar 265 Vita servetter 1500 Färgade dukar och andra textilier 5) Sjukhus/vårdhem Blodfläckade textilier 1725 Andra textilier 115 6) Täcken och kuddar 0,0 7) Moppar och offshore-mattor 0,0 8) Andra mattor 0,0 9) Tyghandduksrullar 20 10) Industritorkdukar 0,0 11) Kemtvätt 0,0 12) Privata kläder från hushåll/ institutioner Vitt 150 Annat 0,0 13) Övrigt 0,0 * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. 0 Svanenmärkning av Textilservice (30)

19 Gränsvärdet Gklor beräknas med följande generella formel på årsbasis: Klorberäkning: G klor = [(Andel) i (F klor ) i ] Krav: A klor G klor G klor är gränsvärdet för tvätteriets förbrukning av aktivt klor mätt i mg aktivt klor per kg tvättgods. Det är det viktade genomsnittet av faktorvärdena som ger gränsvärdet för ett tvätteri. (Andel)i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). (F klor )i är faktorvärdet för aktivt klor i mg per kg tvättgods per textilkategori i. A klor är den använda mängden aktivt klor på tvätteriet i mg per kg tvättgods. ( Beräkning av G klor (gränsvärde för klor) och A klor (tvätteriets klorvärde), som visar att kravet uppfylls. P8 Poäng vid låg klorförbrukning Tvätterier kan få poäng för låg klorförbrukning. Se tabell 15 nedan. Antal poäng hänger samman med andelen tvättgods som klor ofta används för (det vill säga högt faktorvärde för klor (F klor, se tabell 14) och relativt låg klorförbrukning (A klor ) i förhållande till detta). Tabell 15 Klorförbrukning och poäng Procentandel A klor : (A klor /G klor ) * 100% Gränsvärde för klor, G klor (beräkning, se O13) 0 G klor < G klor <G klor 500 G klor > 500 A klor utgör mindre än 50% av G klor eller ingen klorförbrukning 2 poäng 5 poäng 8 poäng 10 poäng A klor utgör mindre än 1 poäng 4 poäng 6 poäng 8 poäng 60% av G klor A klor utgör mindre än 1 poäng 3 poäng 5 poäng 6 poäng 70% av G klor A klor utgör mindre än 0 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 80% av G klor A klor utgör mindre än 0 poäng 1 poäng 2 poäng 2 poäng 90% av G klor ( Beräkning av uppnådd procentandel A klor av G klor, som visar hur många poäng som uppnås. Se även 014. Svanenmärkning av Textilservice (30)

20 O15 Begränsning av tvättkemikaliernas fosforinnehåll För varje textilkategori anges i tabell 16 faktorvärden för tvättkemikaliernas fosforinnehåll. Tabell 16 Faktorvärden (F) för fosfor (P) för olika textilkategorier Textilkategorier (se bilaga 2): 1) Arbetskläder industri/kök/slakteri och liknande Kökstextilier (torkdukar och handdukar) 2) Arbetskläder, institution/handel/service Skor F P [g/kg*] 0,60 0,40 3) Hotell 0,25 4) Restaurang 0,35 5) Sjukhus/vårdhem 0,30 6) Täcken och kuddar 0,25 7) Moppar och offshore-mattor 0,35 8) Andra mattor 0,25 9) Tyghandduksrullar 0,25 10) Industritorkdukar 0,50 11) Kemtvätt 0,00 12) Privata kläder från hushåll/institutioner 0,40 13) Övrigt 0,25 * Antal kg tvättgods i varje kategori baseras på data från tabell 1. Gränsvärdet GP beräknas med följande generella formel på årsbasis: Fosforberäkning: G P = [(Andel) i (F P ) i ] Krav: AP Gp G P är gränsvärdet för tvätteriets förbrukning av P mätt i g P per kg tvättgods. Det är det viktade genomsnittet av faktorvärdena som ger gränsvärdet för ett tvätteri. (Andel)i = Andel av en textilkategori i, som uppnås när den årliga mängden tvättgods i kategorin i (exkl. omtvätt) divideras med den totala årsmängden tvättgods (exkl. omtvätt). (FP) i är faktorvärdet för P i g per kg tvättgods för textilkategori i. A klor är den använda mängden P på tvätteriet i g per kg tvättgods. Tvättkemikalier som innehåller mer fosfor än tillåtet enligt det norska regelverket får inte säljas i Norge eller i andra länder där det finns regler och förbud mot fosfor i tvättmedel. Produktföreskriften: FOR nr 922: Forskrift om begrensning i bruk av helseog miljøfarlige kjemikalier og andre produkter. Kapittel 3-8. Vaskemidler innhold av fosfor. ( Beräkning av G P (gränsvärde för fosfor) och A P (tvätteriets fosforvärde), som visar att kravet uppfylls. Svanenmärkning av Textilservice (30)

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Pannor för fasta biobränslen

Pannor för fasta biobränslen Svanenmärkning av Pannor för fasta biobränslen Version 2.2 14 mars 2007 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta pannor för fasta biobränslen? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Fettäta papper

Svanenmärkning av Fettäta papper Svanenmärkning av Fettäta papper Version 4.0 18 november 2014-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt fettätt papper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul Svanmärkning av Pappersprodukter Kemikaliemodul Version 1.0 9 oktober 2003 Innehåll Svanmärkning av pappersprodukter Vad är ett Svanmärkt papper? 3 Krav 3 Dokumentation 4 Analyser och klassificering 4

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

Svanenmärkning av Mjukpapper

Svanenmärkning av Mjukpapper Svanenmärkning av Mjukpapper Version 5.3 11 oktober 2011 31 december 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkt Mjukpapper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Svanenmärkning av Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Version 4.4 23 mars 2006 31 december 2013 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför välja Svanenmärkning? 4

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Om Svanenmärkta Maskindiskmedel och spolglans. Version 6.0

Om Svanenmärkta Maskindiskmedel och spolglans. Version 6.0 Om Svanenmärkta Maskindiskmedel och spolglans Version 6.0 Bakgrund för miljömärkning 19 mars 2014 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Basfakta om kriterierna 3 3 Om revideringen 10 4 Motivering av kraven 12

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.com Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni som leverantör till oss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Om Svanenmärkta Maskindiskmedel och spolglans. Version 6.0

Om Svanenmärkta Maskindiskmedel och spolglans. Version 6.0 Om Svanenmärkta Maskindiskmedel och spolglans Version 6.0 Bakgrund för miljömärkning 19 mars 2014 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Basfakta om kriterierna 3 3 Om revideringen 10 4 Motivering av kraven 12

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Svanenmärkning av hotell, restaurang och konferens

Svanenmärkning av hotell, restaurang och konferens Svanenmärkning av hotell, restaurang och konferens Remissförslag till version 4.0 Version uppdaterad den med små justeringar i P4 och P31 Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att

Läs mer

Svanenmärkning av TV och Projektorer

Svanenmärkning av TV och Projektorer Svanenmärkning av TV och Projektorer Version 5.3 20 juni 2013-31 mars 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt TV eller projektor? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Version 4.3 23 oktober 2013-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell, restaurang och konferens? 4 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Byggskivor

Svanenmärkning av Byggskivor Svanenmärkning av Byggskivor Version 5.1 17 mars 2011 30 juni 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt byggskiva? 3 Varför välja Svanenmärket? 3 Vilka byggskivor kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Persondatorer

Svanenmärkning av Persondatorer Svanenmärkning av Persondatorer Version 5.1 14 juni 2007 30 juni 2010 rdisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt persondator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Om Svanenmärkta. Skrivredskap. Version 3.0. Bakgrund för miljömärkning. Nordisk Miljömärkning

Om Svanenmärkta. Skrivredskap. Version 3.0. Bakgrund för miljömärkning. Nordisk Miljömärkning Om Svanenmärkta Skrivredskap Version 3.0 Bakgrund för miljömärkning 0810 09 Nordisk Miljömärkning Svanenmärkta Skrivredskap - Bakgrund för miljömärkning 057/3.0, 2008-10-09 1 Sammanfattning...1 2 Basfakta

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Godstransporter 2005. Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval

Godstransporter 2005. Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval Godstransporter 2005 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Skickas

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Gäller fr.o.m 2011-06-22

Gäller fr.o.m 2011-06-22 Gäller fr.o.m 2011-06-22 1(5) Regler för miljömärkningsorganisationerna Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag

Läs mer

NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010. years

NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010. years NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010 20 years NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Denna rapport om nordisk miljömärkning beskriver den del av verksamheten som styrs

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier

Svanenmärkning av Tryckerier Svanenmärkning av Tryckerier Version 4.5 13 december 2005 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt tryckeri? 3 Varför välja Svanenmärkt? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Vem kan ansöka

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Fjärrkyla. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Fjärrkyla. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Fjärrkyla Ansökan 2009 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven produkt. Skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Svanenmärkning av Bagerier och matbröd

Svanenmärkning av Bagerier och matbröd Svanenmärkning av Bagerier och matbröd Version 1 Remissversion XX månad 201X XX månad 201X Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen.

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar Remissförslag till version 3. 12 november 2012. Nordisk Miljömärkning

Svanenmärkning av Värmepumpar Remissförslag till version 3. 12 november 2012. Nordisk Miljömärkning Svanenmärkning av Värmepumpar Remissförslag till version 3. Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Svanenmärkning av Pellets

Svanenmärkning av Pellets Svanenmärkning av Pellets Version 2.2 13 december 2007 31 mars 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkt pellets? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas 4 Hur ansöker man? 4

Läs mer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer SvK1000, v3.3, 2014-03-26 HR Sandra Göransson 2015-02-20 Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer Svenska kraftnät ställer krav på vilka kemiska produkter entreprenörerna

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Linda Johnsson, Erik Bergstedt - WSP Environmental 2010-10-05 Workshop Miljösamverkan Skåne Program

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa ColorWash Artikelnr: 44-083 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR

Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR Textilias byte av 2 oljepannor till 2 pelletspannor VI BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR TEXTILIA ett svenskt facility management-företag inom textilservice Textilia i Sverige Svenskt facility management- företag

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect Omarbetad 15/02/2011 Ersätter datum 08/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. UPW150ML, UPW1L, UPW1LRS, UPW150MRS,

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer