Får FFF en större uppgift?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Får FFF en större uppgift?"

Transkript

1 Juni 1961 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 10 J{ommunreformen: Får FFF en större uppgift? När de nu~ar~nde kom~unerna o~ innebör~en härav.?et. beför knappt to ar sedan bldades, hover dock mte tagas for gvet, stod det klart för många, att des- sa kommuner inte kunde få någon längre varaktighet. Det gällde särskilt sådana kommuner, där jordbruket var den dominerande r näringen och således "flykten från landsbygden" var omfattande. Genom landsbygdens fortsatta avfolkning och misslyckandet med att få kommunerna industrialiserade blev det tydligt, att en ny och genomgripande kommunreform måste genomföras. Denna är nu på väg och är troligtvis förverkligad inom loppet av de närmaste fem åren. 1, , ARSMÖTE Föreningen för Fjällbacka håller årsmöte i Församlingshemmet tisdagen den 22/ kl Frågor, som medlemmarna önskar få behandlade vid mötet, torde inlämnas till styrelsen senast 14 dagar dess att förändringen kommer att innebära endast en sämre ställning anslutning till årsmötet förinnan. för samhällena. Även motsatsen visas filmer om Fjällbacka. V. g. v. till sid. 7. '- --' "Kärnfolk" Den kommunreform, som genomfördes 1952, betydde inte så mycket för de bohusländska samhällena. de flesta fall behöllo de sin municipala organisation och kunde därigenom rätt väl tillvarataga sina speciella intressen. Vad som mest gjorde sig gällande till skada för en del gamla samhällen var, att den så kallade På sjöbodsvalen befinner sig Jonasson, när han med flinka händer ger oss en lektion i hur man binder garn. "centralorten" inom kommunen blev favoriserad. För omkring ett LUDVG JONAS SON ket. Som 18-årig ville han se nåår sedan miste dock de flesta Fjällbackas äldste fiskare. got annat än hemmafjordarna, samhällen sin municipala organ i- Borta i det sommarfagra Mör- och han for till sjöss med olika sation och när det nu även skall hult med sin blandade bebyggelse båtar. Senare upptogs åter fisket bliva en förändring av kommuner- från gamla tider och nutiden bor såväl hemma som bl. a. i norska nas storlek, uppbyggnad och orga- platsens äldsta småfiskare, Ludvig fiskevatten, och han var även med nisation, komma de gamla sam- Jonasson. Här är han född och på fraktning av ved från Norge hällenas ställning att förändras. uppväxt, och här har han till- till skärgården. yngre dagar var Det kan därför vara lämpligt att bringat sin levnad. Redan som han också verksam inom steninduförsöka bilda sig en uppfattning pojke fick han vara med vid fis- V. g. v. till nästa sida. AU(TON Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem lät vid offentlig aktion försälja sin villafastighet belägen på gården Lersten, öster om samhället. En stor publik hade samlats när auktionsförrättare Mauritz Karlsson, Gerlesborg, började försäljningen. Fastigheten gick först under klubban, och sedan buden ökats undan för undan klubbades den bort för kronor till lantbrukare Nils Christensson, Lersten. Därefter utropades diverse lösöre såsom möbler, husgeråd, tavlor och mattor och inbringade kronor :-. Försäljningen var ett led i Stiftelsens realiserande av egendom för att anskaffa medel för uppförande av ålderdomshemmet. Gammal fastighet som försvann Genom frisörmästare Nils Carlsson förvärvande av ett tomtområde vid "Långbacken" har den å tomten belägna gamla byggnaden skattats åt förgängelsen. Denna gamla fastighet uppfördes år 1857 och här startade i början på talet landets första inläggning av ansjovis av sjökapten Gustav Andersson, Fjällbacka. Namnet "Fjällbacka ansjovis" var ett klingande namn inom olika världsdelar dit sillen fördes på stolta segelfartygs kölar hemmahörande sjöfartsmetropolen Fjällbacka.

2 2 Tidskrift för Föreningen för Fjällbac;a FFF 5 ar o Fjällback~ - Bladet utkom~e: i industrier "Erfarenheten visar att dag med Stt W :e nr. V frar största utsikt till framgång har således ett första jubileum. Sam- b d f lk D......, yg ens eget o. ekanner lade utgor dessa tldnmgar pa sätt Ny hamntaxa Fjäll backafiskarnas avd år Sjöfartsstyrelsen har fastställt hamntaxa för Fjällbacka att gälla till 1963 års utgång. Nuvarande 'f k f f d Fjällbackafiskarnas avd. 34 av h amnavg ter s a ort aran e gälla, dock med den ändringen Svenska Västkustfiskarnas central- att avgifterna per 1.~0 kg:. blir ~ör förbund firade sin 25 -åriga verkcementarbeten 1,0 ore, farsk fsk samhet i samband med årsmöte 15 öre, salt och kryddad fisk 15 i Gröna Lids pensionat lördagen öre, och för torkad rökt fisk 20,... f" fl k 20" den 11 mars. och vis en historik över Fjäll- förhållandena och de trivs på ore avensom or yttsa er ' ore. Till jubileet hade inbjudits förbacka för senare delen av 50" platsen." utom centralförbundet- avdelningtalet. Det betyder även att föreningen hållit samman i 5 år. Det har också visat sig att de 300 personer arna nr 26 i Hamburgsund, 35 Nederst till vänster på denna i Grebbestad och 37 i Havstenä sa d e våren sund. h sida finnes syftemålet med föreningen angivet. Man frågar sig från Badhoimen Avd. ordförande hr Bengt nu om något av detta motsvarat förväntningarna. Det har gjorts stora ansträngningar att få större eller mindre industrier till Fjällbacka, men det har hittills tyvärr varit med ringa framgång. Det kan i detta sammanhang erinras om vad landshövding Nyström skrev i vårt första Fjällbackablad angående Föreningen för Fjällbacka Postgiro Styrelse: Ordföranden: Direktör Harry Järund, Otto Lindblads väg 18, Lund v. Ordförande: Läroverksadj. Sylve Larsson, Sveaväg. 119, Stockholm Sekreterare: Kamrer Bo Reichenberg Källgatan 18 B, Arvika Kassör: Köpman John Johansson, Fjällbacka 5 : te medlem: Köpman Wilhelm Fredlund Kastvindsgatan 2 c, Göteborg Redaktionskommitte för F jällbacka-bladet: Harry Järund Sylve Larsson Bo Reichenberg Algot Torewi SYFTE: Föreningen för Fjällbacka har till syfte att verka för Fjällbackas utveckling framförallt på näringslivets område. Föreningen vill därför stärka intresset för Fjällbacka i första hand bland före detta Fjällbackabor och bland sommargäster i samhället och den närllaste bygden. nya "skott", som kommit till under dessa 5 år har skett på initiativ från samhällets eget folk. Det är tre små spirande företag som vi kanske kan hoppas en del av i framtiden. Ett av dem, det som hållit på längst, sysselsätter i dag 10 man och planerar nu att bygga en fabrik. Det har inte uträttats några storverk, men det är en början som mycket väl kan utveckla sig ti ll något för samhället betydelsefullt. H. järund. Från by g gnadsfron ten Fjällbackabornas numera tradi-! Kahlman hälsningstalade och tionella Valborgsmässofirande vände sig till den första styrelsens samlar deltagare från såväl sam- ledamöter vilka samtliga var närhället som landsbygden. Badhovarande, men var fylld med folk när sångkören samt SVC representant under kantor ngemar Ce- direktör Tage Westerund, och derbratt ledning hälsade våren represen tanterna för de olika avmed "Vintern rasat ut" åtföljt av delningarna vilka samtliga hälett antal alltid lika välljudande sades \ älkommen. Till årsmötets vårsånger. Vädret var vackert och ordförande valdes avd. första ordsolen lät sina vårstrålar flöda medan den så sakta sänkte sig bakom förande, nuvarande affärschefen Valö. skymningen tändes det för Fjällbackafiskarnas andelsförening, flammande bålet på Gudmunskäret Arndt Berggren, Fjäll varifrån flammorna upplyste backa. Under den festlighet som den spegelblanka fjorden medan vidtog efter förhandlingarna tala de affärs chefen hr Arndt Berggren och föredrog en historik över de 25 åren. Därefter framfördes publiken färdades genom samhäl- Bankdirektör Holger U den, lets gator. Stockholm, (trogen Fjällbackagäst) har slagit upp sina bopålar "T7,.{; lk" på en tomt belägen intill Sälviks- vägen. Villan smälter bra ihop Forts. från sid. 1. med den tidigare bebyggelsen. Advokat Hugo Stenbeck, Stockholm, har nu sin nya sommarvilla under tak på tomt nr 6 i kvart. Kuttern. Villan är placerad på en vacker utsiktsplats och utsikten därifrån medför inget övrigt att önska. Folkskollärare Erik Grönqvist, Västerås, har lagt beslag på den sista tomten i Sälviksbukten. På denna tomt, som tidigare varit belamrad med stenar och avskräde, ligger nu en prydlig envåningsvilla. de inbjudna avdelningarnas lyckönskningar för avd. 26 av hr Axel l\. arnjo Berg, Hamburgsund, avd. 37 i H a\'s tensund av hr Karl Ake strin. Om dessa händelser och Hansson och centralförbundets mera till berättar nu den 85-årige lyckönskningar a\' dir. Tage Wesfiskaren och skärgårdskarlen Lud- terlund \ ilka amtliga överlämnavig Jonasson, när vi träffar ho- de praktfulla blomsterkorgar. nom. Han är pigg och vital och Ordföranden hr Bengt K ahlman hans promenader in till Fjällbacka framförde till j-t a\ d. och styingår i den dagliga rytmen. Nu- relsens tack till alla för hedersuppvaktningen. Gunnar Ahlzen, mera ägnar han sig åt sin hobbyverksamhet att binda fiskegarn. Direktör Sundsvall, har inköpt en tomt.. - Aven om en sjöbod är en hjärsöder om Mörhultsbadet i Mörtesak för de yngre så är det dock Röda Kors-kretsen hult. det som starkast sammanbinder 30 år en gammal fiskare med sitt förflutna. Nere vid strandens syd- samband med årsmötet firade väst sluttning bland de pitoreska Röda Korskretsen sin 30-åriga tillsjöbodarna har Jonasson sin sjö- varo i Högedsten skola där ordf. bod och där trivs han bäst. Här fru Sonja Broling erinrade om är han dagligen sysselsatt med att vad som gjorts och vilka personer binda garn. På väggarna i sjö- som deltagit under en lång följd boden hänger det vackra garn i av år. Fru Broling vände sig till Bo Granqvist, Fjällbacka, har olika färger och dessa har Jonas- hr John H. Johansson, Fjällbacka, lagt grunden till sitt bostadshus son tänkt att sälja till sommar- som tillhört styrelsen sedan starpå tomt nr 11 i kvart. Fullriggaren (gamla idrottsplatsen). ngemar järund. gäster och semesterfiskare. Här' ten och dessutom under många finnes således möjligheter för den år varit kretsens ordförande. Hr som för egen nytta och nöje vill John H. Johansson hyllades med skaffa sig präktiga och fina garn. blommor.

3 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 3 Fjällbackas näringsliv: Presentation av SD 69 "Mentor" Ett och annat Landsbygdens avfolkning är ju ra samhällen i Bohuslän, kan vi ett utomordentligt viktigt pro- konstatera, att Fjällbacka hävdat blem, och det kan kanske vara sig relativt bra. Några exempel torde kunna intressera. Vårt av intresse att ta en titt på hur grannsamhälle Grebbestad hade folkmängden har ändrats i Fjäll- 19 JO. inte mindre än Wll invåbacka under de senaste femtio nare, men 1951, då köpingen uppåren. Den 1 januari 1910 hade hörde, endast 696. Hunnebomunicipalsamhället 610 invånare. strand bodde den 1 januari 1910 Man väntar sig kanske en högre 1723 och samma datum siffra, men det är här och i det personer. Motsvarande siffror är följande fråga om samhällets folk- för Bovallstrand 635 och 544, för mängd och ej församlingens, vil- Gullholmen 717 och 324, för Hälken senare ju är avsevärt högre. leviksstrand 493 och 23,0, och för Vi finner, att Fjällbacka den 1 Malmön J.064 och 5501, alltså januari 19 20, har 681 invånare, mycket stora minskningar. Att 1930 endast 564, , 1950 Gravarne under 5,0 år ökat från no och den 1 januari till 1986 förvånar knappast talet var tydligen en kritisk Det är ju en huvudort för fisket period, då minskningen under ett och fiskindustrin i mellersta Bodecennium uppgick till ej mindre huslän. än 11 7 personer. Stenindustrien Kville härad - den nuvarande var på tillbakagång, och fisket var storkommunen hade den 1 föga utvecklat. En markant för- januari invånare men Skepparen på "Mentor" med sonen Lennart.. " storm, gav en lyckad bättring inträffade under 1930c So m an d ra b aot'l var sene om '199an d e for talet, och utan tvivel torde härtrålfisket presenterar vi "Mentor" och välbehövlig fiskedag 1 WO 'dl b. V ag adortens blomstring ha med Karl-Reihold Krantz som kg. räkor i 3 tråldrag, som in- spelat en betydande roll. Befolkägare och skeppare. Han är med bringade ung. 5.0,00 kr. ningen ökade under 93,o talet säkerhet känd av många som en Näst största fångst räkor gjor- med ej mindre än 148 personer. utav Fjällbacka K:s genom ti- des i mars i år då en fiskedag Att vi den 1 januari finner derna bäste fotbollsspelare, som per vecka under 3 veckor i följd den höga siffran 77,0" beror delvis trots flera dygns däcktramp i gav full fångstranson, som är 375 på att Sälvik, Bräcke och LerSkagerack under vardagarna kun- kg. per vecka. Det unika med sten i början på 1940-talet hade nat prestera fotboll av verkligt detta fiske var, att det bedrevs införlivats med samhället. Den hög klass under söndagarna. _ endast W min, gång från Väder- sis ta siffran, 698, kan kanske ge Trålfiske har han bedrivit i 9 år öarne. anledning till pessimism. Jämför och hela tiden ombord på "MenStörsta fångsten fisk, även den vi emellertid Fjällbacka med andtor". gjord vid Väderöarne är 40 lådor SD 69 " Mentor" är byggd i nästan uteslutande gråsej. Det En tråkig händelse som sedan Lysekil 1917, 56 fot lång och var vintras gav 2 veckors blev en trevlig kan jag också be5,63 m. bred. Djupgående 2,4,0 fiske efter hälleflundra cirka 2.,00,0, rätta om. Vi förlorade en nästan m. Motorn är en 150 hkr June kg., vilket gav rätt gott ekon 0- ny räktrål, värd c:a 2.,000 kr. 2 Munktell råoljemotor och båten miskt resultat. Detta fiske bedrevs dagar senare, var den bärgad igen. är liksom "Frank" utrustad med även nattetid. Flundra och tunga En räktrålare från Strömstad hade är de enda fiskeslag, som låter sig under fiske fått tag på trålen. ekolod, radio och pejling. Som hjälp ombord har Karl- fångas på natten. Den hade fastnat på hans trålläm Reihold sonen Lennart samt Stig Som den mest spännande upp- och blev på så vis bärgad. Angående trålfiskets framtidseliasson, Gåsön. " Mentor" kom leve sen under min tid som tråltill Fjällbacka i oktober fiskare, får jag väl räkna, när en utsikter måste jag säga, att risk Från början var det 3 delägare, brygdhaj tog trålen och tågen. för överfiskning av räkor är stor. men 1 okt blev Karl-Rein- Det var vid Persgrund under Ett för stort antal båtar har på hold ensam ägare till båten. fisketrålning. På morron, när vi senare år övergått till detta fiske Fiskelyckan har naturligtvis varit skulle sätta ut trålen och den och det bedrivs intensivare än förväxlande, men man blir impone- ännu befann sej i vattenytan, ut och redskapen moderniseras rad över att höra om verkligt lyckades en brygd simma rätt in och blir effektivare, så att återfina fångster och förstår att skep- i trålen. Dessa hajar kan nå en växten får svårt att hinna med. par'n på vår fråga om vad han vikt av 3,0.0.0 kg. Om denna väg- Detta bevisas av att dagens räkor tycker om sitt yrke, helt lakoniskt de så mycket är svårt att säga, är till storlek betydligt mindre än svarar: "Bra"! men påfrestningen blev för stor, för 4-5 år se'n, Om jag har rätt Karl-Reinhold berättar själv så att tågen brast och trål och får framtiden utvisa!", slutar härom: tåg gick förlorade. Brygden kom Karl-Reinhold och går fram i "Största fångst räkor gjorde vi upp till vattenytan innan tågen hamnen för att jobba på sin kära vid Eggersundsbanken i Nordsjön slets av, så vi såg att den var av " Mentor". våren Efter 4 veckors iland- ansenligt format. B. Rbg endast Den o"vrl'ga delen av kommunen har tydligen även relativt sett, minskat mycket mer än Fjällbacka var Fjällbackas folkmängd ungefär 9 % av häradets men har 1959 stigit till 14.5 %. En markant förskjutning av befolkningsfördelningen till Fjällbackas förmån kan alltså iakttagas, ett förhållande, som bör spela en viss roll i kommunalpolitiska sammanhang. Det nya kommunindelningsförslaget har nu presenterats, och enligt detta skall Munkedal, Sörbygden, Svarte borg och Kville bilda en kommunal C-region. Går förslaget igenom, blir Fjällbacka regionens enda isfria hamn, vilket kan öppna intressanta och för samhället betydelsefulla perspektiv. detta sammanhanget vill jag nämna, att vid ett styrelsesammanträde i Bohusläns Gille i Stockholm för någon tid sedan var statsutskottets nye ordförande, riksdagsman Staxäng närvarande, och han omtalade, att statsmakterna var positivt inställda till de isfria hamnarna i norra Bohuslän. Borde inte de municipala och kommunala förtroendemännen taga tillfället i akt och göra förnyade ansträngningar för att få en bred, modern väg, som förbinder FjäJlbacka med Rabbalshede järnvägsstation och rikstvåan. En sådan väg skulle ju betyda mycket för hamnen men även för andra delar av samhällets näringsliv. Sylve Larsson.

4 4 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Tonfiske ' F ;ällbackabo på :i~"'~d~.~er~"~~~ flygtur till lsland augusti månad 19S2 skulle fyrvaktare Wikerstam och jag fara Bland tolv minkfarmsägare, som Motorerna arbetar bra och vi gör i februari månad bjöds på resa en marschfart på 800. km på en ut för att dörja makrill. Väl ut- till sland för att studera råvaru- höjd av meter. Mellanlandkomna till "Landgrunnare" kom tillgången, befanns sig Sten carl- ningen i Glasgow sker smidigt qvist, Fjällbacka. Han berättar för och där får vi stanna en halv vi upp i flera stim tonfisk. Wiker- FB härom: timma. Det är lugnt och klart och stam hade tidi~are.gjort i ordning Resan gick via Kastrup och månen lyser. Vi går in i transiten harpun. V kvckt hem efter Glasgow till Reykjavik. Men som hallen där vi får kaffe eller drinden och sedan ut igen. Jadå, ton- så ofta vid denna tid på året kar om vi så vill. Så intar vi fisken var kvar. Wikerstam skulle trasslade det sig något med tid- åter våra platser och är på väg tabellen. Det var dimma över mot Reykjavik. köra båten och jag kasta harpun. Kastrup så att planet försenades Ett välkommet avbrott blir det Vi kom upp i ett stim på kanske 4 timmar. När vi äntligen komnär värdinnan bjuder på mat. ett SO-tal stora fiskar. Det var mit upp fick vi fint flygväder. Efter tre timmar sänker sig planet tonfisk förom oss, akter om, under båten och på båda sidor. Jag När vi landat är det 22 sekund- och man ser ljusen i Reykjavik _-- blev fullkomligt paralyserad av meters storm och regn. Vi blir ta, men det blev allt samma sak. omhändertagna av representanter dessa stora fiskar. Vilken skulle - Det blev inget kast av för ho- för våra isländska värdar, och jag kasta på. De hade ju så bråttom, jag bara tittade, kunde inte baka hem igen utan någon ton- nämsta hotell. nom heller. Vi fick allt vända till- inkvartering sker på stadens för hinna med. Wikerstam ropade: fisk. J a, där gick dessa stora fiskar runt båten och fullkomligt Dagen därpå gästar vi de is- "Kasta då någon gång". Nej, inte ländska leverantörerna av minkfogjorde narr av oss. Det var första vågade jag det. J ag bara tänkte: der. Det blir ett hjärtligt motoch antagligen sista gången jag "Hur ska vi klara en sån bjässe tagande och vi känner oss som försöker mig på att fånga sådana hemma. Vi informeras om slands om vi skulle få fast i en?" Då stora djur. fiske och möjligheter till export skulle vi byta och Wikerstam kas- J. J. av minkfoder. Här finnes prov på fiskegarn i nylon, bomull och silke. På gatan står bilar till förfogande och färden ställes nu till en fileringsfabrik med fryshus utanför Reykjavik. Vi skulle här se hur fisk och fiskavfall tillvaratages och fryses in, men det stor- Matspalten: HAVETS LÄCKERHETER Blåmusslan kan erhållas på på bergbotten och storleken burk i varje livsmedelsaffär och musslan bör vara c:a S cm. anses vara en stor läckerhet. Hur! Här är ett recept på en soppa många har tagit upp musslor ur som smakar hav och serveras på havet för att själva tillaga denna ett originellt sätt, nämligen med läckerhet? skal och allt på tallriken. Se ovan! Runt nästan varje ö i Fjällbackas skärgård finner vi blåmusslor av hög kvalite på djup 2,S dl torrt vitt vin 40. musslor som varierar mellan O,S m till SO g smör c:a S m. Bästa kvaliten finner Ni l msk finhackad gul lök NSSES HERR & DAMFRSERNG, FJÄLLBACKA Tel. 12S Permanentning och Klippning i modem stil. BLOMMOR, FRUKT GRÖNSAKER Presentartiklar m. m. Kärraby Blomsteraffär Tel. Fjällbacka 49 Hamburgsund 2S Hilding Fossum FJÄLlBACKA Tel. 12 Välsorterad Speceriaffär sinnrika maskiner. Vi hinner även med ett besök på statens fiskeriinstitut med dess laboratorium. Nästa dag är vädret bättre, det regnar inte. Vi skall ut på långmar och inga båtar har kunnat tur och embarkerar bussen. Vi gå ut. Vi måste nöja oss med får nu bl. a. se på slands väratt under sakkunnig ledning få gå mekällor vilka helt täcker begenom anläggningen. Allt går på hovet av varmvatten och har en löpande band och medan den temp av C. På vägen passtörsta och minsta fisken fileas. serar vi ett stort årigt för hand går den medelstora i lavafält. Lavan har stelnat till 2 tsk finhackad chalottenlök l msk finhackad persilja vitpepparkorn egendomliga formationer och marken är steril sånär som på lava och mossa. Landskapet ändrar dock snart Skrapa och borsta musslorna karaktär. Höjder, kullar och berg mycket noggrant och skölj dem i avlöser varandra. Vägen slingrar flera vatten. Ställ dem bredvid sig upp och ner och bergformationerna intager ett allt mer egendomligt utseende. Vid de varma varandra i en stor vid kastrull på och lägg därefter i de andra in- källorna stannar vi och går ur gredienserna. Observera att muss- bussen. Det ryker ur marken och lorna kokas utan salt. Det finns ångan står som en dimridå. Ett tillräckligt med havssalt i dem. mycket egendomligt skådespel. På Koka musslorna häftigt under väg tillbaka mot Reykjavik tar lock tills de öppnar sig, 4-6 min. vi av mot Keflavik, en liten stad Slå musslor och spad i en sopp-! på slands sydvästligaste udde. terrin och strö över litet finhackad Nära Keflavik ser vi NATO:s persilja. Servera dem djup tall-j stora flygbas. En hel liten stad rik. 4-S pers. med S.000. innevånare. Vi be- Sonja. v. g. v. till sid. 7.

5 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 5 Då det var krigisk.t Fläskösundet (änt folk l Sedan många år tillbaka eller närmare bestämt från 1938 har den kände advokaten och finans- En plats i Fjällbacka skärgård' sig en underlivsskada så att han mannen Hugo Stenbeck från " h f.. ' ' k t d" f t d o o som. f Stockholm vistats FJ'a"llbacka f orr oc a t ort ar V gt or are e.~ av epa. nyarsa ton trafikerad är sundet mellan 1818, efterlamnande anka och 5 om somrarna. Dyngö och Fläskö, det s. k. FlåSkÖ-' barn av vilka den yngsta, dottern Advokat Stenbeck är fådd 1890 sundet. slutet av 1700~talet och Josefina, var 14 veckor gammal. i Uppsala och tog sin jur. kand. början av 1800-talet var Dyngö Lars Falck var en för den tiden examen Sedan 1923 är han mest bebott av lotsar och Fläskö och orten fårmögen man. Hans äldste delägare i den kända ad voav de s. k. dykeri uppsyningsmän- efterlevande hustru dog katfirman Lagerlöf i Stockholm. nen eller kommissarierna, tjänste- Som.något o anmärknings~ärt för Som skicklig affärsjurist, iderik män hos det då mäktiga Dykeri- den t~den star antecknat bo upp- och driftig har S. efter hand alltbolaget, som här hade sin station. tecknmgen efter henne att hon mer engagerats i svenskt närings Detta bolag hade ensamrätt till haft besök av läkare från Ström- liv och tillhör styrelsen i ett my c allt vrakstrandande i skärgården, stad (då närmaste plats) innan ket stort antal företag inom vitt såväl fartyg som last och som vid hon dog. skilda grenar av industrien. Han denna tid förekom i riklig mängd. november 1810 var det kri- är ordförande i eller ledamot av De mindre tjänstemännen i bo- giskt Fläskösundet. Då fick styrelsen i nvestment AB Kinnelaget såsom vrakfogdar och dykeriuppsyningsman Strömsten å vik, Korsnäs AB, Ställbergs Grufve strandriddare bodde här och var Fläskön besök av grosshandlare AB, Rydboholms AB, Turbin AB i skärgården och å Fjällbacka. Rutger Smith från Strömstad (far de Laval Ljungström Halmstads Dykerikommiss~rie vid denna tid till Emelia Flygare-Carlen) och var Carl Frednk Ruderberg, född i ett brev av den 8/ till på talet. Denne, som var en sin son Carl Peter Smith i Strömmäktig man, ansåg sig äga hela stad berättar denne följande: Fläskö, oaktat denne var en Kro- (uppgifterna något förtydligade) nans ö. Här hade han även brännvinsbränneri och trankokeri. Ar 1804 dog hans hustru Anna Maria född Söderberg, född på 1750-talet, och efter denna tid, när sillen dragit sig från land, kom han, enligt de gamles berättelser, på ekonomiskt obestånd. Ar 1805 försålde han så halva Fläskö för 500, riksdaler banko (750 kronor) till den nye dykeri~ uppsyningsmannen Thomas Otto Strömsten från Strömstad. Den andra halvan i Fläskö försåldes någon tid senare till skeppare Carl Jonsson, född Själv bosatte sig Ruderberg å Fossane i Kville socken. Här ingick han även nytt äktenskap, och har nu avkomlingar i sjätte och sjunde led såväl med den första som sista hustrun boende både å Fjällbacka och Dyngön samt även annorstädes. det första äktenskapet hade Ruderberg en dotter vid namn Anna Elisabet, född 1780'. Denna blev gift med skeppare Lars Falck från Fjällbacka, född Denne, kallad "starke Falcken" dog till följd av ett kraftprov som han efter vadhållning utförde när han ensam skulle resa masten och sätta denna i spåret på sin slup "Aron" om 16 läster (omkring 50 ton). När han var så gott som färdig härmed " skreggade" han med det ena benet, berättade de gamle, masten kom i spåret men själv ådrog han "Den engelska kutterbriggen var här i skärgården för att utjaga norska kapare och knipa dem. lördags seglade han från i Smögen och ankrade vid Veholmen utanför Fläskö. Härifrån skickade han en slup till Fläskö med 8 man. När slupen kom in i Fläskösundet blev han hälsad aven kanonkula och ett skrå skott från en norsk kapare. Den engelske slupen vände genast om till kutterbriggen och kom tillbaka till Fläskö med två slupar och en barkass varpå var 36 man. Den norske kaparen hade dock förut lossat sin förtöjning och kommit iväg genom ett hål så han slapp undan denna gången. Engelsman- På 1860-talet var Fläskö be- ; ~byggt med 7 bostadshus. Dessas FRUKT och ägare, fiskare, sjömän och skep-! pare, hade erhållit åborätt 1853'1 GRÖNSAKER Den 21 maj 1891 försålde Kronan hela Fläskö till 6 av dess husnen svor över att han ej träffa honom. Det är väl ej rätt att norska kapare skall ligga så i vår skärgård. Kutterbriggen seglade sedan från Veholmen och jag vet ej nu var han är". Advokat Stenbeck. Fjällbacka Järnverks AB, Marma-Långrörs AB, Munkedals AB, Robert Zosch AB, Sandvikens J ernverks AB, Höganäs-Billesholms AB, Svenska Träimpregnerings AB, STAL, Bultfabriks AB, AB Kanthal och många andra. nvestment AB Kinnevik, till vars bildande S. själv tagit initiativet, är S. även verkställande direktör. Kinnevik har betydande aktieinnehav i flera av de nyss nämnda bolagen samt driver genom dotterbolaget, Mellersta Sveriges Lantbruks AB, rationellt jordbruk på ett antal egendomar i Östergötland, Västegötland och Småland. Trots att S. egentligen för längesedan passerat den åldersgräns, som berättigar folk i allmänhet att pensioneras föredrar han, att gå för full maskin. Det kan man också göra, när man besitter en sådan spänst både fysiskt och psykiskt, som är Advokat Stenbeck förunnad. Forts. nästa sid. Aug:a Carlssons Eftr. Telefon 35 Manufaktur, FJÄLLBACKA Kappaffär Mode och ägare för 15 kronor och 9 0 öre ett även för den tiden billigt pris: Fjällbacka den 3 april Johan Mjölner. i Bräcke Trädgård Fjällbacka Tel. 74 ~ ~ ÖVERSTESLL Marknadens _ förnämsta sillinläggning Aktiebolaget Gust. KONSERVFABRK Lysekil - Fjällbacka Richter

6 6 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka J(änt folk. Forts fr. föreg. sid. På sommaren tillåter sig S. Badortsföreningens ordförande har ordet emellertid en välförtjänt avkopp- Västersolen slår en gnistrande permananta den har på grund av lin g i Fjällbacka, som han älskar. kaskad i fönsterraderna och alla kostnaderna måst skjutas på fram Helt och hållet fritt från arbete husen längst strandkanten verkar tiden. Vi hoppas dock att redan blir det dock inte. Varje morgon förgyllda eftermiddagsljuset. nästa sommar ha banan klar för efter de sedvanliga 3-0 minuternas Härifrån Badholmen är synen gymnastik samt bad har S. cirka förtrollande. Det var fattigt med spel igen. vå timmars sysselsättning med sno hos oss i vinter men ibland post etc. men det blir ändå gott gnistrade det till med några såom tid för den verkliga hobbyn, dana vackra vinterdagar som gör om är segling. Det är heller inte att man glömmer allt grårusk. att misstaga sig på, att S. när Nu blir dagarna längre, solen På Segelsällskapets årsmöte be slöts att om möjligt starta en seglarskola Fjällbacka. Men (och det finns några "men" här) sällskapets ekonomi är in te sa strålande. Båtar är dyra såväl att köpa som att hyra och var skaffa man möter honom ute i skärgår- dröjer sig kvar och drar sig nordden sittande till rors i sin 22 kvm ligare för varje dag. Man börjar långedragsjulle, verkligen stor- se om sina båtar och bryggor. bra instruktörer - lärare? Finns rivs. Vintern har varit mild även mot det några av Fjällbackabladets Advokat Stenbeck har alla år bryggstötterna, inget islägg, det läsare som är villiga att hjälpa till bott på Oxnäs, och där har han spar många arbetstimmar nu på här är segelsällskapets styrelse också en fint belägen sjöbod. våren. hamnen luktar målfärg, tacksam för detta. Hänvändelse denna del av samhället trivs han tjära och multnad tång. Allt blanbäst, och där bygger han nu sin dar sig till den alldeles speciella kan då göras till målarmästare Georg Aronsson eller skeppare nya villa, på en av de vackraste lukt som hör ett fiskeläge på Bengt Kahlman. J a, nog skulle utsiktspunkterna i samhället. Han västkusten till. Vattnet har en det vara roligt om intresset for säger själv, att han numera kän- alldeles särskild färg denna tid segling kunde ökas bland ung ner sig som Fjällbackabo. på året, det är kallt men ser ändå domen. Segling är en sådan Som medlem i FFF har S. all- varmt och inbjudande ut på nåot sätt. Man vill s.å gärna dröja sport som fostrar kanske mer än tid visat ett stort intresse för de g någon annan. Så låt oss göra problem vi syssla med. kvar nu i april-maj-vädret men vårt allra bästa allihop som är sa kommer våren - försommaren intresserade, då är det min fasta Advokat Stenbecks maka Mär- som en explosion på 14 dagar övertygelse att en seglarskola tha är född Odelfelt. De har fyra är allting grönt och maskrosorna skall komma till stånd i Fjällbarn. Sonen, Notarie Hugo S., prunkar gula och granna i gräs- backa. Sommarseglingarna i år som således går i sin faders fot- mattorna till flitiga trädgårdsod- blir något annorlunda än förr om spår, döttrarna Elisabeth och lares förtret. åren i och med att en kombinerad Margaretha samt sonen Jan. l f tt både Ja, så glider tiden undan mot täv mg p aneras att om a a J. A. FREDLUND PLÅTSLAGER Utför alla i branschen förkommande arbeten Tel. 80 Kungshamns konsumtionsförening BUTK 14 FJÄLLBACKA Tel. 141 Modern Snabbköp till Eder tjänst. ~ ~ en ny sommar, en som vi alla lördag och söndag under Badhoppas skall bli varmare och soli- ortens dag. gare än sistförlidna. Folk rustar Ja. Så rusar tiden undan _ sig på skilda håll för att kunna mycket skall hinnas med innan ta emot den ström av turister sommaren kommer på allvar. Vi som vi hoppas skall gästa även hoppas inom Föreningen Fjälldenna säsong. - Jag skall i korta backa Havsbad att allt skall vara drag presen tera det program som färdigt och att vädret också skall Föreningen Fjällbacka Havsbad hinna bestämma sig för att skänkommer att bjuda på. Den tradi- ka oss masor av sol och härliga tionella dansen kring midsommar- ljumma vindar som lisa åt alla stången kommer, om allt går en- dem som inte får bo i vårt sköna ligt planerna, att som vanligt in- Fjällbacka alla 12 månaderna på leda sommarens bryggdans. En året. åndring blir det ifråga om sommarfesterna då Fjällbacka drottsklubb kommer med sin idrottsfest redan lördagen den 1 och söndagen Väl mött Fjällbacka Thorsten. den 2 juli. Sedan firas Bad- ortens dag i år fredag, lördag och. son.. d ag d en 14, 15, 16 J. u 1. BO a da P. S. Styrelsen för Förelllngen festerna kommer att bjuda ett Fjällbacka Havsbad ber alla s~m f d t m V u o g program so hoppas är intresserade av dansen... knng skall tillfredställa alla smakrikt- midsommarstangen att hjalpa till nmgar.. E n tra Ok g ny h e t ar a.. tt att klä och resa.. denna samt att V. tyvarr.. no d gas sta nga tennis - lova bryggan fore dansen. banan i år. Den nuvarande banan Välkomna till bryggan midär alldeles för dyr i underhåll sommaraftons eftermiddag. och drift för att föreningen skall kunna driva den. Planerna på att D. S. WALDNERS FÄRGHANDEL Sätt in dina sparmedel i ortens egen bank KVLLE SPARBANK Har Ni bekymmer med värmen, Då är Paris med "tryck-påknappen-värme" just den oljekamin Ni behöver. Paris har tangentmanövrering. Ni kan välja mellan: Mikroinställning (sparlåga med minimal oljeförbrukning =: 5-8 timmar per liter), lågfyr, mellanfyr oc.h högfyr. Dessutom har ParS kokplatta, inbyggd tank och dragregulator samt utdragbar spillplåt. Det eleganta utseendet och de vackra emaljkombinationerna i mahogny och sandfärg gör också alt Paris alltid ser ny ut. Titta in till oss nu och lös Era värmeproblem - pröva Paris fangenfmanövrerade oljekamin med sparlåga. Johan Olofssons JÄRNHANDEL Tel. 40

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö.

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö. Förord J ag tänker oftast med hjärtat, och den här samlingen berättelser, bilder, dikter och fragment är inget undantag. Sammantaget är den ett subjektivt porträtt av skärgården utanför Fjällbacka och

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03 BestKust Feskarna 03 Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Havskatt på 3.2 kg störst idag I nnehåll BestKust Feskarna

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Tobago 2009-12-16 2010-01-05

Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Den 16 December glider vi sakta in i paradiset! Givetvis enligt skolboken, i gryningen med solen i ryggen om det oväntat skulle dyka upp ett rev! (Man o war bay är otroligt

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av J U L B O R D E T 2 0 1 5 Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS Skärgårdsidyll med stors - i modern design 46 2/2008 TIMMERHUS & INTERIÖR Liten pärla i skärgården Altanen omger tre av husets fyra sidor vilket ger möjlighet att följa solen från morgon till kväll. Vi

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag!

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Resebrev nr 4, 2014 Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Efter att vi själva seglat runt någon vecka hann vi med ett trevligt möte

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig Fiske påp Maj Juni Arter Torsk Hälleflundra Marulk Havskatt, randig Havskatt, fläckig Fiske påp Juli Augusti September Under sommarmånaderna kan du fiska som på våren, men det är lite svårare att fånga

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det Ulvövisan Visan är skriven av Werner och Lennart Söderberg. Ursprungligen gjordes den till en lokalrevy på Ulvön på 50-talet. Sedan många år sjungs den på gemensamma fester ute på ön. Jag vet en plats

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

NILS-PETTER OCH KRISTINA

NILS-PETTER OCH KRISTINA NILS-PETTER OCH KRISTINA Det har funnits vissa människor som man aldrig kan glömma. Det är de som under sin livstid satte så djupa spår i sanden efter sig som inga vindar kunnat blåsa igen. Ibland frågar

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer