Får FFF en större uppgift?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Får FFF en större uppgift?"

Transkript

1 Juni 1961 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 10 J{ommunreformen: Får FFF en större uppgift? När de nu~ar~nde kom~unerna o~ innebör~en härav.?et. beför knappt to ar sedan bldades, hover dock mte tagas for gvet, stod det klart för många, att des- sa kommuner inte kunde få någon längre varaktighet. Det gällde särskilt sådana kommuner, där jordbruket var den dominerande r näringen och således "flykten från landsbygden" var omfattande. Genom landsbygdens fortsatta avfolkning och misslyckandet med att få kommunerna industrialiserade blev det tydligt, att en ny och genomgripande kommunreform måste genomföras. Denna är nu på väg och är troligtvis förverkligad inom loppet av de närmaste fem åren. 1, , ARSMÖTE Föreningen för Fjällbacka håller årsmöte i Församlingshemmet tisdagen den 22/ kl Frågor, som medlemmarna önskar få behandlade vid mötet, torde inlämnas till styrelsen senast 14 dagar dess att förändringen kommer att innebära endast en sämre ställning anslutning till årsmötet förinnan. för samhällena. Även motsatsen visas filmer om Fjällbacka. V. g. v. till sid. 7. '- --' "Kärnfolk" Den kommunreform, som genomfördes 1952, betydde inte så mycket för de bohusländska samhällena. de flesta fall behöllo de sin municipala organisation och kunde därigenom rätt väl tillvarataga sina speciella intressen. Vad som mest gjorde sig gällande till skada för en del gamla samhällen var, att den så kallade På sjöbodsvalen befinner sig Jonasson, när han med flinka händer ger oss en lektion i hur man binder garn. "centralorten" inom kommunen blev favoriserad. För omkring ett LUDVG JONAS SON ket. Som 18-årig ville han se nåår sedan miste dock de flesta Fjällbackas äldste fiskare. got annat än hemmafjordarna, samhällen sin municipala organ i- Borta i det sommarfagra Mör- och han for till sjöss med olika sation och när det nu även skall hult med sin blandade bebyggelse båtar. Senare upptogs åter fisket bliva en förändring av kommuner- från gamla tider och nutiden bor såväl hemma som bl. a. i norska nas storlek, uppbyggnad och orga- platsens äldsta småfiskare, Ludvig fiskevatten, och han var även med nisation, komma de gamla sam- Jonasson. Här är han född och på fraktning av ved från Norge hällenas ställning att förändras. uppväxt, och här har han till- till skärgården. yngre dagar var Det kan därför vara lämpligt att bringat sin levnad. Redan som han också verksam inom steninduförsöka bilda sig en uppfattning pojke fick han vara med vid fis- V. g. v. till nästa sida. AU(TON Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem lät vid offentlig aktion försälja sin villafastighet belägen på gården Lersten, öster om samhället. En stor publik hade samlats när auktionsförrättare Mauritz Karlsson, Gerlesborg, började försäljningen. Fastigheten gick först under klubban, och sedan buden ökats undan för undan klubbades den bort för kronor till lantbrukare Nils Christensson, Lersten. Därefter utropades diverse lösöre såsom möbler, husgeråd, tavlor och mattor och inbringade kronor :-. Försäljningen var ett led i Stiftelsens realiserande av egendom för att anskaffa medel för uppförande av ålderdomshemmet. Gammal fastighet som försvann Genom frisörmästare Nils Carlsson förvärvande av ett tomtområde vid "Långbacken" har den å tomten belägna gamla byggnaden skattats åt förgängelsen. Denna gamla fastighet uppfördes år 1857 och här startade i början på talet landets första inläggning av ansjovis av sjökapten Gustav Andersson, Fjällbacka. Namnet "Fjällbacka ansjovis" var ett klingande namn inom olika världsdelar dit sillen fördes på stolta segelfartygs kölar hemmahörande sjöfartsmetropolen Fjällbacka.

2 2 Tidskrift för Föreningen för Fjällbac;a FFF 5 ar o Fjällback~ - Bladet utkom~e: i industrier "Erfarenheten visar att dag med Stt W :e nr. V frar största utsikt till framgång har således ett första jubileum. Sam- b d f lk D......, yg ens eget o. ekanner lade utgor dessa tldnmgar pa sätt Ny hamntaxa Fjäll backafiskarnas avd år Sjöfartsstyrelsen har fastställt hamntaxa för Fjällbacka att gälla till 1963 års utgång. Nuvarande 'f k f f d Fjällbackafiskarnas avd. 34 av h amnavg ter s a ort aran e gälla, dock med den ändringen Svenska Västkustfiskarnas central- att avgifterna per 1.~0 kg:. blir ~ör förbund firade sin 25 -åriga verkcementarbeten 1,0 ore, farsk fsk samhet i samband med årsmöte 15 öre, salt och kryddad fisk 15 i Gröna Lids pensionat lördagen öre, och för torkad rökt fisk 20,... f" fl k 20" den 11 mars. och vis en historik över Fjäll- förhållandena och de trivs på ore avensom or yttsa er ' ore. Till jubileet hade inbjudits förbacka för senare delen av 50" platsen." utom centralförbundet- avdelningtalet. Det betyder även att föreningen hållit samman i 5 år. Det har också visat sig att de 300 personer arna nr 26 i Hamburgsund, 35 Nederst till vänster på denna i Grebbestad och 37 i Havstenä sa d e våren sund. h sida finnes syftemålet med föreningen angivet. Man frågar sig från Badhoimen Avd. ordförande hr Bengt nu om något av detta motsvarat förväntningarna. Det har gjorts stora ansträngningar att få större eller mindre industrier till Fjällbacka, men det har hittills tyvärr varit med ringa framgång. Det kan i detta sammanhang erinras om vad landshövding Nyström skrev i vårt första Fjällbackablad angående Föreningen för Fjällbacka Postgiro Styrelse: Ordföranden: Direktör Harry Järund, Otto Lindblads väg 18, Lund v. Ordförande: Läroverksadj. Sylve Larsson, Sveaväg. 119, Stockholm Sekreterare: Kamrer Bo Reichenberg Källgatan 18 B, Arvika Kassör: Köpman John Johansson, Fjällbacka 5 : te medlem: Köpman Wilhelm Fredlund Kastvindsgatan 2 c, Göteborg Redaktionskommitte för F jällbacka-bladet: Harry Järund Sylve Larsson Bo Reichenberg Algot Torewi SYFTE: Föreningen för Fjällbacka har till syfte att verka för Fjällbackas utveckling framförallt på näringslivets område. Föreningen vill därför stärka intresset för Fjällbacka i första hand bland före detta Fjällbackabor och bland sommargäster i samhället och den närllaste bygden. nya "skott", som kommit till under dessa 5 år har skett på initiativ från samhällets eget folk. Det är tre små spirande företag som vi kanske kan hoppas en del av i framtiden. Ett av dem, det som hållit på längst, sysselsätter i dag 10 man och planerar nu att bygga en fabrik. Det har inte uträttats några storverk, men det är en början som mycket väl kan utveckla sig ti ll något för samhället betydelsefullt. H. järund. Från by g gnadsfron ten Fjällbackabornas numera tradi-! Kahlman hälsningstalade och tionella Valborgsmässofirande vände sig till den första styrelsens samlar deltagare från såväl sam- ledamöter vilka samtliga var närhället som landsbygden. Badhovarande, men var fylld med folk när sångkören samt SVC representant under kantor ngemar Ce- direktör Tage Westerund, och derbratt ledning hälsade våren represen tanterna för de olika avmed "Vintern rasat ut" åtföljt av delningarna vilka samtliga hälett antal alltid lika välljudande sades \ älkommen. Till årsmötets vårsånger. Vädret var vackert och ordförande valdes avd. första ordsolen lät sina vårstrålar flöda medan den så sakta sänkte sig bakom förande, nuvarande affärschefen Valö. skymningen tändes det för Fjällbackafiskarnas andelsförening, flammande bålet på Gudmunskäret Arndt Berggren, Fjäll varifrån flammorna upplyste backa. Under den festlighet som den spegelblanka fjorden medan vidtog efter förhandlingarna tala de affärs chefen hr Arndt Berggren och föredrog en historik över de 25 åren. Därefter framfördes publiken färdades genom samhäl- Bankdirektör Holger U den, lets gator. Stockholm, (trogen Fjällbackagäst) har slagit upp sina bopålar "T7,.{; lk" på en tomt belägen intill Sälviks- vägen. Villan smälter bra ihop Forts. från sid. 1. med den tidigare bebyggelsen. Advokat Hugo Stenbeck, Stockholm, har nu sin nya sommarvilla under tak på tomt nr 6 i kvart. Kuttern. Villan är placerad på en vacker utsiktsplats och utsikten därifrån medför inget övrigt att önska. Folkskollärare Erik Grönqvist, Västerås, har lagt beslag på den sista tomten i Sälviksbukten. På denna tomt, som tidigare varit belamrad med stenar och avskräde, ligger nu en prydlig envåningsvilla. de inbjudna avdelningarnas lyckönskningar för avd. 26 av hr Axel l\. arnjo Berg, Hamburgsund, avd. 37 i H a\'s tensund av hr Karl Ake strin. Om dessa händelser och Hansson och centralförbundets mera till berättar nu den 85-årige lyckönskningar a\' dir. Tage Wesfiskaren och skärgårdskarlen Lud- terlund \ ilka amtliga överlämnavig Jonasson, när vi träffar ho- de praktfulla blomsterkorgar. nom. Han är pigg och vital och Ordföranden hr Bengt K ahlman hans promenader in till Fjällbacka framförde till j-t a\ d. och styingår i den dagliga rytmen. Nu- relsens tack till alla för hedersuppvaktningen. Gunnar Ahlzen, mera ägnar han sig åt sin hobbyverksamhet att binda fiskegarn. Direktör Sundsvall, har inköpt en tomt.. - Aven om en sjöbod är en hjärsöder om Mörhultsbadet i Mörtesak för de yngre så är det dock Röda Kors-kretsen hult. det som starkast sammanbinder 30 år en gammal fiskare med sitt förflutna. Nere vid strandens syd- samband med årsmötet firade väst sluttning bland de pitoreska Röda Korskretsen sin 30-åriga tillsjöbodarna har Jonasson sin sjö- varo i Högedsten skola där ordf. bod och där trivs han bäst. Här fru Sonja Broling erinrade om är han dagligen sysselsatt med att vad som gjorts och vilka personer binda garn. På väggarna i sjö- som deltagit under en lång följd boden hänger det vackra garn i av år. Fru Broling vände sig till Bo Granqvist, Fjällbacka, har olika färger och dessa har Jonas- hr John H. Johansson, Fjällbacka, lagt grunden till sitt bostadshus son tänkt att sälja till sommar- som tillhört styrelsen sedan starpå tomt nr 11 i kvart. Fullriggaren (gamla idrottsplatsen). ngemar järund. gäster och semesterfiskare. Här' ten och dessutom under många finnes således möjligheter för den år varit kretsens ordförande. Hr som för egen nytta och nöje vill John H. Johansson hyllades med skaffa sig präktiga och fina garn. blommor.

3 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 3 Fjällbackas näringsliv: Presentation av SD 69 "Mentor" Ett och annat Landsbygdens avfolkning är ju ra samhällen i Bohuslän, kan vi ett utomordentligt viktigt pro- konstatera, att Fjällbacka hävdat blem, och det kan kanske vara sig relativt bra. Några exempel torde kunna intressera. Vårt av intresse att ta en titt på hur grannsamhälle Grebbestad hade folkmängden har ändrats i Fjäll- 19 JO. inte mindre än Wll invåbacka under de senaste femtio nare, men 1951, då köpingen uppåren. Den 1 januari 1910 hade hörde, endast 696. Hunnebomunicipalsamhället 610 invånare. strand bodde den 1 januari 1910 Man väntar sig kanske en högre 1723 och samma datum siffra, men det är här och i det personer. Motsvarande siffror är följande fråga om samhällets folk- för Bovallstrand 635 och 544, för mängd och ej församlingens, vil- Gullholmen 717 och 324, för Hälken senare ju är avsevärt högre. leviksstrand 493 och 23,0, och för Vi finner, att Fjällbacka den 1 Malmön J.064 och 5501, alltså januari 19 20, har 681 invånare, mycket stora minskningar. Att 1930 endast 564, , 1950 Gravarne under 5,0 år ökat från no och den 1 januari till 1986 förvånar knappast talet var tydligen en kritisk Det är ju en huvudort för fisket period, då minskningen under ett och fiskindustrin i mellersta Bodecennium uppgick till ej mindre huslän. än 11 7 personer. Stenindustrien Kville härad - den nuvarande var på tillbakagång, och fisket var storkommunen hade den 1 föga utvecklat. En markant för- januari invånare men Skepparen på "Mentor" med sonen Lennart.. " storm, gav en lyckad bättring inträffade under 1930c So m an d ra b aot'l var sene om '199an d e for talet, och utan tvivel torde härtrålfisket presenterar vi "Mentor" och välbehövlig fiskedag 1 WO 'dl b. V ag adortens blomstring ha med Karl-Reihold Krantz som kg. räkor i 3 tråldrag, som in- spelat en betydande roll. Befolkägare och skeppare. Han är med bringade ung. 5.0,00 kr. ningen ökade under 93,o talet säkerhet känd av många som en Näst största fångst räkor gjor- med ej mindre än 148 personer. utav Fjällbacka K:s genom ti- des i mars i år då en fiskedag Att vi den 1 januari finner derna bäste fotbollsspelare, som per vecka under 3 veckor i följd den höga siffran 77,0" beror delvis trots flera dygns däcktramp i gav full fångstranson, som är 375 på att Sälvik, Bräcke och LerSkagerack under vardagarna kun- kg. per vecka. Det unika med sten i början på 1940-talet hade nat prestera fotboll av verkligt detta fiske var, att det bedrevs införlivats med samhället. Den hög klass under söndagarna. _ endast W min, gång från Väder- sis ta siffran, 698, kan kanske ge Trålfiske har han bedrivit i 9 år öarne. anledning till pessimism. Jämför och hela tiden ombord på "MenStörsta fångsten fisk, även den vi emellertid Fjällbacka med andtor". gjord vid Väderöarne är 40 lådor SD 69 " Mentor" är byggd i nästan uteslutande gråsej. Det En tråkig händelse som sedan Lysekil 1917, 56 fot lång och var vintras gav 2 veckors blev en trevlig kan jag också be5,63 m. bred. Djupgående 2,4,0 fiske efter hälleflundra cirka 2.,00,0, rätta om. Vi förlorade en nästan m. Motorn är en 150 hkr June kg., vilket gav rätt gott ekon 0- ny räktrål, värd c:a 2.,000 kr. 2 Munktell råoljemotor och båten miskt resultat. Detta fiske bedrevs dagar senare, var den bärgad igen. är liksom "Frank" utrustad med även nattetid. Flundra och tunga En räktrålare från Strömstad hade är de enda fiskeslag, som låter sig under fiske fått tag på trålen. ekolod, radio och pejling. Som hjälp ombord har Karl- fångas på natten. Den hade fastnat på hans trålläm Reihold sonen Lennart samt Stig Som den mest spännande upp- och blev på så vis bärgad. Angående trålfiskets framtidseliasson, Gåsön. " Mentor" kom leve sen under min tid som tråltill Fjällbacka i oktober fiskare, får jag väl räkna, när en utsikter måste jag säga, att risk Från början var det 3 delägare, brygdhaj tog trålen och tågen. för överfiskning av räkor är stor. men 1 okt blev Karl-Rein- Det var vid Persgrund under Ett för stort antal båtar har på hold ensam ägare till båten. fisketrålning. På morron, när vi senare år övergått till detta fiske Fiskelyckan har naturligtvis varit skulle sätta ut trålen och den och det bedrivs intensivare än förväxlande, men man blir impone- ännu befann sej i vattenytan, ut och redskapen moderniseras rad över att höra om verkligt lyckades en brygd simma rätt in och blir effektivare, så att återfina fångster och förstår att skep- i trålen. Dessa hajar kan nå en växten får svårt att hinna med. par'n på vår fråga om vad han vikt av 3,0.0.0 kg. Om denna väg- Detta bevisas av att dagens räkor tycker om sitt yrke, helt lakoniskt de så mycket är svårt att säga, är till storlek betydligt mindre än svarar: "Bra"! men påfrestningen blev för stor, för 4-5 år se'n, Om jag har rätt Karl-Reinhold berättar själv så att tågen brast och trål och får framtiden utvisa!", slutar härom: tåg gick förlorade. Brygden kom Karl-Reinhold och går fram i "Största fångst räkor gjorde vi upp till vattenytan innan tågen hamnen för att jobba på sin kära vid Eggersundsbanken i Nordsjön slets av, så vi såg att den var av " Mentor". våren Efter 4 veckors iland- ansenligt format. B. Rbg endast Den o"vrl'ga delen av kommunen har tydligen även relativt sett, minskat mycket mer än Fjällbacka var Fjällbackas folkmängd ungefär 9 % av häradets men har 1959 stigit till 14.5 %. En markant förskjutning av befolkningsfördelningen till Fjällbackas förmån kan alltså iakttagas, ett förhållande, som bör spela en viss roll i kommunalpolitiska sammanhang. Det nya kommunindelningsförslaget har nu presenterats, och enligt detta skall Munkedal, Sörbygden, Svarte borg och Kville bilda en kommunal C-region. Går förslaget igenom, blir Fjällbacka regionens enda isfria hamn, vilket kan öppna intressanta och för samhället betydelsefulla perspektiv. detta sammanhanget vill jag nämna, att vid ett styrelsesammanträde i Bohusläns Gille i Stockholm för någon tid sedan var statsutskottets nye ordförande, riksdagsman Staxäng närvarande, och han omtalade, att statsmakterna var positivt inställda till de isfria hamnarna i norra Bohuslän. Borde inte de municipala och kommunala förtroendemännen taga tillfället i akt och göra förnyade ansträngningar för att få en bred, modern väg, som förbinder FjäJlbacka med Rabbalshede järnvägsstation och rikstvåan. En sådan väg skulle ju betyda mycket för hamnen men även för andra delar av samhällets näringsliv. Sylve Larsson.

4 4 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Tonfiske ' F ;ällbackabo på :i~"'~d~.~er~"~~~ flygtur till lsland augusti månad 19S2 skulle fyrvaktare Wikerstam och jag fara Bland tolv minkfarmsägare, som Motorerna arbetar bra och vi gör i februari månad bjöds på resa en marschfart på 800. km på en ut för att dörja makrill. Väl ut- till sland för att studera råvaru- höjd av meter. Mellanlandkomna till "Landgrunnare" kom tillgången, befanns sig Sten carl- ningen i Glasgow sker smidigt qvist, Fjällbacka. Han berättar för och där får vi stanna en halv vi upp i flera stim tonfisk. Wiker- FB härom: timma. Det är lugnt och klart och stam hade tidi~are.gjort i ordning Resan gick via Kastrup och månen lyser. Vi går in i transiten harpun. V kvckt hem efter Glasgow till Reykjavik. Men som hallen där vi får kaffe eller drinden och sedan ut igen. Jadå, ton- så ofta vid denna tid på året kar om vi så vill. Så intar vi fisken var kvar. Wikerstam skulle trasslade det sig något med tid- åter våra platser och är på väg tabellen. Det var dimma över mot Reykjavik. köra båten och jag kasta harpun. Kastrup så att planet försenades Ett välkommet avbrott blir det Vi kom upp i ett stim på kanske 4 timmar. När vi äntligen komnär värdinnan bjuder på mat. ett SO-tal stora fiskar. Det var mit upp fick vi fint flygväder. Efter tre timmar sänker sig planet tonfisk förom oss, akter om, under båten och på båda sidor. Jag När vi landat är det 22 sekund- och man ser ljusen i Reykjavik _-- blev fullkomligt paralyserad av meters storm och regn. Vi blir ta, men det blev allt samma sak. omhändertagna av representanter dessa stora fiskar. Vilken skulle - Det blev inget kast av för ho- för våra isländska värdar, och jag kasta på. De hade ju så bråttom, jag bara tittade, kunde inte baka hem igen utan någon ton- nämsta hotell. nom heller. Vi fick allt vända till- inkvartering sker på stadens för hinna med. Wikerstam ropade: fisk. J a, där gick dessa stora fiskar runt båten och fullkomligt Dagen därpå gästar vi de is- "Kasta då någon gång". Nej, inte ländska leverantörerna av minkfogjorde narr av oss. Det var första vågade jag det. J ag bara tänkte: der. Det blir ett hjärtligt motoch antagligen sista gången jag "Hur ska vi klara en sån bjässe tagande och vi känner oss som försöker mig på att fånga sådana hemma. Vi informeras om slands om vi skulle få fast i en?" Då stora djur. fiske och möjligheter till export skulle vi byta och Wikerstam kas- J. J. av minkfoder. Här finnes prov på fiskegarn i nylon, bomull och silke. På gatan står bilar till förfogande och färden ställes nu till en fileringsfabrik med fryshus utanför Reykjavik. Vi skulle här se hur fisk och fiskavfall tillvaratages och fryses in, men det stor- Matspalten: HAVETS LÄCKERHETER Blåmusslan kan erhållas på på bergbotten och storleken burk i varje livsmedelsaffär och musslan bör vara c:a S cm. anses vara en stor läckerhet. Hur! Här är ett recept på en soppa många har tagit upp musslor ur som smakar hav och serveras på havet för att själva tillaga denna ett originellt sätt, nämligen med läckerhet? skal och allt på tallriken. Se ovan! Runt nästan varje ö i Fjällbackas skärgård finner vi blåmusslor av hög kvalite på djup 2,S dl torrt vitt vin 40. musslor som varierar mellan O,S m till SO g smör c:a S m. Bästa kvaliten finner Ni l msk finhackad gul lök NSSES HERR & DAMFRSERNG, FJÄLLBACKA Tel. 12S Permanentning och Klippning i modem stil. BLOMMOR, FRUKT GRÖNSAKER Presentartiklar m. m. Kärraby Blomsteraffär Tel. Fjällbacka 49 Hamburgsund 2S Hilding Fossum FJÄLlBACKA Tel. 12 Välsorterad Speceriaffär sinnrika maskiner. Vi hinner även med ett besök på statens fiskeriinstitut med dess laboratorium. Nästa dag är vädret bättre, det regnar inte. Vi skall ut på långmar och inga båtar har kunnat tur och embarkerar bussen. Vi gå ut. Vi måste nöja oss med får nu bl. a. se på slands väratt under sakkunnig ledning få gå mekällor vilka helt täcker begenom anläggningen. Allt går på hovet av varmvatten och har en löpande band och medan den temp av C. På vägen passtörsta och minsta fisken fileas. serar vi ett stort årigt för hand går den medelstora i lavafält. Lavan har stelnat till 2 tsk finhackad chalottenlök l msk finhackad persilja vitpepparkorn egendomliga formationer och marken är steril sånär som på lava och mossa. Landskapet ändrar dock snart Skrapa och borsta musslorna karaktär. Höjder, kullar och berg mycket noggrant och skölj dem i avlöser varandra. Vägen slingrar flera vatten. Ställ dem bredvid sig upp och ner och bergformationerna intager ett allt mer egendomligt utseende. Vid de varma varandra i en stor vid kastrull på och lägg därefter i de andra in- källorna stannar vi och går ur gredienserna. Observera att muss- bussen. Det ryker ur marken och lorna kokas utan salt. Det finns ångan står som en dimridå. Ett tillräckligt med havssalt i dem. mycket egendomligt skådespel. På Koka musslorna häftigt under väg tillbaka mot Reykjavik tar lock tills de öppnar sig, 4-6 min. vi av mot Keflavik, en liten stad Slå musslor och spad i en sopp-! på slands sydvästligaste udde. terrin och strö över litet finhackad Nära Keflavik ser vi NATO:s persilja. Servera dem djup tall-j stora flygbas. En hel liten stad rik. 4-S pers. med S.000. innevånare. Vi be- Sonja. v. g. v. till sid. 7.

5 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 5 Då det var krigisk.t Fläskösundet (änt folk l Sedan många år tillbaka eller närmare bestämt från 1938 har den kände advokaten och finans- En plats i Fjällbacka skärgård' sig en underlivsskada så att han mannen Hugo Stenbeck från " h f.. ' ' k t d" f t d o o som. f Stockholm vistats FJ'a"llbacka f orr oc a t ort ar V gt or are e.~ av epa. nyarsa ton trafikerad är sundet mellan 1818, efterlamnande anka och 5 om somrarna. Dyngö och Fläskö, det s. k. FlåSkÖ-' barn av vilka den yngsta, dottern Advokat Stenbeck är fådd 1890 sundet. slutet av 1700~talet och Josefina, var 14 veckor gammal. i Uppsala och tog sin jur. kand. början av 1800-talet var Dyngö Lars Falck var en för den tiden examen Sedan 1923 är han mest bebott av lotsar och Fläskö och orten fårmögen man. Hans äldste delägare i den kända ad voav de s. k. dykeri uppsyningsmän- efterlevande hustru dog katfirman Lagerlöf i Stockholm. nen eller kommissarierna, tjänste- Som.något o anmärknings~ärt för Som skicklig affärsjurist, iderik män hos det då mäktiga Dykeri- den t~den star antecknat bo upp- och driftig har S. efter hand alltbolaget, som här hade sin station. tecknmgen efter henne att hon mer engagerats i svenskt närings Detta bolag hade ensamrätt till haft besök av läkare från Ström- liv och tillhör styrelsen i ett my c allt vrakstrandande i skärgården, stad (då närmaste plats) innan ket stort antal företag inom vitt såväl fartyg som last och som vid hon dog. skilda grenar av industrien. Han denna tid förekom i riklig mängd. november 1810 var det kri- är ordförande i eller ledamot av De mindre tjänstemännen i bo- giskt Fläskösundet. Då fick styrelsen i nvestment AB Kinnelaget såsom vrakfogdar och dykeriuppsyningsman Strömsten å vik, Korsnäs AB, Ställbergs Grufve strandriddare bodde här och var Fläskön besök av grosshandlare AB, Rydboholms AB, Turbin AB i skärgården och å Fjällbacka. Rutger Smith från Strömstad (far de Laval Ljungström Halmstads Dykerikommiss~rie vid denna tid till Emelia Flygare-Carlen) och var Carl Frednk Ruderberg, född i ett brev av den 8/ till på talet. Denne, som var en sin son Carl Peter Smith i Strömmäktig man, ansåg sig äga hela stad berättar denne följande: Fläskö, oaktat denne var en Kro- (uppgifterna något förtydligade) nans ö. Här hade han även brännvinsbränneri och trankokeri. Ar 1804 dog hans hustru Anna Maria född Söderberg, född på 1750-talet, och efter denna tid, när sillen dragit sig från land, kom han, enligt de gamles berättelser, på ekonomiskt obestånd. Ar 1805 försålde han så halva Fläskö för 500, riksdaler banko (750 kronor) till den nye dykeri~ uppsyningsmannen Thomas Otto Strömsten från Strömstad. Den andra halvan i Fläskö försåldes någon tid senare till skeppare Carl Jonsson, född Själv bosatte sig Ruderberg å Fossane i Kville socken. Här ingick han även nytt äktenskap, och har nu avkomlingar i sjätte och sjunde led såväl med den första som sista hustrun boende både å Fjällbacka och Dyngön samt även annorstädes. det första äktenskapet hade Ruderberg en dotter vid namn Anna Elisabet, född 1780'. Denna blev gift med skeppare Lars Falck från Fjällbacka, född Denne, kallad "starke Falcken" dog till följd av ett kraftprov som han efter vadhållning utförde när han ensam skulle resa masten och sätta denna i spåret på sin slup "Aron" om 16 läster (omkring 50 ton). När han var så gott som färdig härmed " skreggade" han med det ena benet, berättade de gamle, masten kom i spåret men själv ådrog han "Den engelska kutterbriggen var här i skärgården för att utjaga norska kapare och knipa dem. lördags seglade han från i Smögen och ankrade vid Veholmen utanför Fläskö. Härifrån skickade han en slup till Fläskö med 8 man. När slupen kom in i Fläskösundet blev han hälsad aven kanonkula och ett skrå skott från en norsk kapare. Den engelske slupen vände genast om till kutterbriggen och kom tillbaka till Fläskö med två slupar och en barkass varpå var 36 man. Den norske kaparen hade dock förut lossat sin förtöjning och kommit iväg genom ett hål så han slapp undan denna gången. Engelsman- På 1860-talet var Fläskö be- ; ~byggt med 7 bostadshus. Dessas FRUKT och ägare, fiskare, sjömän och skep-! pare, hade erhållit åborätt 1853'1 GRÖNSAKER Den 21 maj 1891 försålde Kronan hela Fläskö till 6 av dess husnen svor över att han ej träffa honom. Det är väl ej rätt att norska kapare skall ligga så i vår skärgård. Kutterbriggen seglade sedan från Veholmen och jag vet ej nu var han är". Advokat Stenbeck. Fjällbacka Järnverks AB, Marma-Långrörs AB, Munkedals AB, Robert Zosch AB, Sandvikens J ernverks AB, Höganäs-Billesholms AB, Svenska Träimpregnerings AB, STAL, Bultfabriks AB, AB Kanthal och många andra. nvestment AB Kinnevik, till vars bildande S. själv tagit initiativet, är S. även verkställande direktör. Kinnevik har betydande aktieinnehav i flera av de nyss nämnda bolagen samt driver genom dotterbolaget, Mellersta Sveriges Lantbruks AB, rationellt jordbruk på ett antal egendomar i Östergötland, Västegötland och Småland. Trots att S. egentligen för längesedan passerat den åldersgräns, som berättigar folk i allmänhet att pensioneras föredrar han, att gå för full maskin. Det kan man också göra, när man besitter en sådan spänst både fysiskt och psykiskt, som är Advokat Stenbeck förunnad. Forts. nästa sid. Aug:a Carlssons Eftr. Telefon 35 Manufaktur, FJÄLLBACKA Kappaffär Mode och ägare för 15 kronor och 9 0 öre ett även för den tiden billigt pris: Fjällbacka den 3 april Johan Mjölner. i Bräcke Trädgård Fjällbacka Tel. 74 ~ ~ ÖVERSTESLL Marknadens _ förnämsta sillinläggning Aktiebolaget Gust. KONSERVFABRK Lysekil - Fjällbacka Richter

6 6 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka J(änt folk. Forts fr. föreg. sid. På sommaren tillåter sig S. Badortsföreningens ordförande har ordet emellertid en välförtjänt avkopp- Västersolen slår en gnistrande permananta den har på grund av lin g i Fjällbacka, som han älskar. kaskad i fönsterraderna och alla kostnaderna måst skjutas på fram Helt och hållet fritt från arbete husen längst strandkanten verkar tiden. Vi hoppas dock att redan blir det dock inte. Varje morgon förgyllda eftermiddagsljuset. nästa sommar ha banan klar för efter de sedvanliga 3-0 minuternas Härifrån Badholmen är synen gymnastik samt bad har S. cirka förtrollande. Det var fattigt med spel igen. vå timmars sysselsättning med sno hos oss i vinter men ibland post etc. men det blir ändå gott gnistrade det till med några såom tid för den verkliga hobbyn, dana vackra vinterdagar som gör om är segling. Det är heller inte att man glömmer allt grårusk. att misstaga sig på, att S. när Nu blir dagarna längre, solen På Segelsällskapets årsmöte be slöts att om möjligt starta en seglarskola Fjällbacka. Men (och det finns några "men" här) sällskapets ekonomi är in te sa strålande. Båtar är dyra såväl att köpa som att hyra och var skaffa man möter honom ute i skärgår- dröjer sig kvar och drar sig nordden sittande till rors i sin 22 kvm ligare för varje dag. Man börjar långedragsjulle, verkligen stor- se om sina båtar och bryggor. bra instruktörer - lärare? Finns rivs. Vintern har varit mild även mot det några av Fjällbackabladets Advokat Stenbeck har alla år bryggstötterna, inget islägg, det läsare som är villiga att hjälpa till bott på Oxnäs, och där har han spar många arbetstimmar nu på här är segelsällskapets styrelse också en fint belägen sjöbod. våren. hamnen luktar målfärg, tacksam för detta. Hänvändelse denna del av samhället trivs han tjära och multnad tång. Allt blanbäst, och där bygger han nu sin dar sig till den alldeles speciella kan då göras till målarmästare Georg Aronsson eller skeppare nya villa, på en av de vackraste lukt som hör ett fiskeläge på Bengt Kahlman. J a, nog skulle utsiktspunkterna i samhället. Han västkusten till. Vattnet har en det vara roligt om intresset for säger själv, att han numera kän- alldeles särskild färg denna tid segling kunde ökas bland ung ner sig som Fjällbackabo. på året, det är kallt men ser ändå domen. Segling är en sådan Som medlem i FFF har S. all- varmt och inbjudande ut på nåot sätt. Man vill s.å gärna dröja sport som fostrar kanske mer än tid visat ett stort intresse för de g någon annan. Så låt oss göra problem vi syssla med. kvar nu i april-maj-vädret men vårt allra bästa allihop som är sa kommer våren - försommaren intresserade, då är det min fasta Advokat Stenbecks maka Mär- som en explosion på 14 dagar övertygelse att en seglarskola tha är född Odelfelt. De har fyra är allting grönt och maskrosorna skall komma till stånd i Fjällbarn. Sonen, Notarie Hugo S., prunkar gula och granna i gräs- backa. Sommarseglingarna i år som således går i sin faders fot- mattorna till flitiga trädgårdsod- blir något annorlunda än förr om spår, döttrarna Elisabeth och lares förtret. åren i och med att en kombinerad Margaretha samt sonen Jan. l f tt både Ja, så glider tiden undan mot täv mg p aneras att om a a J. A. FREDLUND PLÅTSLAGER Utför alla i branschen förkommande arbeten Tel. 80 Kungshamns konsumtionsförening BUTK 14 FJÄLLBACKA Tel. 141 Modern Snabbköp till Eder tjänst. ~ ~ en ny sommar, en som vi alla lördag och söndag under Badhoppas skall bli varmare och soli- ortens dag. gare än sistförlidna. Folk rustar Ja. Så rusar tiden undan _ sig på skilda håll för att kunna mycket skall hinnas med innan ta emot den ström av turister sommaren kommer på allvar. Vi som vi hoppas skall gästa även hoppas inom Föreningen Fjälldenna säsong. - Jag skall i korta backa Havsbad att allt skall vara drag presen tera det program som färdigt och att vädret också skall Föreningen Fjällbacka Havsbad hinna bestämma sig för att skänkommer att bjuda på. Den tradi- ka oss masor av sol och härliga tionella dansen kring midsommar- ljumma vindar som lisa åt alla stången kommer, om allt går en- dem som inte får bo i vårt sköna ligt planerna, att som vanligt in- Fjällbacka alla 12 månaderna på leda sommarens bryggdans. En året. åndring blir det ifråga om sommarfesterna då Fjällbacka drottsklubb kommer med sin idrottsfest redan lördagen den 1 och söndagen Väl mött Fjällbacka Thorsten. den 2 juli. Sedan firas Bad- ortens dag i år fredag, lördag och. son.. d ag d en 14, 15, 16 J. u 1. BO a da P. S. Styrelsen för Förelllngen festerna kommer att bjuda ett Fjällbacka Havsbad ber alla s~m f d t m V u o g program so hoppas är intresserade av dansen... knng skall tillfredställa alla smakrikt- midsommarstangen att hjalpa till nmgar.. E n tra Ok g ny h e t ar a.. tt att klä och resa.. denna samt att V. tyvarr.. no d gas sta nga tennis - lova bryggan fore dansen. banan i år. Den nuvarande banan Välkomna till bryggan midär alldeles för dyr i underhåll sommaraftons eftermiddag. och drift för att föreningen skall kunna driva den. Planerna på att D. S. WALDNERS FÄRGHANDEL Sätt in dina sparmedel i ortens egen bank KVLLE SPARBANK Har Ni bekymmer med värmen, Då är Paris med "tryck-påknappen-värme" just den oljekamin Ni behöver. Paris har tangentmanövrering. Ni kan välja mellan: Mikroinställning (sparlåga med minimal oljeförbrukning =: 5-8 timmar per liter), lågfyr, mellanfyr oc.h högfyr. Dessutom har ParS kokplatta, inbyggd tank och dragregulator samt utdragbar spillplåt. Det eleganta utseendet och de vackra emaljkombinationerna i mahogny och sandfärg gör också alt Paris alltid ser ny ut. Titta in till oss nu och lös Era värmeproblem - pröva Paris fangenfmanövrerade oljekamin med sparlåga. Johan Olofssons JÄRNHANDEL Tel. 40

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej!

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej! Allsång på Korpen HEJSAN Melodi: Med en enkel tulipan Vi tar en enkel liten sång, men den skall ej bli så lång, det gäller bara, det gäller bara att bli bekanta. Vi alla titlar lägger bort, så kan det

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Mer om bisatser och skillnaden mellan de och dem

Mer om bisatser och skillnaden mellan de och dem Mer om bisatser och skillnaden mellan de och dem Bisatser kan alltså inte ensamma bilda en mening. Man brukar dela in bisatserna i olika kategorier: Sätt: Vi lyckades hitta fram till festen, utan att vi

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Från himmelens topp till havets botten

Från himmelens topp till havets botten Martin Widmark Från himmelens topp till havets botten Lindskog Förlag www.lindskogforlag.se Stockholm 2006 Text: Martin Widmark Bild: Pietro Galeoto Grafisk form: Lennart Lindskog Illustrationer av Pietro

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01

Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01 Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01 När vi lägger till i Gijon hör vi ett himla oväsen ifrån staden. Självklart är det ca 15 säckpipeblåsare som håller på att stämma sin instrument. Det roliga

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

ALLTID GRATIS NR 2 APELSKOLAN - 2012 - NUMMER 02

ALLTID GRATIS NR 2 APELSKOLAN - 2012 - NUMMER 02 ALLTID GRATIS NR 2 APELSKOLAN - 2012 - NUMMER 02 Skoljoggen 2012 Apelskolans elever kämpade på, vissa i raskt tempo och vissa väldigt lugnt. Glatt gick spurten vid kvart i ett på Onsdags eftermiddagen.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Tobago 2009-12-16 2010-01-05

Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Den 16 December glider vi sakta in i paradiset! Givetvis enligt skolboken, i gryningen med solen i ryggen om det oväntat skulle dyka upp ett rev! (Man o war bay är otroligt

Läs mer

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö.

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö. Förord J ag tänker oftast med hjärtat, och den här samlingen berättelser, bilder, dikter och fragment är inget undantag. Sammantaget är den ett subjektivt porträtt av skärgården utanför Fjällbacka och

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv.

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. ADJEKTIV Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. När du jämför din cykel med en kompis

Läs mer

LOWRANCE. BestKust Feskarna 05. Test av Fladen maxximus carbonspön gav många härliga napp. Roffe veckans vinnare! Torsk på 16.

LOWRANCE. BestKust Feskarna 05. Test av Fladen maxximus carbonspön gav många härliga napp. Roffe veckans vinnare! Torsk på 16. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Grovfjord våren 05 BestKust Feskarna 05 Test av Fladen maxximus carbonspön gav många härliga napp LOWRANCE Marinelektronik som hjälpmedel i fisket såsom

Läs mer

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET 1(7) LÄNGTAN TILL LANDET Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommarn här. I purpurvågor,

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 Bilder från tiden 10 augusti t o m 6 oktober, 2009. Torbjörn efter hemkomsten från sin långa vistelse hos Jan. Bilden tagen ett par veckor efter Jans begravning. Torbjörn

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

CITY OF LULEÅ. Administration of Social Service 2005-03-01. Besöksrapport Färöarna Projektet OLE 24 26 februari 2005

CITY OF LULEÅ. Administration of Social Service 2005-03-01. Besöksrapport Färöarna Projektet OLE 24 26 februari 2005 CITY OF LULEÅ Administration of Social Service 2005-03-01 Besöksrapport Färöarna Projektet OLE 24 26 februari 2005 Färöarna är en glesbygd i den bemärkelsen att samhällena är glest utspridda på de öar

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Norgeresa 2015 2015-08-07

Norgeresa 2015 2015-08-07 Norgeresa 2015 2015-08-07 Nu var det dags för min årliga Norgeresa, något som jag kört sedan 2005. Denna gång skulle min svåger Patrik, som nyss tagit sitt körkort, hänga med. Vädret hade vi diskuterat

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Yxan i huvudet. Kapitel 1

Yxan i huvudet. Kapitel 1 Kapitel 1 Yxan i huvudet För nästan tusen år sedan levde en pojke som hette halvdan. han bodde i Östbyn som låg vid en bred flod. På andra sidan floden låg en annan by, Västbyn. trots att det fanns en

Läs mer

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören HÄR OCH NU! Tiden går fort, även om den under tiden kan gå väldigt långsamt. Det är mycket jag vill här i livet, men livet tar sån tid på sig. Fast jag vet att det är nog jag som behöver tiden för att

Läs mer

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs gård. Det dröjde inte länge innan Säfär började svära över Ali. Sedan fortsatte han till Ahmad-Alis gård med sina svärsöner och den besökande

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Pärlan i rymden Elisabet Sköld Tyst och tomt

Pärlan i rymden Elisabet Sköld Tyst och tomt Elliot, Svante, Ingmar & Theo Pärlan i rymden Elisabet Sköld Tyst och tomt, Det är så tyst o tomt., Det är så tyst o tomt., Så tomt, så tomt så tomt här Kom nu alla änglar, Här i mörkret kan vi ej förbli!

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Det nya hemmet ETT RUM OCH KÖK

Det nya hemmet ETT RUM OCH KÖK ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Hans Peterson ORDLISTA avlopp (s 3, rad 7) som vatten rinner ut i, i badrum och kök kommit till världen (s 3, rad 13) var född värnplikt (s 5, rad 4) militärtjänst kakelugn (s

Läs mer

Mollösund är ett mycket gammalt fiskeläge, vars ursprung med säkerhet kan spåras till tidigt 1500-tal.

Mollösund är ett mycket gammalt fiskeläge, vars ursprung med säkerhet kan spåras till tidigt 1500-tal. Vy över Mollösund från Mollön. Mollösund ett gammalt fiskeläge En orientering om Mollösund, utgiven av Hembygdsmuseet Mollösund är ett mycket gammalt fiskeläge, vars ursprung med säkerhet kan spåras till

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

DAL ARÖ AR -Journalen Journale Nr. 2 5 Juni 201 20 4 En webbtidning producerad av www.dalaro.info

DAL ARÖ AR -Journalen Journale Nr. 2 5 Juni 201 20 4 En webbtidning producerad av www.dalaro.info Lite historik om affären Jansson Livs utmed Smådalarövägen. Affären drevs av Nils Jansson mellan 1946-1995 Affären startades och ägdes ursprungligen av Arvid och Anna Törnlöv som tidigare drivit jordbruk

Läs mer

Stockholm, vårt mål.

Stockholm, vårt mål. 2013-07-13 Stockholm, vårt mål. Vi har varit för första gången med egen båt i vår huvudstad, en fin upplevelse att komma via södertörn och Dalarö in genom det vackra Stäket och Skurusundet ända in till

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer