Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil"

Transkript

1 Bil och Lätt lastbil Sida 3 (7) Utskriftsdatum: Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare. Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar. Om du råkar ut för en skada så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet. Villkoren innehåller fler begränsningar och aktsamhetskrav än de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på icabanken.se/forsakringar Du väljer själv vilka delar som ska ingå Du väljer själv vad som ska ingå i din försäkring. På så sätt får du en försäkring som är anpassad till just dig och dina behov. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. Tilläggsförsäkringarna kan endast tecknas som tillägg till fordon som är minst halvförsäkrat hos Moderna Försäkringar. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den tecknades. Observera dock att tilläggsförsäkring som tecknas under pågående avtalstid gäller först från dagen efter tecknandet. A Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare, men endast om du är fordonets verkliga civilrättsliga ägare och huvudsakliga brukare. Försäkringen avser därmed endast ditt lagliga ekonomiska intresse som försäkringstagare, ägare och huvudsakliga brukare till det försäkrade fordonet. Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har tecknat försäkring för fordonet trots att du inte äger det eller huvudsakligen brukar det. B Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet. I vissa av dessa länder behövs dock ett bevis på att fordonet är trafikförsäkrat, ett s k Grönt Kort. Om du saknar ett Grönt Kort när du kommer till ett sådant land blir du krävd på en premie för den tid du tänker använda fordonet i landet, trots att din svenska trafikförsäkring gäller. Ett Grönt Kort kan du beställa hos vår kundservice på telefon C1 Vad gäller försäkringen för? Fordon med normalt seriemässig levererad utrustning. Fast monterat tillbehör till fordonet dvs utrustning i eller på fordonet som hör till fordonet och som kan anses vara normalt för ett sådant fordon. Dessutom gäller för ljud-, bild- och navigationsutrustning att den ska vara konstruerad för att endast användas i fordonet. Avmonterat tillbehör, t ex en extra uppsättning hjul. C2 Vad gäller försäkringen inte för? Skada som sker under tävling eller träning för tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former (t ex street race eller rally). Skada som sker då fordonet används på motorbana eller liknande, oavsett om området är inhägnat eller inte. Med motorbana avses t ex Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp, Nürnburgring m fl. Skada orsakad av någon som tillhör samma hushåll som du. Skada vid bedrägeri eller förskingringsbrott. Skada genom olovligt brukande (innebär att någon olovligen använder annans fordon som han har i besittning). Saker du har med i fordonet och som inte är fordonstillbehör, t ex mobiltelefon, CD-skivor och bagage. Hjälm och annan personlig skyddsutrustning om du inte vid samma skadetillfälle också har drabbats av personskada. Taxi-, bud- eller uthyrningsbil. C3 Självrisk Självrisken är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken och särskilda självrisker framgår av ditt försäkringsbrev. C4 Högsta ersättningsbelopp För viss egendom och vissa händelser är ersättningsbeloppet begränsat. Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. D Vad ska jag som försäkringstagare vara uppmärksam på? För att du inte ska riskera att bli utan eller få avdrag på ersättningen måste du se till att du uppfyller vissa aktsamhetskrav och föreskrifter. Åsidosätter du dina åligganden kan ersättningen minskas eller falla bort. Storleken på nedsättningen varierar beroende av vilket åliggande som åsidosatts. Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 % men vid allvarligare försumlighet kan du bli helt utan ersättning. Till exempel bör du speciellt tänka på att föraren ska vara nykter, ha det körkort och den ålder som krävs och inte köra om fordonet har körförbud fordonet inte används för övningskörning om läraren eller eleven inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning avmonterat tillbehör ska vara inlåst fordonet ska ha lagstadgad utrustning följa övriga aktsamhetskrav som står i villkoren särskilda regler gäller för lås. Fordonet ska t ex vara låst med godkänt stöldskydd. Direktimporterade personbilar med årsmodell 1996 eller senare ska vara utrustade med en av Stöldskyddsföreningen godkänd elektronisk startspärr (immobilizer). Nycklarna får inte förvaras i eller i närheten av fordonet. E1 Vilka skadehändelser gäller försäkringen för? Nedan följer en översikt av några - men inte alla - av de vanligaste skadehändelserna som respektive försäkringsomfattning gäller för. Trafikförsäkring Gäller för personskador på förare, passagerare och andra personer skador på annat fordon och/eller annan egendom som du kör på, t ex ett staket. Trafikförsäkringen gäller bland annat inte för: skador på ditt eget fordon eller på saker i fordonet. Halvförsäkring Gäller för stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa händelser brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning

2 rättsskydd för advokat- och rättegångskostnader vid vissa tvister. Maximalt rättsskydd ersättningsbelopp för advokat- ochframgår rättegångskostnader av omfattningstabellen. vid vissa tvister. glasrutor Maximaltsom ersättningsbelopp krossas eller spräcks framgår av omfattningstabellen. räddningshjälp glasrutor som krossas vid stöld, eller trafikolycka spräcks eller annat driftstopp maskinskada räddningshjälp eller vidfel stöld, somtrafikolycka plötsligt ocheller oförutsett annat driftstopp uppstår på vissa komponenter. maskinskada eller fel som plötsligt och oförutsett uppstår på vissa komponenter. Halvförsäkring har följande begränsningar: Halvförsäkring Brandskadeförsäkringen har följande begränsningar: ersätter ej skada orsakad av djur. Rättsskyddet Brandskadeförsäkringen gäller inte för ersätter brottmål ej skada där misstanke orsakad av omdjur. brott eller åtal till någon Rättsskyddet del avser gäller uppsåtliga inte föreller brottmål grovt där vårdslösa misstanke gärningar om brott såsom eller grov åtal till vårdslöshet, någon del avser rattfylleri uppsåtliga eller olovlig eller grovt körning. vårdslösa gärningar såsom grov Glasskada vårdslöshet, somrattfylleri uppkommer eller olovlig vid trafikolycka körning. ersätts ej (omfattas istället av eventuell Glasskadavagnskadeförsäkring). som uppkommer vid trafikolycka ersätts ej (omfattas istället av Maskinskadeförsäkringen eventuell vagnskadeförsäkring). gäller inte för fordon som är äldre än åtta år eller Maskinskadeförsäkringen som har gått längre ängäller inte mil. för fordon som är äldre än åtta år Maskinskadeförsäkringen eller som har gått längre än ersätter ejmil. skada orsakad av djur. Maskinskadeförsäkringen ersätter ej skada orsakad av djur. Vagnskada Gäller Vagnskada för Gäller skada för genom trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse av tredje man och annan skada yttre genomolyckshändelse. trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse av tredje man och annan yttre olyckshändelse. Vagnskadeförsäkringen gäller bland annat inte för Vagnskadeförsäkringen skada genom rost, frätning, gäller bland köld, annat väta eller inte för fukt. Plötslig och oförutsedd vattenskada genomsom rost, enfrätning, omedelbar köld, följd vätaaveller ersättningsbar fukt. Plötsligvagnskada och oförutsedd enligt ovan vattenskada ersätts dock. som en omedelbar följd av ersättningsbar vagnskada enligt skada ovan ersätts som ärdock. inifrån kommande, till exempel möss som orsakat skada på fordonet. skada som är inifrån kommande, till exempel möss som orsakat skada på fordonet. E2 Tilläggsförsäkringar E2 Tilläggsförsäkringar Nedan följer en översikt över de tilläggsförsäkringar som du kan teckna till ditt fordon Nedansom följerär enhalv- översikt eller helförsäkrad över de tilläggsförsäkringar i Moderna Försäkringar. som du kan teckna till ditt fordon som är halv- eller helförsäkrad i Moderna Försäkringar. Hyrbil Gäller Hyrbilför Gällersättning för lämnas för kostnad för hyrbil om den försäkrade bilen inte kunnat ersättning användas lämnaspå för grund kostnad av en för skada hyrbil som är den ersättningsbar försäkrade bilen enligt inte villkoren kunnat användas för egendomsskyddet på grund av en eller skada vagnskadegaranti. som är ersättningsbar Ersättning enligt lämnas med villkoren 75 % för av egendomsskyddet dygns- och kilometerkostnaden. eller vagnskadegaranti. Istället förersättning hyrbil kanlämnas kontantersättning med 75 % av dygns- lämnas och kilometerkostnaden. med 100 kronor dagen. Istället för Ersättning hyrbil kan lämnas i högst kontantersättning 45 dagar. lämnas med 100 kronor om dagen. Ersättning lämnas i högst 45 dagar. Hyrbil gäller bland annat inte för Hyrbil ersättning gäller bland för dag annat sominte förloras genom dröjsmål från din sida avbrotts- ersättningeller förstilleståndsersättning dag som förloras genom somdröjsmål erhålls från trafikförsäkring. din sida avbrotts- eller stilleståndsersättning som erhålls från trafikförsäkring. Trafikolycksfall och Krishjälp Gäller Trafikolycksfall för och Krishjälp Gäller engångsersättning för vid inskrivning på sjukhus samt sjukskrivning lämnas vid engångsersättning personskada somviduppkommit inskrivning till påföljd sjukhus av trafik. samt sjukskrivning Ersättning lämnas lämnas med 3vid 600personskada kronor vid inskrivning som uppkommit på sjukhus till följd ochav 2 trafik. 000 kronor Ersättning vid lämnas med sjukskrivning kronor vid inskrivning på sjukhus och kronor vid ersättning sjukskrivning. för medicinsk invaliditet, maximal ersättning kronor ersättning lämnas för medicinsk till dödsboet invaliditet, om den maximal försäkrade ersättning avlider 600 till000 följdkronor av trafikolycka. ersättning lämnas Ersättning till dödsboet lämnas med om den försäkrade kronor. avlider till följd av krishjälp trafikolycka. ersätter Ersättning behandlingskostnader lämnas med 20 till 000följd kronor. av en enligt fordonsvillkoret krishjälp ersätterersättningsbar behandlingskostnader skada. Försäkringen till följd av en ersätter enligthögst tio behandlingstillfällen fordonsvillkoret ersättningsbar per försäkrad skada. under Försäkringen maximalt ett ersätter år efterhögst inträffad tio skada. behandlingstillfällen per försäkrad under maximalt ett år efter inträffad skada. Trafikolycksfall och Krishjälp gäller bland annat inte för Trafikolycksfall tävling, träning ocheller Krishjälp annangäller hastighetskörning bland annat inte eller förom föraren saknar behörighet tävling, träning att framföra eller annan bilen. hastighetskörning eller om föraren saknar behörighet att framföra bilen. Trafikolycksfall och Krishjälp ingår som utökat grundskydd i din försäkring. Trafikolycksfall och Krishjälp ingår som utökat grundskydd i din försäkring. Assistans Gäller Assistans för Gällersättning för för kostnad för t ex hjulbyte vid punktering samt hyrbil i max 3 dygn ersättning vid driftstopp för kostnad ochför stöld t ex där hjulbyte reparationen vid punktering varar längre samtän hyrbil en timme. i max 3 dygn vid driftstopp och stöld där reparationen varar längre än en timme. Assistans gäller bland annat inte för Assistans skador gäller sombland inträffar annat under intetävling för eller träning för tävling. skador som inträffar under tävling eller träning för tävling. Kombi - Hyrbil, Assistans och självriskreduktion vid skadegörelse Gäller Kombi för - Hyrbil, Assistans och självriskreduktion vid skadegörelse Gällersättning för för Hyrbil och Assistans (se ovan) 50 ersättning % självriskreduktion för Hyrbil och vidassistans uppsåtlig(se skadegörelse ovan) orsakad av tredje man. Har 50 % bilen självriskreduktion vagnskadegaranti vidersätts uppsåtlig duskadegörelse med upp till 1orsakad 500 kr av av tredje man. vagnskadegarantisjälvrisken. Har bilen ersätts Om du du inte med harupp vagnskadeförsäkring till av eller vagnskadegarantisjälvrisken. ersätts du med Omupp du inte till 5har 000vagnskadeförsäkring kr. eller vagnskadegaranti ersätts du med upp till kr. Kombi gäller bland annat inte för Kombi avbrotts- gäller bland eller stilleståndsersättning annat inte för som erhålls från trafikförsäkring. avbrotts- eller stilleståndsersättning som erhålls från trafikförsäkring. Allrisk Gäller Allriskför Gällersättning för lämnas bland annat för skada på bilens inredning orsakad av en plötslig ersättning ochlämnas oförutsedd blandhändelse annat för samt skada lämnar på bilens ersättning inredning för kostnad orsakad av fören omkodning plötslig och och oförutsedd bilnycklar händelse om bilnycklar samt lämnar tappasersättning bort. för kostnad för omkodning och bilnycklar om bilnycklar tappas bort. Allrisk gäller bland annat inte för Allriskada/händelser gäller bland annat sominte uppstår för i samband med bränslestopp eller som inträffar skada/händelser under tävling someller uppstår träning i samband för tävling. med bränslestopp eller som inträffar under tävling eller träning för tävling. Högsta ersättningsbelopp vid skada framgår av ditt försäkringsbrev. Högsta ersättningsbelopp vid skada framgår av ditt försäkringsbrev. För dig som tecknat bilförsäkring med omfattning halv- eller helförsäkring ingår För dig allrisk somi din tecknat delkaskoförsäkring. bilförsäkring med omfattning halv- eller helförsäkring ingår allrisk i din delkaskoförsäkring. E3 Avställningsförsäkring E3 Avställningsförsäkring Försäkringen gäller under avställningstiden med samma omfattning som din försäkring Försäkringen hade gäller innan under avställningen avställningstiden men med med följande samma begränsningar: omfattning som din försäkring Trafik-, hade räddnings innanoch avställningen maskinförsäkring men med ingår följande inte. begränsningar: Vagnskadeförsäkring Trafik-, räddnings ochomfattar maskinförsäkring inte skadaingår genom inte. trafikolycka. Skada Vagnskadeförsäkring som uppkommit omfattar när fordonet inte skada brukas genom ersätts trafikolycka. ej. Avställningsförsäkring Skada som uppkommit kan när inte fordonet kombineras brukas med ersätts tilläggsförsäkringar. ej. Avställningsförsäkring kan inte kombineras med tilläggsförsäkringar. Försäkringen gäller endast för personbil eller lätt lastbil som är avställd i Vägtrafikregistret, Försäkringen gäller uppställd endast för i Sverige personbil ocheller inte lätt brukas. lastbil som är avställd i Vägtrafikregistret, uppställd i Sverige och inte brukas. F Ersättnings- och värderingsregler F Ersättnings- och värderingsregler Moderna Försäkringar har rätt att avgöra om en skada ska repareras, ersättas kontant Moderna eller Försäkringar återanskaffas. har rätt Ersättning att avgöra grundas om en påskada egendomens ska repareras, ersättas marknadsvärde. kontant eller återanskaffas. Viss utrustning Ersättning värderas grundas dock enligt på egendomens ersättningstabell som går att marknadsvärde. finna i det fullständiga Viss utrustning villkoret. värderas Exempel dock på sådan enligt ersättningstabell utrustning är däck, som går lättmetallfälgar, att finna i det fullständiga ljud- och bildutrustning villkoret. Exempel etc. på sådan utrustning är däck, lättmetallfälgar, ljud- och bildutrustning etc. G Skadereglering G Skadereglering Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad skada. Du är skyldig att medverka Det är viktigt till besiktning att du snarast sommöjligt vi vill utföra anmäler med inträffad anledning skada. av inträffad Du är skyldig skada. att Skadade medverka föremål till besiktning ska behållas som omvill viutföra inte medger anledning annat. Åsidosätter av inträffaduskada. dina åligganden Skadade föremål kan ersättningen ska behållas minskas om vi inte ellermedger falla bort. annat. Ersättningen Åsidosätter sätts du dina vanligtvis åligganden ned kan med ersättningen 25 % menminskas vid allvarligare eller falla försumlighet bort. Ersättningen kan du bli sätts helt utan ersättning. vanligtvis ned Ommed du vid 25 skadereglering, % men vid allvarligare genom uppsåt försumlighet eller grov kan vårdslöshet du bli helt utan underlåtit ersättning. att Omnämna du videller skadereglering, dolt något avgenom betydelse uppsåt för eller rätten grov till ersättning vårdslöshet och detta underlåtit varit av attbetydelse nämna eller fördolt rättnågot till ersättning av betydelse kan skälig för rätten nedsättning till ersättning göras med och hänsyn detta varit till omständigheterna. av betydelse för rätt till ersättning kan skälig nedsättning göras med hänsyn till omständigheterna. H Vad kostar försäkringen? H Vad kostar försäkringen? Sida 4 (7) Sida 4 (7) Det är många faktorer som påverkar vad priset blir på just din försäkring. Det beror Det är bland många annat faktorer på vilken somsjälvrisk påverkar duvad väljer, priset hur blir långt på just du kör din och försäkring. hur du Det väljer beroratt bland betala. annat Den påoffert vilkenoch självrisk det pris du du väljer, får är hur giltigt långt i 30 dudagar. kör och Skatter, hur du avgifter väljer att eller betala. kostnader Den offert somoch intedet påförts pris du eller får betalas är giltigt avi Moderna 30 dagar. Försäkringar Skatter, kan avgifter tillkomma. eller kostnader som inte påförts eller betalas av Moderna Försäkringar kan tillkomma.

3 Sida 5 (7) Premiestegen När du tecknar en försäkring för en personbil eller lätt lastbil placeras du på ett steg på premiestegen, som vi beräknar utifrån bland annat antal sammanhängande år med giltigt körkort till fordonet. I Om du ångrar dig När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du till exempel kontakta vår kundservice på telefon Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har gällt. Om ångerrätten utnyttjas har Moderna Försäkringar rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. J Förnyelse av försäkringen Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt, med ett år i taget, så länge som gruppavtalet mellan försäkringsgivaren och gruppföreträdaren är gällande eller om inte annat framgår av avtalet eller omständigheterna. Om försäkringen inte betalas i tid har vi rätt att säga upp den 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan dess fortsätter den att gälla. K Försäkringens giltighet Du som är försäkrad gruppmedlem har rätt att när som helst säga upp försäkringen att genast upphöra. En förnyad försäkring upphör också omedelbart, om du utan att betala premie för denna försäkring tecknar en motsvarande försäkring hos ett annat bolag. Vi kan säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller då synnerliga skäl föreligger. L Oriktig eller ofullständig uppgift Om du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan ersättningen minskas med ett särskilt avdrag. I allvarligare fall kan det medföra att ingen ersättning alls betalas ut. Vid bedömning är graden av uppsåt eller oaktsamhet av betydelse och vilken utsträckning och på vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkring om vi känt till det rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt. Ersättningsnivå Allrisk bil Ljud, bild navigation inklusive montering Extraljus Monterade däck utan lås Rättskydd Högsta kr kr kr kr kr Självrisk Trafik Ungdom trafik Brand Stöld Glasreparation Glas Maskin Maskin över ml Maskin extra självrisk importerad bil Räddning Rättsskydd Vagnskada Vagnskada extra ungdomssjälvrisk Andel av skadekostnaden 0 kr kr 200 kr 35 %, lägst kr kr 20 %, lägst kr kr

4 Sida 6 (7) Övrig information Moderna Försäkringar (org nr ) - ingår i Tryg som är den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. Moderna Försäkringar har postadress: Box 7830, Stockholm, telefon , hemsida: www. modernaforsakringar.se. Försäkringsgivare är Tryg Forsikring A/S Danmark, postadress: Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark, CVR.nr , hemsida: Moderna försäkringar står under danska Finanstilsynets tillsyn. Information enligt lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare och med försäkringsgivaren Moderna Försäkringar org.nr , filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, Box 7830, Stockholm, Såväl försäkringsgivaren (Moderna försäkringar) som försäkringsförmedlaren (ICA Banken) står under Finansinspektionens tillsyn och har inspektionens tillstånd att förmedla försäkringarna. De anställda som förmedlar försäkringar ska vara registrerade hos Finansinspektionen som kan lämna upplysning om anställdas rätt att förmedla försäkringar. Finansinspektionen har följande kontaktuppgifter: Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, telefon , eller e-postadress Försäkringsförmedlare ska också vara registrerade hos Bolagsverket. Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket Sundsvall, tfn , e-post Total provision för förmedling av denna produkt, som ska täcka kostnaden för marknadsföring, förmedling, administration, IT och drift, uppgår till maximalt 15 procent. Fördelning av provisionen redogörs för nedan. Om ICA Banken ICA Bankens huvudsakliga verksamhet är bankverksamhet. ICA Banken är registrerad hos Bolagsverket för förmedling av sak- och livförsäkring. ICA Banken förmedlar endast ett begränsat antal olika gruppförsäkringar. Det innebär att det inte sker någon opartisk jämförelse av andra försäkringsgivare vid förmedlingen. ICA Bankens del av provisionsersättningen från försäkringsgivaren uppgår till 10,5 procent av inbetald premie. I de fall nyteckning av försäkring sker via ICA Bankens egen telemarketing utgår provision för nyteckning med 15 procent. Utöver detta får ICA Banken beståndsprovision med 5 procent på inbetald premie efter år 1. ICA Banken har ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlingsverksamheten hos AIG Europe Limited, Box 3506, Stockholm, org nr , e-post: tel.nr Krav mot ICA Banken med anledning av försäkringsförmedlingen kan riktas direkt till AIG Europe Limited. Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan har utbetalats av ICA Banken samt att kravet framställs till AIG Europe Limited, inom 36 månader. Den högsta ersättningen som AIG Europe Limited, kan betala ut för skada samt totalt för alla skador under ett år är 40 MSEK. Mer information om ICA Banken finner du på hemsidan Klagomålshantering Klagomål hanteras av Moderna Försäkringar och ICA Banken. Gäller klagomålet själva förmedlingen av försäkring är det klagomålsansvarig hos ICA Banken som hanterar ärendet. Klagomål riktade till ICA Banken skickas till: Klagomålsansvarig ICA Banken, Borås. Övriga klagomål gällande försäkringarna hanteras av Moderna Försäkringar. Se villkoren för kontaktuppgifter till försäkringsgivaren. Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå (tfn , se) för råd och anvisningar samt till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Bankavdelningen (tfn , hemsidan e-post arn.se, fax , Box 174, Stockholm). Observera att det finns tids- och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN och att vardera parten står sina egna kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör. Tvist som rör försäkringsavtalen är också möjlig att få prövad av allmän domstol. Personuppgiftslagen (PUL) De personuppgifter som behandlas av Moderna Försäkringar hanteras i enlighet med personuppgiftslagens, (1998:405), ( PUL ), regler. Personuppgifter som behandlas är exempelvis allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall uppgifter om ekonomiska förhållanden, medborgarskap och hälsotillstånd. Uppgifterna rör dig som kund men även andra, exempelvis medförsäkrades uppgifter, kan behandlas. Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund men kan även erhållas från exempelvis någon av våra samarbetspartners eller försäkringsförmedlare. Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden m m. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för riskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetspartners, försäkringsförmedlare och andra bolag inom koncernen samt registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Uppgifter kan, enlig lag, behöva lämnas ut till myndigheter. Genom att du lämnar dina personuppgifter samtycker du till den efterföljande behandlingen av personuppgifterna. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. För fullständig information om hur personuppgifter behandlas hänvisar vi till de fullständiga försäkringsvillkoren. Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan till Moderna Försäkringar, PUL-ombud, Box 7830, Stockholm. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Gemensamt skaderegister för försäkringsbranschen Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden m m. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till, och även registreras i, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Dessutom äger bolaget rätt att lämna uppgifter till Larmtjänst för utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom. Om vi inte är överens Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till: Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig som ser till att ditt ärende hanteras, Allmänna Reklamationsnämnden, tel: Trafikskadenämnden, som prövar personskada till följd av trafik. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, som prövar personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som regleras på skadeståndsrättslig grund.

5 Personförsäkringsnämnden, prövar tvister som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Allmän domstol, Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, Sida 7 (7) tel: Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla i en tvist mot oss. Förutsättningarna framgår av försäkringsvillkoret.

Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock

Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock Oavsett hur långt och ofta du kör är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en bilförsäkring för medlemmar, som enkelt

Läs mer

Förköpsinformation Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil

Förköpsinformation Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil Sida 3 (6) Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation

Läs mer

Förköpsinformation Personbil och Lätt lastbil

Förköpsinformation Personbil och Lätt lastbil Bil Lätt lastbil Personbil Lätt lastbil Sida 6 (12) Viktigt veta villkoren ditt säkringsskydd ta är de fullständiga säkringsvillkoren, utan endast en översiktlig proktinformation med syfte ge en sammanfning

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Bil och Lätt lastbil Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation

Bil och Lätt lastbil Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation Bil och Lätt lastbil Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation Försäkringen för bil och lätt lastbil kan du anpassa till just dina behov och körvanor. Du kan välja allt

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Bil och Lätt lastbil

Produkt- och förköpsinformation Bil och Lätt lastbil Produkt- och förköpsinformation Bil och Lätt lastbil Försäkringen för bil och lätt lastbil kan du anpassa till just dina behov och körvanor. Du kan välja allt från den obligatoriska trafikförsäkringen

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Motorcykelförsäkring. Förköpsinformation - Oktober 2015

Motorcykelförsäkring. Förköpsinformation - Oktober 2015 Motorcykelförsäkring Förköpsinformation - Oktober 2015 Ett bra försäkringsskydd är nödvändigt för din trygghet i vardagen. Nordea och If har tillsammans tagit fram försäkringar för dig som är kund i Nordea.

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring

Läs mer

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid FÖRSÄKRING Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien FÖRSÄKRING Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01 TERRÄNGHJULING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Terränghjuling Gäller från 2015-01-01 Terränghjuling Vår terränghjulingsförsäkring ger ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Polisförbundets Bilförsäkring

Polisförbundets Bilförsäkring Polisförbundets Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Som medlem i Polisförbundet får du dessutom ett utökat skydd på köpet. En medlemsförmån som ger

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov Förköpsinformation Det här är en sammanfattning av vad vår bilförsäkring omfattar. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar, dessa framgår under rubriken Viktiga begränsningar i bilförsäkringen.

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR Du som kör Citroën kan konsten att få valuta för pengarna. Du har dessutom valt en bil med en alldeles egen karaktär. För dig finns Citroën Försäkring

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01 MOPEDFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Mopedförsäkring Gäller från 2015-01-01 Mopedförsäkring Med våra mopedförsäkringar får du ett bra skydd för dig och din moped. Detta är endast en översiktlig

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION. Snöskoter. Gäller från 2015-01-01

FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION. Snöskoter. Gäller från 2015-01-01 SNÖSKOTER FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Snöskoter Gäller från 2015-01-01 Snöskoter Med vår snöskoterförsäkring får du ett bra skydd för dig och din snöskoter. Detta är endast en översiktlig information.

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

En bra bil ska ha en lika bra försäkring

En bra bil ska ha en lika bra försäkring En bra bil ska ha en lika bra försäkring Livet kan när som helst ta nya vägar och då är det bra med en bil som är redo att hänga med. Och en bilförsäkring. Vi har nära kontakt med Nissans egna verkstäder

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring zoo}-zoo} o} zoo}-zoo} Bara fördelar med M{zd{ Försäkring Du som kör Mazda har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns

Läs mer

Sveland Mopedförsäkring

Sveland Mopedförsäkring Sveland Mopedförsäkring Mopedförsäkring Din moped ska försäkras från dag ett När du köper moped ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag

Läs mer

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Snöskoter- & 4-hjulingförsäkring Vilken försäkring väljer du? En försäkring för snöskoter/fyrhjuling delas vanligtvis upp i tre grundläggande delar Trafikförsäkring,

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Sveland Motorcykelförsäkring

Sveland Motorcykelförsäkring Sveland Motorcykelförsäkring Motorcykelförsäkring Vilken MC-försäkring väljer du? En motorcykelförsäkring delas vanligtvis upp i tre delar Trafikförsäkring, Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkringen,

Läs mer

Vad ingår i respektive delmoment?

Vad ingår i respektive delmoment? Förköpsinformation Bilförsäkring För - och efterköps inf ormat ion Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Stor Personbilsförsäkring

Stor Personbilsförsäkring Stor Personbilsförsäkring Annlegsmaskin Taxi Bil Auto Campingbil Campingvogn Ulykke Arbeidsulykke Ufør Hytte Hus Næringseiendom Avbrudd Ansatt Prosjet Vår stora bilförsäkring ger ett extra bra skydd för

Läs mer

Bilförsäkring. Villkorssammanfattning. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Villkorssammanfattning. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Villkorssammanfattning Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

KVD Bilförsäkring Personbil

KVD Bilförsäkring Personbil BILFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION KVD Bilförsäkring Personbil Gäller från 2016-01-01 KVD Bilförsäkring Personbil Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett

Läs mer

Den självklara försäkringen för dig som kör Saab.

Den självklara försäkringen för dig som kör Saab. Den självklara försäkringen för dig som kör Saab. Allt börjar i Trollhättan. Varje gång en ny Saab ligger på ritbordet i Trollhättan åker vi dit. Vi vet var lås ska placeras för att minska inbrottsrisken,

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet Bilförsäkring Bilförsäk BILförsäk ring BILförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

Förköpsinformation Företagsägd Bilförsäkring

Förköpsinformation Företagsägd Bilförsäkring Telefon: 010-490 09 98 E-post: info@safetownforsakring.se Hemsida: www.safetownforsakring.se Förköpsinformation Företagsägd Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2013-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Bilförsäkring Gäller från 2015-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? BILFÖRSÄKRING Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Sjuk- och Olycksfall Barn

Produkt- och förköpsinformation Sjuk- och Olycksfall Barn Produkt- och förköpsinformation Sjuk- och Olycksfall Barn Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation

Läs mer

Sveland Husvagnsförsäkring

Sveland Husvagnsförsäkring Sveland Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01 TRIUMPH FÖRSÄKRING Triumph Försäkring Gäller från 2015-05-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här är endast en översiktlig

Läs mer

Volkswagen Försäkring

Volkswagen Försäkring Volkswagen Försäkring VOLKSWAGEN erbjuder prisvärda och innovativa bilmodeller. Volkswagen Försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti-, och ersättningsnivå utöver det vanliga. Dessutom

Läs mer

Suzuki Märkesförsäkring MC

Suzuki Märkesförsäkring MC SUZUKI MÄRKESFÖRSÄKRING MC Suzuki Märkesförsäkring MC Gäller från 2015-01-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här

Läs mer

Trafikförsäkring Halvförsäkring Superbil Halvförsäkring

Trafikförsäkring Halvförsäkring Superbil Halvförsäkring T elefon: 0 1 0-490 0 9 9 9 E -post: info@watercircles.se H ems ida: www.waterc irc les.se Bilförsäkring Självklart ska du ha en lika bra försäkring som din bil. Vi erbjuder allt ifrån Trafikförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil.

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil. Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil. PERSONBIL & LÄTT LASTBIL Här finner du en kortfattad information, förköpsinformation, om vår försäkring för personbil

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Förköpsinformation Husbilsförsäkring

Förköpsinformation Husbilsförsäkring Förköpsinformation Husbilsförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkringen ger ett bra skydd för dig, din skoter och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

Försäkring för snöskoter och terrängfordon För dig med snöskoter, fyrhjuling eller ATV

Försäkring för snöskoter och terrängfordon För dig med snöskoter, fyrhjuling eller ATV Sida 1/6 I Snöskoter och terrängfordon Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för ägarskyddsförsäkring.

Försäkringsvillkor för ägarskyddsförsäkring. Försäkringsvillkor för ägarskyddsförsäkring. Obligatorisk gruppförsäkring Gruppförsäkring Ägarskyddsförsäkringen är en obligatorisk gruppskadeförsäkring som grundar sig på ett gruppavtal som tecknats mellan

Läs mer

Förköpsinformation Villabyggnad

Förköpsinformation Villabyggnad Villabyggnad FÖRNYELSE Sida 3 (7) Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare. Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

Försäkringsinformation Mekonomenförsäkring

Försäkringsinformation Mekonomenförsäkring Försäkringsinformation Mekonomenförsäkring Avtalsnummer 0600018331-00000 Registreringsnummer Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare

Läs mer

Försäkring för snöskoter och terrängfordon För dig med snöskoter, fyrhjuling eller ATV

Försäkring för snöskoter och terrängfordon För dig med snöskoter, fyrhjuling eller ATV Sida 1/6 I Snöskoter och terrängfordon Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor Försäkring för

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2011-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2011-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2011-01-01 1 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan välja mellan den obligatoriska trafikförsäkringen

Läs mer

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped Sida 1/6 I Mopedförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Försäkring

Läs mer

Förköpsinformation om försäkring

Förköpsinformation om försäkring Förköpsinformation om försäkring Försäkra dig om en trygg bilfärd För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil hos Budget erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare.

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped Sida 1/6 I Mopedförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor Försäkring för motorcykel,

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2015-01-01 ENTUSIASTFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Entusiastförsäkring Gäller från 2015-01-01 Entusiastförsäkring Entusiastförsäkringen är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i mycket fint skick.

Läs mer