Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil"

Transkript

1 Bil och Lätt lastbil Sida 3 (7) Utskriftsdatum: Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare. Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar. Om du råkar ut för en skada så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet. Villkoren innehåller fler begränsningar och aktsamhetskrav än de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på icabanken.se/forsakringar Du väljer själv vilka delar som ska ingå Du väljer själv vad som ska ingå i din försäkring. På så sätt får du en försäkring som är anpassad till just dig och dina behov. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. Tilläggsförsäkringarna kan endast tecknas som tillägg till fordon som är minst halvförsäkrat hos Moderna Försäkringar. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den tecknades. Observera dock att tilläggsförsäkring som tecknas under pågående avtalstid gäller först från dagen efter tecknandet. A Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare, men endast om du är fordonets verkliga civilrättsliga ägare och huvudsakliga brukare. Försäkringen avser därmed endast ditt lagliga ekonomiska intresse som försäkringstagare, ägare och huvudsakliga brukare till det försäkrade fordonet. Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har tecknat försäkring för fordonet trots att du inte äger det eller huvudsakligen brukar det. B Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet. I vissa av dessa länder behövs dock ett bevis på att fordonet är trafikförsäkrat, ett s k Grönt Kort. Om du saknar ett Grönt Kort när du kommer till ett sådant land blir du krävd på en premie för den tid du tänker använda fordonet i landet, trots att din svenska trafikförsäkring gäller. Ett Grönt Kort kan du beställa hos vår kundservice på telefon C1 Vad gäller försäkringen för? Fordon med normalt seriemässig levererad utrustning. Fast monterat tillbehör till fordonet dvs utrustning i eller på fordonet som hör till fordonet och som kan anses vara normalt för ett sådant fordon. Dessutom gäller för ljud-, bild- och navigationsutrustning att den ska vara konstruerad för att endast användas i fordonet. Avmonterat tillbehör, t ex en extra uppsättning hjul. C2 Vad gäller försäkringen inte för? Skada som sker under tävling eller träning för tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former (t ex street race eller rally). Skada som sker då fordonet används på motorbana eller liknande, oavsett om området är inhägnat eller inte. Med motorbana avses t ex Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp, Nürnburgring m fl. Skada orsakad av någon som tillhör samma hushåll som du. Skada vid bedrägeri eller förskingringsbrott. Skada genom olovligt brukande (innebär att någon olovligen använder annans fordon som han har i besittning). Saker du har med i fordonet och som inte är fordonstillbehör, t ex mobiltelefon, CD-skivor och bagage. Hjälm och annan personlig skyddsutrustning om du inte vid samma skadetillfälle också har drabbats av personskada. Taxi-, bud- eller uthyrningsbil. C3 Självrisk Självrisken är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken och särskilda självrisker framgår av ditt försäkringsbrev. C4 Högsta ersättningsbelopp För viss egendom och vissa händelser är ersättningsbeloppet begränsat. Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. D Vad ska jag som försäkringstagare vara uppmärksam på? För att du inte ska riskera att bli utan eller få avdrag på ersättningen måste du se till att du uppfyller vissa aktsamhetskrav och föreskrifter. Åsidosätter du dina åligganden kan ersättningen minskas eller falla bort. Storleken på nedsättningen varierar beroende av vilket åliggande som åsidosatts. Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 % men vid allvarligare försumlighet kan du bli helt utan ersättning. Till exempel bör du speciellt tänka på att föraren ska vara nykter, ha det körkort och den ålder som krävs och inte köra om fordonet har körförbud fordonet inte används för övningskörning om läraren eller eleven inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning avmonterat tillbehör ska vara inlåst fordonet ska ha lagstadgad utrustning följa övriga aktsamhetskrav som står i villkoren särskilda regler gäller för lås. Fordonet ska t ex vara låst med godkänt stöldskydd. Direktimporterade personbilar med årsmodell 1996 eller senare ska vara utrustade med en av Stöldskyddsföreningen godkänd elektronisk startspärr (immobilizer). Nycklarna får inte förvaras i eller i närheten av fordonet. E1 Vilka skadehändelser gäller försäkringen för? Nedan följer en översikt av några - men inte alla - av de vanligaste skadehändelserna som respektive försäkringsomfattning gäller för. Trafikförsäkring Gäller för personskador på förare, passagerare och andra personer skador på annat fordon och/eller annan egendom som du kör på, t ex ett staket. Trafikförsäkringen gäller bland annat inte för: skador på ditt eget fordon eller på saker i fordonet. Halvförsäkring Gäller för stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa händelser brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning

2 rättsskydd för advokat- och rättegångskostnader vid vissa tvister. Maximalt rättsskydd ersättningsbelopp för advokat- ochframgår rättegångskostnader av omfattningstabellen. vid vissa tvister. glasrutor Maximaltsom ersättningsbelopp krossas eller spräcks framgår av omfattningstabellen. räddningshjälp glasrutor som krossas vid stöld, eller trafikolycka spräcks eller annat driftstopp maskinskada räddningshjälp eller vidfel stöld, somtrafikolycka plötsligt ocheller oförutsett annat driftstopp uppstår på vissa komponenter. maskinskada eller fel som plötsligt och oförutsett uppstår på vissa komponenter. Halvförsäkring har följande begränsningar: Halvförsäkring Brandskadeförsäkringen har följande begränsningar: ersätter ej skada orsakad av djur. Rättsskyddet Brandskadeförsäkringen gäller inte för ersätter brottmål ej skada där misstanke orsakad av omdjur. brott eller åtal till någon Rättsskyddet del avser gäller uppsåtliga inte föreller brottmål grovt där vårdslösa misstanke gärningar om brott såsom eller grov åtal till vårdslöshet, någon del avser rattfylleri uppsåtliga eller olovlig eller grovt körning. vårdslösa gärningar såsom grov Glasskada vårdslöshet, somrattfylleri uppkommer eller olovlig vid trafikolycka körning. ersätts ej (omfattas istället av eventuell Glasskadavagnskadeförsäkring). som uppkommer vid trafikolycka ersätts ej (omfattas istället av Maskinskadeförsäkringen eventuell vagnskadeförsäkring). gäller inte för fordon som är äldre än åtta år eller Maskinskadeförsäkringen som har gått längre ängäller inte mil. för fordon som är äldre än åtta år Maskinskadeförsäkringen eller som har gått längre än ersätter ejmil. skada orsakad av djur. Maskinskadeförsäkringen ersätter ej skada orsakad av djur. Vagnskada Gäller Vagnskada för Gäller skada för genom trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse av tredje man och annan skada yttre genomolyckshändelse. trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse av tredje man och annan yttre olyckshändelse. Vagnskadeförsäkringen gäller bland annat inte för Vagnskadeförsäkringen skada genom rost, frätning, gäller bland köld, annat väta eller inte för fukt. Plötslig och oförutsedd vattenskada genomsom rost, enfrätning, omedelbar köld, följd vätaaveller ersättningsbar fukt. Plötsligvagnskada och oförutsedd enligt ovan vattenskada ersätts dock. som en omedelbar följd av ersättningsbar vagnskada enligt skada ovan ersätts som ärdock. inifrån kommande, till exempel möss som orsakat skada på fordonet. skada som är inifrån kommande, till exempel möss som orsakat skada på fordonet. E2 Tilläggsförsäkringar E2 Tilläggsförsäkringar Nedan följer en översikt över de tilläggsförsäkringar som du kan teckna till ditt fordon Nedansom följerär enhalv- översikt eller helförsäkrad över de tilläggsförsäkringar i Moderna Försäkringar. som du kan teckna till ditt fordon som är halv- eller helförsäkrad i Moderna Försäkringar. Hyrbil Gäller Hyrbilför Gällersättning för lämnas för kostnad för hyrbil om den försäkrade bilen inte kunnat ersättning användas lämnaspå för grund kostnad av en för skada hyrbil som är den ersättningsbar försäkrade bilen enligt inte villkoren kunnat användas för egendomsskyddet på grund av en eller skada vagnskadegaranti. som är ersättningsbar Ersättning enligt lämnas med villkoren 75 % för av egendomsskyddet dygns- och kilometerkostnaden. eller vagnskadegaranti. Istället förersättning hyrbil kanlämnas kontantersättning med 75 % av dygns- lämnas och kilometerkostnaden. med 100 kronor dagen. Istället för Ersättning hyrbil kan lämnas i högst kontantersättning 45 dagar. lämnas med 100 kronor om dagen. Ersättning lämnas i högst 45 dagar. Hyrbil gäller bland annat inte för Hyrbil ersättning gäller bland för dag annat sominte förloras genom dröjsmål från din sida avbrotts- ersättningeller förstilleståndsersättning dag som förloras genom somdröjsmål erhålls från trafikförsäkring. din sida avbrotts- eller stilleståndsersättning som erhålls från trafikförsäkring. Trafikolycksfall och Krishjälp Gäller Trafikolycksfall för och Krishjälp Gäller engångsersättning för vid inskrivning på sjukhus samt sjukskrivning lämnas vid engångsersättning personskada somviduppkommit inskrivning till påföljd sjukhus av trafik. samt sjukskrivning Ersättning lämnas lämnas med 3vid 600personskada kronor vid inskrivning som uppkommit på sjukhus till följd ochav 2 trafik. 000 kronor Ersättning vid lämnas med sjukskrivning kronor vid inskrivning på sjukhus och kronor vid ersättning sjukskrivning. för medicinsk invaliditet, maximal ersättning kronor ersättning lämnas för medicinsk till dödsboet invaliditet, om den maximal försäkrade ersättning avlider 600 till000 följdkronor av trafikolycka. ersättning lämnas Ersättning till dödsboet lämnas med om den försäkrade kronor. avlider till följd av krishjälp trafikolycka. ersätter Ersättning behandlingskostnader lämnas med 20 till 000följd kronor. av en enligt fordonsvillkoret krishjälp ersätterersättningsbar behandlingskostnader skada. Försäkringen till följd av en ersätter enligthögst tio behandlingstillfällen fordonsvillkoret ersättningsbar per försäkrad skada. under Försäkringen maximalt ett ersätter år efterhögst inträffad tio skada. behandlingstillfällen per försäkrad under maximalt ett år efter inträffad skada. Trafikolycksfall och Krishjälp gäller bland annat inte för Trafikolycksfall tävling, träning ocheller Krishjälp annangäller hastighetskörning bland annat inte eller förom föraren saknar behörighet tävling, träning att framföra eller annan bilen. hastighetskörning eller om föraren saknar behörighet att framföra bilen. Trafikolycksfall och Krishjälp ingår som utökat grundskydd i din försäkring. Trafikolycksfall och Krishjälp ingår som utökat grundskydd i din försäkring. Assistans Gäller Assistans för Gällersättning för för kostnad för t ex hjulbyte vid punktering samt hyrbil i max 3 dygn ersättning vid driftstopp för kostnad ochför stöld t ex där hjulbyte reparationen vid punktering varar längre samtän hyrbil en timme. i max 3 dygn vid driftstopp och stöld där reparationen varar längre än en timme. Assistans gäller bland annat inte för Assistans skador gäller sombland inträffar annat under intetävling för eller träning för tävling. skador som inträffar under tävling eller träning för tävling. Kombi - Hyrbil, Assistans och självriskreduktion vid skadegörelse Gäller Kombi för - Hyrbil, Assistans och självriskreduktion vid skadegörelse Gällersättning för för Hyrbil och Assistans (se ovan) 50 ersättning % självriskreduktion för Hyrbil och vidassistans uppsåtlig(se skadegörelse ovan) orsakad av tredje man. Har 50 % bilen självriskreduktion vagnskadegaranti vidersätts uppsåtlig duskadegörelse med upp till 1orsakad 500 kr av av tredje man. vagnskadegarantisjälvrisken. Har bilen ersätts Om du du inte med harupp vagnskadeförsäkring till av eller vagnskadegarantisjälvrisken. ersätts du med Omupp du inte till 5har 000vagnskadeförsäkring kr. eller vagnskadegaranti ersätts du med upp till kr. Kombi gäller bland annat inte för Kombi avbrotts- gäller bland eller stilleståndsersättning annat inte för som erhålls från trafikförsäkring. avbrotts- eller stilleståndsersättning som erhålls från trafikförsäkring. Allrisk Gäller Allriskför Gällersättning för lämnas bland annat för skada på bilens inredning orsakad av en plötslig ersättning ochlämnas oförutsedd blandhändelse annat för samt skada lämnar på bilens ersättning inredning för kostnad orsakad av fören omkodning plötslig och och oförutsedd bilnycklar händelse om bilnycklar samt lämnar tappasersättning bort. för kostnad för omkodning och bilnycklar om bilnycklar tappas bort. Allrisk gäller bland annat inte för Allriskada/händelser gäller bland annat sominte uppstår för i samband med bränslestopp eller som inträffar skada/händelser under tävling someller uppstår träning i samband för tävling. med bränslestopp eller som inträffar under tävling eller träning för tävling. Högsta ersättningsbelopp vid skada framgår av ditt försäkringsbrev. Högsta ersättningsbelopp vid skada framgår av ditt försäkringsbrev. För dig som tecknat bilförsäkring med omfattning halv- eller helförsäkring ingår För dig allrisk somi din tecknat delkaskoförsäkring. bilförsäkring med omfattning halv- eller helförsäkring ingår allrisk i din delkaskoförsäkring. E3 Avställningsförsäkring E3 Avställningsförsäkring Försäkringen gäller under avställningstiden med samma omfattning som din försäkring Försäkringen hade gäller innan under avställningen avställningstiden men med med följande samma begränsningar: omfattning som din försäkring Trafik-, hade räddnings innanoch avställningen maskinförsäkring men med ingår följande inte. begränsningar: Vagnskadeförsäkring Trafik-, räddnings ochomfattar maskinförsäkring inte skadaingår genom inte. trafikolycka. Skada Vagnskadeförsäkring som uppkommit omfattar när fordonet inte skada brukas genom ersätts trafikolycka. ej. Avställningsförsäkring Skada som uppkommit kan när inte fordonet kombineras brukas med ersätts tilläggsförsäkringar. ej. Avställningsförsäkring kan inte kombineras med tilläggsförsäkringar. Försäkringen gäller endast för personbil eller lätt lastbil som är avställd i Vägtrafikregistret, Försäkringen gäller uppställd endast för i Sverige personbil ocheller inte lätt brukas. lastbil som är avställd i Vägtrafikregistret, uppställd i Sverige och inte brukas. F Ersättnings- och värderingsregler F Ersättnings- och värderingsregler Moderna Försäkringar har rätt att avgöra om en skada ska repareras, ersättas kontant Moderna eller Försäkringar återanskaffas. har rätt Ersättning att avgöra grundas om en påskada egendomens ska repareras, ersättas marknadsvärde. kontant eller återanskaffas. Viss utrustning Ersättning värderas grundas dock enligt på egendomens ersättningstabell som går att marknadsvärde. finna i det fullständiga Viss utrustning villkoret. värderas Exempel dock på sådan enligt ersättningstabell utrustning är däck, som går lättmetallfälgar, att finna i det fullständiga ljud- och bildutrustning villkoret. Exempel etc. på sådan utrustning är däck, lättmetallfälgar, ljud- och bildutrustning etc. G Skadereglering G Skadereglering Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad skada. Du är skyldig att medverka Det är viktigt till besiktning att du snarast sommöjligt vi vill utföra anmäler med inträffad anledning skada. av inträffad Du är skyldig skada. att Skadade medverka föremål till besiktning ska behållas som omvill viutföra inte medger anledning annat. Åsidosätter av inträffaduskada. dina åligganden Skadade föremål kan ersättningen ska behållas minskas om vi inte ellermedger falla bort. annat. Ersättningen Åsidosätter sätts du dina vanligtvis åligganden ned kan med ersättningen 25 % menminskas vid allvarligare eller falla försumlighet bort. Ersättningen kan du bli sätts helt utan ersättning. vanligtvis ned Ommed du vid 25 skadereglering, % men vid allvarligare genom uppsåt försumlighet eller grov kan vårdslöshet du bli helt utan underlåtit ersättning. att Omnämna du videller skadereglering, dolt något avgenom betydelse uppsåt för eller rätten grov till ersättning vårdslöshet och detta underlåtit varit av attbetydelse nämna eller fördolt rättnågot till ersättning av betydelse kan skälig för rätten nedsättning till ersättning göras med och hänsyn detta varit till omständigheterna. av betydelse för rätt till ersättning kan skälig nedsättning göras med hänsyn till omständigheterna. H Vad kostar försäkringen? H Vad kostar försäkringen? Sida 4 (7) Sida 4 (7) Det är många faktorer som påverkar vad priset blir på just din försäkring. Det beror Det är bland många annat faktorer på vilken somsjälvrisk påverkar duvad väljer, priset hur blir långt på just du kör din och försäkring. hur du Det väljer beroratt bland betala. annat Den påoffert vilkenoch självrisk det pris du du väljer, får är hur giltigt långt i 30 dudagar. kör och Skatter, hur du avgifter väljer att eller betala. kostnader Den offert somoch intedet påförts pris du eller får betalas är giltigt avi Moderna 30 dagar. Försäkringar Skatter, kan avgifter tillkomma. eller kostnader som inte påförts eller betalas av Moderna Försäkringar kan tillkomma.

3 Sida 5 (7) Premiestegen När du tecknar en försäkring för en personbil eller lätt lastbil placeras du på ett steg på premiestegen, som vi beräknar utifrån bland annat antal sammanhängande år med giltigt körkort till fordonet. I Om du ångrar dig När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du till exempel kontakta vår kundservice på telefon Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har gällt. Om ångerrätten utnyttjas har Moderna Försäkringar rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. J Förnyelse av försäkringen Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt, med ett år i taget, så länge som gruppavtalet mellan försäkringsgivaren och gruppföreträdaren är gällande eller om inte annat framgår av avtalet eller omständigheterna. Om försäkringen inte betalas i tid har vi rätt att säga upp den 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan dess fortsätter den att gälla. K Försäkringens giltighet Du som är försäkrad gruppmedlem har rätt att när som helst säga upp försäkringen att genast upphöra. En förnyad försäkring upphör också omedelbart, om du utan att betala premie för denna försäkring tecknar en motsvarande försäkring hos ett annat bolag. Vi kan säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller då synnerliga skäl föreligger. L Oriktig eller ofullständig uppgift Om du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan ersättningen minskas med ett särskilt avdrag. I allvarligare fall kan det medföra att ingen ersättning alls betalas ut. Vid bedömning är graden av uppsåt eller oaktsamhet av betydelse och vilken utsträckning och på vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkring om vi känt till det rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt. Ersättningsnivå Allrisk bil Ljud, bild navigation inklusive montering Extraljus Monterade däck utan lås Rättskydd Högsta kr kr kr kr kr Självrisk Trafik Ungdom trafik Brand Stöld Glasreparation Glas Maskin Maskin över ml Maskin extra självrisk importerad bil Räddning Rättsskydd Vagnskada Vagnskada extra ungdomssjälvrisk Andel av skadekostnaden 0 kr kr 200 kr 35 %, lägst kr kr 20 %, lägst kr kr

4 Sida 6 (7) Övrig information Moderna Försäkringar (org nr ) - ingår i Tryg som är den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. Moderna Försäkringar har postadress: Box 7830, Stockholm, telefon , hemsida: www. modernaforsakringar.se. Försäkringsgivare är Tryg Forsikring A/S Danmark, postadress: Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark, CVR.nr , hemsida: Moderna försäkringar står under danska Finanstilsynets tillsyn. Information enligt lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare och med försäkringsgivaren Moderna Försäkringar org.nr , filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, Box 7830, Stockholm, Såväl försäkringsgivaren (Moderna försäkringar) som försäkringsförmedlaren (ICA Banken) står under Finansinspektionens tillsyn och har inspektionens tillstånd att förmedla försäkringarna. De anställda som förmedlar försäkringar ska vara registrerade hos Finansinspektionen som kan lämna upplysning om anställdas rätt att förmedla försäkringar. Finansinspektionen har följande kontaktuppgifter: Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, telefon , eller e-postadress Försäkringsförmedlare ska också vara registrerade hos Bolagsverket. Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket Sundsvall, tfn , e-post Total provision för förmedling av denna produkt, som ska täcka kostnaden för marknadsföring, förmedling, administration, IT och drift, uppgår till maximalt 15 procent. Fördelning av provisionen redogörs för nedan. Om ICA Banken ICA Bankens huvudsakliga verksamhet är bankverksamhet. ICA Banken är registrerad hos Bolagsverket för förmedling av sak- och livförsäkring. ICA Banken förmedlar endast ett begränsat antal olika gruppförsäkringar. Det innebär att det inte sker någon opartisk jämförelse av andra försäkringsgivare vid förmedlingen. ICA Bankens del av provisionsersättningen från försäkringsgivaren uppgår till 10,5 procent av inbetald premie. I de fall nyteckning av försäkring sker via ICA Bankens egen telemarketing utgår provision för nyteckning med 15 procent. Utöver detta får ICA Banken beståndsprovision med 5 procent på inbetald premie efter år 1. ICA Banken har ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlingsverksamheten hos AIG Europe Limited, Box 3506, Stockholm, org nr , e-post: tel.nr Krav mot ICA Banken med anledning av försäkringsförmedlingen kan riktas direkt till AIG Europe Limited. Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan har utbetalats av ICA Banken samt att kravet framställs till AIG Europe Limited, inom 36 månader. Den högsta ersättningen som AIG Europe Limited, kan betala ut för skada samt totalt för alla skador under ett år är 40 MSEK. Mer information om ICA Banken finner du på hemsidan Klagomålshantering Klagomål hanteras av Moderna Försäkringar och ICA Banken. Gäller klagomålet själva förmedlingen av försäkring är det klagomålsansvarig hos ICA Banken som hanterar ärendet. Klagomål riktade till ICA Banken skickas till: Klagomålsansvarig ICA Banken, Borås. Övriga klagomål gällande försäkringarna hanteras av Moderna Försäkringar. Se villkoren för kontaktuppgifter till försäkringsgivaren. Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå (tfn , se) för råd och anvisningar samt till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Bankavdelningen (tfn , hemsidan e-post arn.se, fax , Box 174, Stockholm). Observera att det finns tids- och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN och att vardera parten står sina egna kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör. Tvist som rör försäkringsavtalen är också möjlig att få prövad av allmän domstol. Personuppgiftslagen (PUL) De personuppgifter som behandlas av Moderna Försäkringar hanteras i enlighet med personuppgiftslagens, (1998:405), ( PUL ), regler. Personuppgifter som behandlas är exempelvis allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall uppgifter om ekonomiska förhållanden, medborgarskap och hälsotillstånd. Uppgifterna rör dig som kund men även andra, exempelvis medförsäkrades uppgifter, kan behandlas. Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund men kan även erhållas från exempelvis någon av våra samarbetspartners eller försäkringsförmedlare. Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden m m. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för riskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetspartners, försäkringsförmedlare och andra bolag inom koncernen samt registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Uppgifter kan, enlig lag, behöva lämnas ut till myndigheter. Genom att du lämnar dina personuppgifter samtycker du till den efterföljande behandlingen av personuppgifterna. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. För fullständig information om hur personuppgifter behandlas hänvisar vi till de fullständiga försäkringsvillkoren. Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan till Moderna Försäkringar, PUL-ombud, Box 7830, Stockholm. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Gemensamt skaderegister för försäkringsbranschen Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden m m. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till, och även registreras i, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Dessutom äger bolaget rätt att lämna uppgifter till Larmtjänst för utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom. Om vi inte är överens Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till: Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig som ser till att ditt ärende hanteras, Allmänna Reklamationsnämnden, tel: Trafikskadenämnden, som prövar personskada till följd av trafik. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, som prövar personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som regleras på skadeståndsrättslig grund.

5 Personförsäkringsnämnden, prövar tvister som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Allmän domstol, Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, Sida 7 (7) tel: Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla i en tvist mot oss. Förutsättningarna framgår av försäkringsvillkoret.