Program för upprustning av Sollefteå stadspark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15"

Transkript

1 Program för upprustning av Sollefteå stadspark

2

3 Inledning Tyrens AB har på uppdrag av Sollefteå kommun utarbetat ett program för miljöförbättringar av Sollefteå stadspark. Kommunens kontaktperson har varit Gunilla Rudehill. Från Tyrens har följande personer medverkat. Annica Forsberg Uppdragsansvarig/Gestaltning Martin Hellberg Ljussättning Magnus Lingegård Illustrationer Carina Öberg Kulturhistoria Förslaget bygger på fältstudier samt kommunens grundkarta med nivåkurvor. En stor del av förslagen innebär en bearbetning av marknivåer. Vid ett genomförande måste marknivåerna och vegetation mätas in och avvägas för att ge ett relevant underlag för vidare studier. Programmet redovisas med följande kapitel indelning 1. Historik 4 2. Stadsparken idag 5 3. Den framtida parken 7 Beskrivning av förslaget 8 Parkvägar 9 Entrezonerna 10 Området vid kanalen 12 Scenen 14 Ungdomsytan 15 Grottan 15 Lekplatsen 16 Belysningidéer 17 Utrustning och inspiration 20

4 1. Historik Historik Under medeltiden utvecklades Sollefteå till en viktig handelsplats. Sollefteå blev municipalsamhälle år 1885, Köping 1902 och fick stadsprivilegier Ett järnbruk uppfördes i början av 1700-talet strax söder om den nuvarande stadskärnan. Till bruket hörde stora jordegendomar som tillföll staden omkring sekelskiftet när brukets verksamhet var över, på dessa marker etablerades sedan två regementen (T3 och I21). Området stadsparken Området har fungerat som park i mer än 100 år. I SVARS bildarkiv (www.svar.ra) finns ett flertal bilder som berättar hur parken sett ut under 1900-talet. Parken hette tidigare Badhusparken eftersom där fanns ett varmbadhus (rosa byggnad enlig foto). Varmbadhuset ersattes senare med det nya badhuset vid Gudlav Bildersgatan. Nipan invid älven kallas Borgen eftersom hotell Apelberg som vid tidpunkten ägde markområdet lät uppföra en kuliss föreställande en borg upp på nipan i samband med Oskar II besök. Två årtal förekommer 1890 respektive 1902 som tidpunkt för statsbesöket. I början av 1900-talet gjordes vissa tillbyggnader i parken uppfördes en sk Vattenkiosk norr om nipan där man sålde mineralvatten och läsk till törstiga badgäster. Vattenkiosken var rund och hade formen av ett lusthus med spira och massor av detaljrik snickarglädje. Kioskbyggnaden revs i slutet av 1930-talet uppfördes en vindlande trätrappa, 99 steg lång, som ledde upp till nipan topp. De handkolorerade vykort från 1923 är fotograferat från nipas topp i riktning mot Storgatan. Genom parken går ett nät av gångvägar, här finns riktligt med buskar och några planteringar okänt årtal 4

5 2. Stadsparken idag Dagens park nyttjas till dels för spontan rekreation, kommunikation genom parken samt för en mängd olika arrangemang som exempelvis Nipyran, Motorns dag, sommarunderhållning samt höstmarknad och student firande som kräver relativt stora ytor. En analys av parkens fysiska nuvarande utformning pekar på följande brister och behov som den föreslagna miljöförbättringen skall beakta för att skapa en mera spånnande och attraktiv park inte bara då det är större arrangemang i parken.. Brister Dålig rumslighet/avgränsning av parken. Skymmande buskage. Närheten till vatten utnyttjas inte Scenen dominerar intrycket av parken och står för nära vattnet. Kommunikations ytorna dominerar. Marknivåerna har inte bearbetats medvetet. Behov Ökad rumslighet. Skapa en tydligare struktur. Utveckla vattenkontakten. Tona ner scenens exponering. Skapa mera harmoniska terrängformer. Arbeta in grottan i ett sammanhang. Fotgrafierna på den högra sidan visar exempel från dagens stadspark. Fotot längst upp till höger visar huvudentren från centrum. Mittersta bilden visar området vid scenen. Nedre bilden till höger visar området vid kanalen och de vänstra fotot visar den central gräsytan med fontän (notera den historiska bilden till vänster som visar samma plats i en tidigare mera bearbetad utformning). 5

6 Plan över dagens park

7 3. Den framtida parken

8 Beskrivning av förslaget Målsättningen är att skapa en attraktiv park med olika parkrum med olika karaktärer, funktioner och aktiviteter. Parken skall vara till för alla åldrar och olika evenemang såväl nya som de som förekommer i parken idag. Programmet för miljöupprustning innebär ingen radikal omarbetning utan utgår istället från befintliga parkelement som utvecklas och förfinas för att ge en ökad rumslighet och ökad attraktivitet. Programmet bygger på kommunens tillhandahållna kartunderlag som redovisar befintliga stråk, befintliga träd och där marknivåerna redovisas grovt med nivåkurvor. Befintlig buskvegetation redovisas inte i underlagsmaterialet. Idag har parken en tydlig rumslighet mot norr genom den skogsbevuxna nipan men har ett stort behov av ökad rumslighet i öst-västlig riktning. I nipans sluttning ner mot parken finns gott om buskage som följer sluttningen och skymmer mera än har en rumsbildande funktion. Målsättningen är att ta bort skymmande buskage och öppna upp parken och istället jobba med träd och marknivåer som rumsliga avgränsningar. Eventuell kvarvarande buskvegetation behandlas inte i detta program. Ny buskvegetation föreslås som rumslig avgränsningen vid de föreslagna gradängerna, ungdomsytan samt som avgränsning vid kanalen mellan broarna nedströms Hullstabäcken. Två av de befintlig gång- och cykelstråken kvarstår i princip sin nuvarande bredd och läge. Kapitlet Parkvägar redovisas mera detaljerat tankarna kring parkvägssystemet. Förslaget kan indelas i områden enligt kartan nedan Område A Nipan med den karaktäristiska nipformationen och den omgivande naturmarken i den övre delen av parken lämnas orörd för att minska risker för skador och erosion. Effekt belysning av enstaka träd föreslås. Område B I område B föreslås omfattande markmodellering dels mot Kungsgatan (illustration sid 11) och dels den stora centrala gräsytan. Befintlig fontän tas bort och utsmyckning på fontänen flyttas till en annan plats inom parken. Marken höjs cirka 1m ner mot gångvägen som löper parallell med kanalen för att erhålla en planare gräsyta för lek och spel. I sluttningen närmast gångvägen iordningställs sittplaster Område C I programmet ingår även stråket närmast kanalen på västra sidan av Kungsgatan (område A). I detta område föreslås begränsade åtgärder i form av nytt staket/ räcke samt komplettering av sittplats mellan kanalen och befintlig bergknabbe. Porten under Kungsgtan får ny belysning. Område D Programmet tar fasta på att skapa attraktiva rum med olika karaktärer vid vattnet. Området vid kanalen ges tre olika karaktärer Områdena redovisas med bilder och förklarande text på sid Område E Rumsligheten förstärks vid scenen genom planteringar av träd, belysning samt markmodellering. Buskarna i slänten rensas bort för att ge plats för publik och för att kunna åka pulka och skidor i sluttningen vintertid. Ytan framför scenen får en tålig och tilltalande beläggning, se sid 14. Flaggstänger och belysningsmaster rensas bort. Belysningsmasterna föreslås ersättas med en mera flexibel lösning som fälls ner i mark, se produktförslag sidan 20. Område F Befintliga perennbassänger bevaras. Skulpturen flyttas. Ytan öppnas upp mot sydost. Marknivåerna terrasseras och skapar en variationsrik yta för samvaro, bollspel, skateboards åkare. Rumsligheten runt platsen förstärks med häckar och träd. Område G En viktig aspekt i detta område är att lyfta fram älvsutsikten. Befintligt syrenbuskage i sluttningen tas bort. Vegetationen vid muren gallras för att friställa träd. En lång slingrande bänk föreslås i skogsbrynet i ett högt läge med fin utsikt. För att förstärka brynet och öka omsorgen om platsen föreslås ett syrenbuskage bakom bänken. Längst ute på udden föreslås en grillplats. En mindre vegetationsridå föreslås som avgränsning mot bron över älven. Grillplatsen skall genomföras med gedigna material, se förslag på utrustning på sidan 20. Område H Området närmast utloppet till älven har en naturmarksprägel och kan med genomtänkt skötsel och med viss kompletteringsplantering av örter (pluggplantor) utvecklas till en örtrik och frodig miljö. En trappa anläggs mot befintlig mur. Mellan trappan och bron över bäcken anläggs en gångväg. Område J Lekplatsen byggs om med tema. Sparsmakat med vegetation föreslås för att inte begränsa utsikten mot älven. Ett lågt kullandskap som skapar rumslighet och variation anläggs som avgränsning ut mot den övriga parken. Förslagen på lekplats redovisas på sidan 16. Vinter aspekter Förutsättningarna för vinteraktiviteter förbättras genom den nya utformningen. Genom att rensa upp buskage i sluttningen ner mot scnen kan ytan användas för pulka åkning och skidor. Belysning förbättrar attraktiviteten. Gradängerna ner mot vattnet kan användas vid skridskoåkning på naturis på kanalen alternativt kan terassen vid ungdomsytan spolas eller möjligen anläggas med slingor för konstfrusen is. Även en förbättrad och mera spänningsskapande belysning gör det trevligare att vistas i parken vintertid. Förslaget möjligör happenings som isskupltur festivaler, eld festivaler etc. Exempel på en lång slingrande bänk i en sluttning.

9 Parkvägar Parkvägsystemet utgörs av tre större stråk med asfalt beläggning samt mindre gångvägar i grus. Planen nedan redovisar det föreslagna parkvägssystemet. Gång-. och cykelvägen parallell med Kungsgatan utgår och samordnas med den inre gc-vägen samt ges en ny kortare anslutning till gc- vägspassagen under bron. På detta sätt frigörs en yta som markmodelleras och planteras för att öka rumsligheten i parken och för att bryta den visuella kontakten med trafiken på Kungsgatan. Två av de befintlig gång- och cykelstråken kvarstår i princip sin nuvarande bredd och läge. I planen redovisas en föreslagen justering av det övre stråket för att skapa en mindre brant vägprofil. I ett senare detaljprojekteringsskede ska marknivåerna avvägas för att en relevant studie av vägens profil och geometri skall kunna göras. Gång- och cykelvägen mellan Kungsgatan och scenen (entrén till parken från centrum) kvarstår i sitt nuvarande läge. Denna väg skall fungera för transporter till och från scen. Befintlig vägbredd varierar idag men bör vara 3,5 meter. Vid den cirkulära entréytan har vägen breddats till 4 meter för att möjliggöra passage av större fordon. Ett nytt stråk föreslås från huvudentrén upp till en föreslagen grillplats vid älven. Detta stråk binder samman de föreslagna aktivitetsytorna vid scenen, gradängerna och boulebanan. Gångvägarna mellan huvudstråken inne i parken utformas som smala grusgångar 1,5-2 m breda som ej snöröjs. Vid kanalen, mellan de östra broarna, anläggs parallella gångvägar i grus/stenmjöl om kantas av häckar, sittbänkar och perennplanteringar. Bredden föreslås till 2,5 meter. Föreslaget parkvägssystem 9

10 Entrézonerna Huvudentren Fotomontage som visar den föreslagna entrén till parken via bron från centrum. Låga häckar samt mur i sitthöjd omger en cirkulär plats, en central korningspunkt, där folk kan stämma träff. Ytan ges en vacker beläggning i natursten. Till höger skymtar ytan närmast kanalen som möblerats med sittgrupper av typ Stadsblomman. Foto som visar mötet med parken idag via centrum entén. Bilden tydliggör behovet av en tydligare struktur och rumslighet. 10

11 Entrén mot Kungsgatan Fotomontage som visar hur ytan närmast Kungsgatan kan utformas. Befintlig gångväg utgår. Marken modelleras upp mot gatan och avslutas med en böljande släntfot mellan befintlig träd. Mot gatan planteras en häck eller ett buskage samt några träd för att öka rumsligheten i parken. Den visuella kontaken med trafiken bryts vilket bidrar till en lugnare parkmiljö. Foto som visar området mot Kungsgatan som den ser ut idag. 11

12 Området vid kanalen Den västra delen Den centrala delen Illustration som visar den framtida användningen och utformningen av kanalområdet i väster. Illustration som visar de föreslagna gradängerna och fontänen. Gradängerna kommer att bli en populär samlingsplats i söder läge och bidrar till att parken vänder sig ut mot centrum och blir mera inbjudande än idag. Foto som visar dagens situation. Vid fototillfället var kanalen torrlagd på grund av mur renovering. Foto som visar dagens situation. Ytan upplevs som en baksida. Vid fototillfället var kanalen torrlagd på grund av mur renovering. 12

13 Den västra delen Den västra delen bibehålls med nuvarande strand mot vattnet. Strandzonen rensas på gräs och kompletteras med stenblock av exempelvis gamla husgrundstenar som placeras oregelbundet lagda. Ruggar av strandvegetation planteras i strandkanten ex, strandiris, svärdslilja, kaveldun etc. Den östra delen nedströms Hullsta bäcken Mot muren anordnas sittytor med bänkar. Gräsytan behålls men bänkarna placeras på en gatstens yta.där muren har bra sitthöjd kan den förses med sittyta av trä. En trappa som binder samman strandnivån och parken anläggs. Ytan mellan muren och gångvägen görs förslagsvis till ett skulpturstråk där befintliga och nya skulpturer samlas. Skulpturerna belyses effektfullt och ger en spännande exponering av parken ut mot Kanalgatan när det är mörkt. Elskåpen som finns här idag bör om möjligt grävas ner eller flyttas så att det inte stör intrycket av skulpturerna. Den centrala delen Den centrala delen görs mera stadmässig. Längs hela muren bakom scenen föreslås sittgradänger i granit som vänder sig ut mot vattnet och stadens centrum och där man kommer att ha ett ypperligt söderläge. I anslutning till gradängerna föreslås en hårdgjord yta som skall kunna nyttjas för transporter till och från scenen. Ytan beläggs med smågatsten och är ett tåligt och beständigt material. Ytan möbleras med sittgrupper ex Stadsblomman. I kanten av gradängen planteras träd med frodigt bladverk ex pil, lönn eller hästkastanj. Vattenytan smyckas med en fontän, antingen med en ny fontänanläggning eller att befintlig som idag är belägen väster om Kungsgatan flyttas till ett mera centralt läge. Den östra delen Den östra delen mellan de två övre broarna utvecklas till ett mera kontemplativt parkrum som avgränsas av häckar och träd. Smala grusgångar anläggs på ömse sidor av kanalen. Gångarna kantas av bänkar. Mot kanalen planteras prunkande perenner. Zonen närmast vattnet bör utformas på likartat sätt på båda sidor. Antingen med murar eller med slänt. Idag finns en mur på den västra sidan och på den östra finns mur på en delar av sträckan. Vattenspegeln bör om möjligt sträcka sig från mur till mur. 13

14 Scenen Scenen har en mycket framträdande roll i parken och dess form skapar tydliga riktningar. Ytan framför scenen är hårt belastad och nedsliten. Förslaget innebär att ytan närmast scenen får en tålig beläggning av ett vackert, beständigt material i en naturnära färgsättning samt att scenen ges en rumslig avgränsning med enkla trädrader av exempelvis lind på ömse sidor av den hårdgjorda ytan. Flaggstänger och belysningsmaster rensas bort. Belysningsmasterna föreslås ersättas med en mera flexibel lösning som fälls ner i mark, (se produktförslag sidan 20). Angöringen till scenen är tänkt att ske från Kungsgatan via gångvägen som löper parallell med kanalen och vidare fram till scenen via den hårdgjorda ytan som förelås vid gradängerna ner mot kanalen. Exempel på belägggning med gatsten och betongplattor. I detta fall en större rektangulär platta. Fotomontage som visar hur de förslagna scenrummet kan tänkas te sig i framtiden. Ytskiktet på denna yta samt vid scen skall vara tåligt för tunga fordon. På ytan vid kanalen är smågatsten, storgatsten och marksten i en neutral och tidlös kulör lämpliga material. På ytan framför scenen kan en kombinationa av gatsten och kvadratiska plattor användas. Stora plattor ger ett mera exklusivt utseende men har något sämre hållbarhet. Belysning av platsen redovisas i kapitlet belysningsidéer. Exempel på en traditionell belägggning i rutmönster med gatsten i tre rader och 35x35 cm stora betongplattor. Foto som visar omådet framför scenen idag. 14

15 Ungdomsytan Grottan Den så kallade grottan är troligen en rest från sekelskiftets naturromantiska trädgårdsideal. De förebilder som finns karaktäriseras av frodig skuggvegetation. Denna grotta ligger på en solig plats och har inte de naturliga förutsättningarna för att skapa karaktären av ett så kallat woodland. Förslaget är att istället anlägga stenpartiväxter och stenblock som bildar ett litet finrum i parken. För att minimera intimiteten föreslås en dubbelsidig, platsbyggd bänk som vetter åt tre håll där man kan sitta och betrakta växtligheten eller se ut över parken utan att känna sig för intim med övriga som slagit sig ner på bänken. Bänken är även tacksam för lek av olika slag. Det är bara fantasin som begränsar användandet. Ett träd som ger skugga planteras i bänkens mitt. Platsen omgärdas av en låg häck samt av befintliga buskar som finns i den övre delen av slänten. Skiss som visar en framtida utformning med bänk och stenparti. Den hästskoformade formen bibehålls. Illustration som visar den terasserade slänten vid den sk ungdomsytan samt ny kiosk i parken. På platsen där det idag finns ett mindre avgränsat parkrum som har karaktär av finrum med sittbänkar och perennbassänger föreslås en yta som är anpassad för ungdomars behov. Idag har buskarna växt sig höga och slutenheten gör att detta blir en populär plats för exempelvis A-laget. I anslutning till ungdomsytan föreslås en kiosk. I kiosken kan man handla och sedan slå sig ner på de inbjudande gradängerna. I illustrationen ovan har kiosken utformats som en replik av den tidigare vattenkiosken som fanns här i parken. I programmet föreslås att ytan öppnas upp mot sydost. Nya häckar och träd planteras som avgränsning ut mot parken i övrigt. Nivåskillnaden terrasseras och byggs upp med gradänger. Mellan gradängerna sparas en plan yta som målas upp för exempelvis bollspel. Programmet visar en princip för gestaltning av ytan. Marknivåerna har endast uppskattats vilket gör att osäkerhetsfaktorn är stor för hur stor den verkliga nivåskillnaden är. Gradängerna och ytskikten byggs upp med tåliga material i granit och stål för att kunna utnyttjas för spontan skateboard åkning mm. Foto som visar den tidigare vattenkiosken. Grottan som den ser ut idag. På kanterna växer skyddsvärda växter som trivs i denn torra slänten. 15

16 Lekplatsen Föreslagen lekutrustning Exempel på vallgrav, Rosenborgs slottspark K-hamn Lekplatsen utformas med ett tema som associerar till platsens namn Borgnipan. de befintlig asparna (obs! trädens läge har endast uppskattats). Borg, typ Lappset nr QM0191 Haj typ Sik-Holz Lekplatsens huvudattraktion blir en borg som inrymmer många lekfunktioner. Borgen placeras på en cirkulär yta med ett underlag av fallskyddsplattor eller platsgjutet fallskydd av typ Multikum. På ytan finns plats för ex gungdjur och några klätterpålar. Runt borgen byggs en nedsänkt vallgrav med botten av sand (nivåskillnad ca 0,5 m). Små broar byggs över vallgraven. I kanten placeras exempelvis en drake som vakar över borgen. Den övriga lek ytan består av gungor varav en s k kompisgunga, bänkar, sandlådor med lock som kan dras för att skydda sanden, ex några hajar samt en balansbom formad som en orm som slingrar sig mellan Sandlåda med lock typ Lappset För att bevara utsikten över vattnet föreslås ny vegetation i begränsad omfattning. För att öka rumsligheten föreslås en modellering av marknivåerna för att skapa ett småkulligt landskap som exempelet till höger. Småkulligt landskap vid Miklatun, Reykjavik Balansorm typ Sik-Holz 16

17 Belysnings ideér Grundprinciperna för den nya belysningsplanen är en betoning av huvudstråken kompletterat med ljussättning av målpunkter och andra speciella platser. Belysningen skall både vara funktionell och ge en effekt/upplevelse. På planen till höger redovisas de upplysta stråken och effekter. Allmän belysning Stommen i stadsparken utgörs av den typ av armatur som finns idag som är Ateljé Lyktans Stockholm på rakstolpe. Dessa placeras längs de större gångvägarna på samma sätt som idag. Därför innebär den nya belysningsplanen endast en komplettering eller flyttning av armaturer. Ytan framför scenen Vid omformningen av ytan framför utomhusscenen planteras en trädrad på varje sida som avgränsning av den öppna ytan. Då den genomgående stråkbelysningen måste göra ett uppehåll när gångvägen passerar genom ytan framför scenen kommer denna plats att framstå som avskärmad och mörk. För att motverka detta kompletteras trädraderna med pollarbelysning som förstärker formen av rummet under den mörka delen av dygnet. Den valda armaturen bör vara en pollararmatur med en hög grad av bearbetning när det gäller armaturdesignen för att fungera även dagtid. Scenen får en ständig belysning under den mörka delen av dygnet. Denna installation integreras i den befintliga takbelysningen som är mycket sinnrikt utformad. Tekniskt måste denna nya belysning vara strömsnål och ljuskällan måste ha lång livslängd. Gradänger De trappor och pollare som skall belysas ljussätts med pollararmaturer. I trappan ned mot kanalen placeras pollarna på olika trappsteg, jjuset riktas i huvudsak mot vattnet. I gradängerna placeras pollaren i kanten och ljuskällan riktas in in mot mitten av gradängen. Passagen under Kungsgatan Passagen under Kungsgatan som idag är mörk och otrevlig lyses upp med lysrörsarmaturer i taket. Dessa armaturer bildar ett abstrakt mönster av linjer samtidigt som upplevelsen av trygghet ökar. Valet av armaturer är viktigt av hållfasthets skäl. Föreslagen effekt belysning under Kungsgatan. Befintlig armaturtyp, Atelje Lyktan i grön kulör, placeras längs de gulmarkerade stråken på belysninsplanen, se sidan 18. Föreslagen pollarbelysning, Sentry av Louis Poulsen/ Targetti Föreslagen effekt belysning under Kungsgatan. 17

18 Belysningsplan ) Gula linjer markerar de stråk som belyses med Atelje Lyktan. 2) Blått markerar belysning med pollare under träden vid scenen. 3) Pollar belysning i kanten av gradänger. 4) Effektbelysning av skulpturer. 5) Fontän i vattnet belyses. 6) Undersidan av bro vid Kungsgatan belsyses vid passage av gångväg. 7) Effekt belysning av bänk och stenparti i Grottan. 8) Effekt belysning av de fina tallarna samt utvalda träd i nipans bryn. 9) Allmän ljus på lek. 10) Effekt belysning med blått ljus i föreslagen vallgrav samt i lekborg där ljuset strålar ut genom gluggarna i borgen. 18

19 Skulpturer Skulpturerna som flyttas till ett nytt läge får också en egen belysning. Utformningen av denna skall anpassas individuellt till varje konstverk. Springvattnet som flyttas in i kanalen föreslås få en undervattensbelysning med vitt ljus. Belysningen kan bli hur omfattande som helst och det kan skapas synkronisering mellan ljus och ljud men det får bli en senare diskussion. Att starta med en rent vit belysning hindrar inte en framtida utveckling av vattenanläggningen. Grottan Den omformade Grottan som ligger som en solitär i parken omges av ett nyanlagt stenparti. Detta stenparti och marken i Grottan belyses med ett släpljus från armaturer placerade under det nya bänkarrangemanget. Platsen kompletteras med belysning av det träd som planteras i centrum. Belysning av enstaka träd På olika platser i stadsparken finns det träd som av olika anledningar är lämpliga för belysning. Det kan vara gruppen av tallar vid parkeringen eller någon tall eller björk på nipan men även någon större solitär i det egentliga parkrummet. Belysningen av dessa träd sker främst med markstråkastare och ljuskällan anpassas efter trädart. Lekplatsen Lekplatsen skall belysas för att den skall kunna utnyttjas mer än idag. Det område som innehåller sittplatser, sandlek, gunglek och balanslek belyses med ett allmänljus som ändå markerar området mot omgivningen på ett tydligt sätt. Delen med borgen och vallgraven får en mer dramatisk och specifik belysning. Lekborgen lyses upp inuti med ett svagt, varmt ljus och vallgravens sand får en blå färg av ljus från armaturer placerade under broarna över vallgraven. Exempel på effekt belysning av björk. Ett kallt kvicksilver ljus förstärker björkens vithet. Exempel på effekt belysning av tall. Ett gult natrium ljus lyfter fram tallens rödskimrande bark. Effektbelysning i lekborg där ljuset strålar ut genom gluggarna i borgen. 19

20 Utrustning och inspiration Soffor och bänkar Skyltar och staket/räcken Parksoffa. Fabrikat Nola NO2. Blå kulör bör ej väljas. Parksoffa. Fabrikat Veksö PB Bänk på mur. Fabrikat Vestre artikel Via Bänk på mur. Fabrikat GH form, Chistiansbrobänken Skylt i lasersågat 4 millimeters plattstål. Skylt med relief för att förbättra läsbarheten för personer med nedsatt syn. Rund bänk vid grillplatsen. Fabrikat Vestre. Sittgrupp Stadsblomman föreslås på den hårdgjorda ytan väster om scenen. Fabrikat KNM. Förslag på smidesräcke vid gångvägen väster om Kungsgatan. Fabrikat, Järn i offentlig miljö JOM artnr

21 Grillar Indirekt lek som kan placeras ut i parken. Grill av fabrikat Nifo. Ett antal talrör kan placeras ut i parken. Organiskt formade skulpturer. Exemplet är hämtat från Linköping. Konstverket har utförst av konstnären Monika Gora. Grill av fabrikat GH form. Ett gammalt träd med grova grenar. Lämpligast är att använda ädellövträd exempelvis ek. Inte stöta marken bana med stenar i grus infälld i en gräsyta. Veckad asfaltslinga blir kul att cykla på. 21

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer.

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer. Analys - aktivitet Lite bakgrund till hur vi har tänkt. Stora delar av Kanaltorget ligger i skugga framåt eftermiddagen. Något som gör att man vill dra sittplatser österut, mot Byälven. (Solgränsen är

Läs mer

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan 1 Innehåll Inledning 1 De olika parkområdena: Hörnet vid Luxgatan 2 Disponentparken 2 Västra Naturkvarteret 3 Östra Naturkvarteret 4 Parktorg Essinge Brogata 5 Strålparken

Läs mer

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING Duvboparkens lekplats BAKGRUND Duvboparkens lekplats ligger högt belägen i villaområdet Duvbo. Lekplatsen ligger omgiven av naturmark

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Kv. Mården

GESTALTNINGSPROGRAM. Kv. Mården GESTALTNINGSPROGRAM Kv. Mården Dec 2013 Medverkande Beställare: Umeå Kommun, Detaljplanering Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Umeå Uppdragsansvarig: Eva Henriksson Medv landskapsarkitekt: Stina Åslund Allmänt

Läs mer

Drottningtorget. Trollhättan. - Det gröna torget

Drottningtorget. Trollhättan. - Det gröna torget Drottningtorget Trollhättan - Det gröna torget »» Med inspiration från sinnebilden av en trädgård vill vi skapa en grön oas på ett modernt torg. Fantasifull lek, vackra planteringar och konstnärlig utsmyckning

Läs mer

brunnsparken Landskapsarkitekt Helena Hasselberg Kajsa Ignell Tengbom Linköping Stora torget Linköping Oktober 2016

brunnsparken Landskapsarkitekt Helena Hasselberg Kajsa Ignell Tengbom Linköping Stora torget Linköping Oktober 2016 magnoliastigen brunnsparken Med ett nytt blommande stråk genom parken bjuder magnoliastigen in besökare att upptäcka och stanna till i Brunnsparken. Här skapas nya planteringar, spännande lekmiljöer, utegym

Läs mer

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 NYA TRÄDGÅRDSPARKEN I BOLLEBYGD Förutsättningar Området ligger centralt i Bollebygd, nära samhällets torg. Platsen är omgärdad av tre vägar, varav Göteborgsvägen

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Sidan 3 av 11 Ärende 1 Sidan 4 av 11 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 11 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL 2013-06-12 REVIDERAT 1. ATTRAKTIVA STRÅK Målsättning: Att skapa tillgängliga och attraktiva promenadstråk runt Åkers kanal Den idag uppstyckade promenaden längs

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTUR SEDAN 1920

Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTUR SEDAN 1920 RONNEBYPARKEN PROGRAM FÖR UPPRUSTNING AV PARKEN Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTUR SEDAN 1920 Förutsättningar Ronnebyparken, kallad Gropen, byggdes samtidigt som de omgivande lerfamiljshusen på 1950-talet.

Läs mer

PROJEKT PRESENTATION: VASAPARKEN, STOCKHOLM. FÖRNYELSE AV EN INNERSTADSPARK

PROJEKT PRESENTATION: VASAPARKEN, STOCKHOLM. FÖRNYELSE AV EN INNERSTADSPARK En förnyad lekplats ligger centralt i parken. Ett berg av gummi integrerar oilka typer av lek och fungerar som ett landmärke i parken mot omgivande stad. 1(8) Det artificiella gummiberget är en tolkning

Läs mer

KARAKTÄR GÅGATAN. Ljungby kommun STADSMILJÖPROGRAM Tema Landskapsarkitekter Malmö 2012.11.29 www.temagruppen.se LYSRÖR PÅ VAJER BETONGPLATTOR

KARAKTÄR GÅGATAN. Ljungby kommun STADSMILJÖPROGRAM Tema Landskapsarkitekter Malmö 2012.11.29 www.temagruppen.se LYSRÖR PÅ VAJER BETONGPLATTOR GÅGATAN 8 Gågatan, Eskilsgatan, från Drottninggatan i nordöst till Storgatan i sydväst, passerar genom hela Ljungbys mest centrala delar, och håller samman centrum. Därför är det viktigt att den har en

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 Februari 2015 Gestaltningsprogrammets status Gestaltningsprogrammet är ett

Läs mer

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16 GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 Stockholm 2015.03.16 HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DAGENS UTEMILJÖ OCH BIBEHÅLLA GÖSTA ÅBERGS ANDA? GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 VAD SAKS IDAG

Läs mer

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER OMRÅDETS BEFINTLIGA ARKITEKTUR Malmfältets folkhögskola invigdes1960, arkitekturen är väl förankrad på platsen.

Läs mer

Bussgata - nulägesbeskrivning. Bussgata, Bollnäs kommun Bussgatans närområde. Björktjära. Björktjäratjärn. Brånan

Bussgata - nulägesbeskrivning. Bussgata, Bollnäs kommun Bussgatans närområde. Björktjära. Björktjäratjärn. Brånan Bussgata - nulägesbeskrivning Bussgatans närområde Björktjära Bollevägen Bussgatan planeras att dras över den uppodlade dalgången mellan Brånan och Björktjära, Bollnäs kommun. Området ligger i en svag

Läs mer

KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04

KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04 KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04 Vision och målsättning Innehållsförteckning ANNETORPS GÅRD Förutsättningar/allmänt 2 Höjdutredning 3 Analyser 5 Funktioner

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Konstparken. - en konsthall under bar himmel. Öppet alla dagar 00.00-24.00! Ritning och illustrationer; Lena Larsson. Parkenheten

Konstparken. - en konsthall under bar himmel. Öppet alla dagar 00.00-24.00! Ritning och illustrationer; Lena Larsson. Parkenheten Konstparken - en konsthall under bar himmel Öppet alla dagar 00.00-24.00! Ritning och illustrationer; Lena Larsson Parkenheten - En konsthall under bar himmel Konsten har möjlighet att ge oss kända, okända

Läs mer

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Uppdrag Titel på rapport: Brf Räven Belysningsförslag Gårdar Status Förhandskopia Datum: 2014-04-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Brf Räven Lukas Berglind

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Lekplatsutredning. Bakgrund. Tidplan/utredningens upplägg. Förslag. Beskrivning till lekplatsförslag 2012-12-19. Förslag december 2012

Lekplatsutredning. Bakgrund. Tidplan/utredningens upplägg. Förslag. Beskrivning till lekplatsförslag 2012-12-19. Förslag december 2012 Lekplatsutredning Förslag december 2012 Bakgrund I mars 2012 fick byggservicekontoret i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda placering och utformning för nya lekplatser i Hofors kommun. En budget

Läs mer

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

GÅRD/UTEMILJÖ Kv. 5. Riksbyggen och Småa LAND ARKITEKTUR AB

GÅRD/UTEMILJÖ Kv. 5. Riksbyggen och Småa LAND ARKITEKTUR AB GÅRD/UTEMILJÖ Kv. 5 Riksbyggen och Småa LAND ARKITEKTUR AB Allmänt - Gården i Kv.5 utformas så att den blir en samlande och gemensam gård för de två fastigheterna. Utformningen bygger på ett enkelt upplägg

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. S eptember 2015

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. S eptember 2015 SPÅRVÄGSPARKEN Program för förnyad lekplats i Fredhäll S eptember 2015 Förnyelse och vision En förnyelse av Spårvägsparken görs för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara

Läs mer

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14 UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET Rev. 2010-06-14 FÖRUTSÄTTNINGAR DÅ......OCH NU Svårt vägval P grusyta Trasigt staket Vid grinden Planer Lä/lek Otydlig gräns sand/gräs Stora öppna gräsytor Lä/lek P asfalt Otydlig

Läs mer

UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan

UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan I det här avsnittet beskrivs hur den utvidgade stadskärnan får en starkare identitet och en tydligare koppling till stadskärnan och attraktioner

Läs mer

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan Drottningtorget - Framtidens torg Trollhättan »» Drottningtorget - Ett torg för Trollhättans invånare, ett torg för framtiden. En flexibel aktivitetsyta för bl a fotboll, basket, handboll och volleyboll.

Läs mer

Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen

Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen FÄRJESTADENS HANDELSOMRÅDE GESTALTNINGSPROGRAM Bilaga till detaljplan för del av Algutsrum 20:10 Brofästet, östra delen. Dnr 06/67, 2009-05-08 Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen INNEHÅLL

Läs mer

Ljusdal Östernäs etapp II - STRANDPROMENADEN Förslagskiss 2013-02-08 Illustrationsplan skala 1:800 (A3)

Ljusdal Östernäs etapp II - STRANDPROMENADEN Förslagskiss 2013-02-08 Illustrationsplan skala 1:800 (A3) cykelställ ca 5 platser F omklädning och WC utedusch bef. ilastning för båt behålls Befintliga solitärträd behålls, sly röjs och marken rensas från ytligt skräp/skrot. Ny jord påförs och besås med ängsfröblandning.

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11 GESTALTNINGSPROGRAM 2016-05-11 - ENTRÉN - Den första plats som besökare och boende i Snurrom kommer möta är en platsbildning, ett mindre torg. Hela ytan blir upphöjd till torgnivå och platsen blir en ordnad

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09

Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09 Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09 Olika typer av planer Översiktsplan (ÖP) Fördjupad översiktsplan (FÖP) Detaljplan (DP) Program-/planområde Tidigare planer Detaljplaner från år

Läs mer

SKÖTSELPLAN. Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor

SKÖTSELPLAN. Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor SKÖTSELPLAN Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor OM SKÖTSELPLANEN Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning park och natur förvaltar Haninge kommuns detaljplanelagda park- och naturmark. Vi har både

Läs mer

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Sammanfattning Platsen är attraktiv för att vara under vintersäsongen eftersom besökare till och med satt i den kalla vårsolen, men den skulle kunna bli mycket bättre

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Bebyggelse- och parkförslag: Bebyggelseförslagen omfattar ungefär 500 lägenheter, främst utmed Bjursätragatan, se 1-6 på översiktskarta nedan. Förslagen presenteras områdesvis

Läs mer

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. December 2015

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. December 2015 SPÅRVÄGSPARKEN Program för förnyad lekplats i Fredhäll December 2015 Förnyelse och vision En förnyelse av Spårvägsparken görs för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara

Läs mer

Riddarvägen. Närmsta trafikmiljö är gång och cykelbanan utmed Österskärsvägen samt Riddarvägen med vändplan.

Riddarvägen. Närmsta trafikmiljö är gång och cykelbanan utmed Österskärsvägen samt Riddarvägen med vändplan. Riddarvägen Beskrivning: Beläggen på parkmark bredvid Österskärsskolan. Denna lekplats är avsedd för alla barn mellan 1 och 15 år. Lekredskapen är delvis separerade för små och större barn. Lekplatsen

Läs mer

Skolan är en viktig symbol för

Skolan är en viktig symbol för rama in knyta an länk mellan stad o jordbruk små och stora rum odlingskvalitéer skolans betydelse för Hyllie Skolan är en viktig symbol för visionen om det hållbara och klimatsmarta Hyllie. En global förebild

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR.

DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR. DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR. Granit murbeklädnad Detta är en tunn naturstensplatta som används som murbeklädnad för montering på en stabil murstomme. Fronten är råkilad, medan baksidan och sidorna är

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

UPPRUSTNING AV LÖTPARKEN Lötparken - Illustrationsplan

UPPRUSTNING AV LÖTPARKEN Lötparken - Illustrationsplan Lötparken - Illustrationsplan Lötparken ska genomgå en upprustning där temat Savann kommer att sätta prägel på platsen och lekmöjligheterna. Här kommer finnas generösa sandytor som erbjuder möjligheter

Läs mer

Mer Ljungby i Ljungby

Mer Ljungby i Ljungby stadsmiljöprogramljungbykommun Projektnummer: 530014600 Godkänd av kommunstyrelsen 2012.11.27 9 Mer Ljungby i Ljungby MER LJUNGBY I LJUNGBY INLEDNING 2 Detta stadsmiljöprogram är framtaget på uppdrag av

Läs mer

7.6.12 Veberöd 16% Park Stråk Gaturum Skyddszon 70% 7 Beskrivning och analys

7.6.12 Veberöd 16% Park Stråk Gaturum Skyddszon 70% 7 Beskrivning och analys 7.6.12 Veberöd Stadsdelens yta (ha): 425 Parkmark (ha) totalt: 32 Parkmark (ha) totalt i % av stadsdelens yta: 7,5 Parkmark-skyddszon (ha) totalt: 27 Parkmark per inv (tot) i stadsdel (m 2 ): 74 Parkmark-skyddszon

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

BRF LÖDAREN UTVECKLING AV UTEMILJÖ. Gestaltning - och renoveringsförslag av utemiljö

BRF LÖDAREN UTVECKLING AV UTEMILJÖ. Gestaltning - och renoveringsförslag av utemiljö BRF LÖDREN UTVECKLING V UTEMILJÖ Gestaltning - och renoveringsförslag av utemiljö MEDVERKNDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gestaltning- och renoveringsförslaget har upprättats av HSB Stockholm Mark & Trädgård och

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Duvboskolan skolgård Bakgrund. Utformning

Konsekvensbeskrivning Duvboskolan skolgård Bakgrund. Utformning Bakgrund I samband med en tillkommande skolbyggnad vid Duvboskolan upprustas skolgården. Den nya skolbyggnaden placeras på kyrkans nuvarande mark och tar därför inte av skolgårdens befintliga yta. Däremot

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Program. De viktigaste entréerna till parken markeras tydligare och siktlinjer in i parken från entréerna skapas genom gallring av träd

Program. De viktigaste entréerna till parken markeras tydligare och siktlinjer in i parken från entréerna skapas genom gallring av träd Vi su el lb in arr til iär lp f ar rån ke e n nt ré Örnäsparken har många kvaliteter i form av läget, stora uppvuxna träd, närheten till Aronsbadet och det stora öppna rummet i mitten av parken. - God

Läs mer

Handboken. just nu i trädgården. januari. 42 planera din trädgård Tomtritning Grundplan Analysplan

Handboken. just nu i trädgården. januari. 42 planera din trädgård Tomtritning Grundplan Analysplan just nu i trädgården Trädgårdsarkitekt Karin Janrik och trädgårdsmästare André Strömqvist guidar dig igenom Handboken. januari 42 planera din trädgård Tomtritning Grundplan Analysplan 46 Månadens Kom ihåg

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

Malmö Kommun. Bilaga. metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel

Malmö Kommun. Bilaga. metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel Malmö Kommun Bilaga metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel 1 Bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Innehållet i lekvärdesfaktorn är hämtad från kapitlet Lekvärdesfaktor i dokumentet

Läs mer

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Ett öppet möte om upprustningen av parkleken Nybygget i Gubbängen hölls den 28 maj 2015 klockan 18-19.30. 30-40 personer, alla vuxna, närvarade på

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen)

Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen) KS06.233 Detaljplan för bostäder på Skiffervägen Hunstugan 1:129 m fl, Lerums kommun Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen) SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2010-08-17

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

hvit f e ld t sg ata n 7 & 9

hvit f e ld t sg ata n 7 & 9 hvit f e ld t sg ata n 7 & 9 N-table N-table är ett bord för både inom- och utomhusbruk. Underrede av galvaniserat stål och längd bordsskiva av grå betong. Utmärkt som t ex cafébord i offentlig miljö.

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

PROGRAM FÖR UTVECKLING AV BILAGA 1 - ÅTGÄRDSPLAN

PROGRAM FÖR UTVECKLING AV BILAGA 1 - ÅTGÄRDSPLAN PROGRAM FÖR UTVECKLING AV BILAGA 1 - ÅTGÄRDSPLAN 2015.03.10 2 Organisation Projektgrupp Anna Modig, Gatukontoret, Projektledare Björn Lundberg, Gatukontoret Johanna Verbaan, Ramböll Sverige AB Karin Hammarlund,

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Barnens Kumla. Lek, lär och ha skoj! Här finns något att upptäcka för både små och stora barn. visitkumla.se/barnenskumla

Barnens Kumla. Lek, lär och ha skoj! Här finns något att upptäcka för både små och stora barn. visitkumla.se/barnenskumla Barnens Kumla Lek, lär och ha skoj! Här finns något att upptäcka för både små och stora barn. visitkumla.se/barnenskumla Välkommen till Kumla stadspark! Djupadalsbadet bad och camping Hej! Kom och träffa

Läs mer

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende HÄGERSTEN - LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-04-29 Handläggare: Anna Ambjörn Telefon: 08-508 22 048 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05 Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget Beskrivning 2015-02-05 Nytt utsiktstorn och sittplatser på berget. ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 Beskrivning av projektets huvudidéer Årstarbergsparken är en bergspark som

Läs mer

Öppet möte om parken vid tunnelbanestationen i Svedmyra samt liten lekplats i skogen

Öppet möte om parken vid tunnelbanestationen i Svedmyra samt liten lekplats i skogen 2014-09-17 Sida 1 (5) Öppet möte om parken vid tunnelbanestationen i Svedmyra samt liten lekplats i skogen Ett öppet möte om upprustningen av den lilla parken vid tunnelbanestationen i Svedmyra samt en

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa ÖVERGRIPANDE IDÉER Estetisk skärpa Bron är utformad för att passa in i Göteborgs befintliga och framtida stadssiluett. Den använder inte en utsvävande konstruktion eller höjd som konkurrerar med de master

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE, BRÖSARP BAKGRUND Sydväst om Brösarp finns ett stort, kuperat skogsområde. Mellan Brösarp och Brunsvik planeras

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

S:t Lukas kyrka. Antikvarisk kontroll vid anläggning av meditationsplats, S: t Lukas kyrka, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland

S:t Lukas kyrka. Antikvarisk kontroll vid anläggning av meditationsplats, S: t Lukas kyrka, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland S:t Lukas kyrka Antikvarisk kontroll vid anläggning av meditationsplats, S: t Lukas kyrka, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Gunilla Nilsson Rapport 2004:25 2 S:t Lukas kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

GE DIN GÅRD ETT LYFT!

GE DIN GÅRD ETT LYFT! GE DIN GÅRD ETT LYFT! TRÄDGÅRDSINGENJÖRERNA NATALIA & MAJA Trädgårdsingenjörerna Natalia Andersson och Maja Schmidt är utbildade vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp strax utanför Malmö. Sedan 2010

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA 1 Nora kommun genomförde 2013 02 28 ett dialogmöte ang ombyggnad av det sk Glasstorget i centrala Nora. Mötet var ett

Läs mer

brf sörgården UTFORMNINGEN BYGGER PÅ ETT ANTAL TANKAR SOM VARIT LEDANDE FÖR OSS I ARBETET. DESSA TANKAR HAR VARIT;

brf sörgården UTFORMNINGEN BYGGER PÅ ETT ANTAL TANKAR SOM VARIT LEDANDE FÖR OSS I ARBETET. DESSA TANKAR HAR VARIT; brf sörgården UTFORMNINGEN BYGGER PÅ ETT ANTAL TANKAR SOM VARIT LEDANDE FÖR OSS I ARBETET. DESSA TANKAR HAR VARIT; - ATT SKAPA EN UTEMILJÖ SOM ÄR VACKER ÅRET RUNT. TYNGDEN LIGGER I DE TVÅ FÄRGGLADA HÖRNRABATTERNA

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING

ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING 150922 SITUATIONSPLAN 1:1000 Lek utanför hämta/läma-tider bostäder gruppboende I inlast frd II avdelande gungor 2 hcp p I frd cykelparkering (36 platser)

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer