Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde"

Transkript

1 LS Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys

2 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage Martin Båth Foto Elisabet Renlund Martin Båth WSP WSP WSP WSP WSP 2

3 Innehåll SAMMANFATTNING STRUKTURANALYS BAKGRUND SYFTE INVENTERING OCH ANALYS Regionplanen Bebyggelsens struktur idag Bebyggelsens struktur pågående förändring Vägnätets struktur idag Vägnätets pågående och planerad förändring Kollektivtrafiknätets struktur idag Kollektivtrafiknätets struktur pågående och planerad förändring Cykelnätets struktur idag Cykelnätets struktur pågående och planerad förändring Gångnät idag Gångnät pågående och planerad förändring Trygghet Bilparkering idag Bilparkering pågående och planerad förändring Cykelparkering idag Cykelparkering pågående och planerad förändring Flygbuss Taxi FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER Vägnät Kollektivtrafiknät Cykelnät Gångnät Trygghet Cykelparkering Bilparkering Bilpooler Sammanställning av vägnätsförslag...66

4 Sammanfattning Strukturanalys Denna strukturanalys avseende gång-, cykel- och kollektivtrafik är gjord ett delprojekt i en förstudie om mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria. Förstudien innehåller förutom strukturanalysen även en resvaneundersökning och åtgärdsförslag för mobility management. Kista arbetsplatsområde byggdes som en inifrånmatad trafikseparerad trafikstruktur med vissa inslag av trafikintegrering. Kista arbetsområde ligger med Kista tunnelbanestation i västra delen och Helenelunds station i öster. Det är ca 1,4 km mellan stationerna och där ligger Kista arbetsområde. Arbetsområdet ligger invid Kista trafikplats, E4 och Kymlingelänken, som nu byggs om där vägnätet får förhöjd kapacitet och framkomlighet. Många projekt pågår i området. En kraftfull omvandling sker med mycket ny bebyggelse, omfattande gatuupprustning med en konvertering av planskildheter till plankorsningar för gång- och cykeltrafiken som en del i att skapa en mer trafikintegrerad trafikstruktur. Det byggs nya kontor och ett nytt hotell, men även många nya bostäder. Det flyttar in skolor i arbetsområdet och en förlängning av Tvärbanan till Kista med förlängning till Sollentuna planeras. Nya cykelvägar utreds i projektet Hållbara Järva som är en del av Järvalyftet som pågår. I E18 ombyggnaden ingår ett projekt med cykelskyltning till Kista arbetsområde. Busslinjenätet som berör Kista arbetsområde förgrenar sig ut i norra regiondelen, men är ofta ogent och bussresenärerna får därmed en lång restid vilket gör kollektivtrafiken mindre attraktiv. Nu när E18 byggs om, nya gator diskuteras i Järvalyftet, Mälarbanan få nya spår med möjligheter att påverka plattformsplaceringar mm föreslås att en busslinjeanalys görs för att se om busslinjenätet kan ges en genare sträckning och en snabbare resväg. För att se busslinjenätets täckning för de arbetande i Kista har statistik över bostadsort för dem som arbetade i Kista 2008 jämförts med dagens busslinjenät. I några områden där många som arbetar i Kista bodde 2008, saknas buss- eller spårlinje som skulle kunna ge en god tillgänglighet till Kista. Jakobsberg, Upplands Väsby-Viby, Gribbylund-Ensta-Ella och Skarpängområdena samt Bromma är sådana områden. Direktbusslinjer från dem till Kista arbetsområde bör kunna vara intressanta tillskott i kollektivtrafiken. Busskörfält och andra bussprioriterande åtgärder behövs på Danmarksgatan och Hanstavägen. De viktiga bytespunkterna för Kista arbetsområde är Kista tunnelbanestation och Helenelunds pendeltågsstation. Kista tunnelbanestation behöver rustas upp 4

5 och få en högre standard och komfort för resenärerna. Tunnelbanestationen och bussterminalen behöver bättre kunna nås från norr med kompletterande gångoch cykelbanor och cykelparkering. Stationsentrén behöver förstärkas och ges en tydlig identitet. Helenelunds station bör kunna ses från vägporten under E4 när man kommer från Kistagången i riktning till stationen. Då skulle även Kista kunna ses från pendeltåget. Så är det inte idag. Sikten skyms och gång-, cykeloch bussvägen går i en omväg till stationen. Det finns inga skyltar från Kista till Helenelunds station. Skyltning till tunnelbana och pendeltåg behövs i området med fasta skyltar och med realtidsskyltar t ex vid Jan Stenbecks torg, Grönlandstorget, Kistamässan och vid entrén till gallerian vid Kista Science Tower. Fasta skyltar från Helenelund till Kista behövs också. Gång- och cykelnätet i Kista arbetsområde är väl utbyggt med ett finmaskigt nät. Vissa länkar saknas dock. Den gång- och cykelväg som tidigare fanns som rundade kv Knarrarrnäs togs bort när den nya bebyggelsen kom. Denna gångoch cykellänk behöver ersättas. Borgarfjordsgatans gång- och cykelvägar behöver dras ända ner till tunnelbanan och bussterminalen. Vid bussterminalen och tunnelbanans norra entré behöver gångbanor kompletteras. Plankorsningar vid Torshamnsgatans södra del behöver hastighetssäkras, särskilt när Torshamnsgatan förlängs mot Kista trafikplats. Det finns knappt 700 cykelplatser i Kista arbetsområde. Det behövs till, beroende på vilka cykelparkeringstal som ska användas. Eftersom entréer till fastigheter i regel finns på gårdarna bör cykelparkeringsplatser främst byggas på fastighetsmark vid entréerna. 20 % av cykelplatserna bör ligga vid entréerna för besökare. För anställda kan cykelplatser ordnas i garage med möjlighet att låsa om cyklarna. På längre sikt kan gång- och cykelnätet till Kista arbetsområde kompletteras med ett flertal länkar. Kopplingen mellan Kista och Sollentuna kan förbättras genom passager under E4 och järnvägen vid Bokvägens förlängning, om det är möjligt. Sverigeleden skulle kunna ges en gen sträckning in till Kista genom att den förlängs norrut längs järnvägens östra sida fram till en möjlig förlängning av Strömgatan under järnvägen och E4 eller vidare upp mot gång- och cykelvägen mellan Helenelund och Kista. En cykelförbindelse från gång- och cykelpassagen under Kymlingelänken norr om Hanstavägen öster om Kymlingelänken skulle kunna kopplas till gång- och cykelstråken söder om Rinkeby vid Stora Ursvik. Gång- och cykelstråket Brandesgången med dess förlängning längs Köpenhamnsgatan och bussgatan kan ges en genare sträckning över Järvafältet och knyta an till gång- och cykelstråket längs Rinkebyvägen.

6 Idag finns totalt sett ett överskott på bilparkeringsplatser i området. Ungefär hälften betalar inte för sin bilplats. Parkeringskostnaden behöver höjas i området för att stimulera till andra färdmedelsval. Nedan visas en sammanställning av de viktigare förslagen. Förslag Kostnad Aktörer Tidshorisont Fasta skyltar till tunnelbana och pendeltåg Låg SL och kommunerna Nära Busskörfält mm på Danmarksgatan och Hanstavägen Måttlig Trafikkontoret och SL Nära Räta ut gång- och cykelvägen och bussgatan mellan Helenelund och Kista Hög SL och kommunerna Nära Realtidsskyltar till tunnelbana och pendeltåg Låg SL, Kista Galleria, kommunerna och fastighetsägare Busslinjenätsanalys för att försöka höja genhet och minska restid med buss samt utreda nya direktbusslinjer Låg SL och Trafikkontoret Nära Nya direktbusslinjer Hög SL Nära Cykelparkering på kvartersmark Låg Företag och fastighetsägarna Nära Cykelparkering vid Kista Galleria och tunnelbanan Låg Trafikkontoret, Kista Galleria och SL Nära Hastighetssäkra gång- och cykelpassager Låg Trafikverket och Trafikkontoret Nära Kompletterande busskurer, kartor mm Låg SL och Trafikkontoret Nära Höj standarden på Helenelunds pendeltågsstation Måttlig SL, Trafikverket och Sollentuna kommun Rusta upp tunnelbana och bussterminal Måttlig SL, Trafikkontoret och Kista Galleria Nära Gång- och cykelväg längs kv Knarrarnäs Låg Trafikkontoret Nära Kompletterande gång- och cykelväg vid Torshamnsgatans förlängning Hög Trafikverket och Trafikkontoret Nära Öppna en södra entré till Helenelunds pendeltågsstation med öppning under E4 vid Strömgatans förlängning Hög Trafikverket, SL, Sollentuna kommun och Trafikkontoret Cykelstationer med service som tryckluft Låg Trafikkontoret Nära Komplettera gång- och cykelstråken regionalt Hög Trafikkontoret, Trafikverket, Sollentuna, Sundbyberg och Solna kommuner Lång Nära Nära Lång 6

7 1 Bakgrund Detta är en del i ett projekt som drivs av ResSmart och SATSA. Aktörerna som driver ResSmart (Plattformen för hållbara resor och transporter i Stockholms län) deltar i det regionala projektet SATSA (Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholms län). ResSmart är projektledare för ett av arbetspaketen inom SATSA, 3:1 Steg1-åtgärder för effektivare resor. I ett tidigt skede av arbetet inom SATSA så identifierade aktörerna inom ResSmart ett antal aktuella eller kommande problemområden inom länet. För att lösa de kommande trafikproblemen i dessa områden så behövs steg 1-åtgärder, dvs mobility management-åtgärder, som ett komplement till andra styrande och fysiska åtgärder. För att ta reda på vilka åtgärder som bör göras för att nå mest effekt för minst kostnad och på kortast tid så genomförs ett antal förstudier. Denna förstudie är en del av detta arbete och berör Kista arbetsplatsområde och Kista Galleria. För att förstärka mobility managementåtgärder görs en strukturanalys samtidigt som mobility managementåtgärder tas fram. 2 Syfte Syftet med strukturanalysen för Kista arbetsområde och Galleria är att identifiera strukturella möjligheter och hinder i området som kan förstärka respektive försvåra ett utökat hållbart resande. Målet är att ta fram förslag som kan genomföras på kort sikt och stödja de mobility managementåtgärder som tas fram i åtgärdsanalysen. 3 Inventering och analys 3.1 Regionplanen Strukturanalysen berör bara Kista arbetsplatsområde och Galleria, men för att få en överblick över de övergripande planeringsperspektiven i området, visas först hur området ses i Regionplanen. Regionplanekontoret lyfter upp Häggvik- Sollentuna-Kista som en av de regionala stadskärnorna som ska förstärkas i regionplanen. Man avser stärka sambandet inom denna stadskärna samt förbättra tillgängligheten till den. Stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik berör kommunerna Stockholm, Sollentuna och Sundbyberg och den har en stark näringslivsprofil med kunskapsintensiva näringsgrenar och utbildningar. För att uppnå en tät blandstad krävs omfattande förtätning. E4 delar kärnan i två delar och behöver överbryggas med förbättrade interna kommunikationer. Tillgängligheten till och inom kärnan kan förbättras genom E18 ombyggnaden och genom spårutbyggnad mellan Kista och Ulvsunda,

8 Barkarby och Sollentuna. Med Förbifart Stockholm förbättras ytterligare tillgängligheten till området med bil. RUFS 2030 regionala stadskärnor med Kista-Sollentuna-Häggvik i mitten (Källa: Regionplanekontorets hemsida) 3.2 Bebyggelsens struktur idag Kista arbetsplatsområde har länge varit en viktig målpunkt i Storstockholm. Det är en dynamisk och expanderande plats. Bebyggelsen genomgår en ständig utveckling och många byggnationer pågår. Kista planerades som ett zonerat industriområde enligt en statlig plannorm från 1973 med planeringselement som trafikseparering och entréer inne på gårdarna. Denna planeringsprincip ger nackdelar som otrygga, karga stadsmiljöer och har fått mycket kritik. De senaste 10 åren, sedan en ny strukturplan antogs av Stadsbyggnadsnämnden 2001, har en omvandling skett i Kista. Syftet med strukturplanen 2001 var att utveckla Kista, Husby och Akalla genom en utbyggnad av vägnät, arbetsplatser och bostäder. Kista arbetsområde skulle omvandlas från industriområde till en funktionsblandad och upplevelserik stad. Utvecklingen har stötts av de globala förändringarna inom telecomindustrin som inneburit att tillverkning flyttat ut från arbetsområdet till förmån för en större andel tjänsteföretag. 3.3 Bebyggelsens struktur pågående förändring Stockholms stad, näringslivet, universitet och högskolor tog gemensamt fram en framtidsvision för Kista, Kistavisionen, som var en sammanställning och koordinering av projekt kring Järvafältet som omfattade bland annat ca bostäder. Strukturplanen från 2001 är något justerad och innehåller nu mer bostäder och mindre högskoleområden. En del av genomförandet pågår nu då lägenhet ska byggas i Kista. 8

9 Strukturplan (Källa stadsbyggnadskontoret) Näringslivet tog fram en vision för upprustning av Kistagången, där Bau arkitekter 2007 (1) föreslår åtgärder för att göra det centrala stråket längs Kistagången mer levande och attraktivt. De föreslog bland annat att det ska bli fler butiker i bottenvåningarna längs Kistagången och att skapa fler platsbildningar, torg och mötesplatser längs Kistagången. De ser Kistagången, som går gent genom Kista arbetsområde från tunnelbanan och Kista galleria till pendeltågsstationen i Helenelund som ett starkt orienterande stråk. För att förstärka stråket och göra det mer attraktiv för gående föreslogs att tre torg, noder, skulle skapas/förstärkas. Torsnästorget, nuvarande Jan Stenbecks torg, en platsbildning vid Grönlandsparken och ett nytt torg vid en ny mässa strax invid E4. Jan Stenbecks torg håller på att bli färdigt och Kistamässan med ett nytt högt hotell är också snart klart, men torget vid Kistamässan är fortfarande en byggarbetsplats.

10 Tre noder/torg längs Kistagången (Källa Vision Kistagången) Bau arkitekter föreslog även en annan viktig förändring att räta ut Kistagångens sista länk till pendeltågsstationen Helenelund. Delen mellan Kista och Helenelund har funnits med i många utredningar och alltid föreslagits uträtad, men inga av dessa planera är genomförda än. Uträtad stäckning av Kistagången (Källa Vision Kistagången) Den 20 april 2009 godkände Stockholms kommunfullmäktige Vision Järva 2030 (2), som vill ge en bild av framtidens Järva och konkretisera målbilden för det så kallade Järvalyftet. För Kista arbetsområde markeras Kistagången mellan Kista och Helenelund med kommentaren Koppla ihop gatunätet där det gör nytta. 10

11 Utsnitt av illustration i Vision Järva 2030 (Källa Stockhoms stad) Hållbara Järva, som en del av Järvalyftet, är en satsning på ekologisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling i stadsdelarna kring Järvafältet. Det innehåller en upprustning av den slitna bebyggelsen på Järvafältet, men innehåller även åtgärder för att öka det hållbara resandet, bl a med cykelåtgärder. Detta arbete pågår. 3.4 Vägnätets struktur idag Kista arbetsområde kopplas till det regionala vägnätet främst via Kymlingelänken till E4, som tangerar området i nordost. Hanstavägen, som tangerar området på östra sidan, leder söderut till Kymlingelänken och norrut till Turebergsleden och Akallavägen. Gatunamn i Kista arbetsområde

12 Kista arbetsområde har en inifrånmatad, tidigare trafikseparerad trafikstruktur. Denna trafikseparering håller på att byggas bort för att bli allt mer trafikintegrerad. Det sker som ett led i förverkligandet av strukturplanen. Staden tog fram ett gestaltningsprogram med förslag till gatuupprustning i Kista arbetsområde april 2003 (3), med omfattande förändringar av gatuutformningen. Detta program håller på att genomföras. Kistavägen är ombyggd till en esplanad där planskildheter för gång- och cykel är borttagna. Även vid Torshamnsgatan är en planskildhet borttagen. Torshamnsgatan är förlängd norrut och kommer att fortsätta byggas om till en esplanad. Isafjordsgatan kommer att byggas om. Borgarfjordsgatan är bitvis ombyggd. Kista alléväg är flyttad och bitvis ombyggd. En ny gata, Skagafjordsgatan, är byggd i den nordvästra delen av Kista arbetsområde. I detta område pågår omfattande byggnationer av bostäder. Bitvis är gatunätet hastighetsbegränsat till 30 km/h. E18 som tangerar Kista arbetsområde håller på att byggas om och trafiken påverkas av detta. Framkomligheten på vägnätet, innan ombyggnaden av E18, kan illustreras av den trängselstudie Movea gjort 2008 (4). Heldragna röda streck visar köer och streckade att det är tät trafik. Köer förmiddag (Källa: Movea 2008) På morgonen 2008 var det köer på Sollentunavägen och Kymlingelänken till avfarten till Torshamnsgatan och in på Torshamnsgatan. Det var också köer på Hanstavägen, men inte ända ner mot Kista bussterminal, se illustration ovan. 12

13 Kölängder eftermiddag maxtimme (Källa: Movea 2008) På eftermiddagen 2008 var det tät trafik på E4 förbi Kista trafikplats, se illustration ovan. Kymlingelänken in mot Kista trafikplats och ut från Ärvinge hade köer. (Kymlingelänken från Ärvinge hade 2008 ett busskörfält, som nu tas bort.) Kistavägen ut mot Hanstavägen, Hanstavägen förbi bussterminalen och ner mot cirkulationsplatsen med Kistavägen, Danmarksgatan mellan Ärvingevägen och Helsingörsgatan samt Hanstavägen norrut mot Turebergsleden nästan ända ner till Borgarfjordsgatan hade också köer. Movea anger i en utredning om flaskhalsar för busstrafiken i Stockholms län (5) att Danmarksgatan vid Kista centrum har relativt låg standard med ett signalreglerat övergångsställe, en liten rondell och en stor rondell. De menar att framkomligheten borde utredas med tanke på det stora antalet bussar. 3.5 Vägnätets pågående och planerad förändring De stora förändringarna av gatunätet som pågår inom Kista arbetsområde är beskriven ovan. Även vägnätet till och från Kista är under stor omvandling, då Trafikverkets ombyggnad av E18 just påbörjats, vilken kommer att förbättra biltillgängligheten till Kista kraftigt.

14 Del av översiktskarta E18 Hjulsta-Kista (Källa: Trafikverkets hemsida) Kista trafikplats dubbleras genom att nya ramper byggs mellan Kymlingelänken och E4 och dagens ramper vid trafikplatsen blir lokalramper mellan Torshamnsgatan (via en förlängning söderut av gatan) och E4. I och med att Torshamnsgatan blir ny infart till Kista avlastas trafikplats Ärvinge och trafik ut från Kistaarbetsområde kommer att delvis ledas ut till Kista trafikplats via Torshamnsgatans förlängning söderut. Detta kommer att avlasta korsningen Kistavägen-Hanstavägen, särskilt på eftermiddagen. Ny trafikplats Kista (Källa Trafikverket) Trafikplats Ärvinge blir utformas som en planskild korsning med en underliggande, droppformad cirkulationsplats med anslutning till Hanstavägen. Ny trafikplats Ärvinge (Källa Trafikverket) 14

15 I E18-projektet finns även speciella åtgärder för kollektivtrafik. Busstrafiken längs E4 kommer att kunna stanna vid trafikplats Kista på de busshållplatser på lokalramperna norrut och på Torshamnsgatans förlängning väster om bron över väg E 4 som planeras. Därmed blir det möjligt att byta mellan bussar på E 4 och bussar som trafikerar Torshamnsgatans förlängning mellan Sollentuna och Kista. Del av trafikplats Kista med busshållplatser (Källa Trafikverket) Inom projektet Hållbara Järva pågår planering av gatunätet på Järvafältet. Nya gator som förbinder Rinkebysvängen med Tenstavägen och Rinkeby med Rissne diskuteras. Även en ny gatulänk från Hanstavägen in mot Husby tunnelbanestation diskuteras. 3.6 Kollektivtrafiknätets struktur idag Kollektivtrafiknätet Kollektivtrafiknätet visas i sin helhet med illustrationen som finns på SL hemsida. Kollektivtrafiknätet enligt karta på SL:s hemsida

16 På översiktskartan syns den svaga kollektivtrafikkopplingen över Järvafältet och mellan Tensta-Rinkeby och Kista. Kollektivresenärer Hösten 2007 var det följande antal på- och avstigande vid Kista arbetsområde, Kista centrum och Helenelunds station en vardag. På och avstigande passagerare Vardag hösten 2007 Bussar Tunnelbana Pendeltåg Antal på- och avstigande passagerare ett vardagsdygn hösten 2007 (Källa SL GIS) Spårburen kollektivtrafik Tunnelbanan med knappt på- och avstigande passagerare i Kista en vardag hösten 2007 och pendeltåget med nästan på- och avstigande passagerare är mycket starka kollektivtrafikslag som erbjuder Kista en bra kollektiv tillgänglighet. Kista tunnelbanestation och Helenelunds pendeltågstation avgränsar Kista arbetsområde i öst och väst. Det är ca 1,4 km mellan dessa stationer vilket innebär att det är långa gångavstånd till stationerna. Genheten på tunnelbanan och pendeltåget är god. Genhetskvot är en enhet som visar genhet. Den mäts som den körda sträckan delat med fågelvägen. Mellan Stockholms central/t-centralen och Kista är genhetskvoten 1,0-1,1 vilket är så nära fågelvägen man kan komma. Att både tunnelbana och pendeltåg går på egen bana förstärker deras attraktivitet med korta restider. Busslinjenät Bussnätet inne i Kista arbetsområde ser ut på följande sätt hösten

17 Busslinjenät i Kista arbetsplatsområde Busslinjerna har en mycket god täckning i området. Gatunätets utformning ger många 90 graderssvängar för busslinjerna med ibland låg genhet. Busslinjer går Kistagången-Grönlandsgatan, vilket ger busstäckning i de centrala delarna av Kista arbetsområde och gör att bussarna slipper köer vid Kistavägen ut mot Hanstavägen på eftermiddagarna. Hösten 2010 var bussutbud och turtäthet för Kista arbetsområde följande: Kollektivtrafik Kista Vardagstrafik hösten 2010, båda riktningarna Helg Linjer Hållplats Helgtrafikering Jan Stenbecks torg Trafikeras denna tid på dygnet cent- Kista rum cent- Kista rum cent- Kista rum Jan Stenbecks torg Antal turer kl 7-8 Antal turer kl Antal turer kl Nej Ja Ja Ja Ja

18 Kollektivtrafik Kista Vardagstrafik hösten 2010, båda riktningarna Helg Tunnelbanan cent- Kista rum cent- Kista rum cent- Kista rum cent- Kista rum Enbart Kista centrum Enbart Kista centrum Enbart Kista centrum Enbart Kista centrum cent- Kista rum cent- Kista rum cent- Kista rum och och och och Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej och Nej Ja Pendeltåget Helenelund Ja Turtäthet och trafikering (Källa: SL tidtabeller hösten 2010) Stombussarna 178 och 179 har flest turer, med som mest för linje 179 en buss var 7,5 minut under maxtimmarna. Buss 155, 514, 517, 518, 523, och 627 har ca 8 turer per timme i var riktning under maxtimmarna, men vissa av dessa linjer går inte genom arbetsområdet under lågtrafiktid. Vardagar mellan kl trafikerar 178, 179, 514, 517 och 523 området. På helgerna går 7 av busslinjerna. En nattbusslinje finns. I RVU framkom att kollektivtrafikanterna till Kista börjar komma mellan kl 6 och kl 7 men de flesta kommer mellan kl 7 och kl 9. Därefter kommer några mellan kl 9 och kl 10. De tider man angett i RVU att man börjar sitt arbete i Kista arbetsområde stämmer relativt väl med bussturutbudet t ex på linje 685 och 687. Andra linjer har inte morgonturer efter kl 9, som t ex 554, 603 och 686. Möjligen skulle trafikeringstiden kunna utökas mellan kl 9 och kl

19 På eftermiddagarna börjar man de kollektiva resorna mellan kl 14 och kl 15. Flest åker mellan kl 16 och kl 18, men det finns även en hel del kollektivtrafikanter mellan kl 18 och kl 19 (ca 6 % av alla kollresenärer). Före kl 6 och efter kl 19 samt under dagen är det få eller inga som reser kollektivt till eller från sitt arbete i Kista. Bussarna som bara går för- och eftermiddag går sista turen kl eller ibland kl 18, vilket är kanske lite tidigt för en sista eftermiddagstur. I RVU har 8 % av bilisterna sagt att om de hade flexiblare arbetstider skulle de kunnat åka kollektivt till arbetet och 60 % har sagt att de skulle kunnat åka kollektivt om det funnits en direktbuss i närheten av hemmet som gick till arbetsplatsen. Det finns ingen direkt fråga om de skulle välja att åka buss till arbetet om de befintliga busslinjerna trafikerade fler timmar under morgon- och eftermiddagstimmarna Ingen beläggningsstatistik har erhållits, men SL uppger att det inte finns problem med sittplatsbrist. Antalet passagerare är fördelat på följande sätt mellan de olika busslinjerna som angör Kista bussterminal och arbetsområde: Resande (summa på- och av) vardagsdygn hösten 2007 Linjer Hållplatser i Kista arbetsområde och bussterminal Tunnelbanan Pendeltåget Tabell över antal på- och avstigande på hållplatser inom Kista arbetsområde, bussterminal och stationer. (Källa: SL GIS) En stor andel av bussresenärer kliver av och på vid bussterminalen. Därefter är det flest bussresenärer vid Kistagångens och Torshamnsgatans hållplatser. Påoch avstigande passagerare på busslinjer i Kista arbetsområde 2010 visas på karta nedan.

20 På- och avstigande busspassagerare på SL i Kista arbetsområde 2010 fördelat på hållplatslägen (Källa SL) Flest kollektivresenärer är det i de centrala delarna av Kista arbetsområde. Busslinjenätet sett i ett större perspektiv ser ut på följande sätt vintern 2011: Busslinjenätet i del av regionen som passerar Kista arbetsområde vintern De blå linjerna är stombussar och de röda lokalbussar. (Källa: SL GIS) 20

21 Busslinjerna i tvärled är mycket ogena eftersom de följer gatunät inne i bostadsområden som inte anpassats för gena tvärförbindelser och inga särskilda bussgator finns som höjer genheten. Samma bild men ännu mer utzoomad visas nedan. Även här syns hur ogena bussförbindelserna är. Till viss del beror det även på geografiska faktorer som Edsviken som långa sträckor går som en barriär utan broar. Obs! två busslinjer saknas i illustrationen, direktbussen till Norrtälje och den till Åkersberga. Ännu mer utzoomad kartbild. De blå linjerna är stombussar och de röda lokalbussar. (Källa SL GIS) Busslinjenätet i illustrationen ovan är kombinerat med statistiken om var de som jobbade i Kista arbetsområde bodde 2008 i en kartbild nedan. (Även här saknas busslinjerna till Norrtälje och Åkersberga.) Kartillustrationen bör läsas även med tanke på det som framkom i resvaneundersökningen. I den visas att områden som kallas Kista nordost, dvs nordostsektorn Täby och Danderyd m fl, har ett högt bilresande. Detsamma gäller område kallat Norr (Upplands Väsby och Märsta m fl), Nordväst (Kungsängen och Bro m fl) och Kista väster (Bromma till Jakobsberg). Färdmedelsandelar från RVU Kista

22 I kartillustrationen visas röda cirklar (och antal i siffror) för antal anställda per basområde som arbetade o Kista arbetsområde Busslinjer och boende som arbetar i Kista (Källa SCB och SL GIS) I kartbilden ovan visas att till exempel Jakobsberg, delar av Upplands Väsby kommun, Gribbylund, Skarpäng, Ella Park, Ella gård och Bromma hade många boende som arbetade i Kista. Dessa delar av regionen saknar busslinjer till Kista, så att det är hög bilandel där är inte konstigt. I Järfälla kommun vid Enköpingsvägen och Skälbyvägen saknas buss där många som arbetade i Kista 2008 bodde. Endera skulle buss 554 från Bro och Kallhäll kunna gå Enköpingsvägen och en ny busslinje kunna gå Skälbyvägen och genom Veddesta till Kista. Resenärerna från Bro och Kallhäll får då en längre restid och mindre bekväm resa. En ny busslinje från Kallhäll, längs Enköpingsvägen och Skälbyvägen kan vara ett bättre alternativ. Pa kartan nedan visas cirklar för hur många 2008 som bodde per basområde och arbetade i Kista arbetsplatsområde. I varje basområde står också en siffra som anger antalet som arbetade i Kista

23 Boende i Järfälla kommun som saknar direktbuss till Kista (Källa SCB SL GIS) I Gribbylund och Täby kyrkby bor också många som arbetar i Kista. Inte heller de har en direktbuss. Här kanske man kan kombinera en direktbuss som utgår från Gribbylund och sedan går genom Ensta, Ella, tangerar Skarpäng och sedan upp mot Norrortsleden genom Valla torp och Visinge.

24 Boende i Gribbylund och Ella/Skarpäng som arbetar i Kista(Källa SCB SLGIS) Busslinjen från Upplands Väsby kanske kan ändras så den dras via östra delen av Upplands Väsby vid Fresta och en ny busslinje dras från Rotebro ner till Viby (kan det bli en ny bussgata som förbinder dem förbi Skillinge golfbana?) och Norrviken och sedan till Kista. Boende i Upplands Väsby och Viby som jobbar i Kista 2008 (Källa SCB SLGIS) 24

25 Även i Bromma bor det många som arbetade i Kista 2008 och som inte har någon busslinje till Kista. Boende i Bromma som arbetade i Kista 2008 (Källa SCB SLGIS) Genhet Pendeltåget och tunnelbanan är mycket gena i sin sträckning. Men det är inte busslinjenätet som angör Kista. Genhetskvot per busslinje visas nedan. Genheten har räknats ut som kollektivtrafiklinjens körsträcka delat med fågelvägen mellan busslinjers ändpunkter och Kista. Kista definieras som bussterminalen eller Jan Stenbecks torg. Tunnelbana och pendeltåg utvärderas i sin genhet mellan Centralen och Kista. Genhetskvoten har utvärderats på två sätt, dels utifrån TRAST restidskvot för kollektivtrafik (6), dels från en färgsättning med högre krav, samma som TRAST restidskvoter för cykel (7). Enligt TRAST utgåva 1, är det önskvärt med restidskvoter på mindre än 2 mellan kollektiv restid (inklusive gång-, bytes-, vänte- och åktid) och bilrestid. TRAST restidskvoter kollektivresa < 5 km < 2 kollektivresa > 5 km över 2 Kollektivtrafikrestidskvot (Källa TRAST utgåva 1)

26 Här är det överfört till bussens linjesträcknings genhet. Genhet är lättare att översiktligt studera men ger ändå ett mått på vilken attraktivitet det kan vara på kollektivtrafiken. I TRAST utgåva 2 står bara om kollektivtrafikens genhet att linjenätet bör ha en central och gen sträckning genom bebyggelsen. Restidskvot för cykelrestid på huvudnätet jämfört med bilrestid har inspirerat den andra av de färgade kolumnerna. Den finns i TRAST utgåva 1 (7): Restidskvot cykel/bil (Källa TRAST utgåva 1) Genheten på buss och spårburen kollektivtrafik som angör Kista visas nedan. Genhetskvot med krav Genhetskvot Linje Trafikerar mellan som kollektivtrafik res- cykelrestidskvot med krav som tidskvot enligt enligt TRAST TRAST 155 Brommaplan-Kista centrum 1,4 1,4 155 Kista centrum-akalla 2,6 2,6 178 Jakobsberg-Kista centrum 1,5 1,5 178 Kista centrum-mörby centrum 2,1 2,1 179 Vällingby-Kista centrum Kista centrum-sollentuna 1,4 1,4 514 Häggviks handelsplats-kista centrum 2,1 2,1 514 Kista centrum-spånga station 3,1 3,1 517 Spånga station-kista centrum 3,9 3,9 518 Vällingby-Kista centrum 3,1 3,1 523 Kista centrum-sollentuna station Upplands Väsby station-kista centrum 1,6 1,6 554 Bro-Kista centrum 1,4 1,4 603 Kista centrum-danderyds sjukhus 1,8 1,8 627 Kista centrum-arninge industriområde 2,2 2,2 Tunnelbanan T-centralen - Kista 1,1 1,1 Pendeltåget Centralstationen-Kista 1 1 Analys av genhet med genhetskvot (Källa karta från SL GIS) 26

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor

3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor 1 3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor Att arbeta strategiskt med Mobility Management och uppnå mer genom att samarbeta Lotta Palmlund, Trafikverket 2 3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor Delprojektets

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag Norconsult AB Tvärförbindelse 2016-12-09 2 (21) Tvärförbindelse Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering

Läs mer

Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund. Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur. Stockholm 2015-05-26

Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund. Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur. Stockholm 2015-05-26 Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur Stockholm 2015-05-26 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 2. Förutsättningar...

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som planeras för

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 rev 2012-11-05 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

MB2 PM 33 Nordlig entré och passage i Spånga

MB2 PM 33 Nordlig entré och passage i Spånga Sidan 1 av 9 MB2 PM 33 Nordlig entré och passage i Spånga HANDLÄGGARE: Henrik Bertheden Simon Randahl GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): Daniel Palm DATUM / VERSION: 2014-03-05 UPPDRAGSLEDARE: Ralf Timmerman

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund. Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur. Stockholm

Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund. Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur. Stockholm Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur Stockholm 2015-05-26 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 2. Förutsättningar...

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3 Sundbyberg 151120 Syfte och mål 2 WSP har fått i uppdrag att göra en parkeringsutredning för detaljplaneområde Stora Ursvik etapp 3. Detaljplanen avses uppgraderas

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN

TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN TRAFIK-PM TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN RAPPORT 2016-01-18 Uppdrag 267022, Trafikutredning Norges hus Titel på rapport: Trafikutredning Norges hus, Hasseludden Status: Rapport Datum: 2016-01-18

Läs mer

TRAFIK-PM Underlag till detaljplan för område vid Västerled

TRAFIK-PM Underlag till detaljplan för område vid Västerled Birgitta Nylander Miljö och teknik Telefon: 08-508 265 46 birgitta.nylander@stockholm.se TRAFIK- Underlag till detaljplan för område vid Västerled Karta 1: Promemorians geografiska avgränsning (rött) och

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Hållbara transporter i översiktsplanen. Karin Neergaard Trivector Traffic

Hållbara transporter i översiktsplanen. Karin Neergaard Trivector Traffic Hållbara transporter i översiktsplanen Karin Neergaard Trivector Traffic Vilka är utmaningarna och möjligheterna? 2 OECD:S GRANSKNING Sverige får gott betyg för sitt miljöarbete MEN, vi kan bli bättre

Läs mer

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Kallhäll Jakobsberg Allén Barkarby Kista Annedal Järnvägsgatan Spånga Ulriksdal Sundbyberg C Solna Sundbybergbe Tomteboda Bällstavägen Landsvägen Beskrivningen omfattar sträckan

Läs mer

2014-09-09 (REV 2015-04-03) PM KOLLEKTIVTRAFIK GALOPPFÄLTET Innehåll

2014-09-09 (REV 2015-04-03) PM KOLLEKTIVTRAFIK GALOPPFÄLTET Innehåll Uppdragsnr: 10164034 1 (13) 2014-09-09 (REV 2015-04-03) PM KOLLEKTIVTRAFIK GALOPPFÄLTET Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Generella aspekter... 2 Allmänt... 2 Kollektivtrafiken som prioriterat trafikslag...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Bussar istället för pendeltåg på linje 35 sommaren 2016

Bussar istället för pendeltåg på linje 35 sommaren 2016 Bussar istället för pendeltåg på linje 35 sommaren 2016 Information from SL p16 J35 Stockholm växer och infrastrukturen behöver anpassas. På Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll bygger Trafikverket

Läs mer

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision 2013-05-14 Bakgrund Väg 226 genom Tullinge Centrum är ca 8m bred, har en rak sträckning med två körfält och en trafikbelastning på ca

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Planförfarandet sker enligt nya plan- och bygglagen, PBL (2010:900). UTSTÄLLNING LAGA KRAFT

Planförfarandet sker enligt nya plan- och bygglagen, PBL (2010:900). UTSTÄLLNING LAGA KRAFT STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2013-01-18 Annika Colbengtson DNR SMN-0878/2012 PROGRAMHANDLING Detaljplan för kvarteret STOCKMAKAREN 1 och del av SUNDBYBERG 2:26, tillbyggnad av kontorsbyggnad,

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

KISTA KRONBORGSGRÄND SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN

KISTA KRONBORGSGRÄND SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN KISTA SVERIGES MEST DYNAMISKA OCH EXPANSIVA REGION Ett kluster med ca 1100 företag, 90 procent av ICT-företagen är exportföretag 70 000 personer arbetar i Kista

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort om projektet Introduktion till dagens ämne 09:00 Workshop Moment 1 Regionalt - lokalt Moment 2 Målpunkter kartövning Moment 3 Definitionen

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Fördjupning kring behovet av Nacka Station

Fördjupning kring behovet av Nacka Station Tillägg till Teknisk utredning - Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka Station Fördjupning kring behovet av Nacka Station 2015-04-27 Atkins Ltd except where stated otherwise. The Atkins logo, Carbon Critical

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

i Stockholmsregionen Författare Per Kågeson

i Stockholmsregionen Författare Per Kågeson i Stockholmsregionen Författare Per Kågeson Bus Rapid Transit (BRT) är ett koncept som bygger på att utnyttja bussens fördelar när uppgiften är att skapa bekväm och snabb kollektivtrafik till måttlig kostnad.

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:78 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:20 av Lars B Strand och Maria Wallhager (fp) om byggandet av Tvärbanans Älvsjögren Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1061 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län 2014-2025 KS-2012/1061 Förslag

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Måste smälta in i stadsbilden! Av Martin Lindahl Niklas Öhrström

Måste smälta in i stadsbilden! Av Martin Lindahl Niklas Öhrström Inte mycket tyder på att detta stråk tidigare var en järnväg. I Lyon omdanades en nedlagda järnväg till spårväg och trafikeras nu både av en stadslinje och en expresslinje till flygplatsen. Kanske kan

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R N AT I V Korridorernas namn och indelning Delen Jakobsberg Kallhäll Jakobsberg Kista Vattmyran Barkarby Spånga Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Beskrivningen omfattar sträckan från strax

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting 1(5) Handläggare: Mikael Engström Mobil: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff Mobil: 076 643 96 73 Trafiknämnden Stockholms läns landsting Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Västra Valhallavägen Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Grontmij Maj 2014 stockholm.se/vastravalhallavagen Datum 2014 05 09 VÄSTRA VALHALLAVÄGEN. Programutredning för ny bebyggelse PM.

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer