Med SHR Södra in i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med SHR Södra in i framtiden"

Transkript

1 SHR Södras Verksamhetsberättelse 2007

2

3 Med SHR Södra in i framtiden När nu ett av våra bästa år i branschen summeras så undrar man lite vad som komma skall. Vi har en stark tillväxt i vår region, det projekteras och kommer att byggas nya hotell och restauranger. Nya trender skapas och det är med spänning vi försöker sia om framtiden. Styrelsen har under 2007 jobbat med ett antal olika projekt; utbildningsprojektet för SHR medlemmar, PR gruppen för att göra SHR Södra mer känt för sina medlemmar och icke medlemmar samt politikergruppen med politikermöten. Vi startade med att göra en enkät för att få reda på vad våra medlemmar egentligen vill, vi fick ett bra gensvar från er och hela resultatet finns på vår hemsida. Ur detta spann vi sedan vidare med utbildningar och vi har nyligen avslutat första ledarskapsprogrammet med en fulltecknad grupp. Vi har fått ett fantastiskt gensvar och anmälningarna till nästa kurs är snart fulltecknad. Ett av SHRs framtidsmål att utvecklas till en bredare organisation, detta är något som vi tycker är viktigt. Samtidigt måste vi vara försiktiga så att vi inte glömmer bort den enskilde medlemmen. Breddningen gör vi för att möta framtiden bättre och jag tror inte att framtidens gäst ser skillnad på vem som är motpart då vi säljer fler och fler paketlösningar. SHR Södra har ett stort geografiskt område från Halmstad i nordväst till Vimmerby i nordost till Österlen i söder och detta ställer ganska stora krav att vi förlägger våra styrelsemöten kombinerat med medlemsmöten i de olika delarna av regionen. Detta har vi prioriterat under 2007 och kommer att fortsätta så under de närmaste åren. Det är viktigt att vi är lyhörda och lyssnar på olika medlemmars synpunkter och dessa kan vara olika i olika delar av landet. SHR Södra har en stark ekonomi även om vårt kapital har gått ner en del i och med att aktievärdena har sjunkit. Vi tog ett beslut att inte spekulera i börsen och har en fast strategi med en stor riskspridning av kapitalet. SHR Södra Utbildningsstiftelse har under året kunnat ha en rekordutdelning och det är med glädje vi delar ut stipendier till framtidens medarbetare som med hjälp av vår stiftelse har förkovrat sig till att bli ännu duktigare. SHR Södra har aldrig haft så många medlemmar som under 2007 och vi kommer att jobba ännu mer aktivt för att fler skall känna att det är mycket lönsamt vara med i SHR.

4 SHR Södras Förtroendevalda Styrelsen 2007 Mandatets slutdatum inom parentes. Ordförande Göran Andersson, Hotel Öresund, Landskrona (2008) V ordförande Kjell Grubin, Big Bowl, Malmö (2008) Skattmästare Stefan Norén, Hotel Skansen, Färjestaden (2009) Ledamöter Maria Paulsson, Grand Hotel, Lund (2008) Monica Carlsson, PM & Vänner, Växjö (2008) Ola Johansson, First Hotel Statt, Karlskrona (2009) Joachim Högefjord, Scandic S:t Jörgen, Malmö (2008) Pär Bonér, Karlaby Kro, Tommarp (2009) Lena Ernberg, Fredensborgs Herrgård, Vimmerby (2009) David Kallos, Restaurang Brogatan, Malmö (2009) Sekreterare Regionansvarig Hedersledamot Jonas Palmqvist, SHR Martina Malmquist, SHR Leif Paulsson, Grand Hotel och Hotel Lundia, Lund Revisorer Ordinarie Suppleant Anders Brofors, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Jens Malmhagen, Smygehus Havsbad, Smygehamn Karin Rottner, Hotel Kärnan, Helsingborg Valnämnden Ordförande Ledamöter Ann-Margreth Johansson, Scandic Hotel Växjö Torbjörn Colfach, Toftaholms Herrgård, Lagan Lars-Olof Forsberg, Halltorps Gästgivargård, Borgholm Sven-Erik Löfgren, Aspö Lotstorn AB, Drottningskär Anders Wahlund, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg Representanter: SHR:s centrala styrelse Göran Andersson (ord.), Hotel Öresund, Landskrona Stefan Norén (suppl.), Hotel Skansen, Färjestaden Referensgrupp för utbildningsfrågor David Kallós, Restaurang Brogatan, Malmö Arbetsgivarrådet Valnämnden SHR Kjell Grubin, Big Bowl, Malmö Anders Wahlund, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg

5 Styrelsens sammanträden Under 2007 har styrelsen haft sju stycken styrelsemöten på följande orter; Malmö, Lund, Helsingborg samt i Färjestaden. I samband med tre stycken möten har styrelsen bjudit in medlemmarna i närområdet på ett medlemsmöte. Syftet med dessa möten är att träffa medlemmar i regionen för att informera om vad styrelsen i södra samt SHR arbetar med och vilka frågor som är aktuella. Styrelsen får även reda på vad medlemmarna har för åsikter och tankar om branschen och SHRs arbete. Årsmötet hölls den 27 mars på Restaurang Årstiderna i Malmö och ett fyrtiotal medlemmar deltog. Förutom de sedvanliga årsmöteshandlingarna så informerade SHRs VD Mats Hulth bl a om den pågående avtalsrörelsen. Innan mötet avslutades delades det ut 19 stycken stipendier från Södra Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares utbildningsstiftelse. Stipendiaterna hade ansökt om stipendium för att vidareutbilda sig bland annat inom administration, ledarskap, vinkunskap mm. På bilden saknas Ola Johansson och Monica Carlsson Medlemmar I slutet av år 2007 var 659 företag medlemmar i SHR Södras region och det var en nettoökning med 53 företag under 2007! Tillsammans har dessa företag 876 arbetsplatser runt om i regionen som består av länen; Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg samt södra delen av Hallands län t o m Halmstad kommun. En fullständig lista över samtliga medlemmar finns sist i årsredovisningen.

6 Projektgrupper Styrelsen beslutade under årets början att dela in styrelsearbetet i tre olika grupper. Indelningen resulterade i arbetsgrupperna; PR, kompetensutveckling samt politikerkontakt. Vid sidan av styrelsemöten har dessa grupper haft möten och nedan presenteras några av de stora projekt som har genomförts under året. Projekt under 2007 Enkät I april och maj månad genomförde SHR Södra en elektronisk enkät bland medlemmarna i regionen. Av dem som fick enkäten svarade hela 39 procent (154 stycken)! Styrelsen ansåg att detta var en mycket bra svarsfrekvens vilket innebär att de erhållna svaren är, enligt styrelsen, tillförlitliga. Syftet med enkäten var att undersöka vilka åsikter medlemmarna har om SHR Södra och vad regionföreningen skall arbeta med. Svaren analyserades och ligger till grund för fortsatt styrelsearbete i framtiden. Svaren har även presenterats på SHR Södras hemsida. SHR Södras nyhetsbrev Under 2007 har ett av styrelsens prioriterade mål varit att öka informationen och medlemsnyttan till medlemmarna i regionen. Ett sätt har varit att skapa och arbeta med ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut ca 4 gånger per år. Brevet informerar om vad som är aktuellt i regionen samt vad styrelsen arbetar med. Nyhetsbrevet är uppskattat och kommer även att skickas ut under 2008.

7 Utbildning SHR Södra introducerade under året sitt ledarutvecklingsprogram i samarbete med Fernia AB. Programmet började i oktober och avslutades först i februari personer från olika anläggningar i regionen deltog. Programmet som hade ett gediget innehåll avhandlade bland annat intressanta ämnen så som ekonomi, förhandling, retorik, marknadsföring, personligt ledarskap mm. Styrelsens ambition är att fler aktuella och intressanta kurser kommer att genomföras under 2008! Höstmöte Årets välbesökta höstmöte hölls på Turning Torso i Malmö. Mötet som hölls på eftermiddagen den 20:e september var full med intressanta föreläsningar. Deltagarna fick höra om vitt skilda ämnen såsom; Malmös framväxt, hur man kan vända motgång till framgång samt slutligen ett föredrag av den förste svensken som har vunnit VM i sommellerie. Övriga projekt Styrelsen har till sin hjälp regionansvarige (RA) som delvis verkar som styrelsens operativa arm för att genomföra vissa beslut om projekt som styrelsen tar. RA verkar dessutom som en kontaktlänk mellan styrelsen och medlemmarna i regionen samt gentemot andra instanser såsom; utbildningar, kommuner, organisationer, nätverk mfl.

8 Resultaträkning för tiden 1 januari - 31 december 2007 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Årsavgifter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Gåva Stipendier Diverse omkostnader Operativa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Utdelningar Realisationsvinst aktieförsäljning Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets förlust

9 Balansräkning den 31 december 2007 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i Sv Rese- och Turistråd Intressenter AB Aktier 1, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Fritt eget kapital Ingående kapital Årets förlust Summa eget kapital Skulder Diverse skulder Avsättning stipendier Skatteskuld Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Kortfristiga placeringar har värderats enligt lägsta värdets princip. Aktier som är anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde. Not 2 Diverse omkostnader I diverse omkostnader kan nämnas kostnad för medlemsaktivitet med kr ( kr), 100 års jubileet med kr ( kr) och diverse övriga kostnader med kr ( kr), totalt kr ( kr). Not 3 Operativa kostnader Operativa kostnader kr ( kr) består av styrelsearvoden om kr ( kr) enligt årsmötesbeslut, jämte sociala kostnader om kr ( kr), utbildning kr (0 kr) samt kostnader för revision och revisionsnära tjänster om kr ( kr). Not 4 Specifikation värdepapper Antal Bokfört Börsvärde värde Assa B Astrazeneca Carnegie Medical Carnegie Worldwide Electrolux B Ericsson B Swedbank A Hennes & Mauritz Husqvarna B Investor B Nordea SCA B Securitas B Securitas Direct Securitas System SHB A Skanska B Tele2 B Husqvarna A Summa Börsvärdet på föreningens aktieinnehav (exkl aktier i Sveriges Rese- och Turistråd Intressenter AB) uppgår till ( kr). Att jämföras med bokfört värde kr( kr).

10

11 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Södra Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares Förening Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Södra Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares Förening för verksamhetsåret 1 januari - 31 december Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens medlemmar har enligt vår mening inte handlat i strid med föreningens stadgar. x-stad xx xx 2008 Anders Brofors Förtroendevald revisor Jens Malmhagen

12 Medlemmar per den 31 december 2007 IP Catering & Restaurang Max Halmstad Mörrums Bruk, Restaurang 2 Kockar, Restaurang 2:a Sandbank 4-Kök, Restaurang A & T Golfkrog på Flommen Akademikrogen Alfa Laval Syd, Restaurangen Alholmens Bad & Camping Allgott/Allers Förlag AB Amadeus, Hotel Ankaret i Kockums, Restaurang Anno 1900 Anno 1937 Hotell Arlöv Park Hotell Artic, Restaurang Asa Herrgård Aspö Lotstorn Assars Gatukök Aston, Hotell Axona Kursgård i Hörby Azale, Restaurang B & B, Restaurang Backafallsbyn Baggens, Restaurang Baltzar, Hotell Banken pub & restaurang Bankomaten SEB, Restaurang Bara Vara Bar-B-Ko Barista Fair Trade Coffee Barnens Lekland Barsebäckstrand Beautiful Garden Bergslagskrogen Besam Best Western Grand Hotel Best Western Hotel Corallen Best Western Hotel Duxiana Best Western Hotel Helsingborg Best Western Hotel Jägersro Best Western Hotel Paletten Best Western Hotel Royal Best Western Hotel Stensson Best Western Kalmarsund Hotell Best Western Premier Mäster Johan Hotel Best Western Royal Corner Hotel Best Western Sjöfartshotellet Best Western Sturup Airport Hotel Best Western Västerviks Stadshotell Big Bowl Bishops Arms, The Bistro Grodlår och timjan Bjärsölagårdsslott Björkbackens Karaktärshotell Björksäter, Restaurang BK Fast Food i Kristianstad Bo Pensionat Boklundens Restaurang Bona Kemi, Personalrestaurang Bond Borgalla kök Borgholm, Hotell Bosjökloster Golfrestaurang Bosse s Gästvåningar Breanäs Konferenshotell Broby Gästgivaregård Brofästet Konferens Brogatan Bar & Brasserie Brooklyn Restaurang Bruksgården, Värdshuset Brummers Krog Bruschetta.se Bryggan, Restaurang Brygghuset Restaurang och Pub Brämö DFDS, Restaurang Brösarps Gästgifveri Buhres Krog Burger King Burger King - Värnhem Burger King Helsingborg Burger King Höllviken Burger King Jägersrocenter Burger King Kalmar Burger King Kronprinsen Burger King Lund Burger King Löddeköpinge Burger King Malmö Burger King Milstolpen Burger King Mobilia Burger King Svågertorp Burger King Triangeln Burger King Väla Norra Byttan Båstad Camping Bäckaskogs Slott Bödabaden-Square Dance Center Café Aiuola Café le fil du Rasoir Café Meny Calmar Hamnkrog Calmar Stadshotell Campus Coffeeshop Cantina, Restaurang Carlshamns Mejeri, Restaurang Casa Blanca, Pizzeria Cc Cantin Centralhotellet Centralkonditoriet Charles Dickens Chokladfabriken i Malmö Chopstick House Chrystal Palace, Restaurang City, Hotell Cityköket, Sibylla Claras Café & Catering Clarion Collection Hotel Malmö Clarion Collection Hotel Norre Park Clarion Collection Hotel Packhuset Clarion Collection Hotel Post Clarion Grand Hotel Comfort Hotel Malmö Comfort Hotel Nouveau Concordia, Hotel Conrad, Hotell Continental Ystad Continental, Hotel Corallen, Restaurang Cornelia s Restaurang Corner Hamburgerrestaurang Créperie Bretagne Crown Nightclub Dagens Goda Dagnys Dagnys Fisk & Grill Dahlberg DaimlerChrysler Dalby Gästgifveri Danisco Sugar, Restaurangen Dannegården Hotell & Restaurang Danny s Corner Delfinen Beach Club Delikatessen Dfds Nordisk Transport, Restaurang Din Mat, Restaurang Dragsö Bad & Camping Dunker Bar & Matsal Duxiana Hotel Duxiana Hotel Malmö Däcket, Restaurang Edenberga-Motet Motell & Restaurang Ekebo Nöjescentrum Ekerum Golf & Resort Ekerums Camping Ekerums Camping Ekerödsrasten Ekmans i Ronneby Electa Elite Hotel Marina Plaza Elite Hotel Mollberg Elite Hotel Residens Elite Hotel Savoy Elite Stadshotellet Växjö Emmaboda Skolor Emågården Enehalls Pensionat Energiterassen, Restaurang Ericsson Empire Erik, Café Erikslund, Hotell Erikstorps Kungsgårds Restaurang Eringsboda Brunn Espresso House Espresso House Burlöv Center Espresso House Caroli Espresso House Davidshallstorg Espresso House Eurostop Espresso House ILVA Espresso House Lilla Torg Espresso House Lund Central Espresso House Malmö Central Espresso House Mobilia 2 Espresso House Stjärnan Espresso House Stjärnan Etage Eurest Restaurang ABB Business Center Eurest Eurest Restaurangen Evedals Värdshus Faiveley Falsterbo Kursgård Farbror Elofs Skafferi Farmor Idas Café Farozon, Restaurang Figeholm Fritid & Konferens Findus, Restaurangen Finn, Café & Restaurang First Camp Torekov First Camp Tylösand First Hotel Cardinal First Hotel Carlshamn First Hotel Christian IV First Hotel Garden First Hotel JA First Hotel Jörgen Kock First Hotel Mårtenson First Hotel Olofström First Hotel Planetstaden First Hotel Statt First Hotel Witt Fiskhuset i Torekov Fleninge Gästgifwaregård Flottiljen, Hotell & Konferens Flygserveringen Heres Flädie Mat & Vingård Fonden Steakhouse Forum Konferens Fosie Boställe Restarang

13 Fosierestaurangen Fredensborgs Herrgård, Hotell Fredholms Krog Fredriksbergs Kursgård Fridhs Kök o Catering Friläget, Restaurang Frimurarehotellet Frostavallen Hotell och Konferens Furan/Scania CV AB Furuhem Futurum Konferens & Restaurang Fyrkanten Fårbo Kiosk & Gatukök Fälts Bowlingcenter G Swensons Krog Galtsjöns Wärdshus Gambro, Restaurang Gammelekgården Garvaren Nöje Gastro, Restaurang Getnö Gård Glasklart, Restaurang GlassTorget Glennans Restaurang Glimmingehus Restaurang Glorias Musik & Sport Godset, Restaurang Golden Crown Restaurang Golden Steer Golfhotell1 Golfkrogen Båstad Golfrestaurangen Falsterbo Gourmet Grön Gourmet Thai Restaurang Grand Hôtel i Mölle Grand Hotel Lund Grappa Greekway Grillen Godbiten Gränsö Slott Grönhögen Golf Gula Briggen Hotell & Konferens Gullbrannagården Guntorps Herrgård Gustafs Fast Food Restaurang Guö Värdshus Gässlingen Hotell Gästgivargården Haga Park Hotel Hagöns Camping Hajlmars Kök Haldex, Restaurang Halltorps Gästgiveri Halmstad Kårhus Hammarbadets Camping & Stugor Hammenhögs Gästgivaregård Hamnhotellet Kronan Hamnkrogen i Båstad Hamnpentryt Hansens Krog Hanö, Restaurang Hanöhus Hotell & Restaurang Hardwood Restaurang Harrys Harrys Borgholm/Poolbaren Harrys Kalmar Harrys Pubar Harrys Restaurang Hartmans Café & Conditori Hasses Lada Havsnära Restaurang Heagårds Skafferi Heart Break Hotel Helén & Jörgens Heleneholms Fast Food Hemmeslövs Herrgård Henry Lee Restaurang Hertigen, Hotell Hildegards 4 Årstider Hilton Malmö city Hipp, Restaurang Hos Pelle Fogden Hotel Djingis Khan Hotel Plaza Hotel Svea Hovs Hallar Hugo, Restaurang Hulingen, Hotell Hultsfreds Bageri & Konditori Hviidehus, Hotel Häckeberga Slott Häckeberga Wärdshus Hälleviks Havsbad, Hotell Hälsahelhet Dagspa Höjdpunkten Höörs Gästgifvaregård Ibis Hotel Lund Ibis Hotel Malmö ICA Handlarna Syd, Restaurangen Idala Gård Ida s Krog Ideon Gästeri, Hotel Ideon Restauranger i Lund Iföhus Catering, Hotell Iföhus, Hotell IK 70 Grillen, Sibylla IKEA Hotell & Restaurang Värdshuset Illstorps Lustgård Immelns Camping & Vandrarhem Ingelstorp Restaurang & Pensionat Interpool Biljard Ivars Kiosk Jensens Böfhus Johan P Fiskrestaurang John Bull Pub Jägersbo Mässor & Nöjen Jägersro Restauranger Kajutan Kajutan i Hörvik Kajutan, Restaurang Kalmar, Bistro Kalmarsalen Konsert & Kongress Kamaki Kamskogs Krog Café & Logi Karl Oskar, Café Karlaby Kro Karlskronavarven, Restaurang Kastanjelund, Wärdshuset Kias Restaurang & Bars Kiels kök Kimpo, Restaurang Kina, Restaurang Kings Head Pub & Restaurang Kino Kirsebergs Catering Klippans Hotel Klippans Kultur Center Klitterbyns Turist- och Konferenscenter Klitterhus Restaurag & Bar Kniv & Gaffel Kniv & Gaffel Kniv & Gaffel - Jägersro Kock-Johan Hjelmsjövik Kolbodabaden Kometen KONFERENSproducenterna Kong Christian Koppargrytan, Restaurang Koppens Bar & Glasscafé Kraftkällan, Restaurang Kristianopels Gästgiveri Kristianstads Restaurang Kristina, Restaurang Krogen Trade Center Kronocamping Öland/Saxnäs Kronovalls Vinslott Kryddan NCC, Restaurang Krögers Kulhuset Kullagårdens Wärdshus Kulturbolaget Kvarterskrogen Lorensborg Kvibille Gästgivaregård Källaren Kronan Kärnan, Hotel Kök 11 Köpmansgården, Hotell Kött-Essen La Couronne La Petite, Restaurant Laholms Stadshotell Landskrona Slott Lantcaféet i Öhr Lasses Kiosk Laxen, Hotell LC Service & Renova Sverige AB Le Cardinal Le Croissant Lefty s Café Lets Go Liljas Konditori & Lunchservering, Roger Lilla Helfwetet Linnéa, Hotell Ljungby Swecamp Sjön Bolmen Ljungby-Mackan Lotus House, Restaurang Lunch Dax Lund, Bistro Lundia, Hotell Lyftet, Restaurang Långebrogrillen Löderups Strandbad MacInn Sibylla Malens Krog Malmö Mässan, Restaurang Malou, Restaurang Mammaros, Restaurang Mando Steakhouse Margaretapaviljongen, Restaurang Margretetorps Gästgifvaregård Maritim Krog & Hotell Mat & Dryck Mat på Rönnebäck Matkonsult i Karlskrona Matkällaren Matrisen, Sydsvenskan Restaurang Matsalen IKEA Centrallager Max Halmstad, Kundvägen Max Hamburgerrestaurang Max Helsingborg City Max i Hyllinge Max i Karlskrona Max i Löddeköpinge Max Kristianstad Max, Ystad McDonald s Norra Fäladen

14 McDonald s McDonald s Baronen McDonald s Burlöv Center McDonald s Center Syd McDonald s Giraffen McDonald s Jägersro McDonald s Ljungby McDonald s Midhem McDonald s Mobilia McDonald s Samarkand McDonald s Triangeln McDonald s Öresund McDrive Mediterranean, Restaurang Mello West Mello Yello Meriten, Restaurang Meriten, Restaurang Militärhemmet Ming Palace, Restaurang Moosehead Bar Moriskan Amiralen Mossbylunds Gård Motell Lagan Motell Ljungby MR Gourmet Din Catering Mullback Café & Restaurang Mynta Målilla Hotell Måns Byckare, Restaurang Mårtens Restaurang Mårtenssons/ O learys Möckelsnäs Herrgård Mölle Turisthotell Möllevångens Kiosk & Gatukök Mölltorps Krog Mörby Vandrarhem o Lågprishotell Möre Hotell Naked Juicebar Nannys Kitchen Natalie-Pers Krog Nils H., Restaurang Nilssons Skafferi på Biblioteket Noble House, Best Western Hotel Normans Deli Norregård Hotell & Konferens Nya 121:ans Grill Nya Lammhults Värdshus Nöjesbåten Odengården O Learys Oléo, Restaurang Oliver, Restaurang Olles Korvbar Olson s Skafferi Olympia SSP Restauranger Osaka, Restaurang Ottenby Fågelblå Oxie Bykrog Paa Strøget Palladium Bar Park Inn Karlskrona Partyfabriken Pensionat Klinta Pepe s Bodega Fiskbiten Pers. restaurangen/saft AB Persgården, Restaurang Personalrestaurangen Autoliv Mekan AB Persson s Perstorps Brukshotell Pfizer Piccolo Mondo Pimpas Thai Restaurang Pio & Company Pizza Hut PM och Vänner, Restaurang PM Pub & Mat PM:s Loft Produktionsköket S:t Lars Prästasvängens Konferens & Fritid Quality Hotel Grand Kristianstad Quality Hotel Halmstad Quality Hotel Konserthus Quality Hotel Konserthuset Quality Hotel Växjö Radisson SAS Hotel Malmö Rasken, Restaurang Rasta Hallandsåsen Rasta Kalmar Rasta Mölletofta Rasta Sjöboda Väst Rasta Sjöboda Öst Rasta Snapparp Ravlunda Bränneri Restaurang Brunnen Restaurang Hilda Restaurang Madrid Restaurang Optimat Restaurang Oslo Restaurang Pumphuset Restaurang Reykjavik Restaurang Sports Restaurang Tapatio Restaurang Två Bröder Restaurangassistans i Malmö Restaurangen/Mönsterås Bruk Restaurangen/Quality Hotels Ribersborgs Kallbadhus Rica Hotel Malmö Ringsjö Krog & Wärdshus Risebo Ristorgets Riviera, Hotell Rockenboll AB/Scania Restaurang Rolles Gatukök Ronneby Brunn Hotell Spa & Resort Ronneby Café & Matsal Rosenholmskrogen Rum Oscar Rusthållargården Rya Golfkrog Ryssby Hotel Råbocka Familjecamping Rådhuskällaren Rådmannen, Hotell Rökeriet Röstånga Gästgivaregård s/s Swea S:t Gertrud, Restaurang SABA, Restaurangen Salt & Brygga Sandflygsgården Sandra, Restaurang Sandys Sara s Bistro Scan/Köttessen personalmatsal Scandic Hallandia Scandic Helsingborg Nord Scandic Horisont Scandic Hotel Väst Scandic Karlshamn Scandic Kramer Scandic Löddeköpinge Scandic S:t Jörgen Scandic Segevång Scandic Star Scandic Växjö Shanghai, Restaurang Short Stop Limhamn Short Stop Saluhallen Short Stop Svågertorp Simpan, Restaurang Sirius, Hotell Sjöbjörnens Café Sjöbo Gästgifveri Sjöbo Kaffestuga Skansen, Hotel Skansen, Restaurang & Hotell Skanska Malmö, Restaurang Skanörs Gästgifvaregård Skeppsbron 2, Restaurang Skivarps Gästgivaregård Skogsby Gästis Skyrupsgården, Wärdshuset Skånehuset, Restaurang Skånes Djurpark Camping Skånes Djurpark, Restaurangen Slagthuset Slottshotellet Smak Malmö Konsthall Smaka Smakfullt Smedjan Smedjan, Restaurang Smedjans Kiosk Smugglaren, Restaurang Smygehus Havsbad Snogeholms Slott Snårestad Vandrarhem Sodexho Regionkontor Sofiero Slottscafé Sofiero Slottsrestaurang Solhöjden SPA Sollidenpaviljongen Spa Njuta Speaker s Corner Speedy Lee Spenshult Kurs och Utbildningscentrum SpiseKammaren Sportsbar Spångens Gästgivare Gård SSP Flygrestauranger SSP Restauranger Malmö Central Stadshotell & Restaurang Böst Stadshotellet Stadshotellet i Sölvesborg Stadshuset, Restaurang Statt Hässleholm, Hotell Statt Nattklubb Stay At, Mazetti Stay At, Tornet Steakhouse Lilla Torg Stekhuset Göingehövdingen STF Turiststation STF Vandrarhem Malmö City STF Vandrarhem Malmö Eriksfält STF:s Vandrarhem i Ronneby Stockeboda Gård Stora Hotellet Store Thor Restaurang Stortorget Bar & Restaurang Stortorgets Gatukök Strand Hotell Strand Hotell i Arild StrandborgsTurist & Konferens Center Stufvenäs Gästgifveri Sturkö Camping Subway Subway, Kristianstad Subway, Malmö

15 Sund Mat Svalövs Golfkrog Svaneholms Gästgifveri Svarta Örnhusets Matglädje Svea Svea Bar och Bistro Sweden Hotels Svenska Försvarsrestauranger Sydsvenskan Tryck AB Sås & Krås Söderåsens Vandrarhem Södra Kasern, Restaurang Södra, Restaurang Sött & Salt Café Taco House Tages Restaurant och Nightclub Tajes Kiosk & Gatukök Tallhöjdens Värdshus Target, Restaurang Tarkett, Restaurang Taste Event Tasty House Tasty House City Gross Tasty House Väla Centrum Tasty House, Burlöv Center Tasty House, Ica Maxi Tatung, Restaurang Teaterbaren Teaterhotellet Teatervallen Tegners Matsalar Teleborgs Slott Telegrafen, Restaurang Temperance, Hotell Terazza, Hotelrestaurangen Terrassen, Restaurang Terraza, Hotel Thalassa Vandrarhem Thalassa, Restaurang Thap Thim, Restaurang The Bull s Pub The Fox & Anchor The Lodge The Mayfair Hotel The Tivoli The William Shakespeare Pub Thorn Lighting, Restaurang Time Out Sports & Event Camp Tingsryd, Hotell Tingsryds Camping Tingvalla Toftaholm Herrgårdshotell Toftastrand Hotell & Konditori Tomarps Gårdshotell Tomaten Torekov Hotell Torekovs Hamnkiosk Torggatan nio Torgkökets Butik och Catering Tradar n i Bäckaskog Trantorps Gård Travrestaurangen i Halmstad Tre Lyktor, Restaurang Tre Rum och Kök Tre Skåne, Restaurang Trelleborgs Golfrestaurang Trendie Triangelns Kur Bad & Hälsocenter Trollenäs Slott Event Trucken, Restaurang Trycket, Restaurang Trädgårdsgatans Conditori Turistgården Turning Torso Restaurants TV-Restaurangen Två Krögare Tycho Brahe, Restaurang Tylebäck Kursgård Tylösand, Hotel Tyringe Kurhotell Törringelunds Restaurang Universitetssjukhuset Medirest Upper Deck Utposten Vagabond Pub Walhalla, Hotel Wallins Salonger Wallmans Golden Hits Helsingborg Wallmans Salonger Vallåsen Skidanläggning Walters No:1 Vasatorps Golfrestaurang Vassmolösa Gästis Waterhotel V-Café Vendel at Sturehof Weronicas Matställe Viarps Gård Victoriahus/Drott Malmö AB Victors, Restaurang Viking, Hotell Wild West Steakhouse Villa Gransholm Villa Linnea Villa Villekulla, Hotell Villgott Vimmerby Camping Vimmerby Stadshotellet Vitemölla Badhotell Vår tids mat Västergök/Matlust Catering Växjö Lasarett, Bistro Yasso Bar o Restaurang Yngsjö Havsbad Ystad Spa & Konferenshotell Ystads Saltsjöbad, Hotell Ågatan 12 Pub & Restaurang Åhléns Café Åhléns Café Åhlens Karlskrona Åhlens, Cafe Åhus Gästgifvaregård Åhusstrand Hotel och Konferens Åkersberg, Stiftsgården Årstiderna i Kockska Huset, Restaurang Åsljungagården Hotell & Konferens Ängavallens Gård Öjaby Herrgård Örestads Golfrestaurang Öresund, Hotel Öresunds Golfrestaurang Östarps Gästgivaregård Översten, Restaurang Överums Vandrarhem & Camping Övre, Restaurang

16 SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Kammakargatan 39, Box 1158, Stockholm Tel Fax