D E L Å R S R A P P O R T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D E L Å R S R A P P O R T"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT januari juni

2 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 45% till 373 Mkr Vinst per aktie ökade till 0,86 kr (0,59) Soliditeten ökade till 25,4% (24,0) 77 fastigheter såldes för Mkr med en vinst om 222 Mkr Rörelsens likviditetstillskott ökade till 983 Mkr (477) RESULTAT Resultatet efter finansiella poster ökade till 373 Mkr (257) 1). Vinst per aktie steg till 0,86 kr 2) (0,59). Hyresintäkterna uppgick till Mkr (1 106) och driftsöverskottet före avskrivningar uppgick till 629 Mkr (658). Rörelseresultatet ökade till 742 Mkr (631), inklusive resultat från fastighetsförsäljningar med 222 Mkr (70). Finansnettot uppgick till -369 Mkr (-374) varav räntebidrag 4 Mkr (8). För jämförbara fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 44 Mkr och fastighetskostnaderna med 19 Mkr. Därmed förbättrades driftsöverskottet med 25 Mkr (5%) under de första sex månaderna 2001 jämfört med motsvarande period VERKSAMHET Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. I dessa regioner finns 93% av bolagets hyresvärde 3). Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med hyresvärde om 2,1 miljarder kr, uthyrbar yta om 2,5 miljoner kvadratmeter, och ett bokfört värde, inklusive projektfastigheter, om 19,1 miljarder kr. MARKNAD OCH FASTIGHETSINNEHAV Av hyresvärdet finns 46% i Stockholmsregionen, 47% i Öresundsregionen och 7% på övriga orter. 31% avser bostäder, 47% kontor/butik och 22% industri/lager/ hotell. Uthyrningsgraden uppgår till 95%, varav Stockholmsregionen 97%, Öresundsregionen 94% och övriga orter 88%. Fastighetsbeståndets hyresvärde Stockholm 46 % Öresund 47 % Övrigt 7 % Fastighetsbeståndets värde Hyresvärde per geografiskt område Hyreskontraktens löptider, lokaler % Hyresvärde per fastighetskategori Kontor/butik 47 % Industri/Iager/hotell 22 % Bostäder 31 % Bokfört värde per geografiskt område Stockholm 51 % Öresund 43 % Övrigt 6 % Bokfört värde per fastighetskategori Kontor/butik 47 % Industri/lager 16 % Bostäder 25 % Hotell 2 % Projekt/mark 10 % Totalt kontraktsvärde 1,4 mdr kr hyresmarknaden för kommersiella lokaler Lokalhyresmarknaden är fortsatt mycket god inom Wihlborgs huvudmarknader, Stockholm och Öresund, även om nedgången i konjunkturen kunnat märkas, framför allt i centrala lägen i Stockholm. Vakansgraden för hela Stockholmsregionen ligger dock kvar på oförändrad nivå <2005 1) Jämförelsetalen för resultatposter avser värden perioden jan-juni 2000, och för balansposter per ) För definitioner, se sidan 4. 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som utgående hyra per på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. 2

3 hyresmarknaden för bostäder Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket hög i Stockholmsregionen och god i hela Öresundsregionen. Hyresförhandlingarna i Stockholm och Malmö resulterade i en höjning med i snitt 2,0 procent respektive 1,2 procent från 1 januari INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR Investeringarna uppgick till 975 Mkr (822), varav förvärv av fastigheter 236 Mkr (338) och investeringar i befintliga fastigheter och projekt 739 Mkr (484). Efter fastighetsförsäljningar om Mkr (827) erhölls ett likviditetstillskott om 882 Mkr. förvärv av fastigheter 6 fastigheter förvärvades för 236 Mkr, varav två centralt belägna fastigheter i Helsingborg för 218 Mkr. försäljning av fastigheter 77 fastigheter avyttrades för Mkr med en vinst om 222 Mkr. De största försäljningstransaktionerna var köpcentrumfastigheterna Burlöv Center och Arninge Centrum för 432 Mkr respektive 220 Mkr, bostäder i Helsingborg för 295 Mkr, bostäder i Norrköping och Linköping för 160 Mkr samt försäljningar till bostadsrättsföreningar i Stockholm för 359 Mkr. investeringar i befintliga fastigheter och pågående projekt Investeringar om 739 Mkr i befintliga fastigheter och projekt avsåg mark, ny-, till- och ombyggnader. Klara Zenit i Stockholm ingick med 222 Mkr, Postiljonen i Stockholm med 15 Mkr, Reykjavik i Stockholm med 89 Mkr, Styckjunkaren 3 i Solna med 17 Mkr, Västra Hamnen i Malmö med 127 Mkr, Plåtförädlingen 13 i Helsingborg med 32 Mkr och bostäder i Fruängen med 17 Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Wihlborgs egna kapital uppgick per den 30 juni till Mkr (5 147). Soliditeten ökade till 25,4% (24,0). Likviditetstillskottet från rörelsen ökade till 983 Mkr (477). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkräkningskrediter minskade till 580 Mkr (629), efter utdelning, amorteringar mm om Mkr. De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till Mkr (14 478) med en medelränta om 5,88% (5,84). I den totala lånevolymen per 30 juni ingår lånebelopp för pågående projekt med Mkr, vars räntor aktiverats. Lånens genomsnittliga räntebindningstid inklusive effekter av nyttjade derivatinstrument, uppgick den 30 juni till 3,9 år (3,3). Av de lån om Mkr som är föremål för ränteomsättning under 2001, omfattas 750 Mkr av räntetak med återstående löptider från 1 till 5 år. Av totala räntetak om 750 Mkr har 400 Mkr tecknats till nivån 4% och 350 Mkr till nivån 6%. Återstoden, 461 Mkr, av lånen som förfaller under 2001 har en genomsnittlig räntebindningstid på 81 dagar. Sammanställning av fastighetsförvärv och försäljningar under januari-juni ) Antal fastig- Förvärv Mkr Yta/Kvm heter Förvärv kvartal 1, Öresundsreg Förvärv kvartal 2, Övriga fastigh Summa fastighetsförvärv Försäljningar Försäljningar kvartal 1, Stockholmsreg Försäljningar kvartal 1, Öresundsreg Försäljningar kvartal 1, Övriga fastigh Försäljningar kvartal 2, Stockholmsreg Försäljningar kvartal 2, Öresundsreg Försäljningar kvartal 2, Övriga fastigh Summa fastighetsförsäljningar ) Förteckning över periodens fastighetsförvärv och försäljningar återfinns på sidan 5 Sammanställning av fastighetsbeståndet per Fördelning per geografiskt område Antal Bokfört värde, Hyresvärde, Ekon. ut- Hyres- Drifts- Ränte- Region fastigheter Yta, Kvm Mkr 1) 2) Mkr 3) hyrnings- intäkter, överskott, bidrag, grad, % Mkr 4) Mkr 4) Mkr 4) Stockholm Öresund Övrigt Totalt ) I bokfört värde ingår obebyggd mark och projektfastigheter till ett värde av Mkr. 2) I bokfört värde ingår fastigheten Klara Zenit med totalt Mkr, varav Mkr ingår i bokfört värde för projekt och 378 Mkr ingår i bokfört värde för förvaltningsfastigheter. 3) Hyresvärde definieras som utgående hyra per på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. 4) Hyresintäkter, driftsöverskott och räntebidrag avser perioden för Wihlborgs fastighetsbestånd per

4 MODERBOLAGET Hyresintäkterna under första halvåret uppgick till 101 Mkr (105) och resultat efter finansiella poster till -56 Mkr (-41). Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till -15 Mkr (-67). EXTRA BOLAGSSTÄMMA 14 JUNI 2001 Vid den extra bolagsstämman den 14 juni valdes Mats Qviberg och Jonas Wahlström till nya styrelseledamöter. Ledamöterna Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven-Åke Johansson, Bengt Madsen, Erik Paulsson och Maths O. Sundqvist kvarstår. Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman valdes Mats Qviberg till styrelsens ordförande efter Sven- Åke Johansson som valdes till vice ordförande. Bengt Madsen kvarstår som vice ordförande. HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG fastighetsförvärv Wihlborgs förvärvar Lunds första köpcentrum Forum Lund som håller på att uppföras av JM. Köpeskillingen baseras på en direktavkastning om 8,5 procent, vilket motsvarar ca 375 Mkr. Wihlborgs tillträder fastigheten efter färdigställandet i september Forum Lund omfattar ett 70-tal butiker med totalt ca kvm butiksyta. Idag, drygt ett år före inflyttning, är ytan till allra största delen uthyrd. UTSIKTER FÖR HELÅRET 2001 För helåret 2001 bedöms resultatet efter finansiella poster överstiga resultatet för Därmed kvarstår bedömningen som gjordes i delårsrapporten för januari-mars EKONOMISK RAPPORTERING 2001 Delårsrapport januari september 2001: 1 november 2001 Bokslutskommuniké för helåret 2001: 29 januari 2002 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Malmö den 9 augusti 2001 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör DEFINITIONER Beräkning av nyckeltal per aktie Nyckeltal baserade på genomsnittligt antal aktier, eget och sysselsatt kapital har beräknats utifrån vägda genomsnitt. För nyckeltal per aktie har utspädningseffekten för utgivna teckningsoptioner beaktats. Sysselsatt kapital Balansomslutning minus ej räntebärande skulder och avsättningar. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus räntekostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Koncernens lånestruktur hade per den 30 juni 2001 följande fördelning: Genomsnittlig Procentuell Mkr ränta,% andel,% , , , , , , , ,87 3 > ,33 15 Checkräkning 18 6,50 0 Förlagslån 734 7,00 5 Totalt , Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital. Resultat inklusive resultat från fastighetsförsäljningar Periodens resultat efter full skatt. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till balansomslutningen. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader. Kassaflöde Resultat före skatt ökat med av- och nedskrivningar samt minskat med aktuell skatt. 4

5 Projektportfölj per Fastighets Fastighetstyp Kommun Beräknad Uthyrnings- Uthyrnings- Bokfört värde Tillkommande Total investering 1) Ber årshyra beteckning inflyttning bar yta, kvm grad% Mkr bygginvestering, Mkr Mkr Mkr Bo01 Bostad Malmö Q ) Kranen 1, del av Kontor Malmö Q Reykjavik 1 Kontor/lab Stockholm Q Kranen 1, del av Kontor Malmö Q Blåmannen 20/ Klara Zenit 3) Kontor/butik bostad Stockholm Q Järla Sjö 4) Kontor Nacka -etapp 1 5) Kontor Nacka Q etapp 2 6) Kontor Nacka Övriga projekt och mark 7) Summa ) Exkl kostnader för respektive projekts aktiverade finansieringskostnader. 2) Fastigheten har uppförts som en del av bostadsmässan Bo01 och lägenheterna kommer att säljas som bostadsrätter och är därför ej föremål för uthyrning. Sex av nio lägenheter är sålda. 3) Fastigheten Klara Zenit/Blåmannen 20 kommer vid färdigställandet år 2002 att omfatta ca kvm uthyrningsbar yta. Angivna värden i ovanstående sammanställning avser endast den del av Klara Zenit som definieras som projekt. Utöver projektdelen innehåller fastigheten ca kvm yta som under merparten av projekttiden utgör del av det förvaltade fastighetsbeståndet. Wihlborgs andel i Blåmannen 20/Klara Zenit är 75 procent, resterande 25 procent ägs av byggföretaget Peab. Uthyrningsgrad avser kontor och butik. Bostadsprojektets 100 lägenheter är inte uthyrda. 4) Wihlborgs andel i Järla Sjö, uppgående till 51 Mkr per , är redovisat som intressebolag. 5) Turbinhallen är under produktion. 6) Ättiksfabriken mm har ej påbörjats. 7) I Hammarby sjöstad äger Wihlborgs kontors- och industrifastigheter med en uthyrningsbar yta om kvm. Området är under utveckling och en planprocess pågår som kan tillskapa kvm byggrätt för bostad och kontor. Förteckning över fastighetsförvärv och försäljningar januari juni 2001 Fastighetsförvärv kvartal 1 Fastighet Region Kommun Yta, Kvm Kategori Svante 8, 19, 20 Öresund Malmö Mark Terminalen 5 Öresund Helsingborg Kontor Najaden 14 Öresund Helsingborg Kontor Fastighetsförvärv kvartal 2 Lyran 18 Övrigt Kristinehamn Övrigt Totalt fastighetsförvärv januari juni Fastighetsförsäljningar kvartal 1 Fastighet Region Kommun Yta, Kvm Kategori Varubalen 3 Stockholm Stockholm Ind./kontor Verkstaden 3-4 Stockholm Södertälje Ind./Lager Besmanet 7 Stockholm Täby Butik Besmanet 8 Stockholm Täby Butik Linjalen 64 Stockholm Täby - Mark Måttbandet 1 Stockholm Täby - Mark Amerika Norra 29 Öresund Helsingborg Bostad Amerika Norra 41 Öresund Helsingborg Bostad Amerika Norra 52 Öresund Helsingborg Bostad Borret 15 Öresund Helsingborg Butik Fyrkanten 8 Öresund Helsingborg Bostad Granholmen 3 Öresund Helsingborg Bostad Gräshoppan 4 Öresund Helsingborg 450 Bostad Gräshoppan 5 Öresund Helsingborg 498 Bostad Gräshoppan 6 Öresund Helsingborg 476 Bostad Gräshoppan 7 Öresund Helsingborg 461 Bostad Gräshoppan 20 Öresund Helsingborg Bostad Gräshoppan 21 Öresund Helsingborg Bostad Gräshoppan 22 Öresund Helsingborg Bostad Gräshoppan 24 Öresund Helsingborg 885 Bostad Gräshoppan 28 Öresund Helsingborg Bostad John Ericsson 7 Öresund Helsingborg 850 Bostad Krokodilen 11 Öresund Helsingborg Bostad Kullen Västra 58 Öresund Helsingborg 757 Bostad Kullen Västra 60 Öresund Helsingborg Bostad Kullen Östra 36 Öresund Helsingborg Bostad Planeten 1 Öresund Helsingborg Bostad Ruuth 48 Öresund Helsingborg Bostad Rymden 13 Öresund Helsingborg Bostad Vipan 11 Öresund Helsingborg 928 Bostad Bronsdolken 11 Öresund Malmö 970 Ind./Kontor Kalken 2 Öresund Malmö Industri Västerbotten 11 Öresund Malmö Industri Svedala 122:85, del av Öresund Svedala - Mark Fastighetsförsäljningar kvartal 1, forts. Adolf 17 Öresund Ystad Bostad/Butik Hildetorp 19 Öresund Ystad Bostad Östen 5 Öresund Ystad Bostad Linet 2 Övrigt Alingsås Industri Sankt Ilian 9:1 Övrigt Enköping Kontor/Butik Lyftkranen 1 Övrigt Eskilstuna Ind./Kontor Ädelmetallen 14 Övrigt Jönköping Ind./Lager Övergången 8 Övrigt Jönköping Ind./Lager Överstycket 25 Övrigt Jönköping Ind./Lager Totalt fastighetsförsäljningar januari mars Fastighetsförsäljningar kvartal 2 Fastighet Region Kommun Yta, Kvm Kategori Bastuträsk 1 Stockholm Stockholm Bostad Hjälmaren 9-12 Stockholm Stockholm Bostad Sköntorp 7-9 Stockholm Stockholm Bostad Våmbsjön 1 Stockholm Stockholm Bostad Immeln Stockholm Stockholm Bostad Ulla 3 Öresund Malmö Bostad Onsjö 8 Öresund Malmö Bostad Kranen, del av Öresund Malmö - Mark Tågarp 15:4 Öresund Burlöv Butik Östen 1 Öresund Ystad 919 Bostad Östen 2 Öresund Ystad 804 Bostad Östen 4 Öresund Ystad 870 Bostad Lundgren Södra 6 Öresund Ystad 791 Bostad Alnen 15 Övrigt Linköping Ind/Kontor Glasberget 1 Övrigt Linköping Kontor Guvernören 13 Övrigt Linköping Industri Gymnasten 2 Övrigt Linköping Kontor Bronsen 2 Övrigt Norrköping Ind/Kontor Järven 3 Övrigt Norrköping Ind/Lager Rotfjärilen 1 Övrigt Norrköping Ind/Kontor Stålet 3 Övrigt Norrköping Ind/Kontor Svärdet 8 Övrigt Norrköping - Projekt Kronåsen 5:2 Övrigt Uppsala Bostad Kronåsen 5:4 Övrigt Uppsala Bostad Kronåsen 5:5 Övrigt Uppsala Bostad Kronåsen 5:6 Övrigt Uppsala Övrigt Kronåsen 5:8 Övrigt Uppsala Övrigt Lyran Övrigt Kristinehamn Kont/Butik Totalt fastighetsförsäljningar april juni Totalt fastighetsförsäljningar januari juni

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Rullande Mkr mån Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Avskrivningar Bruttoresultat Central administration Resultat fastighetsförsäljningar Övriga rörelseintäkter och kostnader ) 0 Rörelseresultat Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt -66 2) -40 2) ) -72 2) ) -215 Resultat efter skatt Minoritetens andel Nettoresultat Vinst per aktie före utspädningseffekt, kr 0,56 0,32 0,86 0,59 1,49 1,76 Vinst per aktie efter utspädningseffekt, kr 0,56 0,32 0,86 0,59 1,48 1,75 Antal aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, miljoner 312,1 312,0 312,1 312,0 312,1 312,1 Antal aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, miljoner 313,1 314,9 313,1 314,9 314,0 313,1 Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, miljoner 312,1 312,0 312,1 312,0 312,0 312,1 Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, miljoner 313,1 314,9 313,1 314,9 313,9 313,1 1) I beloppet ingår återföring av SPP-medel med 25 Mkr 2) Avser full skatt om 28% 3) Av beloppet utgör uppskjuten skatt 108 Mkr och aktuell skatt 75 Mkr. KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR Mkr Tillgångar Fastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Redogörelse över förändring eget kapital Ingående balans rapportperioden Utdelning till aktieägarna Nyemission 2 Omräkningsdifferenser Nettoresultat Utgående balans rapportperioden

7 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER Mkr Rörelseresultat exkl. avskrivningar Betalt finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Betald skatt Förändring övrigt rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar och förvärv av fastigheter Bokfört värde sålda fastigheter Övriga investeringar (netto) Kassaflöde från investeringsverksamheten Summa kassaflöden från rörelsen Utdelning Nyemissioner Förändring räntebärande skulder Förvärvade avsättningar, minoritetsandelar mm Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut KONCERNENS NYCKELTAL Avkastning på sysselsatt kapital,% 7,8 6,6 7,3 Avkastning på eget kapital,% 10,4 7,6 9,3 Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 1,7 1,8 Soliditet, % 25,4 23,0 24,0 Vinst per aktie, kr 0,86 0,59 1,48 Kassaflöde per aktie, kr 1,27 1,10 2,43 Synligt eget kapital per aktie, kr 16,64 15,45 16,39 Nyckeltal för vinst per aktie samt uppgifter om antalet aktier redovisas direkt i anslutning till resultaträkningen på sid 6. Redovisningsprinciper mm Vid upprättande av delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisning. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. 7

8 Total yta 2,5 milj. kvm Bokfört fastighetsvärde 19,1 mdr kr Hyresvärde på helårsbasis 2,1 mdr kr Antal aktieägare Hyresvärde per geografiskt område Stockholm 46% Öresund 47% Övrigt 7% Hyresvärde per fastighetskategori Bostäder 31% Kontor/butik 47% Industri/lager/hotell 22% FAKTA WIHLBORGS per 30 juni 2001 Grafisk Produktion: Thörn & Täckenström. Omslagsbilder: Harpan 51, Elverket, Stockholm. Kajpromenaden, Bo01, Malmö. DETTA ÄR WIHLBORGS Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholmsoch Öresundsregionerna och har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kr och en uthyrningsbar yta på 2,5 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Wihlborgs Fastigheter AB (publ), Box 97, Malmö, Tel: , Fax: Org.nr E-post: Hemsida: