Byrån mot diskriminering, svar på motion (S) om fördjupat samarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byrån mot diskriminering, svar på motion (S) om fördjupat samarbete"

Transkript

1 1 (11) Kommunledningskontoret Dnr KS Inger Karlsson Kommunstyrelsen Byrån mot diskriminering, svar på motion (S) om fördjupat samarbete FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunledningskontorets förslag till svar tillstyrks. 2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att, förutsatt Kommunfullmäktiges beslut om budget och för planperioden, teckna avtal med Byrån mot diskriminering enligt bifogade förslag. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Motionen bifalls med hänvisning till befintlig överenskommelse och Kommunstyrelsens uppdrag till Kommunledningskontoret. SAMMANFATTNING I motion den 3 november 2009 föreslår Roger Berzell (S) och Richard Bremer (S) Kommunfullmäktige att Linköpings kommun initierar en dialog med Byrån mot diskriminering om ett fördjupat och långsiktigt samarbete. Motionen bifalls med hänvisning till befintlig överenskommelse och föreslaget uppdrag till Kommunledningskontoret om att teckna avtal med Byrån mot diskriminering. \\linkom\info\klk\juridik\kf kommande\kf 2012\Handlingar till nätet\121211\10) Byrån mot diskriminering.doc

2 2 (11) BAKGRUND I motion den 3 november 2009 föreslår Roger Berzell och Richard Bremer kommunfullmäktige att Linköpings kommun initierar en dialog med Byrån mot diskriminering om ett fördjupat och långsiktigt samarbete. Motionärerna skriver att det i kommunal regi inte finns någon verksamhet som specifikt jobbar med att förebygga diskriminering eller hjälpa/stödja människor som blivit diskriminerade. Genom ett avtal mellan Byrån mot diskriminering och Linköpings kommun, liknande det som finns i Norrköping, skulle Byrån mot diskriminering synas mer och därmed skulle fler människor få vetskap om byrån. Byrån mot diskriminering Byrån mot diskriminering har två huvudsakliga arbetsområden: Gratis juridisk rådgivning: Om någon anser sig ha blivit diskriminerad kan byråns jurist ge råd, stöd, medla eller hjälpa till med en anmälning till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Förebyggande och opinionsbildande verksamhet: Byråns andra verksamhetsområde är att sprida information och kunskap, samt att bilda opinion i syfte att förebygga diskriminering. Verksamheten riktar sig både till allmänheten och till skolor, myndigheter, företag och andra organisationer. Byrån mot diskriminering är en religiöst och politisk obunden ideell förening som välkomnar alla som ställer upp på demokratiska värderingar, och som erkänner Byrån mot diskriminerings målsättning. För att Byrån ska kunna vara objektiv och neutral är det dock inte tillåtet för enskilda företag, myndigheter eller politiska partier att bli medlemmar. Byrån arbetar aktivt för att ha medlemmar som representerar de olika diskrimineringsgrunderna, då dessa medlemmar kan bidra med erfarenhet och kompetens som leder arbetet framåt. År 2012 har Byrån 31 medlemsföreningar, till exempel Kvinnojouren Ellinor Linköping, ABF Östergötland, Sensus Studieförbund, HSO Linköping, föreningen Ett Aktivt Ryd och Linköpings Missionsförsamling. Byrån mot diskriminering finansierar i huvudsak sin verksamhet med det stöd de får från Ungdomsstyrelsen. År 2010 fick Byrån ett stöd på kronor (av totalt kronor till 14 byråer) och för 2012 har kronor beviljats (av totalt kronor till 16 byråer). Syftet med stödet är att förebygga och motverka diskriminering genom avgiftsfri rådgivning och information till enskilda och genom opinionsbildning, kurs- och seminarieverksamhet eller allmän information och rådgivning. Utöver stöd från Ungdomsstyrelsen har Byrån mot diskriminering sedan några år tillbaka haft ett samarbete med Norrköpings kommun. Ersättningen år 2012 är kronor för bl. a vissa utbildningsinsatser, utåtriktade insatser mot diskriminering och samverkan med kommunens strategiska funktioner. Uppdraget ses från Norrköpings kommun som ett komplement till det stöd som kommunen erbjuder sina medborgare. Byrån mot diskriminering har tidigare haft ett samarbete med Linköpings kommun fick byrån mot diskriminering ett uppdrag av Linköpings kommun genom ett avtal om insatser för mångfald och mot diskriminering. Byrån fick då en ersättning på kronor.

3 3 (11) Byrån mot diskriminering har tidigare använt Röda Korsets lokaler i Linköping men den verksamheten avbröts pågrund av lokalbrist. Byrån mot diskriminering har även tidigare funnits på Medborgarkontoret City där de erbjudit juridisk konsultation för de som upplevt att de blivit diskriminerade. Byrån mot diskriminering finns nu på Medborgarkontoret en eftermiddag per vecka, då det går att boka besök med Byråns jurist. Lokalen är gratis och medborgarkontoret hjälper till att boka in möten. Denna verksamhet startade i oktober Medborgarkontoret informerar linköpingsborna genom att annonsera via webben och i tidningen Dialog. Medborgarkontoret gör även egna affischer som sätts upp på kontoret i City och på kontoret i Skäggetorp. Enligt Byrån mot diskriminering är efterfrågan från Linköpingsborna stor då medborgare från Linköpings kommun vänder sig till Byrån i Norrköping och även åker dit för att få hjälp. Vid det tidigare samarbetet mellan Byrån mot diskriminering och Medborgarkontoret ökade bokningarna med byrån snabbt och byråns jurist tog emot ett flertal besök varje vecka. Vid kontakt med företrädare för Byrån uppger de att de anser sig behöva en ersättning motsvarande 0,5 årsarbetare för informations- och utbildningsinsatser i Linköping. Förslag från Byrån: Handläggare/Informatör 0,5 åa Dator, internet, material, resor mm Lokal Summa kr kr 0 kr kr Ungdomsstyrelsens bidrag Ungdomsstyrelsens bidrag till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering innehåller vissa villkor. En sammanfattning redovisas i bilaga 3. För 2012 har Ungdomsstyrelsen fördelat sammanlagt kronor till 16 antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Regeringen permanentar och höjer fr. o m 2013 anslaget till kronor. Fördelningen av anslaget kan påverkas av hur många antidiskrimineringsbyråer som finns olika år. Utvärdering år 2009 År 2009 genomfördes, på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet, en utvärdering av alla lokala antidiskrimineringsverksamheter i landet. Ett sammandrag redovisas i bilaga 4. Diskrimineringsombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO tar emot och utreder anmälningar om diskriminering och trakasserier i enlighet med diskrimineringslagen. DO kan utan kostnad företräda diskriminerade personer i domstol. En del av motionärernas argument är att det är svårt för medborgarna att själva ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen. Det går att kontakta Diskrimineringsombudsmannen via telefon men även ladda ned blanketter via DO:s hemsida om individen vill göra en anmälan. DO har inte någon regional eller lokal verksamhet.

4 4 (11) Barn- och elevombudet Den 1 april 2006 inrättades Barn- och elevombudet (BEO) vilket är en del av Skolinspektionen men som samtidigt har ett självständigt uppdrag. BEO övervakar tillsammans med Skolinspektionen en del av skollagen (14 kapitlet) som handlar om kränkande behandling. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska Barn- och elevombudet arbeta för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever. Ett av BEO:s uppdrag är att hjälpa barn och elever så att deras anmälan kommer till Diskrimineringsombudsmannen. Barn och elevombudet har en hemsida där föräldrar eller elever kan göra en anmälan om diskriminering. Rutin vid kränkande behandling inom skolor i Linköping Utbildningsförvaltningen har en rutin som Linköpings kommun arbetar efter vid frågor om kränkande behandling inom skolan. Program för social hållbarhet Kommunens program för social hållbarhet slår fast att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter mm ska tillämpas i praktiken i Linköpings kommuns verksamheter. Prioriterade åtgärder är enligt programmet bl. a Förbättra jämställdheten bl. a genom de åtaganden som följer av att underteckna den europeiska deklarationen om jämställdhet Erbjuda kommuninvånarna och de som verkar i kommunen lättillgänglig kunskap om mänskliga rättigheter Utbilda förtroendevalda och anställda om mänskliga rättigheter Motverka rasism och diskriminering Utbilda personal som jobbar med barn, ungdomar, vuxna och äldre om hbtfrågor. KOMMUNALA MÅL Ur strategisk plan för Människor är fria att leva sina liv utan att begränsas av intolerans, fördomar och kriminalitet. Människor känner sig trygga i Linköping. Brottsligheten minskar i Linköping. Linköpings kommun erbjuder välfärdstjänster med en hög tillgänglighet och god kvalitet. Linköpings kommun ska ligga i framkant inom jämställdhet och mångfaldsarbete (personalstrategiskt mål). ÅTGÄRDSFÖRSLAG När det gäller den del av motionen som avser att Byrån mot diskriminering ska finnas på plats i Linköping för råd och service till enskilda så bedömer kommunledningskontoret att det delvis tillgodoses genom befintlig överenskommelse med Byrån om samverkan med och närvaro på Medborgarkontoret City men kan förbättras avsevärt genom utökad närvaro i Linköping. När det gäller motionens andra del om förebyggande insatser av olika slag bedömer Kommunledningskontoret att det kan lösas genom ett avtal med Byrån mot diskriminering.

5 5 (11) FINANSIERING Förslag till budget och för planperioden innehåller kr per år för avtal/samverkan med Byrån mot diskriminering. SAMRÅD Utbildningskontoret har inga synpunkter på förslag till beslut. Stadsjuristen informerar om att ett behov av insatser som kan förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla kan upphandlas, bedrivas i egen regi eller tillgodoses genom att inrätta ett föreningsbidrag med det nämnda syftet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att ett samarbete mellan Byrån mot diskriminering liknande det avtal som gäller mellan Norrköpings kommun och Byrån mot diskriminering, kan vara komplicerat då Byrån och kommunen ofta är motparter i frågor om diskriminering. Den utvärdering som genomfördes 2009 och kommunledningskontorets kontakt med några kommuner visar att de byråer mot diskriminering som finns har sin huvudsakliga finansiering genom statliga bidrag. Drygt hälften av verksamheterna hade 2009 utöver sitt statliga bidrag även annan medfinansiering i form av mindre summor eller gratis lokalhyra och liknande. Medfinansiärerna var oftast kommuner, landsting eller länsstyrelser som verksamheterna samarbetar med. LÄNKAR KOMMUNLEDNINGSKONTORET Christer Sjölund Peder Brandt Beslutet skickas till: Utvecklingsgruppen

6 6 (11) Bilaga 2 AVTAL OM INSATSER FÖR MÅNGFALD OCH MOT DISKRIMI- NERING Parter Linköpings kommun (kommunen), genom kommunledningskontoret och föreningen Byrån mot diskriminering, organisationsnummer (Byrån) har slutit detta avtal gällande insatser för mångfald och mot diskriminering i Linköping. Mål Alla människor har lika värde och skall ha likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett exempelvis kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, hudfärg, psykiska och fysiska förutsättningar mm. Alla människor har rätt att bli sedda, att göra sig hörda och alla har skyldighet att bidra till att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Mångfaldsarbetet handlar om insatser för en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt en ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla ska vara delaktiga i och medansvariga för. Allas mänskliga rättigheter ska främjas på lokal nivå Alla aktiviteter ska syfta till att uppfylla nationella, regionala samt kommunala mål, program och strategier som finns gällande olika aspekter av mångfald och mot diskriminering. Byrån ansvarar för att hålla sig underrättad om aktuella strategier, program och mål inom området. Målgrupp Målgrupp är alla människor i Linköping. Alla aktiviteter ska så långt möjligt utformas så att de är tillgängliga för hela den aktuella målgruppen, dvs. ta hänsyn till olika förutsättningar som t.ex. ålder, funktionshinder och språkkunskap. Samverkan Arbetet skall så långt möjligt utföras i samverkan med organisationer, föreningar, näringsliv, andra berörda huvudmän samt berörda kommunala verksamheter. Aktiviteter Byrån skall Informera linköpingsbor, verksamma inom privat, offentlig och idéburen sektor, kommunens anställda och förtroendevalda om de grundläggande mänskliga rättigheterna, antidiskrimineringslagstiftningen, riksdagens beslut om de nationella minoriteterna och FN: s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder. Detta kan till exempel ske vid möten, genom kampanjer, föreläsningar och deltagande i debatter. Minst en sådan insats skall genomföras varje halvår.

7 7 (11) Tillhandahålla information innebärande dels att ha grundläggande information omedelbart och gratis tillgänglig, dels att vid förfrågan kunna förmedla kunskap som finns tillgänglig hos andra huvudmän, i litteratur, i forskningsrapporter etc. till kommunen. Grundläggande information ska finnas tillgänglig på de platser där olika grupper finns i sin vardag, t.ex. i bostadsområden, köpcentra och skolor. Byrån ansvarar för att Informationen är saklig och korrekt. Verka för integration och mångfald och skapa mötesplatser i Linköping mellan människor av olika bakgrund samt motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering oavsett orsak. Detta kan ske genom att t.ex. anordna och delta i debatter och föreställningar av olika slag. Vid behov ta kontakt med Ombudsmannen mot diskriminering (DO), Barnombudsmannen (BO) eller Barn- och Elevombudet för att förmedla kontakt och information. Vara på plats och ge information till allmänheten kl en kväll per vecka på plats som överenskoms med kommunen, t.ex. Stadsbiblioteket/Medborgarkontoret Samverka med kommunens strategiska funktioner i arbetet mot diskriminering. Personal och Kompetens Byrån ansvarar för att tillhandahålla personal och frivilligarbetare med erforderlig kompetens, utbildning och personlig lämplighet för uppdraget. Byrån har ansvar för introduktion och kompetensutveckling av personal och frivilligarbetare. Byrån har arbetsgivaransvar för personalen. Styrning och uppföljning Byrån skall utan extra kostnad ta fram och tillhandahålla den statistik och andra uppgifter om verksamheten som kommunen kan komma att begära för att informera sig om verksamheten. Byrån skall delta i av kommunen initierad utvärdering av genomförda aktiviteter. I direkta verksamhetsfrågor sker rapportering till och samråd med kommunens kontaktperson en gång per kvartal och därutöver vid behov i specifika frågor. Byrån skall senast den 10 januari varje år till kommunen redovisa en sammanställning av föregående års genomförda aktiviteter, aktiviteternas omfattning och resultat. Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 1 januari 2013 t.o.m. 31 december Ersättning Kommunen erlägger en ersättning om kronor per år för de aktiviteter som omfattas av detta avtal. Ingen annan ersättning såsom ex. faktureringseller administrationsavgifter betalas. Byrån skall bevaka möjligheter att genom extern samverkan och delfinansiering stärka möjligheten att genomföra aktiviteter som främjar målen. Ev. ansökan om extern finansiering skall ske i samråd med kommunen.

8 8 (11) Fakturering Fakturering sker kvartalsvis. Betalning skall ske inom 30 dagar från emottagen, korrekt faktura och genomförd tjänst. Fakturaadress är Scanningcentralen 102 C, Linköpings kommun, Linköping. Kommunens kontaktperson Kontaktperson för kommunen är kommunledningskontorets utvecklingsledare med särskilt ansvar för frågor gällande mänskliga rättigheter. Utförarens kontaktperson Kontaktperson för Byrån är dess ordförande. Överlåtelse av avtal Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal för inte överlåtas till annan utan kommunens skriftliga godkännande. Hävning av avtal Kommunen eller Byrån kan säga upp detta avtal om respektive part inte fullgör sina förpliktelser i enlighet med avtalet. Brott mot avtalet skall i sådant fall påtalas skriftligt. Om rättelse inte sker kan avtalet sägas upp och upphör då att gälla efter en månad. Kommunen har vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om: utföraren försätts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, träder i likvidation, ställer in sina betalningar eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, eller utföraren är underkastad näringsförbud. Tvist Tvist ska avgöras i svensk allmän domstol med Linköpings tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk rätt. Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Linköpings kommun Byrån mot diskriminering Christer Sjölund Utvecklingsdirektör Andres Delgado Ordförande i föreningen Byrån mot diskriminering

9 9 (11) Bilaga 3 Ungdomsstyrelsens bidrag Ungdomsstyrelsens bidrag till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering innehåller vissa villkor. Det är bl. a: Stöd får lämnas för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering genom avgiftsfri rådgivning och information till enskild om hur personen kan ta till vara på sina rättigheter samt opinionsbildning, utbildning, allmän information och rådgivning Stöd får lämnas om verksamheten bedrivs utan vinstsyfte Stöd kan endast lämnas för verksamheter som till betydande del bärs upp av ideella insatser Stöd får lämnas om det finns personer i verksamheten som har kunskap inom området Stöd kan inte lämnas för en verksamhet som redan är finansierad på annat sätt Verksamheten ska säkerställa en hög grad av tillgänglighet

10 10 (11) Bilaga 4 Nationell utvärdering år 2009 År 2009 genomfördes, på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet, en utvärdering av alla lokala antidiskrimineringsverksamheter i landet. Utvärderingen genomfördes av Ramböll Management. Rambölls samlade bedömning var att verksamheterna fyller en viktig funktion. Verksamhetens värde ansågs i första hand ligga i att de når nya grupper av individer och organisationer och att en kompletterande service erbjuds i förhållande till kommunal och statlig sektor. Verksamheten ansågs vara av två olika typer. Den första var att ge svaga individer en röst, främja empowerment samt balansera och bredda befintlig samhällsdebatt. Den andra var att med stöd i verksamhetens kompetens ha en medlande funktion och reda ut misstånd. Enligt den diskrimineringslagstiftning som gäller fr. o m 2009 kan ideella föreningar också driva diskrimineringsärenden i domstol när den enskilde medger det. Utvärderaren bedömde att den enskilda rådgivningen har ett stort värde. Verksamheternas lokala spridning i landet ger en lokal närhet som anses medföra att steget att anmäla diskriminering inte är lika långt som till en nationell myndighet. Individen kan träffa verksamhetens företrädare på plats vilket bedöms vara förtroendeskapande. Verksamheternas förankring i det civila samhället anses ha en bidragande roll i att nå nya grupper av individer. Verksamheter som ägs av frivilligorganisationer anses ha ett större oberoende gentemot stat och kommun. Den enskilde kan i högre utsträckning behålla sin anonymitet då offentlighetsprincipen inte gäller denna typ av organisationer. Verksamheterna lyfter fram detta som en viktig förutsättning för att individer i många fall ska våga söka hjälp. Ramböll bedömde att verksamheternas möjligheter till förlikning är nära sammankopplat med den lokala närvaron. En stor andel av dem som vänder sig till verksamheterna söker inte i första hand juridisk upprättelse utan de vill konkret lösa den uppkomna situationen. Verksamheterna kan träffa motparten lokalt på plats där parterna kan uppnå en lösning i godo utan att ärendet behöver drivas i domstol. Verksamheterna har i många fall omfattande lokala nätverk, vilket medför ökad kännedom om motparten i fråga och de personer som bör kontaktas i förlikningsprocessen. Verksamheterna har utifrån sitt uppdrag möjlighet att arbeta med ärenden också i fall där juridisk grund för diskriminering saknas. Ramböll framhåller att det är individens upplevelse av diskriminering som får konsekvenser för personens hälsa och förtroende för samhället oavsett om det i lagens mening inte förekommit diskriminering. Verksamheterna har här en viktig roll i att reda ut och förklara eventuella missförstånd. Verksamheterna arbetar också med utbildning, information och opinionsbildning. Detta genomförs utifrån ambitionen att minska risken för framtida diskriminering. Målgruppen är organisationer och individer som kan befinna sig i riskzonen för att diskriminera eller bli diskriminerade. Insatserna genomförs både på eget initiativ och på förfrågan utifrån t ex från en kommun.

11 11 (11) Verksamheterna kan erbjuda insatser som är anpassade efter den lokala målgruppens behov. Den lokala förankringen och den rådgivande verksamheten ger indikationer på vilka insatser som behövs och på vilka arenor behoven finns. Verksamheternas huvudsakliga finansiering är statliga bidrag. Drygt hälften av verksamheterna hade utöver sitt statliga bidrag även annan medfinansiering i form av mindre summor eller gratis lokalhyra och liknande. Medfinansiärerna var oftast kommuner, landsting eller länsstyrelser som verksamheterna samarbetar med.

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Luleå kommun/buf sid 1/6 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2014 Luleå kommun/buf sid 2/6 Vår vision Alla på vår förskola, både barn och vuxna,

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Luleå kommun/buf sid 1/5 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2012/2013 Luleå kommun/buf sid 2/5 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

2016-01-20. Dnr KS/2015:438. Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Kvinnojouren Klara

2016-01-20. Dnr KS/2015:438. Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Kvinnojouren Klara 2016-01-20 Dnr KS/2015:438 Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Upplands Väsby kommun och Kvinnojouren Klara Samarbetsavtal mellan parterna Detta samarbetsavtal om idéburet offentligt partnerskap,

Läs mer

Barn har rätt till en trygg skola

Barn har rätt till en trygg skola Barn har rätt till en trygg skola Det är nolltolerans mot kränkningar i förskola och skola. Det är de vuxnas ansvar att se till att alla barn och elever har en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Lundbyskolan Likabehandlingsplan

Lundbyskolan Likabehandlingsplan Eskilstuna Kommun 2007-05-07 Lundbyskolan 1 (8) Lundbyskolan Likabehandlingsplan Innehåll Kopplingar till lagar och förordningar s.2 Skolans uppdrag Vad är kränkande behandling? s.3 Definitioner Rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Regelverk... 3 Bakgrund och syfte... 3 Definitioner... 3 Lagar och riktlinjer... 5 Diskrimineringslag

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Verksamhetsplan för 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer och andra

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014 VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Backsippans förskola Läsåret 2013/2014 Vi vill att alla barn ska kunna gå till förskolan med glädje och förväntan

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Trygghet, respekt och ansvar

Trygghet, respekt och ansvar Trygghet, respekt och ansvar Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan, skolan och vuxenutbildning. Diskriminering och alla andra former av kränkande behandling hör inte hemma i ett demokratiskt

Läs mer

Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Dals-Eds kommun

Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Dals-Eds kommun DNR: HSNN 2015-00036 Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Dals-Eds kommun 2(7) 1 Avtalsparter Detta avtal avseende ungdomsmottagningsverksamhet har träffats

Läs mer

Röda Korsets byrå mot diskriminering

Röda Korsets byrå mot diskriminering Bakgrund Röda Korset lång tradition av arbete med mänskliga rättigheter Allas lika värde och rättigheter samt rätten att inte bli diskriminerad två grundläggande mänskliga rättigheter Norrbotten låga placeringar

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehåll Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling, läsåret 2014/15...2 Lagens

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2014-01-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Stjärnans Förskola 2014/2015. 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008 Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Diskrimineringsfunktionärens

Läs mer

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm,

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm, 1 (5) Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ideella föreningen Transit Kulturinkubator, rörande verksamheten i en regional kulturinkubator 2012.

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Kommittédirektiv. Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Dir. 2012:80

Kommittédirektiv. Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Dir. 2012:80 Kommittédirektiv Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter Dir. 2012:80 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juli 2012 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen, DO DO G1.1 2010 Fotograf Jenny Jarnestedt Tryck DanagårdLiTHO, Ödeshög, 2010

Diskrimineringsombudsmannen, DO DO G1.1 2010 Fotograf Jenny Jarnestedt Tryck DanagårdLiTHO, Ödeshög, 2010 Om DO Alla människor har lika värde och rättigheter. Upplever du att du har blivit diskriminerad? Då kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Jobbar du för att alla ska få lika rättigheter

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet

Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 14 (20) 5 Sammanträdesdatum 2013-03-12 56 Dnr 2012/402 Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet INLEDNING Coompanion har hos Företagarcentrum

Läs mer

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:87-106 Näringslivskontoret 2016-02-04 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF Förslag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 Likabehandlingsplan 2012 mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 2 (12) 1. Inledning Komvux Malmö Centrum är rektorsområde för den upphandlade vuxenutbildningen

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Våra rättigheter diskrimineringslagen

Våra rättigheter diskrimineringslagen 24 Våra rättigheter diskrimineringslagen 4. Träff Mål för den fjärde träffen är att få förståelse för olika sätt att använda begreppet diskriminering få erfarenhet av att säga ifrån? (Plats för eventuellt

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället 19 november 2015 1. Vision På förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället

Läs mer

Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013. PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola

Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013. PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola 1 Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013 PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola 2 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE...

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012

Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012 UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Vision... 3 Kartläggning...

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Grimstofta Förskoleenhet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Upprättad september 2012 Revideras oktober 2013 1 Innehållsförteckning Vad säger lagen? 3 Definitioner av ord

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby gymnasium Likabehandlingsgruppen. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby gymnasium Likabehandlingsgruppen. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby gymnasium Likabehandlingsgruppen Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vision...1 2. Bakgrund...2

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Sandbäcksskolans. plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandbäcksskolans. plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2011/2012 1 1. Sandbäcksskolans vision och värdegrund Eleverna är verksamhetens utgångspunkt och därför ska deras bästa alltid komma i

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för förskola fritidshem - pedagogisk omsorg med enskild huvudman Antagen av: Kommunstyrelsen 2013-05-08; Ks 134 Innehåll A. Inledning...3 B. Godkännande

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Innan du fyller i blanketten är det viktigt att du läser informationen på DO:s webbplats, se www.do.se/att-anmala/

Innan du fyller i blanketten är det viktigt att du läser informationen på DO:s webbplats, se www.do.se/att-anmala/ Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet gäller också inom en

Läs mer

MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KYRKHOLMSSKOLAN Vi vill att varje enskild person som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt skall känna att de får ett tillräckligt

Läs mer

Skolområde Västra. Slättängens förskola

Skolområde Västra. Slättängens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016 Barn och utbildningsnämnden ASKERSUNDS KOMMUN Förskolor Norra skolområdet: Rönneshytta, Snavlunda, Åsbro LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016 Oktober 2015 Lisbeth Gunnarsson Inledning En likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN. för förskolor, fritidshem, skolor & lärcentrum

GULLSPÅNGS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN. för förskolor, fritidshem, skolor & lärcentrum GULLSPÅNGS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolor, fritidshem, skolor & lärcentrum 1 Planen syftar till att främja barns och elevers rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling?

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling? Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen Planen utgår från diskrimineringslagen (2008 :657 ) samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande

Läs mer

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD)

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Utlåtande 2016:25 RI (Dnr 106-867/2015) Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Varför diskriminera när man kan låta bli? STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING I MALMÖ STAD

Varför diskriminera när man kan låta bli? STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING I MALMÖ STAD Varför diskriminera när man kan låta bli? STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING I MALMÖ STAD Innehåll Inledning Allas lika värde...5 Malmö stad och antidiskriminering...7 Visioner...9

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Ljungby kommun www.skola.ljungby.se Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Angelstadenheten Förskola, förskoleklass, fritidshem och skola Ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Jollen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudbecksgymnasiet Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål... 3 Vad säger lagarna?... 3 Definitioner...

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro & Västerhöjd. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. UTF125 Rev. 2014-08-25

Gymnasium Skövde Kavelbro & Västerhöjd. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. UTF125 Rev. 2014-08-25 Gymnasium Skövde Kavelbro & Västerhöjd Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling UTF125 Rev. 2014-08-25 INLEDNING... 2 VISION... 2 CENTRALA BEGREPP... 3 Kränkning... 3 Diskriminering... 3

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 2010-03-22 Sid 1 (10) Staffansgården-Pumpmakargården och Hammargården Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ht 2010-Vt 2011 På våra förskolor skall alla barn känna trygghet, bli sedda för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

Likabehandlingsplan.-Omarbetad februari 2013

Likabehandlingsplan.-Omarbetad februari 2013 Hammarskolan Surahammar Bakgrund - syfte: Likabehandlingsplan.-Omarbetad februari 2013 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Denna plan utgår från lagen om förbud mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk Reviderad 2012-03-15 Bakgrund Den 1 januari 2009 ersattes Barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som

Läs mer